Page 1

Divendres, 8 de juliol de 2011 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Molins de Rei EDICTE Mitjançant la Resolució d’Alcaldia 1328 de data 18 de maig de 2011, s’ha resolt: PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de les ordenances del Pla Especial de Reforma Interior del Sector MR-1 de Molins de Rei. SEGON.- DISPOSAR la suspensió en la totalitat del Pla Especial de Reforma Interior del Sector MR-1 de Molins de Rei, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets (a excepció del present) i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini de dos anys o fins que es publiqui l’aprovació definitiva de la modificació, si es produís abans, tal i com disposen els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Aquesta suspensió no afecta als plans, projectes i llicències esmentats anteriorment si s’ajusten tant al planejament vigent com al planejament objecte d’aquesta modificació. TERCER.- SOTMETRE aquest acord a un tràmit d’informació pública d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en uns dels diaris de premsa periòdica nacional de més divulgació en l’àmbit municipal, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-la i formular, dins el termini esmentat, les al·legacions o suggeriments que consideri oportuns. L’expedient podrà ser consultat en l’Àrea de Sostenibilitat i Territori de l’Ajuntament de Molins de Rei, Plaça Josep Tarradellas número 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. QUART.- DONAR publicitat d’aquest acord al tauler d’anuncis municipal i al portal telemàtic de l’Ajuntament: www.molinsderei.cat. CINQUÈ.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per les seves competències sectorials per tal que emetin el seu informe en el termini d’un mes, tal i com disposa l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. En concret: - Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació. - Direcció General de Comerç. - Direcció General de Transports i Mobilitat. - Autoritat del Transport Metropolità. SISÈ.- NOTIFICAR l’acord a l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial El Pla i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

CVE-Núm. de registre: 022011017056

SETÈ.- NOTIFICAR l’acord a l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Econòmica Local. Molins de Rei, 19 de maig de 2011 L’alcalde, Ivan Arcas i Blanch

https: //bop.diba.cat

bop@ diba.cat

DL: B-41698-2002

PERI-MR1 Anunci  

Anunci oficial de Modificacions urbanístiques al PERI-MR1 Polígon El Pla Molins de Rei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you