__MAIN_TEXT__

Page 1

EN

R

NG RI TE BE

T

EUREGIO

NTE

WIJZIGING

TWE

DOE S N

BASI T

UM

CENTR M

SPREIDING

AA

TRU EN PIJ NC

IE MUN

MM

NB

OD

MMIS

DACO

AGEN

RG

COM

N

ZO

ICAT

DUR V RG

ZO

OO

ST

DUR VEN

KENNIS

G

TRA

UM

ARE

GIS

TRA TIE

M

OSIU

MP JNSY

PI

EK

SIN

ZI

HO

ER

ING

ERK

WT

TER

HE

G

O

GING

ACH

E SB

ARE PREP

ENW

KIN ER

NW

D

EN

IJD

SAM

R SCH

ME

SA

VER

SO EN GR

TIE ICA

GI

RE

BOR

ISI

CR

REGIO

EXPE

TWENTE

RTGR OEPE

SIE

UU CT RU

MAO TRAU

OOST

ST G VERLE

D

ARHEI HIKBA

VE R

ZI ID

HE

AR BA

IK

RE BE

REGIO

LEG ER

OV

MA

MM

EIT

LIT

WT ITS KA DE R

KW AL ITE

ACUTE

AC UT E

T

MM

AU

R

ROAZ

NETWERK

EN DO

DELEN

DINKEL

CRISISPLAN

LAND

KE E

EP AR

PR

OTO LT

REGIOVISIE

AANB OD

TWEN

TE

CH IAT RIE

PSY

S

ER

TEN

KE

TR

B

WOAZ

OD ZORGAANB

RG

UN

ERS PARTN

EXPERTGROEPEN

RE

ADER

S ASI

OTO

BESC

TR

AU

PA RT N

MA O

VE RLE G

D TE ELEN N UM

NTR

ISCE

KENN

TE

EID

AARH HIKB BESC

DE

RG

ZO

EK

ZO

VERLOSKU N

NG

OLI

IO

GIE

LO

DER

ACU

SCH

RK

KEN

WER

R

NT

CE

T NE

WE

TO MA

E

KETEN

H ISC

TIE LUA EVA NET

AU

ON

ND

ZO

Z

G

END

IJD

CHR

ERS

OV

S REN

TR

KU

MM CO

ROA

AND

ELL

K DIN

DOEN

OS

PREPARE

KWALI TEITSK

AC

R LT

RL

DOEN

CK MI

VE

RIJDEND

EID

IT

M

CE

RH

LITE

VERSCH

UR

BAA

KWA

OOST

SIU

G

LUA TIE

SO

PO

OLIN

EVA

ZUIDKAMP

WOAZ

OEK ACHTERH

TR

SCHOLING

WIJZIGING

GIE

LO

O AT

M AU

ECTLI

BOD

B

BASIS

ZORGAAN

K

IT

ITE

AL KW

YM

SCH

UR

UM TR EN

G

ER

EUREGIO

A KW

NS

RTT

TE

LTR

UCTU

STR

ISC

NN KE

WOAZ

VERBETERIN

TW

G N I

G R O

ZUIDKAMP

NE

TRAUMAZORG

ND

DER

SKA

IT LITE

ACU

ZI

CRISISBEHEERSING

G

G

IN

IG

IJZ

CK

OTO

BE

PIJ

G N I K WER

UUR

CRISISPLAN

EUREGIO

GRENSO

WIJZIGINGEN

RV

ING

RG

N E M SA

DINKELLA

LAN

PSYCHIATRIE

EN

EIK

ZI

WT

W

IN

RG

BO

MI

G

ISP

REGIOVISIE

UCT

OR

WT

OM

BER

ON

ZUIDKAMP

K

OE

Z DER

AZ

IE MISS

DAC

AGEN

DU

IE

REG

G

EN

G

UM

CRIS

N

E DEL

EID TIE UA RH IE AL EV AA CHIATR R IKB PSTYEITSKADE RE I BE KWAL

AGENDACOMMISSIE TRA

EIDIN

SPR

EC

HW

NG I R E ET B R E E ID R V E AC H R BAA K I H C S

BO

STR

ISS

OEP

DURVEN

K ER

SC

MM

GR

IN RS EE EH

MICK

TLI

KU

OS

RL

VE

TR

E ND

ERT

BESCHIKBAARHEID

EN

RI

NT

CE

T NE

AZ

ACO

SB

AU

RTT

EXP

ECTLI

ACRE

T MA

R

VE

END

ISI CR

TE BE

E

I OG

OL

G

RIN

ZORG

TE

KE

N

AG

IS

TN AR NP

SOURCE

LE

OV SPRE ISI IDIN E G

RO

BAS

PA RT SPREI NE DING RS KW A DE

S ER

ARHEID

BEREIKBA

OTO

AZ

RT T

RO

EX

MA

TRAU

IT ITE

EN

OEP

TGR PER

GI

K HOE TER

ZORG

RE

AL KW

M

U TRA

ACH

TIE RA

IST

EG AR

Jaarverslag 2014


COLOFON Het jaarverslag 2014 is een uitgave van Bureau Acute Zorg Euregio www.acutezorgeuregio.nl Bezoekadres Getfertweg 45, 7512 BA Enschede Postadres Postbus 50000, 7500 KA Enschede Contactinformatie Marja Nijkrake Tel. 053 - 487 20 97 m.nijkrake@acutezorgeuregio.nl Medewerkers • Cees Schenkeveld, manager c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl • Marja Nijkrake, senior managementassistent m.nijkrake@acutezorgeuregio.nl • Manon Bruens, beleidsmedewerker m.bruens@acutezorgeuregio.nl • Nancy ter Bogt, onderzoeker/epidemioloog n.terbogt@acutezorgeuregio.nl • Joost Hofhuis, beleidsmedewerker Crisisbeheersing en OTO j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl • Rolf Egberink, beleidsmedewerker/onderzoeker r.egberink@acutezorgeuregio.nl • Ralph de Wit, medisch manager r.dewit@acutezorgeuregio.nl • Alexandra Ziemann, beleidsmedewerker a.ziemann@acutezorgeuregio.nl Concept, (eind)redactie en vormgeving Geen Blad voor de Mond B.V.

Lasondersingel 149, 7514 BR Enschede Tel. 053 - 460 90 02 www.geenbladvoordemond.nl


INHOUD Inleiding

4

Sterke betrokkenheid van alle ketenpartners

Beschikbaarheid en bereikbaarheid

6

Grenzeloos denken in samenwerking

Netwerk

8

Gestroomlijnd overleg voor een beter functionerende keten

Kenniscentrum

12

Horen en leren van elkaar tijdens mini-symposium

OTO/CRISISBEHEERSING

14

Intercollegiale visitaties voor een betere crisisorganisatie

Traumaregistratie

16

Nauwkeurig registreren voor goede acute zorg

Onderzoek

18

Optimale doorstroom van patiënten

Grensoverschrijdende samenwerking

20

Ein aktives Jahr für die grenzüberschreitende Notfallversorgung in der Euregio

Financiën Financieel jaarverslag 2014

23


Inleiding

Sterke betrokkenheid van alle ketenpartners Met de strategische agenda van 2013 is het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) een nieuwe weg ingeslagen die in 2014 werd vervolgd. Een terugblik leert dat de intensievere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners de kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden heeft versterkt.

4

“Toen minister Borst MST ruim vijftien jaar geleden als trau-

onder de loep hebben genomen, nadat we het bureau een

macentrum aanwees, werd het ziekenhuis verantwoordelijk

nieuwe functie hebben gegeven, is een goede zaak.” Het

voor een coördinerend overleg tussen de zorgverleners in

creëren van betrokkenheid is één van de taken van BAZE.

de regio Twente en Oost-­Achterhoek, met het bureau trauma­

Cees Schenkeveld, manager BAZE: “Wij coördineren en leg-

centrum als ondersteuning. Toen daarna via de Wet toelating

gen afspraken vast. Ziekenhuizen en andere ketenpartners

zorginstellingen (WTZi) werd vastgelegd dat de regio’s zorg

hebben het druk met hun eigen werkzaamheden en moeten

moesten dragen voor alle acute zorg in de regio, werd het

hun focus daar ook op houden.”

ROAZ opgericht”, steekt Bas Leerink, voorzitter ROAZ, van Hoofdfuncties Met ondersteuning van BAZE voert het ROAZ drie hoofdfuncties uit: 1. Het verzorgen van de juiste opvang van traumapatiënten. 2. Acute zorgverlening. 3. Opleiden, trainen en oefenen (OTO). BAZE draagt tevens zorg voor het delen van kennis in de hele acute zorgketen, het collectief belang staat voorop. Met onderzoeksresultaten wil BAZE bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor de patiënt met een acute zorgvraag. In gesprek wal.“ We moeten zorgen dat er goede coördinatie is naar

De betrokkenheid van alle ketenpartners is in 2014 enorm

het traumacentrum en dat we de meest adequate oplossin-

gegroeid. Die groei wordt onder meer gevoed door uitge-

gen vinden voor de witte vlekken.” Met witte vlekken wordt

voerde onderzoeken en behaalde resultaten openbaar te

gedoeld op de zorgaspecten die nog niet gedekt zijn met

maken; wat een stimulans geeft voor verbetering bij alle be-

de huidige maatregelen of hulpdiensten. Bas Leerink, tevens

trokken professionals. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.

voorzitter raad van bestuur MST, is inmiddels twee jaar voor-

Als we in een steeds veranderende omgeving met elkaar

zitter van het ROAZ en stapte in toen het ROAZ opnieuw

moeten optrekken, dan moeten we elkaar ook blijven op-

werd ingericht in 2013. “Dit had als voordeel dat ik niet kon

zoeken”, vertelt Cees. “En bij knelpunten is het helemaal van

vergelijken met de situatie voor de hervorming, ik kon puur

belang om met elkaar in gesprek te gaan.” Bas vult aan:

sturen op de nieuwe afspraken die we met elkaar hadden

“Alles moet bespreekbaar zijn. We moeten van elkaar op

­gemaakt. Ik zag hoe alle ketenpartners steeds meer betrok-

de hoogte zijn hoe we de effecten van een maatregel erva-

ken raakten bij het ROAZ doordat er meer overleg plaats-

ren. Een goed voorbeeld is de verandering in de geboorte-

vond. Dat we daarbij Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) ook

zorg, welke op basis van landelijke kwaliteitscriteria tot stand

jaarverslag 2014


Het Bureau Medewerkers In 2014 heeft BAZE afscheid genomen van Willy Brandwagt, stafmedewerker protocollering, en Rolf van Urk, stafmedewerker MMT. Hun taken zijn overgenomen door andere medewerkers van het bureau en MST-medewerkers. Als beleidsmedewerker grensoverschrijdende acute zorg (GOS) is Alexandra Ziemann Bas Leerink, voorzitter

aangesteld. Alle medewerkers van het bureau hebben

van het ROAZ en

periodiek overleg met de manager over de voortgang

voorzitter raad van

van de activiteiten/projecten waarmee ze belast zijn.

bestuur MST.

Met alle medewerkers zijn jaargesprekken gehouden waarin is teruggekeken op de het functioneren en de onderlinge samenwerking. Ook maakt een toekomst-

kwam. Het ROAZ is tijdig geïnformeerd over het voornemen

verkenning, zoals het op-/bijstellen van een persoonlijk

tot concentratie van de geboortezorg in Enschede en Almelo

ontwikkelplan, deel uit van het jaargesprek.

en op de hoogte gehouden van de voortgang.” Werkbesprekingen Vragen en ondersteuning

Medewerkers en management onderschrijven het

Cees merkt dat BAZE in 2014 vaker werd benaderd voor

belang om elkaar te informeren over lopende projec-

vragen en ondersteuning met betrekking tot verbetering in de

ten/werkzaamheden binnen ieders aandachtgebied.

acute zorgketen. “Toch merken we dat we onze rol moeten

Daartoe vindt het wekelijks overleg ‘Keek op de week’

blijven uitleggen, zeker in organisaties waar veel wisselingen

plaats, op de dag dat alle medewerkers op kantoor

plaatsvinden in het tactisch management. Als managers ver-

zijn. Eens per maand is dit overleg meer gericht op

trekken, nemen ze een deel van de door hun opgedane ken-

inhoudelijke thema’s of het opstellen van (activiteiten)

nis over het ROAZ en BAZE mee. Ook zien we dat de politiek

jaarplannen. Waar nodig vindt intercollegiaal overleg

vaak nog zoekende is, als er bijvoorbeeld vragen zijn naar

plaats.

aanleiding van een ongeval in hun gemeente waarbij acute zorg vereist is. Acute zorg en opgeschaalde zorg zijn voor

Ondersteuners

de politiek een hot item. Burgemeesters kijken steeds vaker

Het bureau wordt door de afdelingen HRM, ICT en F&I

naar het ROAZ en GHOR Twente. De communicatielijnen met

van MST ondersteund. Hiervoor zijn SLA’s afgesloten.

deze partijen proberen we dus zo kort mogelijk te houden.” Studenten Goede ontwikkelingen

BAZE biedt studenten de mogelijkheid een onder-

ROAZ-voorzitter Leerink kijkt over het algemeen positief terug

zoeksstage te doen of te participeren in onderzoeks-

op 2014. “Ik denk dat we hebben laten zien dat de aanpak

project op het gebied van acute zorg. In 2014

van het ROAZ werkt. Op de momenten dat een ramp of crisis

hebben zeven studenten bijgedragen aan afstudeer-

plaatsvond, was de opvang goed geregeld. We hebben

opdrachten voor een HBO of universitaire (bachelor

ook relatief grote veranderingen in de zorg, zoals de concen-

­pleiding. Kijk voor meer informatie op of master) o

tratie van de geboortezorg en de profielveranderingen van

www.acutezorgeuregio.nl/kenniscentrum/publicaties. •

de ziekenhuizen, goed doorgevoerd zonder dat onrust bij de burgers ontstond. Natuurlijk doen we dat als het ROAZ niet alleen, maar we hebben er wel een rol in gespeeld. Daar kijk ik tevreden op terug. Ook is het overleg tussen professionals en bestuurders van verschillende instanties en regio’s steeds verder toegenomen. Al met al goede ontwikkelingen waar we in 2015 op voort willen borduren.” •

jaarverslag 2014

5


Beschikbaarheid en bereikbaarheid

grenzeloos denken in samenwerking Eén van de hoofdtaken van het ROAZ is het borgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. In de gemeente Dinkelland ontstond begin 2014 onrust onder burgers na de sluiting van een Acute Zorgpost (AZP) in Oldenzaal. Op verzoek van het ROAZ heeft BAZE een inventarisatie gemaakt van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg in de gemeente Dinkelland.

De sluiting van de AZP maakte veel los, ook bij het gemeente­

een aandachtspunt. Vaste telefoons verdwijnen langzamer-

bestuur: was de acute zorg voor de inwoners van Dinkelland

hand, maar het mobiele netwerk is op het platteland en in

nog gewaarborgd? Roel Cazemier is als burgemeester van

grensgebieden niet altijd even sterk. Met providers zijn we in

Dinkelland betrokken geweest bij de activiteiten van BAZE en

gesprek over hoe het noodnummer bereikbaar kan blijven.”

de plannen van het ROAZ. Cazemier: “Om de beschikbaar-

6

heid en bereikbaarheid in onze gemeente overal te kunnen

Ziekenhuis Nordhorn

garanderen, moesten we creatieve oplossingen bedenken.

Voor ambulances ligt de nadruk vaak op een zo snel moge-

Het installeren van een extra ambulancepost was geen op-

lijke aanrijtijd. Maar ook de vervoerstijd naar het ziekenhuis

tie, daarvoor zijn niet voldoende uitrukken in ons gebied.

is belangrijk. Manon Bruens, beleidsmedewerker van BAZE,

We hebben oplossingen gezocht in samenwerkingsverban-

legt uit: “Een CVA (beroerte) is een voorbeeld waarbij tijd

den met verschillende ketenpartners. Zo hebben we samen

heel belangrijk is. Bij een beroerte waarbij sprake is van een

met Ambulance Oost gekeken hoe wij als gemeente kun-

bloedprop in de hersenen moet de patiënt zo snel mogelijk een trombolysebehandeling ondergaan. Om vast te stellen of het om een bloedprop of een bloeding gaat, moet een CT-scan gemaakt worden. Dat kan alleen in het ziekenhuis. Een CVA-patiënt uit Denekamp kan dan het beste naar het ziekenhuis in het Duitse Nordhorn worden gebracht. Dat is veel dichterbij dan het ziekenhuis in Enschede of Almelo. We willen daarom een samenwerkingsverband aangaan met het ziekenhuis in Nordhorn. Een neuroloog uit Enschede heeft het ziekenhuis bezocht en oordeelde dat de kwaliteit vergelijkbaar is met het ziekenhuis in Almelo – voor veel CVA-patiënten uit Dinkelland is Nordhorn dus een uitstekend alternatief. Voor bepaalde letsels moet de patiënt altijd naar

nen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid.

Enschede. Zo kan een dotterbehandeling alleen in Enschede

We plaatsen bijvoorbeeld op sommige plekken bewust

worden uitgevoerd en bezit het traumateam in MST specia-

géén verkeersdrempels, zodat de ambulance beter kan

listische kennis voor de behandeling van complexe trauma’s.

doorrijden. Ook informeren we Ambulance Oost beter over

De ambulanceverpleegkundige moet dus goed inschatten

wegwerkzaamheden. Met de brandweer zijn we in over-

naar welk ziekenhuis hij het beste kan rijden”.

leg om te kijken hoe we inwoners beter kunnen voorlichten over veiligheid. We zijn een agrarische gemeente waarin

Alleen maar voordelen

veel met landbouwmachines wordt gewerkt. Veilig werken is

Manon: “Binnen Europa bestaat vrijheid van goederen en

dus heel belangrijk. Ook de telefonische bereikbaarheid is

diensten. Het is goed dat die vrijheid er nu ook voor de

jaarverslag 2014


Facts & Figures Beschikbaarheid en bereikbaarheid De ROAZ agendacommissie heeft een Petit Comité i­ngesteld dat wijzigingen in het acute zorglandschap in de regio beoordeeld conform de ‘Leidraad wijziging Roel Cazemierr,

acuut zorgaanbod’ en een advies uitbrengt aan het

burgemeester van de

ROAZ. Het Petit Comité bestaat uit: Janke Snel namens

gemeente Dinkelland.

de huisartsen(posten), Astrid van Tilborgh namens de ambulancediensten, Bert Bartelink en Heidi Witbreuk namens de ziekenhuizen en Cees Schenkeveld en ­Manon Bruens als ondersteuning vanuit BAZE.

acute zorg komt. De voordelen zijn enorm: in plaats van investeren in nieuwe ambulanceposten zijn er mogelijkheden

Het Petit Comité heeft in 2014 de volgende situaties

over de grens, op vijf minuten afstand”. Hoewel veel acute

beoordeeld en getoetst:

zorgverleners moeten wennen aan het idee van acute zorg

• De gevolgen van de ZGT-profielen voor de beschik-

in het buitenland, zijn er geen grote bezwaren. “De kwaliteit

baarheid en bereikbaarheid van acute zorg in de

van het ziekenhuizen in Nordhorn en Almelo is vergelijk-

regio Twente en Oost-Achterhoek. De verwachting

baar. Een ander voordeel is bijvoorbeeld dat familieleden

was dat met name de beschikbaarheid en capaci-

van een Nederlandse patiënt die in Nordhorn verblijft, niet

teit van ambulances in de regio door invoering van

ver hoeven te rijden”, vertelt Manon. “Ook de taalbarrière

de ZGT-profielen een probleem dreigde te worden.

hoeft geen probleem te zijn: de artsen in Nordhorn volgen

De ROAZ agendacommissie heeft geadviseerd om

een cursus Nederlands. De meeste acute zorgverleners

een periodieke monitoring van het acuut zorgland-

worden enthousiast na het horen van alle voordelen.” Voor

schap in het Netwerk Acute Zorg Euregio (NAZE)

2015 staan nog enkele formaliteiten op de planning ten

op te zetten. Op deze manier kunnen de verschui-

aanzien van het afronden van de gemaakte afspraken. Pas

vingen van de patiëntenstromen in de regio in kaart

dan zullen de plannen voor samenwerking met Nordhorn

gebracht worden, inclusief eventuele gevolgen voor

aan alle ketenpartners worden gepresenteerd. Manon: “Op

de ketenpartners. Deze monitor wordt vormgegeven

dit moment wachten we nog op een akkoord van de zorg-

in 2015.

verzekeraar over hoe de vervoerskosten van Duitsland naar

• De gevolgen van de concentratie van de klini-

bijvoorbeeld revalidatiecentra in Nederland vergoed wor-

sche verloskunde in ZGT zijn besproken in de

den. Ook het MSRA-protocol is nog een aandachtspunt. Het

expertgroep acute verloskunde, waar ook de

ziekenhuis in Nordhorn werkt volgens de MSRA-richtlijnen.

benodigde acties zijn uitgezet.

Toch worden patiënten die vanuit het ziekenhuis in Nordhorn

• Eventuele impact sluiting AZP Oldenzaal in de

naar bijvoorbeeld MST gaan, geïsoleerd verpleegd en in

ANW­­-­uren voor de beschikbaarheid en

Nederland opnieuw getest op de MRSA-bacterie. Het zou

bereik­baarheid van acute zorg

veel eenvoudiger zijn om de test die Duitsland gebruikt te

in Noordoost Twente. •

accepteren.” Roel: “We zijn trots dat we met deze afspraken een deel van de ongerustheid bij onze inwoners hebben kunnen wegnemen. We hebben het probleem serieus genomen en zijn samen met het ROAZ tot goede oplossingen gekomen. Het zou mooi zijn als alle kennis die binnen dit project is opgedaan ook bij andere grensregio’s ingezet kan worden. Zo kan iedereen in Nederland profiteren van grensoverschrijdende samenwerking.” •

jaarverslag 2014

7


Netwerk

Gestroomlijnd overleg voor een beter functionerende keten In 2014 kwam de expertgroep acute psychiatrie verschillende keren bijeen om een eenduidig beleid op te stellen over samenwerkingsafspraken tussen de ketenpartners. Eén van de belangrijkste speerpunten van het overleg van het afgelopen jaar was het in kaart brengen van de GHB-problematiek op het gebied van acute onthouding en verantwoordelijkheid.

8

De expertgroep acute psychiatrie is één van de vijf

atrie werd besproken kwam voort uit een casus waarbij

­expertgroepen die voortvloeien uit de wettelijke taak van

een GHB-verslaafde met acute onthoudingsverschijnselen

het ROAZ om de kwaliteit en bereikbaarheid van acute

door onduidelijke afspraken binnen de keten niet de juiste

zorg continu te verbeteren. Uit iedere organisatie die be-

zorg kreeg. Carla Jonkman, in 2014 teamleider van de

trokken is bij acute zorg voor de vijf acute aandoeningen

crisisdienst van Dimence Midden-­Overijssel, vertelt over de

(acute verloskunde, acute psychiatrie, myocard infarct,

­casus: “Samen met de psychiater werd ik op het politie­ bureau gevraagd om een patiënt te beoordelen die ernstig onder invloed van GHB was en in een cel zat. Een GHBverslaafde die plotseling stopt met het gebruik van deze drug kan ernstige afkickverschijnselen vertonen, die zelfs ­levensbedreigend kunnen zijn. Uit ervaring weten wij dus dat het belangrijk is het GHB-gebruik langzaam af te bouwen. Wij zijn de patiënt dan ook kleine hoeveelheden GHB blijven toedienen en hebben zijn gedrag geobserveerd, tot er een enigszins stabiele situatie ontstond. Deze aanpak was echter een noodoplossing: ­eigenlijk moest de patiënt direct naar een intensive care om daar gecontroleerd te worden begeleid. Toch zou hij bij de intensive care niet toegelaten worden, omdat veel artsen niet gespecialiseerd zijn in de gedragsproblematiek die een GHB-verslaafde met zich mee kan brengen. De patiënt is een nacht in de cel gebleven, onder toezicht van een agent die geen medische opleiding had gehad. G ­ elukkig is het goed gegaan, maar het had anders kunnen aflopen. De raad van bestuur van Dimence besloot naar aanleiding van dit incident dat er

cerebrovasculair accident en traumatologie) heeft een ­

snel eenduidig beleid moest komen, om te voor­komen dat

professional zitting in de expertgroep. Op deze manier

soortgelijke gevallen zich weer zouden voordoen. Om dat

landen de besproken onderwerpen bij alle organisaties

beleid vorm te geven zijn we in 2014 met de expertgroep

en krijgen partners inzicht in elkaars werkprocessen. De

bezig geweest om de juiste ­ketenpartners aan tafel te krij-

GHB-­problematiek die door de expertgroep acute psychi-

gen en de problematiek te bespreken. Er is bijvoorbeeld

jaarverslag 2014


Facts & Figures Netwerk Expertgroepen In 2014 hebben de SEH-artsen uit de regio (ZGT, MST en SKB) de vertegenwoordiging in de expertgroepen onderling verdeeld en stemmen de aanwezigheid en bespreekpunten met elkaar af. Naast de acute psychiCarla Jonkman,

atrie zijn de volgende expertgroepen bijeengekomen:

in 2014 teamleider van de crisisdienst van Dimence Midden-Overijssel.

Acute verloskunde De expertgroep acute verloskunde is in 2014 vier keer bijeen geweest. Gevolgen voor de acute verloskundige keten door de concentratie van de klinische verloskunde in Twente zijn tijdens alle bijeenkomsten aan de orde geweest en oplossingen zijn besproken. De protocollenkaarten uit 2012 zijn geüpdate. In navol-

veel contact geweest met Tactus. Zo hebben we overlegd

ging van de ambulancediensten is overgegaan op de

hoe Tactus haar rol binnen de keten kan optimaliseren door

SBARR (recommendation EN repeat) methode. Verschil-

bijvoorbeeld de bereikbaarheid te vergroten en ondersteu-

lend mogelijkheden voor een ketenbrede SBAR commu-

ning te bieden aan huisartsen, die vaak de eerste melding

nicatietraining zijn onderzocht.

van verslavingsproblemen krijgen.” MICK Verantwoordelijkheid

De expertgroep MyocardInfarct en CVA Keten (MICK)

“Een ander veel voorkomend knelpunt binnen de keten is

is in 2014 drie keer bijeen geweest. Naar aanleiding

de omgang met de Wet op de geneeskundige behande-

van de aanbeveling vanuit de MICK-studie, is een ver-

lingsovereenkomst (WGBO). Wanneer een wilsbekwame

zoek voor nascholing van huisartsen en doktersassisten-

patiënt geen toestemming geeft tot behandeling, mag de

ten neergelegd bij de LHV-kring Twente. De focus van

zorgverlener die behandeling niet uitvoeren. Een typisch

de nascholing ligt hierbij op het vroegtijdig herkennen

voorbeeld van een situatie waarin de WGBO problemen

van een beroerte of hartinfarct en is in het voorjaar

oplevert is een anorexiapatiënt die niet in het ziekenhuis wil

van 2015 gehouden. Verder heeft de expertgroep zich

worden opgenomen, omdat diegene voor de ziekte ‘kiest’.

georiënteerd op de aansluiting bij het landelijke project

Hoewel de huisarts vindt dat de patiënt gevaar loopt en

van NVVC Connect, een initiatief van de Nederland-

direct naar het ziekenhuis moet, mag het ambulanceperso-

se Vereniging voor Cardiologen (NVVC) dat aandacht

neel deze patiënt volgens het protocol niet meenemen. Wij

vraagt voor de optimalisatie van behandeling van het

kunnen als psychiatrisch zorgverlener vaak ook niets doen,

acuut hartinfarct. De eerste voorbereidingen voor dit

omdat eerst de somatische problematiek aangepakt moet

project in de regio zijn gestart en de kick-

worden. Die situatie leidt tot een patstelling: er zijn drie par-

off is in april 2015.

tijen die geen zorg kunnen of mogen verlenen. De vraag is dan wie de regie neemt. Dit soort situaties worden in het overleg van de expertgroep besproken. Soms ontstaan er stevige discussies, bijvoorbeeld over het begrip ‘wilsbekwaamheid’. De vraag is wanneer een weigerende patiënt als wilsbekwaam kan worden gekarakteriseerd. Is hij wilsbekwaam als hij aangeeft dat hij begrepen heeft wat de behandeling inhoudt? Of pas als hij alle consequenties van het weigeren van de behandeling kan overzien? Welke

jaarverslag 2014

>

9


Facts & Figures Netwerk - vervolg Traumatologie

Euregio te realiseren werden in maart 2013 verbeteringen

De expertgroep traumatologie is in 2014 vier keer bijeen

doorgevoerd in de besluitvormings- en uitvoeringsstructuur

geweest. De SEH-artsen zijn aangesloten bij de expert-

van het ROAZ. Tijdens de voorjaarsgesprekken van 2014

groep traumatologie. De ketenbrede kwaliteitsindicatoren

van manager Cees Schenkeveld met de bestuurders en

heupfractuur zijn niet positief ontvangen in de expertgroep,

directeuren van de ketenpartners werd aangegeven dat

omdat het bestuur van de NvT (Nederlandse Vereniging

de nieuwe structuur en het inhoudelijk kader voldoet en

voor Traumachirurgie) niet betrokken is geweest bij de ont-

men tevreden is met het resultaat dat binnen een jaar

wikkeling hiervan. De NvT is zelf bezig met het ontwikkelen

bereikt is. Tevens is door middel van een survey onder de

van normen voor de heupfractuur. De ziekenhuizen verge-

agendacommissieleden het functioneren van de ROAZ

lijken in de expertgroep de resultaten van de landelijke

agendacommissie geëvalueerd. Eén van de uitkomsten was

traumaregistratie (LTR) op locatieniveau. Er is een desktop-

dat de agendacommissie nog onvoldoende invulling gaf

tool gemaakt, waarmee instellingen hun eigen LTR-data in

aan haar rol als voorbereidend overleg voor het bestuurlijk

kunnen zien. Elke bijeenkomst is aandacht gevraagd voor

ROAZ. In de agendacommissie bijeenkomsten in de

de aanlevering van de data voor de LTR. Verder zijn de

periode 2013-2014 werd vooral veel informatie gedeeld,

oproepprocedure Medisch Team MST en MMT inzetcriteria

maar onvoldoende bijgedragen aan de voorbereiding

behandeld en goedgekeurd.

van de agenda voor de ROAZ-bestuurders. Besloten is om met ingang van oktober 2014 de informatieve

10

ROAZ

onderwerpen te delen via een nieuwsbrief. Deze wordt

Het ROAZ Euregio vergadert regulier drie keer per jaar.

voorafgaand

Op 8 januari vond een extra ingelast overleg plaats naar

rondgestuurd, zodat ketenpartners alsnog een onderwerp

aanleiding van het niet hanteren van het tijdpad behorende

inhoudelijk kunnen agenderen. Verder werd vastgesteld

bij de ‘Leidraad wijziging acuut zorgaanbod’ door één van

dat de afstemming tussen bestuurlijke en agendacommissie

de ketenpartners, waardoor mogelijk een witte vlek zou

vertegenwoordigers in de eigen organisatie nog aandacht

kunnen ontstaan. Om de samenwerking, informatiestromen

behoeft, vooral als het gaat om veranderingen in het acute

en uitwisseling van kennis en expertise binnen het ROAZ

zorglandschap. •

De ketenpartners zorgen voor

aan

de

agendacommissie

bijeenkomst

Om te beoordelen of adviezen kunnen

afstemming tussen leden van de

worden doorgeleid naar het bestuurlijk

agendacommisie en het bestuurlijk ROAZ

ROAZ wordt getoetst op besluitbaarheid

Volledig niet nagekomen

Volledig niet nagekomen

Meestal niet nagekomen

Meestal niet nagekomen

Even vaak wel als niet nagekomen Een beetje nagekomen

Even vaak wel als niet nagekomen Een beetje nagekomen

Volledig nagekomen

Volledig nagekomen 0

1

2 3 Aantal managers

4

5

0

1

2

3

Aantal managers

4

5


hulpverlener kan beoordelen of een patiënt wilsbekwaam

mensen die alles van de inhoud weten en met managers

is? De meningen zijn daarover verdeeld, maar het is in

die zien of bepaalde besluiten ook daadwerkelijk haalbaar

ieder geval goed dat de discussie binnen de expertgroep

zijn.”

leeft.” Vooruitblik Contact met de keten

Carla: “We zijn zeer positief over de bijeenkomsten die in

De bijeenkomsten van de expertgroep acute psychiatrie zijn

2014 hebben plaatsgevonden. Er is een begin gemaakt

van grote waarde voor het contact met de ketenpartners.

met gesprekken over de problemen met de WGBO en de

Carla: “Met sommige ketenpartners is het contact normaal

wilsbekwaamheid. We willen die probleem­inventarisatie in

gesproken niet zo intensief. Daarmee worden ook bepaalde problemen, mogelijkheden en kansen binnen de keten over het hoofd gezien. In het overleg worden zaken aan de orde gesteld die voor iedere ketenpartner interessant zijn. Ketenpartners vergaren nieuwe inzichten, kunnen die binnen hun eigen organisatie onderzoeken en rapporteren hun bevindingen bij een volgende bijeenkomst. Die dynamiek is heel belangrijk; zo kunnen we de knelpunten vormgeven en uiteindelijk efficiëntere zorg leveren.” De bijeenkomsten hielpen niet alleen om de interne organisatie van de ketenpartners te verbeteren, maar gaven ook inzicht in elkaars werkwijze. Manon Bruens, beleidsmedewerker bij BAZE

11

vertelt: “Twee instanties gaan vaak met elkaar in dialoog, maar gesprekken met de hele keten komen normaal gesproken niet vaak voor. In dit overleg leren we elkaar beter kennen, wat uiteindelijk een gestroomlijndere zorgverlening oplevert. Om een voorbeeld te noemen: de PAAZ richt zich alleen op patiënten waarbij zowel sprake is van psychiatrie als somatiek. Dat hebben de zorgverzekeraars zo bepaald. De psychiatrische patiënten komen bij Dimence. Iedereen die aan het overleg heeft deelgenomen weet nu waarom

2015 verder uitwerken. Ook de onduidelijkheden rondom

bepaalde patiënten bij de ene organisatie terechtkunnen

acute kinderpsychiatrie en de transitie van de jeugdzorg

en niet bij de andere. Huisartsen weten beter waar ze hun

naar de gemeenten sinds 1 januari 2015 ­vragen om af-

patiënten naar moeten verwijzen en kunnen hun verwijzing

stemming in de keten. Een ander punt waar we meer aan-

ook beter toelichten. Door het netwerk van ketenpartners

dacht aan willen besteden is het veilig incidenten melden

begrijpt iedereen beter waar patiënten naar toe moeten.”

instrument om (VIM). De VIM-melding is een uitstekend ­ aandachtspunten in de werkwijze van acute hulpverlening

Vergaderingsstructuur

kenbaar te maken, met als uiteindelijke doel: herhaling van

Carla: “Het is soms lastig om de bijeenkomsten te organi-

incidenten te voorkomen. Het systeem is klaar om te worden

seren omdat iedereen volle agenda’s heeft, maar de ver-

geïmplementeerd, maar er is meer overleg nodig over welke

gaderingen verlopen zeer efficiënt. Het overleg gaat vlot,

ketenpartners zullen gaan deelnemen aan dit project. Er is

zonder belangrijke aandachtspunten te laten liggen. Die

dus nog genoeg te doen in 2015.” •

­organisatiestructuur komt de thematiek van de bijeenkomsten ten goede.” De ideale bezetting binnen de vergaderingen is een mix van managers of beleidsmedewerkers en mensen die met twee benen in de praktijk staan. Manon: “Je krijgt een gedegen overleg wanneer je in gesprek kunt met

jaarverslag 2014


Kenniscentrum

Horen en leren van elkaar tijdens mini-symposium Door de ontwikkelingen in de acute zorg en verschuiving van specifieke aandacht voor traumazorg naar acute zorg, hebben ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie een breder aandachtsgebied als het gaat om kennis delen. BAZE geeft invulling aan deze functie door jaarlijks diverse scholingen, cursussen en workshops aan te bieden aan medewerkers van de eigen ketenpartners en partners uit de andere acute zorg regio’s. In 2014 organiseerde BAZE naast deze activiteiten voor het

een patiënt. Aan pijn wordt vaak minder aandacht besteed,

eerst een mini-symposium, dat als titel ‘Pijnbestrijding van A

terwijl pijn heel veel stress geeft en energie kost. Als je dat

tot Z’ had. Mettje Hanje, anesthesioloog bij MST met als

goed bestrijdt, komen patiënten er waarschijnlijk beter uit,

subspecialisatie chronische pijnbestrijding, fungeerde als

met minder chronische pijnproblemen.”

dagvoorzitter. “Mijn werk bestaat uit het behandelen van chronische pijnpatiënten. Dit zijn mensen die pijn blijven

12

Op straat

houden nadat de aandoening waarvoor ze in het zieken-

De onderwerpen die de verschillende sprekers tijdens het

huis terecht zijn gekomen behandeld is. Pijn begint altijd

­mini-symposium behandelden, liepen synchroon met het proces van pijnbestrijding in acute situaties. Als eerste was ­Johan Keijzer, verpleegkundig specialist van Ambulance Oost, aan het woord. Hij vertelde onder andere wat ambulance­ verpleegkundigen in de ambulance doen op het gebied van pijnbestrijding. Welke vormen van pijnmedicatie gebruiken ze en hoe zorgen ze dat de ambulanceprotocollen aansluiten op de protocollen van de overige ketenpartners? Mettje: “Als pijn in de ambulance of misschien al op straat goed wordt behandeld, ontstaan er minder chronische pijnpatiënten. Ook de volgende stap in het behandelen van een acute patiënt, de pijnbestrijding op de SEH, kwam aan de orde door een presentatie van Rein IJmker, SEH-arts van MST.” Inhoud en cachet Marja Nijkrake, senior managementassistent bij BAZE, was

acuut en daarom vind ik de gekozen insteek voor het sympo-

nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma

sium zo sterk. Toen ik werd benaderd om als dagvoorzitter

en de organisatie van het mini-symposium. “De kenniscen-

te fungeren tijdens het symposium, was ik direct enthousiast.

trumfunctie is een van de wettelijke taken van BAZE. De

Vanuit mijn eigen rol wilde ik het besef vergroten dat er iets

twee vragen die we onszelf daarbij stellen zijn: Hoe gaan

gedaan moet worden met pijn op de HAP, SEH etc. Pijn is

we kennis delen en hoe behandelen we actuele onderwer-

een ongrijpbaar en subjectief onderwerp en pijnbestrijding

pen? We willen partners met elkaar in contact brengen en

wordt vaak als niet-spannend bestempeld. In acute situaties,

de kennis binnen de acute zorg keten op een gelijkgestemd

bijvoorbeeld in de ambulance, houden verpleegkundigen

niveau krijgen. Ook vonden we het belangrijk om de resulta-

zich vaak hoofdzakelijk bezig met de vitale functies van

ten van recente onderzoeken hierbij te betrekken. In het ge-

jaarverslag 2014


Facts & figures KENNISCENTRUM BAZE heeft vanuit haar kenniscentrumfunctie diverse ­geaccrediteerde scholingen, cursussen en symposia aangeboden aan ketenpartners in de regio en daarbuiten. Mini-symposium pijnbestrijding Mettje Hanje, anesthesioloog bij MST,

Op 19 juni vond het mini-symposium Pijnbestrijding plaats. HIer waren ruim 70 kandidaten aanwezig.

met als subspecialisatie chronische pijnbestrijding.

Taaltraining Duits In navolging op 2012, zijn wederom taaltrainingen Duits aangeboden aan 30 medewerkers van de ketenpartners. Aan deze 10-daagse scholing (20 uur) heb-

val van pijnbestrijding waren dat de onderzoeken die ook

ben 30 deelnemers deelgenomen.

tijdens het symposium aan de orde kwamen; Jorien Pierik, promovendus MST/UT, deed onderzoek naar pijnmanage-

Regionale Traumatrainingen

ment op de SEH en Sivera Berben, onderzoeker bij Acute

In zes Regionale Traumatrainingen (RTT), hebben ruim 70

Zorgregio Oost, deed onderzoek naar de pijnbehandeling

verpleegkundigen hun kennis van de traumaopvang op

bij traumapatiënten in de spoedzorg. In combinatie met de

SEH-afdelingen door middel van theorie en praktische

input van Mettje en de andere sprekers gaf dit het program-

oefeningen opgefrist. De RTT is een bijscholing in de

ma inhoud en gewicht.”

traumatologie, die elke drie jaar gevolgd moet worden.

Eyeopener

Scholing traumatologie voor verpleegkundigen

Met ruim 70 deelnemers vanuit de hele keten werd het sym-

Deze scholing heeft twee keer plaatsgevonden (april

posium goed bezocht. Ook de reacties na afloop waren

en november). In totaal hebben 25 kandidaten deze

positief. Mettje: “De deelnemers stelden veel vragen over de

3-daagse cursus gevolgd, waarin de casuïstiek van een

presentaties en ik vond het zelf ook interessant om inzicht te

multitraumapatiënt gevolgd wordt.

krijgen in de werkprocessen van de verschillende ketenpartners. Dat er ook in Twente zoveel onderzoeken plaatsvinden

Traumaoverleg Euregio

die relevant zijn voor mijn vakgebied wist ik niet. Er gebeurt

Circa 140 deelnemers hebben het traumaoverleg

veel in het acute zorg landschap en het is interessant om te

­uregio bijgewoond in een viertal bijeenkomsten. De E

horen waar iedereen op zijn eigen gebied mee bezig is.

thema’s in 2014 waren:

Als je al deze activiteiten kunt integreren kan er veel winst

• Maart: Osteoinductie en osteoconductie bij pseudo-

behaald worden en daar kan BAZE volgens mij een rol in

artrose chirurgie

spelen. Voordat ik werd benaderd om deel te nemen aan

• Juni: Periprotetische fracturen rondom de heup

het symposium had ik wel van BAZE gehoord, maar wat

• September: Sportschouders eronder

het bureau precies deed wist ik niet. De enorme coördina-

• December: Een monster van een truck

tiefunctie die het bureau heeft was voor mij een eyeopener.” “Dat is ook precies ons streven”, reageert Marja. “Hoor van

Workshop CRM

elkaar en leer van elkaar. We denken al na hoe we het sym-

Op 3 september hebben ongeveer 30 personen

posium in 2015 een succesvol vervolg gaan geven. En hoe

deel­ genomen aan de workshop Crew Resource

we dan een andere doelgroep kunnen bereiken. Als bureau

­Management (CRM). Een uit de luchtvaart ­afkomstige

denken we altijd ketenbreed, we moeten iedere partner bin-

systematiek die door standaardisatie van communicatie­

nen de acute zorg keten bereiken. Met dit eerste symposium

processen en werkwijzen een enorme impact op de

is dat in ieder geval goed gelukt.” •

proces­veiligheid heeft. •

jaarverslag 2014

13


OTO/CRISISBEHEERSING

Intercollegiale visitaties voor een betere crisisorganisatie Eén van de onderdelen van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is een intercollegiale visitatie. Bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk vond in september 2014 zo’n visitatie plaats. Een visitatiecommissie beoordeelde vanuit intercollegiale zienswijze de voorbereiding op rampen en crises van SKB, conform de normen van het kwaliteitskader.

14

Het kwaliteitskader kent twee instrumenten om de crisis­

bezig met de bouw van een nieuw acuut centrum. Deze con-

organisatie te toetsen: de online zelfevaluatie en de intercol-

centratie van alle acute zorg voorzieningen en een nieuwe

legiale visitatie. De zelfevaluaties zijn in 2013 uitgevoerd

opzet van de logistiek heeft als belangrijkste doel de conti-

onder alle ziekenhuizen en de GGD in de regio Twente en

nuïteit van de zorg op zowel medisch als verpleegkundig

Oost-­Achterhoek; de visitaties vonden in 2014 plaats. Uitein-

niveau te waarborgen. Voor het goed functioneren van de

delijk moeten de visitaties leiden tot een verbetering van de

acute keten is samenwerking intern, maar ook extern met

organisatie van zorg bij rampen en crises. SKB was één van

andere ziekenhuizen en ­ketenpartners cruciaal. De samen-

de ziekenhuizen die in 2014 werd onderworpen aan een

werking met andere partijen vindt al plaats, maar blijft voor

intercollegiale visitatie: collega’s uit andere ziekenhuizen be-

een kleiner ziekenhuis als SKB een belangrijk aandachtspunt.

oordeelden de mate waarin de zorginstelling is voor­bereid

De kleinschaligheid van ons ziekenhuis maakt het noodzakelijk dat we in groot verband afspraken maken met partners. Zo zijn we bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met MST op het gebied van IC-zorg. Ook hebben we afspraken met verschillende ziekenhuizen gemaakt over opleiding, consulten en conferences. De samenwerking is belangrijk bij het doorverwijzen van patiënten: de overdracht moet bij acute gevallen soepel verlopen en dat gaat beter wanneer goede verbindingen bestaan tussen de ketenpartners. De gezondheidszorg is een zeer dynamisch geheel waarin veel veranderingen en verschuivingen plaatsvinden. Mijn visie is dat ziekenhuizen binnen een netwerkconstructie

op rampen en crises. Bert Bartelink, zorggroepmanager bij

moeten opereren om deze dynamiek op te vangen.”

SKB, vindt dat het intercollegiale aspect de kwaliteit van de toetsing ten goede komt. Bert: “Collega’s weten precies waar

Uitstekend crisismanagement

eventuele knelpunten binnen de organisatie zitten en dat ­levert

“Uit de visitatie bleek dat we ons risicomanagement goed in-

een goed onderzoek op. De centrale vraag bij de visitatie

tegraal georganiseerd hebben. Alle testen, zoals noodstroom-

is of de organisatie voldoende is voorbereid op rampen en

testen en uitval van systemen, worden steeds binnen dezelfde

crises. We hebben een hele gunstige beoordeling ­gekregen

structuur ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.” Joost Hof-

met een aantal adviespunten waar we écht wat mee kunnen.

huis, coördinator Opleiden, Trainen, Oefenen van BAZE, vult

De aandachtspunten worden door een speciaal opgerichte

aan: “Binnen het kwaliteitskader van de visitaties is de eerste

commissie verwerkt in een verbeterplan. De belangrijkste

norm die aan bod komt: is er een integraal crisisplan? SKB

aanbevelingen die gedaan zijn, hadden betrekking op de

heeft dat crisisplan in de volle breedte ontwikkeld en dat is

nieuwbouw en de samenwerking met k­ etenpartners. SKB is

een compliment waard.” Goed crisis­management begint bij

jaarverslag 2014


Facts & figures OTO/crisisbeheersing • Verdere implementatie van het Kwaliteitskader ­Crisisbeheersing en OTO door het uitvoeren van een collegiale visitatie bij de ziekenhuizen en de GGD. • Uitwerking van de norm uit het Kwaliteitskader dat er een integraal crisisplan aanwezig moet zijn in Bert Bartelink,

een zorginstelling. Dit is gedaan in samenwerking

zorggroepmanager bij

met vier andere acute zorg netwerken en heeft drie

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

d ­ ocumenten opgeleverd: • ­ Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een integraal ­crisisplan.

de bouw van nieuwe centra in de allereerste fase, waarbij de aandacht uitgaat naar de structuur van een beheersplan, zoals logistiek, patiëntveiligheid en noodvoorzieningen. Bert: “Voordat je gaat bouwen moet je een risico-­inventarisatie

• Bouwstenen integraal crisisplan voor de zorgsector. • Implementatie- en OTO-wijzer integraal crisisplan voor de zorgsector.

gedaan hebben. De meeste organisaties hebben een aantal

• Verdere voorbereiding op netcentrisch werken en het

processen lokaal geregeld, maar SKB heeft de crisisorgani-

omzetten van de pilottool naar het Landelijk Crisis-

­ lkaar. Daarin zie ik een satie op integraal niveau goed voor e

management Systeem (LCMS) Geneeskundige Zorg,

duidelijke verschuiving van een reactieve houding naar een

inclusief onderbrengen beheer en ondersteuning bij

proactieve kijk op crisisorganisatie.”

het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). • Het realiseren van een handreiking R&N (Radio­

Toetsing van crisisbeheersing

logisch en Nucleair). Daarnaast heeft Ambulance-

Het operationeel team dat de crisisorganisatie aanstuurt, is

zorg Nederland de handreiking kleinschalige de-

diverse keren getest. Bert: “Zo hebben we bijvoorbeeld een

contaminatie vastgesteld en is regionaal gestart met

noodstroomtest uitgevoerd waarbij de CT en OK werden

de OTO-activiteiten om deze te implementeren bin-

uitgeschakeld, om te zien hoe het crisisteam in zulke situaties

nen de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV).

functioneert. Alle lokale crisismanagers, met ieder zijn eigen

• Communicatiemedewerkers van zorginstellingen zijn

rol binnen het crisismanagement, rapporteren dan kort en

getraind en geoefend in hun specifieke rol tijdens

bondig wat de stand van zaken is met betrekking tot bijvoor-

een crisis. Naast communicatiemedewerkers zijn

beeld beademingsapparatuur of accu’s. Dat gaat nu nog met

ook de directies/raden van bestuur geoefend in

korte rapportages op papier, maar vanaf 1 mei 2015 wordt

­crisiscommunicatie.

netcentrisch werken gebruikt voor de communicatie. We

• In samenwerking met GHOR Twente is voor het

zien veel voordelen in het netcentrisch werken en hebben

tweede jaar achtereen het Geneeskundig Trainings-

met onze ketenpartners overleg gehad over hoe we precies

centrum Zuidkamp opgezet. Een plek

invulling gaan geven aan het gebruik ervan. Door de inten-

waar in een nagebootste SEH

sieve interne en externe toetsing van ons crisismanagement

en HAP geoefend

weten we precies wat er gebeurt binnen onze organisatie.

kan worden door

Wij zien de implementatie van netcentrisch werken dan ook

ketenpartners uit

vol vertrouwen tegemoet.” Joost vult aan: “In het crisisplan

de regio’s. •

van SKB komt dit herkenbaar terug. Zo hebben zij binnen het crisisteam een informatiecoördinator aangesteld die zich enkel en alleen bezighoudt met netcentrisch werken. Voor ons een teken dat SKB serieus bezig is met haar rol en taken binnen de crisisorganisatie.” •

jaarverslag 2014

15


Traumaregistratie

Nauwkeurig registreren voor goede acute zorg BAZE coördineert de regionale traumaregistratie. Alle ketenpartners leveren hun traumagegevens aan en deze prehospitale en hospitale gegevens worden vervolgens door BAZE gecontroleerd, gekoppeld en doorgestuurd naar de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Sinds 2014 kunnen de ketenpartners zelf de volledigheid en juistheid van hun gegevens controleren en hebben ze eenvoudig toegang tot hun eigen resultaten.

16

Middels een jaarlijks rapport, uitgegeven door NAZE,

van groot belang voor mij als traumachirurg: ze zijn een

worden de registratiecijfers gepresenteerd aan alle

afspiegeling van de zorg die wij als ziekenhuis leveren.

professionals die betrokken zijn bij traumatologie. De

Maar ook als manager van de SEH hebben de cijfers voor

regionale resultaten van de traumaregistratie worden

mij een meerwaarde: ze zijn een goede indicatie voor

daarbij afgezet tegen de landelijke cijfers. Op landelijk

de eisen waar onze SEH aan moet voldoen. De laatste

niveau laten de ziekenhuizen binnen NAZE goede resultaten

jaren zien we bijvoorbeeld steeds meer ouderen in ons

zien. Nancy ter Bogt, onderzoeker bij BAZE, is daarnaast

traumacentrum. De inzichten in bepaalde ontwikkelingen

echter ook geïnteresseerd in een resultaatweergave op

en trends geven ons informatie over hoe we onze zorg nog

ziekenhuisniveau. Nancy: “Wij willen binnen NAZE de

effectiever kunnen inrichten.”

traumatologie van verschillende ziekenhuizen kunnen vergelijken. Dat geeft ons betere handvatten voor de

Europees model

verbetering van de zorg dan wanneer de regio in zijn

Naast het vergelijken van de acute zorg op regionaal en

geheel met de landelijke cijfers wordt vergeleken.” Om

landelijk niveau, is ook internationale gegevensvergelijking

dit te kunnen doen, is binnen NAZE een interactieve

een belangrijk instrument van toetsing. Nancy: “Landelijk

desktoptool ontwikkeld, waarop de ziekenhuizen hun

is gekeken hoe de bestaande traumaregistratie beter kan

eigen registratiecijfers kunnen bekijken. Nancy: “Het

aansluiten op het Europese model. Vervolgens is besloten

nieuwe systeem dient twee doelen: ten eerste is het een

om in 2014 de ‘Utstein variabelen’ aan de traumadatabase

toetsingsinstrument dat kwaliteitscontrole van de gegevens

toe te voegen. Deze variabelen maken het mogelijk om

mogelijk maakt. Wanneer alle registraties volledig verwerkt

bijvoorbeeld naar de mate van lichamelijk herstel van de

zijn, kunnen we de resultaten beoordelen en kijken waar

patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis te kijken, in plaats

eventuele knelpunten en kansen liggen. Ten tweede is

van alleen naar het sterftecijfer. Wanneer alle variabelen

het een manier om de cijfers van de traumaregistratie

voldoende zijn geregistreerd kunnen we de kwaliteit van

eenvoudig en snel voor iedereen inzichtelijk te maken. Op

onze zorg dus ook op Europees niveau vergelijken.”

elk moment van de dag kunnen de cijfers geraadpleegd worden en zien de ziekenhuizen de resultaten van hun

Transparantie

werk.”

Binnen de expertgroep traumatologie worden de cijfers van de traumaregistratie besproken en worden ziekenhuizen

Regionaal versus landelijk

binnen de regio vergeleken. Op basis van deze gesprekken

Als traumachirurg en manager van de SEH van ZGT is

wordt gekeken waar behoefte is aan aanvullende

Harald van Loon zeer geïnteresseerd in de resultaten die

informatie uit het nieuwe systeem. Iedere ketenpartner heeft

met behulp van de nieuwe desktoptool gefilterd kunnen

daar zijn eigen ideeën over. Zo wil ZGT bijvoorbeeld

worden. Harald: “De gegevens uit de registratie zijn

graag de postcodegebieden van patiënten weten, om te

jaarverslag 2014


Fact & Figures Traumaregistratie Wetenschappelijk onderzoek In samenwerking met Netwerk Acute Zorg Zwolle en Netwerk Acute Zorg Brabant is een onderzoek gestart om de mogelijkheden van meervoudige data imputie bij missende waarden binnen de LTR te onderzoeken. Harald van Loon,

Meervoudige data imputatie houdt in dat een nieuwe

traumachirurg en

waarde wordt bepaald en geïntroduceerd op de plaats

in 2014 manager van­ ­­de SEH van ZGT.

van een ontbrekende of onbekende waarde. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in december 2014 door Nancy ter Bogt van BAZE gepresenteerd op de LTR themamiddag ‘Kwaliteit van de data’.

zien waar patiënten vandaan komen. Ook is het belangrijk

Resultaten

dat ziekenhuizen dezelfde taal spreken: hanteer je wel

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft in 2014 twee

dezelfde definities en gebruik je dezelfde classificaties

rapportages uitgebracht (resultaten van de traumare-

voor bijvoorbeeld de ernst van het letsel? Harald: “Een

gistratie van 2008-2012 en van 2009-2013). Hieruit

voorbeeld is de classificatie van de gezondheidstoestand

blijkt dat het beeld van de traumazorg door de geza-

van de patiënt bij aankomst in het ziekenhuis. Classificeer

menlijke inspanning van de ambulancediensten en de

je dan de gezondheidstoestand van voor het ongeluk

ziekenhuizen in de Euregio gezien mag worden!

of erna? Over zulke definities zijn (landelijk) eenduidige

De belangrijkste resultaten:

afspraken gemaakt, zodat de resultaten van de registratie

• De traumazorg in onze regio is van goede kwaliteit.

correct worden geïnterpreteerd.”

De uitkomstevaluatie van de patiënten (op basis van ziekenhuismortaliteit) is in overeenstemming met de

Investeren voor betere zorg

geldende norm of zelfs beter dan de gestelde norm.

Zorgvuldig registreren is een van de voorwaarden voor een

• Prehospitale doorstroomtijden bieden de mogelijk-

correcte afspiegeling van de acute zorg die is geleverd.

heid om de gang van de patiënt door de trauma-

Harald: “Binnen ZGT controleren we of alle gegevens

zorgketen op een meer volledige wijze in beeld te

correct zijn ingevuld en hebben we zicht op eventueel

brengen. In de landelijke registratie waren van on-

achterstallige registraties. Het nieuwe registratiesysteem

geveer de helft van patiënten de prehospitale ambu-

brengt nu nog een iets grotere administratieve last met

lance doorstroomtijden bekend, terwijl dit voor onze

zich mee en een nieuwe manier van werken kost altijd

regio voor bijna 90% van de patiënten bekend was.

energie. Gelukkig beseft iedereen dat de registratie

• Ongeveer 80% van de specifiek ernstig gewonden

noodzakelijk is voor betere zorg.” Met het openbaar

patiënten (multi-traumapatiënten) werd in de Euregio

maken van de registraties ontstaat een transparant klimaat

opgevangen in MST; dit percentage is

binnen de traumatologie in onze regio. Harald: “Dat de

de afgelopen jaren stabiel ge-

ziekenhuizen hun eigen cijfers én het totaal van de regio

bleven. Landelijk was dit

kunnen inzien, is best spannend. Je wilt natuurlijk goede

percentage ongeveer

resultaten laten zien, zeker nu de politiek plannen heeft

60%. •

om het aantal SEH’s in Nederland te verminderen. Toch is de transparantie belangrijk, omdat het de kwaliteit van de zorg verbetert – de patiënt staat voorop. Alle ketenpartners begrijpen dat je op deze manier van elkaar kunt leren en zoeken elkaar op allerlei vlakken op. Het is mooi dat BAZE die samenwerkingsverbanden faciliteert.” •

jaarverslag 2014

17


ONDERZOEK

Optimale doorstroom van patiënten Rond de jaarwisseling 2015-2016 wordt de nieuwbouw van MST in gebruik genomen. Binnen dit kader zijn er plannen voor een seriële samenwerking tussen de SEH en de HAP. Om goede inzichten te verkrijgen in de effecten van deze samenwerking op de patiënten en processen in de SEH en de HAP, ontwikkelde UT-studente Margo Koster een simulatiemodel. BAZE faciliteerde en begeleidde het onderzoek, één van de speerpunten van het bureau. Voor haar masteropdracht Industrial Engineering and Mana-

­samenwerking en heeft Margo, samen met zijn medewer-

gement onderzocht Margo Koster in opdracht van MST en

kers, ondersteund in haar onderzoek. Ate: “Door de samen-

HDT-Oost de mogelijke effecten van een samenwerking tus-

werking krijgt de HAP te maken met een grotere toestroom

sen de SEH en HAP. Manon Bruens, beleidsmedewerker bij

aan patiënten. Op die toename willen we voorbereid zijn.

BAZE, begeleidde Margo tijdens haar onderzoek. Margo:

Het simulatiemodel is daar een uitstekend instrument voor.”

“In de huidige situatie kan iedereen met een acute zorgvraag

18

zich melden op de SEH. Van die patiënten heeft een groot

Dataverwerking

deel een aandoening die door een huisarts behandeld kan

Om het simulatiemodel te construeren heeft Margo een enorme hoeveelheid data verwerkt. Margo: “In februari 2014 ben ik begonnen met het verzamelen van een aantal jaren aan data van de SEH en de HAP. De data bestonden bijvoorbeeld uit aankomsttijden van patiënten, de duur van consulten en visites, de hoeveelheid patiënten op specifieke tijdstippen of per dag en de roosters van medewerkers. Deze data heb ik vervolgens met elkaar vergeleken. Is het op maandag drukker dan op dinsdag? Duurt een neurologisch pad langer dan het traject van iemand met een botbreuk? Duurt een behandeling bij medewerker A langer dan bij medewerker B? Door het beantwoorden van dit soort vragen ontdekte ik patronen. Die patronen heb ik vertaald naar een simulatiemodel. In dat model is een plattegrond van de nieuwbouw weergegeven, waarin met verschillende

worden. Aangezien huisartsenzorg goedkoper is dan twee-

iconen en kleuren de processen en tijden zijn weergegeven.

delijns ziekenhuiszorg, is het wenselijk de patiëntstroom al

Vervolgens kun je met het model verschillende scenario’s tes-

bij binnenkomst in het ziekenhuis te filteren. Het idee is om

ten. Wat is bijvoorbeeld het effect op de doorlooptijden van

patiënten binnen te laten komen bij de HAP. Daar wordt

patiënten als er een extra huisarts wordt ingezet op een be-

door middel van triage bepaald of de patiënt door de huis-

paalde dag?” Manon: “Het voordeel van het simulatiemodel

arts behandeld kan worden of doorverwezen moet worden

is dat het huidige werkproces niet verstoord wordt en we

naar de SEH. Hierdoor ontstaat een scheiding van patiënten

verschillende scenario’s van tevoren kunnen testen. Het zou

op basis van medische kennis en niet op basis van wat de

heel nadelig zijn als we pas in de praktijk tegen knelpunten

patiënt zelf denkt dat er aan de hand is.” Ate Jeeninga is als

aanlopen. Het model biedt ons een veilig instrument dat een

medisch directeur van HDT-Oost verantwoordelijk voor de

goede indicatie geeft van de integratie-effecten.”

jaarverslag 2014


Facts & Figures Onderzoek Van U tot A(cute zorg) in Twente en Oost-Achterhoek Uitgevoerd door Maran Noltes, Max Poorthuis, Kaj de Graaf en Daniël van den Berg (UT). Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van eventuele verschillen tussen huisartsenposten in Twente en Oost-­ Achterhoek met betrekking tot de samenwerking met RAV’en omtrent adequate inzet van acute zorgverlening Margo Koster, UT-studente (links) en

voor patiënten in levensbedreigende situaties en het in

Ate Jeeninga, medisch directeur

kaart brengen op welke manier de inzet van acute zorg-

van HDT-Oost (rechts).

verlening verbeterd kan worden. Onderzoek nul-meting OTO-activiteiten GGD

Almelo

Uitgevoerd door Nick Keur (Saxion). In het onder-

Het simulatiemodel dat Margo heeft geconstrueerd is ge-

zoek werd onder meer de crisisorganisatie van GGD

baseerd op een bestaand model. Margo: “Er bestond een

­Twente onderzocht. Tevens werd geïnventariseerd welke

model dat specifiek was ontwikkeld voor de integratie van

OTO-activiteiten hebben plaatsgevonden en welke nog

de SEH en HAP in Almelo tot één spoedpost. Om het model

gepland staan volgens de OTO-jaarplannen. Daarnaast

voor Enschede te kunnen gebruiken, moest ik wat aanpas-

werd inzicht verschaft in de geldende kaders, waar­

singen doen. Zo was er geen rekening gehouden met het

onder het kwaliteitskader crisisbeheersing, om te onder-

beperkte aantal beschikbare huisartsenauto’s in Enschede,

zoeken welke OTO-activiteiten de ketenpartners mini-

wat invloed heeft op de hoeveelheid visites die je kunt rij-

maal moeten uitvoeren om aan deze kaders te voldoen.

den. Die factor heb ik in het model voor MST ingebouwd. Een ander belangrijk verschil is dat het model in Almelo

Onderzoek naar kwalitatief hoogwaardig(er) oefenen

gebruikt is om achteraf inzichten te krijgen in de processen.

binnen de witte keten

Voor MST wilden we de effecten van tevoren testen. Een

Uitgevoerd door Vincent Kamp (Saxion). Doel van

hele andere insteek.”

dit onderzoek was om te komen tot een handreiking waarin de kwaliteitsborging door middel van de PDSA-

Succesverhaal

cyclus uitgewerkt is. De handreiking, voortkomend uit

Voor haar masteronderzoek kreeg Margo een negen. Ze

het ­basisonderzoek naar kwaliteitsborging binnen het

heeft haar bevindingen gepresenteerd aan alle huisartsen

domein van Crisisbeheersing en OTO, biedt praktische

van HAP Enschede en won zelfs een prijs voor de beste

handvatten om de PDSA-cyclus te doorlopen en zo tot

­presentatie op het wetenschapssymposium van MST. Naar

borging van kwaliteit van OTO-activiteiten en beleid

aanleiding daarvan mocht ze haar onderzoek ook presen-

te komen. Dit geldt voor zowel individuele i­nstellingen

teren op de Santeon Wetenschapsdag in Nijmegen. Ate:

als voor de hele acute zorg ­ keten. Het

“Margo heeft haar master met een prachtig onderzoek

Kwaliteitskader Crisis­beheersing en

afgesloten, maar voor ons begint het eigenlijk nu pas. De

OTO heeft in het onderzoek

samenwerking moet nog tot stand komen en we willen het

nadrukkelijke aandacht

model dan weer inzetten om de pilot te testen.” Voor Manon

gekregen. •

is dit de tweede keer dat ze te maken heeft met het model. ­Manon: “Ik ben betrokken geweest bij de toepassing van het model in Almelo en vind het interessant om te zien in hoeverre het model bruikbaar is voor andere ziekenhuizen. Met de ­ odel aanpassingen van Margo is het een heel werkbaar m geworden met een praktische toepassing in het veld.” •

jaarverslag 2014

19


Grensoverschrijdende samenwerking

Ein aktives Jahr für die grenzüberschreitende Notfallversorgung in der Euregio 2014 War ein wichtiges Jahr für die grenzüberschreitende Notfallversorgung in der Euregio. Im Juni ist zum Beispiel das dritte Interreg-Projekt SourcE angelaufen, in dem BAZE und die Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt (FRB) bis März 2015 die Hürden des grenzüberschreitenden Einsatzes von Rettungsdienstpersonal inventarisieren und Weiterbildungskonzepte entwickeln.

20

Drei Interreg-Projekte, drei Fälle aus der Praxis, fünf Präsen-

die ‘nationale‘ Lösung, die Stationierung eines weiteren

tationen bei nationalen und internationalen Tagungen und

Rettungswagens in der Region, 1 Million Euro pro Jahr kos-

die Beantragung des großen Interregprojekes PREpare, das

ten würde. Mit einer gut funktionierenden Zusammenarbeit

ist die Bilanz der grenzüberschreitenden Aktivitäten in der

mit dem deutschen Rettungsdienst können diese Kosten ein-

Euregionalen Notfallversorgung im Jahr 2014. Die Arbeit

gespart werden. Viele Jahre lang gab es eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Konnte der niederländische Rettungsdienst nicht rechtzeitig zur Stelle sein, wurde der Rettungsdienst aus dem Kreis Borken angefordert. “Doch in letzten Jahren ist die Zusammenarbeit im Bereich des Rettungsdienstes mehr und mehr eingeschlafen”, berichtet Thomas Deckers, Leiter der FRB. “Wieso?” fragen sich viele. Unterschied Alexandra Ziemann, Referentin für grenzüberschreitende Notfallversorgung bei BAZE erklärt: “Rechtliche Hürden gibt es eigentlich keine. Es geht mehr um eine Hürde im Kopf der Rettungsdienstmitarbeiter und Verantwortlichen, die Unsicherheit, etwas falsch zu machen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.” Das Problem liegt im Un-

des SourcE-Projektes (SourcE = Staff in cross-border urgent

terschied der Qualifizierung des Rettungsdienstpersonals in

care in the Euregio) wurde im Oktober plötzlich relevant für

beiden Ländern. Bianca Dul, niederländische Notärztin im

die Praxis. Der Rettungsdienst Witte Kruis aus der Region

Kreis Borken, erläutert: “In den Niederlanden durchlaufen

Achterhoek hat BAZE beauftragt, die Wiederaufnahme der

die Rettungsdienstmitarbeiter eine längere Ausbildung und

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu prüfen. Witte

dürfen im Rettungsdienst mehr Handlungen durchführen als

Kruis konnte 2013 in der Gemeinde Dinxperlo etwa 30%

ihre deutschen Kollegen. In der deutschen Notfallversorgung

der lebensbedrohlichen Notfälle nicht in der gesetzlich

arbeiten die Rettungsdienstmitarbeiter mit Notärzten zusam-

vorgegebenen Zeit erreichen. BAZE hat berechnet, dass

men, die viele Handlungen übernehmen, die in den Nieder-

jaarverslag 2014


Facts & figures Grensoverschrijdende samenwerking 26. März Das erste grenzüberschreitende Projekt ECTLI, das durch das Interreg-Programm gefördert wurde, wird am 26. März mit einem euregionalen Workshop beendet, Thomas Deckers,

an dem rund 50 Interessenvertreter aus der ganzen

Bianca Dul und

Euregio teilnehmen. Hauptergebnisse: die ‘soziale Netz-

Jörg Telaar von die

werkkarte‘ der zuständigen Organisationen der Not-

Feuerwehr- und

fallversorgung in der Euregio, die A-Z Euregio-App mit

Rettungsakademie Bocholt.

spezifischen Informationen für die grenzüberschreitende Notfallversorgung und ein grenzüberschreitender Verlegungsplan für Opfer von Großschadensereignissen. 14. Mai 14 Mitarbeiter des Rettungsdienstes bzw. der Euregio­ klinik aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim nehmen an dem eintägigen Workshop ‘Niederländisch für die

landen durch das Rettungsdienstpersonal selbst ausgeführt

Trauma- und Notfallversorgung‘ teil, den BAZE und

werden.“

Talen Twente organisiert haben. Rückmeldung der Teilnehmer: die gelernten Fachbegriffe und -phrasen konnte

Lehrmodule

gleich nach dem Workshop bereits erfolgreich bei der

Die Lösung: Das Rettungsdienstpersonal in Deutschland wird

Notfallversorgung eines niederländischen Patienten in

so weitergebildet, dass es die nötigen Qualifikationen für

Nordhorn eingesetzt werden.

den Einsatz in den Niederlanden besitzt. “Die im SourcE-­ Projekt entwickelten Lehrmodule zur grenzüberschreitenden

1. Juni

Versorgung können schon bald den Rettungsdienstmitarbei-

Das SourcE-Projekt beginnt – es befasst sich mit Fragen

tern im Kreis Borken zugute kommen, die zunächst in Dinxper-

rund um Wissensvermittlung und Training für Rettungs-

lo eingesetzt werden sollen.“ erklärt Jörg Telaar von der FRB.

dienstmitarbeiter, die grenzüberschreitend eingesetzt

­Alexandra Ziemann fügt hinzu: “Im Vergleich zur Stationie-

werden sollen. Bis März 2015 werden Konzepte für die

rung eines weiteren Rettungswagens kostet die Entwicklung

Weiterbildung von Rettungsdienstpersonal erarbeitet.

der Lehrmodule einmalig etwa 200.000 Euro und die Durchführung der Lehrgänge und regelmäßige Tests der Mitarbeiter für den Einsatz in Dinxperlo rund 20.000 Euro pro Jahr.“

25.-27. Juni BAZE präsentiert die grenzüberschreitende Notfallversorgung in der Euregio in einem Vortrag und

Pilotregion

einem Poster beim ‘1st International

Cees Schenkeveld, Geschäftsführer BAZE: “In den nächsten

Workshop on Planning of Emer-

drei Jahren planen wir, die Lehrmodule des SourcE-Projektes

gency Services: Theory

im Rahmen des großen Folgeprojektes PREpare in der gan-

and Practice‘ in Amster-

zen Euregio zu implementieren. Die PREpare-Projektpartner

dam.

haben sich zum Ziel gesetzt die Euregio bis 2017 zu einer offiziellen Pilotregion für die grenzüberschreitende Notfallversorgung zu entwickeln.“ Im Juli 2014 ist der Projektantrag unter Leitung von BAZE hierfür beim Interregprogramm eingereicht worden und im Frühjahr 2015 soll es losgehen. •

jaarverslag 2014

21


FACTS & figures - Folge 4. Juli

in der Euregio in einem Poster beim ‘European Health Forum

Ein Konsortium bestehend aus den drei niederländischen

Gastein‘, der wichtigsten Tagung für europäische Gesund-

Veiligheidsregios Twente, IJsselland, Noord en Oost Gel-

heitspolitik.

derland, den beiden deutschen Grenzkreisen Grafschaft Bentheim und Borken, der FRB, dem Euregio-Büro und BAZE

7. Oktober

reicht den Konzeptantrag für das Projekt PREpare zur Errich-

Der Geschäftsführer des Rettungsdienstes Witte Kruis in der

tung einer Pilotregion für die grenzüberschreitende Notfallver-

Region Achterhoek beauftragt BAZE damit, die Wiederauf-

sorgung in der Euregio beim Interregbüro ein. Anfang 2015

nahme des Einsatzes des deutschen Rettungsdienstes in der

wird über die Förderung des Projektes offiziell entschieden.

Gemeinde Dinxperlo zu prüfen, um die Hilfsfristüberschreitung von rund 30% pro Jahr in der Gemeinde abzubauen.

15. Juli

2015 wird es darum gehen, die deutschen Rettungsdienst-

Vertreter der Kettenpartner aus Nordost-Twente und dem

mitarbeiter so weiterzubilden, dass sie in den Niederlanden

Landkreis Grafschaft Bentheim diskutieren gemeinsam die

problemlos eingesetzt werden können.

Untersuchungsergebnisse im Fall ‘Dinkelland‘. Die Lösung für die anhaltenden Hilfsfristprobleme von Ambulance Oost in

29. Oktober

der Gemeinde Dinkelland: durch den Transport von Patien-

Die konstituierende Sitzung der euregionalen Lenkungsgrup-

ten in die Euregioklinik in Nordhorn werden etwa 15 Minu-

pe für die grenzüberschreitende Notfallversorgung in der Eu-

ten Fahrzeit gespart, durch die der Rettungsdienst schneller

regio bringt zum ersten Mal die Entscheidungsträger der drei

wieder eingesetzt werden kann.

Veiligheidsregios in der Euregio sowie der beiden deutschen Grenzkreise und als Berater BAZE und das Euregio-Büro

22

18.-20. September

zusammen. Das Entscheidungsgremium wird zunächst bis

Der ‘16. Hauptstadtkongress der Deutschen Gesellschaft für

2017 die Geschicke der euregionalen Notfallversorgung

Anästhesiologie und Intensivtherapie mit Rettungsdienstfo-

leiten.

rum‘ in Berlin bietet den Rahmen für eine Posterpräsentation der grenzüberschreitenden Notfallversorgung in der Euregio

21. November

durch BAZE.

BAZE organisiert zusammen mit Vertretern aus anderen Grenzregionen den Workshop ‘Lessons from cross-border

28. September-1. Oktober

emergency care along the Western border of Germany‘ bei

Während des ‘European Congress on Emergency Medici-

der ‘European Public Health Conference‘ in Glasgow.

ne‘ in Amsterdam präsentiert BAZE die bisherigen Ergebnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der

17. Dezember

Notfallversorgung in einem e-Poster.

Ein Weihnachtsgeschenk für die ‘Initiative Pro Kinderstation‘ in Gronau: Kinder aus Gronau und Umgebung können ab

1. Oktober

1. Januar 2015 auch in das MST eingewiesen werden.

Die bei Großschadenslagen und Katastrophen zuständigen

Dadurch können Eltern durchschnittlich 40 km Wegstrecke

Entscheidungsträger der Bezirksregierung Münster und der Veiligheidsregio Twente nehmen an der ers-

zu

einem

deutschen

Krankenhaus

mit

Kinderstation

vermeiden.

ten grenzüberschreitenden Desktopübung zum Katastrophenschutz teil. Eine zweite gemeinsame Übung ist für 2015 geplant.

31. Dezember Juristische und finanzielle Hürden der grenzüberschreitenden Notfallversorgung wurden im jetzt beendeten ACREProjekt

1.-3. Oktober

behandelt.

Die

Ergebnisse

des

ACRE-

und

des SourcE-Projektes werden am 24. März 2015

BAZE präsentiert die Ergeb-

Vertretern aus der Euregio sowie anderen Grenzregionen

nisse der grenzüberschrei-

zwischen Deutschland und den Niederlanden in einem

tenden Notfallversorgung

Abschlusssymposium vorgestellt. •


FINANCIËN

Financieel jaarverslag 2014 KOSTENPOST

EURO‘S

Salaris en personeelskosten

473.155

Materiele kosten

155.071

Kapitaallasten huisvesting totaal

62.237

Overhead

57.350

Totaal

747.814

BALANS 2014

EURO‘S

Inkomsten

786.566

Uitgaven

747.814

Resultaat

38.752

jaarverslag 2014

23


Bureau Acute Zorg Euregio Getfertweg 45 | 7512 BA Enschede | Tel. 053 - 487 20 97 info@acutezorgeuregio.nl | www.acutezorgeuregio.nl

Profile for Geen Blad voor de Mond B.V.

BAZE - jaarverslag 2014  

Bureau Acute Zorg Euregio - jaarverslag 2014

BAZE - jaarverslag 2014  

Bureau Acute Zorg Euregio - jaarverslag 2014