Geoforum 194 - Maj

Page 1

Mød estedet fo r ge og rafi s k i n for mat i on • M aj 201 8 • N r. 1 94


KORT NYT BESTYRELSEN I GEOFORUM GENVALGT Ved generalforsamlingen i Geoforum, den 19.4.2018, var der fredsvalg til alle bestyrelses­ og suppleantposter på valg. Det betyder, at Nils Bo Wille­Jørgensen fra Sweco, der er foreningens præsident, frem til 2019 sidder med en uændret bestyrelse. Se den samlede Geoforum­bestyrelse på: http://geoforum.dk/bestyrelse.

GEODANMARKS REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG NY STRATEGI

Baseret på en ny strategi fik bestyrelsen samtidig opbakning til arbejdsplan, budget og kontingent for 2019, som generalforsamlingen godkendte.

I forbindelse med GeoDanmarks repræsen­ tantskabsmøde den 17.4.2018 lancerede bestyrelsen et udkast til en ny strategi.

GEOFORUMS NYE STRATEGI – OG FEEDBACK FRA MEDLEMMERNE

Repræsentantskabet blev involveret i

Bestyrelsen præsenterede

Med repræsentantskabsmødet står det klart,

Geoforums nye strategi ved

at GeoDanmark er et godt forbillede for

generalforsamlingen den 19.4.2018.

samarbejde i det offentlige med fuld opbak-

Strategiens form skal yderligere

ning til bestyrelsens linje.

strategiprocessen og bidrog konstruktivt hertil. Frem til primo maj kan alle medlemmer af foreningen komme med input til det videre arbejde med strategien, der forventes klar inden sommerferien.

bearbejdes, og bestyrelsen modtager gerne kommentarer til strategien fra medlemmerne frem til d. 11. maj. Se strategiudspillet og giv dit besyv med på: http://geoforum.dk/strategi

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Geodataprisen 2018 Bestyrelsen har besluttet at Geodataprisen 2018 vil blive afholdt i forbindelse med Kortdage 2018 i Aalborg. Følg med på: http://brugstedet.dk

GEOFORUM ISSN 1602­4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

TO NYE ÆRESMEDLEMMER I GEOFORUM

CVR-DATA ER NU TILGÆNGELIG PÅ DATAFORDELEREN

Ved generalforsamlingen i Geoforum, den

har åbnet for REST-tjenesterne på

19.4.2018, blev der udpeget to nye æres­

Datafordeleren. Dermed udstilles

medlemmer. Forhenværende præsident,

stamdata om Virksomheder og Produk-

Mikkel Wendelboe Toft, og mangeårigt

tionsenheder. Tjenesterne har til formål at

bestyrelsesmedlem og kasserer, Kirsten

få udstillet CVR­data på Datafordeleren

Elbo, kan nu begge kalde sig æresmedlem

som en afløser for den tidligere web-

i foreningen. Kirsten og Mikkel modtager

service CVR Online 3.0.

æresmedlemskabet for mange års omfat­

Læs mere på: http://datafordeler.dk/

tende og utrættelig indsats for Geoforum.

anvender/hvilke-data-er-der-adgang-til

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktionen Mette Borg Jesper Høi Skovdal geoforum@geoforum.dk

Forsideillustration Geoforums strategi. Illustreret af Sik Cambon Jensen

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 195 15. maj 2018 Nr. 196 13. aug. 2018 Nr. 197 14. sept. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Generalforsamling i Geoforum AF NILS BO WILLE-JØRGENSEN, PRÆSIDENT I GEOFORUM

Den 19. april holdt vi den årlige generalforsamling, og

mellem disse aktiviteter og samtidig sikre, at besty­

jeg synes, det blev en god generalforsamling. Bestyrel­

relsen er et samlende kontaktpunkt for aktiviteterne

sen præsenterede dels arbejdet i det forløbne år, dels

og udvalgsarbejdet.

den nye strategi og arbejdsgrundlaget for 2019. Jeg

4. Sund økonomi – Geoforum skal have en sund

skal her prøve at give nogle af hovedpunkterne.

økonomi for at sikre, at vi fortsat kan bidrage til og understøtte fagets og branchens udvikling.

I bestyrelsen har vi arbejdet med 6 hovedoverskrifter,

5. Kommunikation – Vi skal altid have fokus på

som dels er grundlæggende principper for forening­

kommunikation for at synliggøre foreningens virke og

ens arbejde, og dels er de strategiske fokusområder,

resultater, og for at relevant viden er tilgængelig for

som vi vil arbejde ud fra i den kommende periode.

både medlemmerne og det omgivende samfund.

Traditionelt har vi arbejdet med 5 års rammer for

6. Etik – det er vigtigt, at vi holder den etiske fane

strategien, men denne gang er vi blevet enige om

højt. Vi vil naturligvis være kendte for en ordentlighed

ikke at fastlægge en tidsramme. Begrundelsen for

– både i eget virke og hos medlemmerne.

dette er, at vi har følt det vigtigt at skabe en rummelig strategi. Samtidig ønskede vi at være klar til at kunne

Jeg vil opfordre til at læse det samlede dokument

optage den hurtige udvikling, som er kendetegnende

igennem, se: http://geoforum.dk/strategi, hvor

for vores fagområde og teknologi.

medlemmerne også kan bidrage med kommentarer til strategien frem tid d. 11. maj.

De seks grundprincipper er: 1. Udadvendthed – det er vigtigt at arbejde mere

Som et godt eksempel på udfyldelsen af den strategi­

målrettet med vores relationer. Dette er for at sikre

ske ramme, er den nylige etablering af et droneudvalg

udbredelse og anvendelse af GIS og geodata – også

i Geoforum. Derudover har vi etableret samarbejde

uden for vores medlemsskare. De eksterne relationer

med IDA om mulige fælles arrangementer og kurser,

er fx andre brancheorganisationer og faglige fora.

og jeg håber, det bliver starten på et godt og frugtbart

2. Fagligheden – Geoforum er en platform for vores

samarbejde. Sidst, men ikke mindst, har vi indledt et,

faglighed. Vi har tidligere haft en række gode faglige

synes jeg, spændende samarbejde med Dansk

udvalgsaktiviteter, der har været med til at sætte

Byplanlaboratorium om afholdelse af et fælles

dagsorden for forskellige fagelementer – fx ortofoto-

seminar i august under temaet: ”Analyseværktøjer i

udvalget, WMS­arbejdet, m.m. Det er vigtigt, at vi

planlægningen”. Læs mere om dette inde i bladet.

bruger Geoforum til at understøtte denne type arbejde og initiativer.

Alt i alt mener vi, at vi har et rigtig godt udgangspunkt

3. Sammenhæng – Geoforum har mange aktiviteter.

for det kommende arbejde i Geoforum – og jeg ser

Det er bestyrelsens mål at skabe større synergi

frem til dette.

Kort Nyt

2

Digitale værktøjer - Invitation til partnere

15

Leder

3

LufthavnsGIS - set fra oven

16

Fremtidens integrerede forsyningsselskab

4

Mødekalenderen

18

Mindeord - Lars Tyge Jørgensen

10

Udpluk af arrangementer

19

SkoleGIS

12

Nyt fra virksomhederne

20

Digitale værktøjer - mere tid til demokrati

14


Fremtidens integrerede forsyningsselskab For tiden er der stærke tendenser til øget integration af processer og data i forsyningsselskaberne. Tættere integration skaber nye muligheder­­for indtjening, men også gensidig afhængighed af nye interne og eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne mødes samtidig med øgede forventninger om forståelse af, hvordan data bruges på tværs af forsyningsselskabet. Det er en spændende udfordring, og GIS er en vigtig brik i løsningen. AF SIGNE BRAMMING ANDERSEN, SIMILIX

Integration mellem kunder og forsynings­ selskaber I elforsyningen stiger andelen af kunder, som ikke blot er forbrugere, men også producenter med eksempelvis privat solcelleanlæg. Samtidigt vokser andelen af kunder med et nyt forbrugsmønster grundet elbiler og varmepumper.

For mange forsyningsarter gælder, at kunder i stigende grad kan være tilsluttet med afbryde­ lighed, mod eksempelvis at få en billigere tilslut­ ningsafgift eller en bonus. Det stiller øgede krav til GIS-systemet om repræ­ sentation af anlæg og kontrakter hos kunderne, som på nye måder påvirker eksempelvis den optimale koblingstilstand i en situation med overbelastning eller fejl i nettet. Bedre GIS-­ repræsentation rummer muligheden for at give kun­derne forbedret leverancekvalitet samtidigt med, at økonomien optimeres. Integration med nye teknologier Med en forbedret repræsentation opstår samtidigt helt nye muligheder for spatial analyse, både i >> selve GIS-systemet og i andre systemer, som arver data fra GIS. >>

4

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Nyt web


HexagonSafetyInfrastructure.com

Hexagon Safety & Infrastructure leverer pålidelige desktop- og webGIS-løsninger til forsyninger og offentlige myndigheder - med høje ambitioner og rene linjer. Besøg vores nye website og se, hvad vi kan tilbyde: www.hexagonsi.com/da-dk

Nyt website_Geoforum_0518.indd 1

05-04-2018 09:19:31


Teknologier med at bringe sensordata til GIS fra eksempelvis skibe, transformere og vindmøller er nu modne. Markedet oversvømmes af billige sensorer, samtidigt med, at de store platforms­ leverandører tilbyder standardintegrationer. Projekter, som skaber ny viden og værdi ved at kombinere tid og sted, er dermed blevet en positiv business case i både små og store virksomheder. GIS-visualisering er fremragende til at under­ støtte intuitive erkendelser af årsagssammen­ hænge. Et eksempel er fra en vind-farm, hvor 10 % af møllerne ikke producerede. I ”SCADA historian”­-systemet var det blot én ud af 10 rækker, der repræsenterede nul produktion. I GIS-visningen var det forreste række af vind­ møllerne, som ikke producerede samtidigt med, at en pil indikerede, at vindhastigheden var 25 meter pr. sekund mod forreste række, hvilket er grænsen for, hvornår en turbine lukker ned for ikke at lide overlast. Det var intuitivt indlysende, at de øvrige møller stod en smule i læ af forreste række og derfor producerede for fuld kraft. Integration mellem procesområder Mange forsyningsselskaber bruger GIS som et ”masterdata”-system, der også servicerer ERP­(Enterprise resource planning) og kontrolrums­ systemer, som eksempelvis DMS (Distribution Management System), OMS (Outage Management System) og SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) med data.

6

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Jo bedre GIS-systemet understøtter modellering og vedligehold af netværk, jo bedre kan GIS-syste­ met transparent understøtte behovet for master­ data på tværs af systemer og processer i alle forsyningsselskabets afdelinger, uden at data skal skabes i interfaces eller tilføjes manuelt. Det skaber basis for øget effektivitet, men også for bedre dialog mellem kolleger, at det samme anlæg let genkendes på tværs af systemer. Vi har oplevet vores kunders glæde ved, at Dokumentationsafdelingen i Esris nye ”Utility Network” kan tegne eksempelvis komplekse brydere med den detaljeringsgrad, som kollegerne i Kontrolcenteret har brug for. Hidtil er mange data blevet skabt i interfacet mellem systemerne, og opstod der fejl, så resulterede det nemt i en tidskrævende dialog med flere forretnings- og IT-kolleger. Næste skridt bliver at få alle GIS-funktionaliteter gjort tilgængelige for alle medarbejdere – naturlig­ vis med relevant adgangsstyring. Selvfølgelig skal der kunne traces (spores) på en tablet-PC i marken – med relevant skematisk visning af data. Integration mellem forsyningsselskaber og transmissionsselskaber Transmissionsselskaber stiller i stigende grad krav om interfacebaseret rapportering i standardfor­ mat for at understøtte et automatiseret, centralt overblik. Det nyeste eksempel er fra el-branchen i Norge, hvor transmissionsselskabet fra november kræver rapportering i ”IEC CIM”-format af distribu­ tionsselskaberne. Dette sker for at kunne videre­ >>


it til by og land IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Er du klar til gdPR? Den 25. maj træder EU’s databeskyttelsesforordning i kraft i Danmark. Med forordningen er der skærpede krav til håndtering af persondata og til procedurer, hvad enten man er en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Det er et meget vidtfavnende regelsæt, som har stor betydning for den måde, vi kan arbejde med data på, og for den måde vi skal designe og drive vores IT systemer på. Geografiske data og GIS systemer er også omfattet. Der skal bl.a. være styr på data, sikkerhedsforanstaltninger, logning, brugersamtykke og databehandleraftaler. Dette gælder også ved visning af data i kortvisere, indlejrede kort og informationer i hjemmesider, WFS tjenester, WMS tjenester, REST tjenester, borgerhenvendelsessystemer og lignende. I Sweco er vi klar. Kontakt os, hvis du vil vide mere. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte NilsBo.Wille-Jorgensen@Sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


give data til det europæiske netværk af transmis­ sionsselskaber, ENTSO-E. Samlet set er det en betydelig rapporterings­ og integrationsopgave, som GIS­systemerne skal bidrage til de kommende år. Den stiller krav til datamodeller, datakvalitet, rettidig dokumentation og stabile interfaces. Det er vigtigt både at påvirke softwareleverandø­ rerne, så de bedst muligt understøtter relevante datamodeller og funktionalitet, ligesom der skal udvikles produkter i de tilfælde, hvor mange kunder har samme behov – i dette tilfælde et CIM-interface. Integration til nye aktører med nye forventninger Brancheforeninger har arbejdet med central registrering af fejl, både for at forbedre læring omkring anlæg, og for at stille information til rådighed om forsyningssvigt til kunderne. Rettidig og individuel information vil blive set som en selvfølge af kunderne i de kommende år, fordi det er blevet en standard på tværs af brancher. Om det ender med at blive brancheforeninger, myndigheder, forsyningsselskaberne selv, eller helt nye aktører, der leverer informationen, er endnu for tidligt at sige. Det kommer helt sikkert til at stille store krav til GIS­systemerne om at kunne forudsige præcist hvem, der er berørt af et planlagt eller akut afbrud af forsyning. Det er ét eksempel på nye aktører, som lever af GIS­data. Entreprenører er et andet eksempel på GIS-brugere. Tilslutning af nye anlæg har i mange år givet >> 8

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

anledning til udveksling af data mellem eksempel­ vis VVS-firmaer, elektrikere og forskellige forsyningsselskaber, men i fremtiden vil det potentielt være store dele af forsyningsselskabernes proces­ ser, der kan outsources. I det tilfælde er det ikke bare et enkelt dataflow, der skal kunne understøttes, men store klumper af funktionalitet, som sømløst skal kunne flyttes mellem interne og eksterne aktører. Hvad skal fremtidens GIS­system kunne? GIS skal i fremtiden være ét integreret system, som understøtter den bedste repræsentation af virkeligheden, herunder modellering og vedlige­ holdelse af komplekse netværk. GIS skal både understøtte suveræne visualise­ ringer af virkeligheden og simuleringer af fremti­ dige scenarier. Spatiale analyser skal kunne udføres både på traditionelle GIS­data, og data tilført fra andre systemer, eksempelvis målinger, billeder og vedligeholdelseshistorik. GIS­funktionalitet skal kunne stilles sikkert til rådighed for alle afdelinger og på alle devices, ikke bare i forsyningsselskabet, men også for leveran­ dører / entreprenører og kunder. Endelig skal GIS-data kunne integreres sømløst til andre systemer og partnere, så vi vedligeholder data effektivt ét sted og kun har en version af sandheden. Det bliver fantastisk spændende at arbejde med GIS i de kommende år!


3D

MODELLER AF EKSISTERENDE

BYGNINGER

>>

DIGITALE DATA EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL FACILITY MANAGEMENT & PROJEKTREING

KONTAKT Niels Verner Pedersen Projektchef nvpe@niras.dk

NIRAS A/S

www.niras.dk

G E OFORUM • MAJ 2018

9


Mindeord – Lars Tyge Jørgensen Han var en af pionererne ved kortlægningen af Nordgrønland 1978­89. Han introducerede helt nye teknikker med flyfotooptagelser i 150.000 satellitbaserede kontrolmålinger og kortudform­ ning som ortofoto. Som kuriosum kan nævnes, at ”Lars ved den lejlighed flyttede Nordostrundingen 25 km mod vest og et nyt verdens nordligste punkt, Oodaaq Ø, blev opdaget”.

AF PETER NORMANN HANSEN

Lars Tyge Jørgensen er pludselig død den 13. marts 2018. Lars, eller Tyge, som mange kendte ham (”Tyge uden h”, som han altid sagde), blev civilingeniør i 1971 fra DTU (DTH dengang), hvor han var ansat, inden han startede i Geodætisk Institut i 1975. Lars blev udnævnt til statskartograf og kontorchef for fotogrammetrisk sektion i 1986, hvilket i 1993 blev ændret til fotogrammetrisk kontor. I 1997 valgte Lars at hellige sig det tekniske frem for det administrative og overgik til en stilling som specialkonsulent. Med udgangen af november 2007 gik Lars på efterløn, men der var fortsat hårdt brug for hans viden i Geodatastyrelsen, så han blev ansat på deltidsvilkår frem til 2012, hvor han blev pensio­ nist på fuld tid. Lars har deltaget i hele den fotogrammetriske udvikling fra analog, over analytisk, til nutidens digitale billedbehandling. Han har hele sin karriere beskæftiget sig med den fotogrammetriske kortlægning af Danmark.

10

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Erfaringerne fra den grønlandske kortlægning blev taget i brug ved nykortlægning af Færøerne i 1982. Igen var Lars en af de drivende kræfter, og heldigvis var han af en vedholdende natur for på trods af Færøernes begrænsede areal, betød vejrforholdene, at det tog 3 år at gennemføre flyfotografereingen. Dette satte Lars’ tålmodighed på en alvorlig prøve. Lars var meget aktiv i internationale sammenhæn­ ge. Han var dansk repræsentant i OEEPE (europæisk fotogrammetrisk organisation), det senere EuroSDR. Han har repræsenteret Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling / Geoforum i det internationale selskab for fotogrammetri og remote sensing (ISPRS), og på foranledning af DANIDA ydede han i 1991 teknisk rådgivning i Bhutan. Han var gennem mange år ankermand på møder i DSFL og Geoforum. Lars var højt respekteret blandt kollegaer for sin faglige viden, men også for sine meningers mod, der ikke altid matchede de officielle udmeldinger. Nogle ville måske kalde ham en smule stædig. Mest af alt var han værdsat for sin lune humor og som en opmærksom og hjælpsom kollega. Privat har vi kendt Lars fra studietiden i 1960’erne som en god ven og rejsekammerat igennem 50 år. Vi vil savne ham. Lars efterlader sig hustru, børn, svigerbørn og børnebørn. Æret være hans minde. Poul Frederiksen og Tord Bengtsson


Den Danske Esri Brugerkonference 2018 15. - 16. maj

TILMELD DIG FORÅRETS STØRSTE DANSKE GIS-KONFERENCE

OFFENTLIGE DATA SOM VÆKSTDRIVER Christoffer Kjældgaard Giwercman, Teamleder/Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen Værdien af offentlige data er større end nogensinde før. Med udgangspunkt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, fortælles om de erfaringer man har gjort med at gøre offentlige data til vækstdriver og hvilke indsatser, der fremover skal løfte potentialet i offentlige data endnu mere.

UTILITY NETWORK ER KLAR! Max Knudsen, Senior GIS Specialist, Ørsted/Radius og Jesper Vinther Christensen, CEO & Founder, Similix Se hvilke nye muligheder forsyningsselskaberne får, og hvilke af dem Ørsted er særlig glade for. Hør også om, hvordan I kan komme i gang med at migrere til Utility Network nu.

GIS OG OFFENTLIG TRANSPORT I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV Ian Koeppel, Head of Transportation Business Development, Esri Europe Oplev hvordan GIS bruges indenfor vej-, tog-, fly og offentlig transport. Indlægget vil give et internationalt perspektiv på, hvordan ArcGIS medvirker til at skabe mere sikker, effektiv og bæredygtig transport både nu og i fremtiden.

URBAN PLANNING HOS RAMBØLL Kenneth Lindhardt, GIS-konsulent, Rambøll A/S Hør hvordan Rambøll anvender Esri-software til understøttelse af Urban Planning-projekter for 3Dvisualisering og forståelse. Ved hjælp af parametriske værktøjer, er der mulighed for at standardisere skabelsen af 3D byrum, ud fra byplanlæggernes visioner.

AUTOMATION & MOBILITY Richard Schytte, Business Manager, Powel Norge A/S Powel arbejder med værdiskabelse sammen med kunder i energibranchen, i det de kalder ‘Cocreation-projekter’. De sætter fokus på gennemførelse af Digital Transformation med ledelsesændring, støttet af ny teknologi som mobilitet og automatisering.

NYHEDER I ARCGIS ONLINE Klaus Dons, GIS-konsulent, Geoinfo A/S Se et udvalg af de mest værdifulde og spektakulære nye muligheder der er kommet til ArcGIS Online i løbet af det seneste år. Der er blandt andet nyheder indenfor kortlægning, administration og geografisk analyse.

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.GEOINFO.DK

FRA GEOGRAFI TIL VÆRDI


SkoleGIS GIS-teknologi som en del af geografi-undervisningen

Geografisk forståelse er en af nøglerne til at løse verdens udfordringer. Med projekt SkoleGIS får folkeskoler og gymnasier gratis adgang til GIS. På www.skolegis.dk ligger de første opgaver og vejledninger klar til at blive brugt i geografiundervisningen. AF METTE THYGESEN, GEOINFO

I mange år har det været svært at arbejde med GIS­teknologi, hvis man ikke var uddannet til det. De seneste års teknologiske udvikling har betydet, at GIS er blevet mere brugervenligt. Samtidig har Esri lanceret ArcGIS Online-platformen, hvor både data og geografiske analyseværktøjer er let tilgængelige, hvis blot man har en computer og en internetforbindelse. Det skal landets skoleelever have glæde af. Projekt SkoleGIS I august 2017 startede projekt SkoleGIS, hvor GIS er gratis til rådighed for Danmarks folkeskoler og gymnasier. Projektet er støttet med midler fra Undervisningsministeriet og drives af Geoinfo, som jævnligt er i dialog med Geografforbundet og Geografilærerforeningen om undervisningsmaterialerne. Jesper Fogt Nielsen er SkoleGIS­konsulent og tovholder for projektet. Han fortæller: ”Med SkoleGIS får eleverne et værktøj til at indsamle, bearbejde og præsentere data, der er opdateret, og som stammer fra den virkelige verden”. I øjeblikket er han optaget af at fortælle landets skoler om SkoleGIS­projektet, som er en samlet

12

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

pakke af adgang til online GIS, kortproduktion, analyser, applikationer, videoer, vejledninger, skoleopgaver og workshops for lærere. En sidegevinst er, at elevernes it-færdigheder og digitale dannelse styrkes, og at eleverne lærer at arbejde med store datamængder og tage kritisk stilling til højaktuelle problemstillinger. Der er allerede en del erfaringer med SkoleGIS i Tyskland, England og USA, som viser, at GIS kan tilpasses og anvendes i 7.­9. klasse og at det giver mening og er interessant for skoleeleverne. Verdensforståelse i klasselokalet Jesper Fogt Nielsen mener, at geografi handler om at forstå og interessere sig for verdens store udfordringer: ”Geografi handler om at undersøge og forstå vores omgivelser. Både i forhold til hvad, der sker på hjemegnen, og i forhold til hvad, der sker ude i den store verden. I takt med, at globali­ seringen gør verden mindre, får globale udfor­ dringer større indvirkning på lokale forhold. Det er for eksempel, når strukturelle forandringer i Kinas økonomi indvirker på isens afsmeltning i Grønland, eller når havneområdet i Hornbæk oversvømmes, som det var tilfældet under stormen Egon i januar 2015.” >>


Hvad er SkoleGIS? - Projekt, som er støttet af Undervisnings­ministeriets udlodningspulje - En hjemmeside, www.skolegis.dk, med gratis adgang til GIS (ArcGIS Online plat­formen) for folke- skoler og gymnasier (4-18 år) - Undervisningsmaterialer og øvelser udarbejdet i samarbejde med Geografforbundet og Geografi lærerforeningen - Et netværk af GIS-ambassadører - Mulighed for kurser og inspirationsworkshops for lærerne - GIS er tværfagligt og kan bruges til den fællesfaglige naturfagsprøve med Fælles Mål og kompetence områder i naturfag. Digital dannelse og forberedel se til job­markedet.

Et begreb som ”bæredygtighed” sætter dagsor­ denen rigtig mange steder eksempelvis, når snakken falder på politiske bevægelser som Alternativet, eller når man skal vælge sit kød i supermarkedets køledisk. Det er, når vi diskuterer klimaforandringer, nordkoreanske missiler, økologisk kontra konventionelt landbrug, drikke­ vandskvalitet, energiforsyning, kriminalitet, flygtningestrømme og kulturelle sammenstød. Det er alt sammen eksempler på globale dagsordner, der sætter præg på lokale initiativer og influerer på vores ”bæredygtige” hverdagsliv. Alle disse temaer kan man arbejde med og blive klogere på ved hjælp af geografiske analyseværktø­ jer. Efterhånden vil der komme flere og flere opgavebeskrivelser på www.skolegis.dk, som er lige til at udskrive og bruge i undervisningen. Geograf­ forbundet og Geografilærerforeningen hjælper med at kvalitetssikre opgaverne. Ved didaktisk sparring er målet at sikre en sammenhæng mellem opgaverne i SkoleGIS, og de læringsmål og kompetence­områder, der findes i geografifaget. ”Som en del af processen med udarbejdelse af undervisningsmaterialer og vejledninger tager vi ud på skoler for at afprøve vores materialer. Vores målsætning er at udvikle et katalog af undervis­ ningsmaterialer, som er frit tilgængelige online blandt andet via www.materialeplatformen.dk. Allerede nu kan man se de første opgavebeskri­ velser på www.skolegis.dk”, fortæller Jesper Fogt Nielsen.

Alle kan forholde sig til et kort Med SkoleGIS kan eleverne visualisere aktuelle data og får med teknologien også værktøjet til at bearbejde og forstå mønstre og sammenhænge mellem komplekse fænomener. Et konkret eksempel kunne være et kort, hvor eleverne kan tænde og slukke for et datalag med de tektoniske pladegrænser, og sammenligne dette med et data­ lag af vulkanernes placeringer. Visualiseringen giver anledning til at undersøge, hvorfor vulkaner er positioneret på pladernes grænser. Som Jesper fortæller: ”Hvis vi som befolkning for alvor skal gøre noget ved de globale udfordringer, er det helt essentielt, at vi som minimum har forståelse for, hvordan disse komplekse problem­ stillinger og mønstre hænger sammen. Det er lige præcis her, at SkoleGIS kan gøre en forskel og løfte niveauet for rumlig tænkning hos skoleelever i folkeskolen og gymnasiet”. Et netværk af GIS-ambassadører For at gøre det lokalt og nemt at få hjælp til at arbejde med GIS i undervisningen, er en del af projektet at oprette et netværk af GIS-ambassa­ dører, som har lyst til at hjælpe ude på skolerne med at integrere GIS i undervisningen. Oplæg­ get er, at samarbejdet mellem lærere og GIS-­ ambassadører bliver forankret i undervisnings­ materialet på www.skolegis.dk som et fælles udgangspunkt, og de første har allerede meldt sig til netværket.

G E OFORUM • MAJ 2018

13


Nyt samarbejde mellem Geoforum og Byplanlaboratoriet:

Digitale værktøjer mere tid til demokrati! Geodata og digitale værktøjer skal give en mere kvalificeret planlægning, og frigive tid til demokrati og borgerinddragelse. Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium er gået sammen om et seminar, hvor der sættes fokus på digitale værktøjer i planlægningen. Seminaret afholdes d. 29. august i København. som kommer på markedet, og kunne se hvilke digitale værktøjer, der er relevante, og hvordan, de konkrete anvendelsesmuligheder er. Det handler også om, at vi får komplementeret kompetencerne hos de traditionelle planlæggere”.

AF METTE BORG, GEOFORUM

Udgangspunktet er, at den digitale udvikling giver nye muligheder for at anvende digitale data og analyser. Det kan handle om alt fra befolknings­ prognoser, transportadfærd, indkøbsvaner og til planlægning for detailhandel. Formand for Dansk Byplanlaboratorium, Jes Møller, perspektiverer samarbejdet. Data til kvalificering af vores beslutningsgrundlag ”Planlæggere og beslutningstagere skal agere i en stadig mere kompleks virkelighed, hvor forudsæt­ ningerne lynhurtigt ændrer sig. Detailhandelsom­ rådet er blot et eksempel på et område, hvor det går stærkt med nye indkøbsmønstre og store aktører som Amazon. Demografi, klima, miljø og trafik er andre områder, hvor planlægningen skal være dynamisk. Samtidigt får vi adgang til en stadigt stigende mængde af data, der kan give en helt nødvendig kvalificering af vores beslutningsgrundlag”, lyder vurderingen fra Jes Møller. ”Derfor hilser vi det nye samarbejde velkomment; planlæggere og geodata­eksperter har brug for i fællesskab at udvikle på brugen af digitale værk­ tøjer til planlægningen”, siger Jes Møller. Og Jes Møller fortsætter: ”Planlæggerne har brug at kunne styre rundt i de mange tilbud og værktøjer, 14

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Mere tid til demokrati Men de digitale værktøjer må ikke blive et mål i sig selv. ”Jeg tror, at potentialerne ved at anvende digitale værktøjer i planlægningen er store, men det er vigtigt, at vi bruger afsættet til at skabe overblik og få frigjort tid, både til det planfaglige arbejde og til samspillet med vores folkevalgte politikere om, hvordan vores byer skal indrettes i fremtiden”, mener Jes Møller og underbygger: ”Jeg tror, at der er en demokratisk dimension i området. Dels vil mange borgere og virksomheder selv blive superbrugere af data, og det skal vi kunne matche på en troværdig måde. Dels giver de digitale værktøjer masser af muligheder for borger­ inddragelse og involvering i planprocesserne. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke drukner politike­ re og borgere i data”, siger Jes Møller.

Om Dansk Byplanlaboratorium Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplaninteresserede personer. Dansk Byplanlaboratorium er organiseret med et sekretariat med 12 medarbejdere, og arbejder på at sætte byplanlægning på dagsordenen gennem debat, kurser, konferencer og forskellige projekter. Vores fl agskibe er Det danske Byplanmøde, Byplanprisen og fagbladet, Byplan Nyt. Ligeledes har vi et forlag, hvor vi udgiver bøger og rapporter. Fingerplanen er skabt i regi af Dansk Byplanlaboratorium i 1947. Læs mere på www.byplanlab.dk.


Invitation til deltagelse som partner ved ”Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen” Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium er i gang med planlægningen af et arrangement om digitale værktøjer som del af den foranstående kommuneplanrevision. Arrangementet finder sted den 29. august i København, se www.geoforum.dk/byplan. Arrangementet har fokus på data og analyser, der er vigtige input til den fysiske planlægning. Vi vil gerne give deltagerne en mulighed for større indsigt i de digitale værktøjer, der giver nye muligheder for at understøtte politikere og andre beslutningstagere, når der skal udvikles visioner og prioriteres i udviklingen af vores byer. Derfor indbyder vi virksomheder i Geodata-branchen til at være med til at skabe et inspirerende samlings­ punkt for deltagerne og dermed medvirke til en god og spændende oplevelse ved arrangementet. Vi vil gerne give op til otte partnere en mulighed for at demonstrere jeres kunnen inden for digital understøttelse af fysisk planlægning og møde potentielle kunder blandt byplanlæggere landet over. Tilbuddet består i en partnerpakke:

Cafébord med strøm til egen bærbar computer i udstilling i pauserne

Ja

Gratis deltagelse for 2 personer med fuld forplejning under hele arrangementet

2 personer

Præsentation og demo ved ”verdenshjørne-session”*)

Ja

Deltagerliste online

Ja

Pris

Kr. 10.000 + moms

Opkrævning af udstillerpakke vil ske i juli

Ja

*) 2 min. teaser fra hver af fire foredragsholdere efterfulgt af 3 x 15 min. cafédrøftelser i hvert verdenshjørne, hvor deltagerne fordeler sig efter interesse. Send din tilkendegivelse af ønske om partnerskab ved arrangementet til geoforum@geoforum.dk med en kort beskrivelse (max. 200 ord) af hvad, jeres virksomhed vil præsentere ved arrangementet inden for digital understøttelse af fysisk planlægning. Dansk Byplanlaboratorium vil behandle alle tilkendegivelser om partnerskab. Har I spørgsmål til arrangementet og partnerpakkerne, er I altid velkomne til at henvende jer til Geoforums sekretariat, geoforum@geoforum.dk. Vi glæder os til at se jeres virksomhed som partner ved ”Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen” den 29. august 2018.


LufthavnsGIS – set fra oven

AF SUZETTE GLANZ STØVRING, ARRANGEMENTSUDVALG ØST

Arrangementsudvalg Øst’ første arrangement i 2018 er løbet af stablen. Jakob Worm fra CPH lufthavne tog imod øverst i lufthavnens administrationsbygning, og gav deltagerne indblik i deres arbejde med GIS- og data-understøttelse OG ikke mindst et flot udsyn over lufthavnen!

CPH er et højintenst selvstændigt minisamfund. 29 millioner passagerer strømmede igennem lufthav­ nen i 2017 og antallet forventes fordoblet over de næste 20 år. Det afføder en lang række projekter med udbygning, renovering, justering og effekti­ visering af anlæg, som skal forløbe inden for et hektisk fintfølende system af kontroller, afgange, sikkerhed og ikke mindst mennesker. For at imødegå og understøtte dette, kommer GIS, data og digitalisering mere og mere i fokus. Jakob Worm lavede fire nedslag i CPH’ aktuelle arbejde med oplæg fra fire forskellige medarbejdere.

16

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Et centralt kortgrundlag (Jakob Worm) Som minisamfund ejer, registrerer og driver CPH selv alle anlæg, bygninger, veje, forsyningsledning­ er, udstyr, m.m. Stor set alt er registreret i GIS. Hertil kommer de mange forskellige sikkerheds­ zoner og etagearealer. Den konstante udbygning og effektivisering af lufthavnen gør overblik og data helt central. Som Jakob siger: ”GIS giver mening, når man har for lidt tid og for lidt plads”. Centrale opgaver for afdelingen er: • Ajourføring og opkvalificering af kortgrundlaget, som GIS-afdelingen drifter, og som bruges til en række løsninger, ligesom det udveksles med Google, Apple og Here Maps for at sikre, at passagerer også får aktuelle kort. • Geografisk og tidsmæssigt koordinering af projekt-portefølje i forbindelse med byggerier. • Tilstandsbaseret drift, hvor kort f.eks. viser alarmanlæggenes placering og driftstilstand.   Mobil adgang til kort og data (Anders Sejersbøl) Med 2500 ansatte og meget tidspressede og dyre arbejdsgange er mobile løsning med visualisering og informationer en væsentlig måde at understøt­ te opgaverne og medarbejderne. De sidste 5 år har man derfor arbejdet målrettet med at udnytte GIS i CPH’ mobile enheder. I første omgang er følgende apps blevet udviklet til CPH’ medarbejdere: • •

OMHU – App til registrering af uhensigtsmæssig- heder i lufthavnen: blokeret branddør, graffiti, baggagevogne på afveje, etc. ACPark - App (AirCraft Parking) til information >>


Planforslag til udbygning af lufthavnen i etaper.

om standpladser og parkering af fly: Hvad gælder for denne standplads og dette fly, mulige standpladser vurderet ift. flytyper. CPH Kort – App til visning af alle etager i CPH’ bygninger. Udover etageoversigt vises brandhaner. Løsningen skal udbygges med radar track, point-of-interest og kameraer.

Digital og visuel projektering (Kenneth Schultz Passarge) For at sikre en smidig udførelse af projekter inden for rammerne af den almindelige drift af lufthavnen – dvs. mindst muligt gene for fly­ afgange og passagerer, har man besluttet at arbejde så digitalt og databaseret som muligt i forbindelse med alle nye projekter i CPH. Alle nye bygninger og anlæg laves iht. BIM (Bygnings Informations Model), ligesom de tilpasses til brug for Virtual Reality og Augmentet Reality. ­ På den måde forsøger man at sikre, at projekter

og byggerier kan visualiseres og afprøves mest muligt, inden de realiseres. Efter arrangementet havde deltagerne mulighed for at prøve Augmentet Reality i forbindelse med projektering af et trappe­ projekt.   Passager-monitorering (Charlotte Wind Bluhme) ”Operational Improvements” er et mantra, også i CPH, og det betyder bl.a. evigt pres for at få passager­ strømmen til at flyde bedst muligt igennem lufthav­ nen. Kø ved checkin og pas­kontrollen er flaskehalse, og derfor har man siden 2013 brugt sensor-teknologi til at måle og tælle passagerer i disse områder. 143 sensorer måler døgnets 24 timer og giver et dataflow, der løbende analyseres, så bemanding, logistik m.m. optimeres ift. nedsættelse af ventetid. Der er planer om at udvide brugen af sensorer ­ f.eks. ift. butiksområdet, som er CPH’ hoved­ind­ tjeningskilde.

Rejsende i forskellige køer får forskellig farve i kortet. Når de forlader køen markeres de med hvid farve.

Heatmap, der illustrerer. hvor de rejsende opholder sig igennem et tidsrum.

G E OFORUM • MAJ 2018

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

13. juni

Remote sensing

København

29. august

Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen

København

13. sept.

Workshop: I luften med droner

Odense

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

14. - 16. nov.

Geodataprisen

Aalborg

14. - 16. nov.

Kortdage 2018

Aalborg

3. okt.

>>

18

G EO F O RU M • MAJ 2 0 1 8


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Remote sensing

KOMPETENCE

Onsdag den 13. juni kl. 9:00 - 16:00 Data fra luftbårne sensorer anvendes overalt i samfundet er i stærk vækst. Samtidig stiger såvel mængden af sensorer, data og ikke mindst frit tilgængelige data, fx LiDAR punktskyer og højdemodeller, samt Landsat- og Sentinel-arkiverne. På dette seminar præsenteres du for de nyeste anvendelser af drone-,

fl y- og satellitbårne data inden for undervisning og forskning, erhvervsliv og off entlig forvaltning. Desuden vil vi se på, hvor remote sensing bevæger sig hen på EU-niveau, nationalt og i erhvervslivet.

Sted Geocenter Øster Voldgade 10 1350 København K

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Mellem oplæggene drøfter og perspektiverer vi data, analyser og forretningsperspektiver.

Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen

GEOFORUM

Onsdag den 29. august kl. 9:00 - 17:00 I samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium inviterer Geoforum til et arrangement om digitale værktøjer som del af den foranstående kommuneplanrevision. Data og analyser er vigtige input

til den fysiske planlægning. Og digitale værktøjer giver helt nye muligheder for, at vi kan understøtte politikere og andre beslutningstagere, når der skal udvikles visioner og prioriteres i udviklingen af vores byer.

Sted Ingeniørenes Hus Kalvebod Brygge 31 1560 København V Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Workshop: I luften med droner

KOMPETENCE

Torsdag den 13. september kl. 9:00 - 17:00 En lang række kommuner har været

Det får du indblik i på denne

Sted

eller er i gang med en proces, hvor de

workshop, når vi gennem praktiske

indkøber drone-udstyr, der anvendes

øvelser med fl yvning og optagelse

Odense (nærmere lokation følger)

til fl ere og fl ere forskellige formål ved

og en teoretisk gennemgang både

tilsyn og registrering.

kigger på anvendelseseksempler og teknik.

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Hvad skal der til for at løfte brugen af droner til det næste niveau?

GEOFORUM • MAJ 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Nye talenter hos Atkins Det var inspirerende at deltage ved de Danske Studerendes Erhvervskontakt-messe på DTU. Tak til alle, der besøgte vores stand, Der blev talt med mange engagerede studerende om muligheder for praktik samt studiejob. Vi håber at gense adskillige af dem på kontoret i fremtiden. Atkins vokser og vi glæder os over at kunne sige velkommen til to tidligere praktikanter. Mathias Nielsen starter hos os fuld tid efter afslutning af sin Diplomingeniøruddannelse. Mathias’ afsluttende opgave omhandler trafikdata i real tid og udføres i samarbejde med Vejdirektoratet og Atkins. Hans Skaarup Larsen forsætter hos Atkins efter afslutning af sin kandidatgrad i Geoinformatik. Er du studerende, og leder du efter en praktikplads eller studiejob med fokus på GIS og IT? Så læs mere om job og karriere i Atkins på Atkins.dk og kontakt os. Vi vil gerne høre fra dig. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

DDG 2018 i gang – og COWIs nye Multi Viewer Startskuddet til at producere Danmarks Digitale Gadefotos (DDG) 2018 har lydt. 12 sorte COWI biler med DDG logo og kamera/gps udstyr er på gaden. I løbet af de næste 6 måneder skal bilerne tage nye 360° panoramabilleder på alle landets veje for hver 7 m. Produktionen af data foregår løbende. Alle nye billeder er klar til levering senest sidst på året. Vi udskifter nu viewer-løsningen, der viser DDG. Vi har udviklet en ny web-browser løsning med en ny teknologi og på ny platform, som kan håndtere forskellige datatyper samtidigt. Platformen betegnes COWI Multi Viewer (CMV). På denne platform har vi udviklet forskellige specialløsninger, som giver let og hurtig adgang til bl.a. gadefotos, skråfotos og 3D-modeller. Den nye viewer til gadefotos kaldes CPV - COWI Panoramic Viewer. CPV er væsentlig hurtigere end den nuværende DDG Image Viewer og giver samtidig brugerne bedre mulighed for at tilpasse løsningen. CPV har flere nye funktioner, som vil give stor nytteværdi. Kontaktperson: Lars Flemming Telefon: 56401604 Email: lrfl@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Den danske Esri Bruger­ konference 15. – 16. maj

GIS4Mobile - nye gratis tjenester

På forårets største GIS-arrangement er der masser af spændende indlæg og workshops. Du kan fx høre Max Knudsen fra Ørsted fortælle om Utility Network og de nye muligheder, forsyningsselskaberne får.

GIS4Mobile har lanceret en ny gratis brugerprofil, hvor alle kan prøve at arbejde med relevante data.

Eldistributionsselskabet Eidsiva fortæller hvorfor, det er interessant for dem. Du kan også høre Powel i Norge fortælle om gennemførelsen af Digital Transformation og ledelsesændring, støttet af ny teknologi som mobilitet og automatisering. Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen fortæller om Grønlands GIS-strategi og du kan desuden høre om offentlige data som vækstdriver. Se programmet på www.geoinfo.dk. Gratis webinarer Webinaret ’Få indsigt i Insights for ArcGIS’ afholdes 30. april. Her vil du se, hvordan du kan bruge Insights for ArcGIS som et stærkt og brugervenligt analyseværktøj til at få indsigt i dine data.

Når du installerer vores app, som hentes ved at søge efter GIS4­ MobileX, skal du benytte dette login: User: ”G4M/dk” Password: ”dk” I denne nye brugerprofil er der eksempler på standardopsætninger, som er relevante for en lang række opgaver: Gadelys - eksempel indeholdende mange producenter. Træregistrering - eksempel med tilstande og arter. Invassive arter - eksempel på registrering og bekæmpelse af bjørneklo. Trafiksikkerhed - eksempel på formular til trafiksikkerhedsinspektion. Der vil løbende blive tilføjet og tilpasset temaer i henhold til interesse fra brugerne.

Hør eller genhør webinaret ’Ræk ud til det digitale fællesskab’ - om Story Map, crowdsource og ArcGIS Hub. Læs mere, hør eller tilmeld: www.geoinfo.dk/arrangementer/webinars.

Starter I med at registrere ind i denne brugerprofil, kan jeres data overføres til en privat aftale, hvis I ønsker det på et tidspunkt. Brugerprofilen er konfigureret så det er et krav at man indtaster sin mail-adresse.

Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: +45 61 55 58 03 Email: dorthee@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.com

20

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8


En sprød nyhed til forsyninger Hexagon er klar med en ny og endnu bedre version af Forsynings­ Portalen til de danske forsyninger. Med ForsyningsPortalen version 6.0 går vi forrest med de nyeste webteknologier som ExtJS 6 og Open­ Layers 4 for at give vores brugere endnu hurtigere kort, flere funk­ tioner og et enkelt og intuitivt brugerinterface. Version 6 introducerer flere af Hexagons velkendte desktopfunktioner til web som intelligente detailtegninger på fx netværkets kabelskabe, skematik og generisk tracing i netværket. Dyk ned i jeres data med ­­­ G/DataBrowser Web til ForsyningsPortalen v. 6, og rapportér og tematisér data. Berig eller opdatér ledningsdata direkte fra marken med Mobile Tilsyn. ForsyningsPortalen gør arbejdet med ledningsdata intuitivt, uanset om man står i marken med en tablet eller smartphone, eller om man sidder på kontoret foran sin desktopmaskine. Tag fat i os, hvis I skal gå foråret i møde med ForsyningsPortalen!

Nye data-grupper i KMD Cognito KMD arbejder hele tiden på at udvide datagruppen i KMD Cognito. Data fra Tingbogen, Smileyordningen fra fødevarestyrelsen og energimærkning fra energistyrelsen er data, som er klar. Vi sørger altid for, at det er muligt at lave analyser på tværs af alle nye data med alle de andre datagrupper i KMD Cognito. Med energimærkningen får du en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand, som først og fremmest giver et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Hvad viser besparelsesforslagene hvilke energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre? Med Smileyordningen er det fx muligt, at se kreditscoring for de virksomheder, der findes i smiley, eller også få en ”early warning”, om en virksomhed er estimeret til snart at gå konkurs. Til Tinglysningsdata følger en link-løsning med, så du sparer en masse manuelt arbejde på bl.a. at finde ud af hvilke servitutter, der gælder for en bestemt udstrækning af ejendomme.

Kontaktperson: Jackie Sandgård Telefon: 52141535 Email: jackie.sandgaard@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Kontakt Thomas Kolze TJO@kmd.dk

LIFA udvider sit OIS-team

Ny smart printfunktionalitet til KortInfo

LIFA A/S Landinspektører har netop styrket sit OIS-hold yderligere med ansættelsen af Peter Wiggers. Peter er 41 år og uddannet multimediedesigner og datamatiker. Han skal i samarbejde med de øvrige udviklere og konsulenter i teamet stå i spidsen for udviklingen af kommende webapplikationer, samt kundeprojekter med web­ komponenter. Med sin 17 års lange erfaring inden for bl.a. GIS, web- og systemudvikling vil Peter kunne bidrage til at udvikle og løfte vores webløsninger, så de i endnu højere grad imødekommer ønskerne fra vores kunder. Peters opgave bliver ligeledes at understøtte udviklingen af vores produkter på forskellige mobile platforme, så løsningerne bliver optimeret på både design og brugervenlighed. Vi glæder os over, at Peter har valgt at forsætte sin karriere hos LIFA, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Et udprint fra webGIS kan være yderst brugbart til at skabe et overblik, når man er i marken. Men ofte er printet uhensigtsmæssigt til at give overblik over f.eks. ledninger og veje. NIRAS har i samarbejde med HOFOR udviklet to nye printfunktiona­ liteter, som vi kalder serieplot og baneplot. Ved at anvende serieplot, kan print med fast papirstørrelse og i fast målforhold udarbejdes i serier, så de kan anvendes til illustration af f. eks. åer, veje og ledninger. De enkelte plot er lavet med et lille overlap, så man ikke mister oplysninger, når der bladres i papirerne. Baneplot kan udføres som ét langt udprint på en plotter med papirbaner. Udprintet leveres med foldemærker, så det let kan passes ind i f.eks. en A4-mappe. Orienteringen af printet kan desuden drejes, så printet optimeres i forhold til papiranvendelsen og overblik. Printet kan krydres med tegningshoved med automatisk brugerpåtegning og datoformat, og brugeren kan selv vælge placering af signaturforklaring og nordpil. Kontaktperson: Mikael Kræpping Telefon: 30787521 Email: mkr@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

G E OFORUM • MAJ 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Septima bidrager med nye funktioner til QGIS 3.2 Til juni kommer den næste version af QGIS (vs.3.2), hvor Septima har bidraget med nye funktioner. Klavs har udvidet søgemulighederne i det nye søgefelt ved at gøre det muligt at søge efter geografiske bogmærker. Mie har tilføjet en funktion, der gør det lettere at arbejde med lagpanelet. Begge funktioner er integreret i QGIS’ kernekode. Septima udstiller til den danske ESRI Brugerkonference Vi glæder os til en snak om grunddata og til at vise, hvordan vores produkter, Septima Search og Widget, spiller sammen med ArcGIS. Fokus på værdien af frie data DR bragte i sidste måned historien om, hvordan frie geodata er med til at skabe værdi og vækst. Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fortalte i indslaget, at anvendelsen af geodata var vokset markant på baggrund af en opgørelse fra SDFE. Septima var case i både TV-Avisen og Radioavisen. Du kan finde link til indslag på Septimas hjemmeside. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Similix vokser Vi er 18 medarbejdere i Similix, som, takket være samarbejdet med vores fantastiske kunder, der er førende indenfor Esri’ Utility Network Management Extension. Næste skridt er at bringe erfaringerne til Nordamerika, hvor vi har etableret firma og indgået partnerskab med Infosys, som er en af de største Esri partnere. Vi glæder os meget til at bringe nye erfaringer tilbage til Danmark! Produktnyt Similix Utility Network Migration Suite er allerede en stærk løsning til migrering og mapning af eksisterende data til Utility Network-modellen hos flere kunder. Dette produkt bliver fulgt op af en række produkter til design, opsamling af data og integration til andre systemer. De to næste produkt releases bliver: - et Sketch Tool til pc og tablets, som giver mulighed for at lave skitser til netværksændringer på en simpel måde - en CIM Integrator til både ArcGIS 10.2.1 og UN

Kontaktperson: Jesper Vinther Christensen Telefon: +4526331200 Email: jesper@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

Sensorer til Smart Renovation Som førende leverandør af IT-systemer til affaldsbranchen, leverer Sweco også smarte byløsninger til fremtidens digitale samfund, hvor der er fokus på at optimere driften af affaldsindsamlingen. Ved brug af en niveausensor fra Sweco bliver affaldsindsamlingen og borgerservicen optimeret. Samtidig spares der på miljøet og resurserne ved kun at tømme de affaldsbeholdere, der rent faktisk er fyldte. Sweco har udviklet 3 produktlinjer af sensorer til netop dette formål. Alle sensorer benytter sig af et lavfrekvent kommunikationsnetværk, hvilket giver batterilevetider på mere end 5 år. Sensordata opsamles i Sweco IoT Gateway og kan herefter formidles videre til kundens egne systemer eller anvendes direkte i Swecos fagsystemer som RenoWeb, DriftWeb, PARK eller Spatial Suite. Med softwarepakken i RenoWeb og RenoTrack kan sensordata præsenteres i WebGIS for kørselslederen og bringes i anvendelse med optimerede ruter direkte ude på den enkelte renovationsvogn. Kontaktperson: Anders Krøjmand Humle Telefon: 4348 6994 Email: anderskrojmand.humle@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

22

GEOFOR U M • MA J 2 0 1 8

Har du tilmeldt dig Geoforums nyhedsbrev? Når du modtager vores nyhedsbrev, får du løbende nyheder om hvad, der rører sig i foreningen og i geodatabranchen i ind og udland. Tilmeld dig nyhedsbrevet på: geoforum.dk/tilmeld-nyhedsbrev Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet nederst i nyhedsmailen, som du modtager.


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2018 Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto 2016, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes i 2018.

NY GADEFOTOLØSNING Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


VÆR MED TIL AT FORME UDSTILLINGEN PÅ KORTDAGE 2018 Er du udstiller, og vil du gerne have en stand på Kortdage 2018 i ­Aalborg? Så vær klar ved tasterne onsdag den 16. maj 2018 klokken 10.00, hvor vi åbner for salget af stande efter først til mølle-princippet. Læs mere på: www.kortdage.dk/stand