Geoforum 180 - Januar

Page 1

Mødestedet for geografisk information • Januar 2017 • Nr. 180

INSPIRATION FRA UDLANDET


KORT NYT NORDISK GEO DEMOGRAPHICS-KONFERENCE I KØBENHAVN

PENGENE TIL GRUNDDATAPROGRAMMET FUNDET

GI Norden, ULI Geoforum og Geoforum Danmark er gået sammen om en forårskonference med geodemografi i fokus. Målet for konferencen er at udforske de forskellige muligheder, der er både i offentligt og privat regi, for at bruge geodemografi som et centralt værktøj – særligt i forbindelse med digital forvaltning.

grunddataprogrammet fortsætter, selvom det er med ét års forsinkelse.

Vil du bidrage med viden og erfaringer? Deadline for at indsende et abstract er den 15. januar 2017. Indsend dit abstract her: http://geoforum.dk/ indsend-abstract/

De ekstra omkostninger går blandt andet til projektledelse, forlængelse af

Tilmeld dig konferencen her: http://geoforum.dk/ kurser-og-arrangementer/nordic-conference-ongeo-demographics/

STILLINGSOPSLAG, DER BRINGES PÅ WWW.GEOFORUM.DK, BLIVER RENT FAKTISK BLIVER SET

Finansudvalget i Folketinget besluttede torsdag den 8. december, at Omkostningerne ved forsinkelsen bliver 58,5 millioner kr. i perioden 2017-2025 og er indarbejdet i Finansloven for 2017. Det betyder, at grunddataprogrammet først forventes at være afsluttet i midten af 2018 i stedet for i midten af 2017. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på deres hjemmeside.

aftaler med leverandører, forlængelse af drift af eksisterende løsninger og forlængelse af testaktiviteter. De samlede programudgifter for grunddataprogrammet udgør 636,8 millioner kroner i perioden 2012-2025. Grunddataprogrammet er et tværoffentligt program mellem staten, kommunerne og regionerne.

ER DU FLYTTET ELLER HAR DU SKIFTET JOB? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som

En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen. Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændring eller evt.

GODT NYTÅR! Farvel til 2016 og velkommen 2017. Vi glæder os til at igen at lave ti numre af GEOFORUM med nyheder, tendenser, inspiration og skæve vinkler på geodata-branchen. Vi vil som altid gerne høre, hvis du har en god idé eller nogle erfaringer, du gerne vil dele.

ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige meddelelser rettidigt.

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forside Vinteren er over os.

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 181 13. jan. 2017 Nr. 182 16. febr. 2017 Nr. 183 10. marts 2017 Nr. 184 18. april 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Vækst eller kaos? AF WINN NIELSEN, PRÆSIDENT FOR GEOFORUM

Vi har i bestyrelsen brugt tiden siden sidste generalforsamling på at drøfte vores arbejdsgrundlag, og hvad vi vil med foreningen. Et af de store temaer er i mine øjne spørgsmålet om, hvorvidt Geoforum skal være en forening alene for geodata-interesser, eller om fokus i dag reelt har udvidet sig, både for medlemmerne og for foreningen, så foreningen også skal have et nyt fokus.

heder en bevægelse hen imod at arbejde med alle mulige andre data end de traditionelt geodata-faglige.

Da Geoforum blev dannet, var alt, hvad der handlede om kort, isoleret på nogle få styrelser og på særlige kompetencer, som kun få besad. Også i dag er særlige kompetencer, for eksempel inden for remote sensing, positionering og landmåling samlet på specifikke kompetencer og uddannelser.

Det har også andre firmaer, end dem der er med i Geoforum, opdaget, og nogle af dem kommer med stærke kompetencer inden for big data, machine learning og kunstig intelligens.

Til gengæld er bevidstheden om kort og data blevet udbredt til stort set hele verden. Alle har i dag en bevidsthed om kort ud fra Google og deres GPS’er i telefonerne. Forståelsen af geodata er blevet øget markant. Det falder helt naturligt, at vi får præsenteret nye sammenstillinger af data, og der er en stigende forståelse af, at data er nødvendige for at kunne træffe de rigtige beslutninger - det som mange kalder for datadrevne beslutninger. Så forståelsen af, hvad Geoforums medlemmer laver, er i princippet stigende, men samtidig har den brede offentlighed ikke nogen speciel aktie i ”geo”. Den opfatter jo bare geodata som data som alle mulige andre data. Der er også internt i Geoforums virksom-

På samme måde er det at lave et kort blevet demokratiseret voldsomt. Hvis man har et regneark, kan man i de nye office-versioner lave kort on the fly, og der er åbne interfaces på nettet, som kan generere rigtig flotte kort med nogle få klik.

Geoforum repræsenterer en særlig geospatial faglighed, som handler om at forstå verden rumligt, når den repræsenteres i digital form, og her har vi en spidskompetence, som vil kunne berige andre brancher og løfte deres produkter væsentligt. Måske vil Geoforum også have gavn af en tættere dialog og integration med databranchen generelt? Ja, måske ligger der faktisk et vækstpotentiale, som Geoforum med sine stærke kompetencer og erfaring med at holde Kortdage ville kunne udnytte til at udvide foreningen med? Men det kommer ikke af sig selv. Det vil koste på foreningens tid og ressourcer. Skal vi søge en sådan vækst og udvidelse, måske også på bekostning af geo-delen i Geoforum? Det er et af de spørgsmål, vi diskuterer i bestyrelsen.

Kort Nyt

2

En studerendes rejseberetning

16

Leder

3

Mødekalenderen

18

Forsyningsdata på dagsordenen

4

Udpluk af arrangementer

19

Dagbog fra Intergeo

8

Nyt fra virksomhederne

20

Særudgivelse af Perspektiv

14


Populær workshop havde forsyningsdata på dagsordenen Myndighedsrepræsentanter, leverandører og ansatte i forsyningssektoren sad skulder ved skulder på Kortdage 2016’s forsyningsworkshop, da der skulle gives et bud på, hvordan data kan bruges som redskab i arbejdet med en mere effektiv forsyning.

AF ANNE MARX LORENZEN, SDFE

Tovholderne på forsyningsworkshoppen på dette års Kortdage så mildest talt overraskede ud, da de kiggede ud over den forsamling, der havde indtaget Trioen i Musikhuset i Aarhus. Mere end 80 mennesket var mødt op for at diskutere data i forsyningssektoren under overskriften, ”Hvad kan forsyningssektoren i fællesskab?” Det var også den store mængde af fremmødte, der især overraskede deltager Jeppe Steen Andersen fra Aarhus vand: ”En af de ting der gjorde størst indtryk på mig var, at der var så mange deltagere. For mig er det nok det, der betyder mest, idet det antyder, at der både er vilje og et stort udækket behov for koordinering og fælles fodslag i forsyningsbranchen, når det handler om data”. Workshoppen startede med tre forskellige perspektiver på forsyningssektorens arbejde med

4

G EOF O RU M • J AN U AR 2017

data, hvor oplægsholderne især lagde op til, at der skal være en bedre og mere smidig deling af data mellem offentlige myndigheder og forsyninger – noget der især er kommet øget fokus på med den nye digitaliseringsstrategi. Ifølge dem kræver det dog et større samarbejde mellem forsyningsselskaberne og myndigheder om standardisering og mere sammenhæng i data. Spil om forsyning kaster lys over udfordringer Efter den indledende session blev workshoppens deltagere opdelt i grupper, hvor hvert gruppemedlem fik tildelt en rolle, som de skulle repræsentere i diskussionen af bedre databrug i forsyningssektoren. Man kunne eksempelvis være borger, rådgiver, myndighed eller leverandør af løsninger til forsyningssektoren, og man skulle>> derfra forsøge at give sit besyv med ud fra den interessent, man repræsenterede. >>

Foto: Jesper Balleby


GODT NYTÅR! Hexagon Safety & Infrastructure ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere et godt og lykkebringende nytår.

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år måske på et af vores gratis webinarer?

Hold øje med Geoforum, hvor vi fortæller, hvad der er på programmet i løbet af året!

Billede: Eric Kilby


Deltagerne på forsyningsworkshoppen spillede et rollespil for at få en forståelse for hinandens forskellige interesser og positioner. Foto: Jesper Balleby

Fuldmægtig i Energistyrelsen, Jørgen Lundegaard Olsen, synes, at forsyningsspillet gav nogle gode diskussioner af potentialerne ved bedre data i forsyningssektoren: ”I spillet blev der lagt vægt på, at deltagerne selv skulle rationalisere sig frem til fordelene ved eksempelvis at standardisere og dele data på tværs af selskaber og myndigheder. Det blev understreget meget fint, hvordan bedre data har mulighed for at lette administrative byrder for virksomheder og myndigheder, samt gøre livet mindre besværligt for kunderne.” Jeppe Steen Andersen pegede på spillets format som særlig vellykket: ”Måden, workshoppen var struktureret på, er meget lig den måde, jeg går til mit eget arbejde på. Nemlig at vi hver især blev tvunget til at anskue de forskellige problemstillinger fra andre vinkler og positioner end sædvanligt – og det er altid sundt.” Selvom der ikke kom nogle konkrete initiativer ud af workshoppen, blev der peget på mange af de samme udfordringer i de forskellige grupper. Blandt andet at viden om og brugen af data generelt skal øges på forsyningsområdet. ”Det mest brugbare, jeg tog med mig fra workshoppen, var et lidt bedre indblik i forsyningsvirksomhedernes problemstillinger og deres forskellige tilgange til disse. Herunder at mange virksomheder lod til at have en relativt begrænset finger på data-pulsen, hvilket kom bag på mig,” siger Jeppe Steen Andersen. Forsyning på tværs som særligt tema Workshoppen om data i forsyningssektoren var en del af et selvstændigt spor på Kortdage, ”Forsyning på tværs”, der ligesom workshoppen havde oplæg

6

G EOFOR U M • JA N U A R 2017

fra både forsyningen selv såvel som fra myndigheder. ”Forsyning på tværs”- sporet var faciliteret af Geoforums forsyningsnetværk, som har direktør i Frederikssund Forsyning, Arne Kirt Hansen, i spidsen: ”Geoforums forsyningsnetværk blev etableret for nogle år siden i samarbejde med DANVA, som er vandselskabernes forening. Det har fra starten været intentionen at udvide netværket til også at rumme øvrige forsyningsarter med ledningsnet. Geografien og datamodeller er blandt andet et fælles område for interesse,” siger han. Den store opbakning til at arbejde på tværs af forsyningsgrene var da også en af årsagerne til, at der skulle etableres en særlig forsyningsworkshop på Kortdage: ”Vi testede interessen ved en tidligere workshop i foråret, og interessen var så stor, at vi arbejdede videre med ideen. Det er baggrunden for, at vi besluttede os for en tværgående forsyningsworkshop på Geoforums Kortdage 2016 i november,” fortæller Arne Kirt Hansen, der vurderer workshoppen som en stor succes, selvom der endnu ikke er et fuldt overblik over de mange gode forslag, som medlemmerne bidrog med. ”Der fremkom mange konstruktive forslag og ideer, men vi i har endnu ikke et bearbejdet overblik over alle de indsigter, som workshoppen bragte på banen. Men jeg forventer, at resultatet vil kunne bidrage til videreudvikling af forsyningsnetværket. Og på sigt at bidrage til praktiske resultater i relation til forsyningsstrategien,” siger han.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Læs mere på www.sweco.dk


Aarhus s Kommune vand dt Geodataprise en 2016 med det Socioøkonomiske Aarhuskortt, og g præmie en var en n studietur til IN NTERGEO i Ha amburg i oktober. Så jeg og min kollega, San ndo Imer, tog tre dage til Tyskland og fik syn for sagn i en eno orm udstilling med teknik fra gulv til loftt.

AF PETER SCHACK MADSEN, AARHUS KOMMUNE

INTERGEO er et stort arrangement. Et meget stort arrangement. Det består af to dele, dels en udstilling med ca. 17.000 deltagere og dels en egentlig kongres med ca. 1.500 deltagere. Vi deltog i begge dele. Hovedparten af deltagerne kommer fra Tyskland, men der er også rigtig mange internationale deltagere. Hovedvægten på INTERGEO ligger på selve udstillingen, hvor det for for eksempel Kortdage forholder sig lige omvendt. Her er det de faglige indlæg, der er i højsædet, og udstillingen er for mange mere et supplement. Enorm udstilling Udstillingsarealet på INTERGEO er enormt. Der er fire kæmpe messehaller i brug, hver større end en fodboldbane. Der er over 500 udstillere, spændende lige fra firmaer, der sælger alle mulige kabler, til firmaer der sælger flere hundrede kilo tunge droner. Ja, selv en rumfartsorganisation var repræsenteret. Udstillingen er ligeledes et overflødighedshorn af landmålingsudstyr, fotogrammetriske kameraer og laserscannere samt fuldt udstyrede 4-hjulstrukne målebiler med alt i udstyr, som kan fremkalde julelys i øjnene hos enhver >>

8

G EOFOR U M • JA N U A R 2017


HAR DIN KOMMUNE EN SMART CITY-STRATEGI? NIRAS hjælper dig videre med dine Smart City-ideer, så de skaber værdi

G E OFORUM • JANUAR 2017

9

niras.dk/smartcity


landmåler. Det er tydeligt at se, at INTERGEO har sit udspring i landmåling og fotogrammetri. Langt det meste af udstillingen drejer sig om datafangst og i mindre grad om anvendelsen af data, så vi blev virkelig opdaterede på det tekniske område. Men selvfølgelig var der også diverse software, eksempelvis inden for droner og 3D visualisering, hvor der også var lagt vægt på den efterfølgende anvendelse hos slutbrugeren. Teknik, teknik, teknik Jeg tror næsten ikke, der var den dippedut til eksempelvis landmåling, som ikke kunne findes her. Eksempelvis var der med sædvanlig tysk grundighed mindst ti forskellige typer skelrør af jern med en variation på længde, tykkelse og hvor skarp, spidsen var. I min tid som landmåler klarede vi os med et par stykker. En ting, der undrede os, var i øvrigt dronerne. Enten var de meget små og vejede under 250 gram, eller også vejede de adskillige kilo. Og blandt de større helikopterdroner så man adskillige uden redundans. Jeg talte med en tysk landmåler til et get-together arrangement, og han fortalte, at det skyldtes andre regler for droneflyvning i Tyskland. Alt i alt en meget omfattende udstilling, som især henvendte sig til den teknisk interesserede, og ikke mindst til de indkøbsansvarlige hos det man i bred forstand kan kalde opmålingsfirmaer. Vi mødte >>

10

G EOFOR U M • JA N U A R 2017


Geoindsigt - Online Data i Services og Applikationer Geoindsigt er en online portal med en række datasæt. Vi sørger for at data altid er opdaterede, dermed sparer du omkostninger til klargøring og dataopbevaring. Du minimerer også risikoen for, at du selv - eller andre i din organisation - køber de samme data flere gange. Du kan se mere på www.geoindsigt.dk. Geoindsigt giver dig en række kort og data, der kan bruges uanset om du allerede har en GIS infrastruktur eller ej. Bruger du allerede nu ArcGIS kan du blive i platformens univers og du kan bruge alle de apps, der følger med ArcGIS. Kontakt os og hør hvordan du får adgang til opdaterede data online.

G E OFORUM • JANUAR 2017

Informi GIS - T: 3996 5900 - kontakt@informi.dk - www.informi.dk

11


faktisk også en række danskere dernede, som netop kom for at få et overblik over, hvad der rører sig på det marked. Det siges, at INTERGEO er udstillingen på verdensplan indenfor opmålingsudstyr. Også plads til foredrag Sideløbende med udstillingen var der en række foredragssessioner i stil med sessionerne på Kortdage. Der var typisk ikke ret mange tilhørere, kun mellem 50-200. Foredragene var enten på tysk eller engelsk og virkelig professionelle og på et højt fagligt niveau. Jeg var blandt andet til et spændende foredrag med direktøren for Ordonance Survey UK om udfordringer og muligheder for geoinformations-industrien i de kommende år, hørte om Here’s (tidligere Navteq og Nokia Maps) massive satsning på kortlægning af vejnettet (selvkørende biler formentlig), anvendelse af droner i beredskabet og til livredning samt et oplæg fra formanden for den Danske Landinspektørforening, Torben Juulsager, omkring frie danske geodata. Et flot indlæg der var rigtig mange tilhørere til og med god respons fra salen. Og endelig hørte jeg noget om 3D satsninger i den store verden, hvor især Singapore imponerede med den såkaldte ’Digitale Tvilling’, en vanvittig detaljeret model af Singapore. Her er der nok ingen der har ulejliget sig med at udarbejde en Business Case!

12

G EOFOR U M • JA N U A R 2017

En stor del af indholdet ved Kortdage er det sociale samvær, herunder diverse spisninger. Med 17.000 deltagere må man på INTERGEO gribe det an på en anden måde, så her bestod forplejningen i, at man kunne købe diverse lettere retter hos nogle boder enten inden for eller uden for hallerne. Ellers var der ikke noget større socialt samvær, lige bortset fra en hyggelig aften på Millentor Stadion hos kultklubben FC Sct. Pauli. Alt i alt tre meget spændende dage i Hamburg. Man kan blive helt overvældet af al den teknik. Og selv om udviklingen går stærkt, så synes jeg ikke den for en almindelig GIS-interesseret går så stærkt, at det er et arrangement man bør besøge hvert år. Men måske hvert 3.-5. år, og så Kortdage for resten. Fotos leveret af INTERGEO. Læs mere om socioøkonomisk Århuskort her: http://webgis.aarhus.dk/socio/ aarhuskortet2016/ Mere om INTERGEO: http://www.intergeo.de/ I 2017 foregår INTERGEO i Berlin


Vær med til at gøre Geoforum endnu mere relevant, inspirerende og lærerigt Går du med en spændende idé til en artikel til næste nummer af Geoforum, så skriv til os på sekretariatet. Vi vil meget gerne have dine input, enten som en artikel eller som en idé, vi på redaktionen kan arbejde videre med.

Geoforum udkommer i begyndelsen af måneden, ti gange om året. Du kan gå i arkivet her http:// geoforum.dk/geoforum.dk-10135.aspx og læse mere om Geoforum, ellers er du altid velkommen til at ringe eller skrive til sekretariatet, geoforum@ geoforum.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kære virksomhed eller artikelskriver! Deadlines for annoncer, arrangementer, nyheder fra virksomheder og artikler ligger på disse datoer i 2017: GEOFORUM Nr. 181

Februar 2017

13. januar

2017

GEOFORUM Nr. 182

Marts 2017

16. februar

2017

GEOFORUM Nr. 183

April 2017

10. marts

2017

GEOFORUM Nr. 184

Maj 2017

18. april

2017

GEOFORUM Nr. 185

Juni 2017

15. maj

2017

GEOFORUM Nr. 186

September 2017

14. august

2017

GEOFORUM Nr. 187

Oktober 2017

15. september

2017

GEOFORUM Nr. 188

November 2017

6. oktober

2017

GEOFORUM Nr. 189

December 2017

14. november

2017

GEOFORUM Nr. 190

Januar 2018

5. december

2017

GEOFORUM • JANUAR 2017

13


Bidrag til en særudgivelse af Perspektiv om anvendelse af geodata i undervisningen Der er GIS og geodata på alle uddannelsesniveauer Folkeskolens geografiundervisning har ret så ambitiøse mål, og geografi forventes tydeligvis at bidrage til elevernes naturvidenskabelige dannelse. I vejledningen til faget, der kan læses på EMU, står der, at der lægges vægt på følgende naturvidenskabelige kompetencer: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Alle fire kan understøttes med GIS og geodata – hvordan gøres det i praksis?

Sigtet med denne udgivelse er at fokusere på Geodata i undervisningen – lige fra folkeskolen til universitetet, med gymnasiet som springbræt og ”gatekeeper”. Lærer børn og unge i dag at læse kort? Lærer de at forstå, hvordan deres smartphone kan vide, hvor de befinder sig? Målet er gennem denne synlighed og best-practices at udbrede viden om og anvendelse heraf til andre uddannelser.

14

G EOFOR U M • JA N U A R 2017

Der er også ambitiøse mål for faget naturgeografi i gymnasiet, specielt på B- (mellem)niveau, hvor der skal inddrages GIS. Men gymnasiefaget er ikke i sig selv adgangsgivende; det er ikke engang et krav til optagelse på geografistudiet. Måske man burde se kendskabet til GIS og geodata som en del af almendannelsen, specielt for folk der skal beskæftige sig med naturvidenskab eller samfundsvidenskab? Ofte vil GIS og geodata kunne bidrage med en både beregningsmæssig og visuel dimension til for >>


eksempel matematik, fysik, biologi, samfundsfag, som vil kunne højne forståelsen for fagene.

gangen til geodata ekstra værdi eller dybde til de andre sider af faget eller i tværfaglig undervisning?

På universitetsniveau indgår geodata og GIS på mange forskellige måder. I nogle uddannelser, især de teknisk-naturvidenskabelige, indgår GIS og geodata som en integreret del af studiet (et redskab) fra dag ét. Nogle humanistiske uddannelser har også taget kortet og geodata til sig som et analyseværktøj, mens GIS og geodata glimrer ved deres fravær på de fleste IT-uddannelser.

Det er også interessant at få viden om, hvordan der arbejdes med geodata: På hvilken platform: GIS – online, på skolens netværk eller på elevernes/de studerendes egne maskiner?

I Danmark er geodata frie. Skoleelever og studerende har dermed adgang til at lave egne kort on-line med et væld af datalag, nye såvel som historiske, og til at hente store mængder at data hjem via kortforsyningen.dk. Bruges disse muligheder? Hvordan, til hvad og i hvilket omfang? Giver ad-

Ligesom det bestemt er interessant at vide, hvor dybt man kommer ned i data. Skal man kende den underliggende tabel- eller databasestuktur? Hvor langt skal man kunne analysere? Lægges der i det formidlingsmæssige vægt på kartografiske dyder? Skal man producere egne data, for eksempel ved at gå ud med en GPS-enhed – eller for den sags skyld mobilen? Lader man eleverne bidrage til for eksempel OpenStreetMap for eget nærområde eller ved ”humanitære mapping sessions”?

Vi vil gerne have dit bidrag Forfattere er inviteret til at komme med deres bidrag til denne kommende udgivelse. Geoforum Perspektiv indeholder både reviewede artikler, der er underlagt et double-blind–peer-review, og ikke-reviewede artikler. r. Du vælger selv, hvilken kategori, du skriver til. Artikler bedes afleveret i tidsskriftets skabelon, som kan findes på www.geoforum.dk/perspektiv såvel som ved henvendelse til redaktører på denne udgivelse. Evt. spørgsmål kan rettes til redaktørerne af denne udgivelse:

PERSPE KTIV TID SS

KR IF T

FO R GE OG RA

FI SK IN FO RM

AT IO N

AP RI L

20 17

TEMA:

29

SÆRUD G OM AN IVELSE AF P ERSPE VE KT UNDER NDELSE AF GEODA IV VISNIN TA I GEN

Gæsteredaktør, Niels Christian Nielsen, Lektor, Rybners Gymnasium, ncn@rybners.dk Redaktør, Line Hvingel, COWI, lthv@cowi.dk Vigtige datoer for artikler til peer-review: • Deadline for indsendelse af artikel (Max 7.500 ord): 15. februar 2017 • Indsendelse af endelig artikel: 1. april 2017 Vigtige datoer for øvrige artikler: • Deadline for indsendelse af artikel (Max 3.000 ord): 15. marts 2017 • Indsendelse af endelig artikel: 1. april 2017

G E OFORUM • JANUAR 2017

15


Tysk millionby i rivende byudvikling - en studerendes rejseberetning fra Hamborg

Blot 165 kilometer syd for den danske grænse ligger Hamborg, som med sin banebrydende og innovative tilgang til byplanlægning og oversvømmelseshåndtering er et mekka for alle, der har interesse i moderne byudvikling. Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet arrangerede i denne sammenhæng en tre-dages ekskursion til byen. AF CHRISTIAN NØRREGÅRD POTTER, STUDERENDE, BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING, AAU

Den sidste onsdag morgen i november drog ca. 50 studerende fra de tre bachelor-uddannelser By-, energi- og miljøplanlægning, Geografi og Landinspektørvidenskab afsted mod Hamborg sammen med Lars Bodum, landinspektør, ph.d. og lektor ved AAU Aalborg, og Morten Elle, civilingeniør, lic. techn. og lektor ved AAU Kbh.

16

G EOF O RU M • J AN U AR 2 0 1 7

Plads til både fagligt og socialt Selvom de tre dage skulle stå i byplanlægningens tegn, var der også lagt vægt på det sociale aspekt ved studieturen. Derfor var der onsdag aften fællesspisning for hele holdet samt en håndfuld tyske studerende og forskere med interesse i byplanlægning. Gildet foregik på det >>


”Finding Places” Der var efterfølgende en meget spændende fremvisning af projektet ”Finding Places”, som er et konkret eksempel på, hvordan geomapping kan anvendes som værktøj til byplanlægning. Projektet opstod i forbindelse med flygtningekrisen, hvor Tyskland skulle fordele en større gruppe af flygtninge rundt i landet. HafenCity University bruger ”Finding Places” som værktøj til at finde områder i byen, der har optimale betingelser for nybyggeri. Værktøjet fungerer ved, at en projektor projicerer et kort over Hamborg ned på et bord. Bordet har små 2x2 klodser, som kan tages op og erstattes med en klods, som repræsenterer en gruppe af personer fra alt mellem 20 til 1.500. En skærm registrerer den erstattede klods, som derved giver informationer om det bestemte område samt information om, hvorvidt den givne mængde af flygtninge ville passe ind i området.

Fra Hafen City. her ses Elbphilharmonie med det karakteristiske tag. Operahuset forventes indviet i januar 2017. Foto: Lars Bodum, AAU.

lokale bryggeri Gröninger Privatbrauerei, hvis delikate retter, kolde øl og intime atmosfære lagde en solid grobund for en underholdende tur videre i det tyske natteliv.

Projektet har inddraget en større gruppe af borgere i beslutningsfasen, hvilket er et eksempel på, hvordan blandingen af Geomapping og borgerinddragelse kan være led i den moderne byudvikling.

Spændende udviklingsprojekt Torsdag morgen bød på en spændende rundvisning rundt i Hafen City. Hafen City er en halvø, der med sine 2.4 km2 er et af Europas på nuværende tidspunkt største urbane byudviklingsprojekter. Bydelen har tidligere været en frihavn, der med sin placering ved vandet har spillet en central rolle for Hamborgs handel. Hafen City mistede dog rollen som handelscentrum i 70’erne og 80’erne, hvorfor kommunen ved årtusindskiftet besluttede sig for at renovere området til fordel for byens borgere og erhvervet. Bydelen regnes færdig senest i 2030 og vil på dette tidspunkt holde 40.000 mennesker beskæftigede hver dag og vil yderligere have 12.000 faste indbyggere. Rundturen i området var en stor oplevelse grundet den moderne og eksperimenterende arkitektur, som blandt andet afspejler sig i det nye operahus, Elbphilharmonie, og HafenCity University Hamburg. Netop HafenCity University Hamburg var næste stop på eksursionen, som gruppen ankom til kl. 12.00. Efter middagsmad var der forelæsning anført af professor i Geoinformatik & Geovisualisering Jochen Schiewe, som introducerede os for universitetet og dets forskellige studieretninger.

Torsdagens rundvisning i Hafen City startede ud med fremvisningen af en miniaturemodel af Hafen City. Foto: Lars Bodum, AAU.

G E OFORUM • JANUAR 2017

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

12. jan.

Nytårskur - Sådan får du liv

STED

Aarhus

i dine 3D-modeller 19. jan.

Nytårskur - Byvandring

Odense

26. jan.

Nytårskur i Øst

København

22.-23. feb.

Kursus i WebGIS – i teori og praksis København

9. mar.

Copernicus workshop

Aarhus

6. april

Geoforums generalforsamling

København

Nordic Conference on Geodemographics København

København

22.-23. maj

18

G EOF O RU M • J AN U AR 2 0 1 7


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nytårskur - Sådan får du liv i dine 3D-modeller online

VEST

Torsdag den 12. januar kl. 16:00 - 20:00 Rigtig mange organisationer, og især kommuner, har fået produceret og er bekendt med mulighederne i digitale 3D modeller i forbindelse med diverse projekter, men anvendelsen i den daglige sagsbehandling har haltet noget bagefter. Nye teknologier som Virtual Reality (VR) og online viewere, der fungerer på mobile enheder, giver nu brugerne

adgang til helt nye og meget spændende muligheder for på en enkel måde at præsentere projekter og skitser online med hidtil uset realisme. Til nytårskuren vil vi præsentere fire indlæg, hvor man ved selvsyn kan opleve forskellen mellem de traditionelle visualiseringsmetoder

og de nye med anvendelse af VR-briller. Sted Niras Ceres Alle 3 8000 Aarhus C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Nytårskur - Byvandring Odense

SYD

Torsdag den 19. januar kl. 17:00 - 21:00 Kom på guidet byvandring bag om den odenseanske historie og seværdigheder og hør de mange spændende fortællinger, der knytter sig til Odense. Vandringen starter på Odense Andels Æg og fører dig videre gennem nogle af 1800 tallets industri- og historiske bygninger,

som i dag danner rammen om kulturoplevelser, både for turisterne men også indbyggerne. Vi vandrer gennem midtbyen, hvor H. C. Andersen og kirkerne præger bybilledet, og via dele af å-stien, gennem spændende og alsidige villakvarterer og omkring nye spændende bygninger.

Sted LIFA Østergade 61 5000 Odense Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Kursus i WebGIS – i teori og praksis

KOMPETENCE

Ons-tors. den 22.-23. februar kl. 09:00 - 17:30 Kurset tager afsæt i OSGeo’s (Open Source Geospatial Foundation) univers af Open Source WebGIS komponenter. Baseret på en kobling af en PostGIS database med Geoserver til udstilling af services,

og Openlayers som Web klient, vil kursusdeltagerne opbygge deres eget WebGIS setup, der inkluderer både lagring, servicering og browserbaseret visning af geografiske data.

Sted Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • JANUAR 2017

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Et nyt perspektiv på komplekse systemer og tiltag

Ægte Offline app til registreringer

Atkins har i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) foretaget en række for-analyser til afdækning af datakvaliteten for adressepunkter. Analyserne blev foretaget som en specifik rumlig analyse til påvisning af eventuelle uoverensstemmelser mellem den forventede kvalitet af adressepunktet og den faktiske. Der blev kigget på adressers placering i forhold til GeoDanmarks bygningstema samt adressernes angivne kvalitet.

Geograf mobile GIS ”GMGIS” er en ægte offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af alle ønske data på et Ortofoto.

Kørslen blev afviklet på kommuneniveau, hvorfor resultaterne er sammenlignelige kommunerne imellem. Atkins har bidraget med at hente og bearbejde data, udvikle værktøjet samt afvikle analysen og generere en opsamlende rapport. Atkins arbejder i stigende grad på projekter omhandlende specifikke faglige vurderinger af systemer eller tiltag af høj kompleksitet. Vi blev blandt andet valgt, fordi vi kan give et nyt perspektiv på projekter og problemstillinger samt har den nødvendige tekniske kompetence.

- Nem opsætning og 100 % integration med MapInfo. - Ønskede lag/data kan nemt slås til og fra. - Registreringsmodul opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. - Tegnemodul til simpel indberetning og skilteplaner. - Tracking modul. - Nu klar til Android og IOS, Tablets og Smartphones. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Morgenseminarer om den nye EU-dataforordning Godt nytår! Nu er det allerede næste år, den nye persondataforordning træder i kraft. Er du stadig i tvivl om, hvilken betydning den får, hjælper vi dig på vej med vores morgenseminar om lige netop forordningen. Det er gratis at deltage, så klik ind på www.geomatic.dk/morgenseminarer og tilmeld dig og dine kolleger. Nyt datasæt om studiepladser Geomatic har for erhvervsstyrelsen udviklet et nyt datasæt over studiepladser baseret på validerede frie grunddata. Datasættet skal afhjælpe de mange skyggeregistre, der findes hos forskellige myndigheder og private aktører. Kontakt os,hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme til at arbejde med data. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

GeoSite og GIS4Mobile status GeoSite 2016 I Geosite har vi hjulpet kunder med en lang række opgaver: Masseindberetning til BBR: Mange forskellige datasæt har vi indsendt til BBR via vore programmer til masseopdatering. Bygningsgeokodning til GeoDanmark: Mange kommuner har fået hjælp til at lægge geokodning i GeoDanmark. Med brug af kommunens bygningsopdelinger klippes FOT-bygninger, og bygnings-id tilknyttes, hvorefter GeoDanmark opdateres. Planlink: Programmet til vedligehold af planer og plangrænser via GIS. Benyt GIS systemets funktioner til at vedligeholde planerne, og indsend til plansystemet i en enkel arbejdsgang. GIS4Mobile 2016 GIS4Mobile har fået nogle nye funktioner, ligesom serveren er opgraderet mhp bedre performance. Påkørselsvarsel - advarer når du nærmer dig et registreret udstyr. Tracking - dokumenterer dit tilsyn. Lås til GPS - sikrer at registreringer ikke kan foretages fra kontoret. Info fra WMS - viser data fra baggrundskortet. Mange andre mindre forbedringer er udført. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

20

G EOFOR U M • JA N U A R 2017


DIB 2017: Besøg GIS-basaren og tag med på rumeventyr

Kåret til næstbedste IT-arbejdsplads

Om et par måneder slår Dansk Intergraph Brugerkonference igen dørene op til to dages intens videndeling og faglig sparring.

Ved en ceremoni i Cirkusbygningen d. 15. november er Informi GIS kåret som den næstbedste mindre IT-arbejdsplads i Danmark. Kåringen bygger på parametre som medarbejdernes tillid til ledelsen, stoltheden over deres job og fællesskabet og atmosfæren på arbejdspladsen.

Konferencen er i den grad båret af brugerne, og denne gang er der sat endnu mere tid af til sidste års interaktive succes – GIS-basar. På GIS-basaren kan man shoppe rundt mellem adskillige sessions med fokus på forskellige brancher eller produkter. Her kan man tage forskellige problemstillinger op, dele løsningsforslag og smarte genveje eller vise særligt vellykkede projekter – ordet er frit. Sidste år oplevede vi spillevende sessioner, der kom langt omkring i dagligdags-opgaver og gav brugerne masser af inspiration og værdi. Så vi har store ambitioner for dette års GIS-basar! Vi skal også høre om nyheder og opdateringer af vores produkter fra de udviklingsansvarlige, cases fra brugerne selv, og hvordan man finder vej i rummet anno 2017. Og så er DIB 2017 alletiders anledning til at se dine branchekolleger fra hele landet! Læs mere på go.hexagonsi.com/DIB17

Nye medarbejdere Vores projektafdeling har ansat flere nye medarbejdere, blandt andet Bjarne Falk, der fremover er projektleder og arbejder på vores Kolding-kontor. Bjarne kommer fra en stilling i Vejle Kommune som afdelingsleder. Kamran Yusaf er blevet ansat som GIS udvikler. Kamran har netop afsluttet sin uddannelse som Diplomingeniør med speciale i information og kommunikationsteknologi. Geoindsigt er din nye dataportal Geoindsigt er en online portal med en række datasæt. Vi sørger for at data altid er opdaterede. Dermed sparer du omkostninger til klargøring og dataopbevaring. Du minimerer også risikoen for, at du selv - eller andre i din organisation - køber de samme data flere gange. Du kan se mere på geoindsigt.dk.

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

KMD Cognito Utility (Easy Energy) til forsyninger

Åbne standarder i praksis

Med Databasen bliver du opdateret om faktiske forhold og sikrer, at du er ajourført med eventuelle ændringer, som medfører en ændring i afregningen hos dine kunder. Du har adgang til sammenstilling af egne forbrugsdata med fx BBR, CVR, ESR. Du får ligeledes muligheder for at lave geografiske oversigter over målerpartier og samtidig lave udtræk til at illustrere forbruget på specifikke ejendomme over tid, så du nemt og hurtigt kan administrere eventuelle udskiftninger eller vedligehold. Cognito udvides med data fra Tingbogen I det nye år bliver KMD Cognito udvidet med væsentlig flere data, som er med til at øge analysemulighederne samt give mere værdi. Det første datasæt kommer fra Tingbogen som tinglyst ejer, herunder hvilke byrder og servitutter der er pålagt en ejendom, samt hvilke lån og hæftelser der i øvrigt er i ejendommen. Det giver dig mulighed for, at analysere på om egne rettigheder sikret, fx viden om hvor en ledning går over privateget grund. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 5289 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

LIFA satser endnu mere på åbne standarder i KortViser.dk (webgis). De to standarder indenfor ledningsdata, DANVAND.XML og DANDAS. XML er nu en del af KortViser.dk. KortViser.dk importerer automatisk ledningsdata som XML-data. Når data skal ud af KortViser.dk, foregår det også vha. åbne standarder. Dette sker vha. protokollerne WMS og WFS(T), som kan levere kortdata online til andre CAD/GIS systemer. Fordelen ved at benytte åbne standarder er systemuafhængighed, hvilket er en klar gevinst i organisationer med et blandet CAD/GIS miljø. Nye kunder til KortViser.dk Nye kunder har også set en klar gevinst ved at vælge KortViser.dk. De har alle valgt en løsning, som både indeholder ejendomsdata og et komplet webgis-system fra samme leverandør, LIFA. Velkommen til Provas og Vatenfall fra forsyningsbranchen, Centrovice, Sønderjysk Landboforening og Forstas fra den grønne branche. CALUM A/S og NordJyske Bank og Arbedeen Asset Management fra finans- og ejendomsbranchen. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136800 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • JANUAR 2017

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Skal 2017 være året, hvor du får en Smart City-strategi? NIRAS arbejder struktureret med at udvikle Smart City-løsninger, der skaber værdi for kommuner og forsyninger ved at tænke på tværs. Vi ved, hvor de lavthængende frugter er, hvordan man tænker IT ind i fysisk infrastruktur og hvilke områder, der vækker genklang hos både borgere og politikere. 9 ud af 10 kommuner har ikke en Smart City-strategi. Det fremgår af en rundspørge, hvor NIRAS har spurgt kommunerne, hvordan de bruger Smart City-teknologier til at udvikle lokalsamfund og byer. 60 kommuner har svaret, og hovedkonklusionen er, at de fleste kommuner ikke arbejder med Smart City ud fra en overordnet strategi. Af de 60 kommuner svarer 53 nej til spørgsmålet, om de har eller er i gang med at implementere en Smart City-strategi, og heraf svarer hele 45 kommuner, at de heller ikke har konkrete planer om at udarbejde en strategi for området. NIRAS kan garanteret bidrage med noget smart i din kommune. Kontaktperson: Poul Skyum Telefon: 8732 5810 Email: psk@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk/smartcity

Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR Ejere og administratorer af erhvervs- og landbrugsejendomme får brev fra SKAT i forbindelse med en ny og mere detaljeret registrering af erhvervs- og landbrugsejendomme i BBR. SKAT har etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen. Septima har udviklet it-systemet ERNST, der anvendes til opgavestyring af de over 250 tusinde udsendelser og nyregistreringer. ERNST samler tillige information fra en række datakilder og giver medarbejderne et samlet overblik over oplysninger om ejendommen. ERNST har været i drift siden udsendelser af de første breve til ejendomsejer i november 2016. Ny medarbejder Endnu en gang er det lykkedes at forstærke Septima med en stærk profil. Niels Kjøller Hansen starter d. 1. januar som konsulent i Septima. Niels er i dag GIS-og dataspecialist i Frederiksberg Kommune, og i Septima skal han fungere som DevOps og styrke vores QGIS- og PostGIS-profil. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

22

G EOFOR U M • JA N U A R 2017

MapInfo Brugergruppe Vi starter 2017 med et webinar i MapInfo Brugergruppen om at komme i gang med 64 bit udgaven af MapInfo Pro. Vi vil her tage et kig på de forbedringer, der er lavet for at gøre det endnu nemmere at anvende MapInfo Pro. Webinaret tager udgangspunkt i MapInfo Pro 16.0, som frigives i en dansk version i starten af året. Vi sender nærmere detaljer ud i et nyhedsbrev, og ellers kan du finde mere om det på vores danske blog og i LinkedIn-gruppen ”MapInfo Brugergruppe Danmark”. MapInfo Pro 16.0 MapInfo Pro 16.0 indeholder en række forbedringer og nyheder. Du får blandt andet en helt ny og langt mere interaktiv måde at arbejde med tematiske kort. Dette understøtter blandt mange andre ting farveskalaer fra colorbrewer2.org. MapInfo Pro 16.0 understøtter nu også af WMTS 1.0 og WFS 2.0. Du kan altså nu tilgå de hurtige WMTS-tjenester fra Kortforsyningen. Kontakt din forhandler for nærmere informationer om MapInfo Pro 16.0 Kontaktperson: Niklas Enge Telefon: +46 734 419 309 Email: niklas.enge@pb.com Hjemmeside: http://blogs.pitneybowes.dk/pbsoftware/blog/

Godt nyt FME år På denne tid af året ser vi alle frem til den samme ting: Næste version af FME! Hvis du ikke kan vente, kan du allerede nu teste FME 2017 Beta, som du henter på http://www.safe.com/support/support-resources/ fme-downloads/beta/. Uanset om du ser frem til den nye ’Transformer searching’ eller ’Reject port at the Extruder’, er vi sikre på at FME 2017 har noget at tilbyde dig. Har du behov for at forbedre dine FME kompetencer, find vores kurser på http://dataflow.center Et nyt år betyder også en ny World Tour. Igen i 2017 har Sweco æren af at arrangere denne konference, der finder sted i Malmø d. 9. marts. Har du lyst til at holde et indlæg på konferencen, så send gerne et oplæg til mikael.mansson@sweco.se. Allerede i januar kan du få ny inspiration, så besøg http://dataflow. center og registrer dig til et gratis webinar. Måske får du at se, hvordan du kan køre dine FME workspaces fra dit håndled. Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: 21779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.se Hjemmeside: http://dataflow.center


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Husk at indsende dit abstract til Nordic Conference on Geodemographics

22.-23. maj 2017 i København Deadline for at indsende abstracts er den 15. januar 2017.

Læs mere og tilmeld dig på www.geoforum.dk/kurserogarrangementer