__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DEEL!

een magazine van Carintreggeland

Aandacht voor elkaar Wij hebben elkaar nodig

jaargang 4, deel 1 januari 2016


Colofon Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder voorafgaande

Voorwoord We hebben elkaar nodig!

schriftelijke toestemming van

www.carintreggeland.nl

Onlangs hoorde ik een verhaal van een onderzoek naar de effecten van aandacht bij koeien. Het ging over wat aandacht doet met de gezondheid en prestaties. Eén groep koeien kreeg extra aandacht door middel van knuffels en lieve woorden en de andere groep werd genegeerd. De groep die aandacht kreeg, was een stuk gezonder en gaf veel meer melk dan de koeien die geen aandacht kregen. Waarom noem ik nu dit onderzoek? Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die denken: ‘Wat een rare vergelijking’. Ik leg u dit graag uit. Het blijkt dat aandacht precies hetzelfde effect heeft op ons mensen. Aandacht houdt ons gezond. Aandacht zorgt ervoor dat we goed kunnen functioneren en dat wij ons prettig voelen.

Oplage

De kracht van aandacht

45.000 exemplaren

Leonie Jellema

Mensen zijn sociale wezens. We hebben elkaar nodig. Een waarheid als een koe... Voor emotionele steun, het delen van liefde, voor gezelschap en ook voor fysieke hulp. Het is voor mij van wezenlijk belang dat we aandacht hebben voor elkaar. Maar dan ook echte aandacht. Ik heb het over luisteren, aanmoedigen tot verder praten, vragen stellen en het verwoorden van gevoelens. Kortom, het gaat over oprecht tijd voor elkaar nemen. Hierover gaat deze Deel! Zo leest u bijvoorbeeld hoe we mensen met dementie aandacht geven. Maar ook verhalen waarin duidelijk wordt dat we elkaar nodig hebben en dat het fijn is om elkaar te helpen.

Redacteuren

Aandacht voor elkaar

Monique Lubbers, Nienke Swierstra,

Zoals u weet, verandert er veel in de zorg. Wij, Carintreggeland, zijn al jaren bezig om daar goed op in te spelen. In deze moeilijke tijden overleven die organisaties die zich het beste aanpassen. We hebben daarom de koe bij de horens gevat en hebben met een groep Carintreggelanders nagedacht over de toekomst van Carintreggeland. Dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht en zorg voor kwetsbare mensen, dat is onze bedoeling. Wij willen nu en in de toekomst zo dicht mogelijk bij die bedoeling blijven. Dat we aandacht hebben voor elkaar is en blijft van essentieel belang. Dat doen we en blijven we doen. Dit vind ik belangrijk en daar sta ik voor. Samen met al mijn collega’s en al onze vrijwilligers!

Carintreggeland. DEEL! een magazine van Carintreggeland Carintreggeland Postbus 506, 7550 AM Hengelo Telefoonnummer: 088 367 70 00 (lokaal tarief) communicatie@carintreggeland.nl

Redactieraad Jeanine Brinkers, Chantal Hövels, Karin Jansen, Monique Meijerink,

CARINTREGGELAND voorwoord & inhoudsopgave

Irma Schwering, Frida Sluijer, Annemarie Weggers Hoofdredactie

Johan Koning, Mathilde van de Veen Fotografie Marjo Baas Covermodel Mevrouw Slettenhaar en haar kleindochter Myrthe Concept, vormgeving en eindredactie

Geen Blad voor de Mond B.V. Lasondersingel 149, Enschede Telefoonnummer: 053 460 90 02 www.geenbladvoordemond.nl 2

Carintreggeland

Luc Kenter, Raad van Bestuur Carintreggeland


Inhoudsopgave

4 6 8 12 14 16 18 19

4

8

14

20

24

34

Zo zelfstandig mogelijk Bij oma logeren in het verpleeghuis Baas over je eigen zorg Tijdelijk verblijf in De Stoevelaar Interculturele dienst Casemanagers dementie Puzzel en win! Kort nieuws

20 22 24 26 28 30 32 34

“Ik zorg graag voor anderen� Klachtenfunctionaris Bedrijfsmaatschappelijk werker Zelfredzaam met de Medido Vrijwilligers zijn onmisbaar Ledenvoordeel Bezig met bouwen! Vrij als Buffalo Bill in Twente

Carintreggeland

3


“Ik blijf mijn hobby's uitvoeren” Johan Mensink uit Goor is een bijzonder bezig baasje. De 93-jarige is actief op vele manieren. Wat gebeurt er als zo iemand wordt

LEVEN zo zelfstandig mogelijk

geconfronteerd met een weigerend lichaam? Dan laat hij zich niet kisten en blijft hij 'gewoon' thuis wonen. Eén van de grootste passies van de heer Mensink zijn de Mariakapellen in Twente. Hij kan er uitvoerig over praten en neemt dan en passant diverse zijwegen. Eind 2014 werd de verder kerngezonde Gorenaar geconfronteerd met een medede­ ling van zijn arts, waar hij op zijn eigen karakteristieke manier mee omging. “De dokter vertelde dat mijn onderbeen geamputeerd 4

Carintreggeland

moest worden. Dat was natuur­ lijk niet leuk, maar ik zei tegen de dokter: 'Wanneer gaan we dat doen? Morgen?'” Revalidatie in Almelo De heer Mensink vervolgt: “Dat paste niet in de agenda van de dokter. Bovendien keek hij toch wel raar op van mijn houding. ‘Zo heeft nog nooit iemand ge­ reageerd op zo'n mededeling',

vertelde hij.” Uiteindelijk werd het linkeronderbeen van de heer Mensink in december 2014 geamputeerd en werd hem een beenprothese aangemeten. Ver­ volgens begon een revalidatie­ periode van ongeveer zes maanden. Daarna wilde de heer Mensink graag weer thuis wonen. In Goor dus, waar zijn vrouw Johanna de taak als begeleider en mantelzorger op zich zou nemen.


Langer

zelfstandig Dankzij hulp van de wijkverpleging (thuiszorg) van Carintreggeland kunnen veel ouderen langer thuis blijven wonen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op het netwerk van de oudere: familie, vrienden en andere mantelzorgers.

< De heer Mensink staat altijd open voor een gesprek. Hij is een gepassioneerde negentiger die graag zo zelfstandig mogelijk z'n leven leidt.

Daarnaast werd Carintreggeland ingeschakeld voor thuiszorg. Wijkverpleegkundige Josien Meijer: “We helpen meneer 's ochtends met het starten van

ren bij hem doet. “Maar wij hel­ pen bijvoorbeeld weer door mee te kijken bij de medicijninname”, legt Josien Meijer uit. De heer Mensink haalt veel voldoening uit

Wanneer gaan we die ingreep doen? Morgen? de dag en 's avonds voor het ­slapen gaan met omkleden.” ­ Meneer Mensink is een actieve man, die nog geregeld op pad gaat. En hij kan zichzelf ook re­ delijk redden, met hulp van zijn vrouw. Voor het onderhouden van het huis kan hij een beroep doen op een dame die dat al ja­

zijn hobby's. Hij is zeer geïnteres­ seerd in geschiedenis, maar volgt ook alle recente nieuwsfeiten. Hij is zeer welbespraakt en reisde vroeger veel, als handelaar in mode en kleding. Een van zijn grootste passies is het bevorderen van de Maria­devotie in Twente. Dit uit zich in de zorg voor de vele Mariakapellen in Twente.

Ook schreef hij samen met an­ deren het boek ‘Mariakapellen en landkruisen in Twente’. Hij kan er uren over praten. Met hulp van zijn rollator pakt hij er ar­ tikelen over zijn boek bij, die gepubliceerd zijn in het AD en Trouw. “Ook mocht ik er bij RTV Oost over spreken”, voegt de negentiger toe. In alles straalt hij trots uit als hij praat over zijn hobby’s, over zichzelf en over hoe zelfstandig hij nog is. n Carintreggeland

5


LEVEN logeerpartij

Bij oma logeren in het verpleeghuis Logeren bij oma, leuk! Maar wat nou als je oma in een verpleeghuis woont? In De Botterhof in Wierden kan het. 6

Carintreggeland


Speciale wensen

zijn mogelijk

Vlakbij het centrum van Wierden ligt ­Carintreggeland Huis De Botterhof. Dit is een levendig en sfeervol huis met tien kleinschalige woon­groepen. In de woongroepen leven zes mensen met onder andere geheugen­ problemen. De nadruk ligt op het gewone wonen en leven. Iedere woongroep heeft een eigen huiselijk ingerichte woonkamer en keuken.

Myrthe Slettenhaar (16) heeft een bijzondere band met haar oma. Toen mevrouw Slettenhaar (77) nog zelfstandig woonde, lo­ geerde ze weleens bij haar, maar sinds haar oma anderhalf jaar geleden naar De Botterhof ver­ huisde niet meer. Maar waarom eigenlijk niet, dacht Mirthe. “Ik heb gewoon een keer aan de ver­ zorgenden gevraagd of het kon en zij vonden het prima. Toen ik hier om 7 uur kwam, hadden ze al een bed voor mij klaargezet in oma’s kamer.” Kippen Toen mevrouw Slettenhaar steeds meer vergeetachtig werd en haar dag- en nachtritme in de war raakte, was het tijd om te verhuizen. “Ik heb gezien hoe mijn moeder veranderde toen ze dement werd. Dus ik weet dat een veilige woonomgeving belangrijk is”, vertelt mevrouw Slettenhaar. “Hier wordt goed

voor me gezorgd.” Mevrouw Slettenhaar heeft een ruime eigen kamer, maar zit het liefst in de gezellige, gezamenlijke huiska­ mer, met de andere vijf bewo­ ners. “De Botterhof is een heel fijn huis en de verzorgenden zijn

Op één ervan liggen de twee la­ chend naast elkaar in bed. “Oma gaat altijd vroeg slapen, dus om 10 uur ging het licht al uit”, grin­ nikt ze. “Ik ben toen nog maar even muziek gaan luisteren, met oordopjes in. De volgende och­

De Botterhof is een heel fijn huis en de verzorgenden zijn ontzettend lief ontzettend lief. Ik had het niet beter kunnen treffen. Er kan hier ook veel. Als ik mijn verjaardag wil vieren met de hele familie, bijna veertig mensen, kunnen we terecht in het Grand Café. En toen we een ren met kippen wil­ den in het tuintje bij onze huis­ kamer, was dat geen probleem. Ik voer de kippen elke dag.” Vroeg naar bed Myrthe zoekt in haar telefoon naar foto’s van de logeerpartij.

tend heb ik samen met oma en de andere bewoners in de huis­ kamer ontbeten.” Fijne familie Mevrouw Slettenhaar wijst naar een ingelijste foto aan de muur. “Dat ben ik met mijn vier kleinkinderen. Eens in de zoveel tijd komen de kinderen en kleinkinderen hier eten in het Grand Café en dat is altijd heel gezellig. Ik heb zo’n fijne familie!” n Carintreggeland

7


Baas over je eigen zorg Binnen de zorg is steeds vaker sprake van ‘eigen regie’. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? En wat doet Carintreggeland

LEVEN verbeterplan

op dit gebied? Vier medewerkers vertellen. Transitiemanagers Rinda ­Verschoor en Barry Kwast be­ geleiden de veranderingen die in de zorg plaatsvinden. Rinda de langdurige zorg; Barry de veran­ deringen als gevolg van de Wmo en daarnaast is hij nauw betrok­ ken bij MyCaRe. Martin Brinks is intramuraal verpleegkundige 8

Carintreggeland

en interne trainer van MyCare. ­Corina Bosma is projectleider informele zorg en houdt zich spe­ cifiek bezig met een pilot – een proefproject – op het gebied van de samenwerking met de infor­ mele zorg. Met elkaar wisselen ze van gedachten over het versterken van de eigen regie en de verande­

ringen die dit binnen Carintreggeland met zich meebrengt. Verbetering kwaliteit zorg Rinda: “Voor klanten en hun naasten is het veel prettiger zelf invloed te hebben op de manier waarop de verzorging plaatsvindt. De vraag naar ei­


Begrippen MyCaRe

Het nieuwe cliëntenportaal van Carintreggeland. Alle informatie van, over en rondom de klant komt hier samen. Via MyCaRe raadplegen klanten, familieleden en verzorgers eenvoudig het klantendossier.

Informele zorg Zorg die wordt geleverd door mantelzorgers én vrijwilligers. Voordat de professionele zorg of ondersteuning in beeld komt, springen familie, vrienden en buren bij.

Eigen regie Een klant bepaalt zelf op welke wijze hij of zij het eigen leven inricht (wonen, werken, sociale contacten) en hoe de zorg of begeleiding bij eventuele ziekte wordt ingevuld. Van links naar rechts: Rinda Verschoor, Barry Kwast, Martin Brinks en Corina Bosma.

gen regie komt enerzijds direct bij de klanten en hun familie vandaan. Anderzijds komt de vraag ook vanuit de politiek en partijen als verzekeraars.” Barry: “Bij Carintreggeland­is eigen regie voeren een manier om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren.” Corina vult aan: “Uit onderzoek is gebleken dat eigen regie beter is voor de klant en alle partijen die bij de zorg betrokken zijn.” Meezorgen Wat betekent ‘eigen regie’ nu pre­ cies in de praktijk? Rinda: “Ons

startpunt is de klant. Om hem of haar organiseren we de zorg. De klanten en zijn naasten zijn nu veel meer betrokken bij de zorg

ik met name aan de rol van de familie bij de informele zorg: wat kunnen en willen zij bijdragen. Daarover gaan we met elkaar in

Ons startpunt is de klant, om hem of haar organiseren we de zorg

en wat daarvoor nodig is.” Barry vult dit aan met de omschrijving: “Niet meer alleen ‘zorgen voor’, maar vooral ‘zorgen dat’.” Martin is van mening dat het ook gaat om ‘meezorgen’: “Daarbij denk

overleg. Wanneer een klant vroe­ ger in een verzorgingshuis werd opgenomen, betekende dat in principe dat de hele verzorging, inclusief de regie daarvan, door ons werd overgenomen.

>> Carintreggeland

9


Maar als de familie jarenlang voor een naaste heeft gezorgd, dan weten zij wat goed voor hem of haar is. En dan zou het toch raar zijn als wij, Carintreggelan­ ders, zouden zeggen dat ze be­ paalde dingen niet meer mogen doen?” Meer ruimte voor individuele aandacht Martin geeft een voorbeeld. “Stel: een dochter heeft haar moeder bij ons opgehaald voor

10

Carintreggeland

een verjaardag. Dan is het fijn als ze haar moeder zelf in bed kan stoppen wanneer ze haar terugbrengt. Het hoeft niet, maar we moedigen het zeker aan. We willen de familie zoveel mogelijk betrekken. Mensen worden daar gelukkiger van.” Rinda merkt op dat dit een andere houding van de zorgverlener vraagt. “Taken die vroeger vanzelfsprekend wa­ ren, overleggen we nu eerst met de klant en de familie. Misschien kunnen of willen ze daarin meer

zelf doen.” Corina benadrukt dat de communicatie tussen klant, familie en zorgverlener altijd de basis is. “Familie kan betrokken worden bij diverse activiteiten zoals koken, wandelen of de was. Soms wil de familie zelf een bijdrage leveren aan de persoon­ lijke verzorging. Dat is prachtig.” Martin erkent dat dit van mede­ werkers een andere manier van denken en handelen vraagt. “Je moet niet bang zijn om zorg uit handen te geven aan de familie.


Training

MyCare

Carintreggelanders volgen de training MyCaRe.

Ik ben vooral blij als het kan. Want dat geeft ons ruimte om meer individuele aandacht aan de klant te besteden.” Barry legt uit: “Deze extra aandacht verbetert de kwaliteit van onze zorg. Meer rust in het zorgmoment heeft een positieve uitwerking op de klant.” Deze manier van werken wordt ondersteund door MyCaRe. MyCaRe is een digitaal systeem waarin alle informatie van, over en rondom de klant samenkomt. Via dit systeem krijgt de eerste contactpersoon van de familie toegang tot de zorggegevens. Barry: “Door MyCaRe is de in­

Familieavonden en verbeterplannen De medewerkers van de pilot informele zorg hebben een trai­ ning gehad en zijn vervolgens actief aan de slag gegaan met het organiseren van familieavonden op de locaties, gesprekken met klanten en familie en het maken van verbeterplannen. Corina: “Teams wisselen onderling erva­ ringen uit, hoe ze van elkaar kun­ nen leren. Dat is onze kracht.” De ervaring leert dat veel fami­ lieleden graag bereid zijn mee te denken en mee te zorgen. ­Martin: “We krijgen veel hulp

milieleden van klanten ­gevraagd in die periode een steentje bij te dragen. Daar werd heel goed op gereageerd.” Corina: “Op deze manier voelt de familie zich ook meer betrokken bij de groep. Die vormt uiteindelijk de thuissituatie van hun naaste. Dit is voor alle partijen prettig.” De aanwezigen zijn allemaal blij met de ontwikkelingen. Rinda: “In de praktijk blijkt dat al heel veel goed gaat. Maar we blijven ­zoeken naar hoe het nog beter kan.” n

Je moet niet bang zijn om zorg uit handen te geven aan de familie

formatie over de klant nog volle­ diger en overzichtelijker. En daar­ mee geeft MyCaRe onze zorg een kwaliteitsimpuls. Op termijn is nog veel meer mogelijk richting klant en contactpersoon.”

van vrijwilligers, maar die zijn er tijdens de vakan­ ties niet altijd. Een team dat deelnam aan de pi­ lot heeft daarom via een ‘klussenbord’ fa­ Carintreggeland

11


“Ik verblijf graag in De Stoevelaar”

We zoeven met de lift naar de vijfde etage van De Stoevelaar in Goor. Daar zal ze herstellen van een operatie aan haar schouder. Het is niet de eerste keer dat mevrouw Van Rooy tijdelijk in De Stoevelaar verblijft.

ZORG tijdelijk verblijf

“Ze sprak me zelf aan, toen ze op bezoek was in de Stoevelaar. Of ze weer bij ons mocht komen, na haar schouderoperatie. Nou, een mooier compliment kun je als team toch niet krijgen?” Coör­ dinator Zorg & Welzijn van Ca­ rintreggeland Ingrid van der Wal lacht weer als ze terugdenkt aan het praatje dat ze een paar weken terug maakte met mevrouw Van Rooy. De 85-jarige mevrouw Van 12

Carintreggeland

Rooy is vol lof over het fijne team en de kamer, die ze vanwe­ ge dit interview mooi vooraf nog even kan inspecteren. “Ah! Er is nu een grotere tv. Dan hoef ik mijn eigen toestel niet meer mee te nemen.” En dat er wordt ge­ werkt aan een wifi-netwerk, kan haar goedkeuring wegdragen. “Ik kan best zonder internet, maar het is wel gemakkelijk als het er wél is”, zegt ze.

Investeren Carintreggeland investeert in appartementen voor tijdelijke opname. Wanneer appartemen­ ten leeg komen te staan, kunnen ze worden ingezet voor de tijde­ lijke verhuur. Bijvoorbeeld voor mensen die herstellen van een heupoperatie of bij overbelasting van mantelzorgers. Ze kunnen dan in De Stoevelaar herstellen en eventueel gebruik maken van


Tijdelijk in

De Stoevelaar Eigenlijk is het zelfs de vierde keer dat mevrouw Van Rooy in De Stoevelaar komt. “In 2002 overleed mijn man plotseling en moest ik aan mijn heup geopereerd worden. Toen kon ik hier ook terecht, maar waren de kamers veel kleiner. Je hebt nu een woongedeelte en aparte slaapkamer. Mooi groot ook, met alle faciliteiten die je maar wenst: koelkast, waterkoker, warmhoudplaat, een fijn bed en een team met fijne verzorgsters die je het verblijf zo aangenaam mogelijk willen maken. Boven­ dien is het eten hier ook prima. Ik eet graag beneden in het restaurant. Gezellig!”

de diensten. Mevrouw van Rooy: “Ik heb mijn eigen fysiothera­ peut, daar maken ze hier hele­ maal geen punt van.” Derde keer Het is dus al de derde keer dat mevrouw Van Rooy in De Stoe­ velaar komt. Ze was vorig jaar zelfs de eerste bewoonster van een net opgeknapte tijdelijke kamer. Maar ze kent de Stoe­

21e naartoe ging) en Amsterdam in de verzorging actief was. “Ik heb altijd graag met mensen ge­ werkt.” Ze heeft een enerverend en bewogen leven achter de rug, waar ze van genoten heeft.

hier. “Er zijn ook veel activitei­ ten. Sterker: ik kom hier geregeld met mijn vriendinnen een spelle­ tje spelen of kaarten maken.” n

En genieten doet ze nu nog. “Kijk eens naar het schitterende uitzicht dat ik heb vanuit mijn kamer”, wijst ze naar buiten. Inderdaad kijken we uit over een

Kijk eens naar het schitterende uitzicht dat ik heb vanuit mijn kamer velaar al veel langer, want de in Enschede geboren dame heeft er vroeger gewerkt. Nadat ze eerst in Engeland (waar ze op haar

prachtig stukje buitengebied van Goor. Ondanks de operatie die haar wacht en het herstel daarna, verheugt ze zich op haar verblijf

Het uitzicht vanuit De Stoevelaar

Carintreggeland

13


ZORG samenwerking

Vertrouwen en begrip

Met het initiatief IDA biedt Carintreggeland klanten met een niet-westerse achtergrond ondersteuning. Ook zorgpartners als Mediant kunnen hierop een beroep doen. 14

Carintreggeland


Samenwerking

en thuisbegeleiding

Carintreggeland biedt met het initiatief IDA ondersteuning voor allochtonen met een zorgvraag. Ook externe partners doen een beroep op IDA.

< Yoldas Altunbas (links) neemt formulieren door met een klant.

Taal- en cultuurverschillen zijn wel eens een struikelblok bij de zorg voor een klant. Daarom is Carintreggeland gestart met IDA, dat staat voor Intercultu­ rele Dienst voor en door Alloch­ tonen. De IDA-medewerkers spreken onder meer Turks, Arabisch, Armeens, Syrisch, en Frans. Ze hebben een niet-wes­ terse achtergrond en een agogi­ sche opleiding. Zodoende zijn ze goed in staat om klanten met een niet-westerse taal en cultuur te begeleiden. Optimale ondersteuning Diane Noordink is cluster­ manager bij Carintreggeland. De afgelopen jaren heeft ze zich specifiek beziggehouden met cultuursensitieve zorg. “Om onze klanten optimale onder­ steuning te bieden, moeten we ze goed kunnen begrijpen. Maar dat is soms moeilijk bij klanten met een andere taal en cultuur. Daarom zijn we begonnen met IDA. IDA richt zich met name op de thuisbegeleiding van niet-westerse klanten. Binnen de zorg en verpleging wordt samengewerkt met de reguliere zorgteams van Carintreggeland en met onze zorgpartners. Als

bijvoorbeeld psychische hulp gewenst is, bijvoorbeeld omdat een klant een oorlogstrauma heeft, dan wordt Mediant inge­ schakeld. Samen met Mediant is het SPZ-team, dat staat voor Sociaal Psychiatrisch Zorgteam, opgericht. De behandelaar van Mediant kan zo nodig een be­ roep doen op ondersteuning van de IDA-medewerker. In lijn met de behandeling ontvangt de klant dan begeleiding thuis. De klant staat hierbij altijd cen­ traal. Samen bieden we zorg en aandacht. De IDA-medewerkers

­ ijvoorbeeld doordat ze geweld B hebben gezien of ervaren. “Een andere taal of cultuur is soms een belemmering om een klant goed te begrijpen. Iemand met dezelfde culturele achtergrond kan daarbij helpen. Daarom heb ik een IDA-medewerker van Carintreggeland ingeschakeld bij een klant met een oorlogs­ trauma. De behandeling werd voor mijn gevoel belemmerd door andere problemen. De IDA-medewerker sprak letterlijk dezelfde taal en kon daardoor niet alleen persoonlijke aandacht

Men begrijpt elkaar sneller als de culturele achtergrond dezelfde is zijn daarbij een belangrijke scha­ kel. Klanten reageren hier heel positief op. ‘Zij begrijpt mij’, wordt vaak letterlijk gezegd als het over de IDA-medewerker gaat.” Dezelfde taal Specialistisch agoog en dra­ matherapeut Alet ten Brinke van Mediant behandelt vanuit het traumateam klanten die een trauma hebben opgelopen.

geven, maar ook de nodige praktische hulp bieden. De klant was hier heel blij mee. Ze voelde zich vertrouwd met iemand vanuit haar eigen cultuur. Ik kon me bij deze klant zo weer op mijn eigenlijke taak richten, de traumaverwerking. Deze in­ terculturele samenwerking met ­Carintreggeland werkt heel pret­ tig. Er wordt snel geschakeld, in het belang van de klant. En daar gaat het uit­eindelijk om.” n Carintreggeland

15


Casemanager als spin in het web Na de diagnose dementie doemen veel vragen op. Carintreggeland helpt met een team van casemanagers dementie. Een casemanager is essentieel om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en om mantelzorgers terzijde te staan.

LEVEN dementie

In 2009 werd bij de echtgenoot van mevrouw Okhuijzen Mulder -­van de Velde Alzheimer vast­ gesteld. “Dat was net nadat hij met pensioen was gegaan. Hij was altijd een heel vitale man en dat is hij eigenlijk lichamelijk nog steeds. Alleen gaat hij geestelijk wel steeds meer achteruit.” Mevrouw Okhuijzen Mulder (zelf 70 jaar) zorgt met alle liefde voor haar man (71). Dat is niet 16

Carintreggeland

altijd gemakkelijk. “Hij heeft les­ gegeven op de hogeschool, was altijd met zijn hoofd bezig. En hij was heel sportief, at gezond en rookte nooit. Na zijn pen­ sioen werd al snel duidelijk dat er iets niet klopte, dat was een schok. Gelukkig hebben we sinds 2012 Renate.” Renate W ­ inters is één van de casemanagers demen­ tie. “Alzheimer is de meest voor­ komende vorm van ­dementie.

Meestal krijgen mensen dit op gevorderde leeftijd. Meneer Okhuijzen Mulder was pas 65. Gelukkig kunnen wij mevrouw bijstaan.” Zelf leren, met hulp “Alles verandert na de diagnose. Mijn man wordt langzaamaan een kind, ik moet alles controleren wat hij doet. Hij was altijd degene die de administratie deed, hij was de


Begeleidende

casemanagers

Bij Carintreggeland werken 11 casemanagers dementie. Het team staat mensen bij die dementie hebben en thuiswonend zijn. Daarnaast zijn ze ook het aanspreekpunt voor partners, familieleden en andere mantelzorgers. De casemanager kan al in een vroegtijdig stadium van de ziekte begeleiding bieden, net zoals in de verschillende andere stadia van de ziekte.

< Staand links naast de paal: Jaime Stange, Monique Oude Wesselink. Rechts naast de paal: Renate Winters, Astrid Rouweler. Midden: Ine Bonke, Helma van der Zouw, Monique Kolkman en Saskia Nijzink. Onder: Gerrit Grimberg, Jolanda Keun en Carla Dekker.

man van de techniek. Dat moet ik nu allemaal zelf leren”, vertelt mevrouw Okhuijzen Mulder­ver­ der. “We gingen een aantal jaar ge­ leden ook naar het Alzheimercafé. Mijn man wilde per se mee. Dat was best pijnlijk, omdat er weinig mensen naartoe gaan die het zelf

Luisterend oor en praktische ondersteuning “Ik heb veel steun aan Renate. Mijn man gaat drie keer per week naar de dagopvang. Ook daar heeft Renate over meegedacht: het is echt een dagopvang die bij hem past. Zonder haar was dat

Zonder de hulp van Renate zou ik me in veel situaties hopeloos en hulpeloos voelen hebben. Je wordt dan geconfron­ teerd met beelden van het laatste stadium.” Ze spreekt de laatste zin uit met de tranen in haar ogen. Gelukkig krijgt ze, nu ze mantel­ zorger is, veel hulp. Van familie, vrienden en kennissen, maar ook van Carintreggeland.

niet gelukt.” Renate neemt over: “Ik kom zeker eens in de twee maanden langs, maar de huisarts is eindverantwoordelijk. We kun­ nen een luisterend oor zijn, mo­ gelijkheden aandragen en helpen bij het invullen van bijvoorbeeld formulieren. Wij kennen de situ­

atie vanuit de praktijk en helpen bij het aanvragen van indicaties of het maken van bezwaar.” Mevrouw Okhuijzen Mulder: “Dat heeft Renate ook voor ons gedaan. Zonder de hulp van Renate zou ik me in veel situaties hopeloos en hulpeloos voelen”, besluit mevrouw Okhuizen Mulder. “Een case­ manager is essentieel om mensen langer zelfstandig te laten wonen en om man­ telzorgers terzijde te staan.” n

Carintreggeland

17


Puzzel en win! Horizontaal 1. Bijbels figuur - 4. vis - 7. nerf - 10. verbrandingsrest - 11. plaats in Gelderland - 13. middag - 14. lidwoord - 15. azijnachtig - 16. carillon - 18. broer van Kaïn - 20. weefselverharding - 21. lui - 22. voorzetsel - 23. titel - 25. schriftelijk onderzoek (afk.) - 26. jarige - 29. vallei - 31. mengeling - 32. studie - 33. profeet - 34. jongensnaam - 36. aanmodderen - 39. hoofddeksel - 42. persoonlijk voornaamwoord - 43. rivier in Italië - 44. Bijbelse plaats - 45. Belgische N.V. - 47. gezond - 48. oud.

Verticaal 1. muzieksoort - 2. herkauwer - 3. verheerlijking - 4. interest - 5. oosterlengte (afk.) - 6. Gedeputeerde Staten (afk.) - 7. bijwoord - 8. lichaamsdeel - 9. poetsmiddel - 12. voorzetsel - 13. bijwoord - 14. shawl 17. bijenhouder - 19. proeflapje - 20. lidwoord - 21. gebladerte - 22. deel van de mond - 24. zangnoot - 25. de heilige

Oplossing

(afk.) - 26. communicatiemiddel - 27. tafereel - 28. pilaar - 30. zilver (afk.) - 31. motorschip (afk.) - 33. en verder (afk.) - 34. toewijding - 35. bijwoord - 36. plundering - 37. ontkiemde gerst - 38. luwte - 40. natuurverschijnsel - 41. boomsoort - 46. ad interim (afk.). Zet na het invullen van de puzzel de

LEVEN puzzel en win

genummerde letters op volgorde en u leest een woord. Dit is de oplossing van

Puzzelprijzen Uit de vele goede oplossingen van de vorige editie, zijn R. Keuper-ter Denge uit Ambt Delden en T. Pool-Roelofs uit Vriezenveen geloot tot winnaars. Zij hebben het boek 'Gouden jaren' van Annegreet van Bergen inmiddels ontvangen.

de puzzel.

Voor de juiste oplossing van de puzzel uit deze editie, hebben we twee exemplaren van het '1ste Bezigboek' van Ine Pfeil - van Rongen beschikbaar. Stuur uw oplossing onder vermelding van ‘Oplossing puzzel Deel!’ vóór 1 maart naar: communicatie@carintreggeland.nl­­ of per post naar Carintreggeland, Postbus 506, 7550 AM, Hengelo. 18

Carintreggeland


Kort nieuws Verzilverde troffel terug in Eugeria Mevrouw Gerritsen-Eilander is de dochter van de heer K.J. Eilander, de oud-bestuurder van Eugeria. Zij overhandigde op 2 november jl. de verzilverde troffel aan de huidige managers van Eugeria. Haar vader had deze troffel indertijd ontvangen ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het inmiddels gesloopte Eugeria. Het leek haar leuk om deze troffel na zoveel jaren terug te geven. Zo is de cirkel als het ware weer rond. De troffel krijgt een mooie plek in het nieuwe Eugeria. n

Van Thuiszorg naar Wijkverpleging

Somatische zorg in Wierden Regelmatig werd bij Carint­ reggeland in Wierden ge­ vraagd naar de mogelijkheden van somatische verpleeghuis­ zorg: ouderen met een zorgbe­ hoefte op lichamelijk gebied. Om aan deze vraag tegemoet te komen, biedt De Botterhof dit vanaf nu aan. Sinds de start in 2008, biedt ­Carintreggeland Huis De Bot­ terhof zorg aan mensen met ­ernstige geheugenproblemen zoals dementie. Inwoners van Wierden met een lichamelijke

­ eperking moesten naar een ver­ b pleeghuis elders in Twente. Daar komt nu verandering in. In één woning in De Botterhof wordt nu somatische verpleeghuiszorg geboden. In deze woning wonen zes mensen met een lichamelijke beperking (zorgprofiel 6 of 8) die zorg en toezicht nodig hebben. Wilt u graag in de Botterhof ko­ men wonen? U kunt dan contact opnemen met de Zorgregelaar van Carintreggeland, telefoon 088 367 70 00 (lokaal tarief). n

Steeds vaker wordt de term thuiszorg verward met huishoudelijke hulp. Carintreggeland biedt geen huishoudelijke hulp maar heeft er jaren geleden voor gekozen om zich te richten op de meer specialistische vormen van zorg in de wijk: Wijkverpleging dus. Daarom noemen wij onze zorg in de wijk wijkverpleging. Carintreggeland Wijkverpleging ondersteunt u bij die zaken die u zelf niet (meer) kunt. Het verzorgen van een wond, het toedienen van medicijnen of ondersteuning bij het opstaan, douchen en aankleden. Daarbij overleggen ze wat u zelf kunt, waar u bij geholpen kunt worden door uw mantelzorgers of een vrijwilliger en waarbij de wijkverpleging kan ondersteunen. Zo wordt bekeken hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Meer weten? Bel 088 – 367 7000. n Carintreggeland Carintreggeland 19

LEVEN kort nieuws

Carintreggeland Huis De Botterhof

19


“Ik zorg graag voor anderen” Margriet Otter (64) is vrijwilliger Hospitality in Carintreggeland Huis Bellinckborg in Hengelo en mantelzorgt al tien jaar voor haar moeder (87).

ZORG familie

In de kamer van Bep Otter (87) valt het zonlicht precies op het vrolijk gekleurde Pip bedden­ goed. “Als de zon schijnt, gaat ze ’s middags graag even op bed liggen”, glimlacht haar dochter Margriet. “Door de warmte valt ze zo in slaap.” Tien jaar gele­ den begon het geheugen van mevrouw Otter haar in de steek te laten. Zelf koken lukte haar 20

Carintreggeland

niet meer goed en werd ook te gevaarlijk. “Ze had natuurlijk gebruik kunnen maken van een maaltijdservice, maar ik vond het leuker om zelf voor haar te ko­ ken. Zo kon ik meteen een oogje in het zeil houden. We hebben jarenlang bijna elke dag samen gegeten, tot ze ruim een jaar geleden naar Bellinckborg ging. Ik ga nog steeds elke dag even bij

haar langs, neem haar af en toe mee voor een wandeling en ik was en strijk voor haar. Ze vindt het bijvoorbeeld fijn wanneer haar lakens worden gestreken, maar daar hebben ze hier natuur­ lijk geen tijd voor.” Zorgzaam Margriet heeft haar rol als mantel­ zorger nooit als te zwaar ervaren.


Vast team

verzorgenden Mevrouw Otter woont beschermd in Bellinckborg. Ze deelt een huiskamer met haar medebewoners en heeft een fijne eigen kamer met een ruime badkamer. Margriet Otter: “Het is een heerlijk huis: nieuw, fris, maar toch warm en gezellig. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat de bewoners op de gesloten afdelingen een vast team van verzorgenden om zich heen hebben. Dat geeft rust.”

< Margriet Otter (links) helpt haar moeder Bep Otter met aankleden.

“Doordat mijn moeder demen­ terend is, is ze nu heel soms op­ standig of mopperig, maar dat is niet haar ware aard. Ze was altijd een enorm lieve moeder. Ik ben blij dat ik iets terug kan doen en daarbij komt dat ik graag voor anderen zorg. Daarom heb ik me,

de mensen die zelfstandig wonen in Bellinckborg. Twee dagen in de week help ik met het uitserveren van de maaltijden.” Stralend We lopen naar de woonkamer, waar mevrouw Otter met haar

kon dus een paar dagen niet ko­ men”, legt Margriet uit. Aan de muur hangt een prachtige zwartwit foto van een stralende Bep Otter in haar jonge jaren. “Ja, zo was ze. En is ze soms nog.” n

Doordat mijn moeder dementerend is, is ze nu soms opstandig of mopperig, maar dat is niet haar ware aard toen mijn moeder hier kwam wo­ nen, ook aangemeld als vrijwil­ liger in het restaurant. Daar eten

medebewoners aan tafel zit. Ze is zichtbaar blij om haar dochter te zien. “Ik ben ziek geweest en Carintreggeland

21


Bemiddeling bij klachten De meeste mensen zijn tevreden over de dienstverlening van Carintreggeland. Toch kan het gebeuren dat er iets niet helemaal naar wens verloopt.

Wanneer u een klacht heeft, kunt terecht bij de klachtenfunc­ tionaris van Carintreggeland, Roselien Slagers. Zij is er voor mensen die niet tevreden zijn over de zorg die zij krijgen. Ro­ selien: “Mensen kunnen bij mij

klachten binnen”, gaat Roselien verder. “Onjuiste communicatie is vaak de kern van alle klach­ ten. Een gesprek met klager en beklaagde is vaak voldoende om wederzijds begrip te creëren. De verwachtingen van de klant

Mensen kunnen bij mij op een informele wijze hun klacht indienen en hoeven daarvoor niet naar een commissie

ZORG klachten

op informele wijze hun klacht uiten en hoeven daarvoor niet meteen naar een klachten- of geschillencommissie. Het voor­ deel van die laagdrempeligheid is dat klachten vaak eenvoudig en snel opgelost kunnen wor­ den. Zorgorganisaties zijn sinds kort zelfs wettelijk verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen.” Miscommunicatie “Ik krijg de meest uiteenlopende

22

Carintreggeland

en zijn of haar familie moe­ ten overeenkomen met wat de zorgteams kunnen bieden. Als de mogelijkheden en de onmo­ gelijkheden aan het begin van de zorgrelatie kenbaar worden gemaakt, is dat prettig voor alle partijen”, licht Roselien toe. Afhandeling van de klacht “Iedere klacht vereist een andere behandeling. Wanneer een klacht een sterk medisch of zorgcom­ ponent heeft, laat ik de klacht­

afhandeling aan de arts of verpleegkundige over en hou ik enkel het proces in de gaten. In andere gevallen kan ik de klacht zelf oplossen.” Vertrouwen “Als klachtenfunctionaris heb ik een onafhankelijke positie. Ik conformeer mij niet aan de organisatie of aan de klant, maar kijk altijd objectief naar de klacht. Bovendien heb ik geen zorgachtergrond en ben dus niet vooringenomen; ik wil hoor en wederhoor en probeer altijd goed naar alle betrokke­ nen te luisteren om een helder beeld van de situatie te krijgen. Soms schieten medewerkers in de stress als ik bij hen kom met een klacht van een klant. Dat is nergens voor nodig. Mijn doel is altijd om het vertrouwen tussen klant en medewerker te herstel­ len en tot een oplossing te komen.” n


Klacht

indienen Heeft u een klacht over de dienstverlening van Carintreggeland? Praat dan altijd eerst zelf met de betrokken zorgverlener of behandelaar. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht. Die is te bereiken via de Meld en Zorg Centrale van Carintreggeland, telefoon: 088-3677000 of via de website www.carintreggeland.nl.


ZORG medewerkers

â&#x20AC;&#x153;Medewerkers vinden voor zichzelf zorgen vaak lastigâ&#x20AC;?

Praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker is heel gemakkelijk. Ze zijn toegankelijkheid en stellen je op je gemak. De begeleiding is kortdurend en gesprekken zijn vertrouwelijk. 24

Carintreggeland


Vertrouwelijke

gesprekken

Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt medewerkers met psychosociale problemen. Dit zijn problemen waarin zowel psychische als sociale aspecten een rol spelen. Bernard Assen, bedrijfsmaatschappelijke werker bij Carintreggeland, begeleidt, coacht, geeft advies en voorlichting. Een afspraak maken met Bernard Assen kan via B.Assen@wijkracht.nl.

Bernard Assen begon in septem­ ber 2012 als bedrijfsmaatschap­ pelijk werker voor de medewer­ kers van Carintreggeland. Sinds zijn aanstelling hebben zich ruim 200 mensen bij hem gemeld, met een duidelijke stijging van meldingen in de laatste anderhalf jaar. “Steeds meer medewerkers van Carintreggeland hebben van een bedrijfsmaatschappelijk werker gehoord en weten me te vinden”, aldus Assen. “Maar de toename heeft ook te maken met de toegenomen onzekerheid over het werk en het behoud daarvan. De veranderingen in de zorg hebben uiteraard ook Carintreg­ geland geraakt en velen hebben moeite met de gevolgen daarvan voor het werk of het team.” Zorgen voor jezelf Wat bedrijfsmaatschappelijk werk onderscheidt van ‘gewoon’ maatschappelijk werk, is dat de

klacht of het probleem altijd een link heeft met het werk. Maar in de meeste gevallen is er wel een interactie met privézaken. A ­ ssen: “Als er thuis problemen zijn, heeft dat vaak zijn weerslag op het werk en andersom. Mensen

zijn. “Als je zaken niet laat voort­ slepen, kun je vaak erger voor­ komen, is mijn ervaring. Daarom doe ik altijd mijn best om snel een afspraak te plannen voor het eerste gesprek, zo nodig nog die­ zelfde dag. Mensen zijn wel eens

Als er thuis problemen zijn, heeft dat vaak ook zijn weerslag op het werk en andersom die in de zorg werken zijn heel goed voor anderen, maar verge­ ten zichzelf nog wel eens. Dat gebrek aan balans kan op een gegeven moment opbreken.” Nieuw perspectief creëren Bernard Assen roept mede­ werkers op om op tijd aan de bel te trekken als er problemen

verbaasd over hoe snel ze terecht kunnen. De omstandigheden kan ik natuurlijk niet veranderen, maar ik kan wel helpen om er op een andere manier mee om te gaan. Ik denk mee, schuif soms aan bij een gesprek tussen mede­ werkers en verwijs ook door naar andere hulpverlening als dat nodig is. Een nieuw perspectief creëren, daar gaat het om.” n Carintreggeland

25


Zelfredzaam met de Medido De medido is een elektronische medicijndoos. Mensen kunnen hierdoor langer zelfstandig medicatie innemen. Hierdoor behouden zij hun vrijheid en kunnen ze weggaan wanneer dit hen uitkomt.

ZORG innovatie

De Medido wordt binnen een pilot van zes maanden getest op vijf locaties: De Stoevelaar, Het Elisabeth, de Bellinckborg, Eltheto en de Elshof. Manon Aarninkhof is projectleider zorg­ technologie bij Carintreggeland en vertelt hoe de Medido werkt. Manon: “De naam Medido is afgeleid van het woord medi­ 26

Carintreggeland

cijndoos. In de medicijndoos zit een baxterrol met alle medicatie die de klant nodig heeft voor een bepaalde periode. Op het moment dat de medicatie inge­ nomen moet worden, gaat er een piepsignaal. De klant hoeft dan alleen maar op de OK-knop te drukken, waarna het baxterzakje uit de machine rolt. Als de klant

het signaal niet hoort of even niet in zijn appartement is, gaat het apparaat steeds luider piepen. Na een half uur gaat er een sig­ naal naar de meld- en zorgcen­ trale. Zij nemen dan contact op met het zorgteam. De medicatie kan er ook van tevoren uit wor­ den gehaald. Handig als de klant bijvoorbeeld een dagje weggaat.


Effecten

meten

Om de effecten van het gebruik van de Medido te onderzoeken zijn in samenwerking met studenten Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Twente en studenten Hbo-V van de Saxion Hogeschool evaluatievormen ontwikkeld. Daarnaast wordt gekeken of er minder of juist meer VIM-meldingen (Veilig Incidenten Melden) worden gedaan. Als de pilot slaagt, krijgt de Medido een vaste plek in de appartementen.

< De Medido geeft een signaal af en de klant hoeft daarna enkel op de OK-knop te drukken.

Hoe vaak de medicatie er van tevoren uit kan worden gehaald, kan op afstand worden ingesteld door de leverancier.” Geschikt “De arts bepaalt samen met het zorgteam welke bewoners geschikt zijn voor een Medido.

matiek. Voor veel bewoners is de Medido van grote waarde voor de zelfredzaamheid. Klanten met een hoge zorgvraag kunnen vaak veel dingen niet meer zelfstandig doen. Het zelf kunnen innemen van de medicatie geeft deze mensen voor een klein deel hun onafhankelijkheid terug.”

juiste tijdstip. De medicatie ligt zo keurig gesorteerd klaar. Toch blijven wij er op toezien dat alles goed gaat, want de eindverant­ woordelijkheid ligt bij ons.” n

Op het moment dat de medicatie ingenomen moet worden, gaat er een piepsignaal Niet iedereen is in staat het appa­ raat goed te bedienen, vanwege lichamelijk of psychische proble­

Veiligheid “De doos biedt exact het juiste aantal en soort medicijnen op het Carintreggeland

27


LEVEN vrijwilligers

Onmisbare schakels Vrijwilligers zijn meer dan welkom. Om de zaken rondom 3.000 vrijwilligers goed te regelen, heeft Carintreggeland negen vrijwilligerscoรถrdinatoren. Jolanda van den Noort en Miriam Vroling zijn twee van hen. 28

Carintreggeland


Vrijwilliger

worden?

Een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, of om andere mensen te ontmoeten: iedereen kan zich opgeven als vrijwilliger bij Carintreggeland. Wilt u meer informatie of u meteen opgeven? Neem contact op met de Meld en Zorg Centrale: 088 – 367 7000. Zij zorgen dat u met Jolanda, Miriam of één van de andere zorgcoördinatoren in contact komt. Begeleiding gebeurt door de coördinatoren, maar ook door medewerkers van de locaties.

< Carintreggeland biedt veel verschillende soorten vrijwilligerswerk.

“Op verzoek van afdelingen kijken we welke vrijwilligers nodig zijn, maar we kijken ook naar de vraag van individuele

als buschauffeur ingezet worden. Het is echt wel meer dan alleen koffie rondbrengen, al hebben veel mensen dat beeld nog altijd

Het gaat bijvoorbeeld om wandelen, fietsen of praten met bewoners bewoners. Het gaat om bijvoor­ beeld wandelen, fietsen, praten of handwerken met bewoners, maar ook om projecten waar we vrijwilligers voor zoeken”, ver­ telt Jolanda. We spreken de twee coördinatoren in 't Gerbrand in Hengelo, één van de meest recent geopende Carintreggeland Huizen. Meer dan koffieschenken “Vrijwilligers hebben zeer uiteen­ lopende taken. Iemand die bij­ voorbeeld goed is in schilderen, gaat dat doen met de bewoners. Maar ze helpen ook bij spelletjes­ middagen of begeleiding van uitstapjes of boodschappen doen. Ook zijn er vrijwilligers die

voor ogen”, glimlacht Miriam. Er zijn verschillende manieren hoe we vrijwilligers bereiken. Miriam: “We werken samen met diverse organisaties, maar we hebben ook een vacaturebank. En soms lopen potentiële vrijwilligers gewoon binnen op een locatie.” Kennismakingsgesprek Voordat iemand als vrijwilliger aan de slag kan bij Carintreg­ geland, is er een gesprek met een van de coördinatoren. “Je moet eerst kijken of er een klik is. En natuurlijk peilen wat i­emand voor je kan betekenen. Tijdens een kennismakingsgesprek in­ ventariseren we de wensen en de kwaliteiten van een vrijwilliger.

En helpt iemand individueel een bewoner, dan bespreken we na een aantal weken of die samen­ werking van beide kanten bevalt. De vrijwilliger moet zich er goed bij voelen, maar de bewoner natuurlijk ook.” Waardering Een vrijwilliger bij Carintregge­ land­­krijgt geen vergoeding. “Maar de waardering is er wel dubbel en dwars. Zo zorgen we altijd voor een eindejaars­ attentie en vanzelfsprekend zijn de vrijwilligers goed verzekerd tijdens hun werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk levert vaak nieuwe of extra kennis op en de vrijwilligers leren andere mensen kennen. Het sociale aspect is heel belangrijk: vrijwilligerswerk zorgt bij veel mensen voor structuur, een doel en het vergroten van de eigenwaarde. Mensen hebben het soms echt nodig. Carintreggeland investeert daar graag in, door bij­ voorbeeld bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen aandacht aan de vrijwilliger te geven.” n Carintreggeland

29


“Mijn leven is totaal veranderd” Mevrouw Maas had al meerdere jaren last van reumatische klachten en van de bijwerkingen van verschillende medicatie. “Het belemmerde mij zo in mijn dagelijkse doen en laten, dat veel dingen niet meer lukten. Tot ik in aanraking kwam met de in­ frarood warmtecabine”, vertelt mevrouw Maas.

LEVEN ledenvoordeel

Vicieuze cirkel “Ik kon vrijwel niets meer, zelfs geen pakje boter uit de koelkast pakken. Een probleem dat er nog bij kwam, was dat ik sociale contacten ging verliezen. Je komt terecht in een vicieuze cirkel van pijn en stress. Die cirkel werd doorbroken toen ik voor het eerst gebruik maakte van een infrarood warmtecabine. Na afloop van mijn eerste keer in de warmtecabine heb ik een warme douche genomen en daarna ben ik even op bed gaan liggen. Ik geloofde het bijna niet, maar ik voelde mijn stofwisseling weer op gang komen.” Herboren Mevrouw Maas: “Na slechts een maand waarin ik frequent van de cabine gebruik maakte, voelde ik mij als herboren. Ik kan nu mijn eigen huishouden weer doen, slaap uitstekend en ben weer ac­ tief met mijn kleinkinderen. De pijn is drastisch verminderd en ik kan van alles. Dat is geweldig!” n 30

Carintreggeland

Demodag Infraroodcabine www.medipoint.nl/demodagen Infrarood heeft een positie­ ve werking op uw gezond­ heid, het is goed voor zowel lichaam als geest. Het helpt bij de verwijdering van af­ valstoffen, zorgt voor herstel en verlichting bij spier- en gewrichtspijnen en geeft u het gevoel dat u beter in uw vel zit. Laat u tijdens onze Demodag Infraroodcabine adviseren en probeer dit ge­ zondheidsproduct zelf uit.

Tijdens de gratis demodag krijgt u: • Uitleg over de werking van infrarood. • Een introductie over de nieuwe productlijn infra­ roodcabines. • Korting op de nieuwe productlijn infraroodca­ bines bij aankoop op de demodag.

• Persoonlijk advies van een infraroodspecialist. • Minimaal € 1000,- korting op showroommodellen.* * De genoemde korting is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Op = op.

Wanneer en waar Vrijdag 12 februari 2016 bij de Carint­reggelandwinkel in Almelo, Zilvermeeuw 24. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er meerdere sessies plaats van ca. 1 uur. De aanvangstijd wordt daarom bepaald als u zich inschrijft.

Meld u nu gratis aan! Bel 088 – 10 20 100 (optie 3) of kom langs in de winkel.


Profiteer

nu van korting! Belluno bed Voldoende slaap is belangrijk om tot rust te komen en te herstellen. Het Belluno bed is een elektrisch verstelbaar bed en zorgt er­ voor dat u veilig in en uit bed kunt komen.

999,-

 1 van €

Kom langs Alme in lo of Heng en pr elo ofite er va n aanb deze iedin gen!

Onderstaande aanbiedingen zijn al inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen. Deze aanbiedingen gelden t/m 15 maart 2016.

29,-

voor

 149,-

 2 van €

9,99

voor

9 € 52,9

 6 van €

voor

9,-

€ 139

Met volledig elektrisch verstelbare bedbo­ dem en elektrische rug- en beenverstelling. Het bed wordt geleverd inclusief matras. Dit aanbod is op basis van een standaard matras.

Deurcamera FDC-200

Luchtbevochtiger Fysic FC-20

Via deze handige deurvideo intercom, die uw bel vervangt, kunt u via het beeldscherm zien wie er voor de deur staat. Er wordt een foto gemaakt van iedereen die bij u aanbelt.

Doordat de kachels aan staan, wordt de lucht in huis een stuk droger. De Fysic luchtbevochti­ ger zorgt voor een juiste lucht­ vochtigheid, wat helpt om uw gezondheid te beschermen.

Wilt u weten of dit voor u voldoet? Informeer bij ons in de winkel.

Hometrainer Kettler Corsa De hometrainer is ideaal voor conditie­ opbouw en revalidatie. De eenvoudige bediening registreert uw polsslag, tijd, snelheid en trainings­afstand. De extra lage instap zorgt voor gemakkelijk op- en afstappen. Daarnaast heeft de hometrainer een verstelbaar stuur en zadel, en zwaartepuntpedalen met riempjes. De LCD-display van €  399,is eenvoudig te bedienen € 299 voor en kent 8 weerstandniveaus. ,-

4,95

Antipijn pen PainGone Met de PainGone kunt u via 'impulsen' uw chronische pijnklachten laten afnemen. De PainGone werkt effectief bij diverse soorten fysieke pijnen.

09,-

De hometrainer wordt gratis thuisbezorgd.

voor

99 € 39,

 5 van €

voor

 74,99

 1 van €

89,-

 1 van €

voor

,-

€ 150

Lichttherapielamp Litebook Edge Lichttherapie op zakformaat! Dankzij de speciale medische ledlampjes bedraagt de ses­ sieduur doorgaans slechts 15 minuten per dag.

9,95

voor

99 € 59,

 7 van €

Carintreggeland winkel Almelo (ZGT) Zilvermeeuw 24 Ma t/m vr: 09.00 - 17.00 uur Carintreggeland winkel Hengelo (ZGT) Geerdinksweg 137-15 Ma t/m vr: 09.00 - 17.00 uur

Analoge klok Jumbo

Rollator Caremart Basic

Overzichtelijke klok voorzien van grote valcijfers en letters met duidelijke weergave van tijd, dag, datum, maand en jaar. De klok is zeer eenvoudig in te stellen.

Dit is een inklapbare rollator die ontwikkeld is volgens een veilig en bekend concept. De Basic is ideaal voor dagelijks gebruik en biedt uitstekende ondersteuning bij het lopen. Carintreggeland

31


Bezig met bouwen! Op verschillende plekken in Twente is Carintreggeland volop aan het bouwen. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden op een rij.

St. Elisabeth

Dr. Eekmanhof Eugeria

Denekamp

Almelo

De bouw van St. Elisabeth is gereed. Het woongebouw is in november 2015 opgeleverd. Voordat de bewoners verhuis­ den naar het nieuwe gebouw, werd op 9 januari een open huis gehouden. Veel belangstellen­ den konden het nieuwe gebouw bekijken. Bewoners zijn vervol­ gens op 13 januari verhuisd naar hun nieuwe plek. Met de officiële opening later dit jaar, komt een einde aan alle bouwwerkzaam­ heden in Delden.

In Denekamp schiet de bouw van het nieuwe complex al mooi op. Op 23 september 2015 is het hoogste punt bereikt.

Het oude Eugeria-gebouw is gesloopt. Op deze plek komen twee nieuwe woongebouwen. Deze gebouwen komen op de hoek van de Vriezenveenseweg/ Ootmarsumsestraat. In het ene gebouw komen 32 plaatsen voor mensen met een lichamelijke aandoening en in het andere gebouw komen 42 plaatsen voor mensen met geheugen­ problemen. De planning is dat de gebouwen eind november 2016 worden opgeleverd. n

WONEN bouwprojecten

Delden

32

Carintreggeland

De verwachting is dat het gebouw medio 2016 wordt opge­ leverd. In de Dokter Eekmanhof komen vier woningen met acht appartementen voor bewoners met geheugenproblemen. De appartementen hebben een eigen voordeur, eigen sanitair en een ruime kamer.


Wilt ons w u bij on Bel 0 en? 367 7 88 0 00 (lo kaal t a

rief )

B

B   De grote foto boven toont het nieuwe gebouw van St. Elisbeth in Delden. Sinds medio januari 2016 wordt het gebouw bewoond. C   De nieuwbouw van Dokter Eekmanhof in Denekamp. Via de algemene website C 

C 

www.carintreggeland.nl kunt u een brochure downloaden met meer informatie over wonen in Dokter Eekmanhof. D  In Almelo is het oude gebouw van Eugeria gesloopt en op dezelfde plek is inmiddels begonnen met de bouw van twee nieuwe woongebouwen.

D

D

Carintreggeland Carintreggeland 33

33


WONEN hier ben ik thuis

Vrij als Buffalo Bill in Twente Over het leven van countryzanger/cowboy/trucker William Muilenburg (67) valt een boek te schrijven. Maar we moeten het kort houden. 34

Carintreggeland


Covers van

Johnny Cash

William Muilenburg presenteerde jarenlang een programma met countrymuziek op radio Hengelo en trad veel op. “Ik doe covers van onder meer Willy Nelson, Garth Brooks en Johnny Cash. Ik ben nu bezig met het opnemen van twee cd’s, maar vanwege mijn slechte gezondheid (hij heeft kanker en COPD, red.) gaat dat langzaam.” Meneer Muilenberg krijgt dagelijks hulp van Carintreggeland bij het aan- en uittrekken van de steunkousen en op dinsdagochtend bij het wassen.

De kamer hangt en staat vol met prenten van indianen en cow­ boys, beelden van adelaars, een aantal gitaren en een portret van William Cody, oftewel Buffalo Bill. “Die naam heb ik jaren gele­ den in België van iemand gekre­ gen”, vertelt William Muilenburg. De geboren Amsterdammer ontdekte de countrymuziek door zijn oom, die er ook mee optrad. Hij leerde zichzelf spelen op de gitaar van zijn broer en stond al jong op de planken. Saoedi-Arabië Maar William had nog een an­ dere grote liefde: hij was dertig jaar lang vrachtwagenchauffeur. “Ik ging heel Europa door, tot in Rusland aan toe en was soms we­ ken achtereen van huis. Ik herin­ ner me dat ik tijdens een stop in Roemenië eens naast mijn truck bij een kampvuurtje zat te zin­ gen en te spelen. Niet veel later kwam Henk Wijngaard, toen ook

nog vrachtwagenchauffeur, aan­ rijden. Hij kwam erbij zitten met zijn gitaar en zo hebben we sa­ men een tijdje muziek gemaakt.” Het langste dat hij ooit van huis

gebleven. Het Rode Kruis deed onderzoek en liet hem een video zien van zijn vader, tussen de koeien op zijn ranch in Amerika. Maar contact heeft hij nooit

Ik ging heel Europa door, tot in Rusland aan toe en was soms weken achtereen van huis was, was vijf jaar. “Ik had een rit naar Saoedi-Arabië, maar moest ook een lading mee terug ne­ men. Deed ik dat niet, dan kreeg mijn baas een boete van 25.000 gulden. Het lukte niet om een lading te vinden en toen heb ik voorgesteld om in Saoedi-Arabië te blijven rijden. Dat heb ik vijf jaar gedaan.” België William Muilenburg was 19 toen hij erachter kwam dat zijn echte vader een Amerikaan was die na de oorlog wat langer was

gezocht. “Je weet niet wat je al­ lemaal overhoop haalt he? Ik was al wel jaren bezig met country­ muziek, maar ik denk wel dat dit mijn voorliefde voor het wes­ ternleven heeft versterkt. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar op een paardenranch in België gewerkt. Ik droeg altijd mijn cowboy­ kleding, ging regelmatig naar de saloon die vlakbij was en werd door iedereen aangesproken met de naam Cody. Daarnaast trad ik nog op met de Belgische S­ unset Countryband. Dat was een prachtige tijd.” n Carintreggeland

35


Enthousiaste leden cliëntenraad thuiszorg Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carintreggeland biedt mensen in Twente verpleging en zorg in huis, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en prettig thuis kunnen blijven wonen en leven. Clientenraad thuiszorg Carintreggeland kent een cliëntenraad Thuiszorg. De leden van de cliëntenraad Thuiszorg behartigen de gezamenlijke belangen van de klanten die zorg thuis ontvangen. Via overleg oefent de cliëntenraad invloed uit op het thuiszorgbeleid zodat zorg zoveel mogelijk afgestemd wordt op de wensen van de cliënten. De cliëntenraad Thuiszorg zoekt op korte termijn enthousiaste nieuwe leden! Bent u? • Betrokken en heeft u kennis over de thuiszorg en dienstverlening van Carintreggeland? • Woonachtig in Twente? • Heeft u een kritische en positieve houding? • Een teamplayer? • In staat problemen en vraagstukken te bekijken vanuit de positie van de cliënt? • In staat om gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen? • Geïnteresseerd in Carintreggeland? • Bereid zich te scholen op het gebied van medezeggenschap? Kunt u omgaan met vertrouwelijke informatie en heeft u kennis en interesse in de ontwikkelingen in de zorg? Dan zoeken wij u!

Wilt u meedenken? De cliëntenraad vergadert 10 keer per jaar. U praat mee en adviseert over belangrijke onderwerpen die volop in de maatschappij leven. informatie en aanmelden Wilt u een bijdrage leveren aan thuiszorg in Twente? Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de cliëntenraad Thuiszorg Carintreggeland? Tot 26 februari kunt u zich aanmelden via e-mail: wilmawagter@kpnmail.nl

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

Deel! - Editie 1 - 2016  

Deel! - een magazine van Carintreggeland.

Deel! - Editie 1 - 2016  

Deel! - een magazine van Carintreggeland.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded