{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Mø d estedet fo r ge og rafi s k i n for mat i on • J u n i 201 9 • N r. 20 5

TEMA

International


KORT NYT ­­­

TEMANUMRE I årets numre af GEOFORUM bringer vi en række artikler, som vi ­sammensætter, blandt andet ud fra temaer inspireret af Kortdage 2018. I dette årets sjette nummer af GEOFORUM stiller vi skarpt på nogle af de store internationale temaer, der vedrører vores branche. Vi rapporterer fra internationale konferencer og samarbejder, og vi håber, at det tilsammen er med til at pirre jeres internationale nysgerrighed. Igennem artiklerne kan du også få indblik i Geoforums nordiske, europæiske eller verdensomspændende berøringsflader.

GEODANMARKS FORMAND TRÆKKER SIG GeoDanmarks formand, Christian Bjerg, har besluttet at opsige sin stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I den forbindelse fratræder han også posten som formand for GeoDanmark.

Senere følger artikler bl.a. inden for temaer som forsyning og ejendomsdata. Hvis man som læser sidder derude og får lyst til at bidrage med en artikel inden for ét af de ovenstående temaer, så send en mail til redaktør Mette Borg, mbo@geoforum.dk.

GEODATAPRISEN - OG VERDENSMÅL PÅ KORTDAGE Erfaringerne fra sidste år var så gode, at vi gentager successen. Der vil være uddeling af Juryprisen og Publikumsprisen på Kortdage 19 - og i år med et ekstra krydderi i form af FN’s Verdensmål. Vi vil hen over sommeren opfordre alle indsendere at eksempler på Brugstedet.dk til at beskrive, hvordan eksemplerne hver især bidrager til at bringe verden lidt tættere på de flotte mål. Dermed får både Geoforum, Geodataprisen og ikke mindst eksemplerne selv en ekstra vinkel til fortællingen om potentialerne ved at bruge geodata til resten af verden uden for foreningen. Juryen består i år igen af 5 personer med hver sin baggrund og vinkel på hvad, der er et godt eksempel med vinderpotentiale. Kender du en oplagt kandidat – send os dit tip til formand for redaktionen for Brugstedet.dk Lennart Christoffersen, LECH@kl.dk.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

GEODATA TIL FREMTIDENS ELSEKTOR Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er i gang med at undersøge, hvordan styrelsen kan understøtte digitalisering og udvikling i forsynings­ sektoren ved hjælp af øget, bedre og mere innovativ brug af geodata. Som et led i dette arbejde, er der udarbejdet en analyse af geodata til fremtidens elsektor. Analysen tegner et billede af en el-branche, der i lighed med de øvrige forsyningsgrene er en flittig og tilfreds bruger af geodata til løsning af en lang række opgaver fra projekteringsarbejde, drift og vedligehold og klimatilpasning. Analysen viser, at der er en stor spændvidde i, hvordan geodata bliver anvendt og at geodata primært bruges som baggrundskort til stedfæstelse af elselskabernes egne data. Forskellene i anvendelse viser yderligere, at der kan være et potentiale for øget og ny anvendelse af geodata set på tværs af selskaberne, herunder også til mere avancerede analyser. Dette kan sammen med mulige nye geodata bidrage til at udvikle tilstandsbaserede asset management. Rapporten offentliggøres på styrelsens hjemmeside (www.sdfe.dk).

Forsideillustration

Fra ”barnekarttegnings”-konkurrencen ”Jeg elsker kart”, i forbindelse med Geomatikkdagene 2019 i Norge.

Kommende numre Deadline Nr. 206 13. aug. 2019 Nr. 207 13. sept. 2019 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Bæredygtig udvikling AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, FORMAND FOR INTERNATIONALT UDVALG

Geodata er viden og information om steder. Viden om hvad, der sker hvor, i hvilke omgivelser og under hvilke forhold. Geodata leverer grundlaget for forvaltningen af vores fysiske omgivelser og er nødvendige for at træffe gode beslutninger. Det ved vi godt, og det ved FN også. Geografisk information er uundværlig i arbejdet med FN’s verdensmål. Disse udgør fundamentet for en bæredygtig global udvikling frem mod 2030. Verdensmålene er en af flere væsentlige internationale dagsordener, som vedkommer os alle sammen – og derfor også Geoforum. Geoforums bestyrelse har godkendt en ny strategi for foreningens internationale arbejde. Denne skal sikre, at viden deles om internationale tendenser, udviklinger og regler, der har eller kan få indfly­ delse på medlemmernes arbejdsfelt. Samtidig ønsker bestyrelsen, at det internationale arbejde synligt understøtter og bidrager til opfyldelse af Geoforums strategiske mål. Med dette mandat og med et nyt kommissorium vil Geoforums internationale udvalg tilbyde sig som platform for ”det internationale” på tværs af Geoforum. Dermed får udvalget en bred samar-

Kort Nyt

2

bejdsflade til foreningens mange udvalg og aktiviteter. Samtidig vil Internationalt Udvalg understøtte og synliggøre den indsats, som Geoforums repræsentanter udøver i forskellige fora og organisationer. Udvalget vil også invitere andre organisationer til samarbejde om internationale temaer. Det kan fx være om de førnævnte verdensmål og EU’s Digital Europe program, der indeholder flere georelevante programpunkter. I dette temanummer af medlemsbladet, ­GEOFORUM, stiller vi skarpt på nogle af de store internationale temaer, der vedrører vores branche. Vi rapporterer fra internationale konferencer og samarbejder, og vi håber, at det tilsammen er med til at pirre jeres internationale nysgerrighed. I Geoforum-regi kommer der meget mere fra den internationale ”geo-front”. I kan glæde jer til artikler, arrangementer og måske, hvem ved, en podcast. Rigtig god læselyst!

Sensordata og SensorThings API i Hamborg 12

Leder 3

UN-GGIM - Geodata i globalt perspektiv

GI Norden - et nordisk netværk til fremme af geografisk information

UN-GGIM - Private and Academic Network 17

4

Position - för digitalt samhällsbyggande 2030 6 Nyt fra Geoforums Generalforsamling

8

EUROGI - hvilken vej? Geomatikkdagene 2019

9 10

14

Hilsen fra Hanoi

18

Portræt af et Geoforum medlem

21

Mødekalenderen 22 Udpluk af arrangementer

23

Nyt fra virksomhederne

24


GI Norden – et nordisk netværk til fremme af geografisk information De nordiske lande har en lang tradition for samarbejde også inden for det geofaglige domæne. Netværket GI Norden er således et samlingspunkt for de nordiske landes geofora. Netværket er stiftet for at fremme viden om og anvendelse af geografisk information i de nordiske lande. Det fungerer som en platform for videndeling og erfaringsudveksling. AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, SDFE

Netværket består af GeoForum Norge, LISA Island, Geoforum Sverige, ProGIS Finland, og Geoforum Danmark. Estland og Letland har siden 2011 hhv. 2017 været tilknyttet netværket som observatører. Grønland og Færøerne har ligeledes været tilknyttet netværket som observatører. Udover at dele viden og erfaringer har GI Norden også taget initiativ til en række fællesnordiske arrangementer. Der inviteres gensidigt til deltagelse i nationale GIS- og geodata-konferencer som fx Kortdage i Danmark. Drivkraft i GI Norden Netværket drives af en bestyrelse, der består af et medlem fra hvert land, som er udpeget af de respektive geoforas (”geodata-brancheorganisa­ tioners”) bestyrelser. Formandsposten varetages i øjeblikket af Norge. Geoforum Danmarks repræsentant er p.t. Ulla Kronborg Mazzoli. Bestyrelsen mødes 4 – 6 gange årligt, virtuelt eller ved face-to-face møder. Møderne finder ofte sted i forbindelse med et nationalt eller fællesnordisk arrangement. Seneste møde var den 18. marts i Stockholm forud for konferencen: ”Position 2030”, der løb af stablen den 19. og 20. marts. Fællesnordiske anliggender På bestyrelsesmødet blev der fremlagt status fra alle lande. Observatørerne var dog fraværende. 4

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Der blev udvekslet erfaring med sekretariaternes arbejde for at sikre overholdelse af GDPR-lovgivningen. På dansk foranledning drøftede GI Nordens bestyrelse netværkets fremtidige rolle og formål. Det blev diskuteret, om netværket var et samarbejde mellem bestyrelserne fra de nationale organisationer eller mellem organisationernes sekretariater. Ligeledes blev det drøftet, om GI Norden skulle lægge større vægt på lobbyvirksomhed over for fx EU-Kommissionen og samarbejde om konkrete aktiviteter såsom PSI-direktivet og GDPR-implementering mhp. at støtte organisationernes medlemmer i arbejdet med disse aktiviteter. Fokus på nordiske spørgsmål Det blev besluttet, at GI Norden fortsat skal fokusere på nordiske spørgsmål, idet man mener, at europæiske problemer er for store at håndtere. GI Norden skal derfor fortsat være et forum for erfaringsdeling på tværs af de nordiske grænser. Det blev også besluttet at de nationale organisationer i fremtiden vil hjælpe hinanden med input til og markedsføring af konferencer snarere end at samarbejde økonomisk og administrativt om fælles konferencer. Se mere om GI Norden på hjemmesiden: http://www.ginorden.org


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Tak for et godt årsmøde! Sweco vil gerne sige tak for et godt og udbytterigt årsmøde for vores Spatial Suite kunder i de smukke omgivelser på Hindsgavl Slot. Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi kan afsløre, at datoerne bliver d. 29.-30. april. Formatet for næste årsmøde bliver anderledes end vi plejer, da vi har valgt at holde et samlet årsmøde for alle Swecos GIS & IT-produkter. Årsmødet i 2020 bliver således med flere deltagere og i større rammer, hvor fokus vil være på værdiskabelse i at anvende data på tværs af platforme og løsninger. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Mikkel Toft Wendelboe mikkeltoft.wendelboe@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk

G E OFORUM • JUNI 2019

5


Position 2030

Position – för digitalt samhälls­ byggande 2030 Den 19. og 20. marts samledes mere end 1.100 deltagere til konfe­ rence i Stockholm. Formålet med konferencen var at dele erfaringer om, hvordan man bruger digitale værktøjer til at opbygge bære­ dygtige byer og landdistrikter. AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, SDFE

Konferencen var bygget op omkring tre hovedemner: ”Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet”, ”Vägval och risker i digital transformation” og ”Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande”. ”Samhällsbyggande” omfatter i denne sammenhæng planlægning, opførelse og forvaltning af byer, bebyggelse, infrastruktur, bygninger, anlæg og kulturelle og naturlige omgivelser med henblik

6

på at opnå øget økologisk, økonomisk og social bæredygtighed. En overflod af muligheder Med mere end 140 talere fordelt på 6 parallelle spor og enkelte debatsessioner bød konferencen på en overflod af muligheder for at dykke ned i de mange aspekter af ”Samhällsbyggande”. Talerne dækkede feltet bredt, så både fageksperter, forretningsudviklere og ledere fra kommuner, >>

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Geo


GØR DET ENDNU NEMMERE AT ARBEJDE MED ARCGIS

NYE PRODUKTER FRA GEOINFO

Geoinfo Skråfotoviser til ArcGIS Pro Se SDFE’s skråfotos i ArcGIS Pro, uden at skulle åbne en ekstern applikation. Du kan altså se skråfotos der, hvor dine GIS-punkter ligger.

Geoinfo Open Data Geoinfo Open Data er en gruppe på ArcGIS Online, som indeholder en lang række frie offentlige dataservices. I gruppen finder du dataservices fra blandt andet SDFE, Plandata.dk, Kulturarv.dk m.fl.

Geoinfo Print Widget Den avancerede printfunktion i Geoinfo Print Widget, gør dig i stand til, bedre at kontrollere din udskrift og at anvende dine egne faste udskriftsskabeloner.

Geoinfo Adressesøger Geoinfo Adressesøger gør det muligt at søge i og geokode på opdaterede danske adresser, hvor adressepunktet er placeret ved gadedøren.

Geoinfo widget til COWI Gadefotos Med Geoinfo widget til COWI Gadefotos, får du direkte adgang til COWI’s gadefotos fra ArcGIS Online/Portal, uden at skulle over i et andet miljø.

Geoinfo Raster-download til ArcGIS Pro Med Geoinfo Raster-downloader til ArcGIS Pro kan du hente valgte raster-data fra Kortforsyningen uden at forlade Arcgis Pro.

Vil du vide mere om Geoinfo’s nye produkter: www.geoinfo.dk

G E OFORUM • JUNI 2019

7

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: +45 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk

Geoforum maj-juni_Geoinfo.indd 1

14-05-2019 18:38:45


offentlige myndigheder, regioner og erhvervslivsorganisationer var repræsenterede. Position 2030 var arrangeret af BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet og Samhällsbyggarna i et flot samarbejde. Omfattende udstilling Udstillerne havde et stort centralt beliggende område til rådighed. Godt 40 udstillere havde stande bygget op omkring et torv, hvor konferencedeltagerne kunne puste ud på parkbænke eller netværke ved caféborde. Der var programsat en række udstiller-pitches igennem de to dage, hvor hver udstiller fik 15 minutter til at præsentere en idé, et produkt eller en tjeneste. Fælles faglighed for digitalisering Position 2030 var en tematisk konference, hvor interessenter fra branchen ”Samhällsbyggande”

mødtes. Det gav en særlig stemning, at man som deltager havde en form for fælles faglighed at drøfte digitalisering ud fra. Der var dagen igennem en stor og vedvarende summen i og omkring udstillingsområdet, der tydede på, at der blev netværket til den store guldmedalje. Det var både lærerigt og inspirerende at deltage på konferencen og Geoforum Danmark takker G ­ eoforum Sverige for invitationen til at deltage som gæst. Læs mere på hjemmesiden: http://position2030.se

Nyt fra Geoforums General­forsamling Geoforum afholdt generalforsamling den 2. maj. Ved generalforsamlingen blev Nils Bo Wille-­ Jørgensen genvalgt som formand for Geoforum. Mads Bjørn-Møldrup, PwC, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, mens både Astrid Krarup Andersen, Svendborg Kommune, og Karen ­Frederiksen, Jammerbugt Kommune, blev genvalgt. Eva Willerslev fra GEUS blev valgt som ny bestyrelses­suppleant, mens Laila Hanna Nissen, GeoØst, blev genvalgt. Læs mere på: http://geoforum.dk/bestyrelse

8

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Ved generalforsamlingen sagde Geoforums bestyrelse farvel til Ulla Kronborg Mazzoli, der har været en uvurderlig kapacitet i foreningen igennem mange år – senest som vicepræsident. Ulla måtte trække sig pga. årsreglen i vedtægterne. Både regnskabet for 2018 samt arbejdsplan, budget og kontingent for 2020 blev godkendt af generalforsamlingen. Endvidere blev bestyrelsens to forslag om hhv. fremtidig mulig digital generalforsamling og ændret titulering i foreningen vedtaget. De to vedtægtsændringer findes på: http://geoforum.dk/generalforsamling/


EUROGI – hvilken vej? I begyndelsen af april fejrede paraplyorganisationen for geofora i Europa, EUROGI, sit 25-års jubilæum. Dette skete bl.a. med arrange­ mentet: ”Horisont 2030 - Visioner og udfordringer inden for GI”. Her diskuterede repræsentanter for EU-kommissionen aktuelle udfor­ dringer og muligheder inden for GI-sektoren med medlemmerne af EUROGI. Set i lyset af de betydelige ændringer og udviklingen i det europæiske geografiske landskab blev det besluttet at udvikle en ny strategi for EUROGI’s arbejde. AF JESPER HØI SKOVDAL, GEOFORUM

På baggrund af input fra EUROGI’s medlemmer i løbet af det seneste år og en struktureret høring af disse og udvalgte europæiske interesseparter inden for de kommende seks måneder, vil en dedikeret task force definere en strategi til støtte for det europæiske GI-fællesskab, der bygger på den igangværende hurtige teknologiske udvikling og vores fælles samfunds fremtid. Processen vil blive ledet af den nye formand for EUROGI, Andreas Wytzisk fra Tyskland. Nuværende status for GI i Europa GI er nu en integreret del af IT-landskabet. Det er både lodret og vandret integreret på mange områder. Den geospatiale it-industri opererer med succes og vokser på markedet. Vi har en stærk optagelse af ikke-GeoIT-brancher (systeminte­ gratorer, sociale medier osv.), men vi mangler til gengæld GI-eksperter. På europæisk plan er der et veletableret akademisk GI-domæne (uddannelse, forskning). INSPIRE og NSDI’er er blevet etableret og er nu en del af den offentlig informationsinfrastruktur. Der er sket et stærkt skifte i retning af ”åben” datapolitik og som eksempel er der et stort fokus på (og budget for) Copernicus-programmet, som genererer mange nye muligheder for den offentlige, såvel som den private sektor og for borgerne. Fremtidens EUROGI Såvel den europæiske geodata-branche som EUROGI er en del af en konstant forandringsproces. Der er basis for at forme denne i vidt omfang. Forvaltningen af denne forandring medfører, at

der er behov for kommunikation, udvikling af en fælles vision og sikring af, at vi arbejder hen imod fælles mål. Vi tænker, at der er behov for at etablere en platform til at udveksle og udvikle fælles perspektiver bedst muligt, både hvad angår nuværende praksis, udfordringer og muligheder. Måske kan vi etablere en velfungerende grænse­ flade mellem interesserede parter i hele Europa, uafhængigt af den ”niche”, de er aktive i? På den måde kan EUROGI stimulere en (åben) samfundsopbygning og koordineringsproces og samtidig være en grænseflade mellem fællesskabet og EU-Kommissionen. Potentialet for GI vokser stadig og bliver til mere og mere. Det kan opfattes som en akilleshæl med de mange applikationer og domæner, men også en styrke at kunne formidle mellem de forskellige rumlige og de talrige ikke-rumlige domæner. Der er behov for, at EUROGI etablerer og udvikler samarbejdet med interesseorganisationer og politiske beslutningstagere på EU-niveau. Men måske også levere en hjælp til at forstå geodata­branchens virksomheder, understøtte det agile, og skabe transformation til nye markeder. En vigtig indsats for EUROGI er at hjælpe til at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft (fra uddannelse til mobilitet). Endelig vil EUROGI gerne støtte etableringen af et bedre samarbejde mellem geospatiale aktiviteter i EU-Kommissionen ved skabelsen af et nyt agentur for GI.

G E OFORUM • JUNI 2019

9


Reportage fra Geomatikkdagene 2019

GEOMATIKK­ DAGENE 2019 I starten af april afholdt GeoForum Norge de årlige Geomatikk­ dagene på det charmerende og traditionsrige Hotel Sundvollen, som har eksisteret siden 1648, og som ligger 45 km uden for Oslo. Geoforum ­Danmark var inviteret med som gæster til den 3 dage lange konference. Det foregik i de meget smukke omgivelser ved Tyrifjord, i den lille by Sundvollen i Hole Kommune i Buskerud-­ regionen.

AF KATARINA RITZ, SDFE, OG METTE BORG, GEOFORUM

Vi var to repræsentanter, som drog af afsted. Katarina i rollen som kortdagsudvalgsformand og Mette som repræsentant for Geoforum i Danmark. Temaet for dette års Geomatikkdagene var: ”Geomatikk for alle”. Programkomitéens ambition var at invitere utraditionelle brugere af geodata inden for. De ville vise bredden af brugere af geodata, skabe mere synlighed i andre brancher og for nye målgrupper. Dette var også tænkt ind i flere af konferencens hovedtalere, som fint understøttede det brede tema og publikum. De vigtige studerende Omkring 390 deltagere var tilmeldt Geomatikk­ dagene. Derudover var 15 studerende inviteret til at deltage gratis alle tre dage. De studerende var særligt udvalgt, fordi de enten generelt bidrager positivt til foreningens virke, eller fordi de skulle holde et oplæg i forbindelse med konferencen. De 15 studerende hjalp til med praktiske opgaver og flere af dem påtog sig sessionslederrollen under konferencen, når de altså ikke selv skulle stå ved de studerendes stand i udstillingen eller deltage i konkurrencen om de bedste geomatikopgaver. I GeoForum Norge satser man meget på de unge studerende og man gør en særlig indsats for at få dem involveret så tidligt så muligt.

10

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

GeoForum Norges formand, Terje Midtbø, professor på Institutt for bygg- og miljøteknikk, er heller ikke bange for at give ansvaret til de unge studerende. Faktisk var formanden for Geomatikkudvalget én af hans egne studerende, Lars Furu Kjelsaas, som selv havde meldt sig til at påtage sig den store opgave med at stå i spidsen for afviklingen af konferencen. Lars er 5. års studerende i Geomatikk og IT ved NTNU i Trondheim og han er aktiv i foreningen. Som det ses på billedet herover nåede vi lige at få en hyggelig snak med Lars om nye tendenser i programmet og om de studerendes roller under konferencen. Lars fortalte også, at de studerende >>


tilmed havde fået tildelt en stand (cafébord) i udstillingen, hvor de kunne præsentere deres studieprojektor. Emner i programmet Konferenceprogrammet var fordelt over tre spor med op mod 70 foredrag. Der var lagt op til at ramme nedenstående temaer (på norsk): • Forholdet mellom GIS og BIM • Intelligente Transportsystemer – ITS • Geomatikk og personvern • Kommune- og regionreform • Matrikkel og andre nasjonale felleskomponenter • Geodata i offentlige prosesser • Et smartere samfunn • Tradisjonell kartlegging – arbeidsgang og fremtidige behov • Fremtidens datakilder • De utradisjonelle geomatikerne – bruk av geodata i nye bransjer • Brukerfokus • Satellittdata • Datakvalitet • Kloke løsninger internasjonalt Farmers Market og børnekort Konferencens udstilling var placeret centralt i konferencen med i alt 18 firmaer, som hver præsenterede deres produkter ved 10 minutters minioplæg på et såkaldt ”Farmers Market”. Som en særlig del af konferencen var der et område udsmykket med de fineste børnekort, tegnet af børn i 6-8 års- og 9-12 årsalderen, under temaet ”Jeg elsker kart”. Deltagerne skulle stemme på ”Beste barnekarttegning” i de to kategorier. Vinderne skal repræsentere Norge i den interna­ tionale ICA-konference i Tokyo, den 15.-20. juli 2019. ”Beste kart” blev ligeledes kåret i to kategorier nemlig digitalt kort og papirkort. De bedste produkter skal ligeledes deltage på den internationale kortudstilling i Tokyo, Japan, 15.-20. juli 2019. Strække ben på fjeldet Efter en hel dags intensivt program på norsk var der heldigvis lavet plads i programmet til en lille vandretur i fjeldet med turleder Erland Røed, tidligere Kartverksansat, som fortalte historier fra området.

Og som Københavner – i smarte løbesko – fandt man hurtig ud af fordelen ved både Goretex og snekæder til skoene J

Vi nåede ikke helt til tops ved Kongens udsigt, men vi fik en fin tur og masser af frisk luft i den stor­ slåede natur med en fantastisk udsigt over Hole og Ringerike.

Alt i alt var det en rigtig god og inspirerende oplevelse, og vi har bestemt taget flere ting med hjem i rygsækken, som vi kan bruge ved Kortdage i København til november.

G E OFORUM • JUNI 2019

11


Sensordata og SensorThings API – i Hamborg På initiativ fra Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) i Hamborg og Fraunhofer forskningscenter blev der den 28. marts afholdt et seminar om brug og udveksling af sensordata. AF LARS BODUM, AALBORG UNIVERSITET

På programmet var en række eksempler fra tyske byer på brugen af sensorer og organiseringen af sensordata. Der var herunder en præsentation af et spændende projekt fra München om udvik­ lingen af ”Digital Twin” og ikke mindst en gennemgang af OGC’s API for sensordata, der hedder SensorThings API. Målgruppen for seminaret var først og fremmest de tyske byer og seminaret blev derfor afholdt på tysk. Jeg deltog i seminaret og vil forsøge at give nogle af hovedpunkterne videre. Hamborg viser vejen Michael Fischer fra Hamborg LGV indledte dagen med at præsentere byens strategi og løsninger på dette område. Der har været arbejdet med sensordata i Hamborg i mange år. Det er sket i et samarbejde med blandt andet Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung og HafenCity Universitet (HCU). Hamborg har samlet sine aktiviteter i det, der hedder Urban Data Platform Hamburg (HH-UDP).

12

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Den nyeste udvikling på platformen er, at den fremover skal være i stand til at håndtere realtidsdata. Det er en krævende tilføjelse til platformen og kun ved at bruge de nyeste teknologier for datahåndtering, kan dette lade sig gøre. Det hjælper Fraunhofer og HCU med. Blandt anvendelserne er intelligent belysning, parkeringssensorer, trafiktælling, AIS data fra skibe i havnen og mere nøjagtig positionering generelt. I øjeblikket har man 55.000 sensorer i arbejde i byen. Om to år forventer man 200.000 med deraf følgende 8.000 datapakker pr. sekund. Man er i gang med at implementere SensorThings API fra OGC og bruger endvidere FROST server (Fraunhofer Open Source SensorThings API Server). Der kommer en nærmere præsentation af denne længere nede i artiklen. Münchens digitale tvilling Markus Mohl fra GeodatenService München fortalte om byens nyeste projekt, der handler om at skabe en digital tvilling på baggrund af en >>


semantisk 3D bymodel og en hel masse andre mere fag-specifikke data. Begrebet ”Digital Twin” stammer oprindeligt fra industrien og hænger sammen med det, der kaldes Industry 4.0. By­ modellen bliver dermed et levende katalog med funktionalitet og mulighed for at kunne knytte kunstig intelligens og Machine Learning til. Det bliver også muligt at arbejde mere intensivt med teknologier såsom Virtual Reality (VR) og ikke mindst Augmented Reality (AR). Projektet handler i første omgang om at sætte flere ord på mulig­ hederne og vise eksempler fra byen. Det drejer sig også om systemarkitektur og datainfrastruktur i en stor by med en digital tvilling. På nuværende tidspunkt er Singapore nok det bedst kendte eksempel på en stor by, der arbejder for at opbygge og udvikle en digital tvilling. SensorThings API fra OGC Den anden halvdel af dagen handlede om implementeringen af et meget spændende API fra OGC. Der har været efterspurgt muligheder for en bedre håndtering af sensordata og andre Internet of Things (IoT) relaterede data. Det giver SensorThings API et godt bud på. En lang række aktører har allerede meldt om opbakning, og når Fraunhofer udvikler en open source-serverløsning baseret på dette API (FROST-server), så er det fordi, de kan se behovet. Hylke van der Schaaf fra Fraunhofer fortalte om API’et og om den server, som de har udviklet til en direkte implementering af det. Den understøtter REST og MQTT (IoT data-standarder), og den leverer JSON-filer.

Foruden datapakkerne kan den også levere metadata, som selvfølgelig bliver vigtige, fordi man arbejder med Big Data. Desuden kræver klienten ikke andet end en ganske almindelig webbrowser. Datamodellen er simpel og nem at forstå, og ved at have været i dialog med en stor del af branchen, så ser det også ud til, at den kan bruges i de fleste løsninger for IoT og sensordata. FROST-serveren er den første fulde implementering af SensorThings API’et, men også andre udviklere er i gang med at lave løsninger, der bruger dette API. Blandt eksemplerne på implementerede løsninger er en række EU-projekter, der således også har været med til at bidrage til udviklingen. Fraunhofer har også lavet en klient, som man kan tage udgangspunkt i, hvis man selv ønsker at gå videre med nye typer af dashboards og visualiseringer af sensordata. Endvidere blev det afsløret, at nye opdateringer er på vej, som især drejer sig om harmonisering af tidsdimensionen. Sammenhæng med INSPIRE Det sidste indlæg, der skal refereres fra her, blev givet af Katharina Schleidt fra DataCove i Wien. En velkendt aktør omkring INSPIRE og udvikler af flere løsninger netop med henblik på at aktivere de offentlige data, som i de senere år er blevet tilgængelige på grund af eller i sammenhæng med INSPIRE. Der har længe været arbejdet på at gøre INSPIRE i stand til også at kunne omfatte monitorering af en række områder. Hertil ville et API som SensorThings være oplagt at bruge. Det blev der vist eksempler på. De fleste sten er ryddet af vejen, og nu gælder det om at vise anvendelsen med de bedste eksem­pler. Det kunne være monitorering af luftkvalitet i hele EU eller observation af andre klimarelaterede emner, hvor harmonisering og sammenkøring af sensordata er vigtige forhold at kunne håndtere hurtigt og effektivt. Næste gang: München Alt i alt var det en spændende dag, der viste de mange muligheder med anvendelse og administra­ tion af sensordata. Arrangørerne oplyste, at man gerne ville fortsætte med at afholde et seminar hvert halve år. Næste gang er det således i M ­ ünchen i efteråret 2019. Datoen kendes endnu ikke.

Bygningen her huser LGV i Hamborg og resten af regionens administration. Den ligger i bydelen Wilhelmsburg.

Præsentationer fra seminaret kan fremsendes ved henvendelse direkte til mig på lbo@plan.aau.dk.

G E OFORUM • JUNI 2019

13


UN-GGIM - Geodata i globalt perspektiv

De Forenede Nationer har siden sin oprettelse i 1945 udviklet red­ skaber og metoder til udvikling og opfølgning på globale målsæt­ ninger. I 2011 blev den geografiske dimension for alvor udvidet ved etableringen af en komité, som har til formål at fremme anvendelse og udnyttelse af geografisk information på tværs af kloden, nemlig UN-GGIM. AF OLAV EGGERS, SDFE

Med etableringen af UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) er der kommet et internationalt organ, som understøtter mange af FN’s opgaver på tværs af landegrænser. Samtidigt bidrager UN-GGIM til udviklingen af geografiske infrastrukturer i de enkelte medlemslande, samt på tværs af regioner. UN-GGIM løser globale udfordringer Efter at have fungeret som en midlertidig komité siden 2011, godkendte FN’s økonomiske og sociale komite (ECOSOC) i 2016, at UN-GGIM blev den øverste mellemstatslige mekanisme med det formål: ”at træffe fælles beslutninger og fastsætte retningslinjer for produktion, tilgængelighed og anvendelse af geospatiale informationer inden for nationale, regionale og globale politiske rammer”. Komitéens målsætning er at løse globale udfordringer vedrørende brugen af geospatiale infor-

14

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

mationer, herunder i bæredygtigheds-dagsordenerne, samt at fungere som et organ for global policy-udvikling inden for det geospatiale område. Se endvidere: http://ggim.un.org. Hele verden samles hver sommer Hver sommer i august måned mødes repræsentanter på højt niveau fra hele verden i New York til komitémøde. Der er deltagere fra ministerier, kortlægningsinstitutioner og ambassader, samt observatører fra den private sektor og uddan­ nelsessektoren (se beskrivelse af Private and Academic­­­Network senere). Danmark er repræsenteret på direktørniveau ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), og deltager således i de årlige ekspert­ møder, samt i konkrete projekter under UN-GGIM. Herudover er SDFE repræsenteret i den regionale komité, UN-GGIM: Europe, samt aktiv i flere arbejdsgrupper.


Organiseringen af UN-GGIM UN-GGIM er organiseret med en komité, undergrupper samt regionale afdelinger. Komitéen mødes én gang årligt i New York for at evaluere status på projekter, godkende konkrete forslag, samt sætte retning for det videre arbejde. Mange af de tekniske aktiviteter i UN-GGIM foregår i de regionale grupper og underudvalg samt arbejdsgrupper under komitéen. Der findes regionale grupper for hver af de fem regioner: Asien-Stillehavet, Amerika, Arabiske Stater, Europa og Afrika, hvor der arbejdes med problemstil­linger, der er relevante for de enkelte regioner. Herudover er der etableret en lang række udvalg/grupper, fx et underudvalg for geodæsi (Global Geodetic Reference Frame) og en ekspertgruppe vedr. integration af statistisk og geospatial information. Ekspertkomitéens prioriteter og arbejdsprogrammer drives af medlemsstaterne. Komitéen er blandt andet forpligtet til at skabe en platform for udvikling af effektive strategier for, hvordan man opbygger og styrker den nationale kapacitet inden for geospatial information. Desuden ligger der en forpligtelse i formidling af best practice og erfaringer fra nationale, regionale og internationale organer om geospatial information relateret til juridiske instrumenter, ledelsesmodeller og tekniske standarder. Arbejdsområder for FN og medlemslandene UN-GGIM har formået at skabe mange væsentlige resultater i løbet af dens forholdsvis korte eksistens. Resultaterne spænder vidt i forhold til de områder, UN-GGIM beskæftiger sig med. UN-GGIM arbejder på en lang række områder med en meget bred forståelse af de udfordringer, som både FN og medlemslandene står overfor i relation til tilvejebringelse af interoperable højkvalitets-geodata. Netop i et globalt perspektiv er udfordringerne meget forskellige. Det kræver en stor indsats at hjælpe mange af medlems­­­lan­ dene med etablering af geografisk infrastruktur,

Kerneopgaver for UN-GGIM UN-GGIM har siden sin etablering arbejdet på en lang række kerneopgaver, herunder: • Udvikling af den globale geodetiske referenceramme (GGRF) • Udvikling af et globalt geodatasæt for bære - dygtig udvikling • Geospatial information, der støtter bære­- dygtig udvikling og 2030-dagsordenen • Vedtagelse og gennemførelse af standarder i forhold til den globale geospatiale sektor • Udvikling af en videnbase for geospatial information • Identifikation af tendenser inden for NSDI’er • Integration af geospatial statistik og anden information • Licens- og policy-rammeværker, herunder spørgsmål vedrørende autoritative data • Udvikling af fælles principper for forvaltning af geospatial information • Udvikling af fundamentale geodatasæt

som understøtter eksempelvis bekæmpelse af miljø- og klimaudfordringer, samt opfølgning på 2030-dagsordenens målsætninger. FN’s verdensmål - 2030-dagsordenen Den kerneopgave, der har mest fokus i UN-GGIM, er at understøtte opfølgning på 2030-dagsordenen. Den globale bæredygtighedsdagsorden, kaldet 2030-dagsordenen, sigter mod at skabe en bedre verden frem mod 2030. Den blev tiltrådt af FN’s general­forsamling i september 2015, og indeholder 17 udviklingsmål (verdensmål) med tilhørende 169 delmål. Målene omfatter bl.a. at tackle de globale klimaforandringer og deres konsekvenser, at sikre bæredygtig energi for alle og at fremme bæredygtig infrastruktur og industrialisering. Det er et af UN-GGIM’ hovedområder at sikre støtte til opfølgning på 2030-dagsordenens indikatorer. Derfor er spørgsmålet om alternative datakilder og metoder, herunder geodata til støtte for den statistiske opfølgning en hovedprioritet. ­Integra­tionen af statistiske data og geodata er afgørende for produk­tionen af en række indika­ torer. UN-GGIM bidrager med metoder ­ og datakildeudvikling. >>

G E OFORUM • JUNI 2019

15


Rapporten er primært rettet mod statslige myndigheder, men er relevant for hele geodata-­ sektoren. Den nuværende udgave er under revision, og der vil komme en revideret udgave i løbet 2019. Læs mere her: http://ggim.un.org/documents/ UN-GGIM-Future-trends_Second%20edition.pdf Nyt globalt geospatialt rammeværk En meget aktuel og central UN-GGIM-aktivitet er udviklingen af ”IGIF”. På UN-GGIM komitémødet i 2018, godkendte komitéen første del af et nyt globalt geospatialt rammeværk, IGIF (Integrated Geospatial Information Framework). Rammeværket videreudvikles nu med en ­”Implementation Guide”, som indeholder konkrete anbefalinger, principper og guides i forhold til implementering af hver af de 9 såkaldte Strategic Pathways (overordnede emner). Disse omfatter emner som governance, standarder og innovation (se puslespilsillustration).

Rapporten ”Future trends” Blandt de mange andre aktiviteter udarbejder UN-GGIM også en fremadskuende analyse af tendenser: Future trends in geospatial information management. Rap­ porten dækker et bredt spektrum af udviklingstendenser fra Smart Cities og indendørs positionering over integration af datakilder til policy og governance. Et eksempel fra rapporten beskriver de ændringer, der sker grundet øget global urbanisering og fokus på bymiljøer. Analysen peger på følgeeffekter herunder øget integration af intelligente teknologier og mere effektive governance modeller. Effektivisering bliver mere relevant end nogensinde før. Det ventes, at effektivisering vil ”pushe” tekno­ logier og udviklinger såsom Smart Cities, Internet of Things og AI. Dette kombineret med smart ressource­håndtering og interoperable tjenester.

16

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Det er målsætningen, at IGIF kan anvendes af alle lande som vejledning til udvikling af nationale geografiske infrastrukturer. Et udkast til Imple­ mentation Guide sendes i global høring i slut­ ningen af 2019. Guiden vil være færdig medio 2020. Læs mere her: http://ggim.un.org/UN-GGIM-Intergrated-geospatial-information-framework/  


UN-GGIM Private Sector Network ”De Forenede Nationer er et mellemstatsligt system, bestående af 193 lande fra hele verden. Den brede og transformative karakter af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (udtrykt i FN’s Verdensmål) opfordrer imidlertid til stærkere offentlige-private partnerskaber. Oprettelsen af UN-GGIM Private Sector Network er en praktisk måde at inkludere den ekspertise, der besiddes i den private sektor”, siger Greg Scott, Interregional rådgiver, UN-GGIM. UN-GGIM oprettede i 2016 et Private Sector Network (PSN). Formålet er at skabe et fundament for samarbejde med medlemmerne af UN-GGIM. PSN har til hensigt at bistå UN-GGIM med at udvikle politikker, processer og best practice, samt at opbygge viden, der kan fremme

brug og udvikling af geodata – særligt i relation til FN’s verdensmål. PSN er et uformelt struktureret netværk med observatørstatus i UN-GGIM. Netværket ledes af en tvær-national bestyrelse med Steven Hagan, vicepræsident i Oracle, som formand. Det er gratis at deltage i PSN og netværket er åbent for alle private virksomheder og organisationer. UN-GGIM Private Sector Network har p.t. over 130 medlemmer fra hele verden, spændende fra de helt små SMV‘er til de største globale virksomheder – og alt herimellem. Læs mere her: http://unggim-psn.org

UN-GGIM Academic Network UN-GGIM Academic Network består af anerkendte universiteter og forsknings- og uddannelsescentre, der beskæftiger sig med forskning, udvikling og uddannelse på geodata-området. Netværket er et forum for koordinering og dialog blandt akademikere og forskere. Formålet er at skabe lettere adgang til forskning og undervisning for UN-GGIM’s medlemmer og derigennem at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål. Netværket vil bl.a. arbejde på at etablere et samlet register over specialister, universitetsuddannelser, træningsforløb, forskningsprogrammer og kurser, der er relevante for UN-GGIM.

UN-GGIM Academic Network blev stiftet samtidig med UN GGIM PSN i 2016. Det ledes af en bestyrelse med Prof. Abbas Rajabifard, University of Melbourne, som formand. Netværket består p.t. af 40 universiteter fra hele verden - herunder Aalborg Universitet som eneste danske repræsentant. Netværket optager anerkendte universiteter fra FN’s medlemslande, der forsker og/eller under­ viser i geodata og beslægtede fagdiscipliner. Læs mere her: http://unggim.academicnetwork.org

GEOFORUM • JUNI 2019

17


Reportage fra FIG Working Week

Hilsen fra Hanoi FIG Working Week er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted et eller andet sted i verden – i år var det i Hanoi, ­Vietnam, den 22. til 26. april. Konferencens tema i år var: ­”Geospatial information for a smarter life and environmental ­resilience”, hvilket ramte lige ind i flere af de helt store emner ­ på den internationale dagsorden.

AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, SDFE

Fokus ved FIG Working Week 2019 Jeg havde fornøjelsen af at være inviteret til FIG Working Week 2019 som keynote speaker og repræsentant for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Det var på alle måder en spændende, interessant og lærerig oplevelse. Ved konferencen var der således fokus på FN’s bæredygtighedsmål, klimaændringer og rettigheder til jord. Forskellige oplæg, foredrag og diskussioner anskueliggjorde, hvordan landinspektørfaget og ”den geografiske komponent” kan bidrage til at tackle de globale udfordringer, vi alle står lige midt i. Konkretisering af FN’s verdensmål I forbindelse med konferencen afholdt FIG sin 42. generalforsamling. FIG’s præsident, professor D ­ r. Rudolf Staiger, fremlagde arbejdsprogrammet 2019-2022.

18

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

Generalforsamlingen vedtog bl.a. at oprette en ny task force, der skal håndtere FIG’s arbejde med FN’s verdensmål. Det var inspirerende at høre, hvordan organisationen konkretiserede målene i en relevant, faglig kontekst. Et omfattende konferenceprogram FIG Working Week er et virkelig stort arrangement. Ud over den nævnte todages generalforsamling og et omfattende konferenceprogram med utallige plenum- og tematiske sessioner, er der arrangeret regionale møder, komsammen i diverse fora, specielle sessioner, sociale events og selvfølgelig en stor udstilling. Det var svært at få tid til at vælge imellem de mange tilbud. Her er ikke plads til at gengive det hele. Jeg har derfor udvalgt tre sessioner, som gjorde et særligt indtryk. >>


Keynote om retten til jord Åbningssessionen og særligt Dr. Mika-Petteri Törhönen fra Verdensbanken satte konferencen i gang med en alvorlig, men dog forhåbningsfuld hovedtale. Törhönens præsentation handlede om Verdensbankens arbejde med at sikre ejendomsret til jord for alle mænd og kvinder med særlig reference til FN’s verdensmål. Mange steder i verden er manglende, lovfæstet ret til jord et alvorligt problem, der bidrager til at opretholde ulighed og fattigdom. Törhönen fremhævede de udfordringer, der lige nu betyder et øget og voksende pres på verdens landressourcer. Han fremlagde dog også en række nye muligheder, der kan bidrage til at afhjælpe problemerne: Innovative teknologier, private offentlige partnerskaber og nye muligheder i en igangværende ændret opfattelse af betydningen af jord og fast ejendom. Indlægget understregede igen, at geografisk information er et fundament for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Kvinder i landinspektørfaget Det er nok den mest livlige session, jeg nogensinde har deltaget i: ”Women in Surveying”. En torsdag formiddag i et tætpakket rum fyldt med kvinder og et par enkelte mænd fra hele verden. Det var en alvorlig dagsorden om kvinders (manglende) adgang til uddannelse og det væsentlige arbejde, som landinspektører udfører med at sikre udsatte menneskers ret til jord. Diskussioner om, hvordan piger kan anspores til at søge de tekniske uddannelser, og om, hvordan man kan påvirke og ændre traditioner og kulturer, der udelukker halvdelen af en befolkning fra uddannelse, fik bølgerne til at gå højt. Der blev grinet og råbt og sunget. Virkekraft og glæde fik tiden til at flyve afsted. Her blev ”smørhuls-Danmark” og egne ”problemer” i den grad sat i perspektiv. Her blev behovet for geofagligheden pludselig meget konkret, vedrørende og enormt vigtig for enkelte menneskers liv og hele samfunds udvikling. Rundt om i verden har kvindelige landinspektører dannet netværk, der arbejder for at få endnu flere piger i uddannelse og endnu flere kvindelige landinspektører. Jeg har enorm respekt for disse kvinder, der ofte udsætter sig selv for stor risiko og maskulin ”udskamning”. Alligevel, helt bogstaveligt, tager de FN’s verdensmål nr. 5, Ligestilling mellem kønnene, på sig. Arbejdet med at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og

pigers rettigheder og muligheder er afgørende for at opnå global bæredygtighed for os alle – allevegne på kloden. Læs fx denne artikel: Opportunities for Female Land Surveyors in Emerging Economies. ISANG et al. Unge landinspektører Jeg stiftede bekendtskab med FIG Young Surveyors Network (YSN) på konferencen og mødte en række engagerede unge mennesker, der er en del af det globale fællesskab, YSN. Organisationen blev etableret i 2006 og er organiseret i regionale netværk. YSN har til formål at bidrage til og øge indflydelse på FIG’s arbejde, herunder sikre, at unge landinspektører er repræsenterede og aktive i FIG’s forskellige arbejdsgrupper og udvalg. YSN organiserer forskellige arrangementer som møder, workshops, konferencer og træning over >>

G E OFORUM • JUNI 2019

19


FIG står for Fédération internationale des géomètres, hvilket vil sige den internationale landinspektørforening. FIG blev grundlagt i 1878 og er anerkendt af

hele verden. Nogle af disse begivenheder er organiseret i samarbejde med FN, Verdensbanken, FAO, CLGE m.fl. YSN samarbejder også med globalt ledende virksomheder og sponsorer. Netværket er meget aktivt kommunikerende, ikke mindst på SoMe. FIG Young Surveyors Network viser på fornemmeste vis, at det er den unge generation, der er ambassadørerne og agenterne for den nødvendige globale forandring. Det var en fornøjelse at deltage i plenum-arrangementet: ”Everyone’s Contribution Counts”, hvor en fuld sal kunne se og høre historien om: ”The Starfish on the Beach”. Efter den opbyggelige historie om, at alle har noget at bidrage med og at alles bidrag tæller, kom 5 repræsentanter fra de regionale YSN og fortalte en personlig historie om deres vej til uddannelse og deres nuværende arbejdsopgaver. Det var meget opløftende at høre de unge landinspektørers stolthed for faget og fornemme den positive energi, der, på trods af ofte store udfordringer, driver dem til at bidrage til det store og lille fællesskab. Ud over at blive rørt og positivt stemt for frem­ tiden kom jeg også til at tænke på, om Geoforums Unge GIS-brugere og FIG Young Surveyors ­Network kunne have glæde af en eller anden form for relation – blot en tanke. 20

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 9

både FN og Verdensbanken. Foreningen repræsenterer landinspektørernes interesser på verdensplan. FIG udgøres af nationale medlemsforeninger, matrikel- og kortlægningsstyrelser, ministerier, universiteter og virksomheder fra over 120 lande. Foreningen er et internationalt forum, der favner bredt fagligt set fra opmåling, over matrikel og geodæsi, til geografisk informa­ tion og datainfrastruktur.

Globalt udsyn og verdensomspændende deltagelse Afslutningsvis vil jeg gerne takke FIG for invita­ tionen og for muligheden for at opleve et arrangement med globalt udsyn og verdensomspændende deltagelse. En særlig tak skal gå til FIG Office, der jo bor dør om dør med Geoforums sekretariat – Louise Friis-Hansen og Katja Lambertsen har ikke blot stået i spidsen for en yderst velorgani­ seret konference, men også haft overskud til at hjælpe mig til at have et dejligt og problemfrit ophold.


Portræt af et Geoforum medlem Hvad er din baggrund? Jeg er bachelor i Geografi og Geoinformatik fra Københavns Universitet, hvor mit fokus lå på udvikling og naturressourceforvaltning. Under min bachelor brugte jeg GIS og geodata en del. Efter bacheloren studerede jeg derfor videre på Aalborg Universitet, hvor jeg tog en kandidatgrad i Geoinformatics. Efter endt uddannelse arbejdede jeg en periode i Danmark, men interessen for udviklingsgeografi og naturressourceforvaltning hev dog stadig i mig. Da muligheden hos Geo Gecko dukkede op, slog jeg til og flyttede til Kampala med min kæreste. Efter 1,5 år i Uganda arbejder jeg nu delvist fra Danmark og delvist i Uganda. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche? Da jeg var barn, ville jeg gerne være pilot, når jeg blev voksen. Jeg fandt tidligt ud af, at min hørelse aldrig rigtigt ville blive god nok til det. Op gennem gymnasiet begyndte jeg at interessere mig for samfundsvidenskab og samspillet mellem mennesker og natur. Geografi var derfor en oplagt uddannelse. GIS- og geodata-delen kom først til i løbet af uddannelsen, men måske var det i virkeligheden stadig pilotdrømmen og det at se tingene lidt fra oven, der gjorde, at det blev denne vej, jeg tog? Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver. Jeg er projektleder hos Geo Gecko og har indtil videre

Navn Lars Agerskov Christensen Alder 29 år Stillingsbetegnelse Project Manager Hvor i landet bor du? Jeg er lige flyttet tilbage til København efter at have boet i Uganda Hvor i landet arbejder du? Jeg arbejder noget af tiden fra et kontorfællesskab i København og noget af tiden på vores kontor i Kampala, Uganda Hvad er din civile status? Jeg bor sammen med min kæreste

siddet på kontoret i Uganda, men arbejder nu fra Danmark og rejser frem og tilbage til Uganda. Jeg

er vundet uden for regionen, men skal implemente-

holder styr på de projekter, vi har kørende, og

res i regionen. Derved holdes omkostningerne nede

samtidig udarbejder jeg projektforslag og løsninger til

og dels bliver projekterne bliver mere bæredygtige,

eksisterende og nye kunder. Vi har gennem de sidste

da der skabes lokal forankring. Endvidere er interna-

par år fokuseret på at lave simple Open Source-værk-

tional videndeling også med til at rykke branchen i

tøjer og satellitbaserede analyser til kunder. Her har

regionen.

jeg arbejdet mere med det overordnede tekniske ansvar og givet sparring om disse løsninger til vore

Hvordan ser du en direkte nytte af det, du

ansatte.

beskæftiger dig med? Vi har blandt andet en stor kaffeproducent som kunde.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv?

Vi monitorerer deres kaffefarme via satellitdata. De

Det er vigtigt for mig, at der er en balance mellem tid

drager direkte nytte af disse data til at sikre produktio-

på kontoret og uden for kontoret. Om det er til

nen og til at tage eventuelle problemer i opløbet.

møder, en enkelt droneflyvning i ny og næ, eller

Dermed er morgenkaffen sikret, og det må siges at

noget helt andet, så er det bare vigtigt for mig, at jeg

være en direkte nytte, man kan tage at smage på!

ikke hele tiden sidder på kontoret. Kan du se nogen udfordringer i fremtiden? Hvor i branchen er der er noget, som rykker?

Forretningsmæssigt er det et udfordrende miljø at

Uganda og resten af Østafrika er i udvikling. Flere

arbejde i. Der er en masse ting, man skal tage højde

efterspørger simple løsninger til analyse og visualise-

for. Eksempelvis er ”tid” af en anden betydning her i

ring af data, der kan hjælpe i beslutningsprocesser.

Uganda. Derudover ser jeg udfordringer ved ineffek-

Jeg ser også en større international interesse, hvor

tive projekter, der bliver implementeret uden at tage

partnere gerne vil samarbejde om projekter, der ofte

højde for den lokale kontekst. G E OFORUM • JUNI 2019

21


MØDEKALENDER DATO EMNE

STED

4. juni

Kom med til Naturpark Lillebælt Middelfart

4. juni

På tur i Dyrehaven i fodsporet på en landmåler

Lyngby

So ein GIS Ding #4

København

13. juni

Klimaforandringer og ændret hydrologi – et overset klimaproblem?

København

13. juni

Tag med på tur i Søhøjlandets natur omkring Silkeborg

Silkeborg

20. juni

Digitale værktøjer i lokalplanlægningen

Vejle

11. juni

22. august Workshop: I luften med droner 2019

Odense

3. sep.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

IoT og GIS 2019

Aarhus

8. okt.

24. okt.

Seminar: Fra grunddata til Frederiksberg ejendomsvurdering 2019

14. nov.

Geodæsi for GIS-brugere København

13.-15. nov.

Kortdage 2019 København

22

G EO F O RU M • J U N I 2019


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Klimaforandringer og ændret hydrologi – et overset klimaproblem?

KOMPETENCE

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 9:30-16:30 Klimaforandringer rammer allerede i dag Danmark med ændringer i nedbørsmønstre og havspejl. De umiddelbare effekter som oversvømmelser og tørke er også velkendte, og kommunerne har kortlagt områder i risiko for oversvømmelse.

på dagsordenen, men fortjener opmærksomhed.

Sted

I seminaret præsenteres status på forskning, udvikling, og anvendelse af hydrologiske modeller med geografisk information.

Københavns Universitet Øster Voldgade 10 1350 København K Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Dynamikker i det overfladenære grundvand er fx ikke i så høj grad

Workshop: I luften med droner 2019

KOMPETENCE

Torsdag den 22. august 2019 kl. 9:00-16:00 Hvad skal der til for at løfte brugen af droner til det næste niveau? Det får du indblik i på denne workshop, når vi gennem praktiske øvelser med flyvning og optagelse og en teoretisk gennemgang både kigger på spændende nye anvendelseseksempler og teknik. I forhold til kortlægning med droner

stiler vi mod at nå alt fra planlægning, du kan tage med dig og bringe i spil med det samme. over indsamling af data og efterfølgende dataprocessering til præsentation af resultatet på samme dag. Sted SDU UAS Test Center, HCA Airport Vi arbejder således med data indsam- Lufthavnvej 131 let på dagen og bruger i øvrigt noget 5270 Odense N tid på sammenligning af droner, apps til planlægning og fotogrammetri­Se programmet og tilmeld dig på: software til processering. Viden, www.geoforum.dk/kursus

Nyt LER på vej - hvad betyder det for dig?

KOMPETENCE

Torsdag den 3. september 2019 kl. 9:30-16:30 Der er pr. 1. januar 2018 vedtaget en ny LER-Lov, der får vidtrækkende konsekvenser for ledningsejere, graveaktører, projekterende og myndigheder.

Deltag i Geoforums seminar ­ d. 3. september 2019 og bliv klogere på baggrund, indhold og konsekvenser.

Sted

DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

GEOFORUM • JUNI 2019

23


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE COWI udvikler Resultatdata­ basen for Miljøstyrelsen Siden juni 2018 har COWIs udviklere arbejdet på Resultatdatabasen. Resultatdatabasen er vandplanlægningens fremtidige opsamlingssted for de fagdata, der skal præsenteres for interessenterne, bl.a. kommuner, interesseorganisationer og EU. Standardisering af data Resultatdatabasen har til formål at sammenstykke data på en ensartet måde, så data kan eksporteres til et format, der er brugbart og lever op til EUs krav til indrapportering. Projektet indebærer derfor defintion af processer til standardisering af miljødata indsamlet fra fire forskellige fagområder. Da data var tilgængelige i forskellige formater, har den største udfordring ved projektet klart været processen mod at transformere data til et standardformat. Værdiskabende brugergrænseflade I øjeblikket arbejder vi på en ny ekstern brugergrænseflade, der udrulles senere på året. Den vil udstille data på en ny måde, der åbner for nye anvendelser, til gavn og værdi for alle interessenter og brugere. Kontaktperson: Allan Wittorff Telefon: 56407746 Email: alw@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Strategisk prioriteret vedligeholds- og sanerings­ planlægning Powel Ledningsfornyelse laver en multikriterieanalyse af forsyningens vand-, spildevand- og fjernvarmenet, der vurderer risici for uønskede hændelser samt konsekvenser af hændelserne. Eksempler på uønskede hændelser er lækager/brud, indsivning i spildevandsledninger, tilstopning af kloakrør eller udledning af urenset spildevand. For hver ledning beregner løsningen en tilstandskarakter (fra 1 til 5), svarende til et renoveringsindeks, og løsningen visualiserer ricisi for de uønskede hændelser på et kort. Resultatet af analysen giver forsyningen et godt overblik over samt et godt beslutningsgrundlag for hvilke ledninger, der må prioriteres først til reparation eller fornyelse, samt økonomien både på kort og langt sigt. Løsningen er en skyløsning og kræver ingen installation. Powel sørger for opsætning og for dataload i første omgang. Efter et introduktionsforløb kan brugeren selv håndtere løsningen og selv lægge nye data ind, hvis det ønskes. Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.powel.dk

Temadage om KortViser samt Data & Business Intelligence

Forsyninger implementerer DANVAs nye datamodeller

Vi gentager sidste års succes og afholder igen i år to udbytterige temadage for dig, der bruger KortViser-platformen, og /eller arbejder med data og business intelligence.

For at give endnu bedre muligheder for registrering og udveksling af ledningsdata er flere forsyninger gået sammen med Hexagon for at opgradere datamodellerne.

KortViser Vil du også blive klogere på KortViser? Så kom til temadag for KortViser torsdag, den 22. august 2019. Dagen vil indeholde en god blanding af brugercases, oplæg og planer fra LIFAs side kombineret med brugernes ønsker til nye funktioner.

Opgraderingen er resultatet af et forprojekt, som gav anbefalinger til implementering, herunder etablering af nye værktøjer til forbedret håndtering af relationer i modellerne og bedre behandling af TV- og Brøndrapporter.

Data & Business Intelligence Drømmer du også om at sætte dine data mere i spil? Med de rette værktøjer bliver arbejdet med data til en leg med uanede muligheder, som vi gerne vil præsentere for dig. Så glæd dig til vores nye, store temadag torsdag, den 12. september 2019. Programmet vil bestå af et spændende miks af brugerindlæg, dialogbaserede oplæg, fora til udveksling af erfaringer og eksempler på anvendelse af data.

Fordelene ved de nye modeller: - En fælles begrebsmodel for vand og spildevandsledningsregistrering - Modellerne udgør omdrejningspunktet for DANVAs input til de nye LER2-datamodeller - Standardiseret løsning for LAR, fremmede rør og kabler. - Understøttelse af ledningsdata til direkte brug i hydraulisk modellering - Forenklet og standardiseret integrationen til Forsyningernes øvrige forretningssystemer - Sikret enkel og fortsat understøttelse af seneste TV- og Brøndmanualer

Det er gratis at deltage. Tilmeldingen er åben på lifa.dk, ­ hvor du kan læse mere om de to dage.

Implementeringen er startet og vil være færdig i efteråret 2020.

Kontaktperson: Tim Bergholdt Hansen Telefon: 2189 1829 Email: tha@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Kontaktperson: Elizabeth Wedel Telefon: 52141592 Email: elizabeth.wedel@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com

24

GE OF OR UM • JUN I 2 0 1 9


Atkins tildelt SKI-aftale på ­It-løsninger og -projekter

KMD Insight Case Competition ’19

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har tildelt Atkins – en del af SNC-Lavalin Group – en ny rammeaftale; aftale 02.18 It-løsninger og projekter.

We live in a world where everything is possible yet everything is not happening. We live in a world full of challenges yet we do not have all the solutions. What can be done to create and meet the future world of tomorrow based on the knowledge of yesterday? We want to find the answers and YOU are invited to help find them!

Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software og timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold. I den nye aftale har SKI effektiviseret processen med udbud af udviklingsaftaler og vedligeholdelsesaftaler i forhold til selv at skulle lave et EU-udbud. Ved brug af SKI 02.18 aftalen kan offentlige institutioner effektivisere processen med hensyn til rekvirering af software samt softwareudviklingsydelser. Atkins tilbyder gennem aftalen køb af software inklusiv support, vedligeholdelse, træning og udviklingstimer. Derudover er der mulighed for at lave minudbud på større udviklingsopgaver ved brug af rammeaftalen, hvilket letter udbudsprocessen. Hvis du vil høre mere om aftalen, hører vi meget gerne fra dig. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

But why another case competition? Since we are who we are you should expect a KMD perspective on the cases and possibly also on the weight given by the judges. This is the first KMD Insight Case Competition and more will follow in the months to come. KMD Aalborg will host the first event at the end of September 2019 and from there we continue to Århus, Odense and Copenhagen. If you are not able to attend in Aalborg look out for coming events in the months October to December. We are hosting this exciting and inspirational event as a way of reaching potential employees, this being either internships, student workers or future graduates. Come join us! See ya! Kontaktperson: Sik Cambon Jensen Telefon: 25104151 Email: sca@kmd.dk Hjemmeside: https://my.eventbuizz.com/event/kmd-dima-insight-case-competition/detail

Data, Analyse & Planlægning, ny forretningsenhed i NIRAS

Brugerkonference og nye ­produkter

Den 1. februar blev NIRAS´ enheder for Plan og Landskab lagt sammen med store dele af Informatik i en ny forretningsenhed med ca. 100 personer fordelt på kontorer i Allerød, Aarhus og Aalborg.

Den danske Esri Brugerkonference Tak for fantastiske konferencedage i Korsør, hvor der blev lyttet, snakket, erfaringsudvekslet, grinet og inspireret. Tak for de mange inspirerende brugeroplæg og stort tillykke til årets prismodtagere. I år gik Fyrtårnsprisen til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, GISelle-prisen fik Call/ Energi&Vand og SmartGIS-prisen gik til Vordingborg Kommune. Tak til alle deltagere, oplægsholdere og udstillere. Vi glæder os til næste år!

”Med den nye forretningsenhed får vi en enestående mulighed for at kombinere den menneskelige, formålsdrevne del af vores forretning med de nyeste digitale værktøjer. Tværfagligheden i den nye forretningsenhed vil være en stor gevinst for vores kunder, men også for NIRAS,” siger forretningschef Christian Holmegaard Mossing, som er hentet til NIRAS fra en stilling som forretningsudviklingschef i COWI. Vores løsningers rækkevidde bliver langt større, når vi bruger vores evner inden for datafangst, -håndtering og -analyse i kombination med avanceret visualisering og brug af kunstig intelligens med mere. Forretningsenheden er under udbygning med en ny afdeling DASC (Data Science), der skal hjælpe kunderne med at få fuld indsigt og værdi ud af deres data. Kontaktperson: Christian Holmegaard Mossing Telefon: +45 4030 0469 Email: CMOS@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Vi lancerer to nye produkter Geoinfo Adressesøger, gør det muligt at søge i og geokode på opdaterede danske adresser, hvor adressepunktet er placeret ved gadedøren. Med Geoinfo Raster-downloader til ArcGIS Pro kan man hente valgte raster-data fra Kortforsyningen uden at forlade ArcGIS Pro. Hent dækkende filer for et område, en rute eller udvalgte punkter. GIS i Aktion I nyeste nummer af GIS i Aktion, kan man blandt andet læse om brug af Esri-platformen hos Beredskab Øst, DEAS, Aalborg Forsyning og Danmarks Jægerforbund. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

GEO FO RUM • J UNI 2019

25


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Nye 3D modeller i GeoAtlas Live

MapInfo Pro 17.0.3

Vi udvider løbende vores løsning med nye 3D-modeller af undergrunden, som vore kunder kan få glæde af i GeoAtlas Live. I øjeblikket udvider vi vores modeldækning med Aalborg, Roskilde Fjord -området og Malmø. Modellering af Malmø betyder, at man for første gang får en sammenhængende model over Øresund, hvilket er noget der længe har stået på vores ønskeliste.

4. juni frigiver vi den tredje opdatering til MapInfo Pro 17.0. Vi har med denne opdatering tilføjet en forhåndsvisning af vores nye MapInfo Marketplace, hvor du kan finde og installere tillægsprogrammer direkte fra MapInfo Pro. Opdateres disse programmer, kan de automatisk blive opdateret på din computer.

Geo har ansat yderligere en medarbejder i vores afdeling, Subsurface & Models. Det drejer sig om Geolog Caroline Frank Nielsen. Caroline skal arbejde med vores GeoTizer koncept, som der er stigende efterspørgsel på fra vores kunder. GeoTizer kan digitalisere ældre boringer og projektrapporter, således at boreresultatet bliver fuldt tilgængeligt digitalt og kan benyttes igen i nye projekter og vises optimalt i fx GeoAtlas Live. Udover at digitalisere historiske data skal Caroline også indgå i vores modelleringsteam. Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 31740220 Email: jte@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Vi har tilføjet Python-understøttelse til MapInfo Pro. Når MapBasic 17.0.3 frigives senere i juni, får du adgang til en række Python-­ eksempler. Vi er også så småt gået i gang med MapInfo Pro 2019, som følger til efteråret. Her tager vi bl.a. et kig på vores SQL-understøttelse. Mere om dette senere eller følg med i vores nye MapInfo Lab på vores Knowledge Communities. Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller Telefon: 29133769 Email: peter.moller@pb.com Hjemmeside: https://www.pitneybowes.com/dk

Nye Similix software produkter til forsyningsbranchen Hos Similix er vi i konstant dialog med vores kunder om fremtidens behov. Vi evaluerer nye teknologier og udvikler produkter, som bedst muligt understøtter de fremtidige arbejdsprocesser. Senest er det blevet til udvikling af to rigtigt spændende produkter, som vi gerne kommer ud og fortæller mere om. Similix COMIT - en Condition Monitoring & Incident Management Platform COMIT integrerer til jeres kernesystemer som GIS, ERP og Historians og adopterer algoritmer fra jeres eksperter. COMIT analyserer jeres tidsserier og alarmer i en spatial kontekst og er brugerfladen til håndtering af incidents. Similix Project Portal Similix’ projektportal sikrer jer overblik og styring af de mange forskellige projekter, opgaver og delopgaver i nettet, inklusive planer, status, skitser, design, dokumenter, involverede aktører og meget mere. Kontaktperson: Signe Bramming Andersen Telefon: 40825258 Email: signe.bramming@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

Automatisering og borger­ dialog Infrastrukturprojekter er ofte meget komplekse. Der er behov for eksperter i mange forskellige discipliner, som alle har sine foretrukne it-værktøjer. Der produceres og benyttes mange typer af geodata, CAD- og BIM-modeller. Ved dialog med politikere og borgere er god visualisering mere og mere efterspurgt. Effektiv dataintegration er vigtig. Alle skal hele tiden have adgang til aktuelt datagrundlag. Automatisering er derfor løsningen. Sweco har flere gode eksempler, hvor vi med FME har bygget automatiseret data integration mellem it-værktøjer som Spatial Suite, ArcGIS, Novapoint (Trimble), Revit, 3ds Max (Autodesk), ProjectWise og OpenCities Planner (Bentley/Agency9). Måske synes din ledelse, at det er en god idé, at jeres projekt nu nemt kan blive visualiseret i AR eller en spilmotor? Få inspiration og gode eksempler på: dataflow.center Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen Telefon: +45 7220 7207 Email: mikwulff.thomsen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Architecting Smart Energy

26

Du kan nu også tilpasse de enkeltklikstastaturgenveje, som findes i kortvinduet i MapInfo Pro.

GE OF OR UM • JUN I 2 0 1 9


DET DETALJEREDE SKRÅFOTO FORSKELLEN LIGGER I DETALJEN Det Detaljerede Skråfoto giver dig på én gang både overblik og detaljeret information. Sammen med Danmarks Digitale Gadefoto har du dokumentation af by- og gaderummet helt ned i detaljen og fra alle vinkler. Det Detaljerede Skråfoto dækker København og Nordsjælland og består for hver optagelse af skråfotos fra nord, øst, syd og vest samt et lodbillede i 4–6 cm opløsning. Fra lodbillederne er der fremstillet et ortofoto.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder – og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Har du lyst til at forme Geoforums kursus- og seminartilbud? I kompetenceudvalget planlægges og afholdes Geoforums mange forskellige kursus- og seminartilbud. Vi forsøger at have ’fingeren på pulsen’ i geodata-branchen – hvilke emner er interessante på grund af aktualitet, som for eksempel GDPR var det, og hvilke emner kan være interessante ud fra ’hype’ og forventninger til fremtidigt potentiale? Vi benytter i høj grad vores netværk til at identificere de mest spændende oplægsholdere og ansvarlige til de forskellige seminarer, ligesom vi er i tæt dialog med Geoforums øvrige udvalg, når der er et emnemæssigt sammenfald.

IT & Teleindustri Klima & Energi Teknik & Byggeri

Sundhed & Service Transport & Infrastruktur

Vi mangler aktuelt et par medlemmer i udvalget. Vi søger at have Medier og Formidling en bred faglig, ansættelsesmæssig, kønsmæssig og geografisk repræsentation i udvalget – og derfor vil udvalget udvælge efter disse kriterier blandt interesserede. Er du interesseret i en plads i udvalget, eller vil du høre mere om dets arbejde? Kontakt da formand, Morten Fuglsang, på mfu007@ politi.dk. Rigtig god sommer!

Profile for Geoforum

GEOFORUM 205 - Juni  

I dette nummer af GEOFORUM stiller vi skarpt på nogle af de store internationale temaer, der vedrører geodata-branchen.

GEOFORUM 205 - Juni  

I dette nummer af GEOFORUM stiller vi skarpt på nogle af de store internationale temaer, der vedrører geodata-branchen.

Profile for geoforum5