GEOFORUM 206 - September

Page 1

M ø d estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • Se p te mb e r 201 9 • N r. 2 0 6

TEMA

FN‘s Verdensmål

206 version 4.indd 1

02-09-2019 11:57:00


KORT NYT TEMANUMRE I årets numre af GEOFORUM bringer vi en række artikler, som vi ­sammensætter, blandt andet ud fra temaer inspireret af Kortdage. I dette årets syvende nummer af GEOFORUM stiller vi skarpt på, hvordan FN’s Verdensmål vedrører vores branche. Vi har lånt lidt fra Verdens bedste nyheder, der ganske pædagogisk forklarer verdensmålene. Derpå har vi fundet nogle eksempler på, hvordan også brugen af GIS og geodata kan tale ind i verdensmålene – og være med til at skabe en bedre verden. I det næste nummer af GEOFORUM (nr. 207), som udkommer i starten af oktober, bliver det med artikler inden for temaet ”forsyning”. Hvis man som læser sidder derude og får lyst til at bidrage med en artikel, så send en mail til redaktør Mette Borg, mbo@geoforum.dk.

NY BESTYRELSES­FORMAND FOR GEODANMARK

GYMNASIE­ KONKURRENCEN Årets gymnasiekonkurrence ved Kortdage 2019 handler om plan­

GeoDanmarks bestyrelse har peget på Iben Koch som ny bestyrelses­ formand.

lægning af bæredygtig transport i Hovedstaden. Gymnasieelever fra hele landet

Iben er direktør i Rudersdal Kommune og har omfattende erfaring med tværkommunalt samarbejde. Hun har erfaring fra KL, er formand for KTC i Hovedstads­ området og formand for bestyrelsen i GeoØst.

opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information. Samtidigt har de muligheden for at vinde et studierejselegat på kr.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Torsdag den 14. november ved Kortdage 2019 står i forsyningens tegn. Vi indleder dagen med en session om data på tværs. Her skal vi beskæftige os med de data, der er relevante på tværs af både forsyningsarter og domæner. Der er bl.a. fokus på LER 2.0, tværoffentligt samarbej­ de og forbrugervendte apps. Efter frokostpausen tager vi hul på to timer med forsyning i dybden. Tanken med denne session er, at vi skal have mulighed for at komme længere ned i maskinrummet og udveksle erfaringer med nye teknologier og arbejdsgange. Vi skal høre om digital TV-­inspektion med brug af Machine Learning, og om tank­ erne om at indføre et nationalt befæs­ telseskort – ligeledes med brug af Machine Learning, neurale netværk og kunstig intelligens. Der bliver også erfaringer at hente fra en ny tracébaseret ledningsregistreringstilgang, og endelig skal vi høre om et nyt nationalt forecast-system, som i realtid kan vise oversvømmelsesrisiko.

10.000,-. Vinderne afsløres den 14. nov­ember ved Kortdage 2019

Iben har en mangeårig interesse for og erfaring med samarbejde om digitalisering og data fra både KL og fra arbejdet på tværs af kommunerne.

FORSYNINGSDAG VED KORTDAGE 2019

i ­København. Se gymnasie­ konkurrencen her: www.kortdage.dk/gymnasiekon­ kurrence.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Vi runder dagen af med en workshop om digital arbejdsproces, hvor vi igennem fire korte indlæg skal se på nye muligheder og udfordringer for både myndig­heder og forsyningsselskaber. I denne session indgår også en erfarings­udveksling i salen.

Forsideillustration FN‘s Verdensmål

Kommende numre Deadline Nr. 207 13. sept. 2019 Nr. 208 7. okt. 2019 Nr. 209 18. nov. 2019 Nr. 210 5. dec. 2019 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce

206 version 4.indd 2

02-09-2019 11:57:01


Geoforum og Verdensmål

LEDER

AF KAREN FREDERIKSEN, GEOFORUMS BESTYRELSE

De er her, der og allevegne: de let genkendelige 17 FN’s Verdensmål for bæredygtighed udvikling. De var officielt tema på årets Naturmøde og ­Folkemøde. Netop fordi geodata-branchen har noget at byde ind med, er det nu Geoforums tur til at sætte fokus på realiseringen af dem. Vores branche er i høj grad praksisorienteret med sigte på konkrete løsninger, analyse- og anvendelses­ muligheder, der kan sandsynliggøre og inspirere til handling. Dette temanummer af GEOFORUM har derfor fokus på, hvordan anvendelsen af GIS og geodata bidrager hertil. Når man ser de 17 Verdensmål med geo-øjne, så går det for alvor op for én hvor utroligt vigtige værktøjer, GIS og geodata er i realiseringen af mange af målene. I Danmark er vi foran og geodata-branchen er allerede godt i gang med at bidrage til mere bæredygtig udvikling. I dette arbejde er den svære proces ofte netop arbejdet med at gå fra delmål til en konkret handling, hvorfor dette temanummer sætter fokus på netop dette. I Geoforum samler vi på gode eksempler på indsamling, analyse og formidling af geodata. Vi videreformidler disse på brugstedet.dk. I år er ingen undtagelse og redaktionen er allerede godt i gang med planlægningen af Geodataprisen, der igen i år uddeles på Kortdage. Jeg vil gerne opfordre dig til at bruge et par minutter på at overveje, om du eller din organisation har et godt eksempel på lager, som andre måske kan få glæde

Kort Nyt

2

Leder 3

9 9 9 9

206 version 4.indd 3

Hvad er Verdensmålene?

4

Anvendelse af data kan bidrage til at nå verdensmålene

8

Fra teknologisk og kommercielt fokus til idealistisk fokus på FN‘s Verdensmål

10

Geodataprisen 2019

12

af. Udfyld formularen på hjemmesiden inden ­ d. 10. september og indsend det gode eksempel til brugstedet-redaktionen, der som noget nyt har tilføjet mulighed for at vælge hvilket verdensmål, dit gode eksempel bidrager til. Redaktionen håber at kunne inspirere til det videre arbejde rundt om hos medlemmerne. Tak til de mange bidragsydere for de gode eksempler, som indtil nu er modtaget. Bestyrelsen i Geoforum har ligeledes fokus på FN’s Verdensmål. Det er vedtaget, at foreningen skal tage ansvar for og arbejde med verdens­ målene. Bestyrelsen er klar over, at foreningen i sit virke spiller en rolle, men at geodata-branchen og medlemmerne i endnu højere grad bidrager til realisering af målopfyldelsen. Dette sker netop, fordi Geoforum med sine brede medlems­ sammensætning er en helt unik forening. Det er vores klare fornemmelse, at indsatserne, hvori GIS og geodata anvendes, findes inden for specifikke verdensmål og delmål. Eftersom vi ønsker at belyse og konkretisere dette, så er jeres input en stor hjælp. Med fokus på realiseringen af verdensmålene vil Geoforum gennem en medlemsundersøgelse på årets Kortdage forsøge at klarlægge i hvilke verdensmål, geodata-­ branchen står stærkest. Så kig forbi og giv endelig dit besyv med. Geoforums bestyrelse håber, at medlemmerne vil støtte op om initiativerne og ønsker rigtig god læselyst med dette temanummer!

Geoforums virksomhedsundersøgelse - 13 Stor tro på fremtiden i geodata-branchen Portræt af et Geoforum medlem

16

Mødekalenderen 17 Udpluk af arrangementer

18

Nyt fra virksomhederne

19

02-09-2019 11:57:01


Hvad er Verdensmålene? Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. På FN’s årlige generalforsamling i september 2015 vedtog alle verdens nationer sammen Verdensmålene.

DENNE ARTIKEL ER LÅNT AF ”VERDENS BEDSTE NYHEDER”

Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål. Verdensmålene handler om at løse mange af klodens største problemer inden år 2030. Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten, Jorden. Dette er en langt større udfor­ dring end at lande på Månen. Verdensmål handler om os alle Verdensmålene er ikke FN’s første forsøg på at sætte mål for klodens udvikling. Allerede i år 2000 gav alle landes ledere hinanden hånd på at arbejde sammen for en bedre verden. De vedtog otte konkrete mål for, hvordan verden skulle se ud, når vi nåede til år 2015. Det var både med hensyn til at halvere ekstrem fattigdom, få alle børn i skole, sikre rettigheder og bremse dødelige sygdomme. Fordi målene havde en tidsfrist i år 2015, kom de på dansk til at hedde ”2015 Målene”. På engelsk

4

206 version 4.indd 4

hedder de Millennium Development Goals. I starten mødte 2015 Målene udbredt skepsis. Aftalen blev dog en milepæl på vejen til at gøre en ende på den globale fattigdom. Ikke alle målene blev 100 procent opfyldt i år 2015, men der var stor fremgang på de fleste områder. Siden 1990 er andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom, faldet med 68 procent. Lige mange drenge og piger starter nu i grundskole. Globalt er antallet af nye hiv-smittede faldet med 40 procent siden år 2000. I samme periode er antallet af malaria-dødsfald faldet med 58 procent. 2015 målene nåede langt Også på de mål, der ikke blev helt opfyldt inden tidsfristen, har der været betydelige fremskridt. Du kan få et hurtigt overblik over, hvor langt 2015 Målene nåede, ved at se en lille animation, der viser vejen mod målene som et kapløb (se fakta­boks). Hvor de tidligere 2015 Mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, >>

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:02


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Stor interesse for FME 2019 Nu er FME 2019.1 klar til download. Vi er selv overrasket over den markante stigning af antal brugere det seneste år. Måske er en af årsagerne, at hyppigt benyttede funktioner nu er blevet meget hurtigere. Et godt eksempel er at læse og skrive SHP-filer. Der er endvidere mange nye og forbedrede funktioner til at håndtere over 400 forskellige formater og databaser, f.eks. DGN, Revit og Postgres. Få inspiration og gode eksempler på: https://dataflow.center Kom i gang med hjælp fra et selvstudium. Kik på et webinar. Download gratis eksempel på FME arbejdsprocesser! For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk

206 version 4.indd 5

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

5

02-09-2019 11:57:02


Kært barn har mange navne Når man surfer rundt på nettet på jagt efter ­information om Verdensmålene, dukker der hurtigt en del andre betegnelser op. Her kom-

at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt. De nye Verdensmål vil – ligesom deres forgængere – få betydning for milliarder af mennesker. Denne gang skal proble­ merne med sult, fattigdom og sygdomme ikke kun nedbringes, men i mange tilfælde helt løses. Behov for nye løsninger Én ting er at blive enige om så store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed. Første skridt på vejen er, at verdens befolkning kender til målene. Derfor har Verdens Bedste Nyheder en mission om at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere, der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere, der kender til de store fremskridt, verden allerede har opnået, og den nye kurs, vi har mulighed for at vælge fremover, jo flere kan bidrage til, at vi i fællesskab når målene. Det vil kræve helt nye løsninger, massive investe­ ringer og partnerskaber på tværs af sektorer at nå Verdensmålene. Ingen politiker, regering, virksom­ hed eller NGO kan klare opgaven selv. Derfor er Verdens Bedste Nyheder stiftet af både FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv i en forening – i erkendelse af, at Verdensmålene kun kan nås, hvis vi arbejder sammen.

6

206 version 4.indd 6

mer en lyn-guide til navneforvirringen: På dansk kalder vi dem Verdensmål. Nogle gange bliver de kaldt Verdensmålene for Bære­ dygtig Udvikling. Målenes officielle, engelske navn er egentlig: ”Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”. Ofte b ­ liver de derfor på engelsk kaldt Sustain­ able Development Goals – hvilket også nogle gange bliver forkortet til det knap så mund­ rette SDGs (eller på dansk SDG’erne). Målene har dog også fået et ekstra navn på engelsk, der er lidt nemmere at kommunikere, nemlig Global Goals. Læs mere om verdensmålene • verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal – Læs mere om hvert enkelt Verdensmål • un.org/sustainabledevelopment – FN’s officielle side om Verdensmålene • globalgoals.org – side om Verdensmålene lavet af Project Everyone • Millennium Development Goals report 2015 – FN’s sidste statusrapport på 2015 Målene • verdenstimen.dk – side med undervisnings- materialer om Verdensmålene for folkeskoler og ungdomsuddannelser • verdensbedstenyheder.dk/2015loeb – animation af, hvor langt 2015 målene nåede

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:46

Geofo


Danmarks største udbyder af GISkurser, baseret på Esri-software

Geoinfo tilbyder også skræddersyede specialkurser, med kursusindhold udviklet specielt til din virksomheds behov.

Boost dine GIS-kompetenser med nye kurser fra Geoinfo Vores instruktører er Esri-autoriserede undervisere - din garanti for høj faglighed

ArcGIS Online og web applikationer 15. november i Kolding Forbind mennesker, steder og data ved hjælp af interaktive kort, der oprettes med ArcGIS Online. Arbejd med smarte, datadrevne typografier og intuitive analyseværktøjer, der leverer geografisk indsigt. Del din indsigt med verden, eller med specifikke grupper. På kurset får du også overblik over, hvad man kan i ArcGIS Online. Vi gennemgår de nyeste muligheder og præsenterer alle relevante applikationer. Du får selv mulighed for at opsætte spektakulære kort med smart mapping og at bygge applikationer til web og mobil.

Lav professionelle 2D og 3D grundkort med Drone2Map 25. oktober i Glostrup Prøv hele arbejdsgangen fra det øjeblik dronen letter fra jorden, til de færdige GIS apps er i luften. Drone2Map, version 2.0 er kommet ud. Applikationen er bygget op fra bunden, med en ny brugerflade som er identisk med ArcGIS Pro. Vi gennemgår den nye applikation og dens mange funktionaliteter i udarbejdelsen af 2D og 3D kortprodukter. På kurset flyver vi en mission over Geoinfo’s bygning, hvorefter alle kursister producerer en orthomosaik og en 3D-model over bygningen og omgivelserne.

Creating Python Scripts for ArcGIS 1. - 3. oktober i Glostrup Dette er Esris seneste Python-kursus, der tager udgangspunkt i de nyeste fremskridt indenfor scripting i Pythonmiljøet. På kurset lærer du at tilgå og anvende Pythonmiljøet i ArcGIS Pro og scripte data managementopgaver. Du lærer også at automatisere geoprocesseringsworkflows, samt at dele scripts, så de er let tilgængelige i og udenfor ArcGIS Pro. Mere information om kurserne på www.geoinfo.dk/uddannelse.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

7

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: +45 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk

206 version 4.indd 7

Geoforum juli-august_Geoinfo4.indd 1

02-09-2019 11:57:47

13-08-2019 10:15:57


Anvendelse af data kan bidrage til at nå verdensmålene FN har vedtaget 17 ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling. Ifølge en rapport udarbejdet af McKinsey kan op mod 70 procent af FN’s verdensmål imødekommes med Smart City løsninger. Ved at arbejde med data intelligent kan dataprojekter bidrage til at løse verdensmålene. Det har projektet Den Regionale Datahub vist - og på et år har projektet i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder udviklet 13 konkrete bud på løsninger af nogle af kommunernes udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Bud, der alle baserer sig på data og spiller ind i et eller flere af verdensmålene.

AF LISE SØDERBERG, SENIORPROJEKTLEDER I GATE 21

Der tales meget om data. Om den værdi, data har. Nogle nævner, at data er guld. Andre taler om, at data kan være et vigtigt middel til at nå større indsigt og viden om adfærd og mønstre, og på den måde kan vi få mulighed for at optimere, effektivi­ sere og udvikle nye tjenester til borgere og virksom­ heder. Uanset hvad, så er det en kendsgerning, at data er hjørnestenen i det digitale samfund. Dataoverblik Kommunerne ligger inde med mængder af data geodata og data i fagsystemer. Kun få data er udstillet. Staten har også mange data, hvoraf nogle er udstillet på forskellige platforme. Endelig er der det private marked, der også ligger inde med en stribe data, der kan være interessant at bringe i spil. Datamængden er med andre ord enorm, og der er åbenlyse udfordringer med at få et overblik over de mange datakilder, der findes, om de er udstillet og hvordan, de kan tilgås. Udfordringer identificeres og dataløsninger udvikles Det manglende dataoverblik vanskeliggør arbejdet i kommunerne, der skal betræde nye græsgange og arbejde med data og dataanalyse. For hvordan skal man gribe arbejdet an? Her har det vist sig, at innovationsprojektet, Den

8

206 version 4.indd 8

Regionale Datahub, har kunnet bidrage. Projektets formål er netop at fremme tværkommunalt datasamarbejde og skabe konkret viden om, hvordan bl.a. kommunale data kan anvendes til at løse en bred vifte af udfordringer - herunder at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst. Der har været gennemført en spændende og involverende proces, hvor man sammen med kommunerne har fået identificeret hvilke behov for løsninger, der er inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Behov, der tager sit udgangspunkt i borgerne og virksomhederne, og hvor data vel at mærke kan være nøglen til løsning. Udfordringerne er efterfølgende beskrevet og kvalificeret, og markedet er blevet inviteret til at give deres bud på, hvordan en løsning kan se ud. Innovationspartnerskabsaftaler Hele den proces har resulteret i, at projektet har indgået innovationspartnerskabsaftaler (OPI-­aftaler) – fire aftaler på mobilitet, fem på klima­sikring og fire på driftsoptimeringsområdet. Virksom­hederne har i tæt dialog med kommu­nerne udviklet prototyper, hvor bl.a. de kommu­nale datakilder, herunder de stedbestemte data, er kommet i spil. Alle innovative bud på løsninger, som ikke findes i forvejen. Machine learning og kunstig intelligens er anvendt i >>

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:51


nogle af budene, mens andre adresserer på nye måder at sammenstille og visualisere data fra sensorer og kommunale data. Fra det abstrakte til det konkrete og operationelle Projektet står nu med 13 konkrete bud på løsninger, hvor problemstillingen ikke kun er relevant for den kommune, projektet tager sit afsæt i, men for mange kommuner. Det er bud, hvor data kan bidrage til at: • minimere trafikpropper og nedbringe CO2 udledningen • skabe en mere smidig trafik for bilister og cyklister ved vejarbejde • forudse trafikmønstre og -udvikling ved lokal plans ændringer • skabe bedre beredskab ved lokale skybrud • give overblik over vandoplandet, om hvor der er uudnyttet kapacitet til opbevaring af vand • udstille data om klimatiltag til graveaktører, så de nyanlagte LAR-anlæg ikke ødelægges • optimere de kommunale ejendomme i forhold til benyttelsesgrad og energiforbrug Skalering – det næste store skridt De 13 bud har hver især et stort potentiale i sig, som langt flere kommuner bør få glæde af – også efter projektets afslutning. Derfor stiler projektet mod at få skabt kommunal og regional opbakning til at udbrede flere af projektets prototyper i 2020, så der for en periode dannes et levende labora­ torium på Sjælland, hvor forskellige prototyper afprøves af flere forskellige kommuner og regio­ ner. Det skal ses som et skridt på rejsen med data, hvor viden om data og deres værdi øges ude i kommunerne, og hvor det større mål på længere sigt er tværkommunale datafællesskaber. Dette efterår vil stå i skaleringens tegn. Via forskellige kommunikationskanaler vil delresulta­ terne og essensen af den værdi og de gevinster, den enkelte prototype kan give, blive formidlet, så det vil være lettere for kommuner at beslutte sig for at blive en del af skaleringsbølgen i 2020. For ud over den konkrete værdi, som en prototype kan give en kommune i form af at tilbyde en bedre service og at skabe bedre klimatiltag, vil mulig­ heden for at opnå større dataindsigt og kompe­ tencer i de involverede kommuner også øges. En indsigt, der er så vigtig, så kommunerne i højere grad sammen med virksomheder kan bygge grønne løsninger baseret på data, der alle spiller op til de ambitiøse, men gode verdensmål.

Foto: Charlotte Brøndum

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitu­tioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. Gate 21 er udpeget af Loop City og Region Hovedstaden til at være projektoperatør på innovationsprojektet, Den Regionale Datahub, som de to parter finansierer. Projektet løber fra september 2017 til december 2019. 20 kommuner har tilsluttet sig projektet. Projektet har udviklet 13 bud på løsninger inden for områderne mobilitet, klimasikring og drifts­ optimering.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

206 version 4.indd 9

9

02-09-2019 11:57:54


Fra teknologisk og kommercielt fokus til idealistisk fokus på FN’s Verdensmål

Et møde i marts 2017 med tidligere miljøminister, Kirsten Brosbøl, blev skelsættende. Kirsten Brosbøl fortalte med stor indsigt og kolossal entusiasme om FN’s Verdensmål. Perspektivet i en sund balance mellem bæredygtighed, idealisme og en anstændig forretning klikkede øjeblikkeligt hos mig – her var fundamentet for at redefinere virksomheden. AF HENRIK RASK, ARTOGIS A/S

Ultimo 2015 traf vi en strategisk beslutning om fuldt ud at overgå til open source-teknologier efter knap 15 år med base i en globalt udbredt, kommer­ cialiseret GIS-platform. Her var Martin Høgh fra MapCentia på flere planer inspiratoren ud i open source, der satte mange gode tanker i gang. I foråret 2017 var vi klar til at opgradere vores kunder til en ny platform, som vi kaldte ”visdoms­ kilde”. Samtidig ønskede vi at sætte en ny retning. Det skulle være noget med ”guf i” for ikke at ende i de traditionelle, lidt tørre strategiplaner med fremskrivning af årlig vækst, etc. En ny vision Inspirationen fra Martin Høgh og Kirsten Brosbøl indgik med stor vægt i det strategiarbejde, som satte rammerne for vores virksomhed frem mod 2025. Sidst på foråret 2017 var vi klar med vores nye vision: ”Global open source innovatør – til gavn for verdens vand og klima”.

I et datacentreret perspektiv med fokus på datadrevet værdiskabelse kan der opstilles en simpel værdikæde fra fangst og lagring, over information og viden, indsigt og erkendelse til handling og resultat samt sluttelig evaluering og korrektion, se figur 1. I de siloorienterede digitale forretningsmodeller, som stadig praktiseres hos den største del af især mellemstore og store private virksomheder, konkurrerer man i høj grad på de første 2-3 led i værdikæden, som man i øvrigt gerne lukker om egne produkter.

Vi kan i dag konstatere, at vi var blandt de første private virksomheder i bestræbelserne på at finde nye veje til at bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål. Det er glædeligt at se, at denne tænkning har bredt sig med stor hast, især det seneste års tid.

Spørgsmålet er så, hvorfor en simpel håndtering af og kontrol over (andres) data og relativt simple algoritmer (som er allemandseje) skal skabe lukkede forretningsmodeller, hvis der vitterligt hos virksomhederne er et reelt ønske om at arbejde digitalt i FN’s Verdensmåls tjeneste? Ville det give mening, hvis kun få udvalgte elektrikere kunne montere stik­ kontakter af et givet fabrikat?

Grundfilosofien om åbenhed og frihed Digitalisering er en uundværlig ingrediens i arbejdet med realiseringen af FN’s Verdensmål. Anerkender man dette synspunkt, så når man

Nye kreative og mere åbne forretningsmodeller I min optik bør konkurrencen - som selvsagt er afgørende for fortsat udvikling og innovation ­flyttes frem i værdikæden, så der konkurreres på >>

10

206 version 4.indd 10

hurtigt frem til, at open source er en vigtig vej frem. Dette skal ses i lyset af, at de fleste lande i verden ikke har økonomi til at betale for dyre kommercielle, proprietære IT-løsninger.

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:54


Fangst & Lagring

Information & Viden

Indsigt & Erkendelse

Handling & Resultat

Evaluering & Korrektion

Figur 1: Datadrevet værdiskabelse – en simpel værdikæde i et datacentreret perspektiv

viden på et højt niveau, på de dertil hørende algoritmer og især på evnen til at handle effektivt og skabe synlige resultater. Dette er en iterativ proces, der aldrig ophører. Den virksomhed, der mestrer dette, står utvivl­ somt meget stærkt i konkurrencen. Mit bud er, at de sidste fem årtiers proprietære forretnings­ modeller inden for IT-verdenen synger på sidste vers. Jeg tror på, at vi i de næste 10-15 år vil se nye kreative og mere åbne forretningsmodeller, som de færreste af os formår at udtænke på forhånd. Læs f.eks. de spændende artikler om ”Samfund 5.0”, der forudsætter større åbenhed – bl.a. i relation til data. Hvad så? Sådan helt konkret… Værdien af frie data er indiskutabel. Et eksempel er de frie danske grunddata, hvis værdi givetvis nu har oversteget 5 mia. kr.1). Set i det lys bør energiog forsyningssektoren ved lov også pålægges at frisætte data relateret til den tekniske infrastruk­ tur – som trods alt er fællesejet. Med et fælles, digitalt fundament i open source, som er baseret på frie data, kan man begynde at skabe løsninger til gavn for indfrielsen af FN’s ambitiøse mål. Mulighederne er ufattelig store. Kun fantasi, viden og evner sætter grænserne. Økonomisk set har verden ikke råd til at lade være. Her kan man nøjes med at kigge på de kedelige fakta, som der i høj grad er global videnskabelig opbakning bag. Geodata og GIS som uundværlige ingredienser I det perspektiv er geodata og GIS uundværlige ingredienser. Jeg giver her nogle eksempler på digitale geodata-baserede løsninger med en direkte effekt på FN’s Verdensmål: Satellitbaseret monitorering af fældningen af regnskov samt simulering, visualisering og kontrol af udledningen af drivhusgasser (bl.a. metan, lattergas og CO2). Dette skal ses både i forhold til luftfartsindustrien, hvor flybrændstof ikke er afgiftsbelagt, men også i vandsektoren, der i

Danmark sætter mål for at blive CO2-neutral med en direkte effekt på FN’s Verdensmål nr. 13. Reduktion af (over)forbrug af vand, både i land­ bruget og inden for vand- og spildevandsforsyning via reduktion i ledningsbrud og uvedkommende vand – med direkte effekt på FN’s Verdensmål nr. 6. Intelligent og økonomisk effektiv reduktion i anvendelsen af gødskning samt pesticider/ kemikalier (jo, sprøjtegifte vil givetvis bestå årtier endnu, især i mindre udviklede lande), suppleret med monitorering af algevækst og øget regulering af udvaskning af kvælstof. Det er vigtige bidrag til FN’s Verdensmål nr. 3, 6 og 14. Overvågning af udledningen af plast fra de største floder verden over med deraf følgende mulighed for øget sanktionering - og direkte effekt på FN’s Verdensmål nr. 11 og 14. Avancerede, brugervenlige og mobile GIS-­­ løs­ninger til registrering, overvågning og beskyt­ telse af flora og fauna. Det er dokumenteret, at beskyttelsen af Afrikas vilde dyr har en langt større økonomisk værdi end traditionelt landbrug - altså et direkte bidrag til FN’s Verdensmål nr. 1 og afledt effekt på en række af de øvrige Verdensmål. Uden partnerskaber går det ikke! Tænk, hvis der kunne skabes en verdens­­­­om­spændende alt-i-en digital platform i open source, hvor løsningerne tilgodeser arbejdet med FN’s Verdensmål. Vel at mærke ikke én digital platform i snæver teknologisk forstand, men et ægte fællesejet økosystem af intelligent interagerende løsninger, der er baseret på ægte open source (fri kildekode) og åbne data – baseret på et vidtstrakt spektrum af teknologier. Det ville være et verdensmålsbidrag i verdensklasse! Hermed er bolden givet op til partnerskab; vi teamer gerne op med alle, der deler vores vision og filosofi. Det er bl.a. også det, som FN’s ­Verdensmål nr. 17 handler om.

1) Kilde: http://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/nyheder/nyhedsarkiv/2017/mar/stor-stigning-i-vaerdien-af-de-frie-geografiske-grunddata

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

206 version 4.indd 11

11

02-09-2019 11:57:54


Geodataprisen 2019 på Kortdage opfordre dem til at lægge det op på brugstedet.dk eller send et tip til formand for brugstedet redak­ tionen, Lennart Christoffersen, lech@kl.dk. Som sidste år er der både en jurypris og en publi­ kumspris. Historien om, hvordan eksemplerne understøtter FN’s Verdensmål, indgår i kriterierne for juryprisen, mens det er dig som deltager på Kortdage, der stemmer om hvem, der skal modtage publikumsprisen. Juryen består i år igen af 5 personer med hver sin vinkel på hvad, der er et eksempel med vinder­ potentiale. Hvis du vil med til prisfesten, skal du tilmelde dig Kortdage 2019. Du skal huske at stemme på din favorit på dag 1, når du deltager ved Kortdage 2019. AF LENNART CHRISTOFFERSEN, FORMAND FOR REDAKTIONEN FOR BRUGSTEDET.DK

Geoforum holder igen i år en fest på dag 1 på Kortdage 2019, hvor vi uddeler Geodataprisen 2019 og hylder de gode eksempler på, at geodata skaber værdi for hele det danske samfund og for den enkelte bruger. Vi har brug for at udfordre den måde, geodata – og data generelt – kan hjælpe med at gøre vores hverdag lettere, bedre og smartere.

Brugstedet.dk er Geoforums eksempel­portal med fokus på anvendelse af geografisk

I år har vi tilsat et ekstra krydderi til konkurrencen i form af FN’s Verdensmål. Eksemplerne i konkurren­ cen har alle fået tilknyttet et FN Verdensmål og en beskrivelse af, hvordan de bidrager til at bringe verden lidt tættere på verdensmålene. Derved får både Geoforum, Geodataprisen og ikke mindst eksemplerne selv en ekstra vinkel til fortællingen om potentialerne ved brugen af geodata. Du kan indsende dit eget eksempel til konkurrencen om Geodataprisen 2019 ved lægge det op på brugstedet.dk via formularen dér. Hvis du har hørt eller læst om andres gode eksempel, kan du

12

206 version 4.indd 12

­information (GI). Portalen fungerer som kommunikations- og markedsføringsplatform. Den er alles adgang til idéer, løsninger og færdige eksempler. På Brugstedet.dk finder du en samling af konkrete eksempler på, hvordan geografisk information kan skabe værdi for offentlige myndigheder og private virksomheder. Læs mere på brugstedet.dk.

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:55


Geoforums virksomhedsundersøgelse

2019 Stor tro på fremtiden i geodata-branchen Optimismen i geodata-branchen fortsætter, viser Geoforums virksomhedsundersøgelse 2019. Responsen på et vigende kommunalt marked har for virksomhederne været at udvide kundekredsen – især blandt private virksomheder og på det udenlandske marked. Rigtig mange satser på det globale marked. Vejen til succes er dog ikke uden forhindringer. Der peges i undersøgelsen på væsentlige udfordringer for branchens muligheder for at indfri det forventede vækstpotentiale. AF LAILA NISSEN, ELI SKOP OG THOMAS BALSTRØM, GEOFORUMS BESTYRELSE, SAMT JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUMS SEKRETARIAT

Geoforum har siden 2009 udført en tilbage­ vendende undersøgelse blandt geodata-bran­ chens private virksomheder. Siden finanskrise­ årene, hvor optimismen var ganske forsigtig, har den i årenes løb manifesteret sig til en solid tro på markedet og fremtiden.

De fleste virksomheder svarer i Virksomheds­ undersøgelsen 2019, at deres forventninger til 2018 er blevet positivt indfriet. De melder også, at markedet er inde i en positiv udvikling med øget travlhed hos kunderne og efterspørgsel på geodatafaglige kompetencer. Ca. 1/5 af virksom- >>

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

206 version 4.indd 13

13

02-09-2019 11:57:55


hederne melder dog om manglende indfrielse af forventningerne til 2018 pga. langsommelige beslutninger hos kunderne og en tid præget af interne udfordringer. Et marked i vækst Ingen af de deltagende virksomheder skriver imidlertid, at deres konjunkturer er for nedad­ gående. Virksomhederne angiver dog flere begræn­ sende faktorer for vækst og fremgang, Ikke mindst er det et problem, at der mistes kompetence, fordi der ikke er tilstrækkeligt med velkvalificerede kandidater til de opslåede stillinger, hvilket har ført til faldende omsætning og udebleven vækst. Der er markant flere, som ser private kunder som det primære omsætningsgrundlag frem for stat, region eller kommuner. Private kunder er grund­ laget for mere end halvdelen af omsætningen for mere end hver fjerde af virksomhederne. Dette er en udvikling, der kendetegner de seneste års besvarelser, hvor det i 2012 blot var hver syvende virksomhed, der angav, at de havde næsten hele deres omsætning hos private virksomheder.

14

206 version 4.indd 14

Kommunemarkedet ser fortsat ud til at være vigende. Danske kommuner udgør halvdelen af omsætningen eller mere for blot 7 % af de delta­ gende virksomheder. Dette er på samme niveau som ved seneste undersøgelse i 2017. Det ser ud til, at det har fundet sit leje over de sidste tre år. Tilbage i 2012 var det omkring halvdelen af virksom­ hederne, der havde hovedomsætningen i kommu­ nerne. Noget tyder på, at det vigende kommune­ marked har fået virksomhederne til at søge andre markeder i stedet, herunder det private marked. Desuden er det interessant, at 72 % af de adspurg­ te gerne vil ud og satse mere på det internationale marked. Personale og rekruttering En anderledes positiv vækst er at spore, når det kommer til personaleudviklingen. Hovedparten af virksomhederne forventer, at personaleantallet har samme størrelse eller vokser i 2019. Et forsigtigt skøn er, at der i løbet af 2019 vil komme 140 nye ansigter til, svarende til en stigning på 7 %, hvilket er højere end tidligere år. >>

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:57:59


I Virksomhedsundersøgelsen 2017 pegede en række virksomheder på, at mangel på personale­ ressourcer med relevant faglig baggrund kunne blive en væsentlig barriere for vækst. Denne problemstilling er desværre stadig relevant i 2019, idet to ud af tre virksomheder ønsker at ansætte projektledere, og næsten 3/4 af virksomhederne ønsker at ansætte specialister. Uddannelses­ mæssigt set efterspørges flest IT-udviklere, dernæst landinspektører og ingeniører, men derudover også geoinformatikere og andre ikke nærmere præcise­ rede faggrupper. Derfor vil Geoforum i den kommende tid arbejde på, at rekrutteringsproble­ matikken rejses på politisk niveau. Frikøbets betydning For at få et indtryk af Grunddataprogrammets effekt blev virksomhederne igen i år bedt om at vurdere frikøbets indflydelse på deres forretning. I undersøgelsen mener 74 % af de virksomheder, som har svaret, at frikøbet af data har gavnet deres forretning. En tilsvarende andel mener, at yderligere frikøb vil kunne have en gunstig effekt på deres forretning. Det bliver interessant frem­ over at følge, hvilken effekt den forbedrede tilgængelighed af offentlige grunddata med Datafordeleren vil få på virksomhedernes vurde­ ring af frikøbet. Geoforum følger udviklingen af Grunddata­ programmet og den tilknyttede gevinstrealisering tæt, som i 2017 blev understreget med effekt­ målingen af geodata-frikøbet. Denne viste, at gevinstrealiseringen i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. var realistisk og måske endda kunne overgås. Effekten af GDPR Med EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR), der for alvor trådte i kraft fra maj 2018, fik virksom­ heder i Geodata-branchen en udfordring, idet alle virksomheder skal forholde sig til den. Geoforum har i undersøgelsen derfor valgt at spørge ind til effekten af GDPR på virksomhederne. Undersøgelsen viser, at i en tredjedel af virksom­ hederne har man ikke set nogen effekt af Data­ beskyttelsesforordningen for forretningen. Omkring godt en fjerdedel af de adspurgte virksomheder mener, at GDPR desværre har gjort det sværere at sælge deres produkter. Omvendt har en lille gruppe virksomheder (11 %) været i

OM UNDERSØGELSEN

Tallene baserer sig på svar fra 22 virksomheder ud af 94 adspurgte. Det giver en fejlmargin på godt 20 procent og dermed en afgrænset bredde. Ikke desto mindre peger undersøgelsen på tydelige generelle tendenser, som er både relevante og vigtige at sætte i relation til den udvikling, som de seneste års undersøgelser har vist.

stand til at vende GDPR til at generere en større omsætning end tidligere. Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2019 er mere positive, end de var til 2017. 79 % af virksomhederne forventer at vokse i 2019. Ingen af de adspurgte virksomheder forventer at skære i 2019, mens 21 % forventer status quo. Virksomhederne er positive og de tror på udvikling af både forretning og marked. Vi ser dog også, at der stadig er brug for, at Geoforum arbejder for at sikre gode grundvilkår for branchen og for at understøtte indfrielsen af det eksisterende vækstpotentiale. På ni hurtige spørgsmål om hvorvidt Smart City-begrebet, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens, Machine Learning, Big Data, integra­ tionen af statistik, effekten af metadata, effekten af SDI samt behovet for en landsdækkende 3D-bymodel er undervurderet eller overvurderet, er der en klar tendens til, at de mest undervur­ derede emner er kunstig intelligens, Machine Learning, IoT, integrationen af statistik og geodata, Big Data og effekten af metadata. Derimod mener virksomhederne, at Smart City synes overvurderet. Effekten af SDI og behovet for en landsdækkende 3D-bymodel er der ingen markant holdning til, så blandt disse emner er der tilsyneladende basis for nogle kommende Geoforum-seminarer. Endvidere har størsteparten af virksomhederne (65 %) tilkendegivet, at de tillægger FN’s ­Verdensmål betydning for deres virksomhed.

G E OFORUM • SE PTE MBE R 2019

206 version 4.indd 15

15

02-09-2019 11:58:00


Portræt af et Geoforum medlem Hvad er din civile status? Gift med Vivian fra Nordengland, som jeg mødte i Sydtyskland, da jeg var udstationeret der for at arbejde i rumfartsindustrien (for LANG tid siden). Sådan er det jo med tilfældighederne her i livet. Har to voksne døtre, som nu er flyttet hjemmefra, så der er plads i huset og tid til golf og en sejltur i ny og næ. Nyder ellers at spille musik, både hjemme og med andre i bandsammenhænge. Hvad er din baggrund? Ingeniør suppleret med en MBA. Første del af karrieren var i rumfartsindustrien (først Tyskland, så CRI/TERMA Space i Danmark). Dernæst i Rambøll Informatik med ansvar for afdelingen e-Business Solutions og fra 2011 i COWI med ansvar for afdelingen GIS og it. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche? Ingeniørstudiet (elektronik/software) pga. faglig interesse.

Navn Steen Jappe

Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine

Alder 63 år

arbejdsopgaver. Vice president for GIS og it-afdelingen i COWI, en ’one-stop-shop’ for integrerede GIS- og it-løsninger, dækkende både håndtering af GIS, geo- og satellit­data

Stillingsbetegnelse Vice president, GIS og it

og den fulde systemlivscyklus.

Hvor i landet bor du? Virum

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv?

Hvor i landet arbejder du? Lyngby

At mine kolleger i afdelingen trives og løbende udvikler sig, og at vi samlet kører en sund forretning med tilfredse kunder. Innovation er også vigtigt for

Hvad er din civile status? Gift med Vivian, som jeg har to voksne døtre med

mig, hvorfor jeg bruger en del krudt på at opbygge vores satellitdataforretning. I den forbindelse er jeg rigtig glad for at sidde med i det danske rumforsk­ ningsudvalg samt Geoforums satellitdataudvalg.

EU-arealstøtte til landbruget, kortlægning og admini­ stration af forurenede jordarealer, ledningsejerinfor­

Også vigtigt, at afdelingen understøtter den samlede

mation og -data, IoT-miljøovervågning, modernisering

COWI-forretning samt at vi gør brug af den enorme

af it- og observationsinfrastruktur inden for meteoro­

domæneviden i koncernen.

logi samt et nyt grønlandsk system for grunddata.

Hvor i branchen kan du se, at der er noget, som

Kan du se nogle udfordringer i fremtiden?

rykker?

Den internationale konkurrencesituation gør, at vi

AI/ML/DL samt nye dataformer, f.eks. satellitdata fra

skal være skarpe på kompetencer og ydelser for at

Copernicus-programmet og kommercielle leveran­

kunne følge med. Global sourcing er en nødvendig­

dører. I det hele taget rykker det, hvad angår

hed for at kunne konkurrere prismæssigt, og her skal

adgang til data og den eksplosion af data, der

skabes en god balance i opgaver, så der stadig er

kommer med IoT.

spændende opgaver for alle samt vækst, også på hjemmefronten. De nye dataformer nævnt ovenfor

Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæf­

samt anvendelse af IoT, AI/ML/DL betyder, at vi på

tiger dig med?

længere sigt skal arbejde anderledes og tilgå dataar­

Vores løsninger bidrager til væsentlige samfunds­

bejde på nye måder.

processer og -opgaver så som administration af

16

206 version 4.indd 16

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:58:02


MØDEKALENDER DATO EMNE

STED

3. sep.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

5. sep.

Satellitdata – her, der og alle vegne

Hørsholm

25.-26. sep.

Kursus i GeoDanmark og Kolding sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

Besøg hos Klimalaboratoriet

Middelfart

1.-2. okt.

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

Korsør

24. okt.

Seminar: Fra grunddata til Frederiksberg ejendomsvurdering 2019

13. nov.

Geodæsi for GIS-brugere København

13.-15. nov.

Kortdage 2019 København

14. nov. 27. feb.

Studerendes dag ved Kortdage 2019

København

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

Vejle

IoT og GIS 2019

Aarhus

26. sep.

8. sept.

GEOFORUM • SEPTEMBER 2019

206 version 4.indd 17

17

02-09-2019 11:58:03


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nyt LER på vej - hvad betyder det for dig?

KOMPETENCE

Torsdag den 3. september 2019 kl. 9:30-16:30 Der er pr. 1. januar 2018 vedtaget en ny LER-Lov, der får vidtrækkende konsekvenser for ledningsejere, graveaktører, projekterende og myndigheder.

Deltag i Geoforums seminar ­ d. 3. september 2019 og bliv klogere på baggrund, indhold og konsekvenser.

Sted

DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Besøg hos Klimalaboratoriet i Middelfart

SYD

Torsdag den 26. september 2019 kl. 16:00-18:00 Geoforums arrangementsudvalg Syd har planlagt et besøg hos Middelfart Kommune, der er kendt for at have prioriteret grøn omstilling siden kommunesammenlægningen. Vi starter i ­Danmarks mest bæredygtige rådhus, hvor Klimachef Morten M. Westergaard fortælle om mange

af de konkrete resultater og projekter, og deres baggrund, samt hvilken rolle energi-­ relaterede geodata har og vil få. Vi får også en rundvisning i Klimabyen af projektchef Bjarne Rasmussen, der viser, hvordan Middelfart By er tilpasset til

skybrudshændelser. Sted

Middelfart Kommune Nytorv 9 5500 Middelfart Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering 2019

KOMPETENCE

Torsdag den 24. oktober kl. 9:00 - 16:00 Deltag i seminaret og få et indblik i

forskellige fagdiscipliner, og at det er

Sted

Danmarks nye datadrevne ejendoms­

baseret på ensartede, landsdækken-

vurderingssystem.

de, ajourførte offentlige data, hvoraf

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg

grunddata spiller en stor rolle. Helt centralt for det nye system er, at det i høj grad er tværgående på

18

206 version 4.indd 18

GEOFOR U M • SEPTEM BER 2019

02-09-2019 11:58:09


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Powel Melding effektiviserer forsyningens borger­hen­­ven­delser Powel Melding forenkler opgaven med at modtage, uddelegere og besvare borgerhenvendelser, så processen håndteres professionelt. Powel Melding er en skyløsning, som integreres i en hjemmeside, og er designet til at håndtere borgerhenvendelser, der relaterer sig til vand, spildevand, vej, park og renovering. I Powel Melding får driftspersonalet et arbejdsgangsystem, så de kan lave opgaver og give besked tilbage til borgerne. Powel Melding skaber værdi, fordi: • Borgere enkelt kan indrapportere observationer. • Forsyningen kan oprette og følge op på arbejdsopgaver. • Personale kan tilknytte beskeder, billeder mv. til opgaverne. • Forsyningen og borgerne kan følge status på indrapporterede henvendelser i et overskueligt kort. • Sagsbehandlingen kan foregå både fra kontoret og i felten. • Man selv kan tilpasse løsningen til egne behov i en konfigurérbar skyløsning, der tilgås online, uden installation. • Man kommer enkelt og hurtigt i gang Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.powel.dk

Ny afdelingsleder i NIRAS Sanne Attermann, 43, er ansat i NIRAS som afdelingsleder for ­Planlægning og Landskab. Sanne er uddannet landinspektør med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet. Igennem de seneste 11 år har hun arbejdet i Vejdirektoratet – heraf de sidste fem år som afdelingsleder for Geodata; en afdeling, hvis faglige fokus var geografiske analyser og data, GIS og CAD-systemer samt landmåling. For NIRAS skal Sanne nu stille sig i spidsen for en afdeling under den nyoprettede forretningsenhed Data, Analyse og Planlægning. Sanne er opvokset i Nordjylland, men nu bosat i Søften nord for Aarhus. Kontaktperson: Lasse Byrdal Telefon: 60205914 Email: lby@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Er du klar til det nye LER? Den nye LER-lov betyder, at ledningsejere i fremtiden skal besvare en graveanmodning inden for to timer. Desuden skal ledningsdata leveres i et åbent dataformat som vektordata. Loven omfatter alle ledningsejere inkl. offentlige myndigheders egne ledninger, f.eks. kommunernes vejafvanding og gadebelysning. Hos LIFA er vi klar. Vores service håndterer enten graveanmodningen fuldautomatisk, eller udtager den til manuel behandling, alt efter ønske. Graveaktøren modtager en svarmail med info, PDF-kortbilag og evt. vektordata i GISog CAD-format. LIFA’s løsning giver sikkerhed for, at ledningsejeren får besvaret graveforespørgsler straks. Derudover modtager graveaktøren ledningsoplysninger i en brugbar form, som er klar til anvendelse her og nu. LIFA’s LER-løsning er nem og praktisk, og den opfylder ligeledes de nye krav til LER. Vil du vide mere? Så kontakt os og hør mere om dine muligheder. Kontaktperson: Tim Bergholdt Hansen Telefon: 2189 1829 Email: tha@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Sweco er udvalgt som leverandør på SKI 02.19 Vi er glade for at kunne meddele, at vi er blevet godkendt til at levere Spatial Suite til det offentlige på rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud – det betyder, at det nu er muligt for kommuner, forsyninger og styrelser at købe Spatial Suite via rammeaftalen. Mød os på Digitaliseringsmessen Husk, at du igen i år kan møde Sweco på Digitaliseringsmessen den 3. oktober 2019 – og du er mere end velkommen til at kigge forbi vores stand B10. Her er der mulighed for at se nærmere på de mange produkter, som Sweco tilbyder til de danske kommuner, forsyninger og styrelser - vi kommer med Spatial Suite, DriftWeb, RenoWeb og MiljøWeb, som er vores helt nye løsning til håndtering af miljøtilsyn på virksomheder, landbrug og vandanlæg. Så kig forbi og få en snak med en af vores dygtige konsulenter. Kontaktperson: Morten Blemmer Telefon: +45 4348 6546 Email: morten.blemmer@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

GEO FO RUM • SEPT EMBER 2019

206 version 4.indd 19

19

02-09-2019 11:58:11


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Deltag på den gratis KMD Insight ´19 konference!

SIMILIX - Utility løsninger på 4 kontinenter

Data er guld værd, for data rummer megen og utroligt nyttig viden, som giver muligheder for ressourceoptimering, serviceoptimering, nye indsigter og bedre beslutningsgrundlag til fordel for en fokuseret udvikling af løsninger og produktkoncepter. Alle taler forståeligt nok om data, men hvordan kan man løse virkelige problemer med data? Vi lancerer nu en ny samlet konference med fokus på værdiskabelse med data. Navnet er KMD INSIGHT ’19 og du er hermed inviteret! Gratis!

Hos Similix brænder vi for at løse fremtidens udfordringer i forsyningsbranchen sammen med vores kunder og partnere.

KMD INSIGHT’19 sætter fokus på, hvordan organisationer kan udnytte de nye muligheder, som opstår i samspillet mellem mennesker, data og organisationer. Konferencen er en totaloplevelse for den data­ ambitiøse organisation, og henvender sig dermed til organisationen, som lige er startet med dataarbejdet, men også til organisationen, som har et ønske om at optimere og udnytte datapotentialet yderligere.

Vi mener, Esri’s Utility Network sammen med Similix software produkter er det stærkeste udgangspunkt for dette. I 2018 modtog vi Esri’s Utility Network Management Specialty som anerkendelse af vores ekspertise. I 2019 fejrer vi, at vi har hjulpet kunder i Europa, USA, Asien og Australien med at komme godt igang. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du vil være med på rejsen som kunde, partner eller ansat!

De inspirerende oplægsholdere fra ind- og udland bringer data og digitalisering ind i øjenhøjde.

Du kan også møde os på konferencen GIS4SmartGrid i Berlin 24-26. september, hvor Similix er Guld Sponsor.

Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk Hjemmeside: https://my.eventbuizz.com/event/kmd-insight--19/detail

Kontaktperson: Signe Bramming Andersen Telefon: 40825258 Email: signe.bramming@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

Architecting Smart Energy

Geopartner inviterer til tema­ eftermiddag.

Nem løsning til digitalisering af tekniske tegninger

Geopartner inviterer til et eftermiddagsmøde vedr. Open Source baseret WebGIS til anvendelse i hverdagen for forsyninger, kommuner og private virksomheder.

JO Informatik har i samarbejde med Køge Kommune udviklet et nyt digitalt arkiv til håndtering af digitale tegninger. Vi kalder løsningen Tegnings­ Arkivet og åbner nu op for, at andre også kan købe løsningen, som er nem at bruge, har en overskuelig pris og kan hostes i skyen eller on-premise.

Det foregår på Rugårdsvej 55, 5000 Odense C, den 19. september kl. 13:30 - 15:30. Der vil fremvises demonstrationer på kørende løsninger vedr. visning af tinglyste rettigheder i kort, besvarelse af graveforespørgsler, filtrering og lokalisering af avancerede koblinger i data vha. WebGIS, en simpel løsning til drift og vedligehold og integration til sags­ behandlingssystemer. Anvendelse af Open Source Software i virksomheder medfører, at man kan engagere sig i både installations- og driftsarbejdet. Det resulterer i billigere anvendelse af programmel, der tidligere har været driftet gennem et abonnement eller en licensaftale. Større fleksibilitet, billigere drift og muligheden for selv at være i kontrol over egen løsning er attraktivt for, at virksomheder bedre kan målrette sine omkostninger. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: geopartner.dk

20

206 version 4.indd 20

Løsningen egner sig til kommuner og firmaer, som vil digitalisere tekniske tegninger af kommunale anlæg og områder, veje, p-pladser m.m., så tegningerne let kan søges frem og bevares sikkert i mange år. TegningsArkivet understøtter moderne digitale arbejdsgange med integrationer til GIS, WebGIS, ESDH- og diverse fagsystemer. Ud over et Web API med søg og download indeholder Tegnings­Arkivet en WMS-service, så tegninger også kan fremsøges geografisk eller vises georeferede som overlays på et ortofoto. TegningsArkivet indeholder en smart geokoder samt en komponent til Septima Search. I samarbejde med Scanning.dk kan vi tilbyde scanning, indeksering og georeferering af dit materiale. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 40619967 Email: jesper@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

GE OF OR UM • S E PTE MBE R 2 0 19

02-09-2019 11:58:12


Esri User Conference 2019

Pejledata

Geoinfo er igen i arbejdstøjet efter sommerferien og efter årets Esri User Conference (UC), hvor 18.000 Esri-brugere fra hele verden mødtes i San Diego.

Geo har henover sommerferien assisteret Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) med klargøring og kvalitetssikring af boringsdata fra 4 regioner.

SAG Awards 2019 I år modtog tre af vores kunder en SAG Award, som er Esri’s hæderspris for ’Special Achievement in GIS’. Vi ønsker stort tillykke til Eniig Forsyning, Runavikar Kommuna på Færøerne og Nukissiorfiit i Grønland for jeres inspirerende arbejde.

Der er tale om terrænnære grundvandspejlinger, der er blevet kvalitetssikret og som ved opgavens afslutning er indberettet til Jupiter-databasen, som således er blevet suppleret med over 36.000 nye pejlinger. De klargjorte data skal benyttes i forbindelse med HIP-projektet (Hydrologisk Informations- og prognosesystem).

Se årets plenary og nyt fra Esri UC 2019 Åbningsdagens plenary bød på mange inspirerende oplæg. Se årets plenary på Esri’s youtube-kanal og hør blandt andet Jane Goodall, E.O. Wilson og Jack Dangermond tale om bæredygtighed.

Alle offentlige pejledata samt andre pejlinger udført af Geo er til rådighed i GeoAtlas Live. Når man laver et tværprofil eller en virtuel boring i systemet, kan man således få vist hvilken kote, grundvandet står i dette sted.

Der var mange spændende nyheder på årets Esri UC, som vi gerne vil dele med danske Esri-brugere. Derfor afholder vi den 10. september webinarer, hvor vi gennemgår de vigtigste nyheder på ArcGIS-platformen. Tilmeld dig webinarerne på geoinfo.dk.

Vi er glade for at kunne byde velkommen til NCC og Region Sjælland som nye GeoAtlas Live-kunder.

Kurser i efteråret Vi har mange kurser på programmet i efteråret. Hold øje med kursuskalenderen på geoinfo.dk.

Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 31740220 Email: jte@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

MapInfo Brugergruppemøder

Hvor ligger vandløbet?

Pitney Bowes inviterer til MapInfo Brugergruppemøder i efteråret.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har tildelt Atkins opgaven med at etablere datagrundlag og systemløsning til Vand­ løbsreferencen. Vandløbsreferencen vil dels sikre løbende data­ ajourføring og dels være et integrationspunkt for de interne og eksterne IT-­systemer, der skal anvende data fra systemet.

Der vil blive afholdt to møder: et hos SEGES i Aarhus og et ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Der vil være lidt forskellige indlæg de to steder. Her er lidt inspiration: - Jammerbugt Kommune vil fortælle om anvendelsen af MapInfo Pro Advanced til fastlæggelse af mulig helikopterlandingsplads - SEGES vil fortælle om brugen af data fra droner - SOKIGO fortæller om implementering af Spectrum Spatial hos Falkenberg Kommune - Pitney Bowes fortæller om anvendelsen af MS Access databaser sammen med MapInfo Pro - Vi kigger lidt i krystalkuglen frem mod næste version af MapInfo Pro 2019 - Tips & Tricks Følg med på vores Community for at blive opdateret.

Med Vandløbsreferencen vil myndigheder og organisationer få et værktøj til at sikre entydig stedfæstelse af vandløbsdata i forhold til vandløbets geometri (GeoDanmarks Vandløbsmidte). Systemløsningen muliggør automatisk udveksling af data om vandløb på tværs af myndigheder og it-systemer. Vandløbsreferencen bliver en grund­ læggende infrastrukturkomponent, som understøtter projekter i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Kontakt os, hvis du vil høre mere om projektet og de muligheder det skaber. Nyt erfarent talent på holdet, Jacob Schou, er ansat som projektleder i GIS og IT. Jacob er civilingeniør og har over 20 års erfaring indenfor GIS-verdenen. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

GEO FO RUM • SEPT EMBER 2019

206 version 4.indd 21

21

02-09-2019 11:58:12


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Hexagon tilbyder nye GIS-programmer til studerende Alle studerende og undervisningsinstitutioner får nu adgang til M.App Enterprise og M.App X, via Hexagons Education Programme (EDU). De studerende kan med M.App Enterprise udvikle egne apps, der skaber stedbestemt information, samt analyserer og præsenterer disse. Med M.App X kan de studerende lære, hvordan man arbejder med geospatial intelligence. Flere NATO-lande anvender M.App til at tilvejebringe efterretningsoplysninger ud fra satellit-, fly- og dronedata. EDU omfatter også cloudløsningen Smart M.Apps, der bl.a. indeholder M.App Studio, der er et webbaseret grafisk værktøj til design af spatiale apps. Komponenterne, der kan konfigureres, omfatter dynamisk præsentation af data, workflows og spatial recipes for processering af geodata. Få mere information om Hexagon Geospatial U her: go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs og community.hexagongeospatial. com/t5/Hexagon-Geospatial-U/ct-p/Hexagon_Geospatial_U Kontaktperson: Elizabeth Wedel Telefon: 52141592 Email: elizabeth.wedel@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com

Ny kollega i Septima velkommen til Nicolai Nicolai Mogensen er 1. september startet som fastansat softwareudvikler i Septima. Nicolai er nyuddannet som civilingeniør i digitale medieteknologier og har tidligere været studentermedarbejder hos os. Det seneste halve år har Nicolai brugt i USA hos kampflyproducenten Lockheed Martin i Texas. Blandt kernekompetencerne er Python, Machine Learning og Deep Learning. Vi glæder os til igen at kunne drage nytte af Nicolais stærke kompetencer. FOSS4G - Free and Open Source for Spatial 2019 Årets konference for open source geosoftware ‘FOSS4G’ blev i år afholdt i Bukarest den 26.-30. august. Septima var, ligesom tidligere år, stærkt repræsenteret med seks deltagere. FOSS4G er stedet, hvor man skal være for at deltage og følge med i den rivende udvikling, der er inden for open source GIS. Indlæg på trafikdage Sofie holdt den 26. aug. foredrag på Trafikdage i Aalborg. Sofie fortalte om udviklingen af ‘På Tur,” der har fokus på tryggere skoleudflugter med cykel og offentlig transport. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Viamap leverer kortløsning til Undervisningsministeriet Den digitale kortleverandør, Viamap, har gennem det sidste halve år samarbejdet med Undervisningsministeriet om en digital kortløsning, der kan vise gymnasier og deres opland. Medarbejderne i Undervisningsministeriet bruger kortløsningen til at tegne områder omkring en skole og lave tællinger af antallet af personer inden for området undervejs i processen. Det betyder, at medarbejderne kan ændre grænser og se ændringen med det samme. Løsningen er nem at bruge og giver alle brugere mulighed for at lave analyser på et kort. »Løsningen kan kopieres til andre fagområder, og vi er i dialog med et par kommuner, som gerne vil bruge den til at lave skoledistrikter. Vi vil meget gerne i dialog med flere kommuner, som er interesserede i at lave et pilotprojekt med kortløsningen,« siger Thomas Kristensen, der er områdechef for Viamap.

Kortdage 2019 Tilmeldingen til Kortdage 2019 er nu åben. Allerede på 1. dagen for åbningen fik vi næsten 200 tilmeldinger. Det lover godt for årets store danske geodata-begivenhed. Se programmet og tilmeld dig på: www.kortdage.dk/tilmelding.

Viamap leverer en række digitale kortløsninger. Virksomheden er ejet af Mølbak Landinspektører A/S. Kontaktperson: Thomas Kristensen Telefon: 54551560 Email: tkk@molbak.dk Hjemmeside: https://www.viamap.net

22

206 version 4.indd 22

GE OF OR UM • S E PTE MBE R 2 0 19

02-09-2019 11:58:15


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Det Detaljerede Skråfoto giver dig på én gang både overblik og detaljeret information. Sammen med Danmarks Digitale Gadefoto har du dokumentation af by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Det Detaljerede Skråfoto dækker København og Nordsjælland og består for hver optagelse af skråfotos fra nord, øst, syd og vest samt et lodbillede i 4–6 cm opløsning. Fra lodbillederne er der fremstillet et ortofoto.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder – og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.

206 version 4.indd 23

02-09-2019 11:58:15


Er du en early bird? Tilmeld dig årets Kortdage senest den 19. september og få deltager­gebyret til en ­reduceret pris. Konferencen foregår i København i dagene 13.-15. november 2019.

IT & Teleindustri Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Medier og Formidling

www.kortdage.dk/tilmelding

206 version 4.indd 24

02-09-2019 12:01:11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.