Geoforum 218 - november

Page 1

M ø d estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • N ove mb e r 2020 • N r. 2 1 8

TEMA

Brugstedet.dk


INDHOLD GEOFORUM Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 ISSN 1602-4435

Redaktør og grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk Trykkeri KLS PurePrint A/S Oplag: 1.400 Forsideillustration Temanummer om Brugstedet.dk

Kommende numre Deadline Nr. 219 13. november Nr. 220 4. december

Aktiviteter i Geoforum

2

Leder

3

Nu er det muligt at se det hele skråt fra oven

4

Eksempelsamling skal demonstrere samfundsværdien

6

Portal der samler alle åbne data knyttet til et sted

8

Omtale øger forståelse for potentiale ved geodata

9

Et værktøj, der flytter bygninger på plads

10

Prisvinderne findes blandt eksemplerne

12

3D-film sætter billeder på lokal klimatilpasning

13

Portræt af et Geoforum­medlem

14

Mødekalenderen og udpluk af arrangementer

15

Nyt fra virksomhederne

16

Virtuelle Kortdage 2020

20

AKTIVITETER I GEOFORUM AKTIVITETER I GEOFORUM I DEN KOMMENDE PERIODE

2020 2020

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/annonce

1.11

GEOFORUM nr. 218 udkommer – Tema: Brug stedet

2.11

Jurymøde – Gymnasiekonkurrencen 2020

5.11

Forbrænder til Virtuelle Kortdage 2020 – Drone­event

5.11

Høringsfrist ­ Høring over udkast til ændring af bygningsreglement

11.­12.11

Virtuelle Kortdage 2020

18.11

Møde i Internationalt Udvalg

20.11

Online planlægningsmøde i Arr.udv. Øst

26.11

Virtuelle Kortdage 2020 ­ Webinar om geodata i lovgivningen

26.11

Bestyrelsesmøde i Geoforum

1.12

AI 2020 i Odense

1.12

GEOFORUM nr. 219 udkommer – Tema: Året, der gik


M

LEDER

Brugstedet.dk i geo-symbiose AF LENNART CHRISTOFFERSEN, KL, FORMAND FOR REDAKTIONEN AF BRUGSTEDET.DK

Hvad har ”Landsdækkende frie skråfoto” tilfælles med ”Svendborg Kommunes bosætningsstrategi”? De er begge to gode eksempler på, hvordan man kan skabe værdi med geografiske data for en specifik målgruppe. Og derfor ligger begge på brugstedet.dk. Er der mere? Ja, de er begge tidligere vindere af Geodataprisen. Mere? De har begge været en del af programmet for Kortdage. Geoforum står bag både Kortdage, Brugstedet.dk og Geodataprisen. De hjælper og understøtter hinan­ den gensidigt i en ”geo-symbiose”. Eksemplerne – de gode historier fra kortdagsprogrammet – får ”evigt liv”, når de indsendes til brugstedet.dk. Og ejeren af den gode idé har selv mulighed for at vinde årets Geodatapris – enten Juryprisen eller Publikumspri­ sen. Som uddeles på Kortdage. Lad os kigge lidt nærmere på ”geo-symbiosen”. Når du inden 1. maj indsender dit abstract til årets Kortdage, sætter du samtidig et flueben ved, at din historie må bruges på brugstedet.dk. Kortdagsudval­ get kaster sig over abstracts for at sammensætte det bedste og mest aktuelle program nogensinde (!). Men hvad du måske ikke viste: Redaktionen for brugstedet.dk kaster sig over samme bunke abstra­ cts og udpeger alle idéer, løsninger eller arbejds­ metoder, som udnytter geografien på en måde, der giver værdi for målgruppen. Simple og avancerede, koncepter og færdige løsninger – de er alle sammen gode eksempler, som redaktionen leder efter til brugstedet.dk. Redaktionen fungerer ligesom Geoforums øvrige udvalg og netværk. For tiden er vi fem: Anne

­ endeløkke (SDFE), Søren Tollund Christensen V (Geoinfo), Thomas Mølhave (SCALGO), Mette Borg (Geoforum) og jeg selv. Vi finder de fantastiske eksempler til brugstedet.dk og inviterer hvert år en sammensat jury til at hjælpe os med at finde de rigtige nominerede til Geodataprisen. Vi sammen­ sætter juryen ”bredt” med prominente medlemmer fra vores egen branche. Som regel er der også et jurymedlem ”udefra” til at give lidt perspektiv. Redaktionen arrangerer prisfesten og juryen hjælper med selve prisuddelingen. Som indsender af abstracts til Kortdage sidder du selvfølgelig spændt og venter på, om din historie bliver udvalgt til kortdagsprogrammet. Men du kan vente lige så håbefuldt på at modtage en mail fra redaktionen af brugstedet.dk om at indsende dit abstract til brugstedet.dk. Redaktionen hjælper med format og tekst. Den mail udsender vi som regel omkring sommerferien. Jeg vil gerne som formand for redaktionen af brugstedet.dk opfordre dig til at bruge den halve time, det tager at trimme dit i forvejen fantastiske abstract og indsende det til brugstedet.dk. Du kan gøre det lige nu. Datoen for uddeling af Geodata­ prisen 2021 er ikke fastsat endnu, men vi ved, at det bliver i 2021. Det kan blive til foråret i forbindelse med Geoforums generalforsamling eller til næste Kortdage i efteråret 2021. Det kan også være, du gerne vil være med i redak­ tionen, eller du kender måske den oplagte kandidat til juryen i 2022. Kontakt os ved at sende en mail til sekretariatet.

Temanumre I dette nummer af GEOFORUM ser vi på anvendelsen

denne temaudgivelse. Siderne 4-13 er skrevet af

af geodata. Vi tager udgangspunkt i vores egen:

Regner Hansen.

”brugstedet.dk”­­­, der udstiller geodata-branchens løsninger. Byggende herpå udgør ”Geodataprisen”

Næste temanummer bliver om året, der gik – med et

anerkendelsen for de bedste løsninger.

tilbageblik på 2020. Hvis du har en god idé til et emne, der bør berøres, og har lyst til at bidrage med en

Vi har haft stor hjælp fra journalist Regner Hansen,

artikel, så send en e-mail til redaktør, Mette Borg,

Globuzz, og Lennart Christoffersen, KL, i tilblivelsen af

mbo@geoforum.dk.


Redaktionens favoritter

Nu er det muligt at se det hele skråt fra oven En ny landsdækkende og offentlig samling af luftfotos indeholder skrå perspektiver ovenfra og viser siderne på bygninger. Denne geodataløsning kan lette arbejdet for mange - fra vinduespud­ seren og ejendomsmægleren til ansatte i offentlige forvaltninger.

Andrew Flatman fortæller, at han er meget inspireret af gode eksempler på anvendt geo­­ data, der er offentliggjort på brugstedet.dk, Geoforums særlige webportal. Især er han betaget af det beskrevne site FlyFotos.dk, der indeholder over 1.000 serier af luftfotos, som er optaget gennem de seneste 100 år. Luftfotos (ortofotos) er således ingen nyhed. Forholdsvis nyt er derimod såkaldte skråfotos, en geodataløsning, som Andrew Flatman har været med til at udvikle i sin egenskab af specialkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfotos er luftfotos, som afbilder jordover­ fladen skråt ovenfra, så man kan se bygninger fra alle fire verdenshjørner. Danmark er et af de første lande i verden, der har produceret landsdækkende skråfotos - 1,3 millioner af slagsen i høj opløsning. Og billedbasen bliver opdateret hvert andet år. Så nu er ikke kun FlyFotos.dk omtalt på brugstedet. dk­­­­­­­­­­­­ - det er også de landsdækkende skråfotos. ”Vi er overrasket over, at mange stadig ikke kender til disse skråfotos, og derfor er vi glade for den publicity, som vi får på brugstedet.dk,” siger Andrew Flatman. Et bredere kendskab i befolkningen er relevant, eftersom de mange skråfotos er frit tilgængelige offentlige data. Mange anvendelsesmuligheder Ifølge Andrew Flatman er der et vidt spænd af anvendelsesmuligheder.

4

G EO F O RU M • N O VEMBER 2020

”Det mest illustrative eksempel er vinduespudseren, som ved computeren kan danne sig et overblik over vinduerne i en bygning uden at skulle tage på besigtigelse på stedet,” siger han. Men skråfotos er også til gavn for ejendomsmæglere, vordende boligkøbere og desuden i offentlige forvaltninger til for eksempel udarbejdelse af ejendomsvurderinger og i byggesager, oplyser han. Hertil kommer politi og brandvæsen, som har et særligt behov for at orientere sig, før de ankommer til et åsted. Interesserede borgere kan skaffe sig et nyt blik på deres bolig ved hjælp af skråfotos. Det er muligt at kigge på skråfotos på et særligt website, som drives af Kortforsyningen under Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Man kan søge på en adresse eller et interessant punkt. Der er desuden adgang til at downloade skråfotos og selv arbejde videre med det - eller videresende det. ”Et simpelt første skridt” Andrew Flatman vurderer, at der er enorme mulig­heder for at videreudvikle på skråfotos-­ løsningen, som fik Geoforums Publikumsprisen i 2018. ”Det er et simpelt første skridt,” siger han. Ved at kombinere med visualiseringer, 3D bymodeller og maskinlæring kan man skaffe flere detaljer om for eksempel bygningsdele og belægning på veje og fortove fra en personlig computer, oplyser han.


TEKNOLOGI I FREMTIDENS SMARTERE BYER OG SAMFUND ALDRIG før har det været så simpelt at gøre så meget! Med FME Server Apps kan du meget hurtigt lave selvbetjeningsløsninger og spare mange timer. Hjælp din organisation med at effektivisere og undgå flaskehalse ved at udstille løsninger og funktioner med et ”Easy to use” interface. Det kunne være til f.eks. validering af modtaget data, data download service, konvertering eller generering af rapporter fra flere forskellige systemer etc. FME er god til alle typer data – ikke kun BIM- og geodata. Ønsker du en bedre struktur, øget performance og enklere vedligehold? Spørg en af vores certificerede FME-eksperter. Du finder webinarer, kurser og inspiration på https://dataflow.center

Kontaktperson: Mik Wulff Thomsen mikwulff.thomsen@sweco.dk

LÆS MERE PÅ WWW.SWECO.DK


Historien bag brugstedet.dk

Eksempelsamling skal demonstrere samfundsværdien Geodata opleves tit som teknisk kompliceret af udenforstående. Brugstedet.dk skal bruges til at fortælle de gode historier om geodatas værdiskabelse for samfundet. Sådan var det erklærede mål, da Geoforum etablerede denne særlige webportal i 2012. Geodata­branchen har brug for at blive mere synlig! Sådan lød begrundelsen, da Geoforum i foråret 2012 besluttede at etablere webportalen brugstedet.dk. Nils Bo Wille­Jørgensen, bestyrelsesmedlem og senere formand for Geoforum, skrev i en leder i foreningens blad, at GIS og geodata skaber værdi, men at det blot ikke er gået op for alle endnu. ”Værdiskabelsen gælder både for den enkelte borger, for den offentlige sektor og for den private sektor ­ ja, for hele samfundet,” anførte Nils Bo Wille­Jørgensen. Han opfordrede til at bruge brugstedet.dk til ”at fortælle hinanden og omverden om de gode cases og dermed inspirere og skabe grobund for nye og endnu bedre løsninger og anvendelser af geodata”. Udgangspunktet var en opfattelse uden for branchen af geografisk information som lige lovlig teknisk ­ og geodatafolk som personer, der gerne taler meget om ”hvad” og ”hvordan”, men ikke så meget om ”hvorfor”. Der var brug for historier, ”som udenforstående elsker og kan relatere til”. Kommunikationsplatform Brugstedet.dk var resultatet af et projektsamarbej­ de, som Kort & Matrikelstyrelsen også deltog i. Det blev udtænkt som en eksempelportal om anven­ delse af geografisk information. Eller som det hed i et datidigt notat fra Kort & Matrikelstyrelsen: ”En struktureret opsamling af gode anvendelses­ eksempler”. Brugstedet.dk skulle ifølge oplægget fungere som en kommunikations­ og markedsføringsplatform (men ikke produktreklame) om geodata.

6

Offentliggørelse af eksempler skulle gerne give medieomtale. En særlig brugstedet.dk­redaktion skulle sikre, at sitet til stadighed indeholder den mængde og de typer af eksempler på anvendelse af geografisk information, som gør portalen attraktiv, hedder det i kommissoriet fra 2012. Typerne af eksempler kan være ”de store forbruger­ succeser”, ”de store forvaltningssucceser”, ”de store fagsystemer” samt innovative ideer fra Geoforum­ medlemmer i den primære forretning/forvaltning. Det hedder videre i kommissoriet, at der skal være stort fokus på, at eksemplerne på brugstedet.dk­ portalen kommer ud over branchens egne rammer. Der skal være et tilsvarende fokus på, at eksemplerne har effekt. Et brag af en start Brugstedet.dk blev officielt præsenteret ved et arrangement den 12. april 2012, der havde op mod 60 deltagere. Der var ”en tempofyldt introduktion” til portalen samt et indblik i fem meget forskelligartede eksem­ pler fra samlingen, hedder det i et referat i det følgende nummer af bladet Geoforum. Portalen blev lanceret med et brag. Omtale af over 30 eksempler på samfundsmæssig anvendelse af geodata var nemlig forberedt og lå tilgængeligt fra første færd. I årene siden er der kommet adskillige eksempler til. I skrivende stund er der 128 aktive eksempler på Geoforums særlige webportal. Meldingen fra brugstedet.dk’s redaktion er, at der gerne må komme mange flere.

GEOFOR U M • N OV EMBER 2020

Geofo


Geofokus

EFFEKTIV KOMMUNAL SAGSBEHANDLING

Et koncept, der giver dig adgang til effektiv geografisk sagsbehandling, med sømløs sammenhæng til ArcGIS.

DU FÅR FIRE SPECIALTILPASSEDE VÆRKTØJER

SØGNING

KONFLIKTSØGNING

PARTSHØRING

PRINT

DU KAN SELV UDVIKLE OG KONFIGURERE

DEL DINE ERFARINGER I EN ÅBEN BRUGERGRUPPE

Find mere information på www.geoinfo.dk/Vi-tilbyder/Løsningskatalog/geofokus

G E OFORUM • NOVE MBE R 2020

Geoforumannonce November_Geoinfo2.indd 1

7

05-10-2020 15:01:09


Redaktionens favoritter

Portal der samler alle åbne data knyttet til et sted Brugerne af DinGeo kan med få tryk - vupti! - skaffe en vifte af oplysninger, som er forbundet med en bestemt adresse. Informationerne på sitet er hentet ind fra offentlige registre. Hvad, der ligner et eventyr, begyndte, da Peter Riisager skulle købe hus. Han opdagede, at han var nødt til at konsultere 7­8 webportaler for at få relevante informationer om huset og omgivelserne. ”Det må kunne gøres lettere,” tænkte Peter Riisager, som dengang kendte til geodata fra sit arbejde hos GEUS. Aha­oplevelsen blev starten på opbygningen af portalen DinGeo, som samler og præsenterer geografisk baserede informationer, der er lagret i en lang række åbne registre. Blot ved at indtaste en adresse får man adgang til hele viften af oplysninger. Peter Riisager præsenterede DinGeo på sitet brugstedet.dk, og projektet blev hædret med Juryprisen i 2015. ”Brugstedet.dk var et fantastisk udstillingsvindue. Der var gode reaktioner, som viste, at ideen var værd at gå videre med,” siger Peter Riisager. Han stiftede et firma, hvor han nu er seniorudvikler. Siden er Lars Groth kommet til som produktejer med ansvar for analyse og kommu­ nikation. Lars Groth var i en anden virksomhed, som DinGeo samarbejdede med. Den tidlige, prisvindende version af DinGeo var en simpel løsning, og den er siden blevet udbygget med flere data og kombinationer af data. Boligkøbere og boligejere Den aktuelle DinGeo giver således blandt andet nem adgang til at tjekke risiko for oversvømmelse og radonforurening, undersøge trafikstøj og jordforurening, få uafhængige ejendomsvurde­

8

GEOFOR U M • N OV EMBER 2020

ringer, skabe overblik over bredbånds­ og mobil­ dækning og læse om skoler, indkøbsmuligheder og beboersammensætning i et område. Brugerundersøgelser viser, at geodata anvendes af boligkøbere og boligejere samt ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, banker og andre professio­ nelle aktører. Trafikken til sitet er vokset støt. De særlige anvendelsesmuligheder i tilknytning til boliger har medført, at DinGeo er blevet opkøbt af boligportalen Boliga. I fortsat udvikling ”Vi er stadig idealistiske, men vi vil også gerne nå endnu længere ud,” siger Peter Riisager. ”Vi er hele tiden i en beta­mode,” siger Lars Groth. Han tilføjer, at opkøbet har tilført kapital og givet yderligere udviklingsmuligheder. Derfor er DinGeo blandt andet i kontakt med forsikringsselskaber og rådgivende ingeniørvirk­ somheder om at lave løsninger på basis af por­ talens struktur. DinGeo har også en god dialog med flere offentlige myndigheder, oplyser Lars Groth og Peter Riisager. De nævner som eksempel et samarbejde om digitalisering af miljøvurderinger. Begge vender flere gange i samtalen tilbage til brugstedet.dk, og hvordan eksemplerne på dette site inspirerer, fordi de er konkrete. ”Brugstedet.dk hjælper til at overskue, hvad der sker på geodatamarkedet,” siger Lars Groth. ”De bedste eksempler kan åbne øjnene for det store potentiale, der er i de mange dejlige geodata i Danmark,” siger Peter Riisager.


Tidligere prismodtagere:

Omtale øger forståelse for potentiale ved geodata Tre modtagere af Geodata­prisen fortæller, at hæderen til deres projekter er med til at skabe opmærksomhed om den bredere anvendelse af geodata. ”Der er ingen tvivl om, at anerkendelsen har givet Svendborg Kommune internt et løft med hensyn til brug af geodata, og der er sat mere fokus på mulighederne ved geodata i planafdelingen, som jeg samarbejder med. Det planlagte kan visuali­ seres ved hjælp af data.” Sådan lyder meldingen fra Astrid Krarup Andersen, som er specialkonsulent i data i Svendborg ­Kommune. Svendborg Kommunes projekt om at benytte en række data om lokalområder i kommu­ nen i en geografisk bosætningsstrategi blev hædret med Publikumsprisen i 2019. Projektet blev forinden præsenteret på sitet brugstedet.dk. Projektet i Svendborg har desuden vakt interesse i andre kommuner. Henvendelser gælder dels selve bosætningsstrategien, dels systemet Power BI, som Astrid Krarup Andersen benytter til rappor­ tering af geodata. Hun roser brugstedet.dk for at være ”en unik, tværgående platform” til at dele de gode eksem­ pler på anvendelse af geodata. Politisk øjenåbner Jammerbugt Kommune og COWI udviklede et GIS-baseret system til at understøtte politiske beslutninger, da der i 2016 kom en bølge af asyl­søgere til Danmark. Projektet bestod i at sammenstille informationer om tomme boliger i kommunen med data om byers robusthed i forhold til at modtage flygtninge - og om flygtningenes egnethed til at bo i de pågældende byer. Projektet fik tildelt Specialprisen fra Geoforum i 2017. ”Det var et redskab, som kommunalpolitikerne kunne bruge,” siger Line Hvingel, som dengang var ansat i COWI og nu er konsulent i geografisk information og digital forvaltning i KL. Som det udviklede sig, fik Jammerbugt Kommune aldrig nogen stor bosætning af flygtninge. Men de lokale politikere har lært at værdsætte geodata.

”Det gør en forskel at kunne se informationer på et kort,” siger Niels Lundbye-Christensen. Han er GIS-fagleder i Jammerbugt Kommune. Han var med til at udforme projektet om bosætning af flygt­ ninge, der også er omtalt på brugstedet.dk. Historie om miljøgevinst Landbruget bliver ofte beskyldt for at være en miljøsynder. Geodataløsningen CropSAT, som er baseret på satellitmålinger, giver mulighed for at overvåge afgrødernes vækst på landmænds marker og beregne, hvordan gødningen bedst fordeles på marken ud fra afgrødens biomasse. Projektet er beskrevet på brugstedet.dk og fik Juryprisen i 2017. ”Det er en mulighed for landbruget til også at komme ud med den positive historie. Ved hjælp af geodata omfordeler landmændene brugen af gødning ved at placere den, hvor der er behov, og bidrager dermed til at mindske udvaskningen af kvælstof,” siger Rita Hørfarter, som var med til at udvikle CropSAT på basis af et tilsvarende program i Sverige. Hun er GIS-specialkonsulent i SEGES, som er et såkaldt videns- og innovationshus for dansk landbrug.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2020

9


Redaktionens favoritter

Et værktøj der flytter bygninger på plads Bygninger i Danmark er ikke født med en placering på et kort det er noget, der er gjort sidenhen ved en stor, fælles statslig­kommunal indsats. Applikationen Geokoderen.dk ajourfører informationer om stedbestemmelse af bygninger i henholdsvis BBR og GeoDanmark, som indeholder offentlige grunddata. Dette er blandt andet en hjælp ved ejendomsvurderinger. Alle bygninger og boliger i Danmark er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Registeret indeholder data om areal, beliggenhed, materialer på tag og ydervægge plus andre forhold.

tig i Register­forvaltningen i Udviklings- og Forenk­ lingsstyrelsen og hovedansvarlig for Geokoderen.dk. Hun påpeger, at både nye og historiske luftfotos samt skråfotos bliver inddraget i denne proces.

Der er et ønske om hele tiden at forbedre datakva­ liteten i BBR, og i de seneste år er der blandt andet gennemført en bedre stedbestemmelse af bygninger på den enkelte grund. Metoden er geokodning.

Helle Kirkedal tilføjer, at applikationen er særlig relevant i forhold til nye bygninger, som ”bliver kastet midt på grunden”, når de bliver oprettet i BBR.

På basis af komponenten til BBR-geokodning har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udviklet applikationen Geokoderen.dk. Den ajourfører løbende og samtidig datasæt i henholdsvis BBR og GeoDanmark, som er et statsligt-kommunalt samarbejde om en præcis og aktuel kortlægning af by og landskab i Danmark. GeoDanmark-data udmærker sig ved at være fællesoffentlige grunddata og kan frit kombineres med andre datakilder. ”Bygninger i Danmark er ikke født med en place­ ring på et kort - det er noget, der er gjort sidenhen ved en stor, fælles statslig-kommunal indsats. Bygning­erne er repræsenteret ved ikoner, som er deres placering. Ved hjælp af Geokoderen. dk­­­-appli­ka­tionen­­­­­kan vi flytte de resterende bygninger på plads,” siger Helle Kirkedal, fuldmæg­

10

GEOFOR U M • N OV EMBER 2020

Et ønske fra Skatteforvaltningen Geokoderen.dk blev for alvor taget i brug i 2016. Forud var gået geokodning i enkelte kommuner. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen, og det var Skatteforvaltningen, der efterspurgte mere detaljerede og retvisende oplysninger om bygninger - blandt andet med henblik på ejendomsvurderinger og fastsættelse af ejendomsskat. Vurderingsstyrelsen, der ligeledes hører under Skatteministeriet, oplyser på sin hjemmeside, at den mere nøjagtige markering af beliggenhed gør det lettere at vurdere, om bygningsarealet er korrekt. Vurderingsstyrelsen oplyser videre i sin beskrivelse, at geokodningen vil blive brugt i forbindelse med udsigtsberegninger, for eksempel beregning af en ejendoms udsigt over hav. Dette er en ny variabel, der indgår i de nye ejendomsvurderinger til private boliger, hedder det.


Helle Kirkedal oplyser, at Geokoderen.dk bredt er blevet et ”effektivt forvaltningsværktøj” - ikke kun i styrelsen, hvor hun arbejder, men også i kommu­ ner. Hun mener, at det generelt er en hjælp i kontakten med ejere af ejendomme, når alle ved, hvor bygninger er placeret. I stadig udvikling Geokoderen.dk er ifølge Helle Kirkedal en for­ holdsvis simpel applikation for brugeren, fordi den er meget intuitiv. ”Vi udvikler stadig på den og forsøger også i samarbejde med brugere at gøre den stærkere. Der kommer nye versioner med fastlagte mellemrum, og der er et igangværende arbejde med at gøre ’datasammenhængen’ bedre,” siger Helle Kirkedal. Hun forklarer uddybende, at målet er automatiske processer, så GeoDanmarks bygningsobjekter opdateres ud fra udvalgte oplysninger fra BBR. Den automatiske ajourføring bestemmes af opsatte regler for, hvordan data skal hænge sammen mellem de to registre.

En anden potentiel forbedring er bedre tegneværk­tøjer, oplyser hun. Nyhed på brugstedet.dk Helle Kirkedal har først for nyligt præsenteret ­Geokoderen.dk på Geoforums site med eksem­ pler på anvendt geodata, brugstedet.dk. Så det er lidt tidligt at forvente reaktioner, der er knyttet til offentliggørelsen. ”Geokoderen må gerne blive endnu mere kendt,” fastslår hun. Helle Kirkedal erklærer sig som storforbruger af Geoforums aktiviteter, herunder brugstedet.dk. ”Brugstedet.dk fungerer fremragende til formålet om at fremvise konkrete geodataløsninger. Det er en god inspiration,” siger hun. Adspurgt om mulige forbedringer af brugstedet.dk­­­ foreslår hun en opdeling af eksempler i, hvilke der kan bruges i forvaltninger, og hvilke der kan bruges alment.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2020

11


Geodataprisen

Prisvinderne findes blandt eksemplerne

Formand for juryen, Hans Skov-Petersen, professor på KU

Medlemmer af juryen: Der er en bro mellem Geodataprisen og brugstedet.dk - mellem top og bredde. Geodataprisen, som normalt uddeles af Geoforum på foreningens årlige konference, Kortdage, afspejler, hvad branchen inden for geografisk information fagligt ønsker at fremhæve. ”Vi vil gerne belønne projekter, som imødekom­ mer vores intentioner på dette faglige område, men det skal være løsninger, der for ikke-fagfolk viser potentialet i den brede anvendelse af geodata. Det er snarere anskuelig anvendelse end teknologiske spidsfindigheder og kompleksitet, der tæller.”

Medlem af juryen Marianne Thyrring, direktør i DMI

Medlem af juryen Bo Grave, digital direktør, Rambøll

at Geodataprisen sætter fokus på potentialet i samarbejdet om digitalisering og Big Data. ”Prisen er en hæder, der gør opmærksom på mulighederne, for der er stadig et spring til den faktiske anvendelse,” konstaterer Marianne Thyrring. Hun siger, at prisvindere er med til at formidle budskabet til en bredere kreds, når de skal forklare om deres vinderprojekt - hvad det består i, og hvordan det kan gøre en forskel?

Det forklarer Hans Skov-Petersen, som er profes­ sor på Institut for Geovidenskab og Naturforvalt­ ning på Københavns Universitet og desuden formand for Geodataprisen-juryen fra i år.

Marianne Thyrring forklarer, at brugstedet.dk har en tilsvarende funktion. Webportalen med eksempler viser, at geodata er samfundsrelevant, og at geodata ikke er så indviklet endda.

Vinderne af de to årlige versioner af Geodatapri­ sen, nemlig Juryprisen og Publikumsprisen, bliver valgt mellem de indsendte eksempler på sitet brugstedet.dk.

Eksemplerne er grundlaget Bo Grave, direktør for digital forretningsudvikling i Rambøll og jurymedlem, understreger, at Geodata­prisen er en ”brugstedet.dk-aktivitet”, fordi eksemplerne på sitet danner grundlag for valget af prismodtagere.

Potentialet i geodata ”Begge initiativer er med til at skabe opmærksom­ hed om potentialet i geodata, men med den forskel, at brugstedet.dk er kataloget, der udstiller branchens løsninger i forhold til resten af samfun­ det, mens prisen er den anerkendelse, som branchen og brugerne viser særligt vellykkede eksempler,” forklarer Hans Skov-Petersen. Han siger videre, at brugstedet.dk i bredeste forstand viser, hvad det kan lade sig gøre at opnå ved at åbne for data i Danmark med fællesoffentli­ ge grunddata. Marianne Thyrring, direktør i DMI og menigt medlem af juryen, gør sig beslægtede overvejelser. Hun siger,

12

GEOFOR U M • N OV EMBER 2020

”Der er mange og gode eksempler, som viser, at der sker meget i branchen, og at geodata er mange ting,” siger Bo Grave. Han observerer, at anvendelsen af geografisk information har undergået en rivende udvikling. For 10-15 år fandtes der få kort på Internet, for eksempel var det sjældent med web-GIS på en kommunes hjemmeside. Nu ser man mange løsninger baseret på geodata. ”Det er vigtigt at deltage med eksempler på brugstedet.dk, for det løfter hele branchen,” lyder opråbet fra Bo Grave.


Redaktionens favoritter

3D-film sætter billeder på lokal klimatilpasning Vejle Kommune laver formidling om byudviklingsprojekter ved hjælp af dynamiske visualiseringer. Grundlaget er 3D-bymodellen.

Poul­Henrik Oxlund Skræ er 3D­specialist på GIS­Teamet i Vejle Kommune. Da han skulle formidle et projekt om klimatilpasning, besluttede han at basere det på en 3D bymodel, som Vejle Kommune i lighed med flere andre kommuner har indkøbt. Klimatilpasning er en central opgave i Vejle, der har oplevet gentagne oversvømmelser i bycen­ trum ud til Vejle Fjord. Og projektet handler om et område med boldbaner, der skal omdannes til at kunne tilbageholde vandmasser i tilfælde af massiv regn. Anvendte en spilplatform Først tegnede han projektet op i 3D og indsatte det herefter i bymodellen. Han gjorde visualiserin­ gen dynamisk ved hjælp af spilplatformen Unity. Hensigten var at simulere, hvordan klimaprojektet konkret gør det muligt at klare en situation med skybrud. I Unity kan man nemt skifte vejret, lyssætningen og vindforholdene, hvilket påvirker den visuelle stemning og åbner for at forklare specifikke scenarier. Sekvenser fra simuleringen er stykket sammen til en kort film. Årsagen er, at selv om Unity kører 3D i realtid, kan det lade sig gøre at opsætte faste kamerabevægelser og gemme optagelserne som videoklip. ”Den tekniske indsigt fylder traditionelt et tykt dokument med plantegninger og diagrammer. Vi vil hellere formidle projekterne om fremtidens Vejle på en meget tilgængelig måde. Vi må huske på, at alle har fået en mindre opmærksomhedsspænd­

vidde efterhånden. Samtidig sætter vi bymodellen aktivt i spil,” siger Poul­Henrik Oxlund Skræ. Det er også teknisk muligt at se filmene med VR­briller, oplyser han. 90.000 gæster årligt Filmen om klimaprojektet er brugt internt i kommunen og bliver desuden vist i et offentligt oplevelsescenter i Vejle om bæredygtighed, Økolariet. Her er der en virtual reality­biograf, en såkaldt CAVE. Visualiseringen af klimaprojektet når således bredt ud. Økolariet er opført som et sted, hvor alle borgere kan komme ind og få ny viden om, hvordan de eventuelt kan indtænke bære­ dygtighed i deres hverdag. Og centret er populært: Økolariet har i gennemsnit 90.000 gæster årligt, heraf er en del skolelever, som modtager under­ visning i Økolariets skoletjeneste. Poul­Henrik Oxlund Skræ har præsenteret sin visuelle formidlingsløsning på brugstedet.dk og på Kortdage, og han er blevet mødt med interesse. ”Jeg fik en snak med mange kommuner på konferencen,” siger han. Desuden har han ladet sig inspirere af andre eksempler på brugstedet.dk. Således kontaktede han hovedpersonen bag projektet om virtuel svæveflyvning over Danmark for at undersøge, om der eventuelt var muligheder for samarbejde. Der er flere film af samme type på vej i Vejle, blandt andet om en ny, ”resilient” bydel vest for bycentrum og om vandforsinkelse i Grejsdalen nord for byen.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2020

13


Portræt af et Geoforummedlem Hvad er din civile status? Jeg er gift med Ann, som jeg mødte for 20 år siden i det lokale fitnesscenter. Vi bor i Hedehusene og sammen har vi tre store drenge: Marcus på 15, Oliver på 22 og Kennie på 27 år. Når jeg ikke sidder på min plads i KL eller i redaktionen for brugstedet.dk laver jeg god mad i mit køkken, brygger øl i mit bryggers eller løber en tur i min baghave – Hedeland – med Ann eller med mit team af halvgamle mænd i smart sponsoreret sportstøj. Hvad er din baggrund? Jeg er civilingeniør fra DTU med speciale i kemi. Jeg fik mit første job som miljøkonsulent og startede med miljøgodkendelser og renere teknologi. Jeg tog en HD i informatik og fik øjnene op for en verden med strategi, organisation og ledelse – og med IT og data som fællesnævner. Derfra var springet til geodata-verdenen ret ligetil, først som GIS-koordi­ nator og senere i det tværkommunale samarbejde. Hvorfor valgte du i sin tid denne uddannelse/ branche? Jeg ved ikke hvem, der valgte hvem. Hele vejen har det været små spring til noget nyt og tillokkende. Mit første GIS-job fik jeg vist mest, fordi jeg kunne få afdelingerne i Teknisk Forvaltning til at blive enige om at bruge Mapinfo. Jeg søgte viden og gode råd i nabokommunerne og blev gradvist mere og mere tværkommunal. Det var også i den periode, jeg første gang deltog i Kortdage og opdagede, hvad Geoforum ellers har at tilbyde af kurser og vidensdeling. Hvad er din stillingsbetegnelse? Fortæl om dine arbejdsopgaver. Jeg er konsulent i GeoDanmark. Jeg er mest optaget af projekter, der ligger tæt på kommuner­ nes hverdag. Helst projekter, hvor kommunerne løfter i flok. Noget, hvor alle får lidt mere ud af indsatsen, og hvor arbejdet med data og geodata bliver lidt smartere for hver dag. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv? Det er afgørende for mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel. I mine øjne er det de store linjer, der for alvor skaber forandringer. Detaljerne er mindre vigtige, men der skal alligevel være plads til forskellighed. Jeg forsøger at være anerkendende og gøre plads til alle. Det var også derfor, jeg kastede mig over GeoDanmark allerede i den spæde start, hvor det ”bare” var et fælles udbud mellem få kommuner og det daværende KMS. Perspektiverne var der, så jeg måtte med.

14

GEOFOR U M • N OV EMBER 2020

Navn Lennart Christoffersen Alder 56 år Stillingsbetegnelse Konsulent i GeoDanmark Hvor i landet bor du? Hedehusene Hvor i landet arbejder du? København

Hvor i branchen kan du se, at der er noget, som rykker? Det gør anvendelse af data på tværs af system og fagsiloer. Fx geokodning af bygninger og veje, så BBR, vej- og vand-data kan analyseres geografisk. Det er komplicerede projekter; rent teknisk for den enkelte medarbejder, for samarbejdet i en kommune og for hele forløbet med alle 98 kommuner, der skal igennem samme datavaskeopgave. Men det rykker og det skaber store og afgørende forandringer. Hvordan ser du en direkte nytte af det, du beskæftiger dig med? Det gør jeg, når jeg er med til at løse de komplekse projekter med data på tværs af siloerne. Nogen skal få idéen og turde sætte den i gang. Nogen skal navigere strategisk. Og nogen skal være med til at nørkle alle de konkrete detaljer på plads. Jeg vil gerne være med over det hele. Kan du se nogle udfordringer i fremtiden? Jeg kan blive lidt bekymret af, at vi bliver bedre og bedre til at styre vores indsats inde i siloerne, så der næsten ikke er plads til at arbejde på tværs. Heldigvis findes der stadig gode eksempler på det, der foregår imellem siloerne. Geoforum og GeoDanmark er et par af dem.


Arrangementer På baggrund af Regeringens tiltag for at begrænse smitten med Coronavirus følger Geoforum løbende sundshedmyndighedernes anbefalinger, hvorfor yderligere nogle af de planlagte arrangementer måske aflyses eller udskydes.

AI 2020

Har du spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på geoforum@geoforum.dk.

Dette seminar handler om kunstig intelligens (AI), Machine Learning og GIS anno 2020. Igennem en række præsentationer får du et 360 graders indblik i emnet.

Vi håber på forståelse herfor fra medlemmerne. Forbrænder ved Virtuelle Kortdage 2020 Drone-event 5. november

Kompetence

Tirsdag den 1. december kl. 9:25 - 16:00 Sted KMD Odense Niels Bohrs Allé 185 5220 Odense SØ

Dagen afrundes med et perspektiverende foredrag af Nikolaj Sonne.

Virtuelle Kortdage 2020 11.-12. november i Aalborg Webinar om geodata i lovgivningen ved Virtuelle Kortdage 2020 26. november AI 2020 1. december i Odense Webinar: Studerende har ordet ved Virtuelle Kortdage 2020 9. december Webinar: “Fra GI til BI” ved Virtuelle Kortdage 2020 7. januar Webinar om etik og privacy i geodata ved Virtuelle Kortdage 2020 19. januar

Data mig her og der

Kompetence

Torsdag den 21. januar kl. 9:30 - 16:00 Udbuddet af geodata er vokset enormt de sidste år. Data kan trækkes online fra mange forskellige kilder. Diverse løsninger tillader både download og direkte brug i dit GIS-software gennem forskellige tjenester. Men hvor findes de data, som du har brug for? Og hvordan

tilgår du dem? Hvilken udbyder er den autoritative og hvilke indeholder spejlinger af data? Sted Geocenter København Øster Voldgade 10 1350 København K

Data mig her og data mig der 21. januar i København Forsyningswebinar ved Virtuelle Kortdage 2020 4. februar

Vest På rundtur i udviklingen af Gellerup

Webinar: Nørderi ved Virtuelle Kortdage 2020 25. februar

Torsdag den 25. marts kl. 15:00 - 17:00

Webinar om naturovervågning ved Virtuelle Kortdage 2020 11. marts Adresseseminar 2020 16. marts i København På rundtur i udviklingen af Gellerup 25. marts i Brabrand

Boligområdet Gellerup i Aarhus er under forandringer. Formålet er at gå fra ghetto-status til en unik og mangfoldig bydel og en bedre sammenhæng med resten af Aarhus. Projektet tager udgangspunkt i en eksisterende bydel, men tilføjer nye lag i form af etablering af nye kvarterer, bygninger og

boliger, gentænkte trafikmønstre, indretning af byrum og etablering af grønne rekreative områder. Sted Den røde container-by Tinesvej 31 8220 Brabrand

www.geoforum.dk/kalender

G E OFORUM • NOVE MBE R 2020

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Er du klar til LER 2.0? Gennem mange års erfaring med vores pålidelige og effektive LER-­ besvarelsessystem har vi nu videreudviklet løsningen og tilpasset den til de nye LER-krav. LER-besvarelserne foretages på baggrund af de ledningsregistreringer, du i forvejen foretager. LIFA varetager opgaven med transformation af data, så de opfylder kravene til LER 2.0. Ud over den reelle besvarelse har vi udviklet en række hjælpefunktioner, dels for at gøre arkivet med besvarelser tilgængeligt for jer, og dels for at tilbyde jer at se jeres samlede ledningsnet præsenteret på samme måde, som en graveaktør ser det på LER 2.0. Vores LER-løsning kobles på dit eksisterende ledningsregistrerings­ system som et ekstra modul og er derfor systemuafhængigt. LIFAs LER-løsning er nem og praktisk, og den opfylder de nye krav til LER 2.0.

Opdag sammenhæng i nødsituationer tidligere med AI og ML Ved brug af AI (kunstig intelligens) og ML (machine learning) kan beredskaberne nu finde mønstre og forbindelser mellem hændelser og blive advaret tidligere, når en kritisk situation er under udvikling. Herved kan påvirkning af samfund, ressourcer og medarbejdere mindskes. Beredskabet kan forhindre eskalering af hændelser og mindske presset på personalet, hvor alle roller understøttes – fra nødopkaldstager, disponent, indsatsledere og ledelsen. De datadrevne beslutninger sikres igennem løbende datamining af hændelsesinformationer i realtid, hvor agenter bl.a. holder øje med: nøgleord, mønstre, gentagelse, lighed, vejr og lokation.

Vil du vide mere? Kontakt os og hør mere.

Se hvordan HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor med assisterende AI og ML kan hjælpe dit beredskab med at se det usete, opnå større indsigt og opdage skjulte forbindelser tidligere: hxgnsmartadvisor.com

Kontaktperson: Peter Rydahl Telefon: 6313 6845 Email: pry@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Kontaktperson: Jackie Sandgaard Telefon: 52141535 Email: Jackie.sandgaard@hexagonsi.com Hjemmeside: https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/da-dk

Efterårets webinarer fra Geopartner

Mølbak Landinspektører A/S vinder stor rammeaftale for Banedanmarks Anlægsdivision

Hen over efteråret udbyder vi flere spændende gratis webinarer. Til en start kan du blive klogere på vores softwareløsninger, der er udviklet til at lette og effektivisere dit arbejde. Vi fortæller om løsningerne og viser deres funktioner, så du kan se, hvordan de kan hjælpe dig. F.eks. får du nemmere adgang til tingbogens data med TL Connect. Eller synes du, det nye LER 2.0 system giver tekniske udfordringer? Så hør om vores nye Graveassistent. Webinarer: (kl.10.00-10.30) - TL Connect - Let og overskuelig adgang til tingbogsoplysninger – 3. nov. - Graveassistent – Din hjælp til LER systemet – 24. nov. - Få overblik over ejendomsoplysninger med Map Ejerkort (Ejendomskort i GIS) - 3. dec.

Mølbak Landinspektører A/S har vundet en ny rammeaftale på laserscanning og landmåling for Banedanmarks Anlægsdivision. Aftalen betyder, at Mølbak Landinspektører A/S de kommende år skal stå for opmåling af store dele af jernbanenettet med henblik på at optimere vedligehold af jernbanen samt udførelsen af nye anlægsprojekter. Mølbak Landinspektører A/S skal desuden med brug af mobile mapping bidrage til at digitalisere, automatisere og give et komplet billede af Banedanmarks totale net.

Læs mere og tilmeld dig på www.geopartner.dk. Nye webinarer vil blive tilføjet løbende.

Til opgaven har Mølbak Landinspektører A/S allieret sig med Aarsleff Rail, der er specialiseret i infrastrukturprojekter på og omkring jernbanen. Aarsleff Rail har bl.a sikkerhedscertifikat til at køre med troljer uden for sporspærringer, hvilket betyder, at de mobile opmålinger af jernbanenettet kan udføres uden væsentlige gener for togtrafikken og uden fare for landmålerne.

Kontaktperson: Anne Løye Lauritsen Telefon: 44128775 Email: all@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Kontaktperson: Jens Mølbak Telefon: 20 78 46 45 Email: molbak@molbak.dk Hjemmeside: www.mølbak-landinspektør.dk

16

GE OF OR UM • N OV E M BE R 2 0 2 0


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Widget viser Spor Partnerne bag SPOR i Landskabet, der blandt andet tæller Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og KL, har relanceret spor.dk. På siden kan man let finde frem til vandrespor i hele Danmark. Baggrunds­kortet er specialdesignet af Septima og fremhæver naturens elementer som stier og kuperinger i terrænet. Løsningen er bygget med Septima Widget og indeholder en animering af vandresporene. Spor.dk er støttet af Nordea-fonden, Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer. Ny udvikler Vi har udvidet holdet af skarpe udviklere. Den 14. september bød vi velkommen til Alexander Ramos, der er cand.scient i datalogi fra IT Universitetet i København. Alexander styrker bl.a. vores kompetencer inden for machine learning. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Powel bliver til Volue 1. januar 2021 Volue er skabt i en fusion imellem fire selskaber: Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight - tilsammen ca. 500 ansatte og 2.000 kunder i 44 lande. Volue er en international teknologivirksomhed, som tilbyder digitale platforme til at løse én af vor tids største udfordringer: Transitionen fra fossil brændstof-afhængighed til bæredygtig energiproduktion. Volue’s industrielle platforme og softwareløsninger automatiserer og optimerer måden, som energi bliver produceret, distribueret, handlet og forbrugt på.

Dataene i KMD Cognito Ting­ lysning tjener hurtigt løsningen hjem igen! Der sker hele tiden ændringer i tingbogen, og KMD har udviklet en løsning, som sørger for, at data holdes opdateret. Vi henter samtlige ejendomsoplysninger fra tingbogen, og gør disse tilgængelige via vores KMD Cognito løsning. Data er forberedte, så det altid er muligt at lave analyser på tværs af Tinglysningsdata og i sammenhæng med de andre datagrupper i KMD Cognito. I slipper for at betale eksterne til at lave servitutredegørelserne, da I med KMD Cognito Tinglysning meget nemt kan lave det selv. Ved udarbejdelse af fx lokalplaner eller projekteringer er servitutredegørelserne et tidskrævende arbejde. Integrer KMD Cognito tinglysning i jeres eksisterende konfliktsøgningsværktøj eller benyt data direkte fra databasen i jeres desktop. Der spares meget tid og dermed også økonomi i forhold til den manuelle proces på Tinglysningen.dk. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: btsj2020@kmd.dk Hjemmeside: https://www.kmd.dk/loesninger/data-information-management-and-analytics/grunddata

I Sweco kan du finde en bred vifte af GIS-kompetencer, som står klar til at hjælpe dig Vi yder konsulentbistand til vores WebGIS-platform Spatial Suite, vi løser driftsmæssige opgaver, og vi udvikler specialløsninger og laver integra­ tioner til programmer og services, du i øvrigt benytter. Nu tilbyder vi også eksperthjælp til ArcGIS-platformen. Vi har 3 Esri certificerede ressourcer og tilbyder bistand inden for Location Intelligence,­­­ArcGIS Enterprise, systemarkitektur, web apps og mobile apps.

Med ”end-to-end-digitaliseringsløsninger” bidrager Volue til den grønne transition og forbedrer indtjeningen hos sine kunder. Volue leverer også markedsledende løsninger inden for vand/spildevand, infrastruktur, konstruktion, marine og offshore.

Vi har kompetence inden for Open Source GIS og kan rådgive om optimering af brugen af ArcGIS versus Open Source GIS for brugere af begge dele - og vi bistår med at fejlsøge/optimere alle former for geodatabaser i rdbms.

Læs mere på www.Volue.com

Vi har certificerede FME-konsulenter og tilbyder både konsulentbistand og en attraktiv supportordning til FME-løsninger. Du kan også købe FME-licenser direkte hos os – eller deltage i vores succesfulde FME-­ kurser.

Kontaktperson: Jan Norsted Telefon: 61308667 Email: Jan.norsted@powel.dk Hjemmeside: www.Volue.com

Kontaktperson: Kristoffer Waage Beck Telefon: 43486637 Email: kristofferwaage.beck@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

GEO FO RUM • NO VEMBER 2020

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Klar til at forme fremtidens it-løsninger sammen med os? Så lad os mødes virtuelt

Metadata Management Har du nogensinde fået spørgsmålet - Er data de rigtige? Hvem skal man henvende sig til om data? NIRAS har udviklet en løsning til at holde styr på netop disse data.

For alle, der er på jobjagt i denne tid, er coronakrisen virkelig en udfordring. For hvordan er det lige, man netværker på afstand? En fantastisk løsning er at deltage på vores virtuelle karrieremesse, hvor du kan besøge os online til en snak om job og karriere. Du vil møde relevante ledere fra vores danske forretning, få svar på dine spørgsmål og høre om projekter, der gør verden mere grøn og digital. Tilmeld dig i dag, så finder du muligvis dit næste it-drømmejob! HVORNÅR: torsdag den 5. november, kl.: 11:00 – 13:00 TILMELD DIG HER: https://careers.snclavalin.com/europe-virtual-career-fair-5th-nov-2020 Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52 51 93 57 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

Løsningen holder stuktur på data om data, og oplysningerne skal kun indtastes og vedligeholdes ét sted. Data kan herefter sammensættes til Metadataobjekter, som kan anvendes differentieret i forskellige andre applikationer. Metadata Management kan få data i spil via snitflader, services eller direkte i KortInfo. Metadata Management er udviklet i samarbejde med en række kunder, hvor udgangspunktet har været geodata. Løsningen kan imidlertid anvendes til alle typer data, hvor man ønsker struktur i metadata. Giver det anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Kontaktperson: Mikael Kræpping Telefon: 30787521 Email: mkr@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Geofokus - effektiv kommunal sagsbehandling Geofokus er et koncept, der giver dig adgang til effektiv geografisk sagsbehandling med sømløs sammenhæng til ArcGIS. Du får fire specialtilpassede værktøjer: Søgning, konfliktsøgning, partshøring og print. Du kan selv udvikle og konfigurere det til at understøtte arbejdsgange hos andre teams i kommunen - eksempelvis grøn drift, grå drift eller miljø. Du får mulighed for at dele dine erfaringer i en åben brugergruppe. Se mere: www.geoinfo.dk/Vi-tilbyder/Løsningskatalog/Geofokus. Gratis webinar: ArcGIS StoryMaps Fortæl hele din historie i én app, der kombinerer geografien med tekst, billeder og video. Med ArcGIS StoryMaps kan du lave stilrene applika­ tioner i et smukt design samtidig med, at du kan formidle en kompleks historie på en enkel måde, der let kan tilrettes dit publikum.

Skybrudstunnel, nye fagkort og formidlingsprojekt skudt i gang! Der er travlt med 3D modellering af undergrunden, som udstilles i GeoAtlas Live. Det er bl.a. i forbindelse med skybrudstunnel-projekter i hovedstaden, kvalitetssikring af model for Miljøstyrelsen og offshore modellering af vindmølleparker. På funktionalitetssiden udvikler GeoAtlas Live sig som altid. De nye online loggere er godt på vej, og der er tilføjet en kraftig udvidet info funktion vedr. de eksisterende modeller i systemet. Af nye fagkort kan nævnes spændende tiltag som nedsivningsforhold og visning af prækvartær-overflader. Vi arbejder også med en helt ny startside.

Læs mere og tilmeld på www.geoinfo.dk

På projektsiden er vores formidlingsprojekt skudt i gang, og vi glæder os helt vildt til at få bragt geovidenskaben ud til alle ungdomsuddannelser i Danmark. Projektet støttes af Novo Nordisk fonden. Vi laver også masser af andre ting, f.eks. datavask for Region Nord.

Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: dorthee@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Kontaktperson: Mads Robenhagen Mølgaard Telefon: 31740188 Email: mrm@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

18

GE OF OR UM • N OV E M BE R 2 0 2 0


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2020

Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes nu.

COWI Multi Viewer

Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Virtuelle Kortdage –

Du kan stadig tilmelde dig De Virtuelle Kortdage 2020 er et online arrangement, der kommer til at bestå af to dage med sessioner, den 11. og 12. november i to spor. Derudover vil vi arrangere en række webinarer i de efterfølgende vintermåneder ca. hver fjortende dag. Samlet set kan vi derfor præsentere omkring halvdelen af det oprindelige program for Kortdage 2020 med i alt 46 faglige præsentationer. Se det omfattende program for Virtuelle Kortdage 2020 på www.kortdage.dk/program Der vil desuden blive mulighed for en ”virtuel udstilling”, hvor virksomheder får mulighed for at pitche en kort præsentation, mens deltagerne kan få adgang til yderligere materiale fra udstillerne i form af længere præsentationer, webinarer, gode tilbud mv. Alle foredrag optages, så man i ro og mag efter konferencen kan gense materialet. I kan tilmelde jer Virtuelle Kortdage 2020 på www.kortdage.dk/tilmelding. Vi glæder os meget til at byde dig velkommen ved Virtuelle Kortdage den 11. november!