Page 1

BEWAAR EXEMPLAAR

Verder met elkaar in Midden-Delfland Veranderingen in zorg, jeugdhulp en werk & inkomen

ze p De nt is en o .nl s kra lez uw e k t anie o o m e th


Veranderingen in zorg, jeugdhulp en werk & inkomen Keerpunt Verder met elkaar in Midden-Delfland

COLOFON Uitgave van: Gemeente Midden-Delfland I: www.middendelfland.nl T: (015) 380 41 11 Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl T: 050 313 76 00 Oplage 8.750 exemplaren Tekst- en beeldredactie Gemeente Midden-Delfland Digitale uitgave op www.themanieuws.nl Concept en vormgeving ETT Media en Skitter Druk Hoekstra Krantendruk Emmeloord

De krant die voor u ligt gaat over ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk & inkomen in Midden-Delfland. Belangrijke taken die het Rijk op 1 januari 2015 heeft overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is minder geld beschikbaar dan voorheen. We moeten dus zo efficiënt mogelijk omgaan met het geld dat we voor de zorg beschikbaar hebben. Deze verandering biedt ook kansen. Zo kunnen we de zorg dichter bij huis organiseren. De vraag van u als inwoner staat centraal en zorg op maat is mogelijk.

Februari 2015 Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Midden-Delfland hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Midden-Delfland zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant online lezen? Kijk op www.themanieuws.nl! Ga direct naar de uitgave door ­onderstaande QR-code te scannen.

Sociaal Domein Het draait in ons dagelijks leven om allerlei zaken: ons werk, de zorg voor ons gezin en onze familie, financiële zaken... Soms hebben we daarbij hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat we ons werk kwijt raken, de opvoeding of verzorging moeizaam gaat, we veel schulden hebben, ziek worden of eenzaam zijn. Al deze onderwerpen samen noemen wij het Sociaal Domein. Op 1 januari 2015 is er in het Sociaal Domein veel veranderd. Voorheen zorgde de overheid dat iedereen alle mogelijke hulp en ondersteuning kreeg, vanaf 1 januari wordt er meer van u zelf verwacht. Trots De meeste Midden-Delflanders laten al zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven. Als er hulp nodig is, springen

familie, vrienden, buren of vrijwilligers bij. Daar ben ik trots op. Soms is hierbij wat hulp nodig. De basisgedachte is: wat kunnen mensen zélf, in en met hun eigen omgeving? Lukt dat niet of onvoldoende, dan helpt de gemeente. Zo houdt u zo veel en zo lang mogelijk het heft in handen. We veranderen geleidelijk van ‘de overheid regelt’ naar ‘samen doen’. Iedereen heeft daar een rol in. Keerpunt – verder met elkaar De veranderingen in de samenleving zijn groot. Daarom riep gemeente MiddenDelfland samen met omliggende gemeenten ‘Keerpunt’ in het leven. Keerpunt staat symbool voor die veranderingen in de samenleving. Via Keerpunt informeren wij u over de veranderingen. En het komende jaar willen wij via Keerpunt ook laten zien welke bijdrage inwoners en organisaties dagelijks leveren aan de ondersteuning en zorg voor anderen. Uw inzet is waardevol! Meer weten? Ik hoop dat deze krant u alle informatie geeft die u nodig heeft. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer (015) 380 41 11. Ook kunt u op www.middendelfland.nl/keerpunt veel informatie vinden. Met vriendelijke groet, Wethouder Annemiek de Goede


De veranderingen in vogelvlucht Waarom veranderen? Steeds meer mensen vragen zorg en ondersteuning. Daardoor blijven de zorgkosten stijgen. Bovendien sluit voor veel mensen de zorg niet voldoende aan op hun wensen en mogelijkheden. Mensen willen langer zelfstandig wonen en zelf bepalen wat zij nodig hebben. Daarom zijn de langdurige zorg en de maatschappelijke onder­steuning vanaf 2015 anders georganiseerd. De gemeente heeft meer zorgtaken gekregen. Ook zijn alle taken op het gebied van jeugdhulp naar ons overgeheveld en zijn onze taken op het gebied van werk en inkomen uitgebreid. Reden daarvoor is dat de gemeente het deel van de overheid is dat het dichtst bij u staat. Maar de nieuwe taken gaan ook samen met bezuinigingen. De gemeente moet dus méér doen, terwijl er minder geld is. Dat vraagt om een andere manier van werken.

zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. En samen zorgen we ervoor dat gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben dit ook daadwerkelijk krijgen. Het is een omslag in denken, maar in veel gevallen doen we het eigenlijk al. Verder met elkaar. Met z’n allen moet dat lukken!

Slimmer organiseren Het uitgangspunt is om zo min mogelijk te bezuinigen op de zorg zelf. Maar door slimmer te organiseren, besparen we op de zorgkosten. Zorg- en welzijnsin­stellingen, inwoners, zorgverzekeraars en gemeente werken nog nauwer samen om de veranderingen mogelijk te maken. De gemeente bekijkt steeds wat u zelf, of met hulp uit uw omgeving, kunt doen. Maar wie niet zonder professionele ondersteuning kan, krijgt die hulp ook. Tijdelijk, of permanent als dat nodig is.

Het aantal uren zware h ­ uishoudelijke hulp per week is bij sommige inwoners wel iets minder geworden. Met deze maatregel willen wij mensen voor 2015 zekerheid bieden. 2015 is een o ­ vergangsjaar voor diegenen die vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) nu onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen. In dit jaar gaan we kennismaken met onze nieuwe cliënten en de manier van werken verbeteren.

Eigen kracht We moeten onze eigen kracht meer benutten en elkaar helpen. Samen zorgen we ervoor dat familie, vrienden en andere mensen uit onze omgeving zo lang mogelijk

de gemeente verant­woordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kin­der­ beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke si­tuatie van het kind. Er wordt verbinding gelegd tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen van het gezin, sport en veiligheid.

Zelf uw keuzes maken Wij vinden het belangrijk dat u zelf keuzes kunt maken. Daarom kunt u bij hulp of ondersteuning uw eigen zorgaanbieder kiezen. Natuurlijk wel binnen de randvoorwaarden die daarvoor gelden. Het is belangrijk dat er een klik is met de mensen die u ondersteunen. En alleen u kunt dat beoordelen. Veel zorg blijft gelijk in 2015 Inwoners die huishoudelijke hulp of een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen, kunnen daar in 2015 ook op rekenen.

Jeugdhulp Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving. Als eerste zijn de ouders hiervoor verantwoorde­lijk. De overheid komt in beeld als het niet vanzelf gaat. Vanaf 2015 is

Werk Voor mensen met een bijstandsuitkering en/ of een arbeidsbeperking is het lastiger om werk te vinden. Dat is jammer, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Daarom helpt de gemeente deze mensen om een baan te vinden. Als werk niet mogelijk is, wordt gezocht naar vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. Wat iemand wél kan qua werk staat centraal. Dat vraagt wel wat van de gemeente en van on­dernemers. Zij moeten mensen met een beperking kansen bieden en banen beschikbaar stellen. In Midden-Delfland mag niemand onnodig zonder werk zitten. Iedereen die kan werken moet daar de kans voor krijgen.


Alle wetten op een rijtje De zorg in Nederland is vanaf 1 januari 2015 anders geregeld. De Algemene Wet ­Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is ­­ ver­dwenen en is overgegaan in andere wet­ten:

•d  e Wet langdurige zorg (Wlz), •d  e Wet maatschap­pelijke ondersteuning, •d  e Jeugdwet •d  e nieuwe ­Zorgverzekeringswet (Zvw).

Daarnaast zijn de Wet sociale werkvoor­ ziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd in de Parti­cipatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Het persoons­ gebonden budget in 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Op 1 januari 2015 is de vernieuwde Wmo 2015 in werking getreden. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag, in uw naaste omgeving en waar nodig met professionele zorg of onder­steuning. In de Wmo 2015 blijft een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. Hiermee kunt u de hulp of v ­ oorziening zelf inkopen.

Participatiewet We willen meer mensen aan het werk krijgen. De participatiewet gaat over meedoen (participeren) en zelf­redzaamheid. Mensen die met een arbeids­beperking of een bijstandsuitkering thuis zitten moeten, naar vermogen, zoveel mogelijk aan het werk. Er komt één gemeentelijke regeling voor mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zodat ook zij (weer) aan de slag kunnen. De sociale werkplaatsen houden op de lange termijn op te bestaan. Voor huidige werknemers die al bij Werkse! werken verandert er niets. Zij houden hun baan met dezelfde rechten en plichten. Er worden nieuwe vormen van beschut werk ­ontwikkeld.

Vanaf 2015 nieuw in Wmo • begeleiding/ dagbesteding • kortdurend verblijf in een instelling • ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning • aansporen tot persoonlijke verzorging • 24 uur anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst) • beschermd wonen voor inwoners met een psychische beperking. Verantwoordelijk: gemeente

Zorgverzekeringswet (Zvw) Participatiewet • Wet Werk en Bijstand (WWB), • Wet sociale werkvoorziening (Wsw) • en een deel van de Wajong • nieuwe vormen van beschut werk ontwikkelen • ondersteuning (onder voorwaarden) bij het vinden van passend werk. Verantwoordelijk: gemeente. De Wajong voor jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn blijft een verantwoordelijk­heid van het UWV.

Algemene informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

De Zvw verplicht een zorgverzekering voor alle Nederlandse ingezetenen. De huisarts en be­paalde medische zorg vallen onder de Zvw.

Vanaf 2015 nieuw: • persoonlijke verpleging en verzorging thuis, waaronder lijfsgebonden ­persoonlijke ­­ verzor­ging (zoals wassen of steunkousen aandoen) • zorg thuis voor mensen in de laatste levens­fase • intensieve kindzorg • behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) • wijkverpleegkundige Binnen de zorgverzekering is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Verantwoordelijk: zorgverzekeraar

Jeugdwet Kinderen en gezinnen die dat nodig hebben moeten beschermd, begeleid en behandeld worden. De nieuwe Jeugdwet gaat uit van een samenhangende aan­pak: één professionele contactpersoon die zorgt dat het gezin de hulp krijgt die het nodig heeft. Snel en dicht bij huis. Hulpverleners en instanties werken nauw samen rond gezinnen en doen een beroep op de eigen kracht en de naaste omgeving. Waar specialistische zorg nodig is, wordt deze natuurlijk geboden.

Jeugdwet • hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders • alle vormen van jeugdhulp, inclusief hulp bij een verstandelijke beperking • uitvoering maatregelen kinder­ bescherming • uitvoering jeugdreclassering • verwerking meldingen over kinder­ mishandeling en huiselijk geweld. Verantwoordelijk: gemeente

Als u de benodigde zorg of ondersteuning niet zelf of met hulp uit uw omgeving kunt organiseren, kunt u in aanmer­king komen voor ondersteuning vanuit de Wmo. U krijgt dan zorg of ondersteuning van een zorgverlener of zorginstel­ling waarmee de gemeente samenwerkt. Of u kiest ervoor dit zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente heeft daarvoor een pgbregeling ontwikkeld die aansluit bij de pgb-regelingen voor Jeugdzorg en AWBZ bege­leiding in 2014. De regeling geldt vanaf 1 januari 2015 voor iedereen die voor het eerst van een pgb gebruik maakt. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Kiest u voor een pgb, dan vraagt dit wel wat van u. Zo moet u een plan opstellen over de manier waarop u de on­dersteuning gaat regelen. Ook sluit u zelf overeenkomsten af met de zorg- of hulpverleners die u inhuurt. De ge­meente kan u daarbij helpen. Aan de hand van het goedgekeurde plan wordt het budget vastgesteld. U betaalt wel een eigen bijdrage die het Cen­traal ­Administratiekantoor (CAK) vaststelt op basis van uw inkomen, uw vermogen en de kostprijs van de voorziening/ onder­ steuning. U krijgt hiervoor maandelijks een rekening van het CAK, die u niet vanuit het pgb mag betalen. Sociale Verzekeringsbank De Sociale verzekeringsbank (SVB) helpt bij het afsluiten van overeenkomsten met zorg- en hulpverleners. Daarvoor zijn verschillende standaardcontracten ­beschikbaar. De SVB controleert of u een

goede zorgovereen­komst heeft met uw zorgverlener of zorginstelling. Nieuw is, dat u het geld niet meer op uw rekening gestort krijgt. De SVB beheert uw budget en verzorgt de betaling aan uw zorgverleners. Dat noemen we Trekkingsrecht. Vanaf 1 januari 2015 geldt het trekkingsrecht ook voor het pgb Wmo. Overgangsjaar U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg of hulp verleent. Als u al een pgb had op basis van de AWBZ dan blijft de hoogte van uw budget in 2015 hetzelfde. Loopt uw indicatie door na 1 januari 2015 dan blijft deze geldig tot uiterlijk 1 januari 2016. De gemeente gaat in het overgangsjaar (2015) met u in gesprek over uw situatie en de best mogelijke ondersteuning. Zo kunt u zich ruim van te voren in­stellen op uw eventuele nieuwe situatie. Ook voor andere hulp een pgb? Krijgt u een pgb voor persoonlijke verpleging of (lijfsge­bonden)verzorging thuis, zoals wassen of steunkousen aandoen? Of denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

9


Alle wetten op een rijtje De zorg in Nederland is vanaf 1 januari 2015 anders geregeld. De Algemene Wet ­Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is ­­ ver­dwenen en is overgegaan in andere wet­ten:

•d  e Wet langdurige zorg (Wlz), •d  e Wet maatschap­pelijke ondersteuning, •d  e Jeugdwet •d  e nieuwe ­Zorgverzekeringswet (Zvw).

Daarnaast zijn de Wet sociale werkvoor­ ziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd in de Parti­cipatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Het persoons­ gebonden budget in 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning Woont u zelfstandig en heeft u vanwege een beperking problemen met dagelijkse handelingen? Op 1 januari 2015 is de vernieuwde Wmo 2015 in werking getreden. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag, in uw naaste omgeving en waar nodig met professionele zorg of onder­steuning. In de Wmo 2015 blijft een persoonsgebonden budget (pgb) bestaan. Hiermee kunt u de hulp of v ­ oorziening zelf inkopen.

Participatiewet We willen meer mensen aan het werk krijgen. De participatiewet gaat over meedoen (participeren) en zelf­redzaamheid. Mensen die met een arbeids­beperking of een bijstandsuitkering thuis zitten moeten, naar vermogen, zoveel mogelijk aan het werk. Er komt één gemeentelijke regeling voor mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, zodat ook zij (weer) aan de slag kunnen. De sociale werkplaatsen houden op de lange termijn op te bestaan. Voor huidige werknemers die al bij Werkse! werken verandert er niets. Zij houden hun baan met dezelfde rechten en plichten. Er worden nieuwe vormen van beschut werk ­ontwikkeld.

Vanaf 2015 nieuw in Wmo • begeleiding/ dagbesteding • kortdurend verblijf in een instelling • ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning • aansporen tot persoonlijke verzorging • 24 uur anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst) • beschermd wonen voor inwoners met een psychische beperking. Verantwoordelijk: gemeente

Zorgverzekeringswet (Zvw) Participatiewet • Wet Werk en Bijstand (WWB), • Wet sociale werkvoorziening (Wsw) • en een deel van de Wajong • nieuwe vormen van beschut werk ontwikkelen • ondersteuning (onder voorwaarden) bij het vinden van passend werk. Verantwoordelijk: gemeente. De Wajong voor jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn blijft een verantwoordelijk­heid van het UWV.

Algemene informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

De Zvw verplicht een zorgverzekering voor alle Nederlandse ingezetenen. De huisarts en be­paalde medische zorg vallen onder de Zvw.

Vanaf 2015 nieuw:

Jeugdwet Kinderen en gezinnen die dat nodig hebben moeten beschermd, begeleid en behandeld worden. De nieuwe Jeugdwet gaat uit van een samenhangende aan­pak: één professionele contactpersoon die zorgt dat het gezin de hulp krijgt die het nodig heeft. Snel en dicht bij huis. Hulpverleners en instanties werken nauw samen rond gezinnen en doen een beroep op de eigen kracht en de naaste omgeving. Waar specialistische zorg nodig is, wordt deze natuurlijk geboden.

• persoonlijke verpleging en verzorging thuis, waaronder lijfsgebonden ­persoonlijke ­­ verzor­ging (zoals wassen of steunkousen aandoen) • zorg thuis voor mensen in de laatste levens­fase • intensieve kindzorg • behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) • wijkverpleegkundige Binnen de zorgverzekering is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

• hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders • alle vormen van jeugdhulp, inclusief hulp bij een verstandelijke beperking • uitvoering maatregelen kinder­ bescherming • uitvoering jeugdreclassering • verwerking meldingen over kinder­ mishandeling en huiselijk geweld.

Verantwoordelijk: zorgverzekeraar

Verantwoordelijk: gemeente

Jeugdwet

Als u de benodigde zorg of ondersteuning niet zelf of met hulp uit uw omgeving kunt organiseren, kunt u in aanmer­king komen voor ondersteuning vanuit de Wmo. U krijgt dan zorg of ondersteuning van een zorgverlener of zorginstel­ling waarmee de gemeente samenwerkt. Of u kiest ervoor dit zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente heeft daarvoor een pgbregeling ontwikkeld die aansluit bij de pgb-regelingen voor Jeugdzorg en AWBZ bege­leiding in 2014. De regeling geldt vanaf 1 januari 2015 voor iedereen die voor het eerst van een pgb gebruik maakt. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Kiest u voor een pgb, dan vraagt dit wel wat van u. Zo moet u een plan opstellen over de manier waarop u de on­dersteuning gaat regelen. Ook sluit u zelf overeenkomsten af met de zorg- of hulpverleners die u inhuurt. De ge­meente kan u daarbij helpen. Aan de hand van het goedgekeurde plan wordt het budget vastgesteld. U betaalt wel een eigen bijdrage die het Cen­traal ­Administratiekantoor (CAK) vaststelt op basis van uw inkomen, uw vermogen en de kostprijs van de voorziening/ onder­ steuning. U krijgt hiervoor maandelijks een rekening van het CAK, die u niet vanuit het pgb mag betalen. Sociale Verzekeringsbank De Sociale verzekeringsbank (SVB) helpt bij het afsluiten van overeenkomsten met zorg- en hulpverleners. Daarvoor zijn verschillende standaardcontracten ­beschikbaar. De SVB controleert of u een

goede zorgovereen­komst heeft met uw zorgverlener of zorginstelling. Nieuw is, dat u het geld niet meer op uw rekening gestort krijgt. De SVB beheert uw budget en verzorgt de betaling aan uw zorgverleners. Dat noemen we Trekkingsrecht. Vanaf 1 januari 2015 geldt het trekkingsrecht ook voor het pgb Wmo. Overgangsjaar U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg of hulp verleent. Als u al een pgb had op basis van de AWBZ dan blijft de hoogte van uw budget in 2015 hetzelfde. Loopt uw indicatie door na 1 januari 2015 dan blijft deze geldig tot uiterlijk 1 januari 2016. De gemeente gaat in het overgangsjaar (2015) met u in gesprek over uw situatie en de best mogelijke ondersteuning. Zo kunt u zich ruim van te voren in­stellen op uw eventuele nieuwe situatie. Ook voor andere hulp een pgb? Krijgt u een pgb voor persoonlijke verpleging of (lijfsge­bonden)verzorging thuis, zoals wassen of steunkousen aandoen? Of denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.


Waar moet ik zijn? Midden-Delfland is een kleine en sterke gemeenschap waar de mensen elkaar kennen en met elkaar begaan zijn. Als we vroeg in de gaten hebben wie extra aandacht nodig heeft, kan er sneller een oplossing komen. In de meeste gevallen is een helpende hand uit de omgeving genoeg om weer verder te kunnen. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht, waar nodig met hulp uit de naaste omgeving. Lukt dat niet, belt u dan met de gemeente via telefoonnummer (015) 380 41 11.

Waar kan ik terecht met mijn vragen? Als u een vraag heeft of advies nodig heeft op het gebied van zorg, jeugdhulp of werk en inkomen dan kunt u altijd terecht bij de gemeente. Het is even wennen om ook voor vragen over eenzaamheid of dementie de gemeente te bellen. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Dat betekent niet dat we alle zorg op ons nemen of dat we ieders probleem kunnen oplossen. U bent wel altijd eerst zelf aan zet.

Komt u er zelf niet uit? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer (015) 380 41 11. Wij helpen u op weg door u in contact te brengen met de juiste persoon. Of dat nu een vrijwilligersorganisatie is, een deskundige van de gemeente of een ­professional van een hulpverleningsinstantie. Wij wijzen u de weg naar de mensen die u kunnen helpen.

Centrum voor Jeugd en gezin Voor uw vragen over het opvoeden van kinderen en hun verzorging kunt u ook in 2015 gewoon bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) terecht. Zij blijft uw eerste aanspreekpunt. Het CJG is bereikbaar via telefoonnummer 088 054 99 00. Kennis onder 1 dak Even met iemand praten is soms fijn, omdat u zo de zaken gemakkelijker op een rijtje krijgt. De medewerkers van het CJG weten, ieder vanuit hun eigen vakgebied, welke ontwikkeling bij welke leeftijd hoort. Zo is er in het CJG een medewerker van het consultatie­bureau, een jeugdarts, een maatschappelijk werker en een opvoedkundig adviseur. In het CJG zit alle kennis over opgroeien en opvoeden onder één dak.

peuterspeelzaal. Elke school en elke kinderopvang in Midden-Delfland heeft een eigen contactpersoon van het CJG. Ook op deze plekken kunt u hen natuurlijk aanspreken om uw vragen te stellen.

Ook op school De medewerkers van het CJG komt u ook tegen op de basisschool of op de

Meerdere hulpvragen? Nieuw is, dat er vanaf nu nog nadrukkelijker wordt gekeken of er in een gezin nog

andere hulpvragen zijn. Hiervoor is binnen de gemeente een speciaal Maatschappelijk Team opgericht. Dit team zorgt ervoor dat alle hulpvragen van een gezin gezamenlijk opgepakt en centraal gecoördineerd worden. Op de website www.cjgmiddendelfland.nl staat veel nuttige informatie.

Maatschappelijk Team Het Maatschappelijk Team is er voor gezinnen en op termijn ook voor hulp en ondersteuning aan andere doelgroepen. Het eerste aanspreekpunt voor jeugdhulp blijft het CJG. Als er meer hulp nodig is, zoals bijvoorbeeld zware zorg, of als er in het gezin meerdere ­problemen tegelijkertijd zijn, dan overleggen de professionals met elkaar in het Maatschappelijk Team.

Totaalplan Vanuit het Maatschappelijk Team krijgt het gezin 1 aanspreekpunt die de hulp/ zorg ­coördineert. Samen maakt u een ­totaalplan met daarin een mix van hulp uit uw naaste omgeving, professionele hulp en eventueel begeleiding naar een vereni­ging of vrijwilligerswerk.


Uw privacy, onze verantwoordelijkheid Privacy is voor ons een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van onze nieuwe taken. Het Rijk heeft uw persoonlijke gegevens aan ons overgedragen. Zo hebben wij bijvoorbeeld informatie over uw indicatie-grondslagen (op basis van welke indicatie krijgt u ondersteuning), de duur van de indicatie, hoe u de zorg ontvangt en de hoogte van uw zorgkosten gekregen. De gegevensoverdracht voldoet aan de Wet bescherming persoonsgege­vens. Deze wet beschermt uw privacy. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met

uw gegevens omgaan. Wij delen uw gegevens alleen met andere instellingen als dat wettelijk noodzakelijk is. U heeft recht op inzage in uw persoons­gegevens. Ook heeft u het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens voor welk doel gebruikt worden. Wilt u inzage in uw gegevens of weten waarvoor deze zijn gebruikt? Dient u dan schriftelijk een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden.

Ondernemers zetten ook hun beste beentje voor Wat mensen nog wél kunnen op het gebied van werk staat centraal in de nieuwe ­Participatiewet. Dat vraagt iets van ons als samenleving en in het bijzonder van ondernemers. Zij bieden ook mensen met een beperking kansen en stellen banen beschikbaar. Met de invoering van de Participatiewet moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk bij reguliere werkgevers, ook mensen met een arbeidsbeperking. Sociaal Hart Door in gesprek te gaan en een beroep te doen op het sociale hart van ondernemers wordt het mogelijk om mensen met een beperking aan het werk te helpen. ­Midden-Delfland vindt maatschappelijk

verantwoord ondernemen erg belangrijk en meerdere Midden-Delflandse ondernemers zetten zich nu al in om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Die groep ondernemers moet groeien, om iedereen die nu nog aan de kant staat een kans te bieden. Bijdrage leveren? Wilt u als ondernemer ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van een deel van onze inwoners? En heeft u als ondernemer de mogelijkheid om mensen aan het werk te helpen? Neemt u dan contact op met het Werkgeversservicepunt Delft via telefoonnummer (015) 215 14 00.

Mantelzorgwoning mogelijk zonder vergunning Mantelzorgwoning Met een mantelzorgwoning kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het kabinet heeft besloten dat er geen omgevingsvergunning meer nodig is om een mantelzorgwoning te realiseren. Wel zijn er enkele voorwaarden aan verbonden, zoals bijvoorbeeld een mantelzorgverklaring.

Plannen? Heeft u plannen om een mantelzorgwoning te realiseren? En wilt u weten waar u aan moet voldoen om vergunningsvrij te kunnen bouwen? Neemt u dan contact op met het team Bouw- en woningtoezicht van de gemeente via telefoonnummer (015) 380 41 11. U kunt uw plannen ook toetsen op www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie? Voor uw vragen over mantelzorg kunt u terecht bij Suzanne Janssen, adviseur Mantelzorg van Stichting Welzijn Midden-Delfland via telefoonnummer 06 10 37 90 80. Op de website van Mantelzorg Midden-Delfland www.mantelzorgmiddendelfland.nl is ook veel informatie te vinden.


Collectieve Aanvullende Verzekering Het Rijk schafte de tegemoet­ koming voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (Wtcg) en de re­geling Compensatie Eigen Risico (CER) af. De gemeente Midden-Delfland heeft bij ­ Zorgverzekeraar DSW een ­collectieve aanvullende ziekte­ kostenverzekering afgesloten. Deze CAV Midden-Delfland is bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering en andere minima. De CAV Midden-Delfland is gratis en biedt extra vergoedingen bovenop de bestaande aanvullende ziektekostenverzekering (AV-­Standaard/ AV-Top) van DSW. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Mensen die voor deze aanvulling in aan­merking willen komen, moeten wel een basisverzekering én een aanvullende verzekering hebben afgesloten bij DSW. De premie voor de basis­verzekering en de premie voor de aanvullende verzekering van DSW betalen zij gewoon zelf. De CAV wordt door de gemeente betaald. De klantmanagers Werk & Inkomen kunnen u meer vertellen over de CAV Midden-Delfland. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (015) 380 41 11.

U bent hard nodig Werk is er in alle soorten en maten, vrijwilligerswerk ook. Er is voor iedereen wel iets leuks: voor de praktische man tot de hoogopgeleide vrouw. Van werk in de sport, cultuur en ondersteuning van mensen tot werk in de natuur. Het gaat erom dat u er plezier aan beleeft en dat u van betekenis bent voor anderen. Uw hulp is altijd welkom.

Servicepunt Vrijwilligerswerk In Midden-Delfland hebben wij het Servicepunt Vrijwilligerswerk. Via dit punt kunt u eenvoudig aan de slag als vrijwilliger. Op de website www.vrijwilligerswerkmidden­delfland.nl vindt u een vacaturebank waarin alle vragen om vrijwilligerswerk zijn ­opgenomen. Wilt u liever op meer vrijblijvende basis een keertje iets voor een ander betekenen? Ook dit is te vinden op de vacaturebank. Wellicht zit er iets

leuks voor u bij. Het Servicepunt biedt ook lokale bedrijven en organisaties de mogelijkheid maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Profit en non-profit kunnen elkaar versterken. In de directe omgeving kunnen bedrijven hun expertise en middelen inzetten ter ­ondersteuning van de Midden-Delflandse verenigingen en instellingen.

Verder met elkaar!


Verder met elkaar

De samenleving

verandert, we staan op

een keerpunt.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente meer taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen. De taken worden vanuit Rijk en provincie overgedragen aan gemeenten. Hiermee krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners.

Van ‘de overheid regelt’, naar ‘samen doen’. Iedereen heeft daar een rol in.

Uitgangspunt is dat zorg en ondersteuning slimmer en dus goedkoper worden georganiseerd. Partijen gaan beter samenwerken en dichtbij de inwoner ondersteuning bieden, met meer ruimte voor maat-

werk.

Basisgedachte is: wat kunnen mensen zélf, in en met hun eigen omgeving? Lukt dat niet of onvoldoende, dán helpt de gemeente. Zo houden inwoners zo veel en zo lang mogelijk het heft in handen.

De gemeente gaat ‘doen wat nodig is’. Dat betekent: zo min mogelijk korten op de ondersteuning zelf, maar slimmer organiseren en beter samenwerken met maatschappelijke organisaties en inwoners. Zo zorgen we samen dat zorg en ondersteuning betaalbaar blijft.

Uw wegwijzer voor vragen en advies Bel (015) 380 41 11 Kijk op www.middendelfland.nl/keerpunt

Uw wegwijzer voor vragen en advies Bel (015) 380 41 11

Verder met elkaar in Midden-Delfland  
Verder met elkaar in Midden-Delfland