Page 1

Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2011 INFORME SOBRE:

“MODIFICACIÓ de les ORDENANCES del PLA PARCIAL MR-1 en relació a l’adaptació dels usos i condicions d’ordenació al Polígon industrial del Pla de MOLINS DE REI” “MODIFICACIÓ de les ORDENANCES del PLA PARCIAL MR-2 en relació a l’adaptació dels usos i condicions d’ordenació al Polígon industrial del Pla de MOLINS DE REI” “MODIFICACIÓ de les ORDENANCES del PERI MR-1 en relació a l’adaptació dels usos i condicions d’ordenació al Polígon industrial del Pla de MOLINS DE REI” Ajuntament de Molins de Rei, 2011

1-5


Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2011

El maig del 2011 l’Ajuntament de Molins de Rei redacta aquestes tres modificacions, que queden aprovades inicialment el 17 de maig de 2011, i es publica el 8 de juliol de 2011, tenint l’endemà d’aquesta data 30 dies per presentar al·legacions. El document realitza un breu repàs dels antecedents urbanístics del polígon, on destaca el fet que l’any 1985 va ser inclòs com a zona d’urgent reindustrialització, l’aparició del projecte Gesmopoli el 2007 i l’aprovació de la Trama Urbana Consolidada de Molins de Rei l’any 2011. Recordar que en el cas de Molins de Rei, el Polígon Industrial el Pla està regulat per dos Plans Parcials (PP.MR-1 i PP.MR-2) i un Pla Especial de Reforma Interior del sector MR-1 (PERI MR-1); la modificació es realitza per igual a tots tres sectors amb lleugeres diferències entre ells. Cal comentar que l’Ajuntament de Molins de Rei, l’any 2009 va realitzar un estudi per potenciar el Polígon El Pla (veure Informe “Actuacions proposades per a la renovació de les activitats econòmiques al Polígon del Pla de Molins de Rei”), estudi que s’adjunta a la memòria de les modificacions. La modificació de les ordenances té els següents objectius segons les memòries respectives: 1. Introduir nous usos compatibles i complementaris als regulats actualment, impulsant la coexistència i equilibri d’altres usos, i bàsicament els vinculats a potenciar l’ús dominant industrial, amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats actuals i als nous reptes i requeriments d’un polígon industrial de principis del segle XXI, i permetre així revitalitzar el teixit industrial actual, en part obsolet i decadent. Amb aquest objectiu es modifica l’article 26 “Règim d’usos”. 2. Sense modificar el sostre edificable del polígon, clarificar i simplificar la regulació parcel·laria i d’edificació de les grans parcel·les amb edificació aïllada (grau I), actualment amb capacitat d’esdevenir indústries agrupades o compartides, unificant la regulació i evitant la segregació de la parcel·la originària i la propietat per plantes, i alhora possibilitar augmentar la intensitat de l’ús, d’acord amb les previsions del PGM. Amb aquest objectiu es modifiquen els articles 27 “Tipus d’ordenació” i 28 “Normes d’edificació en el subtipus de parcel·la gran”. 3. (Només el PERI.MR-1 i el PP.MR-2) Potenciar el principi de la sostenibilitat ambiental i urbanística, facilitant i fomentant la rehabilitació dels edificis existents, alhora que diversificar l’actual model industrial, i mantenir i millorar l’actual xarxa viària introduint nous instruments de gestió i incentius per una mobilitat sostenible al sector.

2-5


Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2011 De les propostes de modificacions es destaca que: -

Es possibilita l’existència d’una zona comercial de fins a 200 m² a les benzineres.

-

Es proposa admetre noves activitats relacionades amb l’ús d’oficines, no vinculades a una indústria concreta però sí amb l’ús industrial.

-

Es proposa la creació d’un Centre de Negocis: o Únic a tot el polígon el Pla de Molins. o En una parcel·la de 7.500-10.000 m². o Amb serveis directes: restaurant, quiosc, ...

-

Es proposa admetre l’ús comercial propi dels polígons industrials: o Els establiments comercials singulars per a la venda a l’engròs, venda d’automoció, d’embarcacions i d’altres vehicles, de maquinària, de materials per a construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers. o A PP.MR-1 es proposa, a més, l’ús comercial de categoria “mitjà establiment comercial”, amb superfície màxima de venda inferior a 1.300 m².

-

Facilitar la instal·lació de sistemes d’energies renovables (solar i fotovoltaic especialment).

-

Possibilitar l’instal·lació de fins a 3 restaurants al conjunt de tots tres àmbits.

Pel que fa a l’augment de l’intensitat de l’ús, en relació amb les modificacions dels conceptes de indústria agrupada i compartida, suposa facilitar la rehabilitació i augment d’establiments en un mateix recinte o parcel·la; aquestes modificacions, quan parlen de la mobilitat, només es refereixen a l’aparcament, tal com marca el Pla General Metropolità (PGM); es recomana que s’incorporin consideracions respecte altres modes de transport per accedir als establiments industrials. La memòria de les modificacions inclou un apartat de Mobilitat Sostenible, al qual s’hi adjunta el Pla de Mobilitat del Polígon Industrial El Pla. El redactat d’aquest apartat justifica el fet que no es realitzi un Estudi de Mobilitat Generada pel fet que no hi ha una modificació de l’ús principal industrial i per l’existència del Pla de Mobilitat citat. Concretament, es basa en el fet que no hi ha increment del sostre edificable i sí que hi ha increment de l’aprofitament en relació a la intensitat de l’ús industrial. Aquesta justificació que es realitza no és del tot certa, per diversos motius: o L’augment de l’aprofitament suposa més establiments dins l’àmbit del polígon, i per tant suposa noves necessitats d’accessibilitat al mateix ja que si abans a una parcel·la s’hi accedia per un sol establiment, amb la modificació en seran més. 3-5


Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2011 o El nou Centre de Negocis, i en molt menor rang els restaurants, suposen elements que generen i atrauen mobilitat (el Centre de negocis serien entre 2.250 i 3.000 viatges diaris), per tant caldria definir quines actuacions concretes es desenvoluparien per tal de fomentar una mobilitat sostenible i segura per accedir a aquests equipaments, tot recordant que el fet que donin servei primordialment a les empreses del polígon hauria de situar l’accés a peu com a principal mode (atenent la proximitat). Cal comentar que les noves activitats comercials admeses a la zona PP.MR-1 s’afegirien a les ja existents a la zona, d’estil similar, no havent-hi canvis substancials. Amb tot, són equipaments que generen molta mobilitat, sobretot a les tardes, dissabtes tarda d’una manera important, de manera que caldria preveure mesures per afavorir modes més sostenibles, acompanyat d’iniciatives que acompanyin el caràcter comercial (T-2 Comerç, per exemple). D’aquesta manera es recomana que les Modificacions vagin acompanyades d’un Estudi de Mobilitat Generada que especifiqui, però no concreti per què no es pot fer atenent que són unes ordenances, les mesures que es portaran a terme per fomentar la mobilitat sostenible per accedir a aquestes zones. Les memòries citen textualment que la cessió del 15% sobre el càlcul de l’escreix d’aprofitament que se’n derivi de cada Pla Especial que s’haurà de formalitzar en metàl·lic en el tràmit de la llicència urbanística d’obres, anirà per inversions exclusives per les millores i propostes per la mobilitat del Polígon del Pla, d’acord amb el Pla de mobilitat sostenible. Aquest punt suposa un fet important a considerar com a font de finançament per portar a terme les actuacions incloses al Pla de Mobilitat del Polígon. Si ens fixem en l’incidència general a tot el polígon el Pla, la no uniformitat de criteris urbanístics suposa la creació d’unes diferències que podrien fer incompatibles els usos de la part de Molins amb els de Sant Feliu, de manera que es podrien incrementar els problemes de mobilitat. Entrant en el fons de la qüestió, com ja s’ha considerat, l’increment d’ús del polígon suposa més mobilitat, i per tant es fa necessari reforçar la xarxa de transport per accedir-hi. Això podria conduir a un major nombre de vehicles accedint al polígon, augmentant les puntes de col·lapse de la rotonda d’accés al Pla des de l’autopista i autovia, de manera que augmentaria el temps d’accés al polígon. Amb tot, si els recursos per millorar la mobilitat del polígon arriben, aquestes millores suposaran també positives per la part del polígon de Sant Feliu. Es recomana que, atenent el conjunt de modificacions, es faci especial incidència en l’oferta de transport públic, sobretot pel que fa als dissabtes, per tal de poder facilitar al màxim l’accés per aquest mitjà evitant el citat augment de vehicles provinents de l’autopista.

4-5


Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2011 RESUM DE CONSIDERACIONS: •

Recomanar que s’incorporin consideracions respecte altres modes de transport per accedir als establiments industrials a les ordenances urbanístiques, acompanyant a la necessitat d’aparcament.

Estudiar la possibilitat de definir quines actuacions concretes es desenvoluparien per tal de fomentar una mobilitat sostenible i segura per accedir al Centre de Negocis i als restaurants.

Incloure l’impuls d’accions que combinin l’acció comercial i la mobilitat.

Recomanar que les Memòries de les Modificacions vagin acompanyades d’un Estudi de Mobilitat Generada que especifiqui, però no concreti per què no es pot fer atenent que són unes ordenances, les mesures que es portaran a terme per fomentar la mobilitat sostenible per accedir a aquestes zones.

En el moment de situar mesures per millorar la mobilitat, destaca la necessitat d’una millor i major oferta de transport públic per aquelles persones que vinguin de fora de Molins (i Sant Feliu), i uns millors accessos a peu per arribar als nous serveis de restauració i altres que s’oferiran al polígon.

Pel que fa a les zones comercials de les benzineres, tenir en compte els itineraris del transport públic, per evitar que les maniobres d’accés i sortida de les mateixes no interfereixen als itineraris i per tant redueixin la velocitat comercial.

5-5

Consideracions Modificacions urbanístiques Molins de Rei  

Document presentat en instància a l'Ajuntament de Molins de Rei amb les consideracions pel que fa als aspectes de Mobilitat en les modificac...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you