Frontaal maart 2016

Page 1

Frontaal

DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VAN HET GENTS MILIEUFRONT – JAARGANG 19 - LENTE - 2016 – NR. 1

Klimaat redden in Oostende

Mobiliteitsmythes weerlegd

met lid k kortin aart en gsbon nen

Een nieuwe tint groen:

Kafka

ecomodernisme

voor een boom


Frontaal is het driemaandelijks tijdschrift van het GentsMilieuFront vzw (GMF). Jaargang 19 – lente 2016 – nr. 1 GMF is een politiek onafhankelijke milieuvereniging, actief in Gent en omgeving. GMF streeft een overgang naar een duurzame samenleving na, die rekening houdt met de huidige behoeften zonder die van de toekomstige generaties in de weg te staan, en dit zowel op sociaal, economisch, ecologisch vlak als op vlak van participatie. De expertise van GMF ligt daarbij op de milieupijler. GMF is lid van de Bond Beter Leefmilieu.

Edito

Lidmaatschap GMF Lid word je door overschrijving van 5 euro (of liefst meer) of 12,50 euro (gezinslidmaatschap) op BE93 0011 4993 2067 van GMF vzw. We rekenen per kalenderjaar. Voor vragen over je lidmaatschap, adreswijziging, domiciliëringen, permanente opdrachten of fiscale attesten: phc9000@gmail.com

De GMFboerderij

Verantwoordelijke uitgever Stefaan Claeys, Stoppelstraat 46, 9000 Gent Redactie Adelheid Vanhille, Britta Bolte, David De Pue, Elina Bennetsen, Erik Grietens, Eva de Haan, Gert Arijs, Iris Verschaeve, Jonas Fahy, Katrien De Bel, Lieven Symons, Lisa Marechal, Lise Kieckens, Marlies Strubbe, Pieterjan Vandenbussche, Pieter Vandenbrande, Pieter Vermeersch, Sanne Jans, Steven Geirnaert, Sylvie Steelandt, Toby Lauwerier Ontwerp – Lay-out Sarah Dosogne - Adelheid Vanhille en Emma Vanhille Foto’s Vermeld bij artikel. Foto voorpagina: Caroline Dossche Illustratie achterkant: Tom Augustijns Huisfotograaf: www.gertarijs.be Reacties op artikels info@gentsmilieufront.be Copyright Overname van artikels wordt aan­bevolen, mits bronvermelding. Drukkerij Druk in de Weer, Gent Gedrukt op 100 % kringloop­papier met inkt op vegetale basis en solvent­vrij.

09 242 87 51 info@gentsmilieufront.be www.gentsmilieufront.be

Secretariaat GMF

09 242 87 54 info@milieuadvieswinkel.be www.milieuadvieswinkel.be Steven Geirnaert Stefaan Claeys Ida Lievens Cristina Mafteiu Iris Verschaeve

OPENINGSUREN Permanent documentatiecentrum MilieuAdviesWinkel ma, di, woe: 9 > 12.30 uur 13 > 16.30 uur do en vrij : op afspraak Wil je bouwadvies? Maak dan eerst een afspraak. Koningin Maria Hendrikaplein 5/201 – 9000 Gent

2

Frontaal // lente 2016

K

orte-ketenlandbouw biedt veel voordelen aan mens en natuur, zo bewijzen de vele verschillende initiatieven in het Gentse. Ook bij GMF besteden we hier aandacht aan. Zo gingen we eind vorig jaar op bezoek bij Oogstgoed in Gentbrugge en volgen we de Gentse studie rond stadslandbouw op de voet op. In het voorjaar brachten we ook het Ruimte voor Gent Dossier naar buiten. Ook daarin was één van onze voorstellen voor het vernieuwde structuurplan van Gent gelinkt aan het sluiten van de voedselkringlopen in de Gentse stadsregio. Dat idee werd door een vakjury van de stad geselecteerd om samen verder uit te werken voor een tentoonstelling in het STAM. GMF laat het niet bij een tentoonstelling alleen. Samen met de vrijwilligers van Stadslandbouw Gent werken we een pilootproject uit, een kleine GMFboerderij zou je kunnen zeggen. Onder het motto Ruimte voor zooi starten we samen een agro-ecologische teelt van de ingrediënten van Gentse waterzooi. Het poten en planten zal ergens in april gebeuren zodat we de producten op een duurzame manier richting het STAM kunnen vervoeren ergens eind september. Hier zal de échte Gentse waterzooi met enkel Gents geteelde producten aangeboden worden! Hulp zullen we zeker nog kunnen gebruiken. Dus wil je mee de handen uit de mouwen steken? Laat iets van je horen!

Elina Bennetsen en Lieven Symons


Inhoud

Driemaandelijks magazine van het Gents MilieuFront – jaargang 19 – lente 2016 – nr. 1

2 4 7 8 10 12 14 16

20

Edito Het mobiliteitsplan: de mythes weerlegd Het groen achter de oren De deelkapitalist

23 24 27

Klimato-logisch weerpraatje Klein Spook Wasbare luiers en andere Kafka voor een boom Vredegerecht versus goede ruimtelijke ordening

28 30

Kortingsbonnen en GMFlidkaart

32

Vacatures bij GMF

34

Lenteschoonmaak ... en grootmoeders wijsheid

36

Eerste klimaatactie na akkoord van Parijs De fietswieder: low tech met branie RUP stedelijk wonen slaat de bal mis

37 39 40

Stap voor stap naar een energiezuininge wijk Op weg naar een nieuw beleidsplan Albezon Gentse vereniging stelt zich voor Column: Een fietshelm Lange tijd heb ik geaarzeld Activiteiten Energierenovatie

De vrijwilliger Ecomodernisme: een nieuwe tint groen

27

16

10

32 3


Het mobiliteitsplan: de mythes ontkracht Gents MilieuFront weerlegt 8 mythes

Het debat rond het nieuwe mobiliteitsplan veroorzaakt heel wat onrust. Veel van de aangehaalde argumenten tegen het mobiliteitsplan zijn bijgevolg niet altijd even sterk onderbouwd of durven zelfs flagrante leugens zijn. Om duidelijkheid te scheppen, beargumenteren we de mythes over het mobiliteitsplan. Tekst: Lieven Symons Foto’s: Fietsbult (rechts boven, pagina 6)

4

Frontaal // lente 2016

1

De filevorming door wegenwerken is het gevolg van het mobiliteitsplan

Het Gentse verkeer staat stil. Het mobiliteitsplan is nog niet van kracht en toch is het de schuld van dit mobiliteitsplan. Er zijn heel wat onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gang in Gent. Deze wegenwerken zorgen voor overlast voor bewoners en bezoekers van de stad. Heel wat van deze werken zijn noodzakelijk om ‘putten in de weg’ te vermijden. Want ook dit kan voor vele ergernissen zorgen. Dat al deze werken samen worden uitgevoerd is voor de vlotte mobiliteit in Gent nadelig. Anderzijds mogen we ons gelukkig prijzen dat er (ook vanuit Vlaanderen) nog geïnvesteerd wordt in de wegen in Gent. Werken met hogere overheden (Federale en Vlaamse overheid, De Lijn, W&Z, Infrabel…) betekent dat er niet veel marge is om te onderhandelen over timing en uitvoering. Werken laten uitstellen omwille van timing betekent dikwijls dat het potje geld naar een andere stad of gemeente gaat. Deze schaarse aangereikte middelen niet naar onze stad trekken, zou dus slecht beleid zijn. Beter veel wegenwerken tegelijkertijd dan geen.

2

Het verkeer in de stad zal stilstaan bij het invoeren van het mobiliteitsplan

In 2012 stelde de Gentse politie al dat we geen extra verkeer in onze stad kunnen dulden: We zitten aan de grens van onze leefbaarheid (Het Nieuwsblad; 15/2/12). Dit was nog voor het moment dat alle werken in de stad startten; de stad stond toen - zonder mobiliteitsplan - dus al stil. Er zijn dringend ingrijpende maatregelen nodig die ervoor zorgen dat bewoners en handelaars niet gegijzeld worden door de bezoekende auto’s en bijgevolg wegtrekken uit de stad. Uit tellingen blijkt immers dat 40 procent van de auto’s in de binnenstad er geen bestemming hebben. Het voorkomen van dit doorgaand verkeer, zal ruimte genereren voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en de leefbaarheid van de stad vergroten.


// Uit tellingen blijkt dat 40 procent van de auto’s in de binnenstad er geen bestemming hebben //

3

De R40 zal oververzadigd raken door het mobiliteitsplan

Door het weren van doorgaand verkeer in het centrum, zal er meer verkeer via de R40 verlopen. Het lussensysteem voor het centrumgebied zal echter ook de in- en uitgaande verkeersstromen naar het centrum reduceren. Op de betrokken kruispunten op de R40 zal er daardoor minder congestie zijn. De doorstroming op de R40 kan verbeteren, door pakweg de verkeerslichten op elkaar af te stemmen. Ook de uitvoering van een aantal plannen kunnen de doorstroming op de R40 verder verbeteren: de Verapazbrug aan de oude dokken, de vertramming van buslijn 3, de vervanging van alle 70-bussen door tramlijn 7, de ondertunneling van de Dampoortknoop en de ondertunneling van de Heuvelpoort. In deze verhalen zitten alle partners op eenzelfde lijn. Het is echter Vlaanderen die niet meewil en hier geen budgetten voor wil vrijmaken. Hoe dan ook moeten er minder wagens van buitenaf tot op de R40 komen. Het uitbouwen en optimaliseren van klein- en grootschalige P&R’s (Park & Ride) en P&B’s (Park & Bike) is hiertoe essentieel.

4

Bewoners raken niet meer thuis met de auto

Als we het circulatieplan dat gekoppeld is aan het mobiliteitsplan van dichterbij bekijken, zien we dat er heel wat veranderingen op til staan. Het voetgangersgebied van de stad wordt inderdaad verder uitgebreid, waardoor ook voor bewoners - andere bereikbaarheids- en parkeervoorwaarden gaan gelden. Het plan voorziet echter een herwerking van het vergunningsbeleid in de voetgangerszone, die het onder andere voor bewoners in die bepaalde zones zo aangenaam mogelijk moeten maken. Het is echter bangmakerij om te verkondigen dat bewoners niet meer tot aan hun huis zouden kunnen rijden door het mobiliteitsplan.

5

Gent wordt onbereikbaar voor minder mobiele groepen

Net zoals voor de bewoners worden in het mobiliteitsplan flankerende maatregelen naar voor geschoven om de stad ook voor minder mobiele groepen bereikbaar te houden. Ook het openbaar vervoer kan hierin een rol opnemen. Ook GMF is van mening dat de openbaarvervoerstructuur ernstig herdacht kan worden in Gent. Een belangrijk punt hierin is het feit dat alle invalassen van het openbaar vervoer op een vrije baan moeten liggen. Als de bussen en de trams frequent rijden en stilstaande auto’s voorbijrijden, wordt het nog interessanter om als bezoeker de park-and-rides te gebruiken. Het openbaar vervoer uit het centrum weren, zoals vaak geopperd wordt, lijkt ons absoluut niet wenselijk. GMF vraagt dat de bereikbaarheid van deze zwakkere doelgroepen continue geëvalueerd wordt zodat eventuele oplossingen op maat van deze gebruikers voorzien kunnen worden.

>

5


// In de geschiedenis werd er gemorst met ruimte in functie van de auto, nu is het tijd om dit recht te trekken //

6

De fiets is koning, de fiets is heilig

Het weren van een gedeelte van het autoverkeer wordt door velen gezien als ‘discriminerend’ of het voortrekken van de fiets op de auto. Vanuit GMF zien we deze evolutie eerder als het rechttrekken van een scheefgegroeide situatie. In de geschiedenis werd er gemorst met ruimte in functie van de auto. De fietser, de voetgangers en het openbaar vervoer moesten - en moeten zich nog steeds - aanpassen aan deze dominante speler. Het terug opeisen van deze ruimte zal de verhouding tussen alle spelers wat meer in evenwicht brengen. Op andere plaatsen zien we in het mobiliteitsplan dan weer dat de fietser er niet gewenst is. Zo worden fietsers uit een aantal winkelwandel-straten geweerd. Deze keuzes tonen aan dat het mobiliteitsplan streeft naar de meest geschikte mobiliteitsgebruiker op de juiste plaats, in plaats van het blind voortrekken van de auto in de stad.

6

Frontaal // lente 2016

7

De ondernemers worden uit de stad geduwd

Het mobiliteitsplan en het daaraan gekoppelde circulatieplan heeft als hoofddoel het doorgaand verkeer in het centrum van de stad te weren. Dit betekent inderdaad dat er met de auto soms langere afstanden zullen afgelegd moeten worden om tot een locatie te komen. Door het doorgaand verkeer uit het centrum te weren, komt er capaciteit op die wegen vrij. De ondernemers en handelaars die voor zaken in de stad moeten zijn, zullen dit bijgevolg wellicht vlotter kunnen doen. Het mobiliteitsplan verwacht een positieve invloed voor sectoren zoals horeca, toerisme en onderwijs. Andere sectoren zoals autogarages, bandencentrales, meubelzaken in het centrum...zullen echter minder bereikbaar zijn. We zien echter dat deze sectoren de binnenstad sowieso aan het verlaten zijn.

8

Zoekverkeer is het grootste probleem, voorzie extra parkeerplaatsen!

Uit cijfers van het mobiliteitsbedrijf blijkt dat het zoekverkeer een grote oorzaak is van de opstoppingen in de stad. Men zou de redenering kunnen maken dat meer parkeerplaatsen minder zoekverkeer met zich meebrengen. Maar de beperkte ruimte die er is moet voorbehouden blijven voor ontmoeting, ondernemen, winkels… Hogere parkeertarieven kunnen mensen stimuleren om de auto te laten staan en een alternatief te kiezen. Als de tarieven voldoende hoog zijn, is er beslist nog een plaatsje vrij voor wie écht met de auto in de stad moet zijn. Daarbij komt dat parkeerplaatsen, in de vorm van park-and-rides, naar de rand van de stad brengen ervoor zorgt dat de dagjesbezoekers in de stad niet op zoek moeten naar een parkeerplaats maar vlot de auto aan de rand van de stad kunnen plaatsen. Hierbij eist GMF van Vlaanderen de noodzakelijke investeringen in vlotte bus- en tramverbindingen vanaf deze park-and-rides tot de stad.

.


Het groen achter de oren De deelkapitalist

D Lisa Marechal

elen. Ik sta er helemaal achter. Ik deel dan ook een heleboel met mijn vrienden: meningen, liefde voor boeken, maaltijden, statussen op Facebook. Oké, ik geef het toe, ik ben geen deler. In theorie vind ik het prachtig. In de praktijk ontbreekt het me vaak aan vertrouwen. Van spullen uitlenen word ik onrustig. Ik ben altijd bang dat de ander net iets te weinig zorg zal dragen voor mijn bezittingen. Het hoge woord is eruit: bezittingen. Ik vrees dat ik meer een hebber dan een deler ben. Omgekeerd ben ik ook niet zo happig op het lenen van spullen van anderen. Er moest maar eens iets mee gebeuren, wat dan? Hier stopt mijn gedachtegang. Ik zoek geen antwoord op die vraag. Ik ga naar de winkel en koop mijn eigen haakse slijper. Delen is hip. Oude en nieuwe systemen om te delen zitten in de lift en ik ben al boven. In theorie dan toch. Ik ben bij Lets, maar maak er bijna nooit gebruik van. Ik ben aangesloten bij Dégage, maar de gedeelde auto’s zijn de mijne niet en ik heb nog nooit een auto ontleend. Ik heb geloof ik zelfs een slapend Peerby-account. Theorie, maar geen praktijk.

geweest, had ik mijn energie vast in mijn eigen broccoli gestoken in plaats van in de tomaten van de gemeenschap. Een van de oprichters ter plaatse kon daar niet mee lachen. Ik had meteen zo goed als afgedaan. Gelukkig was alle hulp welkom en mocht ik toch nog even blijven. Het was er oneindig gezellig en ze maakten er elke avond een heerlijke maaltijd met verse groenten klaar. Echt een oase van rust en groen, middenin de stad. Bovendien was het voor mij vooral een plek om wat sociaal contact te scoren. Ik was alleen in Berlijn en was ruim twee weken alleen onderweg geweest. Achteraf gezien weet ik niet of het wel waar is, dat ik nooit tijd zou steken in gemeenschappelijke initiatieven. Zo steek ik vrijwillig heel wat energie in onze Gentse Fietskeuken, terwijl er thuis ook fietsen wachten op een reparatie. Op dit moment werken we ons elke zaterdag uit de naad om het nieuwe atelier klaar te maken voor de opening. Veel praktijk dus, zonder dat ik zelfs maar nadenk over de theorie. Ik hoop dat ook dit een vorm van delen is.

.

www.prinzessinnengarten.net

Jaren geleden stak ik een handje toe in een gemeenschapsmoestuin in Berlijn. Met de handen in de aarde en het zweet op de rug dacht ik stiekem aan mijn moestuintje in Gent dat na drie weken zeker ook wat onderhoud kon gebruiken. Was ik toen in Gent

www.lets.gent www.degage.be www.peerby.com www.fietskeuken.org

7


Klimato-logisch weerpraatje GMF opereert te land en ter zee

Van 30 november tot en met 12 december 2015 onderhandelden 195 landen in Parijs over het nieuwe klimaatakkoord, onder ‘auspiciën’ van de Verenigde Naties . Veel ‘vogelwichelaars’* zaten daar wellicht niet tussen. Nochtans stonden de verwachtingen voor deze 21ste zogenaamde “Conferentie van de Partijen” (COP) in Parijs onder hoogspanning. Tekst: Pieter Vermeersch Foto: Geert Lenssens

H

et nieuwe klimaatakkoord moet ons het pad wijzen naar het beloftevolle tijdperk van een lage koolstofeconomie. De ‘klimaattopvermoeidheid’ steekt weliswaar al enige jaren de kop op. Parijs was het zoveelste cruciale moment om de politiek wakker te schudden. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in november besliste de Franse

*Een augur of vogelwichelaar was een priester in het oude Rome. Zijn taak was het waarnemen van de auspicia: het bepalen van de wil der goden aan de hand van de vlucht van de vogels.

8

Frontaal // lente 2016

overheid dat de geplande klimaatbetogingen niet konden doorgaan. Het Belgische ‘Climate Express’ liet zichzelf niet muilkorven noch de zaak betijen, dus mobiliseerden zij in eigen land, in de koningin der badsteden: Oostende! Ook aan de Anspachlaan zou het dreigingsniveau kolken, dus voelde een troep GMF’ers zich genoopt om in goed en bont gezelschap de zoutzuilen aan de koninklijke gaanderijen te bevolken. Om onze ‘draak’ te steken met de onderhandelaars, haalden we spandoeken, geuzenleuzen annex rode neuzen uit de kast. Een zwerm dappere fietsers trotseerde van Gent tot over de duinen de inlandse westenzeewind. Vuurspuwend doch vastberaden om voor het mensendom een duurzame toekomst te garanderen, laveerde de GMF-draak over de dijk, af en toe verkoeling zoekend aan het strand. We marsten sereen, de zon was van de partij, maar iedereen was duidelijk: een ambitieus klimaatakkoord moest en zou er komen! De positieve lange golf ging op en neer met actievoerders en bereikte -naar het schijnt- zelfs de Seine!

Opwarming onder de 2 graden Celsius houden

Meer dan 190 landen hebben (weer) beloofd om er werk van te maken. De afspraak om de opwarming ‘onder de 2 graden Celsius’ te houden en ‘zo mogelijk op 1,5 graad Celsius’ betekent dat er haast moet gemaakt worden. Maar het is onmogelijk de thermostaat

te verlagen als je geen koelingssysteem hebt en de verwarming overtoeren draait. Het akkoord had verder kunnen gaan door een datum te stellen voor het pieken van de globale emissies: eigenlijk moeten die dit jaar pieken of ten laatste in 2020. Er zijn bovendien geen geothermische garanties dat als de gemaakte afspraken worden nagekomen, het bij 2 graden zal blijven. En zelfs als we het houden bij 2 graden stijging, kan dat gigantische oceanische veranderingen (zeespiegelstijging, intensere stormen en verzuring) in de komende eeuw niet vermijden, noch de verhuis van 280 miljoen kustbewoners. Of Oostendenaars deel van de oplossing en/ of het probleem zullen uitmaken, is nog maar de vraag! De oceanen hebben al 93 procent van de toegevoegde warmte sinds de jaren 70 geabsorbeerd, dus hun maat is overvol. Eenmaal het lagekoolstoftijdperk ingetreden, kunnen onze beleidsmakers hun struisvogelkop niet meer in het zandstrand steken. Gedaan met water naar zee dragen. Hopelijk staat de zeespiegel binnen een 50-tal jaar niet tot aan het Rabot in Gent. Om dat te vermijden zal iedereen meerdere steentjes moeten bijdragen. Als Stad Gent tegen 2030 klimaatbestendig en ‘robuust’ wil zijn, zal deze stad minstens aan de noorderzijde ingedijkt moeten zijn. Of het bereikte akkoord een Révolution Française ‘version Eco’ wordt, moet nog blijken, maar het was een hart onder de riem voor de talloze burger-


bewegingen die op straat gekomen zijn om een akkoord te vragen. De reactie van de Franse Fondation Hulot was veelzeggend: ‘Nooit is een COP gepaard gegaan met zoveel initiatieven en mobilisaties: van burgemeesters en regio’s, van de financiële wereld, unilaterale initiatieven van landen en bedrijven, initiatieven voor hernieuwbare energie, tot de mobilisatie van 700.000 mensen die op straat gekomen zijn het weekend voor de COP. De groeiende expertise van burgers. We hebben veel beter geleerd onze argumenten uit te werken.’ “Unfuck the system” en “to change everything, you need everyone” waren daar nog niet de slechtste van.

Nieuwe overeenkomst

Men is er in Parijs wel in geslaagd om doorheen de afspraken een vertaling te vinden voor ‘gezamenlijke maar verschillende verantwoordelijkheid en respectievelijke mogelijkheden’, en

begint daarmee aan de sloop van de muur tussen industrielanden en ontwikkelingslanden. Voordat de nieuwe overeenkomst in werking treedt, moet het geratificeerd worden door de nationale regeringen van minstens 55 landen die minstens 55 procent vertegenwoordigen van de wereldwijde emissies. Dichter bij huis besliste de Gentse gemeenteraad om het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant te ondertekenen, en engageert zich daarmee als stad om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen via energieefficiëntiemaatregelen en het inzetten van hernieuwbare energie. Gent vult hiermee de eerder geformuleerde ambities van 20 procent reductie tegen 2019 verder aan. Door dit sterke engagement tegen klimaatverandering wou de Stad Gent een signaal geven aan de hogere overheden dat lokale beleidsvoerders een sterk klimaatakkoord verwachtten

in Parijs. Maar het Great Barrier Reef noch de roerdompen in de Bourgoyen hadden rechtstreekse inspraak!

Op één lijn

195 landen op één lijn krijgen is geen sinecure, zeker wanneer het voor elk van die landen betekent dat het gedaan is met business as usual. GMF zal alvast verder actie voeren en opvolgen dat wat is beloofd, ook wordt uitgevoerd…

.

Bronnen Alma Dewalsche http://www.mo.be/opinie/lege-doos-noemen-gebrek-inzicht http://www.mo.be/nieuws/cop21-start-metde-wind-de-zeilen https://stad.gent/natuur-milieu/nieuwsevenementen/gent-zet-volgende-stap-opweg-naar-klimaatneutraliteit-40-minderco2-tegen-2030 9


Klein spook Wasbare luiers en andere eco-babyspulletjes In een niet zo ver verleden stond op de activiteitenkalender van het Gents MilieuFront (GMF) weleens Demo luierkoffer. Op die demoavonden kregen (toekomstige) ouders alles te horen over wasbare luiers als alternatief voor de kilo’s afval die wegwerpluiers met zich meebrengen. In de loop van de jaren werden die infosessies georganiseerd onder de naam Klein Spook, een ecologisch bedrijfje opgericht door José en Elisabeth. We klopten aan bij Elisabeth voor een gesprek. Tekst: Sabine Huyghe Foto’s: Elisabeth: www.nimsa.be / Productfoto’s: Marijke Thoen

Frontaal: Hoe is Klein Spook ontstaan en wat doen jullie precies? Elisabeth: Klein Spook heeft zijn bestaan te danken aan het Gents MilieuFront. Mijn man José begon een achttal jaar geleden met het geven van infosessies. Omdat we door de ervaring met herbruikbare luiers bij onze eigen kinderen goed thuis waren in het thema, richtten we gaandeweg een kenniscentrum op om de aanvragen die GMF niet meer kon opvolgen over te nemen. In eerste instantie gaf José wat losse infosessies, waarna we evolueerden naar een website met allerlei info én infosessies rond herbruikbare luiers. Later vulden we de website aan met een webwinkel. Tijdens zo’n infosessie maak je kennis met de verschillende modellen wasbare luiers. De meeste mensen kiezen voor natuurlijke materialen zoals bamboe, katoen of hennep, maar er bestaan ook modellen in synthetische stof die extra absorbeert en sneller droogt.

10

Frontaal // lente 2016

Frontaal: Wat houdt mensen zoal tegen om voor wasbare luiers te kiezen? Elisabeth: Je moet je aankoop in één keer betalen en dat loopt al gauw op tot een paar honderd euro. Wegwerpluiers zijn in hun totale aankoop duurder, maar de betaling ervan is veel meer verspreid, meestal over twee tot twee en een half jaar. Op de lange termijn zijn wasbare luiers dus wel degelijk goedkoper. Afhankelijk van de soort herbruikbare luier die je kiest, kan je tussen de 500 en de 800 euro besparen voor je eerste kindje. Maar zelfs de iets duurdere modellen komen nog steeds goedkoper uit dan twee jaar wegwerpluiers kopen. Zeker bij twee of drie kindjes is het financieel voordeel heel duidelijk. Een ander nadeel is de tijd die het wassen in beslag neemt. Reken op twee keer in de week wassen en alle luiers ophangen. Tijdens de infosessies vertellen aanstaande ouders vaak over deze drempels om er aan te beginnen, maar

er zijn ook mensen die vol goede moed met herbruikbare luiers starten en onderweg toch afhaken. Die mensen horen we jammer genoeg niet meer, en dat is echt frustrerend want voor elk mogelijk probleem dat ze kunnen ervaren, is er wel een oplossing. Natuurlijk zijn er ook veel vooroordelen over wasbare luiers. Ouders zijn soms bang om als hippie bestempeld te worden en om zich voortdurend te moeten verdedigen. Maar hoe meer mensen wasbare luiers leren kennen, hoe minder vreemd het wordt bevonden. Ons advies: gebruik ze, haal allemaal hippe printjes in huis en toon ze aan je vrienden! Tussen onze klanten zitten zelfs echte hipsters die niet per se voor het milieu-aspect kiezen.

Frontaal: De nadelen wegen vermoedelijk niet op tegen de voordelen, wat zijn die precies? Elisabeth: Wasbare luiers zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de baby zelf. Het probleem met wegwerpluiers is dat die, om ze zo dun te kunnen houden, een superabsorberende gel bevatten. Als er geen vocht in de luier zit, onttrekt die gel vocht aan de huid, wat irritaties aan de billetjes geeft. Die moeten dan weer verholpen worden met allerlei billenzalfjes. Wasbare luiers irriteren de tere babyhuid niet en maken zalfjes overbodig. De luiers blijven wel nat, maar dat zijn de baby’s van in het begin gewoon, waardoor ze er geen last van ondervinden. Peuters krijgen pas last van de natte luier als ze onbewust klaar zijn voor zindelijkheid, en dan is het ook veel


makkelijker voor hen om de link te leggen tussen een plasje doen, een natte luier hebben en dus op het potje gaan. Kinderen in wegwerpluiers hebben het dus veel moeilijker om zindelijk te worden, want ze hebben altijd een droog gevoel aan de poep. En uiteraard is er het milieuaspect. Soms hoor je het argument dat herbruikbare luiers evengoed belastend zijn omdat de wasbeurten water verbruiken. Maar de productie van één wegwerpluier vergt veel meer water dan er nodig is om één herbruikbare luier te wassen. Natuurlijk kost de productie van katoen voor de stof van de wasbare luiers veel water, maar die impact is er maar één keer terwijl hij voor wegwerpluiers elke keer opnieuw nodig is. Verder sneuvelen er voor wegwerpluiers heel wat bomen voor de houtpulp die er in zit verwerkt en de superabsorberende gel is van petroleum gemaakt. Zowel qua productie als qua afval zijn wegwerpluiers dus veel meer belastend. Reken per kind op een vuilniszak aan luiers per week, op het einde van de luiercarrière kom je zo op 1 ton afval.

Frontaal: Zou Klein Spook buiten Gent evenveel succes kennen? Elisabeth: Onze verkoop loopt via een webwinkel die voor heel Vlaanderen en Nederland openstaat. Vrij veel bestellingen komen inderdaad uit Gent en er zijn inderdaad regio’s waar het minder goed loopt. West-Vlaanderen is bijvoorbeeld een regio die opvallend minder scoort, Kortrijk uitgezonderd. Vanuit Leuven is de vraag dan weer altijd groter geweest. Ze hebben er al lang een winkel met wasbare luiers en

infosessies, waardoor het concept dus al veel meer ingeburgerd is. In Gent kan je op een subsidie rekenen voor herbruikbare luiers. Het is jammer dat niet meer steden en gemeentes die subsidies geven, want ook zij hebben er baat bij. Denk maar aan de verminderde kosten voor afvalophaling en -verbranding. We stimuleren klanten vaak om hun gemeentebestuur aan te schrijven om naar de subsidie te vragen. In Antwerpen zijn herbruikbare luiers erg in opmars, we krijgen heel veel aanvragen voor infosessies uit die stad. Maar het bestuur wil geen subsidie geven met het argument dat de gebruiker sowieso al een prijsvoordeel doet met herbruikbare luiers. Terwijl wij het net een sterk signaal vinden als een stadsbestuur toont dat het achter het idee staat.

Frontaal: Zijn er nog babyspulletjes die ecologischer kunnen? Elisabeth: Ons populairste product zijn de wasbare billendoekjes, die evengoed voor de snoet kunnen gebruikt worden. De meeste mensen hebben nu wel begrepen dat die wegwerpdoekjes

// De meesten hebben nu wel begrepen dat die wegwerpdoekjes echt niet goed zijn //

echt niet goed zijn. Kind & Gezin haalt nu aan dat die doekjes schadelijk en hormoonverstorend zijn en haalden daarmee gelukkig het nationaal nieuws. Medewerksters in crèches en peuterjuffen krijgen vaak geïrriteerde handen van de klassieke wegwerpdoekjes en kiezen voor hun eigen welzijn en comfort uiteindelijk vaak voor de wasbare variant. Het principe is simpel: in de plaats van chemische doekjes gebruik je wasbare lapjes die je bewaart in water met een beetje etherische olie. De olie maakt de doekjes wat vettig waardoor je er gemakkelijk billetjes mee proper krijgt en ze zorgt ook voor een lekker natuurlijk geurtje. Nu ik die natuurlijke geuren gewoon ben, vind ik de commerciële geparfumeerde doekjes echt stinken. Je zou natuurlijk ook een gewoon washandje kunnen gebruiken, maar daarvoor moet je steeds een kraantje in de buurt hebben. De doekjes komen met zakjes voor onderweg, eentje voor de propere en eentje voor de vuile doekjes. En mama kan de doekjes ook gebruiken als ze zichzelf eens wil opfrissen. Op reis testte ik eens wegwerpdoekjes, ecologische nochtans, maar de kinderen protesteerden meteen. Ze vinden de wasbare doekjes veel aangenamer. Die wegwerpdoekjes moet je niet meer gebruiken hoor mama!

.

Korting bij Klein Spook Als lid van GMF krijg je 10 procent korting op het hele assortiment van Klein Spook. Vergeet je lidkaart en de bon niet uit te knippen te vinden in het binnenblad van deze Frontaal. 11


12

Frontaal // lente 2016


Kafka voor een boom Vredegerecht versus goede ruimtelijke ordening

In dit Kafkiaans verhaal speelt een 100 jaar oude boom de hoofdrol. De 17 meter hoge esdoorn staat in de tuin van een 19de-eeuwse burgerwoning in het centrum van Gent. Onverdraagzame buren willen de boom weg, want hij zorgt voor te veel schaduw in hun tuin. Ze krijgen gelijk van de rechter. Stad en provincie weigeren echter een kapvergunning af te leveren, omdat het kappen van deze majestueuze boom in een dichtbewoonde wijk regelrecht ingaat tegen een goede ruimtelijke ordening. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk, de Raad van State vraagt een nieuwe uitspraak. Tekst: Erik Grietens Illustratie: Lise Kieckens

D

it trieste verhaal speelt zich af in een grote tuin in de Willem Tellstraat, nabij de Rozier. In die tuin staan tal van hoogstammige bomen, waarvan vele meer dan 100 jaar oud zijn. Samen met aanpalende tuinen is dit een echte groene long in de binnenstad. De tuinen zijn op de biologische waarderingskaart van Gent aangeduid als biologisch waardevol. Deze zaak sleept al meer dan tien jaar aan. In 2005 beslissen de buren om naar de vrederechter te stappen. Ze vinden dat de bomen voor te veel schaduw zorgen en willen dat een aantal bomen gerooid worden. De rechter legt dat ook op. Er wordt beroep aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Die beslist dat vijf bomen moeten worden gekapt en drie gesnoeid. Dat moet binnen 3 maanden gebeuren, anders volgt een dwangsom van 100 euro per dag vertraging.

Goede ruimtelijke ordening

Om een hoogstammige boom te kappen heb je echter een kapvergunning (stedenbouwkundige vergunning) nodig. Die wordt aangevraagd bij het stadsbestuur. Het stadsbestuur geeft een vergunning voor het rooien van vier bomen. Het gaat om vier kleinere bomen die minder waardevol zijn en dicht bij de buren staan. De stad weigert echter om een vergunning af te leveren voor het kappen van de vijfde boom, de zeventien meter hoge esdoorn. De stad wil zeer terecht dat zeldzame groenelementen in de groenarme binnenstad maximaal behouden blijven. Het rooien van de esdoorn zal zorgen voor het verlies van één van de grotere gezonde bomen binnen deze parktuin. De vele voordelen van de groene long voor de hele wijk wegen volgens de stad niet op tegen de schaduw die de boom veroorzaakt bij de buren.

De buren gaan tegen de weigering van kapvergunning in beroep bij de provincie. Ook het provinciebestuur vindt dat het stedenbouwkundig onverantwoord is deze grote en zeer oude boom te rooien. Daarmee wordt het karakter van de parktuin teveel geschaad. De parktuin met hoge bomen is een verademing voor het hele binnengebied waarin de tuin zich bevindt. Het individueel belang en nadeel van minder zon staan volgens de provincie niet in verhouding tot het veel grotere belang van de gemeenschap, de stad en de wijk.

Raad Vergunningsbetwistingen

De buren gaan niet akkoord en tekenen opnieuw beroep aan tegen het weigeren van de kapvergunning, ditmaal bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze rechtbank stelt dat de vergunning terecht geweigerd werd. Volgens de wetgeving moet een bouwvergunning immers geweigerd worden als de aanvraag in strijd is met ‘een goede ruimtelijke ordening’. Volgens die wetgeving is de ruimtelijke ordening gericht op ‘een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden’. Daarbij moeten de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten tegen elkaar worden afgewogen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de esthetische gevolgen.

>

13


Zicht van de Willem Tellstraat en de omgeving. In deze tuinen staan tal van hoogstammige bomen, waarvan vele meer dan 100 jaar oud zijn. Deze tuinen vormen een echte groene long in de binnenstad. De tuinen zijn op de biologische waarderingskaart van Gent aangeduid als biologisch waardevol.

Scheiding der machten

De Raad zegt verder dat stads- en provinciebestuur zich niet moeten neerleggen bij het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Deze rechtszaak was immers gebaseerd op burenhinder volgens het Burgerlijk Wetboek. Daarbij gaat het enkel over het evenwicht tussen naburige erven. Er wordt bij deze beoordeling door de rechter enkel rekening gehouden met de belangen van de betrokken partijen, maar niet met het openbaar belang, zoals de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening. De stad en de provincie zijn bij het beoordelen van een stedenbouwkundige aanvraag echter wel verplicht om de goede ruimtelijke ordening ter plaatse te beoordelen. Daarbij is het hinderaspect slechts één criterium. Die hinder moet afgewogen worden tegenover andere criteria, zoals het karakter van de parktuin en het belang voor de gemeenschap, die nood heeft aan groen. De deputatie heeft derhalve geen afbreuk gedaan aan het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Het beginsel van de scheiding der machten is volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen op die manier ook niet geschonden. Indien de deputatie het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg blindelings had gevolgd, zonder zijn eigen beoordeling in het kader van de goede ruimtelijke ordening te maken, dan zou dit betekenen dat de 14

Frontaal // lente 2016

rechterlijke macht de bevoegdheid van de deputatie zou kunnen overrulen, terwijl dit juist niet de bedoeling is van de scheiding der machten.

Raad van State

Eind goed al goed, zou je denken. De boom is gered. Niet dus, de buren beslissen om opnieuw hoger beroep aan te tekenen, deze keer bij de Raad van State. De Raad van State verbreekt het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met een toch wel dubbele uitspraak. De Raad van State stelt enerzijds dat volgens de Grondwet enkel hoven en rechtbanken en niet de vergunningverlenende overheid zich mag uitspreken over de schending van ‘subjectieve rechten’. Dat zijn persoonlijke belangen. De deputatie had zich volgens de Raad van State niet mogen uitspreken over burenhinder door schaduw, dat mag enkel de rechtbank doen. Anderzijds zegt de Raad van State echter ook dat de deputatie, ondanks het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, de vergunningsaanvraag moet beoordelen overeenkomstig de ‘goede ruimtelijke ordening’. De deputatie heeft correct geoordeeld dat het verlenen van een vergunning voor het rooien van de esdoorn stedenbouwkundig onverantwoord is en heeft de grenzen van haar bevoegdheid hiermee niet overschreden.

En wat nu?

Doordat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd is door de Raad van State, zal het provinciebestuur zich opnieuw moeten uitspreken over de kapvergunning. Alleen mag de deputatie zich deze keer enkel baseren op de goede ruimtelijke ordening en zich niet uitspreken over de subjectieve rechten van de burenhinder. Ook voor de eigenaars van de tuin is dit Kafkiaans verhaal geen pretje. De dwangsom die jaren geleden werd opgelegd door de rechtbank van eerste aanleg, is ondertussen al opgelopen tot meer dan 150.000 euro. De eigenaars kunnen geen kant uit. Zonder een vergunning wil immers geen enkele aannemer een dergelijk grote boom kappen, want dan zijn ze niet verzekerd. Een boom kappen zonder vergunning is immers een bouwmisdrijf. Dit verhaal is dus nog niet afgelopen. Wij blijven alvast hopen op een happy end, zowel voor de esdoorn als voor de eigenaars.

.


De vrijwilliger Ward is letterlijk een stille kracht, hij vraagt geen aandacht en werkt constant door. Maar dat wil niet zeggen dat Ward niet praat als je hem aanspreekt. Dus ik wou wel even luisteren naar wat hij allemaal in zijn mars heeft.

Hoe kwam je bij GMF terecht? Via een vacature voor vrijwilligers op vrijwillerswerk.be. Het pakket paste bij mijn profiel, ik heb direct gesolliciteerd en was aangenomen.

Welke taken voer je uit? Heel divers. Ik doe allerlei taken op het secretariaat, zoals klasseren, facturen

controleren, infomappen voor adviseurs maken, de kalender van de activiteiten invullen, of allerlei lijsten maken in Excel. Maar ik ga ook de baan op om boodschappen te doen, naar de post of het copy centrum. En ik hielp om deze frontaal klaar te maken voor versturing.

Naam: Ward Van Gucht (29 jaar) Beroep: Werkzoekende Hoe lang bij GMF: sinds mei 2013

Wat is je drijfveer? Alles wat ik hier mag doen is waar mijn kwaliteiten liggen. Ik ben groen ingesteld en de werksfeer hier op de werkvloer zit goed.

volkstuinen, daar zouden er meer van mogen zijn.

films bekijken, passief sporten, gamen en reizen.

Welke actie zou je GMF nog graag zien doen?

En tenslotte... heb je nog andere hobby’s?

Katrien De Bel

Dat er een actie komt rond

De computer, office pakket,

Vrijwilliger bij GMF worden: laat het ons weten via info@gentsmilieufront.be

Frontaal digitaal ontvangen? Wil je het milieu minder belasten en bomen sparen maar toch de informatie van het Gents MilieuFront blijven ontvangen? Je kan ‘Frontaal’ nu ook digitaal aanvragen. Weg met de papieren versie. Geef je naam door via info@gentsmilieufront.be. We sturen je dan om de drie maanden een mail met de link naar de digitale Frontaal.

15


Ecomodernisme: een nieuwe tint groen In dialoog met de Gentse ecomodernist Bart Coenen

Bart Coenen heeft een verleden bij Agalev (1999-2003) en de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt), waar hij van 2004 tot 2014 aan de slag was. Hij is de oprichter en hoofdredacteur van de ecomodernistische nieuwswebsite BackCover. Uit het vorig jaar gepubliceerde Ecomodernistisch Manifest, dat door Coenen in het Nederlands werd vertaald, spreekt de overtuiging dat de wetenschappelijke vooruitgang ons naar een duurzame toekomst stuwt. Het ecomodernisme is een nieuwe schakering van groen die gemengde reacties oproept, onder andere omdat ze controversiële technologieën omarmt zoals kernenergie en GGO’s. Oordeel vooral zelf. Tekst: David De Pue en Jonas Fahy Foto’s: Emmelien Callewier (pagina 17), Jonas Fahy (pagina 18)

Frontaal: Vroeger was u een traditioneel ecologist, nu bent u ecomodernist. Waarom bent u van kamp veranderd? Er kwamen vanaf 2008 kleine barstjes in mijn overtuiging. Ik had er moeite mee dat we bij Velt continu aan de mensen zeiden wat ze wel en niet mochten doen. Ik hield die bedenkingen voorlopig voor mezelf. In mijn eigen leven probeerde ik altijd alles zo ecologisch mogelijk te doen. Dan kregen we een dochter met Downsyndroom. Ik probeerde altijd heel zuinig te zijn, maar zij zette de kraan voortdurend open, trok het toilet tien keer door, enzoverder. Die spaarzaamheidsmoraal die ik had kon ik haar niet aanleren. Ik hoor weleens dat ik vroeger een fanaticus was, en dat verwijt is eigenlijk wel terecht. Dankzij mijn dochter heb ik geleerd dat fanatieke achter mij te 16

Frontaal // lente 2016

laten. Het tweede grote kantelpunt was de vernieling van de aardappelveldproef in Wetteren, in 2011. De directeur van Velt stond erop de activisten te steunen. Ik was het daar niet mee eens. Men heeft mij toen beloofd dat er intern een discussie ging komen over genetisch gewijzigde organismen (GGO’s), maar die is er nooit gekomen. Toen die gewelddadige actie plaatsvond had ik de bedenking: is dit het nu waard? Is dit het dossier waarvoor we geweld moeten gebruiken? Vervolgens ben ik met de wetenschappers van de veldproef gaan spreken. Ik merkte dat zij ook heel sociaal bewogen waren. Ze hebben helemaal geen kapitalistische drijfveren en die willen, net als wij, de wereld verbeteren. Ik ben uiteindelijk bij Velt weggegaan in 2014. Ik koesterde lang de hoop dat ik intern iets ging kun-

nen veranderen. Over de GGO-kwestie botste ik echter op een muur, daar was geen discussie over mogelijk.

Frontaal: Het ecomodernisme zet sterk in op technologie. Is er daarnaast geen maatschappelijkeconomische verandering nodig? Het ecomodernisme staat ook echt wel voor maatschappelijke verandering. Als het gaat over ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, kiezen de ecomodernisten duidelijk om het Zuiden te laten ontwikkelen door economische groei te stimuleren. Wil je echte economische ontwikkeling in de Derde Wereld, dan moet je er mee leven dat het een industriële ontwikkeling zal zijn. We moeten afstappen van het paternalistisch idee dat ze in het Zuiden wel zonnepanelen mogen gebruiken, maar geen nucleaire energie. Wanneer landen een economische ontwikkeling doormaken, zie je ook dat het geboortecijfer omlaag gaat. Economische ontwikkeling zorgt sowieso voor een afremming van de bevolkingsgroei, maar het hoofddoel is natuurlijk dat mensen uit de armoede worden getild.

Frontaal: Gaat het niet eerder over de vraag of wij hier in het Westen wel twee koelkasten per gezin nodig hebben, of twee wagens? Hoeveel is genoeg? Dat is een heel mooi verhaaltje waar ik ook jarenlang in geloofd heb. Persoonlijk ben ik van mening dat dit fel overdreven wordt. Er zijn ook veel mensen hier bij ons die wat meer zouden willen uitgeven, maar dat niet kunnen omdat


// Er moet meer diversiteit zijn in het spectrum van het ecologisme // ze het financieel moeilijk hebben. Er is een financiële crisis geweest die voor veel mensen een impact heeft gehad. Bij die mensen moet je niet afkomen met het verhaal dat ze het met minder moeten doen. Ik heb wel problemen met buitensporige consumptie, zoals je ziet bij sommige vedetten en voetballers. Daarnaast zijn er gunstige tendensen die spontaan ontstaan. Zo is het gemiddeld watergebruik gedaald, net als de vleesconsumptie.

Frontaal: Onze veel te hoge ecologische voetafdruk geeft toch aan dat we serieus boven onze stand leven? Ontkoppeling, waarbij economische ontwikkeling loskomt van milieudruk, zorgt ervoor dat er terug ruimte vrijkomt. Ecomodernisten zijn het er met traditioneel groen over eens dat we moeten evolueren naar een systeem dat duurzaam is. De ecomodernisten willen alle mogelijke technologische oplossingen die naar dat doel kunnen leiden omarmen, terwijl klassieke bepaalde technologieën uitsluiten. Zo laat je een aantal interessante mogelijkheden om tot een duurzame wereld te komen liggen. Kernenergie is daarvan een goed voorbeeld. Door kernenergie opzij te schuiven wordt het veel moeilijker om zonder fossiele energie aan de elektriciteitsvraag te voldoen.

Frontaal: Er is toch een studie die aangeeft dat we tegen 2050 in Vlaanderen 100 procent hernieuwbare energie kunnen halen?

Ze vergaten er wel bij te zeggen dat het een louter theoretische oefening betreft. Er wordt in de studie uitgegaan van technologische vooruitgang waarover veel onzekerheid bestaat. Zo werd er verondersteld dat de opslag van energie veel beter zal worden. Als we het zonder fossiele brandstoffen willen doen met de middelen en technologieën die we nu voorhanden hebben, zullen we zeker kernenergie nodig hebben. Het verhaal van 100 procent hernieuwbare energie is heel aantrekkelijk, terwijl kernenergie tegen een negatief imago opbokst. Er zijn een hele reeks nieuwe technologieën in ontwikkeling die een heel andere aard hebben. Sommige daarvan zijn bijvoorbeeld veel kleinschaliger en door de verbeterde technologie ook nog veel veiliger. Ik hoop dat de mensen daarmee wel overtuigd zullen geraken. De sector van de kernenergie heeft nu echt wel de taak om de harten van de mensen terug voor zich te winnen.

Frontaal: De grondstof voor kernenergie is hier niet voorhanden en kan na verloop van tijd schaars worden, terwijl je aan het einde van de keten bovendien nog met het nucleair afval zit. Dit kan je toch bezwaarlijk duurzaam noemen? Van het uranium dat nu als grondstof dient, wordt slechts 8 procent effectief gebruikt. Wat we nu nucleair afval noemen, is eigenlijk uranium dat nog voor ruim 90 procent bruikbaar is. In de kerncentrales van de toekomst kan dat afval gebruikt worden als grondstof. In feite

is kernafval niet zo’n groot probleem, zo lang het ergens veilig ligt opgeslagen. De mensen zijn enorm bang gemaakt voor kernenergie, terwijl er heel wat veilige en propere vormen van kernenergie op komst zijn, denk maar aan kernfusie en thoriumreactoren.

Frontaal: De ecomodernisten kiezen resoluut voor intensieve landbouw, maar daar gaan toch heel wat milieuproblemen mee gepaard? Wat mij betreft moet er niet overal aan intensieve landbouw worden gedaan. Er zijn heel wat interessante landbouwtechnieken die hun oorsprong vonden in de biologische landbouw, de bestrijding van plagen met natuurlijke vijanden bijvoorbeeld. Volgens mij is er een mooie synergie mogelijk tussen biolandbouw en biotechnologie. Mijn droom voor de landbouw van de toekomst is dat de beste technieken van de biolandbouw met die van de intensieve landbouw worden gecombineerd om tot een zo duurzaam mogelijke voedselproductie te komen. Als je als bioboer gebruik kan maken van de beste gewassen, die op zichzelf al resistent zijn tegen bepaalde plagen, dan ga je er toch voor? Het basisidee over landbouw in het ecomodernistisch manifest is dat intensieve landbouw er voor zorgt dat je op een andere plaats de ruimte kan sparen. Als je alles biologisch wil doen, dan zal je wellicht het vlees van de menu’s moeten schrappen. Ik ben zelf niet tegen vleesmatiging, maar ik zou er absoluut geen punt van willen maken om ieder> een te doen overschakelen op het 17


// Door kernenergie opzij te schuiven wordt het veel moeilijker om zonder fossiele energie aan de elektriciteitsvraag te voldoen // vegetarisme. Ik ben gestopt met zeggen wat andere mensen moeten doen (lacht). Onderzoek toont aan dat de biodiversiteit op biobedrijven groter is dan op conventionele landbouwbedrijven, maar de opbrengst ligt er wel een pak lager, waardoor het landgebruik hoger is. Als je kiest voor intensieve landbouw, dan kan je de uitgespaarde grond met rust laten, waardoor de biodiversiteit in die ‘wildernis’ nog veel groter zal zijn.

Frontaal: De landbouw in Vlaanderen is exportgericht. Zo wordt er veel vlees geproduceerd voor buitenlandse markten. Kunnen we het schaarse land dat we ter beschikking hebben niet beter gebruiken voor korteketenlandbouw? Als we hier in Vlaanderen op een zeer intensieve manier efficiënt vlees kunnen produceren, is dat een goede zaak, want er is sowieso vraag naar dat vlees en elders zouden ze het wellicht produceren met een grotere milieu-impact. Bovendien zal de dierlijke productie in de toekomst nog efficiënter worden. Versta me niet verkeerd, ik vind niet dat we heel Vlaanderen moeten opofferen voor intensieve landbouw, er moet zeker plaats zijn voor natuur. Wat ik een grotere bedreiging voor de natuur vind dan de landbouw, is het tempo waarmee we de open ruimte volbouwen. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is een ramp. We moeten inzetten op duurzame steden en de open ruimte vrijwaren.

18

Frontaal // lente 2016

Frontaal: Als we de gronden rond Gent die nu voor intensieve veeteelt worden ingezet zouden omvormen tot land voor korteketenlandbouw, zouden we dan niet aan voldoende voedsel geraken? Als je een dictatuur zou installeren, die bepaalt wat mensen mogen eten en wanneer ze dat mogen eten, dan zou dat heel misschien wel lukken. Dat vat mijn visie daarop samen (lacht). Ik geloof niet in dergelijke dromen. Je kan dat misschien theoretisch onderzoeken, maar ik geloof niet dat je dat in de praktijk kan brengen. Ik vind het goed dat er stadslandbouwprojecten bestaan, maar ze tonen wel aan hoe beperkt de mogelijkheden ervan zijn. Ze bevorderen de sociale cohesie en zijn geschikt om aan educatie te doen, maar niet om de stad te voeden.

Frontaal: Dirk Holemans, Gents gemeenteraadslid voor Groen en coördinator van de ecologische denktank Oikos, vermoedt dat ecomodernisten de bestaande machtsverhoudingen in stand willen houden. Hij noemt het ecomodernisme “de schaapsvacht van de big industry”. Groenen houden er niet van als anderen een karikatuur van hen maken. Ik vind dat ze zichzelf daar ook niet aan mogen bezondigen. Wij komen op het terrein van de traditionele groenen, we zijn als het ware concurrentie die zo snel mogelijk de kop in gedrukt moet worden. Als het ecomodernisme niet dood kan worden gezwegen, is het plan B om er een karikatuur van te maken.

Door zelf uit de ‘donkergroene’ hoek te stappen heb ik veel mensen ontmoet met een meer pragmatische visie. Ook binnen het ecomodernisme bestaan trouwens verschillende stromingen. Zo zien de Finse ecomodernisten de traditionele ecologisten als bondgenoten. Ze erkennen dat ze dezelfde doelstellingen hebben en over de meeste zaken zijn ze het eens. Waar ze wel problemen mee hebben, is dat een aantal standpunten binnen de groene beweging verboden lijken te zijn. Een van de doelstellingen van mijn website Backcover.be is dat soort discussies naar hier te brengen. Op dat vlak betekende het ecomodernistisch manifest echt een katalysator. Er moet meer diversiteit zijn in het spectrum van het ecologisme. Dat is wat mij drijft. Ik hoop dat iedereen uit zijn ideologische loopgraven komt en met elkaar de dialoog aangaat.

.

Meer lezen? Op deze link vind je de lange versie van dit interview: http://daafsblog.blogspot. be/2016/01/ecomodernisme-een-nieuwetint-groen.html Het ecomodernistisch manifest vind je hier: http://www.ecomodernism.org/nederlands/ De website BackCover: www.backcover.be Kritiek op het ecomodernisme lees je onder andere hier: http://www.bondbeterleefmilieu.be/page. php/milieublog/2015/10/287 http://www.oikos.be/schrijversgemeenschap-sp-777485182/archief-per-categorie/opinie/item/725-de-nieuwe-schaapsvacht-van-big-industry


WILDE

PLANTENBEURS zondag

i e m 1

in de BOURGOYEN

u

10u-18

THEMA EETBARE PLANTEN MET ADVIES EN PROEVERTJES PLANTENVERKOOP • WORKSHOP EGELS IN JE TUIN • VERHALEN IN HET GRAS • MEESPEELCIRCUS • INFOSTANDEN • BIOBAR

Live muziek door FLORIAN & AMBROOS DE SCHEPPER EN MOUSSA DEMBELE NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN • DRIEPIKKELSTRAAT 32 • GENT-MARIAKERKE • 09-227 22 94 www.natuurpuntgent.be • gent@natuurpunt.be

GINDERELLA

Gin

Fresh

fused In

Herb

GINDERELLA Gents Onkruid Vergaat Niet


EURABO

AVALON

Avalon is een van de lekkerste vegetarische restaurants in het Gentse, gelegen naast het Gravensteen. Je kan er naast de dagschotel ook tal van andere gerechten en suggesties eten.

-10%

op het eten, op vertoon van GMF lidkaart

Geldmunt 32, 9000 www.restaurantavalon.be 09 224 37 24

-10% éénmalig

-10%

op Steico flex FSC houtwolisolatie en Pro Clima luchtdichtingsmaterialen niet cumuleerbaar met andere kortingen Wiedauwkaai 87, 9000 www.eurabo.be 09 216 46 40

31/12/16

BIOSHOP PIMPERNEL

1m

3

gratis

Nieuwevaart 118 A, 9000 www.lab15.be 09 233 51 68

Antwerpse Steenweg 450, 9040 Charles de Kerchovelaan 423, 9000 www.pimpernel.be 31/12/16

op vrijdagavond bij afgifte bon, niet cumuleerbaar met andere acties (1 bon per persoon)

Je vindt er leuke en originele spullen tegen lage prijzen: éénmalig boeken, speelgoed, meubelen, decoratie, huisraad, elektro, …

op vertoon van GMF lidkaart K. Maria Hendrikaplein 6, 9000 www.lekkergec.be 09 242 87 50

31/12/16

TINTELIJN CVBA

-5%

Tintelijn verkoopt ecologische verf, natuurlijke pleister, parket, linoleum en onderhoudsproducten. Steeds aangelengd met het juiste advies! Daarnaast voeren we ook al deze werken uit als aannemer.

Verkortingstraat 53, 9040 www.tintelijn.be 09 219 09 60

31/07/16

DE WASSENDE MAAN CVBA

De Wassende Maan kweekt ÉÉNMALIG groenten op een biodynamische wijze. De winkel biedt een uitgebreid gamma biologische verswaren en droogwaren.

op de groenten in één van onze winkels bij afgifte bon Beekstraat 35, 9800 www.dewassendemaan.be 09 386 82 14

Lekker GEC is een biologisch-vegetarisch restaurant én een sociaal-ecologische werkplaats. Je proeft er het enthousiasme en de verscheidenheid bij elke hap van het Weeg-watje-eet-buffet!

bij aankoop van natuurverf op vertoon van GMF lidkaart

bij afgifte bon, niet cumuleerbaar met andere kortingen

-10%

-5%

31/12/16

DE KRINGWINKEL ATELJEE

5 winkels in Gent www.uwkringwinkel.be 09 224 07 15

31/12/16

LEKKER GEC

DE GROENE WAAIER

De Groene Waaier is een verestaurant. éénmalig Hetgetarisch-biologisch serveert smakelijke, kleurrijke dagschotels op basis van originele recepten en eerlijke ingrediënten.

-10%

Lab15 is een aannemingsbedrijf dat zich toelegt op de bouw van passiefhuizen in houtskelet. We doen ook bijbouwen en daktimmerwerken voor energiesparende renovaties.

1 gratis kubieke meter ingeblazen cellulose isolatie, voor elke bestelling vanaf 10 m3

bij afgifte bon, niet cumuleerbaar met andere kortingen

Schoonmeersstraat 25, 9000 www.degroenewaaier.be 09 329 39 80

31/12/16

LAB 15

In hun twee winkels bieden ze een ruim assortiment van verswaren, brood, voeding, supplementen en cosmetica aan.

-10%

Eurabo biedt kwalitatieve bio-ecologische isolatiematerialen en FSC-gelabelde houtproducten aan, voor energiezuinige renovatie- en houtbouw.

31/12/16

31/12/16

KOMKOMMERTIJD

-1€

Komkommertijd is een cooperatieve vennootschap en biedt een heerlijk veganistisch all-you-can-eat buffet aan in Gent. We gebruiken zoveel mogelijk biologische en eerlijke handelsprodukten.

op de maaltijd op vertoon van GMF lidkaart Reep 14B, 9000 www.komkommertijd.be 0485 73 16 17

31/12/16


WAKAME

Op werkdagen kunt u van een verwarmende kop soep, een verfrissende salade of een éénmalig stevige pasta of risotto komen smullen. Alles is vegetarisch.Ook take-away.

-1euro op dagschotel bij afgifte bon

WERELDWINKEL GENT SINT-PIETERS

fruitsap gratis

Producten van eerlijke handel zijn onze specialiteit. Met het brede assortiment tonen we dat eerlijke handel mogelijk is.

bij aankoop van 5 euro,1 gratis flesje fruitsap 0.20 l bij afgifte bon Lostraat 34, 9000 www.wakame.be 09 221 87 35

Maria-Hendrikaplein 5, 9000 £www.oww.be/gent.st.pieters 09 242 87 57

31/12/16

DE WALRUS

BLUET

Fair flowers, plants and design: We werken uitsluitend samen met mensen die bewust éénmalig bezig zijn met biologisch en ecologisch geteelde bloemen en planten.

-5%

30/06/16 31/12/16

Lichtbruin eetcafe

-€1

éénmalig

op eten bij afgifte bon

bij afgifte bon Lange Kruisstraat 6L, 9000 www.bluet.be 09 223 02 22

Coupure Links 497, 9000 www.walrus-gent.be 09 279 38 48

31/12/16

OHNE

OHNE biedt de mogelijkheid om verpakkingsvrij, biologisch en zo lokaal mogelijk te kopen in Gent. Je vindt er zowel algemene voeding als drank, wasmiddel en verzorgingsproducten. Je bent er welkom met je eigen verpakking!

-10%

op vertoon GMF lidkaart

Steendam 59, 9000 www.ohne.be 0474 78 91 92

-10%

31/12/16

KLEIN SPOOK & TANTE ROSA

Klein Spook: wasbare luiers en toebehoren Tante Rosa: wasbaar maandverband en menstruatiecups

op het volledige gamma van Klein Spook en Tante Rosa Niet cumuleerbaar met andere kortingen Aaigemstraat 43, 9000 kleinspook.be, tanterosa.be 09 279 38 48

31/12/16

31/12/16

HUUS

TAVONTUUR

-10% éénmalig

Jouw bioverswinkel met mens- en milieuvriendelijke producten.

bij afgifte bon, niet cumuleerbaar met andere kortingen Burgstraat 137, 9000 www.blauwkasteel.be 09 225 87 95

31/12/16

naam:

31/12/16

Lidkaart

Nieuwevaart 118/003, 9000 www.huus.be 0499 10 80 70

GMF

op leem- en kalkpleisters en natuurverf op vertoon GMF lidkaart

gentsmilieufront

K. Maria Hendrikaplein 5 9000 Gent 09 242 87 54 info@gentsmilieufront.be www.gentsmilieufront.be

2016

-5%

Bij HUUS tonen we dat natuurlijke afwerkingsmaterialen ook zeer geschikt zijn voor de hedendaagse woning.


www.eurabo.be

***

2012 bio-ecologische bouwpartner

www.eurabo.be - info@eurabo.be - tel +32 (0)55 23 51 40


V A C A T U R E S

GEZOCHT

GEZOCHT

ACTIVITEITEN-GOEROE

FRONTAAL-BEEST

Ben je goed in mensen motiveren? Hak je gemakkelijk knopen door? Heb je zin om samen met een enthousiaste bende GMF-ers milieu-activiteiten te bedenken en uit te voeren? Dan ben jij onze activiteiten-goeroe!

Kan je goed overzicht bewaren? Droom je ervan om eindredacteur te worden? Ben je een stipt persoon? Sta je graag aan het roer? Dan ben jij het beest dat we zoeken!

Hoeveel tijd?

Hoeveel tijd?

Taken?

Taken?

Wat biedt GMF jou?

Wat biedt GMF jou?

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd?

1 keer per maand enkele uren samen komen, op een vaste avond. Je verdere engagement op de activiteiten bepaal je zelf, naargelang je tijd en goesting.

De activiteiten-goeroe is het aanspreekpunt voor de activiteitenwerkgroep. Je verstuurt de e-mails naar de groep (agenda), en als het kan, zit je ook de meeting voor. Je hakt knopen door over onze activiteiten en motiveert je mede-vrijwilligers om mee te werken.

Vrijwilligerswerk in een bruisende beweging, ondersteuning door secretariaat, ruimte om gekke ideeën te realiseren, concrete bijdrage aan een duurzaam Gent.

Stuur ons vrijblijvend een e-mailtje op info@gentsmilieufront.be of spring eens binnen op kantoor.

4x per jaar samenkomen op de redactieraad waar alles rond ons tijdschrift Frontaal wordt besproken.

Als Frontaal-beest volg je het tijdschrift op, op de redactieraad zelf en van thuis uit. Je nodigt de mensen uit om te komen en herinnert ze aan deadlines.

Vrijwilligerswerk in een bruisende beweging, ondersteuning door secretariaat, ruimte om gekke ideeën te realiseren, concrete bijdrage aan een duurzaam Gent.

Stuur ons vrijblijvend een e-mailtje op info@gentsmilieufront.be of spring eens binnen op kantoor.

V A C A T U R E S 23


Milieutip (Lente)schoonmaak...

... en grootmoeders wijsheid Wanneer de eerste lentezon te voorschijn komt is het in veel huishoudens tijd voor een grondige lenteschoonmaak. In de supermarkt vinden we hiervoor tientallen speciale producten die netheid en hygiĂŤne beloven. De meesten ervan zijn niet alleen duur en overbodig, maar ook schadelijk voor mens en milieu. Anders poetsen is een keuze die we kunnen maken. Tekst en illustratie: Britta Bolte

Minder is veel meer

We gebruiken dagelijks was- en reinigingsmiddelen in onze huishoudens. Veel schoonmaakproducten zorgen voor vervuiling van het afvalwater dat daardoor steeds moeilijker te zuiveren is. Vooral producten als ammoniak, javel en agressieve gootsteenontstoppers zijn zeer slecht voor mens, milieu en water. Schoonmaakproducten op basis van plantaardige grondstoffen zijn veel minder belastend. 24

Frontaal // lente 2016

Op grootmoeders wijze

Vroeger waren azijn, soda, bruine zeep en zand de basisproducten voor de schoonmaak. Ook vandaag kunnen wij zonder aan kwaliteit te moeten inboeten veel schadelijke producten vervangen door middeltjes van vroeger. In grootmoeders poetskast vinden we een heleboel natuurlijke huishoud- en reinigingsmiddelen die vlot de strijd aankunnen met de moderne chemiecocktails uit de supermarkten:

- Bruine (of groene) zeep: gemaakt van plantaardige oliĂŤn, goed afbreekbaar en daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor synthetische detergenten (zoals bv. natriumlaurylsulfaat). Kan door haar goede vetoplossende eigenschap worden ingezet als allesreiniger, handzeep, textielwasmiddel of ontvlekker. Best niet op hoogglanslak en voor delicate was gebruiken.


- Soda: verkrijgbaar in de winkel als schoonmaaksoda (natriumcarbonaat) of zuiveringszout (natriumbicarbonaat). Schoonmaaksoda is goed afbreekbaar, sterk vetoplossend en kan gebruikt worden als allesreiniger, schuurmiddel, wasmiddel, ontstopper, zilverpoets en ontgeurder. Soda is niet geschikt voor de schoonmaak van aluminium, marmer of poreuze gesteenten en delicate stoffen van dierlijke oorsprong. Zuiveringszout bindt zuren en kan ingezet worden als ontstopper en WC-reiniger (in combinatie met azijn), ontsmetter of bleekmiddel (in combinatie met citroen). - Azijn: heeft een goede ontkalkende en ontsmettende werking. Er bestaat ook speciale schoonmaakazijn die zuurder en bijgevolg efficiĂŤnter is. Azijn vermindert de werking van zeep en is daarom best niet samen met zeep te gebruiken. Het kan onder andere ingezet worden als ontkalker, alternatief voor ammoniak, wasverzachter (nooit in hetzelfde bakje als de zeep), ontstopper (in combinatie met soda), glansmiddel, onkruidverdelger en voor het verwijderen van zeepresten.

// Ammoniak, bleekwater en agressieve gootsteenontstoppers zijn zeer slecht voor mens, milieu en water. // Kies voor microvezel

Een zuinige dosering en het gebruik van de juiste poetsdoeken zijn best voor het milieu. Daarbij is belangrijk dat doeken en sponzen proper gehouden worden en regelmatig vervangen en gewassen worden. Bij gebruik van microvezeldoekjes is enkel handwarm water nodig. De doekjes hebben een groot absorberend vermogen, zijn multifunctioneel inzetbaar en kunnen op een lage temperatuur met weinig wasmiddel gewassen worden.

Het etiket

Met een allesreiniger op basis van plantaardige bestanddelen (best geconcentreerd) is er maar ĂŠĂŠn product nodig in plaats van een kast vol schadelijke producten en wordt het afvalwater minder vervuild door verschillende stoffen. Ontsmettingsmiddelen, luchtverfrissers of andere kunstmatige geurverspreiders zijn bij normale poetstaken en regelmatige verluchtig van je huis overbodig. Het etiket van een schoonmaakproduct vermeldt of het product al dan niet milieuvriendelijk is. Dit is soms ook af te leiden uit aanwezige labels (zie hiernaast). Bij gevaarlijke producten moet de naam van de gevaarlijke elementen, de gevaarsymbolen (zwart op oranje) en uitleg over bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen op de verpakking staan.

> 25


Milieuvriendelijk

Wil je kiezen voor een milieuvriendelijk product? Hou dan zeker ook rekening met deze elementen: - biologische afbreekbaarheid: volgens de wet moeten oppervlakteactieve stoffen van een product binnen de 28 dagen voor 60 procent afgebroken worden tot water, CO2 en anorganische zouten. Ecologische producten scoren hier beduidend beter. - ingrediĂŤnten: grondstoffen, zepen, detergenten en wasactieve stoffen van plantaardige oorsprong zijn milieuvriendelijker dan reinigingsmiddelen op basis van synthetische stoffen. Vermijd producten die chloor (Cl), fosfor (P) of fosfaat (PO4) bevatten. - dosering: een milieuvriendelijk product bevat duidelijke informatie over de dosis in functie van de vervuiling of hardheid van het water. Gebruik nooit meer dan de aangegeven dosis. - verpakking: de verpakking is idealiter navulbaar, recycleerbaar en/of gemaakt van gerecycleerd materiaal is. Een grotere verpakking is doorgaans beter dan een kleine.

.

Meer info Brochure met info en tips over anders poetsen: www.biz-kempen.be/sites/default/files/2011_proper_poetsen.pdf Verdere info: www.wecf.eu/cms/download/2006/Module%20schoonmaakmiddelen.pdf www.treehugger.com/htgg/how-to-gogreen-cleaning.html

26

Frontaal // lente 2016

OHNE NATUURLIJK ONVERPAKT


Eerste klimaatactie na het akkoord van Parijs

Op zondag 13 december, een dag na het klimaatakkoord in Parijs, plantten vrijwilligers van het GMF een veertigtal boompjes of struikjes. Tekst en foto: Edwin Verschelde

T

ijdens de fietstocht in het kader van de strijd tegen de geplande sluis van NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) in Heusden, stond klimaat centraal. Er werd niet alleen uit de doeken gedaan waarom de sluis er niet moet komen, maar onmiddellijk zijn er in de naast de Schelde gelegen Gentbrugse Meersen ook een 40-tal boompjes/struiken aangeplant met eetbare vruchten.

Die halen vanaf nu CO2 uit de lucht en zorgen voor een klein aanbod aan fruit: twee keer positief voor ons milieu.

Leerrijk

Het was een leerrijke fietstocht. De sluis moet er komen onder het mom van veiligheid tegen de hogere verwachte waterstand door de opwarming van de aarde. De door W&Z voorgestelde oplossing, namelijk het afsluiten van de Schelde tussen Gentbrugge en Heusden, zorgt niet enkel voor de vernietiging van een uniek stukje zoetwatergetijgebied. Ook afvoer van het hemelwater, dat normaal gravitair de Schelde binnenvloeit, zal vanaf dan extra overgepompt moeten worden in het stilstaande water in het deel tussen Gent en de nieuwe sluis in Heusden.

Ook los van de discussie of de natuurwaarden nu voldoende kwalitatief gecompenseerd zullen worden door nieuwe evenwaardige gebieden, moeten die extra natuurgebieden natuurlijk ook aangelegd worden. Daarbij worden boszones vernietigd die ook opnieuw moeten gecompenseerd worden... Deze werken gebeuren uiteraard ook niet met machines op zonne-energie‌

Planten

Ondanks het druiligere weer zat de sfeer er goed in en na het planten was onze beloning, met de combinatie drakenkeutels en sleedoornjenever, overheerlijk (met dank aan Maureen)!

.

27


De fietswieder: low tech met branie Wat gebeurt er als twee jonge boeren en een smid de handen in elkaar slaan? Ze ontwikkelen samen een geweldige machine zonder motor maar mét pedalen: de fietswieder. Ik maakte een praatje met één van de drie. GMF-vrijwilliger en student agro- en biotechnologie Wim Michels sleutelt samen met zijn twee kornuiten al bijna twee jaar aan de perfecte fietswieder. Tekst: Toby Lauwerier Foto’s: Fietswiederss

28

Frontaal // lente 2016


H

un vijfde en naar eigen zeggen beste prototype – de Fietstractor is net uit hun atelier gerold richting bioboervelden. Voor de voorgangers werden respectievelijk volgende namen bedacht: Weeder One, The Honeymoon, The 4x4 Drive en The Grasshopper. Wim had altijd al een passie voor techniek. Als kind was hij uren in de weer met K’nex en experimenteerde hij met zelfgemaakte kruisbogen. De kruisbogen liggen ondertussen ergens op zolder, maar spelen doet Wim nog steeds. Magazijnrekprofielen, een paar klemmen, bouten en moeren en twee oude mountainbikes: meer is er niet nodig voor een vernuftig staaltje low-tech. Als beginnend bioboer ervaarde Wim aan de lijve de ergonomische nadelen van het handwerk op de akker. Met de wiedfiets ga je plat op de buik en wordt manueel onkruid wieden een meer relaxte en rugvriendelijke bezigheid. Met de vrije handen kan je vlijtig het onkruid uittrekken, maar ook planten en oogsten.

En dat allemaal zonder motor! Wim: “Deze machine heeft helemaal niet zoveel kracht nodig om zich voort te bewegen, een machine zonder motor is niet alleen ecologischer, energieefficiënter en robuuster, ze maakt ook geen hinderlijk lawaai tijdens het werk. Bovendien is motorloos gewoon veel leuker!” De aandrijving bij de verschillende prototypes is steeds anders. Bij The Grasshopper werd het sprinkhaanmechanisme gebruikt, een zelfbedacht neologisme voor het zich eenvoudigweg afduwen op de grond via een verbinding met de voeten. Bij het laatste model, de Fietstraktor, gebeurt de aandrijving rechtstreeks via de trappers. Met de Fietstraktor kan je onkruid niet alleen handmatig, maar ook mechanisch te lijf gaan: aan de voorzijde is een schoffel geïnstalleerd. Grootse commerciële plannen hebben Wim en zijn collega’s voorlopig niet. Hun ontwerpen zijn volledig open source. Wel zijn er plannen om binnenkort met een workshop te beginnen:

geïnteresseerde bioboeren kunnen dan met een zelfbouwpakket hun eigen fietswieder bouwen. Het idee van de drie bereikte ook de Universiteit van Antwerpen, waar de studenten productontwikkeling voor hun bachelorproef de opdracht kregen elk een eigen fietswieder te ontwerpen. Er zitten flitsende ontwerpen tussen, monkelt Wim, helaas zijn de meesten niet echt eenvoudig realiseerbaar. De landbouw zal dankzij deze wiedfiets nooit meer hetzelfde zijn, beweren de drie bio-barabassen lachend op de Facebookpagina van hun project. Ze hebben fans van over de hele wereld, bioboeren maar ook liefhebbers van hardcore- maar toch ook low-tech-engineering. De fietswieder: gek én geniaal! https://www.facebook.com/Fietswiederss/ (*) (*) ja, met twee s’en.

.

29


RUP stedelijk wonen slaat de bal mis GMF heeft een aantal bedenkingen

Voor elke vierkante meter grond in Gent is de functie juridisch vastgelegd in bestemmingsplannen. Zo zijn er zones voor parken, landbouw, wonen, industrie,… vastgelegd. Het stadsbestuur wil nu voor meer dan 150 plekken in Gent extra woonfuncties voorzien. Daarvoor werd het RUP stedelijk wonen opgestart. In veel gevallen gaat het om het rechtzetten van fouten uit het verleden of technische aanpassingen. Maar ook een reeks grotere open ruimtes, van belang als buurtgroen, speelruimte of voor stadslandbouw, moeten mee op de schop. Tekst: WG Beleid

30

Frontaal // lente 2016

A

ls de stad een perceel juridisch van statuut wil veranderen, moet een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. Het ‘RUP stedelijk wonen’ combineert meer dan 150 sites in de stad binnen één procedure. In vele deelgebieden gaat het om het rechtzetten van fouten uit het verleden, bijvoorbeeld perceelsgrenzen die verkeerd op het kadastraal plan staan. Die worden nu juist ingetekend. In de oudere Bijzondere Plannen van Aanleg werden vaak zeer gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd, over de vorm van het dak bijvoorbeeld. Deze zaken worden ook aangepast. Een ander terugkerend probleem is dat bijvoorbeeld een leegstaande school of bedrijfsgebouw in de oudere plannen ook als zodanig is ingekleurd en daardoor niet kan herbestemd worden naar wonen. Dat de stad deze fouten of technische problemen rechtzet, is een goede zaak.

Open ruimte op de schop Tegelijk wordt dit RUP stedelijk wonen ook gebruikt om een heel aantal kleine en grotere open ruimtes om te zetten naar woongebied. Dat is vooral het geval in de randgemeenten: Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Oostakker en SintDenijs-Westrem. In veel gevallen zijn deze open ruimtes belangrijk voor de buurt als speelruimte, voor volkstuintjes of gewoon als buurtgroen. Een voorbeeld daarvan is een stuk grond van 5.000 vierkante meter langs de Johannes Hartmannlaan in SintAmandsberg. Voor het grootste deel

ingekleurd als tuin. In de realiteit is dit gebied ook gedeeltelijk in gebruik als moestuin. Navraag bij de volkstuinorganisatie uit de buurt leert dat de gemiddelde wachttijd voor een volkstuinperceeltje 30 jaar is. Het zou dan ook zonde zijn als deze grond woonzone wordt. In Oostakker gaat op het eerste zicht het meeste open ruimte voor de bijl. In het deelgebied Centrum-Zuid gaat het om een nieuw woongebied van 7 hectare, 14 voetbalvelden groot. Niet dat er geen woningen bij kunnen komen, maar op zijn minst zou de stad toch moeten kiezen voor een compacte bebouwing, om zo een aaneengesloten buurtpark van enkele hectaren mogelijk te maken.

Woonnood?

Het stadsbestuur motiveert dit plan door te verwijzen naar de nood aan nieuwe woonlocaties in de stad. Maar is er wel sprake van een woonnood, in verhouding met de bevolkingsprognoses? Bij de uitwerking van het nieuwe structuurplan Gent worden deze bevolkingsprognoses vergeleken met de lopende woningbouwdossiers. Dit zijn lopende dossiers (van minstens 10 wooneenheden) die bij de dienst vergunningen van de stad zijn ingediend. Deze dossiers nemen 120 procent van de bevolkingsprognoses tot 2030 op. Die woonnood lijkt dan ook geen issue op zich. De woonstudie van de administratie toont wel aan dat een aantal specifieke woonvormen algemeen of in bepaalde wijken ontbreken. Het gaat dan in de


eerste plaats om sociale en betaalbare woningen, gezinsvriendelijke woningen met een tuin, wonen voor ouderen, … Toch worden in het RUP stedelijk wonen weinig tot geen voorwaarden opgelegd om deze tekorten op vangen. De stad creëert gewoon nieuwe bouwmogelijkheid voor private actoren. Deze grondeigenaars moeten geen investeringen doen om bouwgronden te verwerven en krijgen dus een bouwmogelijkheid (ongeveer 1.000 euro per vierkante meter winst) op een gouden dienblaadje geserveerd.

Gekoppelde verdichting

Uiteraard is het een goede zaak om op strategische locaties, nabij openbaar vervoer, verder te verdichten. Deze verdichting moet dan wel verstandig gebeuren, door nieuwe woonontwikkelingen te combineren in een geïntegreerd project met andere voorzieningen voor de buurt. Ook hier wringt het schoentje. Er blijkt geen strategische, overkoepelende visie te zitten achter de keuze van de verschillende locaties. Bovendien worden er aan de eigenaars of ontwikkelaars geen bijkomende eisen opgelegd, bijvoorbeeld in de vorm

van openbaar groen of een wandeldoorsteek. De stad heeft met dit RUP nochtans een instrument in handen om een aantal noden in verschillende wijken op te vangen, zonder dat ze hier zelf veel moet investeren. Een goede samenwerking en coördinerende functie in deze projecten, kan heel wat noden van verschillende buurten opvangen. En dat in combinatie met woonverdichting. Als er naast hogere dichtheden en bouwmogelijkheden ook eisen worden opgelegd, kan de stad profiteren van bijkomende ontwikkelingen. Op die manier krijgt de stad iets terug voor haar planningsinitiatief en worden aan de lasten van bijkomende verdichting en het aansnijden van open onbebouwde percelen, ook de lusten voor de bestaande en nieuwe bewoners gekoppeld.

Oproep!

Door de omvang van het RUP, met meer dan 150 deelgebieden over heel Gent, is het voor GMF onmogelijk om de impact van elke site apart in de buurt in te schatten. Nog veel moeilijker is het om de gekoppelde effecten van deze ingrepen voor de hele stad te ramen. Het

.

// De stad creeert nieuwe bouwmogelijkheid voor private actoren. //

verdwijnen van waterdoorlatende grond op de verschillende locaties, zal wellicht niet voor wateroverlast zorgen, maar de som van al deze extra verharding kan daarentegen juist wel problematisch worden. Dit maakt het ‘RUP stedelijk wonen’ een zeer on-transparant en complex dossier. GMF roept daarom op om in je buurt in de gaten te houden of er veranderingen op til staan en of deze in verhouding zijn met het verlies aan groen, open ruimte in je wijk. De voorlopige plannen kan je vinden op de website van de stad.

.

31


Stap voor stap naar een energiezuinige wijk Kiezen voor tochtstrips, led-verlichting en onder veel knus dons in een niet verwarmde slaapkamer

Het werkt aanstekelijk om samen met je gezinsleden en buren een gezamenlijk doel voor ogen te hebben. Stad Gent neemt deel aan het Europese project Step by Step en nodigt enthousiast 1500 gezinnen van de wijk Sluizeken- Tolhuis - Ham uit om een energiebesparendere levenswijze aan te nemen. Tekst: Pieterjan Vandenbussche Foto: Pieterjan Vandenbussche (foto boven), Website Step by step

32

Frontaal // lente 2016

D

e Stap voor Stap - adviseurs zetten de eerste stap en komen naar je toe (als je tenminste wijkbewoner bent). Ze helpen alle gezinnen met een smartmeter ĂŠĂŠn of meerdere nieuwe energiebesparende gewoontes te kiezen. En de keuze is niet limitatief: of de thermostaat een graadje of twee minderen, of voortaan een deksel op de kookpotten leggen of voortaan wat kouder douchen (dit is trouwens zeer gezond!) of glazen flessen kopen of Led verlichting gebruiken of de diepvries om de drie maanden ontdooien of de deuren en ramen isoleren met tocht-


strips of kiezen voor lokaal geteeld fruit en groenten of de GSM ‘s nachts op ruststand zetten en nog zoveel meer. De smartmeter berekent het verschil in energieverbruik doorheen het hele project. Hieruit blijkt in welke mate het aannemen van positieve gewoonten bijdraagt tot energiebesparing.

Begeleiding op maat

De verantwoordelijke voor het project is Jolien D’Hondt van de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent. “Na een maand contacteren we het gezin opnieuw”, zegt ze, “Zijn de gezinnen geslaagd in hun opzet? Of niet? Spannend! We stellen nieuwe acties voor zoals de boiler tussen 55 en 60 graden instellen en handen met koud water wassen”. Elk gezin krijgt dus begeleiding op maat. En vult Jolien aan: “De gezinnen krijgen in een later stadium ‘Energy Saving Kits’. In zo’n kit zit ledverlichting, een waterbesparende knop, een tochtstrip en een verdeelstekker”. De adviseurs gaan niet als energiesnoeier te werk gaan. Ze informeren de bewoners wel over het aanbod van Stad Gent om woningen energiezuiniger te maken door gebruik te maken van renovatiebegeleiding en energiepre-

mies. De adviseur vermeldt ook de Energiecentrale als centraal aanspreekpunt voor alle vragen over energiezuinig verbouwen enzovoort. Het is ook mogelijk om met de hele straat een actie te plannen of met enkele van je buren. Hierbij kunnen we ons veel verbeelden. Als we Jolien vragen wat dat concreet inhoudt, vertelt ze dat de collectieve acties in een later stadium komen. Het project loopt immers in totaal twee jaar, dus alles op zijn tijd. Maar ideeën heeft ze vast en zeker: “Acties zoals het betrekken van een wijkschool in het project of gans de straat een feestmaaltijd laten koken met restjes, behoren tot de mogelijkheden”.

Internationaal

Het project wordt uitgevoerd in Gent, Warschau (Polen), L’Alcudia (Spanje) en Cefalu (Sicilië). ‘Step by step’ wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europse unie. Op de website van ‘Step by Step’ lees je dat Europa hoopt dat de meeste deelnemende huishoudens minstens drie gewoonten blijvend veranderen. Tijdens het pioniersproject in Frankrijk slaagden achtduizend huishoudens erin hun verbruik met 10

procent te laten zinken. Jolien legt uit dat het Franse voorbeeld aantoont dat direct contact met de burger veel effectiever is dan een grootschalige sensibiliseringscampagne. “Gedragsverandering is de grote opzet! Laagdrempelig creatief zijn voor geleidelijke en langzame energiebesparing”.

Viraal in de wijk

In de wijk bestaat ook energiearmoede. Het is hartverwarmend dat het project zo viraal is in de wijk. In het begin van de vorige oktobermaand waren reeds enkele bezielde bewoners present tijdens het kickoff- event in de Centrale. En nu, medio februari, nemen al 730 gezinnen deel aan het project. Zo zie je maar, als de bewoners van SluizekenTolhuis- Ham erin slagen om te breken met gewoontes, zetten ze samen een reusachtige stap vooruit met groene zevenmijlslaarzen. Dus waarom kies jij ook niet meteen één nieuwe gewoonte uit?

.

Meer info www.stepbystep2020.eu/

33


Op weg naar een

GMF vraagt raad

Het nieuwe subsidiebesluit voor milieuverenigingen vraagt aan elke milieuvereniging die subsidie wil om een beleidsplan op te maken. GMF had al een beleidsplan. Voor dit subsidiebesluit maken we een nieuw op. Dit beleidsplan 2017-2021 moet eind juni 2016 samen met het jaarplan 2017 bij de Vlaamse Overheid zijn. In het beleidsplan bepalen we scherpe, wervende en concrete doelstellingen voor de komende vijf jaar. Tekst: Toby Lauwerier Foto’s**: Gert Arijs, Katrien De Bel en andere

O

mdat we benieuwd zijn wat onze achterban hierover denkt, polsten we via verschillende bevragingen bij vrijwilligers, leden, mensen uit het middenveld en GMF-facebookvrienden naar hun ideeën voor GMF. Wat doen we goed, wat kan beter? Waar liggen mogelijke uitdagingen en welk inspirerend idee ontbreekt er nog in Gent? Zoveel mensen, zoveel meningen: hieronder een ludieke bloemlezing van de meest opvallende, interessante of hilarische antwoorden.*

Goe bezig

Over één ding zijn de meeste respondenten het eens: GMF is goe bezig! Sommigen schuwen de superlatieven niet - we zijn fantastisch; en Edwin beschrijft ons poëtisch als een lief draakje met scherpe tandjes. Bart stelt onze vraagstelling in vraag: ‘Wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind aan GMF: wat voor vraag is dat nu?’ schrijft hij, ‘GMF is gewoon nodig!’

* Sommige namen zijn veranderd uit respect voor hun privacy. ** De foto’s zijn van vrijwilligers van GMF, maar niet die geciteerd worden in dit artikel.

34

Frontaal // lente 2016

Veel mensen hebben vooral een band met het Gents Milieufront door Frontaal – al noemt niemand ons ledentijdschrift zo: men heeft het over ledenblaadje, het tijdschriftje, het magazine of het boekske van GMF. Sanne meldt een klein praktisch probleem: haar lidkaart past niet haar portefeuille. En over communicatie gesproken: Pieter is blij dat Comic Sans MS – typografisch onding - uit het logo verdwenen is. We ontvingen zowel sloganeske antwoorden in stenostijl als uitgebreide verhandelingen – mild en genuanceerd van toon of met veel uitroeptekens. Sommigen steken een lofzang af over Gent, anderen zagen hun kans schoon om een frontale aanklacht op papier te zetten tegen het neoliberalisme, de overconsumptie, het moreel verval én de Stadshal als uitwaseming van het slecht bestuur in Gent. Enkelen gaan nog een stapje verder en halen er wat cultuurhistorische achtergrond bij om hun punt te maken. ‘Het ontbreekt ons


nieuw beleidsplan

aan radicaal doorgedreven keuzes doordat we veel meer een compromisland zijn dan de protestantse landen’ schrijft iemand. Er duiken ook neologismen op, zoals bij Ann en haar levensstijlactivisme; en heerlijk archaïsche woorden worden van onder het stof gehaald: Elina hoopt op een GMF zonder pennenlikkers. Sofie solliciteert vrolijk naar een job als communicatiemedewerker en de mysterieuze Holy Spirit ziet een rol als schatbewaarder bij het Gents Milieufront wel zitten. Sabine smokkelt in één van haar antwoorden wat familienieuws binnen: haar engagement zal de komende tijd op een laag pitje staan, want ze doet aan gezinsuitbreiding. Van harte proficiat vanwege GMF!

Mobiliteit: het thema

Mobiliteit wordt het meest aangehaald als thema waar we in de toekomst moeten op inzetten. Het klinkt mij als muziek in oren: als het aan de GMF’er ligt, is de toekomst aan de fietser! Hopelijk ook voor Katelijne: zij schrijft dat het moeilijk is om ’s avonds in Gent nog activiteiten

te doen omdat ze nadien niet graag alleen naar huis fietst. Fietsgezelschap gewenst! Maar toch moet er ook ruimte zijn voor meningsverschillen binnen het Gents Milieufront. Mieke, David en anderen pleiten voor stadslandbouw als speerpuntthema. Frank daarentegen vraagt om de piste stadslandbouw met hoogdringendheid te verlaten: ‘ze leidt nergens naar en is hooguit een hype’. Een open uitnodiging: Frank wil graag met rabiate stadslandbouwfans in debat gaan – als ze durven tenminste. Lijkt me een goed plan! Hoe dan ook, dromen, dat doen we allemaal! Van een groenere, energiezelfvoorzienende stad zonder terrasverwarming, met propere lucht, minder lawaai, zonder zwerfvuil maar met weggeefwinkels, repaircafés en vegetarische restaurants op de hoek van iedere straat.

Willem stelt voor om andere vrijwilligers te helpen waar nodig, want dat verbindt mensen en je leert er ook iets uit. Hij geeft ook een concreet voorbeeld: ‘we zouden Steven kunnen helpen met zijn verbouwing’. U moet goed weten dat Steven personeelslid is bij GMF en Willem kersvers vrijwilliger bij GMF. Nepotisme in ons hoofdkwartier? Verbouwen of niet, op het einde van de dag maken we het gezellig en heffen we het glas. Want dát blijft voor opmerkelijk veel GMF-vrijwilligers dé manier om de sfeer in de rangen te versterken. Santé! Hartelijk bedankt alvast aan iedereen voor de input. Het beleidsplan wordt in de volgende Frontaal meer in detail voorgesteld.

.

Allemaal vrijwilliger

Tot slot polsten we naar ideeën over hoe we de sfeer binnen de vrijwilligerswerking nog kunnen verbeteren. 35


Albezon Gentse vereniging stelt zich voor

In Frontaal krijgt een Gentse vereniging of een Gents initiatief met een sociaalecologisch doel, plaats om zich voor te stellen of om een oproep te doen. Het initiatief Albezon bijt de spits af.

A

lbezon vakantiekampen is het onderdeel van vzw aPart dat sociaal en ecologisch geëngageerde zomerkampen organiseert. Met een groep van tien jongeren (16-21 jaar of 13-15 jaar) - waarvan een drie-tal uit de bijzondere jeugdzorg - en vier enthousiaste begeleiders (21+) trekken we naar een eeuwenoude boerderij in Zuid-Frankrijk. Tien à twaalf dagen worden we ondergedompeld in een schitterend decor:

ongerepte natuur, verfrissende riviertjes, adembenemende landschappen en idyllische dorpjes. ‘s Morgens steken we de handen uit de mouwen in de moestuin, op het fruitterras, in de keuken of in het bos, in de namiddag genieten we van een siësta aan de rivier, spelen we een bosspel of bakken we brood en ‘s avonds is er tijd voor gezelschapspelletjes, een goed verhaal bij kaarslicht, muziek of gaan we sterren kijken. We doen dit alles vanuit respect voor elkaar en voor de natuur. We nemen even afscheid van de gsm en ander digitaals. We maken samen muziek, gaan op tweedaagse, bezoeken de lokale markt, … en kiezen ervoor biologisch streekproducten om te toveren tot heerlijke Bourgondische vegetarische maaltijden. Dit alles overgieten we met een grote portie avontuur, creativiteit en plezier.

Deze zomer

Ook deze zomer organiseren we drie kampen. Hiervoor is het ploegje vakantiekampen nog op zoek naar jongeren. Heb je zin om hier mee van te genieten? Heb je de grens van 21 jaar al bereikt dan ben je ook welkom om mee te gaan als begeleider. Indien het kriebelt kan je al mee gaan op begeleidersweekend van 11 tot 13 maart. Dit houdt zeker geen verplichtingen in maar is eerder een onderdompeling van wat je allemaal op een Albezonkamp kan verwachten. Ploegje vakantiekampen Albezon

Info? facebook ‘’Albezon’’ website http://vakantiekampen.blogspot. be/ Daar vind je de kampdata.

SOCIAAL & ECOLOGISCH GEËNGAGEERDE 36

JONGERENKAMPEN

Frontaal // lente 2016


COLUMN

Een fietshelm Lange tijd heb ik geaarzeld maar …

I

Foto: Katleen De Paepe

k heb een e-bike. Nog maar net. Ik hang niet meer over mijn stuur. Ik zweet niet meer. Ik zwoeg niet meer. Ik beuk niet meer tegen de wind in. Ik vervloek bruggen of heuveltjes niet langer. Sinds kort ben ik een rouleur de charme. Rechtop zit ik. Ik trap. Want dat moet ik nog doen. Ik trap zachtjes. Toch gaat het vooruit. Vijfentwintig kilometer per uur. Aan die snelheid rij ik doorheen Gent. Met een grote lach op het gezicht. Fietsen is niet langer meer hard labeur. Fietsen is opnieuw een feest geworden. Ik heb niet enkel een e-bike. Dat ding, dat ik jarenlang verketterde, heb ik nu ook. Ik heb een fietshelm. Een e-bike en een fietshelm, het gaat samen. Mijn hele fietscarrière heb ik een helm afgezworen. Een helmplicht zou het einde van mijn fietscarrière betekenen. Dat had ik altijd gezegd. Luidop en ontelbare keren. Tegen iedereen. Zelfs tegen hen, die mij er niet om vroegen. Als fietser zou mijn hoofd helmvrij blijven. Ik wist echt wel hoe rechtop te blijven op de fiets. Ik kon rijden. Mij zou niks overkomen. Ik kon alles zien aankomen. Ik fietste anticiperend. Tijdig kon ik uitwijken. Tijdig kon ik ontwijken. Remmen deed ik op het juiste moment. Overal sloeg ik mij doorheen. Vallen zou ik nooit doen. Niet door eigen toedoen. Niet door toedoen van anderen. Ik zat als gegoten op mijn fiets. Mijn fiets en ik waren één en ondeelbaar. Een fietshelm? Daar had deze macho fietser geen nood aan. Rechtop zou ik blijven. Vandaag. Morgen. Alle volgende dagen. Alle suggesties om toch maar een fietshelm te overwegen lachte ik weg. Die goedbedoelde raadgevingen verwees ik vol overmoed naar de prullenbak. Nooit. Nooit. Nooit. Nooit zou ik het overwegen. In die

helm zag ik een beknotting van mijn vrijheid. Mijn persoonlijke vrijheid. Niemand mag aan die vrijheid raken. Een inhoudsloze argumentatie, ik besef het. Maar dan komt dat moment. Dat ene moment. Dat kantelmoment. Ik kocht een e-bike. Voortaan zou alles sneller gaan. De vraag naar mijn veiligheid werd opnieuw een hot topic. Ik trachtte alles te kunnen afhouden. Met dat ene argument. Mijn persoonlijke vrijheid. Ik meende dat het debat hiermee zou gesloten worden. Dat de vraag naar een fietshelm niet meer zou opgeworpen worden. Wat ik verwachtte, gebeurde niet. De vraag bleef maar terugkomen. Met daaraan gekoppeld een argumentatie, die ik niet kon ontkrachten. Liefde deed zijn intrede. Degene, waarvan ik ’s morgens elke werkdag vertrok, wou mij ’s avonds ook terugzien. Gezond en wel. Ongehavend. Zonder enige kwetsuur. Degene, waarvan ik ’s morgens elke werkdag vertrok, was bezorgd om mij. Jawel, zij wist het. Zij weet het. Zij weet dat ik een behendige fietser ben. Zij weet dat ik alles goed kan inschatten. Aan mij twijfelt zij niet. Wel aan de anderen. Vandaar haar vraag. Die stelde zij uit pure liefde. Omdat zij mij wil terugzien. Elke avond. Persoonlijke vrijheid tegenover liefde. Ik verloor het debat. Voor liefde moet alles wijken. Zelfs mijn voorbehoud tegenover een fietshelm. Ik fiets. Ik blijf fietsen. Met een helm. Slechts een kleine toegeving voor een grote liefde. Zo ervaar ik het. Een fietshelm. Geen verplichting. Wel een liefdesverklaring. Wim Backx

http://www.wimbackx.blogspot. be/2015/12/een-fietshelm-lange-tijdheb-ik.html 37


HOTA HOTA

cvba cvba

GROW – EAT - SHARE

energiezuinig & energiezuinig & bio-ecologisch bio-ecologisch

(ver)bouwen (ver)bouwen houtskeletbouw houtskeletbouw

www.hota.bE www.hota.bE

R E S TA U R A NT O P E N V A N D I - Z A V A N 1 1 U 3 0 T O T 1 4 U 3 0 O O K C AT E R I N G , K O O K L E S S E N E N L E V E R I NG E N W W W . R E S T A U R A NT A V A L O N. B E G E L D M U N T 3 2 , 9 0 0 0 G E NT

Avalon ad feb 2016_2.indd 2

www.drukindeweer.be - info@drukindeweer.be

3/02/16


A ctiviteiten Meer info over de activiteiten en de meest recente lijst op www.gentsmilieufront.be/kalender

maart tot mei 2016

Autodeelparty’s

Laat je gratis en vrijblijvend informeren over autodelen in Gent, vergezeld van een hapje en drankje. Inschrijven op www.autodelen.gent/inschrijven Wanneer? Donderdag 10 maart, Gentbrugge (Kleemburg), 20u Dinsdag 15 maart, Stationsbuurt, 20u en in de buurt van Van Eyck, 19.30u Donderdag 17 maart, Buurtcentrum Macharius-Heirnis, Louisazaal, Tarbotstraat 61A, 9000 Gent, 19.30u Woensdag 23 maart, Jeugdherberg De Draecke, Sint-Widostraat 11, 9000 Gent, 19.30u Woensdag 27 april, Victoria Deluxe, Dok-Noord 4/F - 102, 9000 Gent, 19.30u Woensdag 25 mei, Vredeshuis, SintMargrietstraat 9, 9000 Gent, 19.30u

19.03.2016

Belmundo: Fietstocht in het Gentse Zwin

Binnen het waterthema van Belmundo dit jaar, organiseert GMF een fietstocht van ongeveer 2u in het Gentse Zwin. Gent heeft zijn eigen stuk getijdennatuur in Gentbrugge, maar hoe lang nog? Dit waardevolle natuurgebied aan de rand van de stad wordt bedreigd door plannen om een sluis te plaatsen. Fiets mee en ontdek, nu het nog kan, waarom de toekomst van dit stuk natuur zoveel Gentenaars beroert. Wanneer? Zaterdag 19 maart, 14.30u Vertrekpunt? Veermanplein

19.03.2016

het Keizerspark. Bij slecht weer kunnen we onder de tunnel staan - dus zeker komen!

GMF neemt deel aan de Belmundo waterwandeldag op 19 maart. Er is een gevarieerd programma voor groot en klein. Volg het parcours of stap mee in een begeleide wandeling langs de Gentse binnenwateren. We sluiten de dag samen af om 17.00 op een waterwandeling voor vrede samen met Rajendra Singh, de waterman van India. Alle info: http://belmundo.org/activiteit/ waterwandeldag/

Wanneer? Maandag 21 maart, 7.30u - 8.30u Locatie? Op de fietsersbrug tussen de Visserij en het Keizerspark, 9000 Gent. Meer info? http://www.fietsersbond.be/ applaus2016

Belmundo: Waterwandeldag - One Planet, One Water, One Peace

Wanneer? Zaterdag 19 maart 14.00u Vertrekpunt? Stadshal

20.03.2016

Belmundo: Repair Café op Zoete Zondag

Heb je kapotte spullen in huis? Gooi ze dan vooral niet weg! Terwijl je wacht kan je meedoen aan kleine upcycling workshops. Met materiaal dat meestal in vuilnisbak of container belandt, kan je leuke en bruikbare spullen maken zodat je die niet nieuw hoeft te kopen. Als kers op de taart kan je op deze Zoete Zondag genieten van een heerlijk stuk taart gebakken door de buurtbewoners. Wanneer? Zaterdag 20 maart, 13.30u - 17u Locatie? Vormingplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent

21.03.2016

Applausactie voor fietsers

GMF applaudisseert mee op de nationale applausdag voor fietsers van de Fietsersbond. We zijn present tussen 7.30u en 8.30u, op de fietsersbrug tussen de Visserij en

29.04.2016

Critical Mass Gent

Critical Mass Gent komt samen met u op straat om te ijveren voor goede fietsvoorzieningen, een leefbare stad en een duurzaam mobiliteitsmodel! GMF fietst mee, kom af! Wanneer? Vrijdag 29 april, 18u Locatie? Woodrow Wilsonplein

01.05.2016

Wilde Plantenbeurs in de Bourgoyen - NP Gent

Ook GMF kan niet ontbreken op de 22ste editie van de wildste plantenbeurs van Gent. Deze staat dit jaar in het teken van ‘Eetbare planten’. NP Gent biedt gekend en minder gekend eetbaar plantgoed op deze planten- en kruidenmarkt aan. Je kan bij hen terecht voor lekkere proevertjes en advies. Breng een bezoekje aan onze GMFstand en geniet van dit evenement voor jong en oud. Wanneer? Zondag 1 mei, 10u -18u Locatie? In en rond het Natuur- en Milieucentrum de Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Gent (Mariakerke) www.natuurpuntgent.be

39


Frontaal

DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VAN HET GENTS MILIEUFRONT – JAARGANG 19 – 1steTRIMESTER 2016

Heb je nog enkel glas of een oude ketel?

Maak nu meteen werk van een energierenovatie van je woning. Bij de MilieuAdviesWinkel van Gents MilieuFront kan je terecht voor GRATIS* advies en begeleiding voor je woonproject. * Je woont in Gent: gratis advies en begeleiding onder voorwaarden; meld je aan via energiecentrale@gent.be, 09 266 52 00 * Je woont elders in Oost-Vlaanderen: gratis advies onder voorwaarden; meld je aan via www.bouwwijs.be

V.U.: Gents MilieuFront ◊ 9000 Gent ◊ Grafisch ontwerp: vogelbekdier.be

V.U.: Stefaan Claeys, Stoppelstraat 46, 9000 Gent – Erkenningsnummer: p806132 – Afgiftekantoor: 9000 Gent 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.