Page 1

Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.1

Mobilitat a peu

Arranjament dels itineraris d’accés a les estacions de ffcc i nuclis urbans

Objectiu: Facilitar els desplaçaments a peu Descripció: Cal crear una xarxa d’itineraris segurs i accessibles entre les estacions de Renfe, és a dir, entre els centres urbans de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i els centres de treball situats al polígon del Pla. Aquest itinerari ha de comptar amb: amplades suficients (> 2m lliures d’obstacles només per a vianants o > 5m lliures d’obstacles si es comparteix espai amb bicicletes) il·luminació adequada passos de vianants i/o semàfors a demanda senyalització adaptada a PMRs i guals a totes les cruïlles arbrat L’actuació EA7.3 del PDM de l’ATM proposa la Creació d’una xarxa per a vianants i bicicletes als centres de treball, que connecti els polígons industrials i altres centres generadors de mobilitat amb les estacions de tren i els nuclis urbans dels municipis més propers. Es proposen unes vies que en el seu recorregut interurbà estiguin segregades de les calçades dels vehicles motoritzats i degudament pavimentades, i si s’han de compartir espai per a vianants i bicicletes cal que les amplades d’aquestes vies siguin superiors a 5m. L’actuació especifica el polígon del Pla com a un dels polígons seleccionats per tal de crear aquesta xarxa per a vianants i bicicletes. Per altra banda, l’actuació EA2.5 del PDM de l’ATM és Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs. El PDM preveu que els nuclis de la RMB situats entre ells a menys de 3 km poden tenir un itinerari de vianants que coincideixi amb la xarxa interurbana de carril bici, adoptant mesures addients per garantir la bona convivència entre vianants i bicicletes. Aquests itineraris han de garantir el compliment del Codi d’Accessibilitat, i promoure una senyalització accessible.

Grau de prioritat: Alt Cost econòmic: ƒ Inversió: 200.000 €/km (PDM) ƒ Manteniment: 5.000 €/any Fonts de finançament: Ajuntaments ATM

Sectors implicats: Empreses Sindicats Ajuntaments Interrelació amb altres accions: ƒ Acció EA7.3 del PDM de l’ATM: Creació d’una xarxa per a vianants i bicicletes als centres de treball ƒ Acció EA2.5 del PDM de l’ATM: Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs ƒ Actuació P.4

Termini d’implantació: Fase 2

Indicadors de seguiment: ƒ Evolució de la quota modal a peu i en bicicleta


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.1

Mobilitat a peu

Arranjament dels itineraris d’accés a les estacions de ffcc i nuclis urbans

Itinerari principal a peu (coincident amb xarxa ciclable futura)


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.2

Mobilitat a peu

Control de l’aparcament sobre les voreres

Objectiu: Permetre uns desplaçaments a peu còmodes i segurs Descripció: Cal incrementar el control de la indisciplina d’aparcament sobre les voreres, ja que és el principal obstacle que es troben avui dia els vianants del polígon industrial i a més incrementa la inseguretat viària d’aquests. En cas que sigui necessari es poden instal·lar elements físics que evitin aquesta invasió de les voreres.

Grau de prioritat: Alt Cost econòmic: ƒ Inversió: ƒ Manteniment: -

Sectors implicats: Ajuntaments Empreses Sindicats Interrelació amb altres accions: ƒ Actuació VP.3

Fonts de finançament: Ajuntaments Termini d’implantació: Fases 1, 2 i 3

Indicadors de seguiment: ƒ Evolució del nre. de vehicles sobre vorera


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.3

Mobilitat a peu

Eliminació de la vegetació invasiva a les voreres

Objectiu: Permetre uns desplaçaments a peu còmodes Descripció: Cal assegurar que a les voreres en tot moment hi ha una amplada útil de pas de 1,80m. En cas que no sempre sigui possible, com a la banda molinenca de l’antiga N-340 (que compta amb amplades d’entre 1,60 i 1,90), cal facilitar una amplada lliure d’obstacles (eliminant el paviment malmès per les arrels de l’arbrat) de 0,90m, per tal que una persona amb cadira de rodes hi pugui circular en tot moment.

Grau de prioritat: Alt

Sectors implicats: Ajuntaments

Cost econòmic: ƒ Inversió: ƒ Manteniment: 3.000 €/any

Interrelació amb altres accions: Indicadors de seguiment:

Fonts de finançament: Ajuntaments Termini d’implantació: Fases 1, 2 i 3

ƒ Evolució del nre. de voreres amb amplades útils iguals o superiors a 1,80m.


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.4

Mobilitat a peu

Permeabilització de l’antiga N-340 i Av. Pla

Objectiu: Permetre una connexió segura entre ambdues bandes dels vials, especialment als trams on es localitzen les parades d’autobús. Descripció: A banda de la creació d’itineraris segurs i accessibles des de les estacions de tren i els nuclis urbans, al polígon del Pla és necessari permeabilitzar l’antiga carretera, així com l’Av. Pla, eixos al llarg dels quals se situen diverses parades d’autobús sense connexió per a vianants, i on es creen situacions d’alta perillositat per a vianants que l’han de creuar. Es demana canviar la localització de la parada de l’Av. Pla, per tal d’evitar el creuament dels usuaris per una via d’alta velocitat i a la vegada acostar la parada a un eix més central del polígon (Miquel Torelló). Per tal de permeabilitar els vials es proposa: 1) Senyalització horitzontal i vertical de pas de vianants amb llums LEDS intermitents a l’alçada de les parades d’autobús a l’interior del polígon 2) Instal·lació de semàfors a la demanda (de botó) al llarg de l’antiga N-340. Aquests semàfors han de permetre el pas còmode de vianants (han de disposar del temps suficient de fase verda per al vianant).

Grau de prioritat: Alt Cost econòmic: ƒ Inversió: 160.000 € ƒ Manteniment: Fonts de finançament: Ajuntaments

Sectors implicats: Ajuntaments Empreses Sindicats Interrelació amb altres accions: ƒ Acció EA2.5 del PDM de l’ATM: Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs ƒ Actuació P.1 ƒ Actuació P.5

Termini d’implantació: Fases 1 i 2

Indicadors de seguiment: ƒ % connexions a peu segures a l’antiga N-340 i a Av. Pla


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.4

Mobilitat a peu

Permeabilització de l’antiga N-340 i Av. Pla

Localització dels semàfors a la demanda

Molins de Rei

Antiga N-340

C/ Riera Can Pahissa C/ Ramon y Cajal

C/ Miquel Torelló

C/ Llobregat

Av. El Pla

Sant Feliu de Llobregat

Antiga N-340

C/ Sant Josep C/ Agricultura

Av. El Pla

C/ Comerç

C/ Indústria


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.5

Mobilitat a peu

Creació d’itineraris accessibles per a PMRs

Objectiu: Permetre que qualsevol persona es pugui desplaçar de forma segura i còmoda pel polígon Descripció: Cal que totes les cruïlles del polígon tinguin guals adaptats a PMRs (196 guals). Els principals itineraris per a vianants han de comptar també amb senyalització adaptada per a invidents. Donat que es tracta d’una actuació d’un cost important per als municipis, cal prioritzar un programa d’actuació al respecte, començant per les cruïlles d’accés a l’autobús (a Laureà Miró i a Sant Josep) i pels itineraris de les persones de mobilitat reduïda que treballen al polígon (a petició de les empreses o dels propis treballadors/es, donat que aconseguir aquesta informació d’una altra manera no és possible). D’igual manera caldria conèixer si hi ha persones invidents treballant al polígon, per tal d’instal·lar senyalització acústica a les cruïlles semaforitzades dels seus itineraris.

Grau de prioritat: Alt Cost econòmic: ƒ Inversió: 200.000 € ƒ Manteniment: Fonts de finançament: Ajuntaments

Sectors implicats: Ajuntaments Empreses Sindicats Interrelació amb altres accions: ƒ Acció EA2.5 del PDM de l’ATM: Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs ƒ Actuació P.1 ƒ Actuació TP.4

Termini d’implantació: Fases 1,2 i 3

Indicadors de seguiment: ƒ % guals accessibles ƒ Existència d’un itinerari per a invidents


Pla d’Actuació de Gesmopoli_El Pla Línia estratègica

Actuació

P

P.6

Mobilitat a peu

Arranjament dels itineraris d’accés a les parades d’autobús

Objectiu: Dignificar l’accés al polígon en transport públic Descripció: Cal pavimentar adequadament la zona de l’Av. Pla on se situa la parada d’autobús actualment, valorant la possibilitat de modificar la localització d’aquesta (donada la situació d’inseguretat viària que pateixen els usuaris) i aproximar-la a un eix més central del polígon (Martí Torelló). A més a més cal preveure una il·luminació específica per als voltants de totes les parades autobús del polígon i condicionar els creuaments de l’antiga N-340 per arribar a les parades.

Grau de prioritat: Alt Cost econòmic: ƒ Inversió: 60.000 € ƒ Manteniment: Fonts de finançament: Ajuntaments

Sectors implicats: Ajuntaments ATM-DGTT, EMT Operadors de transport públic Empreses Sindicats Interrelació amb altres accions: ƒ Actuació TP.4 ƒ Actuació P.4

Termini d’implantació: Fase 1

Indicadors de seguiment: ƒ % itineraris d’accés al TPC addients

Accions per la mobilitat a peu  
Accions per la mobilitat a peu  

Les propostes per millorar la mobilitat a peu incloses al Pla de Mobilitat del Polígon industrial el Pla.

Advertisement