Agrega 2 zikloa

Page 1

AGREGA 2. ZIKLOA INGURU UNITATEAK BIGARREN ZIKLOA. AGREGA (8-10 urte) 1- NUTRIZIOA 2- ELIKAGAI MOTAK 3- UGALKETA ETA HAURDUNALDIA 4- LURZORUA, ARROKAK ETA MINERALAK 5- URA GUZTION ONDASUNA 6- UDALERRIA ETA HERRIA 7- ALDAGAI METEOROLOGIKOAK 8- BIZTANLERIA 9- ESTATUA ETA AUTONOMIA ERKIDEGOAK 10- GIZA GORPUTZA KANPOTIK-ZENTZUMENAK 11- GIZA GORPUTZA MUGIMENDUAN 12- PAISAIA 13- ANIMALIAK 14- LANDAREAK

MATEMATIKA UNITATEAK BIGARREN ZIKLOA. AGREGA (8-10 urte) 1- LUZEERA 2- GAITASUNA 3- TAULAK ETA GRAFIKOAK 4- ZATIKIAK ETA ZENBAKI HAMARTARRA 5- ZENBAKI NATURALEN ZATIKETA ETA BIDERKETA 6- DENBORA 7- DIRU-SISTEMA 8- MASA (PISUA) 9- MILOIA BAINO TXIKIAGOAK DIREN ZENBAKI NATURALAK 10- HURBILKETA ERABILTZEA, ZENBAKI ARRUNTEN ARTEKO ERAGIKETA EGITEKO 11- KALKULAGAILUA 12- AZALERA 13- ZORIA ETA PROBALITATEA 14- ZENBAKI NATURALEN BATUKETA ETA KENKETA


PLASTIKA UNITATEAK BIGARREN ZIKLOA. AGREGA (8-10 URTE) 1. KOLOREA. BERRIKUSTEA ETA ZABALTZEA 2. PLANOTIK BOLUMENERA 3. IKUSIZKO PERTZEPZIOA

MUSIKA UNITATE DIDAKTIKOAK. AGREGA (2. ZIKLOA) 1- Orkestra klasikoko instrumentuen eta Orff perkusioaren entzunezko

bereizmena. 2- Haur kanta herrikoia 3- Ahotsa, Gorputza eta Musika Tresnak Zaintzea 4- Musika Hizkuntza erabiltzea lan sinpleak irakurtzeko eta interpretatzeko 5- Munduko musikak


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.