Page 1

PANTONE 362C / RGB 80, 158, 47 / CMYK 78, 0, 100, 2

PARTNERS

HELLENIC REPUBLIC

c e s i e the world is only one creature

National and Kapodistrian University of Athens

HELLENIC REPUBLIC

National and Kapodistrian University of Athens

2013

M.E.N.S. Project 12 POLICY PAPERS On the connection of Mental Health with Sport & Physical Exercise June 2018

COORDINATOR

POLICY PAPERS PANTONE 362C / RGB 80, 158, 47 / CMYK 78, 0, 100, 2

On the connection of Mental Health with Sport & Physical Exercise to promote Active Living for Mental Health

M.E.N.S. Project Mental European Network of Sports June 2018

Supported by the


Mens Sana in Corpore Sano

Through our work we rediscover the preventive impact NFØ!CSIUEØ,IUIMGØSNØSHEØÜEKDØ NFØ-EMSAKØ(EAKSH AMDØSHEØSHEQAOETSICØBEMEÜSRØISØNÛEQRØ SNØAKKØHTLAMØBEIMGRØNTSØSHEQEØVHNØRTÛEQØ FQNLØAMØIKKMERRØNFØSHEØLIMD VEØSQTKXØHNOEØSHASØQEADIMGØSHIRØOAOEQØ VIKKØAIDØAMXNMEØIMØSHEIQØPTERS ØNQØVHASEUEQØ ISØIRØSHASØKEDØSHELØHEQEØIMØSHEØÜQRSØOKACE


4HEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ RTOONQSØ FNQØ SHEØ OQNDTCSINMØ NFØ SHIRØ OTBKICASINMØ DNERØ MNSØ CNMRSISTSEØEMDNQRELEMSØNFØSHEØCNMSEMSRØVHICHØQEÝECSRØSHEØUIEVRØNMKXØNFØSHEØATSHNQR Ø AMDØSHEØ#NLLIRRINMØCAMMNSØBEØHEKDØQERONMRIBKEØFNQØAMXØTREØVHICHØFNQØAMXØTREØVHICHØ LAXØBEØLADEØNFØSHEØIMFNQLASINMØCNMSAIMEDØSHEQEIM


TABLE OF CONTENTS ForewordĂ˜Ă˜Ă˜

OĂ˜

AcknowledgmentsĂ˜

OĂ˜

IntroductionĂ˜

OĂ˜

The projectĂ˜

OĂ˜

The partnershipĂ˜

OĂ˜

The networkĂ˜

OĂ˜

The policy papersĂ˜

OĂ˜

Association of sports, physical activity and exercise with mental health: Existing policies and practices in the European UnionĂ˜

OĂ˜

Development of models of physical activities, sport events and exercise programs

OĂ˜

Mental indicators and physical activityĂ˜

OĂ˜

The preventive role of physical activity in mental healthĂ˜

OĂ˜

Inclusion of people with mental health problems through sportĂ˜

OĂ˜

Mental health and stigma in EuropeĂ˜

OĂ˜

Addressing stigma in local authorities through sports

OĂ˜

Active living and mental health: Social partnership between the public and private sectors

OĂ˜

Sports as a means of non-pharmaceutical treatment for mental illnessĂ˜

OĂ˜

Physical activity for the treatment of patients with mental illness: Training needs of professionals

OĂ˜

Sport and mental health within the typical education systemsĂ˜

OĂ˜

Comparative approach on sports for mental health nd sports for physical or intellectual disabilitiesĂ˜

OĂ˜


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

FOREWORD

4(%ØIMROIQASINMØFNQØSHEØACQNMXLØb-%.3cØCALEØTOØFQNLØSHEØFALNTRØKASIMØPTNSEØb-EMRØ3AMAØ IMØ#NQONQEØ3AMNcØIMØVHICHØMNSØNMKXØSHEØVNQDØISREKFØBTSØAKRNØISRØCNMSEMSØDIQECSKXØQEFEQRØSNØSHEØCNQEØ NFØSHEØIMISIASIUE 4HIRØCNQEØIRØMNØNSHEQØSHAMØSHEØKIMJØBESVEEMØ3ONQSØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØVISHØ-EMSAKØ7EKKBEIMGØ )FØSHEØCNMMECSINMØISREKFØREELRØSNØBEØCNLLNMØNQØREKF EUIDEMS ØTMFNQSTMASEKXØSHEØQEUIEVØNFØ SHEØEUNKTSINMØNFØQEKEUAMSØONKICIERØAMDØACSINMRØOQNUERØSHASØVEØAQEØFAQØFQNLØIMSEGQASIMGØSHIRØ FTMDALEMSAKØSQTSHØIMSNØNTQØDAIKXØKIFEØARØVEKKØARØIMØSHEØVIDEQØSHEQAOETSICØAOOQNACHER )SØIRØQASHEQØCHAQACSEQIRSICØSHAS ØTMSIKØSHEØSILEØNFØSHIRØIMISIASIUE ØAMXØRTCHØEÛNQS ØIFØAMDØVHEMØVARØ LAMIFERSED ØVARØFQALEDØIMØCNMSEWSRØSHASØAQEØVEAJKXØQEKASEDØNQØMNSØQEKASEDØASØAKKØSNØ-EMSAKØ(EAKSHØ RONQSIMGØEUEMSR ØRCIEMSIÃœCØDNCTLEMSASINM ØADUNCACXØQIGHSR ØESC 4HIRØIMISIAKØBEKIEFØVARØSHEØSQIGGEQØNFØSHEØDERIGMØNFØAØRSQASEGXØIMØRTCHØAØVAXØRNØSNØDEUEKNOØAKKØ SHEØQEPTIQEDØCNLONMEMSRØSNVAQDRØSHEØQEAKIYASINMØNFØSHIRØAOOQNACHØASØAØ%TQNOEAMØKEUEK 4HTR ØSHEØLAIMØOIKKAQRØNFØSHEØOQNÈ«ECS ØVHICHØIRØCN FTMDEDØBXØSHEØ%TQNOEAMØ#NLLIRRINMØTMDEQØ SHEØ%2!3-53Ø ØØ3ONQSØ0QNGQAL ØAQE Ø4HEØDEUEKNOLEMSØNFØAØRSQTCSTQAKØONKICXØBACJGQNTMDØAILIMGØSNØEÛECSIUEKXØCNMMECSØOHXRICAKØ ACSIUISXØAMDØRONQSRØSNØLEMSAKØHEAKSH Ø4HEØQAIREØNFØAVAQEMERRØALNMGRSØRSAJEHNKDEQR ØOQNFERRINMAKRØAMDØSHEØGEMEQAKØOTBKICØSNØ OQNUEØSHEØUAKTEØNFØSHIRØCNMMECSINM Ø4HEØFNTMDASINMØNFØAMØIMRSISTSINMAKØSNNKØIMØNQDEQØSNØACHIEUEØSHEØLAIMØGNAK 4HEØUNKTLEØVHICHØXNTØAQEØHNKDIMGØQIGHSØMNVØIRØNTQØAMRVEQØSNØSHEØÜQRSØOIKKAQØ)SØIRØSHEØQERTKSØ NFØSHEØVNQJØNFØSHEØREUEMSEEMØOQNÈ«ECSØOAQSMEQR ØFTMCSINMAKKXØDIRSQIBTSEDØNMØIMDIUIDTAKØSNOICRØ VHICHØVEQEØCNMRIDEQEDØARØSHEØÜQRSØAROECSRØSHASØMEEDØSNØBEØEWOKNQEDØAQNTMDØSHEØKIMJØBESVEEMØ OHXRICAKØEWEQCIREØAMDØRONQSØVISHØLEMSAKØHEAKSHØ#NMREPTEMSKX ØSHEQEØAQEØMNSØSHEØNMKXØNMERØVHNØ RHNTKDØBEØQEUIEVEDØAMDØIMØADDISINM ØSHEØCNMSEMSØDNERØMNSØLEESØSHEØQERTKSRØNFØFTKKXØCNLOKESEØ RCIEMSIÃœCØQEREAQCHERØ4HEXØAQE ØERREMSIAKKX ØONRISINMØOAOEQRØVISHØRSQNMGØDNCTLEMSASINMØSHASØ TQGEMSKXØRTOONQSØMNSØNMKXØSHEØMECERRISXØFNQØFTQSHEQØRCIEMSIÃœCØQEREAQCHØBTSØAKRNØSHEØDELAMDØFNQØ SHEØDEUEKNOLEMSØNFØROECIÃœCØONKICIERØASØAØ%TQNOEAMØKEUEKØAMDØAKRN ØNFØEÛECSIUEØOQACSICERØASØBNSHØ MASINMAKØAMDØKNCAKØKEUEKR (NVEUEQ ØVEØLTRSØTMDEQKIMEØSHEØEWSEMRIUEØKIRSØNFØBIBKINGQAOHICØQEFEQEMCER ØSHEØCNLOQEHEMRIUEØ OQEREMSASINMØNFØ%TQNOEAMØONKICIERØAMDØSHEØCNKKECSINMØNFØAØKAQGEØMTLBEQØNFØQEKEUAMSØOQACSICERØ VHICHØAQEØLAOOEDØFNQØSHEØÜQRSØSILE ØAKKØVHICHØAQEØFACSNQRØSHASØAMDØCAMØRTOONQSØQEREAQCHEQRØAMDØ OQNFERRINMAKRØNFØSHEØÜEKDØIMØAMØILONQSAMSØLAMMEQ /FØCNTQRE ØCHAMGEØARØAØFACSØCAMØMNSØNMKXØBEØSHEØQERTKSØNFØEWOAMDIMGØRCIEMSIÃœCØJMNVKEDGEØ 4HIRØJMNVKEDGEØMEEDRØSNØBECNLEØAUAIKABKEØSNØSHEØGEMEQAKØOTBKICØAMDØEROECIAKKXØSNØEUEQXNMEØVHNØ IRØFTMCSINMAKKXØIMUNKUEDØIMØSHIRØOQNCERRØ4HIRØIRØVHASØSHEØb,IFEØIRØKIJEØAØBIJEcØ%TQNOEAMØ#ALOAIGMØ RSAMDRØFNQ ØAILIMGØSNØACHIEUEØSHEØGNAKØNFØSHEØRECNMDØNFØSHEØAFNQELEMSINMEDØOIKKAQRØNFØSHIRØOQNÈ«ECS )SØIRØTMDEMIABKEØSHASØAØOQNÈ«ECSØHARØAØKILISEDØDTQASINMØAMDØROASIAKØRCNOEØ)FØSHEQEØAQEØMNØSNNKRØSNØ EMRTQEØSHASØSHEREØKILISRØAQEØEWCEEDED ØSHEMØMNSØEUEMØSHEØBERSØEÛNQSØCAMØDEKIUEQØSHEØEWOECSASINMRØ 4HTR ØSHEØRSQASEGICØOKAMMIMGØNFØSHEØOQNÈ«ECSØIRØCNLOKESEØVISHØSHEØERSABKIRHLEMSØNFØSHEØ%TQNOEAMØ .ESVNQJØNFØ!CSIUEØ,EAUIMGØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØ%.!,-( ØVHICHØHNKDRØAMØIMRSISTSINMAKØQNKEØIMØSHEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

CNMSIMTNTRØOQNLNSINMØNFØSHEØNBÈ«ECSIUERØNFØSHIRØIMISIASIUEØASØAØ%TQNOEAMØKEUEK (NVEUEQ ØMNØSHENQESICAKØOQNCERRIMG ØCNLLTMICASINMØIMSEQUEMSINM ØNQØIMRSISTSINMAKØQEIMFNQCELEMSØ CAMØBEØCNLOAQEDØSNØSHEØIMMEQØONVEQØAMDØUAKTEØNFØDIQECSØEWOEQIEMCEØVHICHØAKNMEØIRØCAOABKEØNFØ CNMFEQQIMGØSHEØQEPTERSEDØATSHNQISXØAMDØQEUEAKIMGØSHEØDXMALICRØNFØSHIRØMEVØAOOQNACHØ)SRØLNRSØ IMDICASIUEØQERTKSØIRØSHEØNQGAMIYASINMØNFØSHEØRSØ%TQNOEAMØ!SHKESICØ/QGAMIYASINMØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØ SHASØVIKKØSAJEØOKACEØIMØ!SHEMRØIMØ3EOSELBEQØ ØTMDEQØSHEØFQALEVNQJØNFØSHEØb%6%.43cØOQNÈ«ECS Ø SVIMØRIBKIMGØNFØb-%.3cØAILIMG ØALNMGØNSHEQR ØSNØQEAKIYEØISRØACHIEUELEMSR &QNLØSHEREØUEQXØÜQRSØRSEOR ØISØIRØCKEAQØSHASØAØVIDEQØ-NUELEMSØNFØ!CSIUEØ,IUIMGØFNQØ-EMSAKØ (EAKSHØVVVACSIUEKIUIMGLEMSAKHEAKSHET ØIRØBNQM ØSNØVHICHØAKKØQEROECSIUEØGQNTORØAQEØIMUISEDØSNØ OAQSICIOASEØAMDØCNMSQIBTSEØHNVEUEQØSHEXØCAMØQECIOIEMSRØAMDØOQNUIDEQRØNFØLEMSAKØHEAKSHØREQUICER Ø ONKICXØLAJEQR ØEDTCASINMAKØAMDØQEREAQCHØIMRSISTSINMR ØOQNFERRINMAKØARØVEKKØARØALASETQØASHKESERØAMDØ OKAXEQR ØSHEØOQIUASEØRECSNQØNFØRONQS ØOHXRICAKØACSIUISXØNQØHEAKSHØØVEKFAQE ØAMD ØÜMAKKX ØRNCIESXØARØAØ VHNKE ØEISHEQØIMDIUIDTAKKXØNQØCNKKECSIUEKX 4HEØEUEQ VNQREMIMGØRSASIRSICAKØOICSTQEØNFØSHEØROQEADIMGØMTLBEQRØNFØLEMSAKØIKKMERRERØAMD Ø NMØSHEØNSHEQØHAMD ØSHEØGIUEMØCNMSQIBTSINMØNFØOHXRICAKØACSIUISXØSNØSHEIQØOQEUEMSINMØARØVEKKØARØSNØ CNLBASIMGØRSIGLAØIRØRNLESHIMGØSHASØRHNTKDØCNMCEQMØEUEQXNMEØAMDØLTRSØREEJØSHEØRTOONQSØBXØSHEØ QEROECSIUEØIMRSISTSINMRØNFØSHEØ%TQNOEAMØ5MINM 7EØHNMERSKXØHNOEØSHASØVEØAQEØNÛØSNØAØGNNDØRSAQS The Manager of MENS Project Nicos Andreopoulos Acting Secretary General of ENALMH Network


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

ACKNOWLEDGMENTS

!KKØSHEØATSHNQRØVHNØVNQJEDØHAQDØFNQØSHEØVQISIMGØNFØSHEREØOAOEQRØAQEØKIRSEDØIMØSHEØRSAQSØNFØ EACHØDNCTLEMSØ(NVEUEQ ØSHEQEØAQEØAØFEVØNSHEQØOENOKEØVHNREØCNMSQIBTSINMØIMØSHIRØVNQJØIRØVNQSHØ LEMSINMIMG &IQRSØNFØAKKØVEØVNTKDØKIJEØSNØEWOQERRØNTQØRIMCEQEØAOOQECIASINMØSNØ%LLMAMNTIKØ3JNQDIKIR ØØ !RRNCIASEØ0QNFERRNQØIMØ!DAOSEDØ0HXRICAKØ!CSIUISXØIMØSHEØ5MIUEQRISXØNFØ!SHEMR ØFNQØSHEØRXRSELASICØ AMDØCNMSIMTNTRØRCIEMSIÃœCØRTOONQS ØEUAKTASINMØAMDØARRERRLEMSØNFØAKKØSVEKUEØONKICXØOAOEQR !KRN ØVEØVNTKDØKIJEØSNØEWOQERRØNTQØGQASISTDEØSNØ!MSNMIRØ:AMMIJNR ØSHEØOEQRNMØVHNØRHAOEDØSHEØ FNQLASSIMGØNFØSHIRØVNQJ ØOAXIMGØASSEMSINMØSNØEUEQXØKISSKEØDESAIKØAMDØRHNVIMGØHTLNMGNTRØOASIEMCEØ SHQNTGHNTSØSHIRØVHNKEØOQNCERR &TQSHEQLNQE ØVEØVNTKDØKIJEØSNØSHAMJ cØ%UAKDARØ+AMCEKJIR Ø3ONQSØROECIAKIRSØASØìIATKIAIØ-TMICIOAKISXØ#AQEØ(NLE cØ$QØ'IKBEQSNØ-AINKASERI Ø0RXCHNKNGIRSØASØ#//33Ø-AQCHE Ø)SAKX cØ,AILNMARØ-IKIMAUICITR Ø0QERIDEMSØNFØ!RRNCIASINMØ/KILOIJAR Ø,ISHTAMIA cØ-ICHAKIRØ0AOACHASYIR Ø0RXCHNKNGIRSØASØ+3$%/Øb%$2!c Ø'QEECE cØ$QØ-AQYIAØ0EMMIRI Ø0RXCHNKNGIRSØASØ#//33Ø-AQCHE Ø)SAKX cØ#KATDIAØ%QCN Ø4QAMRKASNQ /TQØRIMCEQEØSHAMJRØSNØAKKØ 4HEØ-%.3Ø0QNÈ«ECSØSEAL


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

INTRODUCTION

THE PROJECT MEMSAKØEuropean NESVNQJØNFØSONQSØEUEMSR ØbMENSc ØVHICHØIMØ,ASIMØIRØbLEMSIRcØAMDØLEAMRØ -IMD ØSHNTGHS ØIMSEMSINMØAMDØIMSEKKECS b-%.3cØ0QNÈ«ECSØAILRØSNØDEUEKNOØRSQNMGØIMRSISTSINMAKØOQNCEDTQERØFNQØSHEØROECIÃœCØCNMSQIBTSINMØNFØ RONQSRØAMDØOHXRICAKØEWEQCIREØSNØSHEØOQEUEMSINM ØSHEQAOXØAMDØQEHABIKISASINMØNFØSHEØ-EMSAKKXØ)KKØASØAØ %TQNOEAMØKEUEK

cØØ cØØ cØØ cØØ

ØØØ$TEØSNØFNTQØJEXØQEARNMRØSHEREØOQNCEDTQERØAQEØCTQQEMSKXØIMØMIKØSNØKNVØ 4HEØRSIGLAØIRØRSIKKØARRNCIASEDØVISHØCTQQEMSØOQNCEDTQERØAMDØSHEQAOETSICØIMSEQUEMSINMØCNTQRERØ AMDØSHEØLEMSAKØOASIEMSRØSHELREKUERØ 4HEØKACJØNFØVIDEROQEADØDNCTLEMSASINMØNFØSHEØILONQSAMCEØAMDØEÛECSRØNFØRONQSRØIMØ QEHABIKISASINMØNFØLEMSAKKXØIKKØ 4HEØKACJØNFØEWOEQSIREØNFØHEAKSHØOQNFERRINMAKRØFNQØSHEØIMSEGQASINMØNFØRONQSRØACSIUISIERØIMØSHEØ CTQQEMSØSQEASLEMSØCNMCEOSRØ 4HEØABREMCEØNFØROECIÃœCØCQNRR RECSNQAKØONKICIERØSNØEMCNTQAGEØSHEØIMSEGQASINMØNFØRONQSRØ ACSIUISIERØIMØSHEØQEHABIKISASINMØOQNCERRERØNFØSHEØLEMSAKØOASIEMSR

Overal Goal !ØMEVØAOOQNACHØNMØSHEØQEKASINMØBESVEEMØ0HXRICAKØEWEQCIREØØ3ONQSØAMDØ-EMSAKØ(EAKSH 4HEØOQNȫECSaRØGNAKØIRØSNØOQNLNSEØUNKTMSAQXØACSIUISIERØIMØRONQS ØSNGESHEQØVISHØRNCIAKØIMCKTRINM Ø EPTAKØNOONQSTMISIERØAMDØAVAQEMERRØNFØSHEØILONQSAMCEØNFØHEAKSH EMHAMCIMGØOHXRICAKØACSIUISXØ SHQNTGHØIMCQEAREDØOAQSICIOASINMØIM ØAMDØEPTAKØACCERRØSN ØRONQSØFNQØAKK

Actions cØØ $ERJØQEUIEVØFNQØQECNQDIMGØMASINMAKØONKICIERØAMDØGNNDØOQACSICERØCNMȫTGASIMGØRONQSRØAMDØLEMSAKØ HEAKSHØ cØØ #QEASINMØNFØLNDEKRØFNQØRONQSØEUEMSRØIMUNKUIMGØLEMSAKKXØIKKØASØAØKNCAKØØMASINMAKØKEUEKØARØOAQSRØNFØ SHEØb3ONQSRØFNQØAKKcØLNUELEMSØAMDØRSEORØSNVAQDRØAØ%TQNOEAMØ-EMSAKØ(EAKSHØ3ONQSØ%UEMSØØ cØØ #NMDTCSINMØNFØONKICXØDNCTLEMSASINMØOAOEQRØFNQØCQISICAKØRCIEMSIÜCØIRRTERØNMØSHEØTREØNFØRONQSRØIMØ QEHABIKISASINMØNFØLEMSAKØHEAKSHØARØROECIÜEDØBEKNV cØØ )LOKELEMSASINMØNFØAMØ!VAQEMERRØ#ALOAIGMØIMØ%TQNOEAMØKEUEKØAILIMGØASØBTIKDIMGØAØDEÜMEDØ FQALEVNQJØFNQØSHEØCNMMECSINMØNFØ3ONQSØVISHØ-EMSAKØ(EAKSH cØØ 0TBKICISXØAMDØDIRRELIMASINMØACSIUISIERØNFØHIGHØEÛECSIUEMERR #NQEØSAQGESØNFØSHEØOQNȫECSØHARØBEEMØSHEØERSABKIRHLEMSØNFØAØ%TQNOEAMØ.ESVNQJØAILIMGØASØSHEØ CNMȫTMCSINMØNFØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ3ONQSØ0HXRICAKØ%WEQCIRE


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

The Partnership Partner

Organization

Ø 00Ø +3$%/Øb%$2!cØ Coordinator

Country

Website

'QEECEØ

VVVEDQA CNNOGQ

00Ø Ø Ø

.ASINMAKØAMDØ+AONDIRSQIAMØ5MIUEQRISXØNFØ!SHEMRØ 'QEECEØ 3CHNNKØNFØ0HXRICAKØ%DTCASINMØ AMDØ3ONQSØ3CIEMCEØ0%33 Ø

HSSONKDOHEDTNAGQIMDEW?EMOHO

Ø Ø Ø Ø

00Ø Ø

5MIUEQRISXØNFØ+EMSØ 3CHNNKØNFØ0HXRICAKØ3CIEMCERØ

5+Ø Ø

HSSORVVVJEMSACTJØ

Ø

00Ø

#//3Ø3NCIAKEØ/MKTRØ

)SAKXØ

HSSOVVVCNNRRISØØ

Ø

00Ø

&NTMDASINMØ).42!3Ø

3OAIMØ

HSSOVVVIMSQARERØ

Ø

00Ø

%5&!-)Ø%TQNOEAMØ.ESVNQJØ

"EKGITLØ

HSSOVVVETFALINQGØ

Ø

00Ø

'NKBARIØ3ONQITLØ3ONQØ+TKĪBĪØUEØ$EQMEGIØ

4TQJEXØ

HSSOVVVAMJAQAGNKBARIGNUSQØ

Ø

00Ø

!RNCIACIȫAØ/KILOIJARØ

,ISHTAMIAØ

HSSORVVVFACEBNNJCNL/KILOIJARØ

Ø

00Ø

/:!2!Ø:AUNDØ-AQIBNQØ

3KNUEMIAØ

HSSOVVVNYAQARINYAQA YAUND LAQIBNQØ

Ø

00Ø

33/)Ø^Ø2IȫECA Ø$IRABIKISXØRONQSRØ!RRNCIASINMØ

#QNASIAØ

HSSOVVVRRNI QIÈ«EJAHQØ

Ø

00Ø

#EMSQNØ3STDIØ$IØ6IKKAØ-NMSERCAØ

)SAKXØ

HSSOVVVLNMSERCAETØ

Ø

00Ø

!.!20Ø/QGAMIYASINMØ

0NQSTGAKØ

HSSOVVVAMAQONQGOSØ

Ø

00Ø

&IQRSØ&NQSMIGHSØ

)QEKAMDØ

HSSOÃœQRSFNQSMIGHSIEØ

Ø

00Ø

-EQREXRIDEØ%WOAMDIMGØ(NQIYNMRØ

5+Ø

HSSOVVVEWOAMDIMGHNQIYNMRCNTJØ

Ø

00Ø

-TMICIOAKISXØNFØ'AKASRIØ

'QEECEØ

HSSOVVVGAKASRIGNUGQØ

Ø

00Ø

#%3)%Ø

)SAKXØ

HSSOCERIENQGØ

Ø

00Ø

&NJTRØ0QAHAØ

#YECHØ2EOTBKICØHSSOVVVFNJTR OQAHACYØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

The Network

4HEØ.ESVNQJØHARØSHEØKEGAKØFNQLØNFØAMØ)MSEQMASINMAKØ.NM 0QNÃœSØ!RRNCIASINMØ!)3", ØISØIRØKEGAKKXØ REASEDØIMØ"QTRREKR Ø"EKGITLØAMDØNOEQASERØTMDEQØSHEØ"EKGIAMØ,AVØAMDØSHEØGENGQAOHICAKØRCNOEØNFØISRØ ACSIUISIERØIMCKTDERØSHEØCNTMSQIERØVHICHØAQEØLELBEQRØNFØSHEØ#NTMCIKØNFØ%TQNOE 4HEØLAIMØGNAKRØNFØSHEØ.ESVNQJØAQE ØØ %MQICHLEMSØNFØSHEØSHEQAOETSICØOQNCEDTQERØNFØLEMSAKØHEAKSHØREQUICERØVISHØSHEØGNNDØTREØNFØ RONQSØAMDØOHXRICAKØEWEQCIREØFNQØSHEØTREQRØ ØØ 3SQEMGSHEMIMGØNFØRNCIAKØCNHERINMØBXØCNLBASIMGØRSIGLAØNFØSHEØLEMSAKKXØIKKØOENOKEØ ØØ %LEQGIMGØNFØ3ONQSØAMDØ0HXRICAKØ%WEQCIREØARØAØFTMDALEMSAKØOAQALESEQØSNØSHEØOQEUEMSINMØNFØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELR ØØ 3TOONQSØ AMDØ QEAKIYASINMØ NFØ RONQSØ EUEMSRØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØ BXØ ISRØ members ØØ #NMSQIBTSINMØ IMØ QEREAQCHØ AMDØ EDTCASIUEØ OQNCERRERØ VHICHØ AILØ SNØ CKAQIFXØ AMDØ EWSEMDØ SHEØ CNMMECSINMRØBESVEEMØSHEØÜEKDRØNFØ3ONQSØAMDØ0HXRICAKØ%WEQCIREØAMDØ-EMSAKØ(EAKSH ØØ 3TOONQSØSHEØQIGHSRØNFØSHEØTREQRØNFØØLEMSAKØHEAKSHØREQUICERØVISHØLEAMRØSHASØRSELØFQNLØISRØ mission ØØ 0QNLNSINMØNFØONKICIERØVHICHØAQEØQEKASEDØVISHØSHEØCNMMECSINMØBESVEEMØSHEØÜEKDRØNFØ3ONQSØAMDØ 0HXRICAKØ%WEQCIREØAMDØ-EMSAKØ(EAKSHØASØ%TQNOEAMØAMDØ.ASINMAKØ,EUEKR ØØ #NNOEQASINMØVISHØNSHEQ ØROECIAKIYEDØNQGAMIYASINMRØVHICHØAQEØACSIUEØIMØSHEØÜEKDRØLEMSINMEDØ GIUEMØ SHEØ FACSØ SHASØ NMKXØ AMØ IMSEGQASEDØ LTKSIDIRCIOKIMAQXØ HNKIRSICØ AOOQNACHØ CAMØ DEKIUEQØ SHEØ MECERRAQXØQERTKSRØIMØSHEØÜEKDØNFØ-EMSAKØ(EAKSH


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

The Policy Papers Nr.

Policy Papers

Responsible Partners

Ø

Ø

Association of sports, physical activity and exerciseØØ with mental health: Ø Existing policies and practices in the European Union

+3$%/Ø%$2! 'QEECE

Ø

Ø

Ø

Ø

Development of models of physical activities, ØØ sport events & exercise programs ØØ Ø

5.)6%23)49Ø/&Ø!4(%.3 3#(//,Ø/&Ø0(93)#!,Ø3#)%.#%3 'QEECE

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø

Mental Indicators and physical activityØØ Ø Ø

5.)6%23)49ØNFØ+%.4 3#(//,Ø/&Ø0(93)#!,Ø3#)%.#%3 5MISEDØ+IMGDNL

Ø

Ø

The preventive role of physical activityØ in mental healthØØ

#//3Ø-AQCHEØ#NNOEQASIUAØ3NCIAKEØ/MKTRØØØØØØØØ )SAKX

Ø

Ø

Inclusion of people with mental health problems through sportØ

&/+53 #YECHØ2EOTBKIC

Ø Ø

Ø Ø

Mental health and stigma in EuropeØ Ø

&)234Ø&/24.)'(4 )QEKAMD

Ø Ø

Ø Ø

Addressing stigma in local authorities through sports Ø

-5.)#)0!,)49Ø/&Ø'!,!43) 'QEECE

Ø

Ø

Active living and mental health: Social partnership between the public and private sectorsØ

-%23%93)$%Ø%80!.$).'Ø(/2):/.3 5MISEDØ+IMGDNL

Ø

Ø

Sports as a means of non-pharmaceutical treatmentØØ for mental illnessØ

).42!3Ø&/5.$!4)/.3 3OAIM

Ø Ø

Physical activity for the treatment of patients with mental illness: Training needs of professionalsØ

#%.42/Ø345$)Ø%Ø).):)!4)6%Ø%52/0%/ )SAKX

Ø Ø

Sport and mental health within the typicalØ education systemsØØ

#%.42/Ø345$)Ø6),,!Ø-/.4%3#! )SAKX

Ø Ø

Comparative approach on sports for mental healthØ and sports for physical or intellectual disabilities Ø Ø Ø

33/)Ø Ø2)*%#!Ø$)3!"),)49Ø30/243 !33/#)!4)/. Ø#QNASIAØØ'/,"!3)Ø30/2)5-ØØ 30/2Ø+5,Ď"ĎØ6%Ø$%2.%') Ø4TQJEXØØ/:!2!ØØ :!6/$Ø-!2)"/2 Ø3KNUEMIAØØ!3/#)!#)*!3ØØ /,)-0)+!3 Ø,ISHTAMIA

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

01

ASSOCIATION OF SPORTS, PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE WITH MENTAL HEALTH: EXISTING POLICIES AND PRACTICES IN THE EUROPEAN UNION AUTHORS: Eleonora Markou ØMsc, Psychologist, Mental Health Expert Pantelis Sarakiniotis ØMsc, Social Scientist

INTRODUCTION Purpose 4HEØCNMMECSINMØBESVEEMØLEMSAKØHEAKSHØAMDØ OHXRICAKØACSIUISXØHARØQECEIUEDØEWCERRIUEØIMSEQERSØ DTQIMGØSHEØKARSØXEAQRØ4HIRØIMSEQERSØDEQIUERØLAIMKXØ FQNLØSHEØIMCQEAREDØMTLBEQØNFØOENOKEØRTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTER Ø VHICHØ ONRISINMEDØ LEMSAKØ HEAKSHØ ALNMGØ SHEØ ÜQRSØ OQINQISIERØ NFØ SHEØ OTBKICØ AGEMDAØ IMØ %TQNOEØ 2ECEMSØ RSTDIERØ ERSILASEDØ SHASØ Ø NFØ SHEØ %5Ø ONOTKASINMØ RTÛEQRØ FQNLØ AØ LEMSAKØ DIRNQDEQ Ø CNLOAQEDØ SNØ ØQEONQSEDØIMØØ7ISSCHEMØESØAK Ø Ø -NQEØROECIÜCAKKX Ø7ISSCHEMØESØAKØ ØRSASEDØ SHASØNMEØSHIQDØNFØSHEØSNSAKØ%5ØONOTKASINMØRTÛEQRØ FQNLØLEMSAKØDIRNQDEQRØ&TQSHEQLNQE ØACCNQDIMGØ SNØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ2EONQSØ Ø LEMSAKØDIRNQDEQRØACCNTMSØFNQØØNFØSHEØ%5aRØ DIRABIKISXØ BTQDEM Ø ARØ LEARTQEDØ IMØ XEAQRØ KIUEDØ VISHØDIRABIKISXØ9,$ Ø!DDISINMAKKX ØSHEØRNCIAKØAMDØ

ECNMNLICØCNRSØNFØLESAKØHEAKSHØREQUICERØREELRØ SNØBEØIMCQEARIMGØAMDØADDIMGØTOØIMØSHEØAKQEADXØ RSQAIMEDØECNMNLXØNFØ%TQNOEAMØ#NTMSQIERØ,INOIRØ Ø !MDEQRNM Ø Ø 'ABQIEKØ AMDØ ,IILASAIMEMØ Ø RTGGERSEDØ SHASØ SHEØ ERSILASEDØ CNRSØ FNQØ -EMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ ALNMGØ %TQNOEAMØ CNTMSQIERØACCNTMSEDØFNQØABNTSØØSNØØØNFØSHEØ 'QNRRØ .ASINMAKØ 0QNDTCSØ VISHNTSØ IMCKTDIMGØ SHEØ QEKASEDØCNRSRØNFØNSHEQØRECSNQR ØKIJEØFNQØEWALOKEØ KNMGØNQØRHNQSØSEQLØABREMSEEIRLØFQNLØVNQJØDTEØ SNØLEMSAKØHEAKSHØIRRTERØ-NQEØROECIÜCAKKX ØVISHØ LEMSAKØHEAKSHØAÛECSIMGØMNSØNMKXØSHEØELNSINMAKØ BTSØ AKRNØ SHEØ ÜMAMCIAKØ AMDØ RNCIAKØ RSASTRØ NFØ AØ OEQRNMØAMDØHIRØHEQØFALIKX ØIMØØSHEØ-EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ 7EKKBEIMGØ 2EONQSØ ERSILASEDØ SHASØ ABNTSØ Ø BIKKINMØ ETQNRØ AQEØ ROEMDØ EUEQXØ XEAQØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ %5 Ø ARØ DIQECSØ AMDØ IMDIQECSØCNRSR ØFNQØLEMSAKØDIRNQDEQR ØKIMJIMGØSHTRØ SHEØ RTRSAIMABIKISXØ NFØ SHEØ HEAKSHØ RXRSELØ IMØ SHEØ %5Ø LELBEQaRØ RSASERØ VISHØ SHEØ HAMDKIMGØ NFØ SHEØ LEMSAKØHEAKSHØIRRTERØ-NQENUEQ ØSHEØ7NQKDØ"AMJØ IMØAØØQEONQSØRTGGERSEDØALNMGØNSHEQRØSHASØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

AØ DIRADUAMSAGEDØ ECNMNLXØ LAXØ BEØ ILOQNUEDØ BXØAØBESSEQØLEMSAKØHEAKSHØOKAMØAMDØCNMRIDEQEDØ ISØ ARØ AØ OAQSØ NFØ ISRØ RSQASEGXØ SNØ ILOQNUEØ NUEQAKKØ EÞCIEMCX !KKØSHEREØAKAQLIMGØQEONQSRØAMDØSHEØIMCQEAREØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTEØ IMØ %TQNOE Ø HARØ KEDØ SHEØ%5ØAMDØSHEØ-ELBEQØRSASERØSNØCNKKABNQASEØ VISHØIMSEQMASINMAKØNQGAMIYASINMRØKIJEØSHEØ7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 7(/ Ø SHEØ /QGAMIYASINMØ FNQØ %CNMNLICØ #N NOEQASINMØ AMDØ $EUEKNOLEMSØ /%#$ ØESC ØIMØNQDEQØSNØÜMDØVAXRØSNØILOQNUEØ LEMSAKØ HEAKSHØ ALNMGØ %TQNOEAMØ CISIYEMRØ (NVEUEQ Ø DEROISEØ AKKØ SHEØ EÛNQSR Ø LTCHØ IRØ RSIKKØ MEEDEDØ IMØ NQDEQØ SNØ BEØ ABKEØ SNØ NUEQCNLEØ SHEØ SQEASLEMSØGAO ØILOQNUEØSHEØPTAKISXØNFØREQUICER Ø RTOONQS ØRSQEMGSHEM ØLAIMRSQEALØSHEØOQEUEMSINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ AMDØ OQNLNSEØ AØ HEAKSHXØ KIUEKIHNNDØ %5Ø *NIMSØ !CSINMØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØAMDØ7EKKBEIMG Ø Ø 4HEØMEEDØFNQØAKSEQMASIUEØSHEQAOIERØSHASØVIKKØ EMHAMCEØ SHEØ KIFEØ AMDØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØ OENOKEØ DEAKIMGØVISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTEØIRØTQGEMSØAKNMGØ VISHØ SHEØ MEEDØ SNØ FNCTRØ NMØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ ADDISINMAKØ SQEASLEMSØ NOONQSTMISIERØ -AMXØ HAUEØ CNMMECSEDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ VISHØ SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ FNQØ OENOKEØ RTÛEQIMGØFQNLØLEMSAKØHEAKSHØIRRTERØ&IQSHØESØAK Ø Ø2NREMBATLØESØAK ØØ%TQNOEAMØ7EEJØ NFØ3ONQS Ø Ø(NVEUEQ ØLTCHØLNQEØIRØMEEDEDØ SNØERSABKIRHØAØQEKASINMRHIOØBESVEEMØSHEØSVNØAMDØ CNMMECSØONKICIERØIMØSHEØ%TQNOEAMØ5MINMØAMDØSHEØ LELBEQØRSASERØØ 4HEØOTQONREØNFØSHIRØONKICXØOAOEQØIRØSNØEWALIMEØ AMDØ QECNQDØ SHEØ EWIRSIMGØ ONKICIERØ AMDØ OQACSICERØ VISHØQEROECSØSNØSHEØARRNCIASINMØALNMGØ-EMSAKØ (EAKSH Ø 3ONQSRØ AMDØ 0HXRICAKØ !CSIUISIERØ ACQNRRØ SHEØ%TQNOEAMØ5MINMØ4HEØDASAØVIKKØBEØQECNUEQEDØ FQNLØ SHEØ QEROECSIUEØ %TQNOEAMØ )MRSISTSINMR Ø -ELBEQØ 3SASERØ AMDØ SHEØ NQGAMIYASINMRØ VHICHØ AQEØ ACSIUEØ IMØ SHEØ ÜEKDØ -NQENUEQ Ø SHEØ ONKICXØ OAOEQØ AILRØ SNØ OQNUIDEØ AØ LNQEØ IM DEOSHØ IMRIGHSØ FQNLØ SHEØ CTQQEMSØ OQACSICERØ NMØ -EMSAKØ (EAKSH Ø 3ONQSØ AMDØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ IMØ SHEØ %5Ø RSASEØ LELBEQR Ø DQAVØ CNMCKTRINMRØ FQNLØ SHEØ Respective practices and provide suggestions AMDØFTSTQEØQECNLLEMDASINMRØ

General Framework 4HEØCNMMECSINMØBESVEEMØRONQSRØVISHØOHXRICAKØ DIRABIKISIERØ AMDNQØ IMSEKKECSTAKØ DIRABIKISIERØ IRØ VEKKØ ERSABKIRHEDØ AMDØ DNCTLEMSEDØ (NVEUEQØ SHIRØIRØMNSØSQTEØFNQØRONQSRØAMDØDIRABIKISIERØDTEØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ 4HEØ QEARNMØ IRØ SHASØ AØ LEMSAKØ DIRNQDEQØ IRMaSØ MECERRAQIKXØ CNMRIDEQEDØ AØ

DIRABIKISXØ DTEØ SNØ SHEØ FACSØ SHASØ LAMXØ OASIEMSRØ DEAKIMGØVISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTERØLAXØBEØFTKKXØ FTMCSINMAKØIMØSHEØBQNADEQØCNMSEWSØNFØRNCIAKØKIFEØ &TQSHEQLNQE Ø AØ LEMSAKØ DIRNQDEQØ CAMØ Nà EMØ BEØ SELONQAQXØ AMDØ CAMØ BEØ OQEUEMSED Ø RNLESHIMGØ SHASØ DNERMaSØ AKVAXRØ AOOKXØ IMØ SHEØ OHXRICAKØ NQØ IMSEKKECSTAKØ DIRABIKISXØ !MNSHEQØ ERREMSIAKØ DIÛEQEMCEØ IRØ SHEØ FACSØ SHASØ LEMSAKKXØ IKKØ OENOKEØ AQEØNàEMØUICSILRØNFØRSIGLAØAMDØDIRCQILIMASINM Ø VHICHØ MASTQAKKXØ KEADRØ SHELØ SNØ VISHDQAVAKØ FQNLØ RNCIESXØ AMDØ EWCKTRINMØ FQNLØ RNCIAKØ KIFEØ /MØ SHEØ CNMSQAQX Ø OENOKEØ SHASØ RTÛEQØ FQNLØ NSHEQØ FNQLRØ NFØ DIRABIKISIERØ TRTAKKXØ AQEØ ABKEØ SNØ CNMSQIBTSEØSNØRNCIESXØDEROISEØNFØSHEIQØDIRABIKISXØ The UN National convention on the Rights of Person with DisabilitiesØ 5.#20$ Ø Ø AMDØ QEROECSIUEØ KAVRØ RECTQEØ SHEØ IMUNKUELEMSØ NFØ OENOKEØVISHØDIRABIKISIERØIMØRNCIESXØAMDØVNQJIMGØ EMUIQNMLEMSRØSHTRØCNMREPTEMSKXØILOQNUIMGØSHEØ ACCEOSAMCEØ AMDØ IMCKTRINMØ IMØ RNCIESXØ /MEØ NFØ SHEØLNRSØONVEQFTKØSQEMDRØNFØCNLLTMISXØBAREDØ ORXCHIASQXØ IRØ SHEØ RNCIAKØ CNMRSQTCSRØ VHICHØ AQEØ TRTAKKXØ IMUNKUEDØ IMØ SHEØ SQEASLEMSØ NFØ OENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØ4HEØDEUEKNOLEMSØ NFØ SHEREØ CNMRSQTCSRØ KEADØ SNØ SHEØ ADNOSINMØ NFØ ONRISIUEØ IMRSISTSINMAKØ AMDØ IMFNQLAKØ QNKERØ VHICHØ EWSEMDØBEXNMDØSHEØFQALEVNQJRØNFØHTLAMISAQIAMØ AVAQEMERRØAMDØRNKIDAQISX 4HEØ ABNUEØ QELAQJRØ SQIGGEQEDØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ SHEØ b!CSIUEØ KIUIMGØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHcØ LNUELEMSØ HSSOVVV ACSIUEKIUIMGLEMSAKHEAKSHET Ø VHICHØ AILRØ MNSØ NMØSHEØCQEASINMØNFØAMNSHEQØEMSQEMCHEDØOQNCERR Ø RTCHØ ARØ 3OECIAKØ /KXLOICRØ NQØ 0AQAKXLOICR Ø BTSØ SHEØQECNGMISINMØNFØRONQSR ØEWEQCIREØAMDØOHXRICAKØ ACSIUISXØ FNQØ SHEØ OQEUEMSINM Ø QEHABIKISASINM Ø FNTMDASINMØNFØOEQRNMAKØDEUEKNOLEMSØAMDØRNCIAKØ IMCKTRINMØNFØLESAKØHEAKSHØOASIEMSRØ4HIRØb!CSIUEØ KIUIMGcØLNUELEMSØIMØ-EMSAKØHEAKSHØIRØAØOAQSØNFØAØ HNKIRSICØIMSEQUEMSINMØSHASØREELRØSNØBECNLEØSHEØ DNLIMAMSØLNDEKØNMØONKICXØDEUEKNOLEMSØACQNRRØ SHEØ%TQNOEAMØ5MINMØ 4HIRØ HNKIRSICØ AOOQNACHØ CNMRIDEQRØ LEMSAKØ HEAKSHØ ARØ AMØ IMDIUIRIBKEØ VHNKEØ SHASØ IRØ DIQECSKXØ QEKASEDØ VISHØ SHEØ EUNKTSINMØ NFØ NTQØ ROECIER Ø SHEØ EWIRSIMGØ RNCIAKØ AMDØ ECNMNLICØ EMUIQNMLEMS Ø ARØ VEKKØARØSHEØEMUIQNMLEMSAKØFACSNQRØSHASØCNLONTMDØ SHEØ ORXCHNKNGICAK Ø LEMSAKØ AMDØ OHXRINKNGICAKØ CNMDISINMRØNFØAØOEQRNMØ&TQSHEQLNQE ØISØIMCKTDERØ CNLOQEHEMRIUEØ AMDØ OQEUEMSIUEØ SQEASLEMSR Ø QEHABIKISASINMØ AMDØ RNCIAKØ IMSEGQASINMØ LESHNDRØ The main characteristic of this approach is SHASØ ISØ IRØ IMSEQDIRCIOKIMAQX Ø VHICHØ LEAMRØ SHASØ AQSR ØRONQSR ØELOKNXLEMS ØQIGHSRØOQNSECSINMØAMDØ QEGINMAKØDEUEKNOLEMSØCNMSQIBTSEØSNØSHEØRTCCERRØ NFØSHEØOKAMØ&TQSHEQLNQE ØSHIRØAOOQNACHØOQNDTCERØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

AMDØ OQNUIDERØ RXMEQGIERØ ALNMGØ MASINMAKØ RXRSELR Ø CNLLTMISX Ø RCIEMSIÜCØ CNLLTMISX Ø OQIUASEØ RECSNQ Ø CIUIKØ RNCIESXØ NQGAMIYASINMRØ AMDØ LNRSØILONQSAMSKXØSHEØOASIEMSRØSHELREKUERØAMDØ SHEIQØFALIKIERØ 4HTRØAOOKXIMGØSHEØABNUEØFQALEVNQJØSNØFNQLØ AØRCIEMSIÜCØCNMSEWSØNFØRONQSØACSIUISIERØSHASØAQEØ DIQECSKXØ CNMMECSEDØ VISHØ -EMSAKØ (EAKSHØ CNTKDØ KEADØ SNØ SHEØ FNQLTKASINMØ NFØ AMØ b!CSIUEØ KIUIMGcØ LNUELEMS ØIMØVHICHØSHEQEØVIKKØBEØMNØDIRSIMCSINMØ BESVEEMØ SHNREØ VHNØ RTÛEQØ FQNLØ AØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ SHNREØ VHNØ DNMaS Ø SAQGESIMGØ SHEØ RSIGLAØ AMDØ EMHAMCIMGØ SHEØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ NFØ OENOKEØVISHØLEMSAKØIKKMERRERØ&TQSHEQLNQE ØSHIRØ FQALEVNQJØ VIKKØ GQEASKXØ BEMEÜSØ AMDØ CNMSQIBTSEØ SNØ SHEØ ÜMAMCIAKØ BTQDEMØ NFØ -EMSAKØ (EAKSH Ø BXØ strengthening the prevention dimension and SHEØIMSEGQASINMØNFØKNVØCNRSØOAQALESEQRØ

BASIC DEFINITIONS

present attempt we adopted the statement FQNLØ SHEØ -EMSAKØ (EAKSHØ 0NKICXØ AMDØ 0QACSICEØ ACQNRRØ%TQNOEØ ØVHICHØRSASEDØSHASØb0NKICXØ TKSILASEKXØIRØDEOEMDEMSØÜQRSØNMØIDEMSIFXIMGØSHEØ MEEDRØ NFØ SHEØ ONOTKASINM Ø SHEMØ TMDEQRSAMDIMGØ what current structures and services are AUAIKABKE Ø AMDØ ÜMAKKXØ DESEQLIMIMGØ HNVØ SNØ ATGLEMSØNQØCHAMGEØSHEØCTQQEMSØREQUICEØLIWcØOØ Ø

Mental health policy !CCNQDIMGØSNØ7(/Ø ØAØLEMSAKØHEAKSHØ ONKICXØIRØAMØNÞCIAKØRSASELEMSØBXØAØGNUEQMLEMSØ NFØ HEAKSHØ ATSHNQISXØ SHASØ OQNUIDERØ SHEØ NUEQAKKØ DIQECSINMØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ BXØ DEÜMIMGØ AØ UIRINM Ø UAKTER Ø OQIMCIOKERØ AMDØ NBȫECSIUER Ø AMDØ BXØ ERSABKIRHIMGØ AØ BQNADØ LNDEKØ NFØ ACSINMØ SNØ ACHIEUEØ SHASØ UIRINMØ 4HEØ OQEREMSØ ONKICXØ OAOEQØ AILRØSNØCNNQDIMASE ØSHQNTGHØAØCNLLNMØUIRINM Ø AKKØ OQNGQALRØ AMDØ REQUICERØ SHASØ AQEØ QEKASEDØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ 4HEØ OAOEQØ AILRØ SNØ BECNLEØ AMØ NÞCIAKØ GNUEQMLEMSØ GTIDEKIMEØ FNQØ SHEØ IMSEQQEKASEDØAQEARØNFØACSINMØNQØDIQECSINMØSHASØIRØ QEPTIQEDØIMØNQDEQØSNØILOQNUEØLEMSAKØHEAKSHØ

Policy 4HEØDEÜMISINMØNFØONKICXØIRØMNSØAMØEARXØSARJØARØ ISØEMSAIKRØLAMXØCNLONMEMSRØAMDØISØCAMØBEØTREDØ IMØ LAMXØ DIÛEQEMSØ NCCARINMRØ !CCNQDIMGØ SNØ SHEØ ,AVØ DICSINMAQXØ HSSORSHEKAVDICSINMAQXNQG ONKICX Ø ONKICIERØ AQEØ “The general principles by which a government is guided in its management OFÚPUBLICÚAÝAIRS ÚORÚTHEÚLEGISLATUREÚINÚITSÚMEASURESÚ This term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the policy”Ø !DDISINMAKKX ØSHEØ-EQQIAL 7EBRSEQØDICSINMAQXØ OQNUIDERØMTLEQNTRØQEKASEDØDEÜMISINMRØFNQØONKICXØ KIJEØA Øb!ØDEÜMISEØCNTQREØNQØLESHNDØNFØACSINMØ REKECSEDØ BXØ GNUEQMLEMS Ø IMRSISTSINM Ø GQNTOØ NQØ IMDIUIDTAK ØFQNLØALNMGØAKSEQMASIUERØAMDØIMØSHEØ KIGHSØNFØGIUEMØCNMDISINMRØSNØGTIDEØAMD ØTRTAKKX Ø SNØDESEQLIMEØOQEREMSØAMDØFTSTQEØDECIRINMRca ØB Ø b!ØROECIÜCØDECIRINMØNQØRESØNFØDECIRINMRØDERIGMEDØ SNØCAQEØNTSØRTCHØAØCNTQREØNFØACSINMcØNQØC Øb3TCHØ AØROECIÜCØDECIRINMØNQØRESØNFØDECIRINMRØSNGESHEQØ VISHØ QEKASEDØ ACSINMRØ DERIGMEDØ SNØ ILOKELEMSØ SHELcØØ 4HEØABNUEØRHNVRØSHEØCNLOKEWISXØNFØSHEØSEQLØ ONKICXØAMDØISRØTREØIMØDIÛEQEMSØCNMSEWSØØ(NVEUEQ Ø ARØSHEØ&NNDØAMDØ!GQICTKSTQEØ/QGAMIYASINMØNFØSHEØ 5MISEDØ.ASINMRØRSASER ØSHEØOTQONREØNFØAØONKICXØ IRØ SNØ AÛECSØ SHEØ QEAKØ VNQKDØ AMDØ SHEØ QEROECSIUEØ ONKISICAKØQEAKISIERØRHNTKDØBEØSAJEMØIMSNØACCNTMSØ VHEMØ FNQLIMGØ ONKICIERØ ),2) Ø Ø Ø )MØ SHEØ

Mental Health / Mental Disorder 4HEØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 7(/ Ø DEÜMEDØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ Ø ARØ bAØ RSASEØ NFØ CNLOKESEØ OHXRICAK Ø LEMSAKØ AMDØ RNCIAKØ VEKK BEIMGØ AMDØ MNSØ LEQEKXØ SHEØ ABREMCEØ NFØ DIREAREØ NQØ IMÜQLISXcØ OØ Ø ,ASEQ Ø SHEØ DEÜMISINMØ VARØ EMQICHEDØ ARØ FNKKNVRØ “a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community” 7(/ Ø ØOØ Ø &TQSHEQLNQE Ø)#$ Ø ØDEÜMEDØLEMSAKØ DIRNQDEQRØ ARØ bSHEØ EWIRSEMCEØ NFØ AØ CKIMICAKKXØ QECNGMIYABKEØ RESØ NFØ RXLOSNLRØ NQØ BEHAUINQ Ø associated in most cases with distress and VISHØ IMSEQFEQEMCEØ VISHØ OEQRNMAKØ FTMCSINMcØ OØ Ø 4HEØ $3- )6Ø Ø CKARRIÜCASINMØ NMØ SHEØ NSHEQØ HAMDØ GIUERØ AØ LNQEØ CNMCQESEØ DEÜMISINMØ NFØ LEMSAKØ DIRNQDEQØ AØ CKIMICAKKXØ RIGMIÜCAMSØ BEHAUINQAKØ NQØ ORXCHNKNGICAKØ RXMDQNLEØ NQØ OASSEQMØSHASØNCCTQRØIMØAMØIMDIUIDTAKØAMDØSHASØIRØ ARRNCIASEDØVISHØOQEREMSØDIRSQERRØEGØAØOAIMFTKØ RXLOSNL Ø NQØ DIRABIKISXØ IEØ ILOAIQLEMSØ IMØ NMEØ NQØ LNQEØ ILONQSAMSØ AQEARØ NFØ FTMCSINMIMG Ø NQØ VISHØAØRIGMIÜCAMSKXØIMCQEAREDØQIRJØNFØRTÛEQIMGØ DEASH ØOAIM ØDIRABIKISX ØNQØAMØILONQSAMSØKNRRØNFØ FQEEDNLØ)MØADDISINM ØSHIRØRXMDQNLEØNQØOASSEQMØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

LTRSØMNSØBEØLEQEKXØAMØEWOECSABKEØAMDØCTKSTQAKKXØ RAMCSINMEDØQERONMREØSNØAØOAQSICTKAQØEUEMS ØFNQØ EWALOKE ØSHEØDEASHØNFØAØKNUEDØNMEØ7HASEUEQØISRØ NQIGIMAKØCATRER ØISØLTRSØCTQQEMSKXØBEØCNMRIDEQEDØ AØ LAMIFERSASINMØ NFØ AØ BEHAUINQAKØ NQØ BINKNGICAKØ DXRFTMCSINMØ IMØ SHEØ IMDIUIDTAKØ .EISHEQØ DEUIAMSØ BEHAUINQØ EG Ø ONKISICAK Ø QEKIGINTR Ø NQØ REWTAK Ø MNQØ CNMÝICSRØ SHASØ AQEØ OQILAQIKXØ BESVEEMØ SHEØ IMDIUIDTAKØ AMDØ RNCIESXØ AQEØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ TMKERRØ SHEØ DEUIAMCEØ NQØ CNMÝICSØ IRØ AØ RXLOSNLØ NFØAØDXRFTMCSINMØIMØSHEØIMDIUIDTAK ØARØDERCQIBEDØ ABNUEØOWWI 

Physical Activity and Exercise 7(/ØDEÜMERØOHXRICAKØACSIUISXØAR “any bodily movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure – including activities undertaken while working, playing, carrying out household chores, travelling, and engaging INÚ RECREATIONALÚ PURSUITSdØ Ø &TQSHEQLNQE Ø 7(/Ø RTGGERSEDØSHASØOHXRICAKØACSIUISXØRHNTKDØMNSØBEØ CNMFTREDØVISHØbEWEQCIREc ØVHICHØIRØAØRTBCASEGNQXØ NFØOHXRICAKØACSIUISXØSHASØIRØ OKAMMED ØRSQTCSTQED Ø repetitive ØAMDØISRØLAIMØAILØIRØSNØILOQNUEØNMEaRØ OHXRICAKØÜSMERRØ7(/ Ø Ø

Mental Well-being 7(/ØDEÜMERØ-EMSAKØVEKKØ^BEIMGØARØbAØRSASEØ NFØ CNLOKESEØ OHXRICAK Ø LEMSAKØ AMDØ RNCIAKØ VEKK BEIMGØ AMDØ MNSØ LEQEKXØ the absence of disease ORÚ INÞRMITY•INÚ WHICHÚ THEÚ INDIVIDUALÚ REALIZESÚ HISÚ or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community”Ø7(/ Ø ØOØ 

Practice !CCNQDIMGØ SNØ SHEØ /WFNQDØ DICSINMAQXØ Ø AØ OQACSICEØ IRØ b4HEØ ACSTAKØ AOOKICASINMØ NQØ TREØ NFØ AMØ IDEA Ø BEKIEF Ø NQØ LESHND Ø ARØ NOONREDØ SNØ SHENQIERØQEKASIMGØSNØISØSHEØCTRSNLAQX ØHABISTAK Ø NQØ EWOECSEDØ OQNCEDTQEØ NQØ VAXØ NFØ DNIMGØ NFØ RNLESHIMGcØ

MAPPING METHODOLOGY 4HEØ GNAKØ VARØ SNØ KNCASEØ AMDØ OQEREMSØ SHEØ GEMEQAKØONKICIERØAMDØOQACSICERØNFØSHEØ%TQNOEAMØ 5MINMØ %5 Ø RSASEØ CNTMSQIERØ CNMCEQMIMGØ -EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ SHEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ )MØ NQDEQØ SNØ QEACHØSHASØGNAK ØAØGEMEQAKØLAOOIMGØNFØONKICIERØ

TMDEQSAJEMØ BXØ %5Ø AMDØ -ELBEQØ RSASERØ VARØ CNMDTCSEDØ !Ø REAQCHØ RSQASEGXØ VARØ IMSQNDTCED Ø IMCKTDIMGØ AØ CNLBIMASINMØ NFØ JEXØ VNQDRØ EGØØ `LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICXa Ø `LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ OHXRICAKØACSIUISX Ø`LEMSAKØHEAKSHØAMDØVEKKBEIMGaØ `RONQSØ ONKICXaØ `OHXRICAKØ ACSIUISXa Ø `EWEQCIREa Ø `HEAKSHa Ø `LEMSAKØ HEAKSHa Ø `VEKKBEIMGa Ø ESC Ø IMSNØ QEKEUAMSØRCHNKAQKXØDASABARERØ7EBØNFØ3CIEMCE Ø 0RXC).&/ Ø 3CNOTR Ø 'NNGKEØ 3CHNKAQ Ø 3ONQSØ $IRCTR Ø AMDØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ DASABARER Ø SNØKNCASEØAMDØIDEMSIFXØONKICIERØIMØLEMSAKØHEAKSH Ø EWEQCIRE ØRONQSRØAMDØOHXRICAKØACSIUISX !DDISINMAKKX ØFNTQØCQISEQIAØVEQEØERSABKIRHEDØFNQØ SHEØIMCKTRINMØNFØOQACSICERØIMØSHIRØQEUIEVØØA Ø3ONQS Ø OHXRICAKØ ACSIUISX Ø EUEMSØ NQØ &ERSIUAKØ FNQØ -EMSAKØ HEAKSH Ø B Ø 4HEQAOETSICØ RCHELEROQNCERRERØ SHASØ TREØ 3ONQSØ AMDØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ SAJIMGØ OKACEØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ RSQTCSTQER Ø HNROISAKRØ ESC Ø C Ø !VAQEMERRØ CALOAIGMRØ NMØ SHEØ IRRTEØ ^Ø CNMMECSIMGØ SHEØ SVNØ ÜEKDRØ AMDØ D Ø %DTCASINMAKØ OQNGQALRØ CNMMECSIMGØ -EMSAKØ (EAKSH Ø 3ONQSRØ AMDØ OHXRICAKØ !CSIUISXØ &TQSHEQLNQE Ø AØ LAOOIMGØ OQNCERRØ SHASØ SNNJØ OKACEØ FQNLØ &EBQTAQXØ TMSIKØ 3EOSELBEQØ Ø IMØ AKKØ Ø %5Ø -ELBEQØ 3SASERØ AMDØ 4TQJEX Ø REEJIMGØ IMFNQLASINMØ AMDØ DASAØ FQNLØREUEQAKØNQGAMIYASINMRØVISHØONRRIBKEØRONQSØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ OQACSICERØ VISHIMØ LEMSAKØ HEAKSHØ TMISR Ø VARØ TREDØ ARØ AØ RSAQSIMGØ ONIMSØ FNQØ SHEØ QEREAQCHØ NFØ EWIRSIMGØ OQACSICERØ 4HEØ SAQGESØ GQNTORØ NFØ SHIRØ LAOOIMGØ VEQEØ Ø 0TBKICØ NQØ 0QIUASEØ%MSISIERØNOEQASIMGØIMØSHEØÜEKDØNFØ-EMSAKØ (EAKSH Ø Ø/QGAMIYASINMØAMDØEMSISIERØNOEQASIMGØ IMØ SHEØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ 3ONQSRØ RECSNQ Ø Ø 2EREAQCHØAMDØ%DTCASINMAKØIMRSISTSINMR Ø Ø,NCAKØ !TSHNQISIER Ø Ø0NKICXØAMDØ$ECIRINMØLAJEQRØAMDØ ÜMAKKXØ Ø 3SASEØ !TSHNQISIERØ !KKØ NQGAMIYASINMRØ KNCASEDØVEQEØRCQEEMEDØAMDØSHNREØVISHØOQACSICERØ SHASØ VHEQEØ CNMMECSEDØ VISHØ SHEØ OQNȫECSaRØ NBȫECSIUERØAMDØAILRØVEQEØDNCTLEMSEDØ!ØBQIEFØ OICSTQEØ NMØ SHEØ LAOOIMGØ QERTKSRØ CAMØ BEØ FNTMDØ NMØ SHEØ FNKKNVIMGØ KIMJØ HSSOLEMROQNȫECSET VOCNMSEMSTOKNADR-!00).' &).!, 2%35,43ODFØ &IMAKKX Ø AMØ EWSEMRIUEØ QEREAQCHØ VARØCNMDTCSIMGØTRIMGØQEKEUAMSØJEXØVNQDRØEGØ `LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ RONQSØ ACSIUISXØ OQACSICERa Ø `3ONQSØAMDØEWEQCIREØIMØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRERa Ø `RONQSØ ARØ AØ SQEASLEMSØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHaØ ESC Ø IMSNØ QEKEUAMSØ DASABARERØ AMDØ IMSEQMESØ RNTQCERØØ %5ØCNLLISSEEØDASABAREØESC Ø


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

POLICIES AND POLICY SUGGESTIONS FROM THE EU INSTITUTIONS AND MEMBER STATES !SSEMSINMØ AQNTMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ HARØ IMCQEAREDØ DTQIMGØ SHEØ OARSØ DECADER Ø AKNMGRIDEØ VISHØSHEØIMSEQERSØNFØ%TQNOEAMØAMDØIMSEQMASINMAKØ NQGAMIYASINMRØAMDØONKICXØLAJEQRØNMØDEUEKNOIMGØ ONKICIERØ DIQECSKXØ AÛECSIMGØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ 4HIRØ OAOEQØ FNCTRERØ NMØ SHEØ OQEREMSASINMØ NFØ -EMSAKØ (EAKSHØ 0NKICIERØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ AMDØ ISRØ %5Ø -ELBEQØ RSASERØ 4HEØ ILONQSAMCEØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ FNQØ SHEØ GEMEQAKØ OTBKICØ AMDØ FNQØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ HEAKSHØ %5Ø CISIYEMRØ VARØ ÜQRSØ ACJMNVKEDGEDØ IMØ Ø BXØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ VHNØ DEUNSEDØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ AMDØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ 2EONQSØ EMSIQEKXØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ 4HEØ 7NQKDØ (EAKSHØ DAXØ Ø VISHØ SHEØ SISKEØ b3SNOØ %WCKTRINMØ ^Ø $AQEØ SNØ CAQEcØ ADDQERREDØ SHEØ MEEDØ SNØ RSNOØ IGMNQIMGØ SHEØ OQNBKELØ AMDØ EWCKTDIMGØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ FQNLØ SHEØ CNLLTMISXØ 4HEØ 7NQKDØ (EAKSHØ QEONQSØ b-EMSAKØ(EAKSHØ.EVØ5MDEQRSAMDIMG Ø.EVØ(NOEcØ ØHADØARØAØLAȫNQØGNAKØSNØARRIRSØAKKØQEKASIUEØ ACSNQRØTMDEQRSAMDØSHEØIMREOAQABKEØQEKASINMRHIOØ BESVEEMØ LEMSAKØ AMDØ OHXRICAKØ HEAKSHØ AMDØ SHEØ IMÝTEMCEØ SHEXØ EWEQSØ SNØ EACHØ NSHEQØ )SØ IRØ VNQSHØ mentioning that the report suggested that in Ø LNQEØ SHASØ Ø NFØ SHEØ CNTMSQIERØ HADØ MNØ LEMSAKØHEAKSHØONKICXØAMDØEUEMØLNQEØRSQIJIMGØVARØ SHEØFACSØSHASØNUEQØØNFØSHEØCNTMSQIERØHADØMNØ LEMSAKØHEAKSHØONKICXØSHASØIMCKTDEDØCHIKDQEMØAMDØ ADNKERCEMSRØOØ Ø(NVEUEQ ØSHEØQEONQSØRTGGERSEDØ SHASØSHEØDEUEKNOLEMSØNFØLEMSAKØHEAKSHØONKICIERØ RHNTKDØBEØDNMEØVISHØQEROECSØSNØSHEØQEKASIUEØMEVØ 5MISEDØ .ASINMØ 'EMEQAKØ !RRELBKXØ 2ERNKTSINMØ FNQØOQNSECSINMØNFØOENOKEØEWOEQIEMCIMGØAØLEMSAKØ HEAKSHØIRRTEØIMØØ)SØIRØAKRNØVNQSHØLEMSINMIMGØ SHASØIMØSHIRØQEONQS ØFNQØSHEØÜQRSØSILE ØAØCNMMECSINMØ BESVEEMØLEMSAKØVEKK BEIMGØAMDØOHXRICAKØHEAKSHØ VARØERSABKIRHEDØOØ Ø&TQSHEQLNQE ØIMØNQDEQØ SNØLAJEØRTQEØSHASØSHIRØIMISIASIUEØVNTKDØCNMSIMTEØ SNØ EWEQSØ IMÝTEMCE Ø 7(/Ø CQEASEDØ SHEØ -EMSAKØ (EAKSHØ'AOØ!CSINMØ0QNGQALLEØLH'!0 ØVISHØAØ LAIMØGNAKØSNØILOKELEMSØSHEØQECNLLEMDASINMRØ NFØSHEØ7NQKDØ(EAKSHØ2EONQSØ7(/ Ø &NKKNVIMGØ SHEØ OQEUINTRØ SVNØ DECKAQASINMRØ SHASØ VEQEØ SHEØ ÜQRSØ VHNØ BQNTGHSØ SHEØ FNCTRØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH Ø 7(/Ø CNMSIMTEDØ IRRTIMGØ QEONQSRØ AMDØ OAOEQRØ SNØ JEEOØ SHEØ ASSEMSINMØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH ØAMDØVHICHØKEDØSNØSHEØFNQLTKASINMØNFØAMØ NÞCIAKØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICXØ BXØ SHEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ IMØ Ø IMØ SHEØ FNQLØ NFØ AØ `GQEEMaØ OAOEQ

)MØ Ø7(/ØIRRTEDØAØQEONQSØNMØb0QEUEMSINMØ AMDØ 0QNLNSINMØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHc Ø FNKKNVEDØ BXØ AØQEONQSØIMØØb)MUERSIMGØIMØLEMSAKØHEAKSHc Ø AMDØ IMØ Ø b0QNLNSIMGØ -EMSAKØ (EAKSHc Ø These reports are stressing the importance SNØ FNCTRØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH Ø SHEØ OQEUEMSINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ AMDØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØIMØ`GEMEQAKaØONOTKASINMRØ)SØIRØAKRNØ VNQSHØLEMSINMIMGØSHASØIMØSHEREØOAOEQRØLEMSAKØ HEAKSHØIRØDEÜMEDØARØAØFNTMDASINMØFNQØVEKKBEIMGØ AMDØ EÛECSIUEØ FTMCSINMIMGØ IMØ SHEØ CNLLTMISX Ø RSQERRIMGØ SHTRØ ISaRØ ILONQSAMCEØ &NKKNVIMGØ SHEØ ABNUEØSQEMDØAMDØIMØAMØASSELOSØSNØHEKOØONKICX LAJEQRØ SNØ DEUEKNOØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIERØ AMDØ ACSINMØOKAMR Ø7(/Ø ØQEKEAREDØSHEØb-EMSAKØ (EAKSHØONKICX ØOKAMRØAMDØOQNGQALLERcØ !RØLEMSINMEDØABNUE ØØVARØAMØILONQSAMSØ XEAQØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICXØ FNQLTKASINMØ )MØ *AMTAQX Ø 7(/Ø HEKDØ AØ CNMFEQEMCEØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH Ø SHEØ “Mental Health Declaration for Europe” ØAKNMGØVISHØSHEØAOOQNUAKØNFØSHEØ`-EMSAKØ (EAKSHØ!CSINMØ0KAMØFNQØ%TQNOEaØ4HEØLAȫNQØAILØ VARØSNØRESØSHEØGQNTMDØFNQØSHEØDEUEKNOLEMSØNFØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIERØ IMØ %TQNOEØ AMDØ OQNONREØ ACSINMRØMEEDEDØIMØNQDEQØSNØBEØABKEØSNØERSABKIRHØ ONKICIERØ SHASØ QEROECSØ SHEØ BERSØ IMSEQERSØ NFØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ !RØ AMØ ILLEDIASEØ QERONMREØ SNØ SHIRØ IMISIASIUEØ AMDØ CAKKØ FNQØACSINM ØSHEØ%TQNOEAMØ#NLLIRRINMØIRRTEDØAØ 'QEEMØ OAOEQØ VISHØ SHEØ SISKEØ “Improving Mental Health of the Population: Toward a strategy on mental health for the European Union” in NQDEQØ SNØ CNMSQIBTSEØ SNØ SHEØ ILOKELEMSASINMØ NFØ SHEØ FQALEVNQJØ ERSABKIRHEDØ IMØ SHEØ CNMFEQEMCEØ )MØ SHEØ ONKICXØ ISØ IRØ RSQERREDØ SHASØ VHEMØ DEAKIMGØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØAØCNLOQEHEMRIUEØAOOQNACHØ IRØ MEEDEDØ IMØ SHEØ OKAMØ FNQØ IMSEQUEMSINM Ø CAKKIMGØ SHTRØ FNQØ AØ CNKKABNQASINMØ BESVEEMØ ÜEKDRØ SNØ ERSABKIRHØSHEØLNRSØAOOQNOQIASEØAMDØIMMNUASIUEØ SQEASLEMSØ OKAMØ OØ Ø !RØ AØ DEQIUASIUE Ø SHEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ OQNONREDØ SHEØ KATMCHØ of an EU-platform for Mental Health Ø VHICHØ VNTKDØOQNLNSEØSHEØCQNRR RECSNQAKØCNKKABNQASINMØ BESVEEMØ DIÛEQEMSØ ACSNQRØ OØ Ø !DDISINMAKKX Ø 7(/Ø FNQLEDØ SHEØ #NLLIRRINMØ NMØ 3NCIAKØ $ESEQLIMAMSØ NFØ (EAKSH Ø SNØ ADDQERRØ RNCIAKØ FACSNQRØKEADIMGØSNØHEAKSHØIRRTER ØONRRIBKEØHEAKSHØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMEPTAKISIERØ AMDØ VEKK BEIMGØ NFØGIQKRØAMDØVNLEMØ#3$( Ø )MØ Ø SHEØ %TQNOEAMØ NBREQUASNQXØ NMØ (EAKSHØ 3XRSELØ AMDØ 0NKICIERØ 3EQUICER Ø IMØ CNKKABNQASINMØ VISHØ 7(/ Ø IRRTEDØ AØ QEONQSØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIERØ AMDØ OQACSICERØ ACQNRRØ %TQNOEØ/MEØNFØSHEØLAIMØÜMDIMGRØVARØSHASØEUEMØ SHNTGHØ SHEØ DALAGIMGØ EÛECSØ NFØ ONNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ EUIDEMSØ AMDØ NMEØ VNTKDØ SHIMJØ SHASØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

ONKICXØLAJEQRØVNTKDØFNCTRØNMØSHEØDEUEKNOLEMSØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIERØ SNØ OQEUEMSØ SHEØ DALAGIMGØ EÛECS Ø SHEØ QEREAQCHEQRØ FNTMDØ SHASØ SHEØDEUEKNOLEMSØNFØRTCHØONKICIERØVARØONNQØ)SØIRØ AKRNØVNQSHØLEMSINMIMGØSHASØBXØSHASØSILEØ Ø ØNFØSHEØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØHADØMNØLEMSAKØ HEAKSHØONKICXØASØAKKØOØ Ø&TQSHEQLNQE Ø7(/Ø IRRTEDØ AØ &ACSØ RHEESØ IMØ Ø SNØ RSQEMGSHEMIMGØ SHEØOQNLNSINMØNFØ-EMSAKØHEAKSHØAMDØRTGGERSIMGØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ SHEØ FNTMDASINMØ NFØ VEKK BEIMGØ 4HEØ GNAKØ VARØ SNØ OQNLNSEØ ACSIMGØ FQNLØ AKKØ CNTMSQIERØ AMDØ EMGAGEØ AKKØ QEKEUAMSØ ACSNQRØ SNØ RTOONQSØ AMDØ EMDNQREØ LEMSAKØ HEAKSHØ !DDISINMAKKX Ø -EMSAKØ (EAKSHØ %TQNOEØ AKRNØ CAKKEDØ %TQNOEAMØCNTMSQIERØAMDØONKICXØLAJEQRØSNØIMUERSØ IMSNØSHEØDEUEKNOLEMSØAMDØOQNUIRINMØNFØRTOONQSØ LECHAMIRLRØ OQNLNSIMGØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ NFØ AKKØ AMDØ OQEUEMSIMGØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ !SØ SHEØ RALEØ SILE Ø SHEØ %TQNOEAMØ CNTMSQIERØ VEQEØ TQGEDØ SNØ EMRTQEØ AKKØ SHEØ QIGHSRØ and access to opportunities for those who are RTÛEQIMGØFQNLØLEMSAKØIKKMERRERØOØ Ø !MØ %5 HIGHØ KEUEKØ #NMFEQEMCEØ VARØ HEKDØ IMØ "QTRREKRØ IMØ Ø AMDØ IRRTEDØ A Ø AØ %TQNOEAMØ 0ACSØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKK BEIMG ØIMØVHICHØ SHEØ ÜUEØ OQINQISXØ AQEARØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ VEQEØ NTSKIMEDØAKNMGØVISHØB ØSHEØFACSØSHASØAØDECIRIUEØ ONKISICAKØ RSEOØ VARØ MEEDEDØ SNØ LAJEØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ SHEØ JEXØ OQINQISIERØ OØ !DDISINMAKKX ØDTQIMGØSHEØRALEØXEAQØ ØSHEØ %5ØGTIDEKIMERØFNQØOHXRICAKØACSIUISXØVEQEØIRRTEDØ 4HEØ GTIDEKIMERØ RSQERREDØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ VARØ NFØ JEXØ ILONQSAMCEØ SNØ LAIMSAIMØ CNGMISIUEØ FTMCSINM ØKNVEQØQIRJØFNQØDEOQERRINMØAMDØAMWIESX Ø ILOQNUEØ REKF ILAGEØ AMDØ REKF ERSEEL Ø AMDØ RTOONQSØMNSØNMKXØSHEØPTAKISXØNFØOHXRICAKØBTSØAKRNØ SHEØ PTAKISXØ NFØ LEMSAKØ KIFEØ OØ Ø !DDISINMAKKX Ø 7(/Ø AMDØ SHEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ IRRTEDØ AØ QEONQSØNMØ-EMSAKØ(EAKSHØONKICIERØAMDØOQACSICERØ IMØ%TQNOE ØIMØNQDEQØSNØEUAKTASEØSHEØOQNGQERRØIMØ SHEØ LELBEQØ RSASERØ RIMCEØ SHEØ DECKAQASINMØ AMDØ ACSINMØOKAMØNFØØ2ERTKSRØRHNVEDØSHASØSHEQEØ IRØDIUEQRISXØALNMGØ%TQNOEAMØ-ELBEQØRSASERØIMØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ AMDØ ILOKELEMSASINMØ NFØ SHEØ ACSINMRØDECKAQEDØBXØSHEØ!CSINMØOKAMØFNQØLEMSAKØ HEAKSHØ -NQEØ ROECIÜCAKKX Ø SHEØ QERTKSRØ RHNVEDØ SHASØ Ø NFØ Ø CNTMSQIERØ OAQSICIOASIMGØ IMØ SHEØ RTQUEXØHADØOQNDTCEDØAØREOAQASEØLEMSAKØHEAKSHØ ONKICX ØLNQEØSHAMØHAKFØNFØSHEØØCNTMSQIERØHADØ ADNOSEDØMEVØLEMSAKØHEAKSHØONKICIERØRIMCEØ Ø AMDØNMKXØØCNTMSQIERØQEONQSEDØHAUIMGØMNØLEMSAKØ HEAKSHØONKICXØASØAKKØOØ  )MØ Ø 7(/Ø %TQNOEØ IRRTEDØ AØ QEONQSØ NMØ -EMSAKØ (EAKSH Ø 2ERIKIEMCEØ AMDØ )MEPTAKISIER Ø IMØ VHICHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ OQEREMSEDØ ARØ AØ CEMSQAKØ EKELEMSØ IMØ BTIKDIMGØ QERIKIEMSØ CISIYEMRØ

AMDØ CNLLTMISIERØ &TQSHEQLNQE Ø SHEØ QEONQSØ RTGGERSEDØSHASØSHEØELOHARIRØNMØLEMSAKØHEAKSHØ ACSIUISIERØ SHASØ FNCTRØ NMØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØ SHEØ ONOTKASINMRØ bIRØ AMØ ILONQSAMSØ RHIà Ø SNVAQDRØ QECNGMIYIMGØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ OQNLNSINMØ AMDØ OQEUEMSINM Ø IMØ ADDISINMØ SNØ ILOQNUIMGØ SHEØ SQEASLEMSØ NFØ EWIRSIMGØ DIRNQDEQRcØ OØ Ø 4HEØ 7(/Ø RTGGERSEDØ SHASØ SHEØ ILOQNUEDØ LEMSAKØ HEAKSHØCAMØRIGMIÜCAMSKXØILOQNUEØSHEØPTAKISXØNFØ NMEaRØ OEQRNMAKØ AMDØ RNCIAKØ KIFEØ Ø #NMMECSEDØ SNØ SHEØ ILONQSAMCEØ GIUEMØ IMØ SHEØ RNCIAKØ CNMSEWSØ NFØ LEMSAKØ HEAKSH Ø 7(/Ø %TQNOEØ IMØ Ø IRRTEDØ AØ QEONQSØ ABNTSØ SHEØ EÛECSØ NFØ ECNMNLICØ CQIRIRØ SNØ LEMSAKØ HEAKSH Ø RSQERRIMGØ SHEØ ILONQSAMCEØ SHASØ LEMSAKØHEAKSHØOKAXRØIMØSHEØRTCCERRFTKØQECNUEQXØ NFØ%TQNOEAMØ%CNMNLXØOØ )MØ Ø 7(/Ø IRRTEDØ SHEØ ONKICXØ 0QNLNSIMGØ RONQSØAMDØEMHAMCIMGØHEAKSHØIMØ%TQNOEAMØ5MINMØ CNTMSQIER ØIMØVHICHØELOHARIRØVARØGIUEMØSNØSHEØ HEAKSHØEMHAMCIMGØACSIUISIERØAMDØSHEØILONQSAMCEØ NFØ RONQSØ IMØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ 4HEØ ONKICXØ AKRNØ QEFEQQEDØ SNØ SHEØ IMCKTRINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ DIRABIKISIERØ IMØ RONQSRØ BTSØISØLAIMKXØADDQERREDØOHXRICAKØDIRABIKISIER )MØØSHEØUNKTLEØNFØQEONQSRØQEOQEREMSEDØ AMØ IMCQEAREDØ IMSEQERSØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMGØ ALNMGØ KEGIRKASNQRØ &IQRSKX Ø SHEØ 7(/Ø IRRTEDØ AMØ ACSINMØ OKAMØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ QECNGMIYIMGØ SHEØ ILONQSAMSØ QNKEØ ISØ OKAXRØ IMØ SHEØ GEMEQAKØONOTKASINMØHEAKSH ØAKNMGØVISHØSHEØAILØ SNØ ACHIEUEØ EPTAKISXØ SHQNTGHØ TMIUEQRAKØ HEAKSHØ coverage and stressed the importance of OQEUEMSINMØ 3ECNMDKX Ø SHEØ QEONQSØ IMUERSIMGØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ `%UIDEMCEØ FNQØ ACSINMa Ø VARØ OTBKIRHEDØ BXØ 7(/Ø 4HQNTGHØ SHEØ QEONQS Ø SHEØ OQNLNSINM Ø OQNSECSINMØ AMDØ QERSNQASINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ QERTLEDØ AØ UISAKØ QNKEØ MNSØ NMKXØ FNQØSHEØIMDIUIDTAKØBTSØAKRNØFNQØSHEØCNLLTMISIERØ AMDØ RNCIESIERØ OØ Ø &TQSHEQLNQE Ø SHEØ QEONQSØ RTGGERSEDØSHASØIMUERSIMGØIMØLEMSAKØHEAKSHØCAMØ EMHAMCEØ IMDIUIDTAKØ AMDØ ONOTKASINMØ HEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMG Ø OQNSECSØ HTLAMØ QIGHSRØ AMDØ ILOQNUEØ ECNMNLICØ EÞCIEMCXØ )SØ IRØ VNQSHØ LEMSINMIMGØ SHASØ SHEØ ATSHNQRØ RTGGERSEDØ SHASØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ KEGIRKASINMRØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ CNTMSIERØ AQEØEISHEQØABREMSØNQØNTSDASED ØVHICH ØACCNQDIMGØ SNØSHEL ØUINKASEDØSHEØQIGHSRØNFØOENOKEØRTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ OØ Ø 4HIQDKX Ø AØ CNMFEQEMCEØ VARØ HEKDØ IMØ ,ISHTAMIAØ IMØ Ø IMØ VHICHØ SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ FNQØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ VARØ AGAIMØQECNGMIYEDØ$TQIMGØSHEØCNMFEQEMCE ØISØVARØ QECNGMIYEDØSHASØSHEQEØVARØABREMCEØNFØEÛECSIUEØ ACSINMRØ SNØ ILOQNUEØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØ SHEØ ONOTKASINMØ AMDØ OQEUEMSØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ among European countries and encourage


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

AØ LTKSI RECSNQAKØ CNKKABNQASINMØ SNØ ACHIEUEØ SHIRØ GNAKØ OØ Ø !DDISINMAKKX Ø SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ SHEØ RTRSAIMABIKISXØ NFØ AØ GNNDØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ VEKKBEIMGØ VARØ OQNLNSEDØ SHQNTGHØ SHEØ #NTMCIKRØ QECNLLEMDASINMØNMØ0QNLNSIMGØHEAKSHØEMCARIMGØ OHXRICAKØACSIUISIERØACQNRRØRECSNQRØ The European Commission issued a review of the Mental health systems in European Union member states ØIMØVHICHØAMØIMCQEAREDØELOHARIRØ NMØONKICIERØOQNLNSIMGØSHEØLEMSAKØHEAKSHØNFØSHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ VARØ MNSEDØ &TQSHEQLNQE Ø the research that was performed for the report RHNVEDØ RNLEØ UEQXØ IMSEQERSIMGØ IMFNQLASINMØ ABNTSØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIERØIMØ%TQNOEØ-NQEØROECIÃœCAKKX ØAKKØSVEMSX nine countries reported having some form of LEMSAKØ HEAKSHØ KEGIRKASINMØ (NVEUEQ Ø %RSNMIAØ QEONQSEDØ MNSØ HAUIMGØ AØ LEMSAKØ ONKICX Ø EUEMØ SHNTGHØ SHEIQØ GEMEQAKØ HEAKSHØ OQNGQALØ IMCKTDERØ RNLEØQEFEQEMCERØSNØLEMSAKØHEAKSH ØAMDØ3VEDEMØ AMDØ %RSNMIAØ DIDMaSØ HAUEØ RSAMD AKNMEØ LEMSAKØ HEAKSHØONKICIERØ3NLEØCNTMSQIERØHADØȫTRSØRSAQSEDØ DEUEKNOIMGØLEMSAKØHEAKSHØONKICIER ØKIJEØ3KNUEMIA Ø VHIKEØ NSHEQRØ QEONQSEDØ NFØ MNSØ HAUIMGØ IMCKTDEDØ LEMSAKØHEAKSHØARØAØOQINQISXØ"TKGAQIAØAMDØ#YECHØ 2EOTBKIC Ø(NVEUEQ ØISØIRØVNQSHØLEMSINMIMGØSHASØ ASØ SHEØ SILEØ NFØ SHEØ QEONQS Ø LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMGØVEQEØRESØARØAØOQINQISXØFNQØSVNØSHIQDRØ NFØSHEØOAQSICIOASIMGØCNTMSIERØOØ Ø &IMAKKX Ø ARØ AØ QERONMREØ SNØ SHEØ IMCQEAREDØ IMSEQERSØ AMDØ ASSEMSINMØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH Ø %5Ø CNTMSQIERØ KATMCHEDØ IMØ Ø SHEØ Joint Action on Mental Health and Wellbeing Ø VISHØ SHEØ CNNOEQASINMØ NFØ Ø LELBEQØ RSASER Ø )CEKAMDØ AMDØ .NQVAXØ 4HEØ AILØ NFØ SHEØ È«NIMSØ ACSINMØ VARØ SNØ CNMSQIBTSEØ NMØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØAMDØVEKKBEIMG ØSHEØOQEUEMSINMØNFØLEMSAKØ DIRNQDEQR Ø SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ CAQEØ AMDØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ HSSORECETQNOAETHEAKSH LEMSAK?HEAKSHET?CNLOARRÈ«ALHVB?EM Ø )MØSHEØØEUAKTASINMØQEONQSØFNKKNVIMGØSHEØ European week of sports, the importance of OHXRICAKØACSIUISXØAMDØEWEQCIREØNMØSHEØVEKKBEIMGØ NFØ%TQNOEAMØCISIYEMRØVARØMNSEDØIMØAMØASSELOSØ SNØ OQNLNSEØ SHEØ OAQSICIOASINMØ NFØ AKKØ CISIYEMRØ IMØ RONQSRØ !DDISINMAKKX Ø SHEØ 7(/Ø IRRTEDØ SHEØ QEONQSØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ ACSINMØ OKAM Ø IMØ VHICHØ LEMSAKØ HEAKSHØ VARØ CNMRIDEQEDØ ARØ NMEØ NFØ SHEØ BIGGERSØ CHAKKEMGERØ FNQØ OTBKICØ HEAKSHØ ALNMGØ %TQNOEAMØCNTMSQIERØ&TQSHEQLNQE ØFNKKNVIMGØSHEØ ERSABKIRHLEMSØNFØJoint Action on mental health and wellbeing, a web – based mechanism called EU compass for action on Mental health and

Wellbeing Ø VARØ ERSABKIRHEDØ IMØ NQDEQØ SNØ CNKKECS Ø EWCHAMGE ØAMAKXYE ØLNMISNQØONKICXØDEUEKNOLEMS Ø ACSIUISIERØAMDØGNNDØOQACSICERØNMØLEMSAKØHEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMGØ ALNMGØ SHEØ LELBEQØ RSASERØ HSSORECETQNOAETHEAKSHLEMSAK?HEAKSH ET?CNLOARR?EM )MØ ØSHEØEuropean framework for Action on Mental Health and wellbeing was issued supportingthat access and participation in CTKSTQAKØAMDØRNCIAKØACSIUISIER ØARØVEKKØARØNTSDNNQØ QECQEASINMAKØ ACSIUISIERØ AMDØ GQEEMØ ROACERØ OQNLNSEØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMGØ OØ Ø 4HEØ%TQNOEAMØFQALEVNQJØOQNONREDØSHASØLEMSAKØ HEAKSHØRHNTKDØBEØbIMCNQONQASEDØIMØAKKØONKICIERØIMØ AKKØ KEUEKR Ø IEØ IMSEQMASINMAK Ø MASINMAK Ø QEGINMAKØ AMDØKNCAKcØOØ &IMAKKX ØSHEØEU Compass for Action on Mental Health and Wellbeing Annual report Ø addressed as one of the most important issues IMØ SHEØ %5Ø LELBEQØ RSASERØ SHEØ IMADEPTASEØ QERONMREØ SNØ SHEØ MEEDRØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ OØ Ø &TQSHEQLNQE Ø SHEØ ATSHNQRØ RTGGERSEDØSHASØCNLLTMISXØBAREDØREQUICERØVEQEØ ARRNCIASEDØ VISHØ bGQEASEQØ TREQØ RASIRFACSINM Ø BESSEQØ OAQSICIOASINMØ IMØ RNCIAKØ KIFE Ø IMCQEAREDØ LESØMEEDRØAMDØADHEQEMCEØSNØSQEASLEMScØOØ Ø )SØIRØVNQSHØLEMSINMIMGØSHASØIMØSHEØAMAKXRERØNFØ SHEØACSIUISIERØDEUEKNOEDØBXØSHEØ-ELBEQØRSASERØ IMØ SHEØ KARSØ XEAQØ  Ø AØ RIGMIÃœCAMSØ progress has been reported towards the NBÈ«ECSIUEØERSABKIRHEDØBXØSHEØEuropean Pact and the Framework for ActionØ 3EUEQAKØ CNTMSQIERØ HADØDEUEKNOEDØNQØTODASEDØSHEIQØLEMSAKØHEAKSHØ KEGIRKASINMRØ BTSØ SHEØ ATSHNQRØ RTGGERSEDØ SHASØ KEGIRKASIUEØ CHAKKEMGERØ RSIKKØ QELAIMEDØ IMØ SHEØ ÃœEKDØOØ Ø-NQEØROECIÃœCAKKX ØIMØRNLEØCNTMSQIERØ the assessment focused on the reform of the EWIRSIMGØLEMSAKØHEAKSHØKEGIRKASINMØEGØ&IMKAMD Ø $EMLAQJ Ø 3KNUEMIA Ø )SAKX Ø .ESHEQKAMDR Ø IMØ NSHEQRØ NMØ SHEØ OQEOAQASINMØ NFØ MEVØ KEGIRKASINMØ EGØ3KNUAJIA ØAMDØIMØNSHEQRØIMØSHEØIMSEGQASINMØ NFØMEVØCNMCEOSRØIMØSHEØEWIRSIMGØKEGIRKASINMØEGØ ,ISHTAMIA Ø%RSNMIA Ø0NQSTGAK Ø3OAIMØAMDØ4TQJEX Ø !Ø GQAOHICØ QEOQEREMSASINMØ NFØ SHEØ ONKICXØ DEUEKNOLEMSØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ CAMØ BEØ FNTMDØBEKNVØIMØSHEØFNKKNVIMGØGraph 1Ø


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

Commissions Report Commission on Social Determinants of Health Únal report (WHO) Overview Policies and practices for mental health in Europe - meeting the challenges (WHO) Report Integrating mental health into primary care (WHO, WONCA) Ministerial Conference Mental Health Declaration for Europe (WHO Europe)

Report World health report Focus on mental health (WHO)

2001 200 01

Evidence for action: Investing in Mental Health (WHO)

Commission Commission on Social Determinant of Health (WHO)

Action Plan Mental Health Gap Action m Program (WHO)

Green Paper Improving p the men mental health the population of th (EC/EU)

200 2002 02

Research Evid ence Research Evidence Pre evention Prevention motion n and Prom Promotion Menta M l Health Hea th in Mental (WHO) (WHO)

2003 2 03 200

2 2004 004

Reppport Report Promotin Pro omoting g Me M entall Promoting Mental Health: Co Conc cepts, Health: Concepts, Emergin E merg rging Ev videncce, Emerging Evidence, Practice Practice (WH HO) (WHO) Guidannce package Guida package Guidance Mental all H Healt th Pol icy, Mental Health Policy, Plan an nd Pro ogram mmes. Plan and Programmes. M Menta heal th Mental health an nd pol icy se ervice and policy service g guidan nce pa ackage e guidance package (WHO O) (WHO)

2 5 2005

EU High-level Conference “Together for Mental Health and Well-being” (EC/EU) Report Mental health Systems in the European Union Member States (EC/EU) Guidlines Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity (EC/EU)

2 7 2007

2008 20 008

Info Sheet Sheet Ment M tal he alth policy, p cy, Mental health Pla anning g & Se ervice e Planning Service Developm ment Development (WHO O) (WHO) Fact Sheet Mental hea alth: Mental health: strrength hening g men ntal strengthening mental healtth pro omotio on health promotion (WH HO) (WHO)


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

GRAPH 1

$%6%,/0-%.4Ø/&Ø%52/0%!.Ø-%.4!,Ø(%!,4(Ø0/,)#)%3

Policy Contenct Analysis Promoting sport and enhancing health in European Union countries: a policy content analysis to support action (WHO Europe)

Action plan The European Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO Europe)

Impact of economic crises on mental health (WHO Europe)

2009 2 009 9

Report Report Mental Menta al hea health, alth h, resil resilience ience and d In Inequalities equalities (WHO (W WHO Europe) E

2011 20 011

Report Mental Health Policy and Practice across Europe. The future direction of mental health care (EC/EU)

Evaluation Report European Week of Sport (EC/EU)

2013 20 013

2015 20 15

Acttion Pl an Action Plan Men ntal h ealth Mental health action plan 2013-2020 action 2013-2020 (WHO) (WHO) Ac tion Pl an Action Plan T he Eu ropea an Me ntal The European Mental Health Health Ac Action tion Plan P 2013 2013-2020 -2020 0 (WHO O Europe) Europe) Joint J aaction ction oon Men Mental ntal Heal th andd Wellb eing Health Wellbeing (EC C/EU) (EC/EU) Report Report Investting Investing M lth: in Menta Mentall Hea Health: Evidence for Action A Evidence (WHO) (WHO)

201 2016 16

Final F Conference C Confereence Europea an Framework Framewo ork European for fo or Act Action tion on M Menta al Hea lth Mental Health a W and ellbeing Wellbeing S Situati ional analysis aanalysis Situational n EU JJoint Actio Action on M Menta al Hea alth Mental Health a W and Wellbeing Wellbeing

201 2017 7

2 201 2018 8

Fact sheet Physical Ph hysica al Acti Activity, ivity, Key Ke ey fac facts ts (WHO) (WHO O)


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

The focus on the above presentation was SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ ONKICIERØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ IMRSISTSINMRØ 0QEREMSIMGØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKKBEIMGØ ONKICIERØ IMØ SHEØ LELBEQØ RSASERØ IRØ AØ LTCHØ LNQEØ CNLOKICASEDØ AMDØ DELAMDIMGØ SARJØ SHASØ EWSEMSRØ SHEØ KEMGSHØ NFØSHIRØOAOEQØ(NVEUEQ ØAØKIRSØNFØLEMSAKØHEAKSHØ ONKICIERØ NFØ RSASEØ LELBEQRØ IRØ NÛEQEDØ IMØ !MMEWØ Ø &TQSHEQLNQE Ø ISØ IRØ AKRNØ EUIDEMSØ FQNLØ SHEØ above presentation that even though much interest has been put in the connection and SHEØ BEMEÜSRØ NFØ RONQSR Ø EWEQCIREØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ SHEØ VEKKBEIMGØ NFØSHEØGEMEQAKØONOTKASINM ØMNSØLTCHØHARØBEEMØ DNMEØNMØAØONKICXØKEUEKØ(NVEUEQ ØRNLEØ%TQNOEAMØ CNTMSQIERØHAUEØDEUEKNOEDØGTIDEKIMERØAMDØRNLEØ HAUEØ IMCNQONQASEDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ AØ OAQSØ NFØ SQEASLEMSØ RCHELEØ FNQØ OENOKEØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØHEAKSHØIKKMERRERØ

PRACTICES FROM THE EU INSTITUTIONS AND THE EU MEMBER STATES 4HEØ OTQONREØ NFØ SHIRØ RECSINMØ IRØ SNØ KNCASEØ AMDØ CNKKECSØ AUAIKABKEØ OQACSICERØ IMØ SHEØ ÜEKDØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ CNUEQIMGØ one or more of the criteria mentioned in the LESHNDNKNGXØRECSINMØ2EROECSIUEKX ØSHEØOTQONREØ NFØSHIRØRECSINMØIRØMNSØSNØEUAKTASEØNQØARRERRØSHEØ AUAIKABKEØ OQACSICERØ DEUEKNOEDØ AMDØ OEQFNQLEDØ BXØ IMRSISTSINMRØ NQØ OQACSISINMEQRØ IMØ %TQNOEØ 4HEØ OTQONREØNFØSHIRØRECSINMØIRØSNØLAJEØAUAIKABKEØSNØ OQNFERRINMAKRØNFØBNSHØÜEKDR Ø0HXRICAKØ%DTCASINMØ AMDØ -EMSAKØ (EAKSH Ø AØ CNLOQEHEMRIUEØ KIRSØ NFØ OQACSICERØ SHASØ AQEØ SAJIMGØ OKACEØ IMØ DIÛEQEMSØ LELBEQØ RSASERØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ 4HEØ EUNKTSINM Ø ARRERRLEMSØ NQØ FTQSHEQØ DEUEKNOLEMSØ NFØ SHEØ EWIRSIMGØ OQACSICERØ IRØ AØ LTCHØ LNQEØ CHAKKEMGIMGØ AMDØ ALBISINTRØ SARJØ AMDØ QEPTIQERØ SHEØ TMISXØ AMDØ EWOEQSIREØ NFØ OQNFERRINMAKRØ FQNLØ LAMXØDIÛEQEMSØRCIEMSIÜCØÜEKDRØ &TQSHEQLNQE Ø AKKØ DTEØ SNØ SHEØ KACJØ NFØ DIRSIMCSINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ DIRABIKISIERØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIRABIKISIERØ IMØ LNRSØ ONKICIER Ø SHEØ IDEMSIÜCASINMØNFØOQACSICERØSHASØVEQEØCNMCEQMEDØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØTMISRØCNUEQIMGØSHEØFNTQØCQISEQIAØRESØTOØIMØ SHEØLESHNDNKNGXØRECSINMØVARØUEQXØCHAKKEMGIMGØ It is worth mentioning that in countries outside %TQNOE Ø KIJEØ !TRSQAKIAØ NQØ #AMADAØ FNQØ EWALOKE Ø SHEQEØIRØAØCKEAQØDIRSIMCSINMØALNMGØSHEØOQACSICERØ NFØOASIEMSRØVISHØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRØ)MØ%TQNOEØ SHIRØ DIRSIMCSINMØ IRØ RSIKKØ DEUEKNOIMGØ &NQØ SHEØ

OTQONREØNFØSHIRØDERJØQEUIEV ØNMKXØSHEØOQACSICERØ SAJIMGØOKACEØIMØ%TQNOEAMØ3SASEØLELBEQRØVEQEØ QEREAQCHEDØAMDØVIKKØBEØOQEREMSEDØIMØSHEØ!MMEWØ !RØISØIRØOQEREMSEDØIMØSHEØSABKEØIMØAnnex 2ØØ OQACSICERØ VEQEØ KNCASED Ø VISHØ 5MISEDØ +IMGDNLØ Ø3OAIMØ ØAMDØ)QEKAMDØ ØHADØSHEØLEQISØIMØ SHEØ MTLBEQØ NFØ KNCASEDØ OQACSICER Ø FNKKNVEDØ BXØ )SAKXØ Ø.ESHEQKAMDRØ Ø0NQSTGAKØ Ø'EQLAMXØ ØAMDØ$EMLAQJØ Ø7EØVEQEØTMABKEØSNØKNCASEØ OQACSICERØ IMØ Ø CNTMSQIERØ #XOQTR Ø %RSNMIA Ø ,TWELBTQG Ø-AKSAØAMDØ3VEDEM Ø4HEØQELAIMIMGØ CNTMSQIERØ HADØ BESVEEMØ Ø AMDØ Ø OQACSICEØ OTBKIRHEDØ )SØ IRØ VNQSHØ LEMSINMIMGØ SHASØ ISØ VARØ MNSØAØRTQOQIREØSHASØLAMXØOQACSICERØVEQEØKNCASEDØ IMØ 5MISEDØ +IMGDNLØ GIUEMØ SHASØ ISØ IRØ NMEØ NFØ SHEØ FEVØ CNTMSQIERØ SHASØ HAUEØ DEUEKNOEDØ GTIDEKIMERØ FNQØLEMSAKØHEAKSHØOQNFERRINMAKRØAMDØDNCSNQRØSNØ IMCNQONQASEØOHXRICAKØACSIUISXØIMØSHEIQØSQEASLEMSØ RCHELEØ EGØ 2NXAKØ #NKKEGEØ NFØ 0RXCHIASQIRS Ø !OQIKØØ“Physical activity and Mental Health; Ministry of Health (2018) Guidance Wellbeing and Mental health; Applying our health” )SØAKRNØVNQSHØLEMSINMIMGØSHASØIMØ.NQVAX ØSHEØ -IMIRSQXØNF؈EAKSHØHARØBEEMØEWOQERRIMGØSHEØMEEDØ SNØTREØOHXRICAKØEWEQCIREØAMDØACSIUISXØAKNMGØVISHØ AQSØSHEQAOXØNMØSHEØSQEASLEMSØNFØOENOKEØRTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ 7ISACJEQ Ø Ø 3TCHØAMØEWALOKEØIRØSHEØ.NQVEGIAMØORXCHIASQICØ HNROISAKØ IMØ !RPAQD Ø SHEØ ÜQRSØ HNROISAKØ IMØ VHICHØ there is no medicine used as treatment for LEMSAKØHEAKSHØOASIEMSR ØBTSØSHEXØSQEASØOASIEMSRØ VISHØ NQGAMIYEDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ AMDØ AQSØ SHEQAOXØ4HIRØRTOONQSRØSHEØCNMMECSINMØNFØLEMSAKØ HEAKSHØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ AMDØ QAIRERØISRØILONQSAMCEØSNØAØKEUEKØSHASØVARØOQINQXØ MNSØSAJEMØIMSNØCNMRIDEQASINMØ !MNSHEQØILONQSAMSØEKELEMSØSNØMNSICEØIRØSHASØ SHEØ RNTSHEQMØ CNTMSIERØ Ø 3OAIM Ø )SAKX Ø 0NQSTGAK Ø 'QEECE Ø HADEØ EACHØ LNDEQASEØ SNØ HIGHØ KEUEKØ NFØ OQACSICER Ø GIUEMØ SHASØ RNTSHEQMØ CNTMSQIERØ REELØ SNØ BEØ LNQEØ IMSQNUEQSEDØ RNCIESIERØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØIRRTERØØ )SØ IRØ AKRNØ ILONQSAMSØ SNØ MNSEØ ASØ SHIRØ ONIMSØ SHASØ SHEREØ ÜMDIMGRØ QEOQEREMSØ NTQØ QEREAQCHØ ÜMDIMGRØVISHØSHEØCQISEQIAØQERSQICSINMRØAMDØNSHEQØ KILISASINMRØ 4HIRØ LEAMRØ SHASØ SHEQEØ LIGHSØ BEØ NSHEQØOQACSICERØIMØOKACEØVHICHØVEQEØMNSØKNCASEDØ NQØ DIDMaSØ ÜSØ SHEØ CQISEQIAØ VEØ RESØ IMØ NTQØ LESHNDØ RECSINMØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

CONCLUSIONS / SUGGESTIONS "AREDØNMØSHEØABNUEØÜMDIMGRØBNSHØIMØONKICIERØ AMDØOQACSICER ØISØIRØEUIDEMSØSHASØSHEQEØIRØAØKNSØSNØ BEØ DNMEØ IMØ AKKØ ÜEKDRØ SNØ NÞCIAKKXØ QEKASEØ LEMSAKØ HEAKSHØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIREØ AMDØ RONQSRØ4HEØKILISEDØCNMMECSINMØBESVEEMØLEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ SHEØ European state members became evident in SHEØONKICIERØRECSINM ØVISHØNMKXØFEVØRSASERØHAUIMGØ GTIDEKIMERØ NQØ OQNGQALRØ SHASØ RTOONQSØ SHIRØ KIMJØ 4HTR ØSHEQEØIRØAØMEEDØMNVADAXRØFNQØAKKØQEKEUAMSØ RECSNQRØSNØFNCTRØNMØSHEØERSABKIRHLEMSØAMDØSHEØ CQEASINMØNFØONKICIERØSHASØRSQERRØSHEØILONQSAMCEØ NFØOHXRICAKØACSIUISXØFNQØSHEØOQNLNSINMØNFØLEMSAKØ HEAKSHØ &TQSHEQ Ø SHEØ CNMDTCSINMØ NFØ QEROECSIUEØ QECNLLEMDASINMRØ BXØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ AMDØ SHEØADAOSASINMØNFØSHNREØONKICIERØBXØSHEØLELBEQØ RSASERØREELØERREMSIAKØSNØOQNLNSEØSHEØCNLLNMØ GNAKR

The second point in the review was that practices in the European state members CNMMECSIMGØ AMDØ OQNLNSIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AQEØ KILISEDØ 4HTRØ SHEØ FNCTRØ RHNTKDØ BEØ BAREDØ IMØ DEUEKNOIMGØ AMDØ CNLLTMICASIMGØOQACSICERØIMØSHEØÜEKDØNFØLEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 4HEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ AØ DASABAREØ FNQØ EWALOKE Ø AMØ IMRSQTLEMSØ SHASØ LAXØ RTOONQSØ OQNFERRINMAKRØ ACCERRØ AØ UAQIESXØNFØOQACSICER ØARRERRØAMDØEUAKTASEØSHEIQØ EÛECSIUEMERRØ AMDØ CNLLTMICASEØ VISHØ DIÛEQEMSØ EWOEQSRØIMØSHEØÜEKD ØLAXØBEØTREFTKØSNØCNMRIDEQ (NVEUEQ Ø ARØ AØ CKNRIMGØ QELAQJ Ø ISØ IRØ VNQSHØ mentioning that the recent emphasis of the 7(/ØAMDØSHEØ%TQNOEAMØ5MINMØIMØLEMSAKØHEAKSHØ HARØ CQEASEDØ AØ UEQXØ FQTISFTKØ EMUIQNMLEMSØ 4HIRØ EMUIQNMLEMSØ LAXØ RTOONQSØ SHEØ DEUEKNOIMGØ NFØ MEVØ CNKKABNQASINMRØ AMDØ MEVØ CNMMECSINMRØ IMØ SHIRØUEQXØILONQSAMSØLASSEQØFNQØAKKØSHEØ%TQNOEAMØ CISIYEMRØAMDØSHEØ%TQNOEAMØECNMNLX

ANNEX 1. POLICIES TABLE What

Who

Link

-EMSAKØHEAKSHØMEVØTMDEQRSAMDIMG ØMEVØ (NOEØ4HEØ7NQKDØ(EAKSHØ2EONQS

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSVHQEM VHQ?EMODFTA

3SNOØ%WCKTRINMØ Ø$AQEØSNØCAQE

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSVNQKD HEAKSH DAX OQEUINTRÃœKERVHD?DAQE?SN? CAQE?EMODF

0QEUEMSINMØAMDØ0QNLNSINMØIMØ-EMSAKØ(EAKSH

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSHLE DIAEMODF

)MUERSIMGØIMØ-EMSAKØ(EAKSH

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOAOORVHNIMSIQIRBISRSQEALHAM DKE? EMGODFREPTEMCE

-EMSAKØ(EAKSHØ'AOØ!CSINMØ0QNGQAL

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSH LHGAOEM

0QNLNSIMGØ-EMSAKØ(EAKSHØ#NMCEOSR Ø %LEQGIMGØ%UIDEMCE ØAMDØ0QACSICE

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSHEUI DEMCEEMOQNLNSIMG?LHHODF

-EMSAKØ(EAKSHØ0NKICX Ø0KAMØAMDØ0QNGQALLER

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSH ONKICXEMONKICX?OKAMR?QEUIRINMODF

-EMSAKØ(EAKSHØ$ECKAQASINMØFNQØ%TQNOEØ &ACIMGØ#HAKKEMGER Ø"TIKDIMGØ3NKTSINMR

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ%TQNOE

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASAARRESR ODF?ÃœKEEDNCODF

-EMSAKØHEAKSHØRSQEMGSHEMIMGØLEMSAKØ HEAKSHØOQNLNSINM

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ

HSSORLIMDXNTQLIMDOQNÈ«ECSNQGVO CNMSEMSTOKNADR7(/ 3SASE LEMS NM -EMSAK (EAKSH 0QNLNSINMODF


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

-EMSAKØHEAKSHØONKICX Ø0KAMMIMGØØ3EQUICEØ $EUEKNOLEMSØIMFNØ3HEES

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSH ONKICXREQUICER?-(0NKICX0KAM?)MFNR HEESODF

#KNRIMGØSHEØGAOØIMØAØGEMEQASINMØ(EAKSHØ EPTISXØSHQNTGHØACSINMØNMØSHEØRNCIAKØ DESEQLIMAMSRØNFØHEAKSHØØ#NLLIRRINMØNMØ 3NCIAKØ$ESEQLIMAMSRØNFØ(EAKSHØÜMAKØQEONQS

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOAOORVHNIMSIQIRBISRSQEALHAM DKE? EMGODFÈ«RERRINMID$"!"$#& $%$&REPTEMCE

0NKICIERØAMDØOQACSICERØFNQØLEMSAKØHEAKSHØIMØ %TQNOEØ ØLEESIMGØSHEØCHAKKEMGER

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ%TQNOE

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASAARRESR ODF?ÃœKE%ODF

)MSEGQASIMGØLEMSAKØHEAKSHØIMSNØOQILAQXØ CAQEØAØGKNBAKØOEQROECSIUE

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 7/.#!

HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSHQE RNTQCERLEMSAKHEAKSH?0(#?ODF

-EMSAKØHEAKSH ØQERIKIEMCEØAMDØ)MEPTAKISIER

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ%TQNOE

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASAARRESR ODF?ÃœKE%ODF

)LOACSØNFØECNMNLICØCQIRERØNMØLEMSAKØHEAKSH

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ%TQNOE

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASAARRESR ODF?ÃœKEEODF

0QNLNSIMGØRONQSØAMDØEMHAMCIMGØHEAKSHØ IMØ %TQNOEAMØ5MINMØCNTMSQIERØAØONKICXØ CNMSEMSØ AMAKXRIRØSNØRTOONQSØACSINM

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ Europe

HSSOVVVETQNVHNIMSDASAARRES R ODFØÜKEEODF

-EMSAKØHEAKSHØACSINMØOKAMØ 

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOAOORVHNIMSIQIRBISRSQEALHAM DKE? EMGODFREPTEMCE

4HEØ%TQNOEAMØ-EMSAKØ(EAKSHØ!CSINMØ0KAMØ Ø

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ Europe

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASA ARRESRODF?ÃœKE 7(/ %TQNOE -EMSAK (EAKSH !CINM 0KAM ODF

)MUERSIMGØIMØ-EMSAKØ(EAKSHØ%UIDEMCEØFNQØ Action

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOAOORVHNIMSIQIRBISRSQEALHAM DKE? EMGODFREPTEMCE

4HEØ%TQNOEAMØ-EMSAKØ(EAKSHØ!CSINMØ0KAMØ Ø

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ Europe

HSSOVVVETQNVHNIMS??DASA ARRESRODF?ÃœKE 7(/ %TQNOE -EMSAK (EAKSH !CINM 0KAM ODF

0HXRICAKØ!CSIUISX Ø+EXØFACSR

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM

HSSOVVVVHNIMSMEVR QNNLFACS RHEESRDESAIKOHXRICAK ACSIUISX

0HXRICAKØACSIUISXØAMDØHEAKSHØIMØ%TQNOEØ evidence for action

7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINM Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ Europe

HSSOVVVETQNVHNIMSØ DASAARRESØØ RODF?ÃœKE%ODF

2ECNLLEMDASINMØNMØONKICIERØ OQNLNSIMGØ HEAKSH EMHAMCIMGØOHXRICAKØ ACSIUISXØACQNRRØ sectors

#NTMCIKØNFØ%TQNOE

HSSOETQ KEWETQNOAET,EW5QI3EQU ,EW5QI3EQUDNTQI/*!#! !!!!%. !0$&


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

2ECNLLEMDEDØ0NKICXØ!CSINMRØIMØ 3TOONQS NFØ(EAKSH %MHAMCIMGØ0HXRICAKØ!CSIUISX

%TQNOEAMØ5MINMØ 'TIDEKIMER Ø%5Ø 7NQJIMGØ'QNTOØb3ONQS Ø(EAKSHc

HSSOECETQNOAETARRESREACRONQS KI BQAQXONKICX?DNCTLEMSRET OHXRICAK ACSIUISX GTIDEKIMER ?EMODF

%TQNOEAMØ0ACSØFNQØ-EMSAKØHEAKSHØAMDØ7EKK being

European Commission

HSSOECETQNOAETHEAKSHOH?DESEQLI MAMSRKIFE?RSXKELEMSAKDNCROACS? EMODF

*NIMSØACSINMØNMØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMG

European Commission

HSSORECETQNOAETHEAKSHLEMSAK? HEAKSHET?CNLOARRÈ«ALHVB?EM

%TQNOEAMØ7EEJØNFØ3ONQS Ø%UAKTASINMØ2EONQS

European Commission

HSSOECETQNOAETARRESREAC RONQSKIBQAQXDNCTLEMSREVNR EUAKTASINM QEONQS?EMODF

%TQNOEAMØ&QALEVNQJØFNQØ!CSINMØNMØ-EMSAKØ (EAKSHØAMDØ7EKKBEIMG

*NIMØ!CSINMØ^Ø-EMSAKØ HEAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ ^Ø%TQNOEAMØ5MINM

HSSORVVV LEMSAKHEAKSHAMDVEKKBEIMGETARRESR DNCROTBKICASINMR&QALEVNQJ FNQACSINM?È«AM ODF

%5Ø*NIMSØ!CSINMØNMØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ 7EKKBEIMG

*NIMØ!CSINMØ^Ø-EMSAKØ HEAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ ^Ø%TQNOEAMØ5MINM

HSSORVVV LEMSAKHEAKSHAMDVEKKBEIMGETARRESR DNCROTBKICASINMR-(I!0&IMAKODF

'QEEMØ0AOEQØ Ø)LOQNUIMGØSHEØLEMSAKØHEAKSHØ NFØSHEØONOTKASINMØ4NVAQDRØAØRSQASEGXØNMØ LEMSAKØHEAKSHØFNQØSHEØ%TQNOEAMØ5MINM

European Commission

HSSORECETQNOAETHEAKSHOH? DESEQLIMAMSRKIFE?RSXKELEMSAKGQEEM? OAOEQLEMSAK?GO?EMODF

#NTMCIKØCNMCKTRINMRØNMØ`4HEØ%TQNOEAMØ0ACSØ FNQØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKK BEIMGØ QERTKSRØAMDØFTSTQEØACSINM

#NTMCIKØ/FØ4HEØ %TQNOEAMØ5MINM

HSSORVVVCNMRIKITLETQNOAET TEDNCRCLR?DASADNCROQERRDASAEM KRAODF

-EMSAKØHEAKSHØ3XRSELRØIMØSHEØ%TQNOEAMØ 5MINMØ-ELBEQØ3SASER Ø3SASTRØNFØ-EMSAKØ (EAKSHØIMØ0NOTKASINMRØAMDØ"EMEÜSRØSNØBEØ %WOECSEDØFQNLØ)MUERSLEMSRØIMSNØ-EMSAKØ (EAKSHØ%TQNOEAMØOQNÜKEØNFØOQEUEMSINMØAMDØ OQNLNSINMØNFØLEMSAKØHEAKSHØ%TQN0N00 -( 

European Commission

HSSORECETQNOAETHEAKSHRISER HEAKSHÃœKERLEMSAK?HEAKSHDNCR ETQNONOO?FTKK?EMODF

7HISEØ0AOEQØNMØ3ONQS

European Commission

HSSOETQ KEWETQNOAETKEGAK CNMSEMS %.4840$&TQI#%,%8 $#FQNL%.

%TQNOEAMØ$IRABIKISXØ3SQASEGXØ Ø Ø !Ø2EMEVEDØ#NLLISLEMSØSNØAØ"AQQIEQ Ø &QEEØ Europe

European Commission

HSSOETQ KEWETQNOAET,EW5QI3EQU ,EW5QI3EQUDNTQI#/-!! !&).!EM!0$&

$EUEKNOIMGØSHEØ%TQNOEAMØ$ILEMRINMØIMØ 3ONQS

European Commission

HSSOETQ KEWETQNOAET,EW5QI3EQU ,EW5QI3EQUDN TQI#/-&).%.0$&

#NMUEMSINMØNMØSHEØ2IGHSRØNFØ0EQRNMRØ VISHØ $IRABIKISIERØAMDØ/OSINMAKØ0QNSNCNK

5MISEDØ.ASINMR

HSSOVVVTMNQGDIRABIKISIERDNCTLE MSRCNMUEMSINMCNMUNOSOQNS EODF

4HEØQNKEØNFØRONQSØARØAØRNTQCEØNFØAMDØAØ DQIUEQØ #NTMCIKØNFØ%TQNOE FNQØACSIUEØRNCIAKØIMCKTRINM

HSSOETQ KEWETQNOAET,EW5QI3EQU ,EW5QI3EQUDN TQI/*#%.0$& 


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

-EMSAKØ(EAKSHØ0NKICXØAMDØ0QACSICEØACQNRRØ %TQNOEØ4HEØFTSTQEØDIQECSINMØNFØLEMSAKØ HEAKSHØCAQE

%TQNOEAMØ/BREQUASNQXØ HSSOAOORVHNIMSIQIRBISRSQEAL HAMDKE% ODFREPTEMCE Austria

(EAKSHØONKICXØIMØ!TRSQIA

OECD

(EAKSHØSAQGESRØFNQØ!TRSQIA

&EDEQAKØ-IMIRSQXØNFØ (EAKSHØ&ALIKXØAMDØ 9NTSH

0TBKICØ(EAKSHØIMØ!TRSQIA

%TQNOEAMØ/BREQUASNQX

HSSORVVVNECDNQGEKRHEAKSH RXRSELR(EAKSH 0NKICX IM !TRSQIA -AQCH ODF HSSORGERTMDHEISRYIEKE NERSEQQEICH ASVEBRISEVO CNMSEMS TOKNADRHEAKSH SAQGESR ATRSQIAODF HSSOVVVETQNVHNIMS??DASA ARRESRODF?ÃœKEE pdf

"EKGITL HSSOVVVNECDNQGBEKGITL(EAKSH 0NKICX IM "EKGITL &EBQTAQX ODF

(EAKSHØ0NKICXØIMØ"EKGITLØ 4HEØ"EKGIAMØ.ASINMAKØ3SQASEGXØFNQØ 7EKKBEIMGØASØ7NQJØ "TKGAQIAØ(EAKSHØ

ÃœKE#5REQRTREQ$NVMKNADR? .AS3SQAS?ÃœMAAK?%.ODF "TKGAQIA HSSORGASEVAXETQNVHNIMSEM CNTMSQX OQNÃœKERBTKGAQIA Croatia

b3ONQSRØFNQØAKKcØOQNGQALØØ

#XOQTR #XOQTRØ3ONQSRØ /QGAMIYASINM

httpagoorgCXAQCHIJI REKIDAago

#YECHØ2EOTBKIC HSSOVVVLYCQCY!DLIM?TOKNAD ÃœKERAJ#$M#!$ OK#!MX O##!$KNHX!0? DTREUMIYDQAUI?ODF

.ASINMAKØRSQASEGIERØFNQØHEAKSHØOQNSECSINMØ and support and disease prevention

$EMLAQJ (EAKSHCAQEØ)MØ$EMLAQJ

HSSORVVVRTLDJ%MGKIRH] LEDIA&IKEQ 0TBKIJASINMEQ?I? ODF(EAKSHCAQE IM DJ DEC (EAKSHCAQE EMGKIRH 6 DECARHW ÃœKE#5REQRTREQ$NVMKNADR $.+ $EMLAQJ?'2?-IMIRSQX?NF?SHE? )MSEQINQ?AMD?(EAKSH? ODF


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

Estonia HSSOUASEJEEVO CNMSEMS TOKNADR7(/?ES EM?? 6AILRE SEQUIRE RSQASEEGIA?EM?%$?# pdf

%RSNMIAMØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKK "EIMGØ #NAKISINMØ6!4%+

3ONQSØ0NKICX

HSSOVVVJTKEEEMACSIUISIERRONQS &IMKAMDØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ HSSORVVVRCFNQHIMFN

3ONQSRØ#KTBØFNQØ(EAKSHØ!#FNQ( Ø^ØTODASEDØ GTIDEKIMERØFNQØHEAKSH EMHAMCIMGØRONQSRØ ACSIUISIERØIMØAØCKTBØRESSIMG 0NKICIERØAMDØDEUEKNOLEMS

-IMIRSQXØNFØ%DTCASINMØ AMDØ#TKSTQE

HSSOLIMEDTÜEMONKICIER AMD DEUEKNOLEMS RONQS

France HSSORRAMSEFQAMCAIRCAVO CNMSEMS TOKNADR!QGTLEMSAIQE RAMS LEMSAKE 3+ %.ODF

-EMSAKØ(EAKSHØIMØ&QAMCEØ

3SASEØNFØ(EAKSHØIMØSHEØ%5Ø&QAMCEØ

.ASINMAKØ2ECNLLEMDASINMRØFNQØ0HXRICAKØ !CSIUISXØAMDØ0HXRICAKØ!CSIUISXØ0QNLNSINM

HSSORECETQNOAETHEAKSHRISER HEAKSHÜKERRSASEDNCRCHO?FQ?EMGKIRH pdf 'EQLAMX &EDEQAKØ-IMIRSQXØNFØ (EAKSHØ

'EQLAMØ'NUEQMLEMSØ

HSSORVVVRONQSFATDE ÜKER.ASINMAK 2ECNLLEMDASINMR FNQ 0HXRICAK !CSIUISX AMD 0HXRICAK !CSIUISX 0QNLNSINMODF

'NUEQMLEMSØ2EONQSØNMØ7EKKBEIMGØIMØ 'EQLAMX

HSSORBTEQGEQDIAKNGGTS KEBEM IM DETSRCHKAMDDE3HAQED$NCR $NVMKNADR%.,"'NUEQMLEMS 2EONQS NM 7EKKBEIMG IM 'EQLAMX ODF??BKNBOTBKICASINM&IKE

(EAKSHØIMØ'EQLAMXØ^ØSHEØLNRSØILONQSAMSØ DEUEKNOLEMSR

HSSORVVVQJIDE%.#NMSEMS (EAKSH?-NMISNQIMG(EAKSH?2EONQSIMG (EAKSH)M'EQLAMX(EAKSH IM 'EQLAMX? LNRS?ILONQSAMS?DEUEKNOLEMSRODF?? BKNBOTBKICASINM&IKE

b3ONQSRØFNQØAKKc xo~‚|ÎØؓm‫‚€םץ‬gØÆikÏg †ns‚|‫ם‬ؔ~Òj‚tؓq‫€ל‬mšØi‚g؁mؓm‫‚€םץ‬gØÆikÏgØ ØØ Ø

'QEECE 5MIUEQRISXØNFØ4HERRAKXØ HSSOVVVASHKIRIGIANKNTRGQTOKNADR /DIGNRDIAWEIQIRIR0!'/ODF -IMIRSQXØNFØ,ABNQ Ø 3NCIAKØ3ECTQISXØAMDØ 7EKFAQE

HSSOVVVEOAMADGNUGQDEFATKS AROO)$

-IMIRSQXØNFØ(EAKSHØAMDØ ÜKE#5REQRTREQ$NVMKNADR 3NCIAKØ3NKIDAQISX ESHMIJNDQARIRODF (TMGAQX


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

)QEKAMD 'ESØ)QEKAMDØ7AKJIMGØ^Ø3SQASEGXØØ!CSINMØ OKAMØ 

3ONQSØ)QEKAMD

-EMSAKØ(EAKSHØIMØ)QEKAMDØ!VAQEMERRØAMDØ Attitudes

(EAKSHØ3EQUICEØ %WECTSIUE

b(IØ(EAKSHXØ)QEKAMDcØ!ØFQALEVNQJØFNQØ ILOQNUERØHEAKSHØAMDØVEKKBEIMG

'ESØ)QEKAMDØ!CSIUEØ.ASINMAKØ0HXRICAKØ !CSIUISXØ0KAMØFNQØ)QEKAMD

HSSORVVVGESIQEKAMDVAKJIMGIE? ÃœKER?BFODF

HSSORVVVHEAKSHOQNLNSINMIEHO ÃœKERDNCR(30ODF

HSSORHEAKSHGNUIEVO CNMSEMSTOKNADR -IMIRSQXØNFØ(EAKSHØAMDØ (EAKSHX)QEKAMD"QNCHTQE7!ODF -IMIRSQXØNFØ4QAMRONQS Ø HSSORHEAKSHGNUIEVO CNMSEMS 4NTQIRLØAMDØ3ONQSØ TOKNADR'ES )QEKAMD !CSIUE SHE .ASINMAK 0HXRICAK !CSIUISX 0KAMODF )SAKX Latvia

3ONQSRØ0NKICXØ'TIDEKIMERØ 

2EOTBKICØNFØ,ASUIA

HSSOUUCGNUKUIMDEW OHOQNTSEOQNDTCS REAQCHREAQCH3ONQSR0NKICX 'TIDEKIMERCASEGNQX?IDRTB? CASEGNQXSQTEDERCQIOSINMSQTE

Lithuania ,TWELBTQG -AKSA .ESHEQKAMDR .ASINMAKØONKICXØDNCTLEMSØNMØHEAKSHØ(EAKSHØ CKNREØSNØOENOKE

-IMIRSQXØNFØ(EAKSH Ø 7EKFAQEØAMDØ3ONQSØ 673

ÃœKE#5REQRTREQ$NVMKNADRHEAKSH CKNRE SN OENOKEODF

.NQVAX 7EKKBEIMGØAMDØOTBKICØLEMSAKØHEAKSHØNMØKNCAKØ KEUEKØ.NQVEGIAMØONKICX

7NQJIMGØSNGESHEQØFNQØOHXRICAKØACSIUISX

.NQVEGIAMØ-IMIRSQXØ NFØ(EAKSHØAMDØ#AQEØ 3EQUICER

HSSOVVV MNQDIRJFNKJERTMDHEDRJNMFEQEMCEDJ LEDIAV AQME LAQITR FNRREODF

Ministries

HSSORVVVQEGÈ«EQIMGEMMN GKNBAKARRESRTOKNADJIKDEHND QEDDDDODFU HND?JNQSUEQRÈ«NM?EMGEKRJODF

0NKAMD


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØ

0NQSTGAK Romania 3KNUAJIA 3KNUEMIA .ASINMAKØ(EAKSHØ%MHAMCIMGØ0HXRICAKØ!CSIUISXØ 0QNGQALLEØ -IMIRSQXØNFØ(EAKSHØ 0HXRICAKØACSIUISXØFNQØHEAKSH

HSSOVVVLYGNURIÃœKEADLIMLYGNU RIOAGETOKNADRAMGKERJA?UEQYIÈ«A?-: (%0! 3KNUEMIA OQEUND?AMGODF HSSOVVVLYGNURIEMAQEAR?NF? VNQJOTBKIC?HEAKSHHEAKSHX?KIFERSXKE OHXRICAK?ACSIUISX?FNQ?HEAKSH

3OAIM HSSOVVVCRDGNBERCRDERSASICNR OKAM IMSEGQAK,)"2/ 0,!. !$ODF

0KAMØ)MSEGQAKØOAQAØKAØ!CSIUIDADØØ&IRICAØ9Ø%KØ Deporte 3VEDEM 0TBKICØHEAKSHØAMDØ3ONQSØNBȫECSIUER

'NUEQMLEMSØ/ÞCER ØNFØ3VEDEMØ

HSSOVVVGNUEQMLEMSRE GNUEQMLEMS ONKICXOTBKIC HEAKSH AMD RONQSOTBKIC HEAKSH AMD RONQS NBÈ«ECSIUER

3VISYEQKAMD (EAKSHØ'TIDEØSNØ3VISYEQKAMD

(EAKSH %MHAMCIMGØ0HXRICAK !CSIUISXØIMØ!DTKSR 2ECNLLEMDASINMRØFNQØ3VISYEQKAMD

&EDEQAKØ/ÞCEØNFØ 0TBKICØ(EAKSHØ&/0(

HSSOVVVLIGEROKTRCHÃœKEADLIM 0TBKIJASINMEMEMG?'77?VEB??ODF

&EDEQAKØNÞCEØNFØ 3ONQSR

ÃœKE#5REQRTREQ$NVMKNADRHEOA? -EQJBKASS?'ERTMDHEISRVIQJRALE? "EVEGTMG?%QVACHREME?%.ODF

.NMØCNLLTSABKEØDIREAREØAMDØOHXRICAKØ ACSIUISX

3VIRRØ4QNOICAKØAMDØ 0TBKICØ(EAKSHØ)MRSISTSEØ HSSORVVVRVIRRSOHCHDESNOICR MNM CNLLTMICABKE DIREAREROHXRICAK ACSIUISX

!ØLAMIFERSNØFNQØBESSEQØLEMSAKØHEAKSH

5MISEDØ+IMGDNLØ 4HEØ-EMSAKØ(EAKSHØ 0NKICXØ'QNTOØØ

HSSORVVVLIMDNQGTJ LEDIAA LAMIFERSN FNQ BESSEQ LEMSAK HEAKSHODF

-EMSAKØ(EAKSHØ#HAQSEQØFNQØ3ONQSØAMDØ Recreation

5MISEDØ+IMGDNLØ 5+Ø$EOTSXØ0QILEØ -IMIRSEQaRØ/ÞCE

5+Ø$EOAQSLEMSØ FNQØ#TKSTQE Ø-EDIAØ Ø3ONQS Ø5+Ø $EOAQSLEMSØNFØ(EAKSH

HSSORVVVGNUTJGNUEQMLEMSMEVR DEOTSX OQILE LIMIRSEQ KATMCHER LEMSAK HEAKSH IM RONQS IMISIASIUE HSSORVVVMHRIMFNQLRCNSHEAKSHX KIUIMGLEMSAK VEKKBEIMGÃœUE RSEOR SN LEMSAK VEKKBEIMG


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

-EMSAKØ7EKKBEIMG

5+Ø.ASINMAKØ(EAKSHØ 3EQUICEØ

HSSORVVVMHRIMFNQLRCNSHEAKSHX KIUIMGLEMSAK VEKKBEIMGÃœUE RSEOR SN LEMSAK VEKKBEIMG HSSORVVVGNUTJGNUEQMLEMS CNMRTKSASINMRCHAMGER SN LEMSAK HEAKSH ACS CNDE NF OQACSICE

7EKKBEIMGØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ!OOKXIMGØ!KKØ /TQØ(EAKSH

5+Ø0TBKICØ(EAKSHØ

HSSORVVVGNUTJGNUEQMLEMS OTBKICASINMRVEKKBEIMG IM LEMSAK HEAKSH AOOKXIMG AKK NTQ HEAKSH VEKKBEIMG IM LEMSAK HEAKSH AOOKXIMG AKK NTQ HEAKSH

0HXRICAKØ!CSIUISXØAMDØ-EMSAKØ(EAKSH

5+Ø2NXAKØCNKKEGEØNFØ 0RXCHIASQIRSRØ

HSSORVVVQCORXCHACTJ LEMSAKHEAKSHIMFNSQEASLEMSR OHXRICAKACSIUISXAROW

&IUEØRSEORØSNØLEMSAKØVEKKBEIMG

5+Ø.(3Ø3CNSSIRHØ 'NUEQMLEMSØ

HSSORVVVMHRIMFNQLRCNSHEAKSHX KIUIMGLEMSAK VEKKBEIMGÃœUE RSEOR SN LEMSAK VEKKBEIMGGES ACSIUE FNQ LEMSAK VEKKBEIMG

4NVAQDRØAØ-EMSAKKXØ&KNTQIRHIMGØ3CNSKAMDØ 0NKICXØAMDØ!CSINMØ0KAMØ 

5+Ø3CNSSIRHØ 'NUEQMLEMS

HSSOVVVGNURCNS 0TBKICASINMR

-EMSAKØ(EAKSHØIMØ3CNSKAMDØ)LOQNUIMGØSHEØ 0HXRICAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKØ"EIMGØNFØSHNREØ %WOEQIEMCIMGØ-EMSAKØ)KKMERR

HSSOVVVGNURCNS 0TBKICASINMR

)MSQNDTCSINMØSNØSHEØ-EMSAKØ(EAKSHØ#HAQSEQØ FNQØ3ONQSØAMDØ2ECQEASINM

5+Ø^Ø3ONQSØAMDØ 2ECQEASINMØ!KKIAMCEØ

HSSORVVVRONQSAMDQECQEASINMNQG TJONKICXSHE LEMSAK HEAKSH CHAQSEQ IMSQNDTCSINM SN SHE LEMSAK HEAKSH CHAQSEQ FNQ

%WEQCIREØFNQØDEOQERRINMØ

5+ Ø.(3Ø

HSSORVVVMHRTJCNMDISINMRRSQERR AMWIESX DEOQERRINMEWEQCIRE FNQ DEOQERRINM

#NMRSISTSINMØ!QSICKEØØØb$EUEKNOLEMSØNFØ RONQSRØAMDØAQBISQASINMc

4TQJEXØ 4HEØ4TQJIRHØ Constitution

HSSORGKNBAKSBLLGNUSQDNCR CNMRSISTSINM?EMODF HSSOVVVSTQJIRHCTKSTQENQG KIFERSXKERRONQSR HSL


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

ANNEX 2: PRACTICES TABLE .NSEØÅHIRØIRØAØKILISEDØOQIMSEDØUEQRINMØ4HEØDESAIKEDØUEQRINMØVISHØOQACSICEØDERCQIOSINMØAMDØQEROECSIUEØHXOEQKIMJRØCAMØBEØ FNTMDØIMØSHEØOQNÈ«ECSØVEBRISEØVVVLEMROQNÈ«ECSET

#NTMSQX

/QGAMIYASINMØ%MSISX

4ISKEØNFØ0QACSICEØ Ø#ASEGNQX

Austria

0QNØ-EMSE

#HAQISXØ&NNSBAKKØ4NTQMALEMSØ^Ø3ONQSØ%UEMS

"EKGITL

$EOAQSLEMSØNFØ-NUELEMSØAMDØ3ONQSRØ 3CIEMCER Ø'HEMSØ5MIUEQRISX Ø'HEMSØ

)MSEQQEKASINMØNFØ3ONQSØ0AQSICIOASINM Ø0HXRICAK !CSIUISX Ø3NCIAKØ#AOISAKØAMDØ-EMSAKØ(EAKSHØIM $IRADUAMSAGEDØ#NLLTMISIERØ Research

4EØ'EJ

From prison to CARE campaign internment Awareness Campaign

5OR$NVMR

7AKJRØ^Ø0HXRICAKØ!CSIUISX

0AQAMSEE Ø0RXKNR

-NUEØØISØ 0HXRICAKØ!CSIUISX

0AQAMSEE Ø0RXKNR

0QNUIMCIAKØ&NNSBAKKØCNLOESISINMØ^Ø3ONQSØ%UEMS #AKEMDAQØØ/SHEQØ0QACSICER

"TKGAQIA

-XØ7NQKD

3ONQSØ%UEMSØFNQØOENOKEØVISHØLEMSAKØDIRABIKISIERØ^Ø 3ONQSØ%UEMS

Croatia

0+Ø&NQCA

4HEQAOXØ3VILLIMGØ^Ø0HXRICAKØ!CSIUISX

#XOQTR

#XOQTRØ3ONQSRØFNQØAKKØ!'/

3ONQSØ0QNGQALLEØFNQØ0ENOKEØVISHØ3OECIAKØ.EEDRØ ^Ø3ONQSØ!CSIUISIER

#YECHØ2Ø

"NHMICEØ0RXCHIASQICØ(NROISAK

5QBAMØ#HAKKEMGEØØ^Ø0HXRICAKØ!CSIUISX

"NHMICEØ0RXCHIASQICØ(NROISAK

#NKNQØ2TMØ^Ø0HXRICAKØ!CSIUISX

6IDA

b(NVØSNØGNØVISHØTRcØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ7NQJRHNO

#YECHØ5MINMØNFØ3ONQS

#NLEØAMDØ3ONQSØVISHØ5RØ^Ø3ONQSØ%UEMSR

Opus

5REØSHEØ"NDXØIMØ0RXCHIASQXØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ program

$!) 3ONQS

3EUEQAKØ0QACSICER Ø3ONQSØACSIUISIERØØ0HXRICAKØ %WEQCIREØOQNGQAL

$!) 3ONQSØIMØCNNOEQASINMØVISHØ-TMICI OAKISIER

3ONQSØFNQØSHEØ-IMD !VAQEMERRØ0QNȫECSØØ

3ONQSRØ&ERSIUAKØFNQØSHEØ-IMD

3ONQSRØ&ERSIUAKØFNQØSHEØ-IMDØ^ØØ3ONQSØØ0HXRICAKØ %WEQCIREØOQNGQAL

)&+&IGHSEQRØ)DQÖSRFERSIUA

3EUEQAKØOQACSICERØ ØØ3ONQSØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØ program

&IMKAMD

&IMMIRHØ#NMFEDEQASINMØNFØ-EMSAKØ(EAKSH

-EMSAKØ(EAKSHØ#HALOINMRHIOØ^Ø3ONQSØ%UEMS

France

5.!&!-

0RXCXCKESSEØ^Ø3ONQSØ%UEMS

&QEMCHØ&EDEQASINMØNFØ!DAOSEDØ3ONQS

3ONQSØ#AKEMDAQ ØØ3ONQSØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØOQN gram

3CHIYNØ%RONIQ

4HEØ3SQIDERØ^Ø3ONQSØ%UEMSØ

"ICXKE

"ICXCKEØIMØSHEØQEGINMØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ0QNGQAL

$EMLAQJØ

Estonia


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

'EQLAMXØ

$NMØ"NRCNØ!RCHATØALØ)MM

3ONQSØ4HEQAOXØ'QNTORØ^Ø3ONQSØARØCNLOKILEMSAQXØ treatment

6'3

#NOIMGØVISHØ3SQERRØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØVNQJRHNOR

$IRABKEDØ2EHABIKISASINMØ3ONQSRØ#KTBØ ,ĥKQQACH

3ONQSRØFNQØLEMSAKKXØDIRABKEDØOENOKEØ^Ø3ONQSØ!C tivities

+3$%/Ø%$2!

0AMASSICAØ3ONQSØ%UEMSØFNQØ-EMSAKKXØ)KK^Ø3ONQSØ Event

%0!039

4HQEE ONIMSØ3HNSØAGAIMRSØ3SIGLAØ^Ø3ONQSØ%UEMS

'QEECEØ

.'/Øb2EGEMEQASINMØØ0QNGQERR cØVISHØ SHEØEWCKTRIUEØRTOONQSØNFØSHEØ3SAUQNRØ .IAQCHNRØ&NTMDASINM

3ONQSØ0ASHRØ0QNGQALØ^Ø3ONQSØØ%DTCASIUEØ!VAQE ness Activities

(TMGAQX

!Ø2EUNKTSINMØ(NROISAK

3ONQSØ4HEQAOXØ^Ø3ONQSØARØCNLOKILEMSAQXØSQEAS ment

)SAKXØ

0RXCHNKNGIRSRØAMDØ0RXCHNSHEQAOETSERØIMØ 6ICEMYAØAMDØ4HIEME

3ONQSØØ-EMSAKØ4QAIMIMG%-$2Ø-ESHNDØ^Ø3ONQSØ activities

)SAKIAMØ3ONQSRØ#EMSQE

#NLLIRRINMØFNQØ3ONQSØAMDØ-AQGIMAKISXØ^Ø3ONQSØ Activities

&QAMCERJNØ0IRCN

!VAQEMERRØIMØ-NSINMØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQAL

0RXCHIASQICØ5REQRØ!RRNCIASINMØIMØ &EQQAQA ØIMØCNKKABNQASINMØVISHØOTBKICØ -EMSAKØQØ$EOAQSLEMS ØSHEØ-TMICIOAKISXØ NFØ&EQQAQAØAMDØ5)30 ØSHEØ)SAKIAMØ5MINMØ 0QNLNSIMGØ3ONQSØFNQØ!KK

3ONQSØ!Ø0NRRIBKEØ2NADØSNVAQDØ3NCIAKØ)MCKTRINMØ AMDØ1TAKISXØNFØ,IFE 3ONQSØ!CSIUISIERØARØOAQSØNFØRSTDXØAMDØQEREAQCH

)SAKIAMØ5MINMØNFØ3ONQSØFNQØ!KKØ Ø5)30

-ASSIØOEQØIKØCAKCINØ^Ø3ONQSØ%UEMS

)SAKIAMØ5MINMØNFØ3ONQSØFNQØ!KKØ5)30 Ø^Ø 6NKKEXBAKK ØAMDØ5)30Ø6AKKEØDa!NRSA

0AKINØDIØ3AMSa/QRNØ^Ø3ONQSØ%UEMS

3EQUIYINØ3AMISAQINØ2EGINMAKEØ%LIKIA 2NLAGMA

-õ4Ø^Ø3ESSILAMAØDEKKAØ3AKTSEØ-EMSAKEØ^Ø3ONQSØ !CSIUISIERØARØOAQSØNFØ-EMSAKØ(EAKSHØVEEJ

-EMSAKØ(EAKSHØ)QEKAMD

7NNDKAMDRØFNQØ(EAKSHØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQN gram

4HEØ'AEKICØ!SHKESICØ!RRNCIASINM

(EAKSHXØ#KTBRØ0QNȫECSØ(#0 Ø^3ONQSØØ!VAQEMERRØ Activities

4HEØ)QIRHØ3ONQSRØ#NTMCIK

3ONQSRØ#NTMCIKØ#HAKKEMGEØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ program

SHEØ.ASINMAKØ#EMSQEØFNQØ9NTSHØ-EMSAKØ (EAKSH

b4HIMJØ"IGcØ^Ø!VAQEMERRØOQNȫECS

4HEØ)QIRHØ2TGBXØ&NNSBAKKØ5MINM Ø2TGBXØ 0KAXEQRØ)QEKAMD

4ACJKEØ9NTQØ&EEKIMGR^Ø!VAQEMERRØOQNȫECS

3SASEØNFØ-IMDØ)QEKAMD

3SASEØNFØ-IMDØ^Ø%DTCASINMØØ!VAQEMERRØOQNȫECS

#XCKEØ!GAIMRSØ3TICIDE

#XCKEØ!GAIMRSØ3TICIDE Ø3ONQSØ%UEMS

5KRSEQØ5MIUEQRISX ØIMØOAQSMEQRHIOØVISHØ KEADIMGØCHAQISXØ3SASEØNFØ-IMDØ)QEKAMD

3ONQSØ-EMSAKØ(EAKSHØOQNGQALØ Ø3ONQSØ!CSIUISIER

3EUEQAKØ!TSHNQR

-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ)MSEQUEMSINMRØIMØ 3ONQSØ Ø0EOEQ

)QEKAMD


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

Latvia

3NKUISAØ:ELŘSE

3OIQISTAKØ'QNVSHØNQØ-EDISASINMØFNQØSHEØ-NUELE LEMSØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ3ERRINM

Lithuania

:AQARAIØ3NCIAKØ#AQEØ(NLE

3ONQSIMGØ!CSIUISIERØ^Ø3ONQSØARØCNLOKILEMSAQXØ treatment

3ONQS'':

)ØALØAØ-IMDQTMMEQ Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQAL

3SAOØ5ISØ$EØ"TQMNTS

'ESØNTSØNFØXNTQØ"TQM /TS Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQN gram

"EVEGEMØUNNQØȫEØ"QEIM

-NUIMGØFNQØXNTQØBQAIMØ^Ø#NLLTMICASINMØAMDØ !VAQEMERRØ0KASFNQL

6AQINTRØ2NSSEQDALØ/QGAMIYASINMR

-NUEØXNTQØÜS ØBECNLEØUIRIBKXØACSIUEØ Ø Ø0HXRICAKØ %WEQCIREØOQNGQAL

Dennis Timp

"ESSEQØIMØSHEØRADDKEØ Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØARØCNLOKI LEMSAQXØSHEQAOX

''YØ#EMSQAAK

,ILISKERRØ^Ø3ONQSØ!CSIUISIER

0QNFERRINMAKØ!RRNCIASINMØ2TMMIMGØ 4HEQAOXØ.ESHEQKAMDR

2TMMIMGØSNØFEEKØBESSEQØ Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQN gram

0NKAMD

&NTMDASINMØb$IRABKEDØAMDØ!VAISIMGØ (EKOc

)8Ø)MSEGQASIUEØ3ONQSRØ#NLOESISINMØ^Ø3ONQSØ%UEMS

0NQSTGAK

!.!20

0QNȫECSØb4ACJKEØ3SIGLAcØ^Ø3ONQSØ%UEMS

!&5!

3NCIN /CCTOASINMAKØ5MISRØ^Ø3ONQSØARØAØ#NLOKI LEMSAQXØSHEQAOX

.ASINMAKØ&EDEQASINMØNFØ-EMSAKØ)KKMERRØ 2EHABIKISASINMØ%MSISIER

7AKJØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØ ØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØOQN gram

!RRNCIASINMØFNQØØSHEØ3TOONQSØNFØ$EOQER RIUEØAMDØ"IONKAQØ0ASIEMSR

!CSIUISIERØ%ROAėNØDa!QSEØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ3ER sions

')3Ø^Ø)QLĔRØ(NROISAKEIQAR

b3SIGLAØNTSØNFØOKAXcØ^Ø3ONQSØ%UEMS

&TMDAėĔNØ3Ø*NĔNØDEØ$ETRØ Ø#ARAØDEØ 3AĨDEØDNØ4EKHAK

'NKFØ!CSIUISIERØ^Ø3ONQSØ!CSIUISIER

Romania

.ASINMAKØ5MIUEQRISXØNFØ0HXRICAKØ%DTCA SINMØAMDØ3ONQS

`$ERIGMØAMDØOKAMMIMGØNFØKEIRTQE ACSIUISIERaØ^Ø%DTCASINMØ#NTQRE

3KNUAJIA

:00Ø2ADNRS

$AMCEØAMDØLNUELEMSØEKELEMSRØ^Ø0HXRICAKØ%WEQ CIREØARØCNLOKILEMSAQXØSHEQAOX

:00Ø2ADNRS

0IMGØONMGØ4NTQMALEMSØ^Ø3ONQSØ%UEMS

3KNUEMIAMØ!RRNCIASINMØFNQØ-EMSAKØ (EAKSH

3ONQSØ!CSIUISIERØ^Ø3ONQSØARØCNLOKILEMSAQXØSHEQAOX

!,42! #NLLISSEEØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØ .EVR

3ONQSØ!CSIUISIER^Ø3ONQSØARØCNLOKILEMSAQXØSHEQAOX

3NCIESXØFNQØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ#QEASIUEØ 3OEMSØ&QEEØ4ILEØb6%:)c

3ONQS 2ECQEASINMAKØ!CSIUISIER^Ø3ONQSØARØCNLOKI LEMSAQXØSHEQAOX

,TWELBTQG -AKSA .ESHEQKAMDR

3KNUEMIAØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

3OAIMØ

&TMDACINMØ).42!3

#,5"Ø$5%2/Ø^Ø3ONQSØ!CSIUISIER

&!)3%-

!MDAKTRIAMØ3ONQSRØAMDØ-EMSAKØ(EAKSHØ#HALOINM RHIOØ^Ø3ONQSØ%UEMS

!RRNCIASINMØNFØ-EMSAKØ(EAKSH &%!&%3 (5%,6!

b-EMSAKØ(EAKSHØVISHØ3ONQSRcØ2ACEØ^Ø3ONQSØ%UEMS

!%$)2 Ø3OAMIRHØ3ONQSRØ!RRNCIASINMØFNQØ )MSEGQASINMØAMDØ2ECNUEQX

3ONQSØØ-EMSAKØ(EAKSHØ%UEMSRØ^Ø3ONQSØAMDØ0HXRI CAKØ%WEQCIREØARØCNLOKILEMSAQXØSHEQAOIER

&!)3%-

4IPTISACAØFNQØ-EMSAKØ(EAKSH Ø3ONQSØ%UEMS

&%!&%3 Ø&!)3%-

b#QAYXØFNQØSHEØ3HNSc Ø3ONQSØ%UEMS

.TEUAØ,TY

b7AKJIMGcØ^Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØ0QNGQAL

#KTBNÈ«AMCN

#KILBIMGØ ØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØ0QNGQAL

3VEDEM

4HEØ3VEDIRHØ3CHNNKØNFØ3ONQSØAMDØ (EAKSHØ3CIEMCE

4HEØ3VEDIRHØAOOQNACHØNMØOHXRICAKØACSIUISXØNMØ prescription

4TQJEX

!QSUIMØ#NQTHØ5MIUEQRISX

3ONQSØ!CSIUISIERØ

#AONEIQA2EFTGEER

#AONEIQAØOQNGQALØFNQØQEFTGEØCHIKDQEMØ^Ø0HXRICAKØ %WEQCIREØ0QNGQAL

-EMSAKØ(EAKSHØ&NTMDASINM

(NVØSNØKNNJØAà EQØXNTQØLEMSAKØHEAKSHØTRIMGØEWEQ CIREØ Ø'TIDEKIMER

%DGEØ(IKKØ5MIUEQRISX

-3CØ3ONQS Ø0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQALAMDØ-EMSAKØ (EAKSHØ^Ø%DTCASINMØ#NTQRE

3ONQSØ%MGKAMD

-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ0HXRICAKØ!CSIUISXØ^Ø3ONQSØ!C SIUISIERØAMDØ0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQALR

5+Ø#NACHIMGØIMØAKKIAMCEØVISHØ-).$

3ONQSØAMDØ2ECQEASINMAKØ!KKIAMCEØ32! Ø-EMSAKØ (EAKSHØ#HAQSEQØFNQØ3ONQSØAMDØ2ECQEASINMØ^Ø3ONQSØ ACSIUISIERØAMDØ0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQALR

-).$ Ø&NQØ"ESSEQØ-EMSAKØ(EAKSH

3EUEQAKØ0QACSICERØ^Ø3ONQSØ%UEMSRØAMDØØ0HXRICAKØ %WEQCIREØOQNGQALR

%MGKAMDØ!SHKESICRØIMØCNNOEQASINMØVISHØ -).$

Ø-IMTSERØFNQØLEØ^Ø!VAQEMERRØ#ALOAIGM

%MGKAMDØ!SHKESICRØIMØCNNOEQASINMØVISHØ -).$

2TMØAMDØ4AKJØ ØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQALRØAMDØ !VAQEMERRØOQNȫECS

0HXRICAKØ%WEQCIREØOQNGQALØAMDØHEAKSHØ AKKIAMCE

-EMSAKØ(EAKSHØ&NNSBAKKØ5+Ø^Ø3ONQSØ%UEMS

(EADRØ4NGESHEQØ/QG

3EUEQAKØ0QACSICERØ^Ø3ONQSØ!CSIUISIERØAMDØ0HXRICAKØ %WEQCIREØOQNGQALR

3ONQSØIMØ-IMDØ/QG

3EUEQAKØ0QACSICERØ^Ø3ONQSØ%UEMSRØAMDØ%DTCASINMAKØ VNQJRHNORØØRELIMAQR

"QISIRHØ5MIUEQRISXØAMDØ#NKKEGEØ3ONQSR

3STDEMSØ-IMDRØ^Ø'TIDEKIMERØØ0KAMMIMG

-E5MISED

-E5MISEDØ^Ø3ONQSØ!CSIUISIER

3ONQSØ%MGKAMD

#AREØ3STDIERØ^Ø%WCHAMGEØNFØ+MNVKEDGEØØ!VAQE ness

5+


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

)MDICASIUEØ%5Ø 0QACSICER

)MØRONQSØ0QNȫECS

)MØ3ONQS Ø Ø3EUEQAKØ3ONQSØ%UEMSRØØ!CSIUISIER

-%.3Ø0QNȫECS

b,IFEØIRØ,IJEØ!Ø"IJEcØ^Ø%5Ø!VAQEMERRØ#ALOAIGM

%6%.43Ø0QNȫECS

stØ%TQNOEAMØ3ONQSØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØ%UEMSØFNQØ -EMSAKØ(EAKSHØIMØ!SHEMR ØHNRSIMGØOASIEMSRØFQNLØ ØCNTMSQIER

stØ%TQNOEAMØ3ONQSRØ&ERSIUAK

3ONQSØ%UEMSRØØ0HXRICAKØ%WEQCIREØ0QNGQALRØIMØÜUEØ countries

%TQNOEAMØ#TKSTQEØAMDØ3ONQSØ/QGAMIYA tion

$QEALØ7NQKDØ#TOØØ^Ø3ONQSØ%UEMS

REFERENCES !LEQICAMØ 0RXCHIASQICØ !RRNCIASINMØ Ø $IAGMNRSICØ AMDØ 3SASIRSICAKØ -AMTAKØ NFØ -EMSAKØ$IRNQDEQR Ø$3- )6ØWashington, DC: !MERICANÚ0SYCHIATRICÚ!SSOCIATIONÚPÚXXI #AKDARØDEØ!KLEIDA Ø*- Ø-ASETRØ0 Ø&QARPTIKHN Ø $Ø 0AQJJNMEM Ø *Ø Ø EU Compass for Action on Mental Health and Wellbeing, Annual report 2016: Summary and Analysis of Key Developments in Member States and StakeholdersØ &TMDEDØ BXØ %TQNOEAMØ 5MINMØ HSSORECETQNOAETHEAKSHRISERHEAKSH FIKERLEMSAK?HEAKSHDNCREU?? CN?EMODF #NTMCIKØ/FØ4HEØ%TQNOEAMØ5MINMØ Ø#NTMCIKØ 2ECNLLEMDASINMRØ NMØ OQNLNSIMGØ HEAKSH EMHAMCIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ACQNRRØ RECSNQRØ %5 Ø"QTRREKR #3$(Ø Ø#KNRIMGØSHEØGAOØIMØAØGEMEQASINMØ HEAKSHØ EPTISXØ SHQNTGHØ ACSINMØ NMØ SHEØ RNCIAKØ $ESEQLIMAMSRØ NFØ HEAKSHØ &IMAKØ 2EONQSØ NFØ SHEØ#NLLIRRINMØNMØ3NCIAKØ$ESEQLIMAMSRØNFØ (EAKSHØ'EMEUA7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINM %5Ø*NIMSØ!CSINMØNMØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ Ø%TQNOEAMØ&QALEVNQJØFNQØ!CSINMØNMØ -EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMG %TQNOEAMØ #NLLIRRINM Ø Ø 'QEEMØ 0AOEQØ Ø )LOQNUIMGØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ NFØ SHEØ ONOTKASINMØ 4NVAQDRØ AØ RSQASEGXØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØFNQØSHEØ%TQNOEAMØ5MINMØ"QTRREKR %TQNOEAMØ #NLLIRRINM Ø Ø %5Ø (IGH KEUEKØ #NMFEQEMCEØ b4NGESHEQØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ7EKK ØBEIMGcØ Ø%TQNOEAMØOACSØFNQØLEMSAKØ HEAKSHØAMDØVEKK BEIMGØ"QTRREKR %TQNOEAMØ #NLLIRRINM Ø Ø -EMSAKØ HEAKSHØ

3XRSELRØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ -ELBEQØ 3SASER Ø 3SASTRØ NFØ -EMSAKØ (EAKSHØ IMØ 0NOTKASINMRØ AMDØ "EMEÃœSRØ SNØ BEØ %WOECSEDØ FQNLØ )MUERSLEMSRØ IMSNØ -EMSAKØ (EAKSHØ %TQNOEAMØ OQNÃœKEØ NFØ OQEUEMSINMØ AMDØ OQNLNSINMØNFØLEMSAKØHEAKSHØ%TQN0N00 -( Ø "QTRREKR %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ Ø EU Physical Activity Guidelines, Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical ActivityØ"QTRREKR %TQNOEAMØ#NLLIRRINM Ø Ø*NIMSØACSINMØNMØ -EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ 7EKKBEIMGØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORECETQNOAETHEAKSHLEMSAK? HEAKSHET?CNLOARRÈ«ALHVB?EM %TQNOEAMØ#NLLIRRINMØ Ø%TQNOEAMØ7EEJØ NFØ 3ONQS Ø %UAKTASINMØ 2EONQSØ "QTRREKR Ø HSSOECETQNOAETARRESREACRONQS KIBQAQXDNCTLEMSREVNR EUAKTASINM QEONQS?EMODF %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ Ø %TQNOEAMØ &QALEVNQJØ FNQØ !CSINMØ NMØ -EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ 7EKKBEIMGØ Ø ,TWELBNTQGØØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ Ø Ø HSSOVVV LEMSAKHEAKSHAMDVEKKBEIMGETOTBKICASINMR %TQNOEAMØ/BREQUASNQXØNMØ(EAKSHØ3XRSELRØAMDØ 0NKICIERØREQIERØ Ø-EMSAKØ(EAKSHØ0NKICXØ AMDØ 0QACSICEØ ACQNRRØ %TQNOEØ 4HEØ FTSTQEØ DIQECSINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ Edited by Martin Knapp, David McDaid, Elias Mossialos Ú 'RAHAMÚ 4HORNICROâØ 0TBKIRHEDØ BXØ /OEMØ 5MIUEQRISXØ0QERR &IQSH Ø * Ø #NSSEQ Ø * Ø %KKINSS Ø 2 Ø &QEMCH Ø 0 Ø Ø 9NTMG Ø !Ø Ø !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ NFØ EWEQCIREØ IMSEQUEMSINMRØ IMØ RCHIYNOHQEMICØ OASIEMSRØ Psychological Medicine, 45 Ø 


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

'ABQIEK Ø 0Ø AMDØ ,IILASAIMEM Ø - 2 Ø -EMSAKØ (EAKSHØ IMØ SHEØ 7NQJOKACEØ Geneva: International Labour Organization )MSEQMASINMAKØ ,IUERSNCJØ 2EREAQCHØ )MRSISTSEØ ),2, Ø Ø ,IUERSNCJØ 0NKICXØ !MAKXRIRØ ),2)Ú TRAININGÚ MANUALÚ ),2) Ø .AIQNBI Ø +EMXA Ø OO *AMÄ™ ,KNOIR Ø%ØAMDØ!MDEQRNM Ø0Ø Ø-EMSAKØ (EAKSHØ 0QNLNSINMØ AMDØ -EMSAKØ $IRNQDEQØ 0QEUEMSINMØ !Ø 0NKICXØ FNQØ %TQNOEØ .IÈ«LEGEMØ 2ADBNTDØ5MIUEQRISXØ.IÈ«LEGEM ,ISHTAMIAMØ 0QERIDEMCXØ CNMFEQEMCEØ Ø -EMSAKØHEAKSHØ#HAKKEMGERØAMDØ0NRRIBIKISIER Ø #NMCKTRINMRØ6IKMITR Ø,ISHTAMIA Ø/CSNBEQØ Ø -EQQIAL 7EBRSEQØ $ICSINMAQXØ Ø !OQIK Ø 0NKICXØ $EÃœMISINMØ LEQQIAL VEBRSEQCNLØ Retrieved April 18, 2018, fromØ HSSORVVV LEQQIAL VEBRSEQCNLDICSINMAQXONKICX /WFNQDØ $ICSINMAQXØ Ø !OQIK Ø Ø 0QACSICEØ $EÃœMISINMØ EMNWFNQDDICSINMAQIERCNLØ Retrieved April 18, 2018,Ø FQNLØ HSSOR EMNWFNQDDICSINMAQIERCNLDEFIMISINM OQACSICE 0TBKICØ (EAKSHØ %MGKAMDØ Ø 7EKKBEIMGØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ AOOKXIMGØ AKKØ NTQØ (EAKSHØ Retrieved fromØ HSSORVVVGNUTJ GNUEQMLEMSOTBKICASINMRVEKKBEIMG IM LEMSAK HEAKSH AOOKXIMG AKK NTQ HEAKSH VEKKBEIMG IM LEMSAK HEAKSH AOOKXIMG AKK NTQ HEAKSH 2NREMBATL Ø 3 Ø 4IEDELAMM Ø ! Ø 3HEQQIMGSNM Ø # Ø #TQSIR Ø * Ø Ø 7AQD Ø 0"Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ IMSEQUEMSINMRØ FNQØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØJournal of Clinical Psychiatry, 75 Ø 2NXAKØ #NKKEGEØ NFØ 0RXCHIASQIRSRØ Ø 0HXRICAKØ !CSIUISXØ AMDØ -EMSAKØ HEAKSHØ Retrieved from:Ø HSSORVVVQCORXCH ACTJLEMSAKHEAKSHIMFNSQEASLEMSR OHXRICAKACSIUISXAROW 4HEØ KAVØ DICSINMAQXØ Ø !OQIK Ø Ø 0NKICXØ $EÃœMISINMØ SHEKAVDICSINMAQXNQGØ Retrieved April 18, 2018, fromØHSSORSHEKAVDICSINMAQX NQGONKICX 7ISHAJEQ Ø 2Ø Ø The door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open, A MIA Report: Norway’s Health Ministry Orders Medication&REEÚ4REATMENT Retrieved May 10 2018, from HSSORVVVLADIMALEQICACNL SHE DNNQ SN A QEUNKTSINM IM ORXCHIASQX CQACJR NOEM 7ISSCHEM Ø(5 Ø*ACNBI Ø& Ø2EHL Ø* ØESØAKØ Ø

4HEØ RIYEØ AMDØ BTQDEMØ NFØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ and other disorders of the brain in Europe Ø %TQNOEAMØ Neuropsychopharmacology, 21 Ø 7NQKDØ"AMJØ Ø7NQKDØ$EUEKNOLEMSØ2EONQSØ Ø "TIKDIMGØ )MRSISTSINMRØ FNQØ -AQJESRØ 7ARHIMGSNM Ø$#Ø7NQKDØ"AMJ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 4HEØ )#$ Ø#KARRIÃœCASINMØNFØ-EMSAKØAMDØ"EHAUINQAKØ $IRNQDEQRØ#KIMICAKØ$ERCQIOSINMRØAMDØ#KIMICAKØ 'TIDEKIMERØ'EMEUAØ7(/ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ HEAKSHØMEVØTMDEQRSAMDIMG ØMEVØ(NOEØ4HEØ 7NQKDØ(EAKSHØ2EONQSØ'EMEUAØ7(/ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 3SNOØ %WCKTRINMØ Ø$AQEØSNØCAQEØ'EMEUAØ7(/ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 0QEUEMSINMØ AMDØ 0QNLNSINMØ IMØ -EMSAKØ (EAKSHØ 'EMEUAØ 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø )MUERSIMGØ IMØ -EMSAKØ (EAKSHØ 'EMEUAØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINM Ø Ø -EMSAKØ (EAKSHØ'AOØ!CSINMØ0QNGQALØ2ESQIEUEDØFQNLØ HSSOVVVVHNIMSLEMSAK?HEAKSHLHGAO EM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 0QNLNSIMGØ -EMSAKØ (EAKSHØ #NMCEOSR Ø %LEQGIMGØ %UIDEMCE Ø0QACSICEØA report from the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of MelbourneØ 'EMEUAØ7(/ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ (EAKSHØ0NKICX Ø0KAMØAMDØ0QNGQALLERØ-EMSAKØ HEAKSHØAMDØONKICXØREQUICEØGTIDAMCEØOACJAGEØ 'EMEUAØ7(/ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ (EAKSHØ $ECKAQASINMØ FNQØ %TQNOEØ &ACIMGØ #HAKKEMGER Ø"TIKDIMGØ3NKTSINMRØ#NOEMHAGEMØ 7(/Ø2EGINMAKØ/ÞCEØFNQØ%TQNOE 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ HEAKSHØ RSQEMGSHEMIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ&ACTÚ3HEETÚ7(/Ú 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINMØ Ø-EMSAKØHEAKSHØ ONKICX Ø 0KAMMIMGØ Ø 3EQUICEØ $EUEKNOLEMSØ IMFNØ 3HEESØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ Ø HSSOVVV ONQSAKOLMCHNQGLEMSAK?HEAKSHONKICX REQUICER?-(0NKICX0KAM?)MFNRHEESODF 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ #NLLIRRINMØ NMØ 3NCIAKØ $ESEQLIMAMSRØ NFØ (EAKSH Ø Ø 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø #KNRIMGØ SHEØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

GAOØIMØAØGEMEQASINMØ(EAKSHØEPTISXØSHQNTGHØ ACSINMØNMØSHEØRNCIAKØDESEQLIMAMSRØNFØHEAKSHØ #NLLIRRINMØ NMØ 3NCIAKØ $ESEQLIMAMSRØ NFØ (EAKSHØ ÃœMAKØ QEONQSØ 'EMEUA Ø 3VISYEQKAMDØ 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINM Ø#NLLIRRINMØNMØ 3NCIAKØ$ESEQLIMAMSRØNFØ(EAKSH 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 0NKICIERØ AMDØ OQACSICERØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ %TQNOEØ Ø LEESIMGØ SHEØ CHAKKEMGERØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 2EGINMAKØ /ÞCEØ FNQØ %TQNOEØ #NOEMHAGEM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 7/.#!Ø Ø )MSEGQASIMGØLEMSAKØHEAKSHØIMSNØOQILAQXØCAQEØ AØGKNBAKØOEQROECSIUEØ'EMEUA 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ HEAKSH Ø QERIKIEMCEØ AMDØ )MEPTAKISIERØ 7NQKDØ (EAKSHØ/QGAMIYASINMØ$EMLAQJ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø )LOACSØ NFØ ECNMNLICØ CQIRERØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ #NOEMHAGEMØ 7(/Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØ FNQØ %TQNOE 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 0QNLNSIMGØ RONQSØ AMDØ EMHAMCIMGØ HEAKSHØ IMØ %TQNOEAMØ 5MINMØCNTMSQIERØAØONKICXØCNMSEMSØAMAKXRIRØSNØ RTOONQSØACSINMØ#NOEMHAGEMØ7(/

7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø -EMSAKØ HEAKSHØACSINMØOKAMØ Ø7NQKDØ(EAKSHØ /QGAMIYASINMØ'EMEUA 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 4HEØ %TQNOEAMØ-EMSAKØ(EAKSHØ!CSINMØ0KAMØ Ø 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 2EGINMAKØ /ÞCEØFNQØ%TQNOEØ#NOEMHAGEM 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINMØ Ø)MUERSIMGØIMØ -EMSAKØ(EAKSHØ%UIDEMCEØFNQØ!CSINMØØ7NQKDØ (EAKSHØ/QGAMIYASINM Ø'EMEUA 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 4HEØ %TQNOEAMØ-EMSAKØ(EAKSHØ!CSINMØ0KAMØ Ø 7(/Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØ FNQØ %TQNOE Ø #NOEMHAGEM Ø$EMLAQJ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø 0HXRICAKØ !CSIUISX Ø +EXØ FACSRØ !CCERRØ SHQNTGHØ HSSO VVVVHNIMSMEVR QNNLFACS RHEESR DESAIKOHXRICAK ACSIUISX 5.Ø Ø 5MISEDØ .ASINMRØ #NMUEMSINMØ NMØ SHEØ 2IGHSRØ NFØ 0EQRNMRØ VISHØ $IRABIKISIERØ 2ESQIEUEDØ FQNLHSSOVVVTMNQG DIRABIKISIERDNCTLEMSRCNMUEMSINM CNMUEMSINM?ACCERRIBKE?ODFODF


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

02

DEVELOPMENT OF MODELS OF PHYSICAL ACTIVITIES, SPORT EVENTS & EXERCISE PROGRAMS AUTHORS: Konstantinos Karteroliotis ØProfessor in Research Methods in Physical Activity Maria Psychountaki ØAssociate Professor of Psychology-Sport psychology Nektarios Staurou ØAssistant Professort of Sport Psychology and Motor Behavior Emmanouil Skordilis ØAssociate Professor in Adapted Physical Activity

HELLENIC REPUBLIC

N National and Kapodistrian University of Athens

INTRODUCTION $TQIMGØSHEØKARSØDECADERØ%TQNOEØIRØFACIMGØSHEØ CHAKKEMGEØ NFØ AØ QAOIDØ QIREØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRERØ 3OECIÜCAKKX Ø LEMSAKØ IKKØ HEAKSHØ IRØ QERONMRIBKEØ FNQØ AKLNRSØ Ø NFØ SHEØ BTQDEMØ NFØ DIREAREØ IMØ %TQNOEØAMDØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØAÛECSØNMEØ NTSØ NFØ FNTQØ IMDIUIDTAKRØ ASØ RNLEØ SILEØ IMØ KIFEØ &TQSHEQLNQE ØØNTSØNFØSHEØØCNTMSQIERØVISHØSHEØ HIGHERSØRTICIDEØQASERØIMØSHEØVNQKDØAQEØKNCASEDØIMØ SHEØ%TQNOEAMØQEGINMØ7(/ Ø Ø 0ENOKEØVISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØRTCHØARØ AMWIESX ØDEOQERRINM ØRCHIYNOHQEMIA ØAMDØBIONKAQØ DIRNQDEQRØAQEØRSQIUIMGØSNØILOQNUEØSHEIQØPTAKISXØNFØ KIFEØFNKKNVIMGØAØDIÛEQEMSØMTLBEQØNFØSQEASLEMSRØ !KSHNTGHØ AØ MTLBEQØ NFØ QECEMSØ QEREAQCHØ AMDØ CKIMICAKØÜMDIMGRØHAUEØOQNUEDØSHEØTREFTKMERRØNFØ OHXRICAKØACSIUISXØARØAMØAKSEQMASIUEØOQEUEMSASIUEØ RSQASEGXØ AMDØ ADȫTRSØ RTOOKELEMSAQXØ NQØ CNLOKELEMSAQX Ø SQEASLEMSØ FNQØ LEMSAKØ IKKMERRØ EG Ø&IQSHØESØAK ØØ2NREMBATLØESØAK Ø Ø LNRSØNFØLEDICAKØOQACSISINMEQRØDNØMNSØRTOONQSØISRØ

TREFTKMERRØ 4HEXØ CKAILØ SHASØ OHXRICAKØ EWEQCIRE Ø AOAQSØFQNLØDEOQERRINM ØIRØMNSØCNMRIDEQEDØARØAMØ EÛECSIUEØSQEASLEMSØFNQØLEMSAKØIKKMERRERØ &TQSHEQLNQE ØQECEMSØQEREAQCHØIMSEQUEMSINMRØ HAUEØRSQNMGKXØRTOONQSEDØSHASØOHXRICAKØACSIUISX EWEQCIREØHARØSHEØONSEMSIAKØFNQØILOQNUIMGØLEMSAKØ AMDØOHXRICAKØHEAKSHØIMØIMDIUIDTAKRØVISHØAØLAȫNQØ DEOQERRINMØAMDØORXCHNSICØDIRNQDEQRØ&IQSHØESØAK Ø Ø 2NREMBATLØ ESØ AK Ø Ø !KRN Ø OHXRICAKØ ACSIUISXEWEQCIREØ HARØ BEEMØ FNTMDØ SNØ QEDTCEØ ATDISNQXØ HAKKTCIMASINMRØ AMDØ ILOQNUEØ RKEEOØ OASSEQMRØAMDØKEUEKRØNFØREKF ERSEELØIMØIMDIUIDTAKRØ VHNØ HAUEØ BEEMØ DIAGMNREDØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ &IQSHØESØAK Ø Ø+ILHXØESØAK Ø Ø ,IJEVIRE Ø QEREAQCHØ IMØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØDIRNQDEQRØRHNVRØSHASØOHXRICAKØACSIUISIERØ AMDØ EWEQCIREØ OQNGQALRØ AQEØ ILONQSAMSØ IMØ ILOQNUIMGØ SHEØ OHXRICAKØ HEAKSHØ NFØ SHEREØ IMDIUIDTAKRØ 4HEØ KISEQASTQEØ RTGGERSEDØ SHASØ SHEREØ OENOKEØ DIEØ Ø SNØ Ø XEAQRØ EAQKIEQØ SHAMØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ VISHØ OQNBKELRØ QEKASEDØ SNØ ONNQØ ACCERRØ SNØ LEDICAKØ CAQE Ø ONNQØ DIES Ø LEDICASINM IMDTCEDØ VEIGHS Ø RIGMIÜCAMSØ VEIGHSØ


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

GAIM ØRLNJIMGØAMDØKISSKEØNQØMNØEWEQCIREØ3AHAØESØ AK Ø &IMAKKX Ø OHXRICAKØ ACSIUISIERØ AQEØ CNMRIDEQEDØ ARØEÛECSIUEØSNNKRØFNQØSQEASIMGØLEMSAKØDIRNQDEQRØ BECATREØ SHEXØ AQEØ A Ø CNRS EÛECSIUEØ AKSEQMASEØ strategies to those who prefer not to use LEDICASINMØ NQØ VHNØ CAMMNSØ ACCERRØ SHEQAOX Ø B Ø ARRNCIASEDØ VISHØ LIMILAKØ ADUEQREØ RIDE EÛECSR Ø C ØIMDEÃœMISEKXØRTRSAIMEDØBXØSHEØIMDIUIDTAK ØAMDØ D ØABKEØSNØRILTKSAMENTRKXØILOQNUEØOHXRICAKØARØ VEKKØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ SACJKEØ LEMSAKØ IKKMERRØ 4AXKNQØØ&ATKJMEQ Ø 

STATEMENT OF THE PROBLEM The purpose of the position statement IRØ SNØ DIRCTRRØ SHEØ BEMEÜCIAKØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXEWEQCIREØ RTCHØ ARØ AEQNBICØ EWEQCIRE Ø VAKJIMG ØXNGAØESC ØTONMØIMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØ HEAKSHØOQNBKELRØ-NQEØROECIÜCAKKXØQEREAQCHØARØ VEKKØCKIMICAKØÜMDIMGRØHAUEØIMDICASEDØRNØFAQØSHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ OHXRICAKØ EWEQCIREØ HAUEØ AØ ONRISIUEØ EÛECSØ SNØ UAQINTRØ ORXCHNKNGICAKØ IRRTERØ RTCHØARØREKF ERSEEL ØREMREØNFØLARSEQX ØAMWIESX Ø AMDØ DEOQERRINMØ ARØ VEKKØ ARØ SNØ UAQINTRØ REUEQEØ LEMSAKØIKKMERRERØRTCHØARØRCHIYNOHQEMIA ØRCHIYN AÛECSIUEØ DIRNQDEQR Ø AMDØ BIONKAQØ DIRNQDEQRØ !DDISINMAKKX Ø SHEQEØ IRØ EUIDEMCEØ SHASØ LEMSAKØ IKKØ OENOKEØ VHNØ AQEØ RXRSELASICAKKXØ EMGAGEDØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISXEWEQCIREØ OQNGQALRØ ILOQNUEØ SHEIQØOHXRICAKØAMDØHEAKSHØNTSCNLER ØARØVEKKØARØ SHEIQØPTAKISXØNFØKIFE 4HEØ )MSEQMASINMAKØ #KARRIÜCASINMØ NFØ &TMCSINMIMG Ø$IRABIKISXØAMDØ(EAKSHØ^Ø)#&Ø7(/ Ø ØVARØTREDØARØSHEØBQNADØFQALEVNQJØIMØSHEØ OQEREMSØ ONKICXØ OAOEQØ +HAMØ Ø 0AKKAMS Ø Ø 4HEØ )#&Ø VARØ DEUEKNOEDØ BXØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ 7(/ Ø SNØ QEOKACEØ SHEØ NTSDASEDØ )MSEQMASINMAKØ #KARRIÜCASINMØ NFØ )LOAIQLEMS Ø $IRABIKISXØ AMDØ (AMDICAOØ )#)$( Ø SHQNTGHØ CNKKABNQASINMØ VISHØ AØ UAQIESXØ NFØ RSAJEHNKDEQR Ø ACQNRRØ REUEQAKØ CNTMSQIERØ AMDØ CTKSTQERØ *EKRLA Ø Ø 4HEØ GEMEQAKØ )#&Ø CNMCEOSØ `CNLBIMERaØ SHEØ LEDICAKØ AMDØ RNCIAKØ AROECSRØ IMSNØ AØ `BIN ORXCHNRNCIAKØ LNDEKaØ AMDØ UIEVRØ DIRABIKISXØ SHQNTGHØSHEØIMSEQACSINMØNFØBINKNGICAK ØOEQRNMAKØ AMDØ RNCIAKØ FACSNQRØ ,IØ ESØ AK Ø Ø $IRABIKISXØ IRØ EWOEQIEMCEDØ ARØ AØ DECQELEMSØ NFØ FTMCSINMIMGØ QEKASEDØSNØAØDIREAREØEGØLEMSAKØHEAKSH ØROIMAKØ CNQDØ IMȫTQX Ø ESC Ø VHICHØ LAXØ IMSEQACSØ VISHØ CNMSEWSTAKØFACSNQRØEMUIQNMLEMSAKØAMDØOEQRNMAK Ø AMDØ KEADØ IMDIUIDTAKRØ SNØ EWOEQIEMCEØ ACSIUISXØ KILISASINMRØ AMDØ OAQSICIOASINMØ QERSQICSINMRØ IMØ SHEIQØDAIKXØKIUER

BASIC DEFINITIONS Mental health -EMSAKØHEAKSHØIRØDEÃœMEDØARØAØRSASEØNFØVEKK BEIMGØ IMØ VHICHØ EUEQXØ IMDIUIDTAKØ QEAKIYERØ HIR HEQØ NVMØ ONSEMSIAK Ø CAMØ CNOEØ VISHØ SHEØ MNQLAKØ RSQERRØ NFØ KIFE Ø VNQJØ OQNDTCSIUEKXØ AMDØ FQTISFTKKX Ø AMDØ IRØ ABKEØ SNØ LAJEØ AØ CNMSQIBTSINMØ SNØ HIRHEQØ CNLLTMISXØ7(/ Ø 4HEØ ONRISIUEØ DILEMRINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ RSQERREDØ IMØ 7(/aRØ DEÃœMISINMØ NFØ HEAKSHØ ARØ CNMSAIMEDØIMØISRØCNMRSISTSINMØb(EAKSHØIRØAØRSASEØ NFØ CNLOKESEØ OHXRICAK Ø LEMSAKØ AMDØ RNCIAKØ VEKK BEIMGØAMDØMNSØLEQEKXØSHEØABREMCEØNFØDIREAREØNQØ IMÃœQLISXcØ -EMSAKØ HEAKSHØ IRØ SHEØ FNTMDASINMØ FNQØ SHIMJIMG Ø CNLLTMICASINM Ø KEAQMIMG Ø QERIKIEMCEØ AMDØREKF ERSEELØNFØAMØIMDIUIDTAKØ-EMSAKØHEAKSHØ IRØ AKRNØ SHEØ JEXØ SNØ QEKASINMRHIOR Ø OEQRNMAKØ AMDØ ELNSINMAKØ VEKKØ BEIMGØ AMDØ CNMSQIBTSINMØ SNØ CNLLTMISXØNQØRNCIESX -EMSAKØHEAKSHØIMUNKUERØEÛECSIUEØFTMCSINMIMGØ IMØ DAIKXØ ACSIUISIERØ QERTKSIMGØ IMØ OQNDTCSIUEØ ACSIUISIERØ VNQJ Ø RCHNNK Ø CAQEØ GIUIMG Ø HEAKSHXØ QEKASINMRHIORØ AMDØ ABIKISXØ SNØ ADAOSØ SNØ CHAMGEØ AMDØCNOEØVISHØADUEQRISXØ

Physical activity - Physical exercise 7(/ØDEÜMERØOHXRICAKØACSIUISXØARØAMXØBNDIKXØ LNUELEMSØ OQNDTCEDØ BXØ RJEKESAKØ LTRCKERØ SHASØ QEPTIQERØ EMEQGXØ EWOEMDISTQEØ ^Ø IMCKTDIMGØ ACSIUISIERØ TMDEQSAJEMØ VHIKEØ VNQJIMG Ø OKAXIMG Ø CAQQXIMGØ NTSØ HNTREHNKDØ CHNQER Ø SQAUEKKIMG Ø AMDØ EMGAGIMGØ IMØ QECQEASINMAKØ OTQRTISRØ 2EGTKAQØ LNDEQASEØ IMSEMRISXØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ^RTCHØ ARØ VAKJIMG ØCXCKIMG ØNQØOAQSICIOASIMGØIMØRONQSR ØHARØ RIGMIÜCAMSØBEMEÜSRØFNQØHEAKSHØ7(/ Ø 4HEØ SEQLØ bOHXRICAKØ ACSIUISXcØ RHNTKDØ MNSØ BEØ CNMFTREDØVISHØbEWEQCIREc ØVHICHØIRØAØRTBCASEGNQXØ NFØOHXRICAKØACSIUISXØSHASØIRØOKAMMED ØRSQTCSTQED Ø QEOESISIUE ØAMDØAILRØSNØILOQNUEØNQØLAIMSAIMØNMEØ NQØLNQEØCNLONMEMSRØNFØOHXRICAKØÜSMERRØ"EXNMDØ EWEQCIRE ØAMXØNSHEQØOHXRICAKØACSIUISXØSHASØIRØDNMEØ DTQIMGØKEIRTQEØSILE ØFNQØSQAMRONQSØSNØGESØSNØAMDØ FQNLØOKACER ØNQØARØOAQSØNFØAØOEQRNMaRØVNQJ ØHARØ AØ HEAKSHØ BEMEÜSØ &TQSHEQ Ø BNSHØ LNDEQASE Ø AMDØ UIGNQNTR IMSEMRISXØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ILOQNUEØ HEAKSHØ7(/ Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ OQNLNSERØ VEKKBEIMG Ø OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSH Ø OQEUEMSRØ DIREARE Ø ILOQNUERØ RNCIAKØ CNMMECSEDMERRØ AMDØ PTAKISXØ NFØ KIFE ØOQNUIDERØECNMNLICØBEMEÜSRØAMDØCNMSQIBTSERØ SNØ EMUIQNMLEMSAKØ RTRSAIM ABIKISXØ #NLLTMISIERØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

SHASØRTOONQSØHEAKSHØEMHAMCIMGØOHXRICAKØACSIUISX Ø IMØAØUAQIESXØNFØACCERRIBKEØAMDØAÛNQDABKEØVAXR Ø ACQNRRØ DIÛEQEMSØ RESSIMGRØ AMDØ SHQNTGHNTSØ KIFE Ø CAMØ ACHIEUEØ LAMXØ NFØ SHEREØ BEMEÜSRØ 4HEØ 4NQNMSNØ #HAQSEQØ FNQØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ Ø NTSKIMERØFNTQØACSINMRØBAREDØTONMØMIMEØGTIDIMGØ OQIMCIOKERØAMDØIRØAØCAKKØFNQØAKKØCNTMSQIER ØQEGINMRØ AMDØCNLLTMISIERØSNØRSQIUEØFNQØGQEASEQØONKISICAKØ AMDØ RNCIAKØ CNLLISLEMSØ SNØ RTOONQSØ HEAKSHØ EMHAMCIMGØOHXRICAKØACSIUISXØFNQØAKKØ"TKK Ø'ATUEM Ø "ATLAM Ø3HIKSNM Ø+NHK ØØ3AKLNM Ø 

Sport !MØ ACSIUISXØ IMUNKUIMGØ OHXRICAKØ EWEQSINMØ AMDØ RJIKKØ IMØ VHICHØ AMØ IMDIUIDTAKØ NQØ SEALØ CNLOESERØ AGAIMRSØ AMNSHEQØ NQØ NSHEQRØ FNQØ EMSEQSAIMLEMSØ !MØNCCARINMØIMØVHICHØOENOKEØCNLOESEØIMØUAQINTRØ ASHKESICØACSIUISIERØ/WFNQDØ,IUIMGØ$ICSINMAQX 3ONQSØIMØ5+ØNQØRONQSRØIMØ53!ØAQEØAKKØTRTAKKXØ FNQLRØ NFØ CNLOESISIUEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NQØ GALERØ VHICH Ø SHQNTGHØ CARTAKØ NQØ NQGAMIYEDØ OAQSICIOASINM ØAILØSNØTRE ØLAIMSAIMØNQØILOQNUEØ OHXRICAKØ ABIKISXØ AMDØ RJIKKRØ VHIKEØ OQNUIDIMGØ EMȫNXLEMSØSNØOAQSICIOAMSR ØAMDØIMØRNLEØCARER Ø EMSEQSAIMLEMSØFNQØROECSASNQRØ7IJIOEDIA 

MOTIVATION 2EGTKAQØ IMUNKUELEMSØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ AMDØ EWEQCIREØ OQNGQALRØ CAMØ HEKOØ IMDIUIDTAKRØ VISHØLIKDØAMDØREUEQEØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØSNØ ILOQNUEØBNSHØSHEIQØOHXRICAKØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ ARØVEKKØARØSHEIQØPTAKISXØNFØKIFEØ

METHODS/PROCEDURE/ APPROACH 4HEØ GNAKØ NFØ SHIRØ RECSINMØ VARØ SNØ ERSABKIRHØ GEMEQAKØ GTIDEKIMER Ø BAREDØ NMØ QECEMSØ RCIEMSIÜCØ EUIDEMCE Ø RTOONQSIMGØ SHEØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIRE Ø TONMØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ -(0 Ø )MØ NQDEQØ SNØ QEACHØ SHASØ GNAK Ø AØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ VARØ CNMDTCSED Ø FNKKNVIMGØ SHEØ GTIDEKIMERØ NFØ !CJKEX Ø 3VAM Ø,ADVIGØAMDØ4TCJEQØ Ø!CCNQDIMGØSNØ !CJKEXØESØAKØ ØDIÛEQEMSØSXOERØNFØRCIEMSIÜCØ PTERSINMRØ LAXØ BEØ AMRVEQEDØ BXØ DIÛEQEMSØ SXOERØ NFØ QEREAQCHØ 4HEØ RTOONQSIMGØ KEUEKØ NFØ EUIDEMCEØ ,/% Ø Nà EMØ CAKKEDØ HIEQAQCHXØ NFØ EUIDEMCE ØIRØOQNUIDEDØBXØRSTDIERØVISHØDIÛEQEMSØ LESHNDNKNGICAKØ PTAKISXØ 4HEØ HIGHERSØ KEUEKØ NFØ EUIDEMCEØ IRØ OQNUIDEDØ BXØ RXRSELASICØ QEUIEVRØ

NQØ LESA AMAKXRER Ø FNKKNVEDØ BXØ QAMDNLIYEDØ CNMSQNKØ SQIAKRØ 2#4R Ø CNMSQNKØ SQIAKRØ VISHNTSØ QAMDNLIYASINMØ PTARIØ EWOEQILEMSAK Ø ESCØ "AREDØ NMØ SHEØ ABNUE Ø RXRSELASICØ QEUIEVRØ VISHØ IMSEQUEMSINMRØIMCNQONQASIMGØ0!ØAMDØEWEQCIREØSNØ SQEASØIMDIUIDTAKRØVISHØ-(0ØVEQEØCNMRIDEQEDØ!Ø BQNADØREAQCHØRSQASEGXØVARØIMSQNDTCED ØIMCKTDIMGØ AØ CNLBIMASINMØ NFØ JEXØ VNQDRØ EGØ `OHXRICAKØ ACSIUISXa Ø`EWEQCIREa Ø`HEAKSHa Ø`QECQEASINMa Ø`LEMSAKØ HEAKSHa Ø`OASIEMSRØVISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRa Ø `QEUIEVØ RSTDIERa Ø DELEMSIAa Ø BIONKAQØ DIRNQDEQa Ø `AMWIESXØ DIRNQDEQa Ø `DEOQERRINMa Ø IMØ SHEØ 3CNOTR Ø 0TB-EDØAMDØ#NCHQAMEØ,IBQAQXØDASABARERØ

REVIEW OF THE LITERATURE Exercise and Depression relationship: Research evidence 4HEØ EÛECSØ NFØ EWEQCIREØ NMØ DEOQERRINMØ HARØ BEEMØ SHEØ RTBȫECSØ NFØ QEREAQCHØ FNQØ REUEQAKØ DECADER Ø AMDØ SHEØ KISEQASTQEØ NMØ SHEØ RTBȫECSØ IRØ GQNVIMGØDTQIMGØSHASØKARSØFEVØXEAQRØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIREØ AQEØ QECNLLEMDEDØ IMØ CKIMICAKØ SQEASLEMSØ GTIDEKIMERØ ARØ NMEØ NFØ SHEØ ONSEMSIAKØ NOSINMRØ SHASØ RHNTKDØ BEØ NÛEQEDØ SNØ OASIEMSRØ VISHØ RTBSHQERHNKDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ NQØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØ KEUEKRØ NFØ DEOQERRINMØ #KEAQE Ø 0AQIAMSE Ø 9NTMG Ø !MDEQRNM Ø #HQIRSLAR Ø #NVEMØ ESØ AK Ø Ø %JJEJAJIR Ø Ø 4HIRØ QECNLLEMDASINMØ IRØ BAREDØ NMØ SHEØ ARRTLOSINMØ SHASØ EWEQCIREØ CAMØ REQUEØ ARØ AØ ORXCHNØ OQNOHXKACSICØ FACSNQØ FNQØ SHEØ SQEASLEMSØNFØOASIEMSRØVHNØHAUEØAKRNØAØLIWØNFØ LEMSAKØAMDØOHXRICAKØHEAKSHØOQNBKELRØ%WEQCIREØ SHEQAOXØ AKRNØ ILOQNUERØ BNDXØ ILAGE Ø OASIEMSØ RØ CNOIMGØ RSQASEGIERØ VISHØ MEGASIUEØ ELNSINMR Ø PTAKISXØNFØFALIKXØAMDØVNQJØKIFE ØAMDØIMDEOEMDEMCEØ IMØ ACSIUISIERØ NFØ SHEIQØ DAIKXØ KIFEØ +MAOEM Ø 6AMCALFNQS Ø-NQIEM ØØ-AQCHAK Ø Ø5RIMGØAØ DIÛEQEMSØAOOQNACH Ø3STBBR Ø6AMCALOFNQS Ø&IQSH Ø 3CHTCH Ø(AKKGQEM Ø3LISHØESØAKØ ØEWALIMEDØ SHEØARRNCIASINMØALNMGØREDEMSAQXØBEHAUINQØAMDØ DEOQERRINMØ IMØ Ø IMDIUIDTAKRØ TRIMGØ CQNRR RECSINMAKØ DASA Ø VHICHØ VEQEØ AMAKXYEDØ IMØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMaRØ 3STDXØ NMØ 'KNBAKØ !GEIMGØAMDØ!DTKSØ(EAKSHØ4HEØQERTKSRØIMDICASEDØ SHASØ REKF QEONQSEDØ REDEMSAQXØ BEHAUINQØ VARØ MEGASIUEKXØ KIMJEDØ SNØ IMDIUIDTAKRaØ EWOEQIEMCEØ NFØ DEOQERRINMØ -NQEØ ROECIÜCAKKX Ø OENOKEØ VISHØ DEOQERRINMØ ROEMSØ AOOQNWILASEKXØ LNQEØ SHAMØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

Ø LIMTSERØ EUEQXØ DAXØ IMØ REDEMSAQXØ BEHAUINQRØ SHAMØ MNM DEOQERREDØ OAQSICIOAMSR Ø VHICHØ VARØ IMCQEAREDØ SNØ Ø LIMTSERØ FNQØ ADTKSRØ AGEDØ ABNUEØ Ø XEAQRØ NKDØ 4HEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ REDEMSAQXØ BEHAUINQØ AMDØ DEOQERRINMØ IMCQEAREDØ ASØ HIGHEQØ KEUEKRØ NFØ REDEMSAQXØ BEHAUINQ Ø AMDØ ROECIÜCAKKXØ VHEMØ ISØ VARØ EWCEEDIMGØ LNQEØ SHAMØ HØOEQØDAXØ &NKKNVIMGØ SHEØ OQEUINTRØ ÜMDIMGR Ø SHEØ 2NXAKØ !TRSQAKIAMØ AMDØ .EVØ :EAKAMDØ #NKKEGEØ NFØ 0RXCHIASQIRSRØ -AKHI Ø "ARRESS Ø "NXCE Ø "QXAMS Ø &ISYGEQAKD Ø &QISYØ ESØ AK Ø Ø LEMSINMEDØ SHASØ SHEØKACJØNFØEWEQCIREØIRØQECNGMIYEDØARØAMØbAGEMSØ SHASØCAMØONSEMSIAKØKNVEQØLNNDcØ!RØRTCH ØISØIRØAØ FACSNQØSHASØRHNTKDØBEØADDQERREDØASØbRSEOØYEQNcØ NFØ RSEOOEDØ SQEASLEMSØ bISØ RSAMDRØ SNØ CNLLNMØ QEARNMØ SHASØ FNQØ BNSHØ LNNDØ AMDØ GEMEQAKØ LEDICAKØ VEKK BEIMGØ REDEMSAQXØ OASIEMSRØ RHNTKDØ BEØ ACSIUEKXØ EMCNTQAGEDØ SNØ EMGAGEØ IMØ QEGTKAQØ EWEQCIREcØ OØ Ø b3SEOØ NMEcØ SQEASLEMSRØ ORXCHNKNGICAKØ SHEQAOXØ NQØ OHAQLACNSHEQAOX Ø RHNTKDØBEØIMISIASEDØNMKXØIFØbRSEOØYEQNcØLEARTQERØ OQNUEØIMRTÞCIEMSØ%JJEJAJIRØØ-TQQI Ø ØOØ ! Ø "AREDØ NMØ SHEØ VIDEØ CKIMICAKØ AMDØ SHENQESICAKØ JMNVKEDGEØ NMØ EWEQCIREØ AMDØ DEOQERRINM Ø QEREAQCHEQRØ HAUEØ MNSICEDØ SHASØ EWEQCIREØ LIGHSØ AÛECSØ DIÛEQEMSKXØ DIÛEQEMSØ KEUEKRØ NFØ DEOQERRINMØ 4HEØ ONRISIUEØ EÛECSØ NFØ EWEQCIREØ HARØ BEEMØ RTOONQSEDØ AMDØ VEKKØ ERSABKIRHEDØ FNQØ RTBSHQERHNKDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ NQØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØDEOQERRINMØ)MØADDISINMØSNØSHAS ØQECEMSØ LESA AMAKXSICØ AMDØ QEUIEVØ RSTDIERØ RTGGERSEDØ SHASØ EWEQCIREØ CAMØ QEDTCEØ DEOQERRINMØ REUEQISXØ ALNMGØ ADTKSRØ VISHØ LAȫNQØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQØ -$$ Ø.ARRSARIA Ø"AJEQ Ø(AKOIM Ø(IDER Ø,EVIM Ø +EKKX Ø Ø #AKKIRSEQ Ø Ø 'IUEMØ SHEØ KILISASINMRØ AMDØ ACCERRIBIKISXØ NFØ CTQQEMSØ ORXCHNKNGICAKØ AMDØ OHAQLACNSHEQAOXØSQEASLEMSØAOOQNACHER ØSHEQEØ IRØAMØTQGEMSØMEEDØSNØEWSEMDØSQEASLEMSØNOSINMRØ FNQØ XNTSHØ VISHØ -$$Ø !RØ SHEQEØ IRØ RTBRSAMSIAKØ DIÛEQEMCEØIMØRNLEØCARERØALNMGØDIÛEQEMSØKEUEKØ NFØDEOQERRINM ØSHEØ#AMADIAMØ.ESVNQJØFNQØ-NNDØ AMDØ!MWIESXØ4QEASLEMSRØ2AUIMDQAM Ø"AKMEAUER Ø &ATKJMEQ Ø /QSIY Ø -C)MSNRH Ø -NQEHNTREØ ESØ AK Ø Ø QECNLLEMDEDØ EWEQCIREØ ARØ bÜQRS KIMEØ LNMNSHEQAOXØ FNQØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØ LAȫNQØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQØ AMDØ ARØ RECNMD KIMEØ ADȫTMCSIUEØ SQEASLEMSØ FNQØ LNDEQASEØ SNØ REUEQEØ LAȫNQØDEOQERRIUEØDIRNQDEQcØOØ )MØ ADDISINMØ SNØ SHEØ ABNUE Ø LESA AMAKXSICØ AMDØQEUIEVØRSTDIERØRSQNMGKXØRTOONQSØSHEØCKAILØ SHASØ EWEQCIREØ IRØ AMØ EUIDEMCE BAREDØ SQEASLEMSØ FNQØBNSHØKNVØSNØLEDITLØAMDØLAȫNQØDEOQERRINMØ DIRNQDEQØ -$$ Ø ARØ VEKKØ 3CHTCH Ø 6AMCALOQNà Ø

2ICHAQDR Ø 2NREMBATL Ø 7AQD Ø Ø 3STBBR Ø Ø ,AQGEQØEÛECSRØVEQEØMNSEDØFNQØOHXRICAKØACSIUISXØ IMSEQUEMSINMRØ IMØ -$$ Ø TRIMGØ AEQNBICØ EWEQCIRE Ø ASØ LNDEQASEØ AMDØ UIGNQNTRØ IMSEMRISIER Ø IMØ AMØ TMRTOEQUIREDØ AMDØ RTOEQUIREDØ RESSIMGØ BXØ EWEQCIREØOQNFERRINMAKRØ"AREDØNMØSHAS ØEWEQCIREØ REELRØ SNØ EWEQSØ AMØ ILONQSAMSØ AMDØ RIGMIÜCAMSØ AMSIDEOQERRAMSØEÛECSØIMØOENOKEØVISHØDEOQERRINMØ IMCKTDIMGØ -$$ Ø )MØ RNLEØ CARER Ø OQEUINTRØ QEREAQCHØ DIDMaSØ IMDICASEØ AMXØ EÛECSØ NFØ EWEQCIREØ NMØ DEOQERRINM Ø HNVEUEQØ QECEMSØ LESA AMAKXRERØ LAXØ HAUEØ TMDEQERSILASEDØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ EWEQCIREØ DTEØ SNØ OTBKICASINMØ BIARØ %JJEJAJIR Ø Ø&IMAKKX ØQEREAQCHØÜMDIMGRØHAUEØRTOONQSEDØ SHASØ EUEMØ QEGTKAQØ KEIRTQE SILEØ EWEQCIREØ VARØ associated with reduced incidence of future DEOQERRINMØ (AQUEX Ø ĊUEQKAMD Ø (ASCH Ø 7ERREKX Ø -XJKESTM Ø Ø (NSNOF Ø Ø 4HEØ LAȫNQISXØ NFØ SHIRØ OQNSECSIUEØ EÛECSØ NCCTQQEDØ ASØ KNVØ KEUEKRØ NFØ EWEQCIREØ AMDØ VARØ NBREQUEDØ QEGAQDKERRØ NFØ IMSEMRISXØ NFØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ !àEQØ ADȫTRSLEMSØ FNQØ CNMFNTMDEQR Ø SHEØ ONOTKASINMØ ASSQIBTSABKEØFQACSINMØRTGGERSEDØSHAS ØARRTLIMGØ SHEØ QEKASINMRHIOØ VARØ CATRAK Ø Ø NFØ FTSTQEØ CARERØNFØDEOQERRINMØCNTKDØHAUEØBEEMØOQEUEMSEDØ IFØ AKKØ OAQSICIOAMSRØ HADØ EMGAGEDØ IMØ ASØ KEARSØ Ø HNTQØNFØOHXRICAKØACSIUISXØOEQØVEEJØ

Exercise and Anxiety relationship: Research evidence !KSHNTGH Ø NMKXØ FEVØ ONOTKASINMØ RTQUEXRØ LEARTQEØ AMWIESXØ DIRNQDEQR Ø KIFERSXKEØ CHAMGER Ø RTCHØARØAMØIMCQEAREØIMØKEUEKRØNFØOHXRICAKØACSIUISX Ø CAMØ BEØ AØ ONRISIUEØ SQEASLEMSØ RTOOKELEMSØ !Ø LESA AMAKXRIRØNFØEWEQCIREØAMDØAMWIESXØQEDTCSINMØ CNMDTCSEDØBXØ0ESQTYYEKKNØESØAKØ ØQEONQSEDØ AØRLAKK SN LNDEQASEØEÛECSØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ OQNGQALLERØ VISHØ QEROECSØ SNØ SQAISØ AMWIESXØ !MNSHEQØLESA AMAKXRIRØBXØ7IOÝI Ø2ESHNQRS ØAMDØ ,AMDEQRØ ØEWALIMEDØSHEØEÛECSRØNFØEWEQCIREØ NMØ AMWIESXØ AMDØ QEONQSEDØ KAQGEQØ QEDTCSINMRØ IMØ AMWIESXØ ALNMGØ EWEQCIREØ GQNTORØ SHAMØ MN SQEASLEMS CNMSQNKØ GQNTORØ &TQSHEQ Ø EWEQCIREØ GQNTORØ EWHIBISEDØ VIDEQØ QEDTCSINMRØ IMØ AMWIESXØ CNLOAQEDØVISHØGQNTORØSHASØQECEIUEDØAKSEQMASIUEØ FNQLRØNFØAMWIESX QEDTCIMGØSQEASLEMSØ !CSIUEØIMDIUIDTAKRØEWHIBISEDØFEVEQØRXLOSNLRØ NFØAMWIESXØCNLOAQEDØSNØIMACSIUER ØARØ!YEUEDNØ$AØ 3IKUAØESØAKØ ØQEONQSEDØ*AXAJNDXØ'TMADARAØ AMDØ (NRJEQØ Ø FNTMDØ SHASØ EWEQCIREØ CNTKDØ QEDTCEØRXLOSNLRØNFØAMWIESXØDIRNQDEQRØRTCHØARØ OAMICØ AMDØ RNCIAKØ OHNBIAØ (NVEUEQ Ø SHEXØ VEQEØ TMABKEØSNØLAJEØCNMCKTRINMRØABNTSØSHEØNOSILAKØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

LNDEØNQØIMSEMRISXØNFØEWEQCIRE )MØ SHEØ FQALEØ NFØ SHEØ .ASINMAKØ #NLNQBIDISXØ 3TQUEXØ IMØ 53 Ø 'NNDVIMØ Ø LEARTQEDØ AØ QAMGEØ NFØ AMWIESXØ DIRNQDEQRØ AMDØ SHEIQØ QEKASINMRHIOØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 4HEØ QERTKSRØ RHNVEDØ AØ RIGMIÜCAMSØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ QEGTKAQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ KNVEQØ OQEUAKEMCEØ NFØ CTQQEMSØ LAȫNQØ DEOQERRINM Ø OAMICØ ASSACJR Ø RNCIAKØOHNBIA ØROECIÜCØOHNBIAØAMDØAGNQAOHNBIAØ &TQSHEQLNQE Ø SHIRØ RSTDXØ OQNUIDEDØ EUIDEMCEØ NFØ AØ DNRE QERONMREØ EÛECS Ø VISHØ SHNREØ QEONQSIMGØ SHEØHIGHERSØOHXRICAKØACSIUISXØAKRNØQEONQSIMGØSHEØ KNVERSØOQEUAKEMCEØNFØLEMSAKØDIRNQDEQRØ (EQQIMG Ø /a#NMMNQ Ø AMDØ $IRHLAMØ Ø CNMDTCSEDØAØRXRSELASICØQEUIEVØNFØRSTDIERØSHASØ TREDØEWEQCIREØSQAIMIMGØARØAØSQEASLEMSØFNQØAMWIESXØ RXLOSNLRØ IMØ OASIEMSRØ VISHØ CHQNMICØ LEDICAKØ CNMDISINMRØ4HEXØFNTMDØAØOQNLIRIMGØMEVØKIMEØNFØ QEREAQCHØ SHASØ CNTKDØ HEKOØ LAMXØ OASIEMSRØ CNOEØ VISHØ AMWIESXØ RXLOSNLRØ -NQENUEQ Ø (EQQIMG Ø *ACNB Ø 3TUEG Ø $IRHLAMØ AMDØ /a#NMMNQØ Ø CNMDTCSEDØAMØIMSEQUEMSINMØRSTDXØVISHØOASIEMSRØ DIAGMNREDØ VISHØ GEMEQAKIREDØ AMWIESXØ DIRNQDEQØ 4HEØQEREAQCHEQRØFNTMDØSHASØSHEØEWEQCIREØGQNTORØ QERIRSAMCEØAMDØAEQNBICØSQAIMIMG ØQEDTCEDØVNQQXØ RXLOSNLRØ IMØ CNLOAQIRNMØ SNØ SHEØ MNM EWEQCIREØ GQNTOØ &IMAKKX ØIMØSHEØEWEQCIREØORXCHNKNGXØKISEQASTQEØ SHEØ QEDTCSINMRØ IMØ AMWIESXØ QERTKSIMGØ FQNLØ OHXRICAKØACSIUISXØREELØSNØKARSØKNMGEQØCNLOAQEDØ SNØEWCKTRIUEØCNTMREKKIMGØNQØLEDICAKØSQEASLEMSRØ %WEQCIREØ CAMØ LAJEØ IMDIUIDTAKRØ LNQEØ QERIRSAMSØ SNØ RSQERR Ø VHIKEØ IMDIUIDTAKRØ VHNØ OAQSICIOASEØ IMØ OHXRICAKØACSIUISIERØAQEØBESSEQØABKEØSNØDEAKØVISHØ EUEQXØDAXØDIÞCTKSIERØAMDØRSQERRFTKØRISTASINMRØ

Exercise and Schizophrenia relationship: Research evidence 0HXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIREØ IRØ perceived as the cornerstone to prevent CAQDINUARCTKAQØ DIREARERØ AMDØ ARRNCIASEDØ LNQSAKISXØQASERØDTEØSNØTMHEAKSHXØDIESAQXØHABISR Ø REDEMSAQXØ KIFERSXKE Ø VEIGHSØ GAIM Ø DIABESER Ø LESABNKICØRXMDQNLE ØAKCNHNKØAMDØSNBACCNØTRE Ø ESCØ 4HEØ LNRSØ CNLLNMKXØ ELOKNXEDØ FNQLØ NFØ 0!Ø IRØ SHEØ IMUNKUELEMSØ IMØ AEQNBICØ EWEQCIREØ AMDØ SHEQEØIRØAØRTBRSAMSIAKØBNDXØNFØQECEMSØKISEQASTQEØ EWALIMIMGØ SHEØ ONRISIUEØ EÛECSØ NFØ AEQNBICRØ FNQØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ 4HEØ SHENQXØ BEHIMDØ SHEØ ABNUEØ ROECTKASINMØ KIERØ IMØ OQEUINTRØ QEREAQCHØ ÜMDIMGRØ CKAILIMGØ SHASØ AEQNBICØ EWEQCIREØHARØAMØEÛECSØTONMØASSEMSINM ØLELNQXØ AMDØ EWECTSIUEØ FTMCSINMØ SHQNTGHØ RSILTKASIMGØ

METQNOKARSICISXØ%WEQCIREØIMCQEAREØHIOONCALOAKØ UNKTLEØ AMDØ VHISEØ LASSEQØ IMSEGQISXØ ARØ VEKKØ &TQSHEQØQEREAQCHØIMØOASIEMSRØVISHØRCHIYNOHQEMIAØ HAUEØ DELNMRSQASEDØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ EWEQCIREØIRØARRNCIASEDØVISHØEMHAMCEDØCNGMISIUEØ RJIKKR Ø GQEASEQØ VHISEØ AMDØ GQEXØ LASSEQØ UNKTLEØ AMDØ HIOONCALOAKØ UNKTLEØ METQNSQNOHICØ FACSNQØ "$.& ØSHASØOQNLNSEØBQAIMØOKARSICISX !CCNQDIMGKX Ø QECEMSØ LESAØ AMAKXSICØ RSTDIER Ø review studies and RCTs for the treatment of OASIEMSRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ SHQNTGHØ EWEQCIREØ AMDØ 0!Ø VEQEØ EWALIMEDØ 4HEØ GNAKØ VARØ SNØ RTLLAQIYEØ SHEØ QECEMSØ KISEQASTQEØ AMDØ OQNUIDEØ GTIDEKIMERØ SNØ QEREAQCHEQR Ø CKIMICIAMRØ AMDØ OQACSISINMEQRØ AKIJEØ ADDQERRIMGØ SHEØ MEEDRØ NFØ IMDIUIDTAKRØVISHØRCHIYNOHQEMIA &IQSHØESØAKØ ØFNTMDØONRISIUEØQERTKSRØNFØ AEQNBICRØ AMDØ CKAILEDØ SHASØ IMØ NQDEQØ SNØ QEACHØ VIDEQØBEMEÜSRØFQNLØEWEQCIRE ØIMSEQUEMSINMRØTRIMGØ HIGHEQØDNRAGERØLIMTSERØOEQØVEEJ ØIMØRTOEQUIREDØ RESSIMGRØ VISHØ ROECIAKIYEDØ OQNFERRINMAKRØ AQEØ QEPTIQEDØ 0NRISIUEØ QERTKSRØ VEQEØ AKRNØ EUIDEMSØ FQNLØAØUAQIESXØNFØ2#4ØRSTDIER ØVISHØAØDIÛEQEMSØ DTQASINMØ EGØ Ø VEEJR Ø Ø VEEJR Ø Ø VEEJR Ø Ø LNMSHR Ø EWEQCIREØ LNDTKERØ EGØ SQEADLIKKØ VAKJIMG Ø AEQNBICØ AMDØ AMAEQNBICØ ^Ø RSQEMGSHØ SQAIMIMG ØQERIRSAMCEØSQAIMIMG ØFQEPTEMCXØEGØØ NQØ Ø SILERØ OEQØ VEEJ Ø AMDØ IMSEMRISXØ KEUEKØ EGØ (EGGEKTMDØ ESØ AK Ø Ø 3CHEEVEØ ESØ AK Ø Ø 3SQARRIMGØ ESØ AK Ø Ø )SØ AOOEAQRØ SHEQEFNQEØ SHASØ AMXØ FNQLØ NFØ EWEQCIREØ LAXØ BEØ BEMEÜCIAK Ø BTSØ CATSINMØ RHNTKDØ BEØ GIUEMØ SNØ SHEØ GTIDEKIMERØ OQEREMSEDØ BXØ 6AMCALOFNQSØ ESØ AKØ Ø FNQØ SHEØDERIGMIMGØNFØ0!ØIMSEQUEMSINMØOQNGQALRØFNQØ IMDIUIDTAKRØVISHØRCHIYNOHQEMIAØ4HEREØGTIDEKIMERØ CKAILØ SHASØ ELOASHXØ AMDØ EMCNTQAGELEMSØ AQEØ ILONQSAMSØ IRRTERØ SHQNTGHNTSØ SHEØ IMSEQUEMSINM Ø RIMCEØ SHEØ OASIEMSRØ AQEØ Nà EMØ RSQTGGKIMGØ VISHØ ALBIUAKEMCEØ AMDØ DNTBSØ NFØ SHEIQØ ABIKISIERØ SNØ CNMSIMTEØAMDØJEEOØTOØVISHØSHEØDELAMDRØNFØSHEØ OQNGQALØ)SØIRØERREMSIAKØSNØCQEASEØIMSEQUEMSINMRØ BAREDØ TONMØ SHEØ OQEFEQEMCERØ NFØ OASIEMSR Ø AMDØ DEUEKNOØ AMØ IMDIUIDTAKIYEDØ OKAMØ SAJIMGØ IMSNØ account the barriers the patients are confronted VISHØ OHXRICAK Ø CNGMISIUEØ AMDØ ELNSINMAK Ø 4HEØ OASIEMSRØ LTRSØ DEUEKNOØ IMDIUIDTAKØ AMDØ ACHIEUABKEØ GNAKR Ø ADAOSABKEØ AKVAXRØ ACCNQDIMGØ SNØ SHEIQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ BACJGQNTMD Ø RIDE EÛECSRØ NFØ ORXCHNSQNOICØ LEDICASINM Ø OEQCEIUEDØ EWEQSINMØAMDØNUEQAKKØEWEQCIREØSNKEQAMCEØ&TQSHEQ Ø BESVEEM OEEQRØCNLOAQIRNMRØAQEØMNSØTREFTKØAMDØ ROECIAKIRSØ LAXØ FNCTRØ NMØ FACIKISASIMGØ OEQRNMAKØ reasons to participate and being active for the ONRISIUEØEWOEQIEMCEØNFØSHEØACSIUISIERØSHELREKUERØ AMDØ MNSØ FNQØ AØ KNMG KARSIMGØ AMDØ DIRSAMCEØ GNAKØ EGØ VEIGHSØ QEDTCSINM Ø )MRSEAD Ø ELOHARIYIMGØ


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

RHNQS SEQLØBEMEÜSRØIRØAØLNQEØFEARIBKEØAOOQNACH Ø IDEAKKXØ AàEQØ EACHØ RERRINMØ $EUEKNOLEMSØ NFØ AMØIDEMSISXØARØAMØACSIUEØÜSØOEQRNMØIRØERREMSIAKØ AMDØ EMCNTQAGELEMSØ NFØ GNAKØ LNDIÜCASINMRØ RNLESILERØ IRØ MECERRAQXØ 3OECIAKIRSRØ LAXØ AKRNØ MEEDØ SNØ ARJØ FNQØ RTOONQSØ EGØ FALIKXØ LELBEQRØ AMDØ FQIEMDR Ø AMDØ DIRCTRRØ VISHØ SHELØ OQNBKELRØ QEKASEDØSNØBAQQIEQRØFNQØOAQSICIOASINMØ

Exercise and Bipolar disorder relationship: Research evidence "ERIDERØ SHEØ CNLLNMØ OHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMS Ø EWEQCIREØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø HARØ BEEMØ IDEMSIÜEDØ ARØ AØ MNM OHAQLACNKNGICAKØ IMSEQUEMSINMØ DTEØ SNØ ISaRØ QEROECSIUEØ AMSI IMÝALLASNQXØEÛECSØTONMØOASIEMSRØVISHØ"IONKAQØ $IRNQDEQRØ "$ Ø 2EREAQCHEQRØ IMØ SHEØ ÜEKDØ AGQEEØ SHASØ "$Ø OASIEMSRØ EWOEQIEMCEØ RIGMIÜCAMSKXØ KNVEQØKEUEKRØNFØDAIKXØOHXRICAKØACSIUISXØ0! ØVISHØ QEROECSØSNØSHEØ!3#-ØGTIDEKIMERØ4HEØQEDTCEDØ0!Ø HARØBEEMØQEKASEDØSNØREUEQAKØRECNMDAQXØLEDICAKØ CNMDISINMR ØRTCHØARØSXOEØ))ØDIABESER ØLESABNKICØ RXMDQNLE Ø CAQDINUARCTKAQØ DIREARERØ #6$ Ø IMCQEAREDØ VEIGHS Ø AMDØ RSQNJEØ 4HEØ RECNMDAQXØ LEDICAKØ CNMDISINMRØ AMDØ SHEØ IMCQEAREDØ QIRJØ NFØ OHXRICAKØHEAKSHØOQNBKELRØHAUEØAMØILOACSØTONMØ SHEØCNTQREØNFØSHEØIKKMERR ØVISHØAMØIMCQEAREDØQIRJØ NFØQECTQQEMSØEOIRNDER ØFQEPTEMSØHNROISAKIYASINMR Ø TMHEAKSHXØ DIESAQXØ OASSEQMR Ø OHXRICAKØ IMACSIUISX Ø DEOQERRIUEØ QECTQQEMCE Ø RLNJIMG Ø RTBRSAMCEØ ABTRE ØKNV REKFØEÞCACX ØAMDØAMØNUEQAKKØQEDTCSINMØ IMØ SHEØ CNRS EÛECSIUEMERRØ NFØ SHEQAOETSICØ IMSEQUEMSINMR !CCNQDIMGKX Ø QERTKSRØ FQNLØ LESAØ AMAKXSICØ and review studies are presented to provide GEMEQAKØ GTIDEKIMERØ SNØ QEREAQCHEQR Ø CKIMICIAMRØ AMDØOQACSISINMEQRØAKIJEØADDQERRIMGØSHEØMEEDRØNFØ OASIEMSRØVISHØ"$Ø"ATEQØESØAKØ ØDERCQIBEDØ the therapeutic interventions targeting MTSQISINM Ø0!ØAMDØVEKKMERRØFNQØIMDIUIDTAKRØVISHØ"$Ø 4HEØIMSEQUEMSINMRØQAMGEDØIMØDTQASINMØFQNLØØ VEEJRØSNØØLNMSHR ØLAIMØNTSCNLEØLEARTQERØ EGØ"-) ØERSILASERØNFØATSNMNLICØFTMCSINMIMGØ EGØBKNNDØOQERRTQE ØGKTCNREØKEUEKR ØCHNKERSEQNK Ø PTAKISXØ NFØ KIFE Ø PTAKISXØ NFØ RKEEO Ø EWEQCIRE Ø SHNTGHSRØABNTSØDIESIMGØAMDØVEIGHSØKNRR ØLNND Ø IMÝALLASINMØEGØ# QEACSIUEØOQNSEIM ØESCØ4HEØ QEREAQCHEQRØFNTMDØSHASØSHEØIMSEQUEMSINMRØKEDØSNØ AØ DECQEAREØ IMØ BNDXØ VEIGHS Ø QEDTCEDØ DIARSNKICØ BKNNDØ OQERRTQE Ø DECQEAREDØ REUEQISXØ NFØ LAMICØ EOIRNDER ØIMCQEAREDØEMEQGXØAMDØEWEQCIREØKEUEKR Ø BESSEQØ FNNDØ CHNICER Ø ESCØ 4HEREØ EMCNTQAGIMGØ ÜMDIMGRØ IMCKTDEDØ IMDIUIDTAKIYEDØ RCQEEMIMGØ

AMDØ CNACHIMG Ø ADNOSINMØ AMDØ LAIMSEMAMCEØ NFØ BEHAUINQAKØ CHAMGER Ø RTRSAIMEDØ IMUNKUELEMSØ AMDØ CHNICEØ NFØ OQILAQXØ GNAKRØ EGØ ,IFEØ 'NAKRØ #NKKABNQASIUEØ#AQEØ Ø,'## 0NRISIUEØ ÜMDIMGRØ VEQEØ QEONQSEDØ FQNLØ 2#4Ø RSTDIERØEWALIMIMGØSHEØEMGAGELEMSØNFØ0!ØTONMØAØ UAQIESXØNFØLEARTQER ØRTCHØARØ"-) ØBNDXØVEIGHS Ø CHNKERSEQNK ØGKTCNREØKEUEKR ØVAIRSØCIQCTLFEQEMCE Ø RTRSAIMEDØLNNDØILOQNUELEMS ØLAMICØEOIRNDER Ø DEOQERRIUEØRXLOSNLR ØRKEEOØPTAKISX ØOQNKNMGEDØ EMGAGELEMSØ IMØ 0! Ø VEKKMERR Ø OQNOEQØ MTSQISINM Ø ESCØ'IKKHNFØESØAK ØØ'NKDRSEIMØESØAK ØØ +IKBNTQMEØ ESØ AK Ø Ø 4HEREØ RSTDIERØ TREDØ AØ UAQIESXØNFØIMSEQUEMSINMR ØVISHØQEROECSØSNØCNMSEMSØ EGØ LNSIUASINMAKØ IMSEQUEMSINM Ø OASIEMSØ REKF LAMAGELEMSØ NFØ OHXRICAKØ HEAKSHØ GNAKRØ Ø ,IFEØ 'NAKRØ #NKKABNQASIUEØ #AQE Ø ,'## Ø AMDØ DTQASINMØ ØSNØØLNMSHRØKNMG Ø

Exercise and Dementia relationship: Research evidence Researchers have argued that non OHAQLACNKNGICAKØ IMSEQUEMSINMR Ø RTCHØ ARØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIREØ AOOEAQØ ARØ AMØ AKSEQMASIUEØ SQEASLEMSØ FNQØ OASIEMSRØ VISHØ DELEMSIAØ 4HEØ BEMEÜCIAKØ EÛECSØ NFØ 0!Ø TONMØ CNGMISIUEØ AMDØ OHXRICAKØ FTMCSINMØ HARØ BEEMØ DERCQIBEDØ SHQNTGHØ SHEØ IMDTCEDØ METQNKNGICAKØ CHAMGERØ VISHIMØ SHEØ CEQEBQAKØ RSQTCSTQERØ 4HEØ EMHAMCELEMSØ NFØ METQNSQNOHIMØ KEUEKR Ø METQNGEMERIR Ø UARCTKAQIYASINM Ø IMCQEAREDØ UNKTLERØ NFØ SHEØ OQEFQNMSAKØ CNQSEWØ AMDØ AMSEQINQØ HIOONCALOTRØVISHIMØSHEØBQAIMØLAXØEWOKAIMØSHEØ BEMEÜCIAKØ EÛECSRØ &TQSHEQ Ø SHEØ 0!Ø LAXØ AKRNØ LEDIASEØ METQNIMÝALLASINM Ø IMHIBISØ METQNMAKØ DXRFTMCSINMØ AMDØ EUEMØ QEDTCEØ SHEØ AGGQEGASINMØ NFØ OASHNGEMICØ OQNSEIMRØ QERONMRIBKEØ FNQØ SHEØ DIREARE )MØ SHEØ OQEREMSØ EÛNQSØ VEØ ASSELOSEDØ SNØ RTLLAQIYEØ QECEMSØ KISEQASTQEØ AMDØ OQNUIDEØ EUIDEMCEØ FNQØ SHEØ BEMEÜCIAKØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ0! ØAMDØEWEQCIREØFNQØSHEØSQEASLEMSØNFØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ DELEMSIAØ AMDØ QEKASEDØ REUEQEØ LEMSAKØIKKMERRERØEGØ!KYHEILEQ ØREUEQEØLEMSAKØ IKKMERR Ø 0AQJIMRNM Ø 0NRISIUEØ QEREAQCHØ ÜMDIMGRØ VEQEØ EUIDEMS Ø TRIMGØ DIÛEQEMSØ IMSEQUEMSINMØ LNDTKERØ AMDØ DTQASINMØ AMDØ OQNUIDIMGØ TREFTKØ GTIDEKIMERØ FNQØ QEREAQCHEQRØ AMDØ OQACSISINMEQRØ AKIJEØ 2IELEQRLA UAMØ DEQØ ,EJØ ESØ AKØ Ø EWALIMEDØSHEØEÛECSØNFØBQIGHSØKIGHSØIMØAØGQNTOØNFØ patients with dementia and reported gains in the NTSCNLEØ UAQIABKERØ ARRERREDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ ACSIUISIERØ NFØ DAIKXØ KIUIMG Ø !MCNKI )RQAEKØ ESØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

AKØ Ø EWALIMEDØ SHEØ EÛECSØ NFØ SVNØ HNTQRØ EUEMIMGØ BQIGHSØ KIGHSØ RERRINMR Ø CNLBIMEDØ VISHØ Ø HNTQRØ EUEMIMGØ DILØ KIGHSØ RERRINMRØ AMDØ RKEEOØ QERSQICSINMØ QTKERØ AMDØ QEONQSEDØ RIGMIÜCAMSØ GAIMØ TONMØSHEØ0!ØKEUEKRØFNQØSHEØ3-)ØOASIEMSRØIMUNKUEDØ (NKLERØ ESØ AKØ Ø TREDØ AØ REPTEMCEØ NFØ KIUEØ LTRIC Ø QECNQDEDØ LTRICØ AMDØ RIKEMSØ OEQINDRØ Ø LIMTSERØEACH ØAMDØEWALIMEDØSHEIQØEÛECSØTONMØ SHEØIMUNKUELEMSØIMØ0!ØNFØOASIEMSRØVISHØDELEMSIAØ The researchers reported that the engagement SNØ 0!Ø VARØ HIGHEQØ IMØ SHEØ KIFEØ LTRICØ CNMDISINMØ AMDØKNVEQØIMØSHEØQECNQDEDØLTRICØ(NKLERØESØAK Ø Ø 3IWRLISHØ AMDØ 'IBRNMØ Ø QEONQSEDØ improved participation of dementia patients IMØ ACSIUISIERØ SHASØ AQEØ OEQRNMAKKXØ RSILTKASIMG Ø IMDIUIDTAKIYEDØAMDØLEAMIMGFTKØSNØSHELØ#INÞØESØ AKØ ØEWALIMEDØSHEØEÛECSØNFØAØDECNQASIUEØ EMUIQNMLEMS Ø VISHØ TMQERSQICSEDØ AQEAR Ø KAQGEØ VIMDNVRØ AMDØ LTKSIREMRNQXØ QNNLR Ø TONMØ SHEØ EMGAGELEMSØ NMØ 0!Ø NFØ DELEMSIAØ OASIEMSRØ 4HEØ researchers found improved engagement in 0!ØAMDØACSIUISIERØNFØDAIKXØKIUIMG ØAMDØCNMCKTDEDØ that the unrestricted nature of the environment OQNUIDERØ FQEEDNLØ SNØ VAKJØ AMDØ EMGAGELEMSØ IMØ DAIKXØACSIUISIERØ#INÞØESØAK Ø "EEBEØAMDØCNKKEAGTERØ ØCNMDTCSEDØAØØ VEEJØVAKJIMGØOQNGQAL ØØSILERØOEQØVEEJ ØTONMØ SHEØASSEMDAMCE ØOEQRIRSEMCEØAMDØCNLOKIAMCEØNFØ OASIEMSRØ VISHØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ 3-) Ø 4HEØ researchers reported increment in persistence AMDØ CNLOKIAMCEØ VISHØ SHEØ DELAMDRØ NFØ SHEØ OQNGQALØ"NDIMØAMDØ-AQSIMREMØ ØEWALIMEDØ AØ OQNGQALØ NFØ LAQSIAKØ AQSRØ UEQRTRØ RSASINMAQXØ BICXCKIMGØ NMØ SHEØ OEQCEIUEDØ REKF EÞCACXØ AMDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ 4HEØ QEREAQCHEQRØ FNTMDØ SHASØSHEØLAQSIAKØAQSRØCNMDISINMØIMCQEAREDØREKF EÞCACX Ø VHICHØ IMØ STQM Ø VARØ MNSØ ARRNCIASEDØ VISHØ SHEØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ NFØ OASIEMSRØ 3ILIKAQØGAIMØVARØMNSØEUIDEMSØIMØSHEØRSASINMAQXØ BICXCKIMGØ GQNTOØ 4HEØ QEREAQCHEQRØ RSASEDØ SHASØ SHEØ OAQSICIOAMSRØ IMØ SHEØ LAQSIAKØ AQSRØ GQNTOØ motivated each other to perform the activities AMDØ EMȫNXEDØ SHEØ OQNGQALØ SHQNTGHNTSØ "NDIMØ Ø -AQSIMREM Ø Ø $ATLISØ ESØ AKØ Ø CNMDTCSEDØ AØ Ø LNMSHØ IMSEQUEMSINM Ø FNCTRIMGØ NMØHEAKSHXØLEAKR ØNQGAMIYEDØ0!ØIMØGQNTORØAMDØ VEIGHSØLAMAGELEMSØCNTMREKIMGØIMØ3-)ØOASIEMSRØ 4HEØQEREAQCHEQRØCKAILEDØSHASØSHEQEØVARØRTCCERRØ NMØSHEØOQNGQALØASSQIBTSED ØSNØAMØEWSEMS ØFQNLØ SHEØ RNCIAKØ RTOONQSØ AMDØ EMCNTQAGELEMSØ SHEØ OAQSICIOAMSRØ EWOEQIEMCEDØ DTQIMGØ SHEØ Ø LNMSHRØ OEQINDØ$ATLISØESØAK Ø Ø6AMØ#ISSEQRØESØAKØ Ø CNMDTCSEDØ AØ Ø LNMSHRØ IMDIUIDTAKIYEDØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ OQNGQALØ 4HEØ OAQSICIOAMSRØ LESØVISHØAØHEAKSHØLEMSNQØNMCEØAØVEEJØAMDØHADØ FQEEØACCERRØSNØÜSMERRØFACIKISIERØSHQNTGHNTSØSHEØ

RSTDXØ4HEØQEREAQCHEQRØFNTMDØSHASØSHEØQEADIMERRØ SNØ EMGAGEØ IMØ EWEQCIREØ IMCQEAREDØ DTQIMGØ SHEØ IMSEQUEMSINM Ø VHIKEØ RIGMIÜCAMSØ GAIMRØ VEQEØ NBREQUEDØ FNQØ SILEØ IMUNKUELEMSØ IMØ 0!Ø ARØ VEKKØ 6AMØ#ISSEQRØESØAK Ø 

CONCLUSIONS/ IMPLICATIONS/ RECOMMENDATIONS Physical Activity/Exercise and Depression "AREDØ NMØ SHEØ QEREAQCHØ ÃœMDIMGRØ AMDØ SHEØ GTIDEKIMERØ NFØ .ASINMAKØ )MRSISTSERØ AQNTMDØ SHEØ 7NQKD ØSHEØFNKKNVIMGØQECNLLEMDASINMRØCAMØBEØ FNKKNVEDØFNQØSHEØTREØNFØEWEQCIREØFNQØIMDIUIDTAKRØ VISHØDEOQERRINMØ &NQØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØ DEOQERRINM Ø SHEØ EÛECSØ NFØ EWEQCIREØ LAXØ BEØ CNLOAQABKEØ VISHØ AMSIDEOQERRAMSØLEDICASINMØAMDØORXCHNSHEQAOXØ FNQØ REUEQEØ DEOQERRINM Ø EWEQCIREØ REELRØ SNØ BEØ AØ UAKTABKEØ CNLOKELEMSAQXØ SHEQAOXØ SNØ SHEØ SQADISINMAKØ SQEASLEMSRØ +MAOEMØ ESØ AK Ø Ø "AREDØ NMØ QEREAQCHØ ÃœMDIMGRØ AMDØ AKRNØ SHEØ QECNLLEMDASINMRØ NFØ SHEØ .ESHEQKAMDRØ 7NQJIMGØ 'QNTOØ NMØ -TKSIDIRCIOKIMAQXØ 'TIDEKIMEØ $EUEKNOLEMSØ FNQØ !MWIESXØ AMDØ $EOQERRINMØ ØEWEQCIREØIRØAØQECNLLEMDASINMØFNQØKIGHSØ DEOQERRIUEØ EOIRNDERØ ARØ VEKKØ ARØ FNQØ ÃœQRSØ AMDØ QECTQQEMSØLNDEQASEØLAÈ«NQØDEOQERRIUEØEOIRNDER )MØAMØASSELOSØSNØBEØLNQEØROECIÃœC ØBAREDØNMØ QEREAQCHØÜMDIMGRØAMDØSHEØQECNLLEMDASINMRØNFØ SHEØ .ASINMAKØ )MRSISTSEØ FNQØ #KIMICAKØ %WCEKKEMCEØ Ø ASØ 5MISEDØ +IMGDNL Ø ISØ IRØ OQNONREDØ SHASØ OENOKEØ VISHØ LIKDØ DEOQERRINMØ NFØ AKKØ AGERØ LAXØ FNKKNVØ AØ RSQTCSTQEDØ EWEQCIREØ OQNGQALØ NFØ SXOICAKKX Ø TOØ SNØ Ø RERRINMRØ OEQØ VEEJ Ø NFØ LNDEQASEØ DTQASINMØ Ø LIMØ SNØ Ø H Ø 4HEØ EWEQCIREØ LAXØ KARSØ LNQEØ SHAMØ SHQEEØ LNMSHR Ø IMØ AØ RTOEQUIREDØ RESSIMGØ 4HEØ ILONQSAMCEØ NFØ RTOEQUIRINMØ BXØ EWOEQSRØ AMDØ OAQSICIOASINMØ IMØ AMØ NQGAMIYEDØ EWEQCIREØ OQNGQALØ IRØ QECNLLEMDEDØ BXØ SHEØ 3CNSSIRHØ )MSEQCNKKEGIASEØ 'TIDEKIMERØ .ESVNQJØ Ø ARØ AØ SQEASLEMSØ NOSINMØ FNQØ OASIEMSRØ VISHØ DEOQERRINMØ &TQSHEQLNQE Ø SHEØ .ASINMAKØ #NKKABNQASIMGØ #EMSQEØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØ AMDØ .ASINMAKØ )MRSISTSEØ FNQØ (EAKSHØ AMDØ #AQEØ %WCEKKEMCEØ Ø ASØ 5MISEDØ +IMGDNLØ #KIMICAKØ 'TIDEKIMEØ Ø IMDICASEDØ SHASØ bFNQØ OENOKEØVISHØOEQRIRSEMSØRTBSHQERHNKDØDEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ NQØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØ DEOQERRINMcØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

OØ Ø AØ bRSQTCSTQEDØ GQNTOØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ OQNGQALcØ RHNTKDØ BEØ OQEREMSEDØ ALNMGØ NSHEQØ bKNV IMSEMRISXcØ SQEASLEMSØ NOSINMRØ 3TCHØ AØ OQNGQALØRHNTKDØA ØBEØDEKIUEQEDØIMØGQNTORØVISHØ RTOONQSØFQNLØAØCNLOESEMSØOQACSISINMEQ ØAMDØB Ø CNMRIRSØSXOICAKKXØNFØSHQEEØRERRINMRØOEQØVEEJØNFØ LNDEQASEØ DTQASINMØ Ø LIMØ SNØ H Ø NUEQØ Ø SNØ ØVEEJRØ 0HXRICAKØ SHEQAOIRSR Ø EWEQCIREØ OHXRINKNGIRSR Ø OHXRICAKØ EDTCASNQRØ AMDØ NSHEQØ HEAKSHØ QEKASEDØ OQNFERRINMAKRØ RHNTKDØ BEØ AVAQEØ SHASØ REUEQAKØ RXLOSNLRØ NFØ DEOQERRINMØ EG Ø ALNSIUASINM Ø KNRRØ NFØ AOOESISE Ø IMSEQERS Ø AMDØ EMEQGX Ø GEMEQAKIYEDØ FEEKIMGRØ NFØ LEMSAKØ AMDØ OHXRICAKØ FASIGTE Ø CNGMISIUEØ DEÜCIEMCX Ø KNVØ KEUEKRØ NFØ REKF CNMÜDEMCEØ AMDØ GEMEQAKØ REKF ERSEEL Ø ARØ VEKKØ AR Ø ORXCHNRNLASICØ CNLOKAIMSR Ø AKNMGØ VISHØ OHXRICAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ LAXØ IMSEQFEQEØ VISHØ OAQSICIOASINMØ IMØ EWEQCIREØ 4HEQEFNQE Ø LNSIUASINMAKØ RSQASEGIERØ AQEØ ILONQSAMSØ AMDØ RHNTKDØBEØAOOKIEDØAMDØIMCNQONQASEDØIMØEWEQCIREØ interventions programs in order to enhance the OASIEMSRaØLNSIUASINMØAMDØADHEQEMCE ØVHICHØAQEØ SVNØUEQXØILONQSAMSØFACSNQRØNFØEWEQCIREØEÞCIEMCXØ +MAOEMØESØAK Ø Ø!RØAØCNMCKTRINM ØEWEQCIREØ AMDØ 0!Ø LAXØ BEØ QECNLLEMDEDØ ARØ AMØ EÛECSIUEØ SQEASLEMSØ IFØ ISØ IRØ RTOEQUIRED Ø RSQTCSTQED Ø AMDØ NQGAMIYED ØSHEØOASIEMSØIRØEMGAGEDØFNQØØSILER VEEJ ØFNQØaØSNØaØNFØLNDEQASEØIMSEMRISX ØFNQØ AOOQNWILASEKXØFNTQØLNMSHR

Physical Activity/Exercise and Anxiety disorders "AREDØNMØSHEØQEREAQCHØÜMDIMGRØSHEØFNKKNVIMGØ QECNLLEMDASINMRØ CAMØ BEØ FNKKNVEDØ FNQØ SHEØ OQERCQIOSINMØNFØEWEQCIREØFNQØOENOKEØVISHØAMWIESXØ DIRNQDEQRØ What type of exercise is suitable? 2TMMIMG ØVAKJIMG ØCXCKIMG ØRVILLIMG ØNQØAEQNBICØ DAMCEØ AQEØ SHEØ CNLLNMØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ ARRNCIASEDØVISHØAMWIESXØQEDTCSINM How oÞen should someone exercise? %WEQCIREØLTRSØBEØOEQFNQLEDØASØAØLIMILTLØNFØ SHQEEØ SILERØ OEQØ VEEJØ SNØ QEDTCEØ SQAISØ AMWIESXØ &NQØRSASEØAMWIESX ØAØRIMGKEØBNTSØNFØEWEQCIREØCAMØ CQEASEØONRISIUEØELNSINMRØAMDØAMWIESXØQEDTCSINMØ (NVEUEQ Ø SHIRØ QEDTCSINMØ IMØ RSASEØ AMWIESXØ IRØ SELONQAQXØAMDØTRTAKKXØKARSRØNMKXØFEVØHNTQRØ How hard should someone exercise? It IRØMNSØMECERRAQXØSNØEWEQCIREØASØHIGHØIMSEMRISXØIMØ NQDEQØSNØOQNDTCEØAØONRISIUEØIMÝTEMCEØIMØAMWIESXØ 5RTAKKX Ø BNSHØ LNDEQASEØ AMDØ KNVØ IMSEMRISXØ EWEQCIRERØ REELØ SNØ BEØ EÛECSIUEØ IMØ AMWIESXØ QEDTCSINMØ

How long should someone exercise? %WEQCIREØ RERRINMRØ RHNTKDØ KARSØ ASØ KEARSØ Ø LIMTSERØ IMØ NQDEQØ SNØ OQNDTCEØ MNSICEABKEØ QEDTCSINMRØIMØAMWIESXØ How soon an improvement should be expected?Ø %WEQCIREØ OQNGQALRØ LTRSØ BEØ OEQFNQLEDØ FNQØ AØ LIMILTLØ NFØ MIMEØ SNØ SVEKUEØ VEEJRØSNØQERTKSØIMØAØRIGMIÜCAMSØILOQNUELEMSØIMØ SQAISØ AMWIESXØ &TQSHEQ Ø EWEQCIREØ RHNTKDØ BECNLEØ OAQSØNFØNMERØQEGTKAQØKIFERSXKEØIFØHEØRHEØVAMSRØSNØ QESAIMØSHEØONRISIUEØEÛECSRØ 4NØ RTLØ TO Ø SAJEØ IMSNØ XNTQØ CNMRIDEQASINMØ RNLEØDIQECSINMRØ dØ #HNNREØAMØEWEQCIREØSHASØXNTØOEQRNMAKKXØKIJE Ø dØ 3EKECSØQEKAWIMGØSHNTGHSRØVHIKEØXNTØEWEQCIRE

dØ ,EAQMØ SNØ KIRSEMØ SNØ XNTQØ BNDXØ FNQØ RSQERRØ RIGMAKR

dØ $NMaSØ GESØ CAQQIEDØ AVAXØ VISHØ XNTQØ EWEQCIREØ OQNGQALØ ØSHEØLNQEØIRØMNSØSHEØBESSEQØAKVAXR Ø dØ "EØÝEWIBKEØIFØXNTØDNMaSØGAIMØDERIQEDØBEMEÜSRØ ^ØLAJEØADȫTRSLEMSRØIFØMEEDED Ø dØ %WEQCIREØVISHØXNTQØFAUNTQISEØLTRIC

dØ 'IUEØRNLEØUAQIESXØIMØXNTQØEWEQCIREØ^ØIMØJIMD Ø FQEPTEMCX ØIMSEMRISXØNQØDTQASINMØ

Physical Activity/Exercise and Schizophrenia &NKKNVIMGØ SHEØ RTGGERSINMRØ NFØ RCHNKAQRØ IMØ SHEØÜEKD ØISØAOOEAQRØSHASØAEQNBICØAMDØCNLBIMEDØ AEQNBICØ AMAEQNBICØ EWEQCIRERØ EGØ Ø LIMØ NFØ IMDNNQØ CXCKIMG Ø SHQEEØ SILERØ OEQØ VEEJØ FNQØ Ø LNMSHR Ø ILOQNUERØ SHEØ CNGMISIUEØ DEÜCISRØ NFØ OASIEMSRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ &AKJAI Ø -AKCHNV Ø Ø3CHLISS Ø ØAMDØLAXØBEØOQERCQIBEDØVISHØ CNMÜDEMCEØ !EQNBICØ IMSEQUEMSINMRØ RHNTKDØ RHIàØ FQNLØ `FASMERRØ SNØ ÜSMERRa Ø RIMCEØ HEAKSHØ AMDØ LNQSAKISXØAQEØOQILAQXØNTSCNLERØVHIKEØ"-)ØAMDØ VEIGHSØLAXØBEØOEQCEIUEDØARØRECNMDAQXØNTSCNLEØ UAQIABKEØ 6AMCALOFNQS Ø 2NREMBATL Ø 7AQD Ø Ø 3STBBR Ø Ø !CHIEUABKEØ AMDØ QEAKIRSICØ GNAKRØ AQEØ ERREMSIAKØ EKELEMSRØ AMDØ AKKØ OQNFERRINMAKRØ IMUNKUEDØ LAXØ MEEDØ SNØ HAUEØ ADNOSED Ø IMØ ADUAMCE ØAØBEHAUINQØRSQASEGXØSNØMEGNSIASEØSHEØ ONRRIBKE Ø QEKAOREØ NFØ SHEØ OASIEMSRØ SHQNTGHNTSØ SHEIQØ IMUNKUELEMSØ IMØ 0!Ø 6AMCALOFNQSØ ESØ AKØ ØQEONQSEDØSHASØ`ISØIRØILONQSAMSØSNØEWOKAIMØ SNØ OEQRNMRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ SHASØ QEKAORERØ are part of the process of change and that QERONMDIMGØ VISHØ GTIKS Ø FQTRSQASINMØ AMDØ REKF CQISICIRLØLAXØDECQEAREØSHEIQØABIKISXØSNØLAIMSAIMØ 0!Ø 2EKAOREØ OQEUEMSINMØ RSQASEGIERØ RTCHØ ARØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

QEAKIRSICØGNAKØRESSIMG ØOKAMMEDØACSIUISX ØQEAKIRSICØ EWOECSASINMR Ø IDEMSIFXIMGØ AMDØ LNDIFXIMGØ MEGASIUEØSHIMJIMG ØAMDØFNCTRIMGØNMØBEMEÜSRØNFØ RIMGKEØ EWEQCIREØ RERRINMRØ REELØ SNØ BEØ EÛECSIUEaØ OØ Ø4HEØOQEREMCEØNFØPTAKIÜEDØOQNFERRINMAKRØ EGØEWEQCIREØOHXRINKNGIRSR ØOHXRICAKØSHEQAOIRSR Ø AMDØ SHEØ QEROECSIUEØ RTOEQUIRINMØ VIKKØ LIMILIYEØ SHEØDQNONTSØQASERØAMDØLAWILIYEØSHEØEÞCIEMCXØ NFØ SHEØ OQERCQIBEDØ 0!Ø OQNGQALRØ FNQØ IMDIUIDTAKRØ VISHØRCHIYNOHQEMIAØ6AMCALOFNQSØESØAK Ø 

Physical Activity/Exercise and Bipolar Disorders 4HEØ QEREAQCHØ ÜMDIMGRØ RNØ FAQØ ȫTRSIFXØ SHEØ MECERRISXØ FNQØ VEKK DERIGMEDØ IMSEQUEMSINMØ OQNGQALRØ SNØ EMHAMCEØ 0! Ø QEDTCEØ REDEMSAQXØ BEHAUINQRØ AMDØ DECQEAREØ SHEØ EKEUASEDØ QIRJØ FNQØ CNLNQBIDØ CNMDISINMRØ IMØ OASIEMSRØ VISHØ "$Ø *AMEXØESØAK ØØ6AMCALOFNQSØESØAK Ø Ø !Ø LTKSIDIRCIOKIMAQXØ SEALØ NFØ ORXCHNKNGIRSR Ø ORXCHIASQIRSR Ø MTSQISINMIRSR Ø EWOEQSRØ IMØ 0!Ø AMDØ RONQSRØ EGØ EWEQCIREØ OHXRINKNGIRSR Ø LAXØ VNQJØ SNGESHEQØ AMDØ FACIKISASEØ SHEØ OASIEMSaRØ CNLOKIAMCEØAMDØADHEQEMCEØSNØSHEØDELAMDRØNFØ SHEØIMSEQUEMSINMRØ"ATEQØESØAK Ø Ø!MNSHEQØ OQACSICAKØ ADUICEØ IRØ SNØ IMCQEAREØ SHEØ SILEØ ROEMSØ IMØKIGHSØOHXRICAKØACSIUISXØEUEQXØDAXØEGØGESSIMGØ TOØFQNLØSHEØCHAIQØAMDØLNUIMGØAQNTMDØDTQIMGØ46Ø BQEAJR ØADDIMGØÜUEØLIMTSERØVAKJR ØVHICHØLAXØ `ONRISINMØREDEMSAQXØOENOKEØVISHØBIONKAQØDIRNQDEQØ SNØ SQAMRISINMØ SNØ BQIEFØ BNTSRØ NFØ LNDEQASE SN UIGNQNTRØ IMSEMRISXØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ VEKKØ ARØ LTRCKEØ RSQEMGSHEMIMGØ ACSIUISIERØ IMØ NQDEQØ SNØ ILOQNUEØ KNMG SEQLØ OHXRICAKØ NTSCNLERaØ 6AMCALOFNQSØESØAK Ø ØOØ Ø&TQSHEQ ØSHEØ CNLOKICASINMRØNFØ0!ØAMDØEWEQCIREØLTRSØBEØSAJEMØ TMDEQØCNMRIDEQASINMØ-EKNØESØAK Ø Ø0!ØLAXØ UEQXØVEKKØQEKIEUEØSHEØRXLOSNLRØNFØHXONLAMIAØAMDØ OQEUEMSØLNNDØCHAMGERØNMØNMEØHAMD ØBTSØNMØSHEØ NSHEQØHAMDØISØLAXØVNQREMØLAMICØNQØHXONLAMICØ EOIRNDERØ-EKNØESØAK Ø Ø#KIMICIAMRØSHEQEFNQEØ LTRSØBEØAVAQEØNFØSHEØRTBSXOE ØOHAREØNFØSHEØ"$Ø AMDØ CNLNQBIDØ CNMDISINMRØ SHASØ KILISØ ADHEQEMCEØ AMDØOAQSICIOASINMØ7QIGHSØESØAK Ø Ø4HEØ0!Ø IMSEQUEMSINMRØ LAXØ ASSELOSØ SNØ ACCNLLNDASEØ SHEØLTKSIOKICISXØNFØAÛECSIUEØRSASERØEWOEQIEMCEDØ BXØ SHEØ OASIEMSR Ø RTCHØ ARØ LAMIA Ø HXONLAMIA Ø DEOQERRINM Ø ETSHXLIAØ AMDØ LIWEDØ AÛECSIUEØ RSASERØ 4HEØ DTQASINM Ø FQEPTEMCXØ AMDØ IMSEMRISXØ NFØ SHEØ OKAMMEDØ 0!Ø OQNGQALRØ SHEQEFNQEØ LAXØ BEØ CNMRSAMSKXØ ADȫTRSED Ø ACCNQDIMGØ SNØ SHEØ OHARERØ EWOEQIEMCEDØ BXØ SHEØ OASIEMSRØ 4HEØ 0!Ø OQNGQALRØ VIKKØ QEPTIQEØ DECIRINMRØ ARØ SNØ VHESHEQØ SHEØ IMSEQUEMSINMØ VIKKØ BEØ CNLBIMEDØ VISHØ OHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMS Ø IMCNQONQASEØ

IMOTSØ FQNLØ NSHEQØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ EGØ MTSQISINMIRSR Ø CNLBIMEØ CNGMISIUEØ NQØ BEHAUINQAKØ SHEQAOIER ØESCØ4HEØCKIMICIAMRØLAXØAKRNØTREØSHEØ OASIEMSaRØ NOIMINMØ AMDØ OQEUINTRØ EWOEQIEMCEØ SNØ EMHAMCEØ ACCEOSABIKISXØ TONMØ SHEØ DELAMDRØ NFØ SHEØ IMSEQUEMSINMØ EROECIAKKXØ FNQØ MEVØ EWEQCIRERØ VISHØ "$ Ø &ACSNQRØ RTCHØ ARØ OARSØ EWOEQIEMCER Ø BEKIEFR ØCHNICER ØABIKISIER ØASSISTDER ØNOIMINMRØNFØ RIGMIÜCAMSØNSHEQR ØACCERRIBIKISX ØREKF CNMÜDEMCE Ø ESCØLAXØHAUEØAØDESQILEMSAKØILOACSØTONMØSHEIQØ EMGAGELEMSØAMDØADHEQEMCEØSNØAMXØOQERCQIBEDØ 0!ØIMSEQUEMSINMØ7QIGHSØESØAK Ø 

Physical Activity/Exercise and Dementia 4HEØ KISEQASTQEØ RTGGERSEDØ SHASØ AEQNBICØ EWEQCIRER Ø VISHØ AØ FQEPTEMCXØ NFØ Ø Ø Ø SILERØ OEQØ VEEJØ REELØ BEMEÜCIAKØ FNQØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ 3EUEQEØ -EMSAKØ )KKMERRØ 3-) Ø !KYHEILEQØ AMDØ 0AQJIMRNMØDIREAREØ$TRSIMEØØ-NNQE Ø Ø4HEØ RERRINMRØHNVEUEQØLAXØMNSØEWCEEDØØLIMTSERØ EACHØ4HEØIMSEMRISX ØIMØSTQM ØLAXØMNSØEWCEEDØ ØONIMSRØNFØAØØ,IJEQSØSXOEØRCAKEØ2ERIRSAMCEØ EWEQCIRERØ AQEØ UEQXØ TREFTK Ø BTSØ SHEXØ LAXØ BEØ QERSQICSEDØSNØØRERRINMRØOEQØVEEJ ØVISHØAØRIMGKEØ RESØNFØ ØQEOESISINMRØASØBAREKIME ØASØ Ø NFØ SHEIQØ 2-Ø 0QNFERRINMAKRØ LAXØ IMCQEAREØ SHEØ VNQJØ KNADØ SNØ Ø RESRØ NFØ Ø QEOESISINMRØ EACHØ &KEWIBIKISXØ EWEQCIRERØ AQEØ ERREMSIAK Ø Ø SILERØ OEQØ VEEJ ØVISHØQEOESISINMRØKARSIMGØMNØLNQEØSHAMØ ØRECNMDR ØSNØQESAIMØSHEØFTKKØQAMGEØNFØLNSINMØ 4HEREØGTIDEKIMERØLTRSØBEØFNKKNVEDØVISHØAØVAQLØ TOØAMDØCNNKØDNVMØRERRINMR ØKARSIMGØMNØLNQEØSHAMØ Ø LIMTSERØ EACHØ 7ISHØ QEROECSØ SNØ OASIEMSRØ VISHØAMØ!KYHEILEQØDIREARE Ø$TRSIMEØAMDØ-NNQEØ Ø CKAILEDØ SHASØ VAKJIMGØ IRØ SHEØ OQEFEQQEDØ LESHNDØSNØQESAIMØ0!ØKEUEKR ØVISHØIMDIUIDTAKIYEDØ AMDØFEARIBKEØGNAKRØ4HEØLAȫNQØGNAKØHNVEUEQØIRØ SHEØOKEARTQEØSHEØOASIEMSRØEWOEQIEMCEØSHQNTGHNTSØ SHEØACSIUISXØ4HEØDTQASINMØAMDØFQEPTEMCXØDIÛEQ Ø ACCNQDIMGØSNØIMDIUIDTAKØMEEDRØAMDØOQEFEQEMCERØ -TRCKEØ SNMEØ EWEQCIRERØ AQEØ TREFTK Ø TRTAKKXØ IMØ AØ REASEDØ ONRISINMØ !GAIM Ø OEQRNMAKØ EMȫNXLEMSØ IRØ SHEØ MECERRAQXØ CQISEQINMØ FNQØ SHEØ OASIEMSRØ SNØ EMGAGE ØVISHØ ØQEOESISINMRØIMØEACHØEWEQCIREØ &IMAKKX ØVISHØQEROECSØSNØ0AQJIMRNM Ø$TRSIMEØAMDØ -NNQEØ Ø CKAILEDØ SHASØ DIÛEQEMSØ EWEQCIREØ LNDTKER Ø BERIDERØ VAKJIMG Ø RTCHØ ARØ HAMDØ CXCKEØ EQGNLESEQØAMDØQNVIMGØLACHIMERØAQEØTREFTKØSNØ QESAIMØAMDØIMCQEAREØSHEØOASIEMSaRØVNQJØCAOACISXØ 4HEØ FQEPTEMCXØ FNQØ AEQNBICØ EWEQCIREØ Ø SILERØ OEQØ VEEJ Ø IMSEMRISXØ NFØ Ø NFØ LAWILTLØ (2Ø AMDØ DTQASINMØ NFØ KERRØ SHAMØ Ø LIMTSERØ IRØ OQEFEQABKEØ 4NØ IMCQEAREØ EMDTQAMCEØ OASIEMSRØ LAXØAKRNØEMGAGEØSHELREKUERØIMØRHNQSØDIRSAMCEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

NTSDNNQØ VAKJIMGØ Ø L Ø TRTAKKXØ TMDEQØ RTOEQUIRINMØ4HEØRHNQSØVAKJIMGØRERRINMRØAQEØHEKDØ ØSILERØOEQØDAXØAMDØSHEØOQEFEQABKEØROEEDØIRØ REKF REKECSEDØ FQNLØ SHEØ OASIEMSRØ 7ISHØ QEROECSØ SNØRSQEMGSH ØGXLØEPTIOLEMSØIRØTRED ØVISHØKIGHSØ

VEIGHS ØØRERRINMRØOEQØVEEJ ØVISHØØRESØNFØ Ø QEOESISINMRØFNQØLAȫNQØLTRCKEØGQNTORØ&KEWIBIKISXØ EWEQCIRERØ AQEØ AKRNØ ILONQSAMS Ø SNØ QESAIMØ AMDØ IMCQEAREØSHEØQAMGEØNFØLNSINM ØVISHØAØFQEPTEMCXØ NFØ ØRERRINMRØOEQØVEEJ

REFERENCES

CHAMGEØ NMØ QERIDEMSRØ VISHØ DELEMSIAØ 4HEØ OEQCEOSINMRØNFØQEKASIUERØAMDØRSAÛ Dementia, 6,Ø #KEAQE Ø ! Ø 0AQIAMSE Ø # Ø 9NTMG Ø ! Ø !MDEQRNM Ø ) Ø #HQIRSLAR Ø $ Ø #NVEM Ø 0 Ø ESØ AK Ø Ø %UIDEMCE BAREDØ GTIDEKIMERØ FNQØ SQEASIMGØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQRØ VISHØ AMSIDEOQERRAMSRØ !Ø QEUIRINMØ NFØ SHEØ Ø "QISIRHØ !RRNCIASINMØ FNQØ0RXCHNOHAQLACNKNGXØGTIDEKIMERØJournal of Psychopharmacology, 29 Ø ØDNIØ Ø $ATLIS Ø' Ø$AKCIM Ø! Ø*EQNLE Ø' ØESØAKØ Ø !Ø BEHAUINQAKØ VEIGHS KNRRØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ OEQRNMRØ VISHØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRØ IMØ ORXCHIASQICØ QEHABIKISASINMØ CEMSEQRØ International Journal of Obesity Ø Ø  $TRSIME Ø * Ø Ø -NNQE Ø 'Ø Ø ACSM’s exercise management for persons with chronic diseases and disabilitiesØ MDØ ED Ø #HALOAIGM Ø),Ø(TLAMØ+IMESICRØØ %JJEJAJIR Ø 0Ø Ø (NMEX Ø )Ø RHQTMJØ SHEØ ONNKEDØ 3-$Ø 'TIDEØ SNØ CQISICAKØ AOOQAIRAKØ NFØ RXRSELASICØ QEUIEVRØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ TRIMGØ SHEØ #NCHQAMEØ QEUIEVØ NMØ EWEQCIREØ FNQØ DEOQERRINMØ ARØ EWALOKEØ Mental Health and Physical Activity Ø Ø %JJEJAJIR Ø 0 Ø Ø -TQQI Ø -"Ø Ø %WEQCIREØ ARØ AMSIDEOQERRAMSØ SQEASLEMSØ 4ILEØ FNQØ SHEØ SQAMRISINMØ FQNLØ SQIAKRØ SNØ CKIMICØ General Hospital Psychiatry, 49 Ø! !ØDNIØÈ« GEMHNROORXCH &AKJAI Ø 0 Ø -AKCHNV Ø " Ø Ø 3CHLISS Ø !Ø Ø !EQNBICØ EWEQCIREØ AMDØ ISRØ EÛECSRØ NMØ CNGMISINMØ IMØ RCHIYNOHQEMIAØ Current Opinion in Psychiatry Ø Ø &IQSH Ø * Ø #NSSEQ Ø * Ø %KKINSS Ø 2 Ø &QEMCH Ø 0 Ø Ø 9NTMG Ø !Ø Ø !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ NFØ EWEQCIREØ IMSEQUEMSINMRØ IMØ RCHIYNOHQEMICØ OASIEMSRØ Psychological Medicine Ø Ø &IQSH Ø* Ø2NREMBATL Ø3 Ø3STBBR Ø" Ø'NQCYXMRJI Ø 0 Ø 9TMG Ø ! Ø Ø 6AMCALOFNQS Ø $Ø Ø Motivating factors and barriers towards

!CJKEX Ø"Ø* Ø3VAM Ø"Ø! Ø,ADVIG Ø' ØØ4TCJEQ Ø 3Ø Ø Evidence-based nursing care QUIDELINESÚ-EDICAL SURGICALÚINTERVENTIONSÚ3SØ ,NTIR Ø-/Ø-NRBXØ%KREUIEQ !MCNKI )RQAEK Ø-AQSIM Ø* Ø+QIOJE Ø$ Ø-AQKEQ Ø- ØØ +KATBEQ Ø-Ø Ø%ÛECSØNFØKIGHSØSQEASLEMSØ NMØRKEEOØAMDØCAQDIAMØQHXSHLRØIMØDELEMSEDØ MTQRIMGØHNLEØOASIEMSRØJournal of American Geriatric Society Ø Ø !YEUEDNØ $AØ 3IKUA Ø - Ø 3IMGH -AMNTW Ø ! Ø "QTMMEQ Ø %* Ø +AÛARHIAM Ø 3 Ø 3HIOKEX Ø -* Ø +IUILAJI Ø- ØØ.ABI Ø(Ø Ø"IDIQECSINMAKØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ RXLOSNLRØ NFØ AMWIESXØ AMDØ DEOQERRINMØ 4HEØ 7HISEHAKKØ ))Ø RSTDXØ European Journal of Epidemiology,Ø Ø "ATEQ Ø ) Ø 'AKUEY Ø * Ø (ALIKSNM Ø * Ø "AKAMYA -AQSIMEY Ø 6 Ø :TMSA 3NAQER Ø ' Ø 3NAQER Ø * Ø Ø -EXEQ Ø 4Ø Ø ,IFERSXKEØ IMSEQUEMSINMRØ SAQGESIMGØ DIESAQXØ HABISRØ AMDØ EWEQCIREØ IMØ BIONKAQØ DIRNQDEQØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ Journal of Psychiatry Research,Ø Ø "EEBE Ø , Ø 3LISH Ø + Ø "TQJ Ø Ø 2 Ø -CKMSXQE Ø + Ø $ERRIETW Ø / Ø 4AUAJNKI Ø ! Ø 4EMMIRNM Ø # Ø Ø 6EKKIGAM Ø$Ø Ø%ÛECSRØNFØAØLNSIUASINMAKØ IMSEQUEMSINMØNMØEWEQCIREØBEHAUINQØIMØOEQRNMRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ ROECSQTLØ DIRNQDEQØ Community Mental Health Journal,Ø Ø  "NDIM Ø4 ØØ-AQSIMREM Ø%7Ø Ø-NNDØAMDØ REKF EÞCACXØDTQIMGØACTSEØEWEQCIREØIMØCKIMICAKØ DEOQERRINMØ!ØQAMDNLIYED ØCNMSQNKKEDØRSTDXØ Journal of Sport & Exercise Psychology,Ø Ø ^ "TKK Ø &# Ø 'ATUIM Ø , Ø "ATLAM Ø ! Ø 3HIKSNM Ø 4 Ø +NHK Ø(7 ØØ3AKLNM Ø!Ø Ø4HEØ4NQNMSNØ #HAQSEQØ FNQØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ !Ø GKNBAKØ CAKKØ FNQØACSINM Journal of Physical Active Health, Ø Ø #INÞ Ø* Ø&KELIMG Ø! Ø7IKJER Ø, Ø3IMÃœEKD Ø- ØØ -IEQE Ø*Ø Ø4HEØEÛECSØNFØEMUIQNMLEMSAKØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

EWEQCIREØ IMØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Psychological Medicine, 46 Ø &IQSH Ø* Ø3STBBR Ø" Ø2NREMBATL Ø3 Ø6AMCALOFNQS Ø $ Ø -AKCHNV Ø " Ø 3CHTCH Ø & Ø %KKINS Ø 2 Ø .TECHSEQKEIM Ø+ ØØ9TMG Ø!Ø Ø!EQNBICØ EWEQCIREØ ILOQNUERØ CNGMISIUEØ FTMCSINMIMGØ IMØ OENOKEØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Schizophrenia Bulletin, 43 Ø 'IKKHNF Ø+ Ø'AAB Ø* Ø%LIMI Ø, Ø-AQNMI Ø# Ø4HNKTCJ Ø * ØØ'QEIK Ø7Ø Ø%ÛECSRØNFØAØLTKSILNDAKØ KIFERSXKEØIMSEQUEMSINMØNMØBNDXØLARRØIMDEWØIMØ OASIEMSRØVISHØBIONKAQØDIRNQDEQØAØQAMDNLIYEDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKØ 0RIMARYÚ #AREÚ #OMPANIONÚ Journal of Clinical Psychiatry, 12 Ø 'NKDRSEIM Ø4 Ø'NKDRSEIM Ø" Ø-AMSY Ø- Ø"AIKEX Ø" Ø Ø $NTAIHX Ø !Ø Ø !Ø BQIEFØ LNSIUASINMAKØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ OQEUEMSIMGØ LEDICASINM ARRNCIASEDØ VEIGHSØ GAIMØ ALNMGØ XNTSHØ VISHØ BIONKAQØ DIRNQDEQØ SQEASLEMS Ø DEUEKNOLEMSØ AMDØ CAREØ QEONQSØ Journal of Children and Adolescence Psychopharmacology, 21,Ø  'NNDVIM Ø 2$Ø Ø !RRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ ALNMGØADTKSRØIMØSHEØ53ØPreventive Medicine, 36 Ø (AQUEX Ø3" ØĊUEQKAMDØ3 Ø(ASCH Ø3, Ø7ERREKX Ø3 Ø -XJKESTM Ø! ØØ(NSNOF Ø-Ø Ø%WEQCIREØ AMDØSHEØOQEUEMSINMØNFØDEOQERRINMØ2ERTKSRØNFØ SHEØ(5.4ØCNHNQSØRSTDX American Journal of Psychiatry, 175 Ø ØDNIØAOOI AÈ«OØ (EGGEKTMD Ø * Ø .IKRBEQGMØ ' Ø (NÛ Ø * Ø -NQJEM Ø ' Ø Ø (EKGEQTD Ø *Ø Ø %ÛECSRØ NFØ HIGHØ AEQNBICØ IMSEMRISXØ SQAIMIMGØ IMØ OASIEMSRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ Norwegian Journal of Psychiatry, 65 Ø (EQQIMG Ø -0 Ø /a#NMMNQ Ø 0* Ø Ø $IRHLAM Ø 2+Ø Ø 4HEØ EÛECSØ NFØ EWEQCIREØ SQAIMIMGØ NMØ AMWIESXØ RXLOSNLRØ ALNMGØ OASIEMSRØ !Ø RXRSELASICØQEUIEVØArchives of International Medicine, 170 Ø Ø (EQQIMG Ø -0 Ø *ACNB Ø -, Ø 3TUEG Ø # Ø $IRHLAM Ø 2+ Ø Ø /a#NMMNQ Ø 0*Ø Ø &EARIBIKISXØ NFØ EWEQCIREØ SQAIMIMGØ FNQØ SHEØ RHNQS SEQLØ SQEASLEMSØ NFØ GEMEQAKIYEDØ AMWIESXØ DIRNQDEQØ !ØQAMDNLIYEDØCNMSQNKKEDØSQIAKØPsychotherapy and Psychosomatics, 81 Ø (NKLER Ø# Ø+MIGHSR Ø! Ø$EAM Ø# Ø(NDJIMRNM Ø3 Ø Ø(NOJIMR Ø6Ø Ø+EEOØLTRICØKIUEØLTRICØ AMDØ SHEØ AKKEUIASINMØ NFØ AOASHXØ IMØ DELEMSIAØ RTBÈ«ECSR International Psychogeriatrics, 18 Ø

 *AXAJNDX Ø+ Ø'TMADARA Ø3 ØØ(NRJEQ Ø#Ø Ø %WEQCIREØ FNQØ AMWIESXØ DIRNQDEQRØ 3XRSELASICØ QEUIEVØ British Journal of Sports Medicine, 48 Ø Ø HSSORDNINQG BÈ«RONQSR  *EKRLA Ø *Ø Ø 5REØ NFØ SHEØ )MSEQMASINMAKØ #KARRIÃœCASINMØ NFØ &TMCSINMIMG Ø $IRABIKISXØ AMDØ (EAKSHØ !Ø KISEQASTQEØ RTQUEXØ Journal of Rehabilitation Medicine, 41 Ø +EMMEDX Ø3(ØESØAKØ Ø#AMADIAMØ.ESVNQJØ FNQØ -NNDØ AMDØ !MWIESXØ 4QEASLEMSRØ #!.-!4 Ø Ø #KIMICAKØ 'TIDEKIMERØ FNQØ SHEØ -AMAGELEMSØ NFØ !DTKSRØ VISHØ -AÈ«NQØ $EOQERRIUEØ $IRNQDEQØ Canadian Journal of Psychiatry, 61 Ø +HAM Ø & Ø Ø 0AKKAMS Ø *Ø Ø 5REØ NFØ SHEØ )MSEQMASINMAKØ #KARRIÃœCASINMØ NFØ &TMCSINMIMG Ø $IRABIKISXØAMDØ(EAKSHØSNØIDEMSIFXØOQEKILIMAQXØ comprehensive and brief core sets for 'TIKKAIMØ "AQQEØ 3XMDQNLEØ Disability and Rehabilitation, 33 Ø +IKBNTQME Ø ! Ø 'NNDQICH Ø $ Ø ,AI Ø : Ø 0NRS Ø % Ø 3CHTLACHEQ Ø + Ø .NQD Ø + Ø ESØ AKØ Ø 2AMDNLIYEDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKØ SNØ QEDTCEØ CAQDINUARCTKAQØ DIREAREØ QIRJØ FNQØ OASIEMSRØ VISHØBIONKAQØDIRNQDEQØ4HEØREKF LAMAGELEMSØ ADDQERRIMGØHEAQSØQIRJØSQIAKØ3-!(24 ØJournal of Clinical Psychiatry, 74 Ø +ILHX Ø $ Ø 6AJHQTRHEUA Ø * Ø "AQSEKR Ø - . Ø !QLRSQNMG Ø(& Ø"AKKNM Ø*3 Ø+HAM Ø3 Ø#HAMG Ø 27 Ø (AMREM Ø -# Ø !XAMQTNH Ø , Ø Ø ,IRSEQ Ø !Ø Ø 4HEØ ILOACSØ NFØ AEQNBICØ EWEQCIREØ NMØ BQAIM DEQIUEDØ METQNSQNOHICØ FACSNQØ AMDØ METQNCNGMISINMØ IMØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ !Ø RIMGKE BKIMD Ø QAMDNLIYEDØ CKIMICAKØSQIAKØSchizophrenia Bulletin, 41 Ø +MAOEM Ø * Ø 6AMCALOFNQS Ø $ Ø -NQIÄ›M Ø 9 Ø Ø -AQCHAK Ø 9Ø Ø %WEQCIREØ SHEQAOXØ ILOQNUERØ BNSHØ LEMSAKØ AMDØ OHXRICAKØ HEAKSHØ IMØOASIEMSRØVISHØLAÈ«NQØDEOQERRINMØJournal of Disability and Rehabilitation, 16 Ø Ø DNIØ ,I Ø + Ø 9AM Ø 4 Ø 9NT Ø , Ø 8IE Ø 3 Ø ,I Ø 9 Ø 4AMG Ø * Ø 7AMG Ø 9 Ø Ø 'AN Ø 9Ø Ø 4HEØ IMSEQ QASEQØ QEKIABIKISXØNFØSHEØ)MSEQMASINMAKØ#KARRIÃœCASINMØ NFØ &TMCSINMIMG Ø $IRABIKISXØ AMDØ (EAKSHØ RESØ FNQØROIMAKØCNQDØIMÈ«TQXØMTQRIMGØ)MSEQMASINMAKØ Journal of Rehabilitation Research, 39 Ø  -AKHI Ø '3 Ø "ARRESS Ø $ Ø "NXCE Ø 0 Ø "QXAMS Ø 2 Ø &ISYGEQAKD Ø 0" Ø &QISY+ Ø ESØ AKØ Ø 2NXAKØ !TRSQAKIAMØ AMDØ .EVØ :EAKAMDØ #NKKEGEØ NFØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

0RXCHIASQIRSRØ CKIMICAKØ OQACSICEØ GTIDEKIMERØ FNQØLNNDØDIRNQDEQRØAustralian New Zealand Journal of Psychiatry, 49 Ø ^Ø DNIØØ -EKN Ø -# Ø $AHEQØ %DEQ Ø & Ø !KBTPTEQPTE Ø 3' Ø ØDEØ"QTIM Ø6-Ø Ø%WEQCIREØIMØBIONKAQØ OASIEMSRØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ Journal of !ÝECTIVEÚ$ISORDERS Ú Ø .ARRSARIA Ø 9 Ø "AJEQ Ø !, Ø (AKOIM Ø 3! Ø (IDER Ø , Ø,EVIM Ø4* Ø+EKKX Ø*" Ø#AKKIRSEQ Ø2Ø ØØ %UAKTASIMGØ SHEØ EÞCACXØ NFØ AMØ IMSEGQASEDØ LNSIUASINMAKØ IMSEQUIEVIMGØ AMDØ LTKSI LNDAKØEWEQCIREØIMSEQUEMSINMØFNQØXNTSHØVISHØ LAȫNQØ DEOQERRINMØ (EAKSHXØ "NDX Ø (EAKSHXØ -IMDØ QAMDNLIREDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKØ OQNSNCNKØ Contemporary Clinical Trials Communications, 9 Ø ØDNIØȫCNMCSC 0ESQTYYEKKN Ø3* Ø,AMDEQR Ø$- Ø(ASÜEKD Ø"$ ØESØ AKØ Ø!ØLESA AMAKXRIRØNMØSHEØAMWIESX QEDTCIMGØ EÛECSRØ NFØ ACTSEØ AMDØ CHQNMICØ EWEQCIREÚ/UTCOMESÚANDÚMECHANISMSÚ3PORTSÚ Medicine, 11 ^Ø 2AUIMDQAMØ !6 Ø "AKMEAUER Ø ,' Ø &ATKJMEQ Ø ' Ø /QSIY Ø ! Ø -C)MSNRH Ø $ Ø -NQEHNTRE Ø 2, Ø ESØ AKØ Ø #AMADIAMØ .ESVNQJØ FNQØ -NNDØ AMDØ !MWIESXØ 4QEASLEMSRØ #!.-!4 Ø Ø CKIMICAKØ GTIDEKIMERØ FNQØ SHEØ LAMAGELEMSØ NFØ ADTKSRØ VISHØ LAȫNQØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQØ RECSINMØ Ø #NLOKELEMSAQXØ AMDØ AKSEQMASIUEØ LEDICIMEØ SQEASLEMSRØ Canadian Journal of Psychiatry, 61 Ø ^Ø DNIØ Ø Ø 2IELEQRLA UAMØ DEQØ ,EJ Ø 2 Ø 3VAAB Ø $ Ø 4VIRJ Ø * Ø (NK Ø % Ø (NNGEMDIȫJ Ø 7 Ø UAMØ 3NLEQEM Ø %Ø Ø%ÛECSRØNFØBQIGHSØKIGHSØAMDØLEKASNMIMØ on cognitive and noncognitive function in EKDEQKXØ QERIDEMSRØ NFØ GQNTOØ CAQEØ FACIKISIERØ !Ø QAMDNLIYEDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKØ JAMA, 299 Ø  2NREMBATL Ø 3 Ø 4IEDELAMM Ø ! Ø 3HEQQIMGSNM Ø # Ø #TQSIR Ø * Ø Ø 7AQD Ø 0"Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ IMSEQUEMSINMRØ FNQØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIR Journal of Clinical Psychiatry, 75 Ø 3AHA Ø 3 Ø #HAMS Ø $ Ø Ø -C'QASH Ø *!Ø Ø !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ NFØ LNQSAKISXØ IMØ RCHIYNOHQEMIAØ)RØSHEØDINÛEQEMSIAKØLNQSAKISXØ GAOØ VNQREMIMGØ NUEQØ SILEØ Archives of General Psychiatry, 64 Ø 3CHTCH Ø &" Ø 6AMCALOQNà Ø $ Ø 2ICHAQDR Ø * Ø 2NREMBATL Ø 3 Ø 7AQD Ø 0" Ø Ø 3STBBR Ø "Ø Ø %WEQCIREØ ARØ AØ SQEASLEMSØ FNQØ DEOQERRINMØ !Ø LESA AMAKXRIRØ ADȫTRSIMGØ

FNQØ OTBKICASINMØ BIARØ Journal of Psychiatric Research, 77 Ø Ø DNIØ ȫ ȫORXCHIQER 3CHEEVE Ø 4 Ø 4AJJEM Ø 4 Ø +AHM Ø 2 Ø #AHM Ø 7 Ø Ø "ACJW Ø&Ø Ø%ÛECSRØNFØEWEQCIREØSHEQAOXØ NMØ CAQDINQEROIQASNQXØ ÜSMERRØ IMØ OASIEMSRØ VISHØRCHIYNOHQEMIAØMedicine and Science in Sports & Exercise, 44 Ø 3IWRLISH Ø! ØØ'IBRNM Ø'Ø Ø-TRICØAMDØSHEØ VEKKBEIMGØ NFØ OENOKEØ VISHØ DELEMSIAØ Aging Society, 27 Ø 3SQARRIMG Ø- Ø.EVCNLEQ Ø* ØØ(AQUEX Ø0Ø Ø %WEQCIREØILOQNUERØOHXRICAKØCAOACISXØIMØNBEREØ OASIEMSRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ Schizophrenia Research, 141 Ø 3STBBR Ø " Ø 6AMCALOFNQS Ø $ Ø &IQSH Ø * Ø 3CHTCH Ø &" Ø (AKKGQEM Ø - Ø 3LISH Ø , Ø –– Ø +NXAMAGI Ø !Ø Ø 2EKASINMRHIOØ BESVEEMØ REDEMSAQXØ BEHAUINQØ AMDØ DEOQERRINMØ !Ø LEDIASINMØ AMAKXRIRØ NFØ IMÝTEMSIAKØ FACSNQRØ ACQNRRØ SHEØ KIFEROAMØALNMGØ ØOENOKEØIMØKNV ØAMDØ LIDDKE IMCNLEØCNTMSQIERØ*OURNALÚOFÚ!ÝECTIVEÚ Disorders, 229 Ø Ø DNIØ ȫ ȫAD 4AXKNQ Ø!( ØØ&ATKJMEQ Ø'Ø Ø!ØQEÝECSINMØ NMØØXEAQRØNFØ-%.0!ØFQNLØSHEØEDISNQRØ!QEØ VEØ ACHIEUIMGØ NTQØ AILRØ Mental Health and Physical Activity, 3 Ø 4HEØ 4NQNMSNØ #HAQSEQØ FNQØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ !Ø 'KNBAKØ#AKKØFNQØ!CSINMØ Ø0AOEQØQESQIEUEDØ FQNLØ HSSOVVVIMSEQALEQICAMHEAQS NQGILAGER0(93)#!,!#4)6)49 4NQNMSN#HAQSEQ0HXRICAK!CSIUISX%.'ODF 6AMCALOFNQS Ø$ Ø&IQSH Ø* Ø3CHTCH Ø& Ø2NREMBATL Ø 3 Ø $EØ (EQS Ø - Ø -TGIRHA Ø * Ø 0QNBRS Ø - Ø Ø 3STBBR Ø "Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ REDEMSAQXØ BEHAUINQØ IMØ OENOKEØ VISHØ BIONKAQØ DIRNQDEQØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ*OURNALÚOFÚ!ÝECTIVEÚ$ISORDERS Ú Ø  6AMCALOFNQS Ø $ Ø 2NREMBATL Ø 3 Ø 0QNBRS Ø - Ø 3NTMDX Ø! Ø-ISCHEKK Ø! Ø$EØ(EQS Ø- ØØ3STBBR Ø "Ø Ø 0QNLNSINMØ NFØ CAQDINQEROIQASNQXØ ÜSMERRØIMØRCHIYNOHQEMIAØ!ØCKIMICAKØNUEQUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Acta Psychiatrica Scandinavica, 132 Ø 6AMCALOFNQS Ø $ Ø 2NREMBATL Ø 3 Ø 3CHTCH Ø & Ø 7AQD Ø 0 Ø 0QNBRS Ø - Ø Ø 3STBBR Ø "Ø Ø 0QEUAKEMCEØ AMDØ OQEDICSNQRØ NFØ SQEASLEMSØ DQNONTSØFQNLØOHXRICAKØACSIUISXØIMSEQUEMSINMRØ IMØ RCHIYNOHQEMIAØ !Ø LESAØ AMAKXRIRØ General Hospital Psychiatry, 39 Ø 6AMCALOFNQS Ø $ Ø 2NREMBATL Ø 3 Ø 7AQD Ø 0 Ø Ø 3STBBR Ø "Ø Ø %WEQCIREØ ILOQNUERØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

CAQDINQEROIQASNQXØ ÜSMERRØ IMØ OENOKEØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESAØAMAKXRIRØSchizophrenia Research, 169 Ø  6AMCALOFNQS Ø $ Ø 3IEMAEQS Ø 0 Ø 7XCJAEQS Ø 3 Ø $EØ (EQS Ø - Ø 3STBBR Ø " Ø Ø 0QNBRS Ø -Ø Ø 3ISSIMGØ SILE Ø OHXRICAKØ ÜSMERRØ ILOAIQLEMSRØ AMDØ LESABNKICØ ABMNQLAKISIERØ IMØ OENOKEØ VISHØBIONKAQØDIRNQDEQØ!MØEWOKNQASNQXØRSTDXØ Psychiatry Research, 242 Ø 6AMØ #ISSEQR Ø ! Ø 0QASS Ø 3 Ø *TE Ø + Ø 7IKKIALR Ø ' Ø -IKKEQ Ø0 Ø8IE Ø( ØØ"AQSEKR Ø3Ø Ø!ØOIKNSØ EUAKTASINMØ NFØ SHEØ )MØ 3(!0%Ø IMDIUIDTAKIYEDØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ ADTKSRØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ Community Mental Health Journal, 46 Ø 7IOÝI Ø "- Ø 2ESHNQRS Ø #$ Ø Ø ,AMDEQR Ø $-Ø Ø 4HEØ AMWINKXSICØ EÛECSRØ NFØ EWEQCIREØ !Ø LESA AMAKXRIRØ NFØ QAMDNLIYEDØ SQIAKRØ AMDØ

DNRE QERONMREØ AMAKXRIRØ Journal of Sport & Exercise Psychology, 30 Ø Ø 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINMØ ØInternational CLASSIÞCATIONÚ OFÚ FUNCTIONINGÚ DISABILITYÚ ANDÚ healthØ'EMEUAØ7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practiceØ 3TLLAQXØ 2EONQS Ø 'EMEUAØ 7NQKDØ (EAKSHØ/QGAMIYASINM 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØ Ø Prevalence OFÚ MENTALÚ DISORDERSÚ $ATAÚ ANDÚ STATISTICSÚ !UAIKABKEØ ASØ HSSOVVVETQNVHNIMSEM HEAKSH SNOICRMNMCNLLTMICABKE DIREARER LEMSAK HEAKSHDASA AMD RSASIRSICR 7QIGHS Ø+ Ø%UEQRNM (NCJ Ø% ØØ4AXKNQ Ø!Ø Ø 4HEØEÛECSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØNMØOHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ ALNMGØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ BIONKAQØ DIRNQDEQØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ Mental Health and Physical Activity, 2 Ø 


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

03

MENTAL INDICATORS AND PHYSICAL ACTIVITY AUTHORS: Athanasios Pappous Ú$RÚOFÚ5IVERSITYÚOFÚ'RANADA ÚÚ2EADERÚOFÚ5NIVERSITYÚOFÚ+ENT Antigoni Zafeiri, Data analyst, Research Assistant University of Kent

INTRODUCTION 4HEØ OHXRINKNGICAKØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØAQEØVEKKØJMNVM ØARØSHEXØLAXØOQNLNSEØ AØ BESSEQØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ BXØ RTBRSAMSIAKKXØ QEDTCIMGØSHEØQIRJØNFØDEUEKNOIMGØDIABESER ØHEAQSØ conditions and a number of other conditions SHASØ AQEØ AGGQAUASEDØ BXØ AØ REDEMSAQXØ KIFERSXKEØ 2ICHAQDRNMØ ESØ AK Ø Ø 2EREAQCHØ RSTDIERØ IMØ SHIRØ AQEAØ HAUEØ QEONQSEDØ AØ Ø QEDTCSINMØ IMØ CHQNMICØ OHXRICAKØ CNMDISINMRØ 2ICHAQDRNMØ ESØ AK Ø Ø -NQENUEQØ SHEQEØ IRØ GQNVIMGØ KISEQASTQEØ RTOONQSIMGØ SHEØ ORXCHNKNGICAKØ BEMEÜSRØ NFØ QEGTKAQØOHXRICAKØACSIUISXØQAMGIMGØFQNLØILOQNUEDØ LNNDØSNØQEDTCSINMØNFØDEOQERRINM ØAMGEQ ØAMWIESXØ (ARRLEMØESØAK Ø ØVHIKEØILOQNUIMGØREKFØ Ø EÞCACXØAMDØCNLOKEWØCNGMISIUEØAMDØOHXRINKNGICAKØ OQNCERRERØSHASØCAMØALEKINQASEØCNMDISINMRØRTCHØ ARØCKIMICAKØDEOQERRINMØ(ARRLEMØESØAK Ø /UEQØ SHEØ KARSØ FEVØ DECADERØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIRNQDEQRØ HAUEØ BECNLEØ AMØ IMCQEARIMGKXØ OQERRTQIMGØ OQNBKELØ NFØ OTBKICØ HEAKSHØ RXRSELRØ 4HIRØ OQNBKELØ HARØ KEDØ SNØ SHEØ EWOKNQASINMØ NFØ AKSEQMASIUEØRXRSELRØSNØRTOONQSØAMDØCNLOKELEMSØ LEDICAKØ AMDØ ORXCHIASQICØ SQEASLEMSØ IMØ KIGHSØ NFØ IMCQEARIMGØEUIDEMCEØFNQØSHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØ ACSIUISXØNMØLEDICAKØDIRNQDEQRØ0ENOKEØRTÛEQIMGØ

FQNLØLEMSAKØDIRNQDEQRØAQEØLNQEØKIJEKXØSNØHAUEØ AØ REDEMSAQXØ KIFERSXKEØ ACCNLOAMIEDØ BXØ HIGHEQØ OQNBABIKISIERØ SNØ DEUEKNOØ DIABESERØ AMDØ HIGHØ BKNNDØOQERRTQEØDTEØSNØSHEØLEDICASINM ØONNQØDIESØ AMDØKNVØACSIUISXØQASERØ2ICHAQDRNMØESØAK Ø Ø 4HEQEFNQE Ø SHEØ ONSEMSIAKØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ Ø AQEØ Ø RIGMIÜCAMSØØ ARØØISØØCAMØØHEKOØØALEKINQASEØØSHEØØRIDEØØEÛECSRØØ NFØ Ø LEDICASINM Ø Ø VHIKEØ ILOQNUIMGØ LTKSIOKEØ ORXCHNKNGICAKØAROECSRØRTCHØARØSHEØLNND ØREKF OEQCEOSINM Ø ELNSINMAKØ RSABIKISX Ø CNMÜDEMCE Ø LELNQXØAMDØREKF ØCNMSQNKØ4AXKNQØESØAK Ø 0HXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIREØ AMDØ ÜSMERRØ AQEØ SHQEEØ SEQLRØ SHASØ AQEØ CNLLNMKXØ TRED Ø AMDØ PTISEØFQEPTEMSKXØIMSEQCHAMGEABKXØARØRXMNMXLRØ (NVEUEQ Ø ISØ IRØ ILONQSAMSØ SNØ CKAQIFXØ SHASØ SHEREØ CNMCEOSRØ AQEØ MNSØ SHEØ RALEØ !CCNQDIMGØ SNØ #AROEQREMØ ESØ AKØ Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ CNMRIRSRØ NFØ AMXØ BNDIKXØ LNUELEMSØ OQNDTCEDØ BXØ LTRCKERØ SHASØ QERTKSØ IMØ EMEQGXØ EWOEMDISTQEØ IEØ NCCTOASINMAK Ø RONQSR Ø NQØ NSHEQØ ACSIUISIER ØØ %WEQCIRE ØNMØSHEØNSHEQØHAMD ØCAMØBEØDEÜMEDØARØ AMXØ RTB CASEGNQXØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ SHASØ IRØ OKAMMEDØ AMDØ RSQTCSTQED Ø Ø SNØ ILOQNUEØ OHXRICAKØ ÜSMERRØ ,ARSKX Ø OHXRICAKØ ÜSMERRØ QEFEQRØ SNØ AØ RESØ NFØASSQIBTSERØSHASØAQEØHEAKSHØNQØRJIKKØQEKASEDØØ)MØ SHEØ CNMSEWSØ NFØ SHIRØ ONKICXØ QEONQS Ø SHEØ BQNADEQØ CNMCEOSØ NFØ bOHXRICAKØ ACSIUISXbØ VIKKØ BEØ TREDØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

SHQNTGHNTS 4HEØ IMÝTEMCEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ BEØ REEMØ FQNLØ AØ MTLBEQØ NFØ OEQROECSIUERØ )SØ CAMØ HEKOØ AMØ IMDIUIDTAKØ CHAMGEØ HIRØ DAIKXØ QNTSIME Ø IMSEQACSØ VISHØ NSHEQR Ø IMCQEAREØ REKF Ø ERSEELØ AMDØ CNMÜDEMCE Ø LARSEQØ OHXRICAKØ CHAKKEMGER Ø GAIMØMEVØRJIKKR ØHAUEØAØBESSEQØBNDXØAVAQEMERRØ AMDØBEMEÜSØFQNLØISRØONRISIUEØOHXRICAKØILOACSRØ #AKKAGHAM Ø Ø 3SQĥHKE Ø Ø 7HISEØ ESØ AK Ø Ø )SØ CAMØ BEØ TREDØ SNØ OQNLNSEØ SHEØ VEKK BEIMGØAMDØONRISIUEØORXCHNKNGXØUIAØSHEØONRISIUEØ EÛECSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ OHXRINKNGICAKØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ$AKEX Ø ØVHIKEØNMØSHEØNSHEQØ HAMDØISØCAMØHEKOØOQEUEMSØAMDØSQEASØLEMSAKØIKKMERRØ AMDØDIRNQDEQRØ&NW Ø Ø4HEØLAȫNQISXØNFØSHEØ AQSICKERØAMDØQEREAQCHØADDQERRIMGØSHEØBEMEÜSRØNFØ OHXRICAKØACSIUISXØNMØLEMSAKØHEAKSHØDEAKØLAIMKXØ VISHØ DEOQERRINMØ (NVEUEQØ SHEQEØ IRØ GQNVIMGØ research and need for more with respect to SHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØIMØLNQEØREQINTRØ LEMSAKØIKKMERRERØ 3SASELEMSØNFØSHEØ0QNBKELØ4HEØOTQONREØNFØ SHEØ OQEREMSØ ONKICXØ OAOEQØ VARØ SNØ ADDQERRØ SHEØ above issues and discuss the evidence based BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ TONMØ IMDIUIDTAKRØ VISHØAØUAQIESXØNFØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRER ØRTCHØ ARØDEOQERRINM ØAMWIESXØDIRNQDEQR ØRCHIYNOHQEMIA Ø BIONKAQØDIRNQDEQ ØESCØ

METHOD )MØ NQDEQØ SNØ IDEMSIFXØ VHASØ IRØ JMNVMØ ABNTSØ SHEØ AROECSRØ ARRNCIASEDØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØLEMSAKØHEAKSH ØAØMAQQASIUEØKISEQASTQEØQEUIEVØ VARØ CNMDTCSEDØ .AQQASIUEØ QEUIEVRØ ELBQACEØ AØ KERRØFNQLAKØAOOQNACHØSHAMØRXRSELASICØQEUIEVR Ø HNVEUEQØSHEQEØAQEØRSIKKØUEQXØbTREFTKØIMØGASHEQIMGØ SNGESHEQØ AØ UNKTLEØ NFØ KISEQASTQEØ IMØ AØ ROECIÜCØ RTBȫECSØAQEAØAMDØRTLLAQIYIMGØAMDØRXMSHERIYIMGØ IScØ#QNMIMØESØAK Ø ØO Ø4HEØIDEMSIÜCASINMØ NFØSHEØRNTQCERØFNQØSHIRØMAQQASIUEØKISEQASTQEØQEUIEVØ VARØCAQQIEDØNTSØBXØELOKNXIMGØAØRXRSELASICØJEX VNQDØREAQCHØIMSNØQEKEUAMSØRCHNKAQKXØDASABARERØ 7EBØ NFØ 3CIEMCE Ø 0RXC).&/ Ø 3CNOTR Ø 'NNGKEØ 3CHNKAQ Ø3ONQSR$IRCTR ØSNØIDEMSIFXØAØVIDEØQAMGEØ NFØ QEKEUAMSØ KISEQASTQEØ 4HEREØ REAQCHERØ VEQEØ CNMDTCSEDØ IMCKTDIMGØ CNMSQNKKEDØ JEXVNQDRØ RTCHØ ARØ `OHXRICAKØ ACSIUISXa Ø `LEMSAKØ HEAKSHa Ø `LEMSAKØ DIRNQDEQRa Ø `EWEQCIREa Ø `ORXCHNKNGICAKØ EÛECSRa Ø AMDØ`RONQSaØ4HEØREAQCHØVARØKILISEDØSNØRCHNKAQKXØ ACADELICØAQSICKERØAMDØCNMFEQEMCEØOQNCEEDIMGRØ IMØ%MGKIRHØ

REVIEW OF THE LITERATURE DEPRESSION 2ECNGMIYIMGØ SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ LEMSAKØ HEAKSH Ø LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ IMØ SHEØ 5+Ø HAUEØ reached a consensus that there is a positive ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ AQEØ OEQCEIUEDØ ARØ HEKOFTKØ RTOOKELEMSRØ FNQØ SHEØ SQEASLEMSØNFØAMWIESXØDIRNQDEQRØAMDØLAXØBEMEÜSØ ELNSINMAKKXØ OENOKEØ NFØ AKKØ AGERØ QEGAQDKERRØ NFØ SHEIQØREWØ#AKKAGHAM Ø Ø$EOQERRINMØREELRØ SNØBEØQEKASEDØSNØNMEaRØOEQCEOSINMØNFØSHEØOHXRICAKØ REKFØNMØVHICHØOHXRICAKØACSIUISXØCAMØHAUEØRNLEØ ONRISIUEØ IMÝTEMCEØ TONMØ 7HISEØ AK Ø Ø )MØ LNRSØ RSTDIERØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ AØ ONRISIUEØ EÛECSØ NMØ DEOQERRINMØ CNLOAQABKEØ SNØ SHASØ NFØ ORXCHNSHEQAOXØ &NW Ø Ø 3SQĥHKE Ø Ø AMDØ ILOQNUELEMSØ CAMØ BEØ EPTIUAKEMSØ SNØ SHASØ NFØ CNGMISIUEØSHEQAOXØ2ICHAQDRNMØESØAK Ø 4HEØ BEMEÜSØ IRØ GQEASEQØ FNQØ OENOKEØ VISHØ moderate depression and studies carried out NMØKAQGEQØONOTKASINMRØHAUEØRHNVMØSHASØOENOKEØ VHNØEMGAGEØIMØOHXRICAKØACSIUISXØQEGTKAQKXØNUEQØ KNMGEQØOEQINDRØNFØSILEØHAUEØRIGMIÜCAMSKXØKNVEQØ DEOQERRINMØRCNQERØQEGAQDKERRØNFØAGEØ(ARRLEMØ ESØAK ØØ-NQGAM Ø Ø4HEØSXOEØNFØOHXRICAKØ ACSIUISX Ø AEQNBICØ NQØ AMAEQNBIC Ø DNERØ MNSØ REELØ SNØLAJEØAØDIÛEQEMCEØAMDØCAMØBQIMGØTOØSNØØ QEDTCSINMØ NFØ RXLOSNLRØ %UEMØ IMØ REUEQEØ CARERØ NFØ DEOQERRINM Ø Ø LIMØ NFØ SQEADLIKKØ SQAIMIMG Ø FNQØØCNMRECTSIUEØDAXRØOQNDTCEDØRSASIRSICAKKXØ RIGMIÜCAMSØ QEDTCSINMØ IMØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ 3SQĥHKE Ø -NQENUEQ ØAOAQSØFQNLØQEDTCIMGØSHEØMEGASIUEØ EÛECSRØ NFØ DEOQERRINM Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ AMØ ILONQSAMSØEÛECSØNMØIMCQEARIMGØONRISIUEØAROECSRØ RTCHØ ARØ IMCQEAREDØ CNOIMGØ EÞCACX Ø BESSEQØ LELNQXØFTMCSINMØ&NKEXØESØAK Ø ØREMREØNFØ CNHEQEMCE ØOEQCEIUEDØHEAKSHØAMDØÜSMERR ØAMDØAMØ IMCQEAREDØREMREØNFØRNCIAKØIMSEGQASINMØ(ARRLEMØ ESØ AK Ø Ø )MØ ADDISINMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ ILOQNUEØ SHEØ PTAKISXØ NFØ SHEØ RKEEOØ CXCKE Ø VHICHØ IRØGEMEQAKKXØAÛECSEDØVHEMØDEOQERREDØNQØTMDEQØ RSQERR Ø SHTR Ø OQNLNSIMGØ SHEØ EÛECSIUEMERRØ NFØ AMSIDEOQERRAMSRØ3SASHNONTKNTØESØAK Ø Ø 4HEØ OQNCEDTQAKØ OASHØ NFØ IMSEQUEMSINMØ IRØ MNSØ FTKKXØ TMDEQRSNNDØ AMDØ MEEDRØ SNØ BEØ FTQSHEQØ EWOKNQEDØ .EUEQSHEKERRØ SHEØ FACSØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ BQIMGØ RILIKAQØ AMDØ RNLESILERØ RTOEQINQØ QERTKSRØ SNØ SHNREØ NFØ ORXCHNSHEQAOXØ IRØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

MNSEVNQSHXØAMDØRIGMIÜCAMSØEMNTGHØSNØCNMRIDEQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ VHEMØ CNLOAQIMGØ SHEØ CNRSRØ NFØ SQADISINMAKØ SQEASLEMSRØ KIJEØ ORXCHNSHEQAOXØ -NQGAM Ø Ø &TQSHEQLNQE Ø SHEØ HEAKSHØ BEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISX ØRTCHØARØILOQNUEDØ LNND ØREKFØ^ØERSEELØAMDØQERSFTKØRKEEOØOQNUIDEØ AØ CNLOEKKIMGØ AQGTLEMSØ FNQØ ADNOSIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØARØAMØAKSEQMASIUEØNQØAØOAQAKKEKØSXOEØNFØ SHEQAOXØ!SJIMRNM Ø 

ANXIETY DISORDERS )MSEMREØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ QEDTCERØ RSASEØ AMWIESX Ø VHICHØ CAMØ BEØ ASSQIBTSEDØ SNØ SHEØ EÛECSØ NFØSHEØDIRSQACSINMØEKELEMSØ-NQGAM Ø ØAMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ HAUEØ AMWINKXSICØ EÛECSRØ NMØ HEAKSHXØ ONOTKASINM Ø BTSØ SHIRØ HARØ MNSØ BEEMØ XESØ GEMEQAKIYEDØNMØCKIMICAKØONOTKASINMRØ4HEØLAȫNQISXØ NFØSHEØRSTDIERØRHNVØSHASØOHXRICAKØACSIUISXØBQIMGRØ ABNTSØUAQINTRØOHXRINKNGICAKØCHAMGERØSHASØCAMMNSØ BEØARRNCIASEDØVISHØNSHEQØQEKAWASINMRØSECHMIPTERØ 3ONQSRØAQEØCNMRIRSEMSKXØLNQEØEÛECSIUEØIMØQEDTCIMGØ RSQERRØ ARØ NOONREDØ SNØ LNQEØ OTQONREFTKØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØRTCHØARØHNTREVNQJØAMDØCXCKIMGØSNØVNQJØ 4HIRØLIGHSØBEØASSQIBTSEDØSNØSHEØOEQCEIUEDØKIMJAGEØ BESVEEMØSHEØACSIUISXØAMDØISRØOTQONRE ØKEADIMGØSNØ QEDTCEDØEMȫNXLEMSØNFØSHEØACSIUISXØISREKFØ!RYSAKNRØ ESØAK Ø 4HEØ LNRSØ MNSICEABKEØ CHAMGERØ IMØ OENOKEØ VISHØ AMWIESXØ DIRNQDEQRØ AQEØ RHNVMØ SNØ BEØ IMDTCEDØBXØFNKKNVIMGØAØOHXRICAKØACSIUISXØQEGILEØ ACCNLOAMIEDØ BXØ LEDICAKØ SQEASLEMSØ (NVEUEQ Ø CATSINMØIRØQEPTIQEDØARØRNLEØNFØSHEØREMRASINMRØ BQNTGHSØTOØBXØOHXRICAKØACSIUISXØCAMØBEØOEQCEIUEDØ ARØSHNREØEWOEQIEMCEDØTMDEQØRSQERRØIEØIMCQEAREDØ HEAQSØ QASE Ø RVEASIMGØ ESCØ 3SASHNONTKNTØ ESØ AK Ø Ø3SQĥHKE Ø /UEQAKK ØSHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØ EWEQCIREØNMØQEDTCIMGØAMWIESXØHARØQECEIUEDØRNLEØ ASSEMSINMØFQNLØRCHNKAQR ØHNVEUEQ ØSHEQEØIRØRSIKKØAØ MEEDØFNQØFTQSHEQØEUIDEMCEØARØSHIRØIRØAØÜEKDØSHASØ IRØMNSØRTÞCIEMSKXØEWOKNQED

BIPOLAR DISORDERS AND SCHIZOPHRENIA "IONKAQØ DIRNQDEQØ AMDØ RCHIYNOHQEMIAØ CAMØ BEØ DEBIKISASIMGØORXCHIASQICØDIRNQDEQRØACCNLOAMIEDØ BXØHIGHØLNQSAKISXØQASER ØAMDØIMCQEAREDØQIRJRØNFØ DEUEKNOIMGØ CAQDINUARCTKAQØ DIREARE Ø DIABESER Ø

NBERISX Ø HXOEQSEMRINMØ AMDØ DXRKIOIDELIAØ 6AMCALOFNQSØ ESØ AK Ø Ø 4HEØ QEARNMØ FNQØ SHEREØ IMCQEAREDØ QIRJRØ IRØ MNSØ ASSQIBTSEDØ SNØ AØ RIMGKEØFACSNQ ØBTSØQASHEQØSHEØIMSEQACSINMØNFØSHEØ SQEASLEMS ØGEMESICRØAMDØKIFERSXKEØ!RØSHEØLAȫNQISXØ NFØ SHEØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ RCHIYNOHQEMIAØ NQØ BIONKAQØ DIRNQDEQRØ DNØ MNSØ EMGAGEØ IMØ QEGTKAQØ IMSEMREØOHXRICAKØACSIUISIERØ7QIGHSØESØAK Ø Ø AMDØ EROECIAKKXØ IMØ SHNREØ SHASØ IMCKTDEØ RNCIAKØ IMSEQACSINM Ø SHEØ ADNOSINMØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ OAQSØ NFØ AØ LTKSIDIRCIOKIMAQXØ SQEASLEMSØ IRØ NFØ ROECIAKØILONQSAMCEØ6AMCALOFNQSØESØAK Ø Ø 3STDXIMGØ AMDØ LNMISNQIMGØ SHEØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ OENOKEØ VISHØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRERØ IRØ OAQSICTKAQKXØ CHAKKEMGIMGØ DTEØ SNØ DIÛEQEMSØ BAQQIEQRØ QAMGIMGØ FQNLØ SHEØ LEDICASINMØRIDEØEÛECSR ØSNØRSIGLASIYASINMØAMDØ KILISEDØ ACCERRØ SNØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ RXRSELØ 4HEREØFACSNQRØAKNMGØVISHØSHEØKACJØNFØRTÞCIEMSØ QEREAQCHØ IMØ SHIRØ AQEAØ LAJEØ SHEØ ADNOSINMØ AMDØ LAIMSEMAMCEØNFØIMCNQONQASIMGØOHXRICAKØACSIUISXØ IMØSHEØLEMSAKØQEHABIKISASINMØOQNGQALØEROECIAKKXØ DIÞCTKSØ(NDGRNMØESØAK Ø .EUEQSHEKERR Ø BAREDØ NMØ SHEØ KILISEDØ RSTDIERØ NMØBIONKAQØDIRNQDEQR ØSHEQEØIRØEMNTGHØEUIDEMCEØ SNØRTOONQSØSHEØONRISIUEØEÛECSØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ NMØ SHEØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ OENOKEØ VISHØ REQINTRØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ )MØ OENOKEØ VISHØ RCHIYNOHQEMIA ØEWEQCIREØCAMØHEKOØQEDTCEØATDISNQXØ HAKKTCIMASINMR Ø ILOQNUEØ SHEØ RKEEOØ OASSEQMØ AMDØ REKF ERSEELØ#AKKAGHAM Ø Ø!RØVEIGHSØGAIMØ AMDØCAQDINUARCTKAQØDIREAREØIRØAKLNRSØIMEUISABKE Ø VHIKEØSHEØCNRSØEÛECSIUEMERRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ HARØAKQEADXØBEEMØHIGHKIGHSED ØISRØIMSEGQASINMØIMØ SHEØSQEASLEMSØNFØREQINTRØLEMSAKØIKKMERRØRTCHØARØ BIONKAQØDIRNQDEQØAMDØRCHIYNOHQEMIAØIRØERREMSIAKØ 6AMCALOFNQSØESØAK Ø Ø/MØSHEØNSHEQØHAMD Ø EWEQCIREØ CAMØ HEKOØ OENOKEØ VISHØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRØBXØOQNLNSIMGØRNCIAKØIMSEQACSINM ØVHICHØIRØ ILONQSAMSØFNQØLEMSAKØQECNUEQXØ(NDGRNMØESØAK Ø  "EMEÜSRØ SNØ OHXRICAKØ VEKK BEIMGØ VEQEØ MNSØ QEONQSEDØARØLTCH ØVHEQEARØAROECSRØRTCHØARØSHEØ FEEKIMGØ NFØ ASSAIMLEMS Ø SHEØ REMREØ NFØ RSQTCSTQE Ø SHEØ UNKTMSAQXØ AROECSØ ARØ NOONREDØ SNØ SHEØ `LTRSØ FNKKNVØ XNTQØ SQEASLEMSaØ AOOQNACH Ø SHEØ RNCIAKØ IMSEQACSINMØ AMDØ SHEØ IMCQEAREDØ CNMÜDEMCEØ REELEDØ SNØ BEØ SHEØ LNQEØ ILONQSAMSØ BEMEÜSRØ SNØ SHEØOAQSICIOAMSRØ(NDGRNMØESØAK Ø Ø0HXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ SHEØ ONSEMSIAKØ SNØ HEKOØ OENOKEØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØBEØNOSILIRSICØARØISØCAMØHEKOØSHELØ EWOEQIEMCEØ RTCCERR Ø SAJEØ CNMSQNK Ø LAIMSAIMØ QEKASINMRHIOR ØÜMDØLEAMIMG ØAMDØACHIEUEØAØREMREØ NFØ MNQLAKISXØ (NDGRNMØ ESØ AK Ø Ø $EROISEØ SHEØ BEMEÜSRØ SHEQEØ AQEØ REQINTRØ NBRSACKER Ø RTCHØ


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

ARØ ACCERRIBIKISXØ AMDØ EWOEMREØ SHASØ LAJEØ SHEØ ADNOSINMØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ DIÞCTKS Ø VHIKRSØ LNMISNQIMGØ AMDØ RTOONQSØ BXØ REMRISIUEØ RSAÛØ IRØ AKRNØERREMSIAKØSNØADHEQEØSNØAMXØQEGTKAQØACSIUISXØ IMØSHEØKNMGØSEQLØ(NDGRNMØESØAK Ø 3ILIKAQKXØ SNØ DEOQERRINMØ AMDØ AMWIESXØ DIRNQDEQR Ø SHEØ LECHAMIRLØ AMDØ SHEØ EWSEMSØ SNØ VHICHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HEKORØ ILOQNUEØ REQINTRØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIRNQDEQRØ CAMMNSØ BEØ EARIKXØ DESEQLIMED Ø AMDØ CAMØ DIÛEQØ FQNLØ OEQRNMØ SNØ OEQRNMØ 9ES Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ HEKORØ IMCQEAREØ CNMÜDEMCEØAMDØREKF ERSEELØAMDØNÛEQRØAØLEAMRØ NFØDIRSQACSINMØFQNLØSHEØEÛECSRØNFØSHEØIKKMERR

OTHER AREAS OF POSITIVE BENEFIT )MØMNM CKIMICAKØONOTKASINMØRSTDIERØARRERRIMGØ SHEØ ILOACSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EROECIAKKXØ SHASØNFØAEQNBICØEWEQCIRE ØAMØIMUEQREØQEKASINMRHIOØ BESVEEMØ EWEQCIRE Ø ELNSINMAKØ VEKK BEIMGØ AMDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ VARØ QEONQSEDØ 4HEØ IMSEMRISXØNFØSHEØACSIUISXØREELRØSNØBEØILONQSAMSØ CNMSQAQXØ SNØ SHEØ ÜMDIMGRØ NFØ NSHEQØ RSTDIER Ø pinpointing to the fact that increased aerobic ONVEQØ IRØ QEPTIQEDØ FNQØ AØ RSQNMGEQØ QEKASINMRHIOØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ KNVØ QASERØ NFØ DEOQERRINMØ'AKOEQØESØAK Ø !MØ EAQKIEQØ KAQGEØ RCAKEØ RSTDXØ NMØ AØ MNM CKIMICAKØONOTKASINMØSHASØSNNJØOKACEØIMØ#AKIFNQMIAØ #ALACHNØESØAK Ø ØRHNVEDØSHASØSHEØQIRJØNFØ DEUEKNOIMGØDEOQERRIUEØRXLOSNLRØIRØDQALASICAKKXØ QEDTCEDØBXØFNKKNVIMGØAØQEGTKAQØOHXRICAKØACSIUISXØ QNTSIMEØ 7HASØ IRØ AKRNØ IMSEQERSIMGØ IRØ SHASØ SHEØ QEGEMCXØ NFØ SHEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ QEKEUAMSØ ARØ OENOKEØVHNØGAUEØTOØOHXRICAKØACSIUISXØNUEQØSILEØ VEQEØNMEØAMDØAØHAKFØSILERØARØKIJEKXØSNØDEUEKNOØ depression as were those who maintained their DAIKXØKEUEKRØ#ALACHNØESØAK Ø 4AJIMGØ IMSNØ CNMRIDEQASINMØ CEQSAIMØ GEMDEQØ DIÛEQEMCER Ø VNLEMØ AQEØ SVICEØ ARØ KIJEØ SNØ DEUEKNOØ DEOQERRINMØ CNLOAQEDØ SNØ LEMØ #HTØ ) (TA Ø Ø 4HEØ EWOEQIEMCEØ NFØ RXLOSNLRØ DTQIMGØLEMNOATREØCAMØBEØDESQILEMSAKØSNØSHEIQØ LEMSAKØ HEAKSHØ %KAURJXØ Ø -C!TKEX Ø Ø !Ø RSTDXØTRIMGØAØRALOKEØCNMRIRSIMGØNFØVNLEMØASØ DIÛEQEMSØ RSAGERØ NFØ LEMNOATREØ RHNVEDØ SHASØ VNLEMØEWOEQIEMCEDØAMØIMCQEAREØIMØSHEØONRISIUEØ EÛECSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ AØ QEDTCSINMØ IMØ SHEØ MEGASIUEØ EÛECSRØ ARRNCIASEDØ VISHØ SHEIQØ CNMDISINMØ%KAURJXØØ-C!TKEX Ø &TQSHEQ Ø SHEQEØ IRØ IMCQEARIMGKXØ RTOONQSIMGØ EUIDEMCEØABNTSØSHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ

IMØ OENOKEØ VISHØ DIABESER Ø NBERISX Ø AMDØ CEQSAIMØ SXOERØNFØCAMCEQØRTCHØARØCNKNMØAMDØBQEARSØCAMCEQØ "ATLAM Ø Ø/SHEQØAQEARØVHEQEØSHEØBEMEÜSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ BEEMØ RHNVMØ SNØ BEØ EÛECSIUEØ IRØ IMØ CARERØ NFØ RTBRSAMCEØ AMDØ AKCNHNKØ ABTREØ !DNOSIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AKNMGRIDEØ AØ QEHABIKISASINMØOQNGQALØIRØLNQEØEÛECSIUEØHEKOIMGØ SNØ QEDTCEØ CQAUIMGR Ø AMWIESXØ AMDØ DEOQERRINM Ø CNLOAQEDØSNØTRTAKØSQEASLEMSØ3SASHNONTKNTØESØ AK Ø #NMRIDEQIMGØSHEØCNRSØAMDØSHEØRSIGLAØQEKASEDØ VISHØ SQADISINMAKØ SHEQAOIER Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ OQEREMSRØAØCNRSØEÛECSIUEØAKSEQMASIUEØRIMCEØLNRSØ RSTDIERØHAUEØRHNVMØSHASØISØHEKORØSNØLAMAGEØAMDØ KNVEQØDEOQERRIUEØRXLOSNLR

POSITIVE PSYCHOLOGY )SØ IRØ VEKKØ JMNVMØ AMDØ OQNUEMØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ UAQINTRØ BEMEÜSRØ NMØ HTLAMØ HEAKSHØ RSQEMGSHEMIMGØ SHEØ BNDXØ AMDØ SHEØ LIMDØ AMDØ OQNLNSIMGØ NMEaRØ VEKK BEIMG Ø VHICHØ IRØ MNSØ DEÜMEDØNMKXØIMØSEQLRØNFØMNSØBEIMGØDEOQERREDØNQØ RSQERREDØ"EIMGØVEKKØIRØRTBȫECSIUEØAMDØSHEQEØAQEØ AØMTLBEQØNFØONRISIUEØFEEKIMGRØSHASØNMCEØEUNJEDØ SHEXØCAMØOQNLNSEØONRISIUEØORXCHNKNGXØ(EÛEQNMØ Ø -TSQIE Ø Ø 0NRISIUEØ ORXCHNKNGXØ HEKORØ IMCQEAREØ QERIKIEMCEØ AMDØ NUEQCNLEØ MEGASIUEØ RISTASINMRØ BXØ IMCQEARIMGØ ONRISIUEØ ELNSINMRØ 3IMCEØ SHEØ LAȫNQISXØ NFØ SHEØ RSTDIERØ RHNVØ AMØ IMCQEAREØIMØSHEØ`FEEKØGNNDaØEÛECSØAà EQØAØOHXRICAKØ ACSIUISX Ø ISØ CAMØ BEØ CNMCKTDEDØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØIRØAØONRISIUEØORXCHNKNGICAKØIMSEQUEMSINMØ (EÛEQNMØØ-TSQIE Ø Ø4HIRØCAMØBEØSAJIMGØ OKACEØBXØILOQNUIMGØREKF ACCEOSAMCE ØATSNMNLX Ø EMUIQNMLEMSAKØ LARSEQX Ø ONRISIUEØ QEKASINMRHIOR Ø OEQRNMAKØ QEKASINMRHIOR Ø AMDØ OTQONREØ IMØ KIFEØ SHQNTGHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ (EÛEQNMØ Ø -TSQIE Ø  !OOQNACHIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ FQNLØ AØ DIÛEQEMSØ OEQROECSIUEØ BQIMGIMGØ SNGESHEQØ SHEØ BNDXØ AMDØ SHEØ LIMDØ IRØ CTQQEMSKXØ BEIMGØ OTSØ SNØ OQACSICEØIMØ!TRSQAKIA ØVHEQEØAMØ`EWEQCIREØCKIMICaØ TRERØ IMSEQUAKRØ NFØ `HIGHØ IMSEMRISXaØ OHXRICAKØ ACSIUISXØARØAØ`DQTGaØSNØLAMAGEØDIÛEQEMSØCHQNMICØ HEAKSHØ OQNBKELRØ #KAQJE Ø Ø 0ENOKEØ AQEØ ELONVEQEDØ SHIRØ VAXØ SNØ SAJEØ CNMSQNKØ NFØ SHEIQØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ 7NQJIMGØ SNGESHEQØ VISHØ SHEØ OASIEMSRaØ DNCSNQRØ AMDØ SHEQAOIRSR Ø OENOKEØAQEØELONVEQEDØSNØSAJEØCNMSQNKØNFØSHEIQØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ RTOONQSIMGØ SHEØ EUIDEMCEØ FNQØ FNKKNVIMGØ AØ CNLBIMEDØ SQEASLEMSØ #KAQJE Ø 


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

CONCLUSION 0HXRICAKØACSIUISXØHARØBEEMØRHNVMØSNØQEDTCEØAØ MTLBEQØNFØHEAKSHØQIRJRØRTCHØARØNBERISX ØDIABESER Ø HIGHØ BKNNDØ OQERRTQE Ø BEMEÜSRØ SHEØ OASIEMSRØ NFØ CEQSAIMØ SXOERØ NFØ CAMCEQ Ø QEDTCEØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLR Ø AMWIESXØ ARØ VEKKØ ARØ SHEØ MEGASIUEØ EÛECSRØNFØDIÛEQEMSØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRERØ%UEMØ SHNTGHØSHEØLECHAMIRLØIRØMNSØFTKKXØTMDEQRSNNDØ AMDØFTQSHEQØQEREAQCHØIRØQEPTIQED ØSHEØBEMEÜSRØNFØ OHXRICAKØACSIUISXØAMDØEWEQCIREØAQEØTMDNTBSEDKXØ RIGMIÜCAMSØBQIMGIMGØSNGESHEQØSHEØBNDXØAMDØSHEØ LIMDØNFØHTLAMRØIMØNQDEQØSNØACHIEUEØVEKK BEIMG 7HEMØISØCNLERØSNØDERIGMØAMXØSXOEØNFØHEAKSHØ IMSEQUEMSINMØ OQNGQAL Ø OASIEMSRaØ NOIMINMRØ AMDØ OEQCEOSINMRØAQEØNFØGQEASØRIGMIÜCAMCEØAMDØRHNTKDØ BEØSAJEMØIMSNØACCNTMSØ)MØAØRSTDXØCNMDTCSEDØBXØ $AKEXØ Ø NMØ SHEØ UAKTEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ CKIMICAKØ ONOTKASINMRØ ISØ VARØ QEONQSEDØ SHASØ LNQEØ SHAMØ Ø NFØ SHEØ OASIEMSRØ QECNGMIYEØ SHEØ UAKTEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ SHEXØAKRNØQEGAQDØISØARØSHEØSQEASLEMSØSHASØHEKOEDØ SHELØLNRSØ

REFERENCES !RYSAKNR Ø - Ø 7IÈ«MDAEKE Ø + Ø $EØ "NTQDEATDHTIÈ« Ø ) Ø 0HIKIOOAEQSR Ø 2 Ø -ASSNM Ø , Ø $TUIGMEATD Ø . Ø#AQDNM Ø'Ø Ø3OECIÃœCØARRNCIASINMRØ BESVEEMØ SXOERØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ CNLONMEMSRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ Journal of Science and Medicine in Sport, 12 Ø ØÈ«È«RALRØ;DNI= !SJIMRNM Ø' ØØ$AUEMME Ø$Ø Ø2EKASINMRHIORØ BESVEEMØRKEEO ØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØHTLAMØ HEAKSHØPhysiology & behavior, 90 Ø "ATLAM Ø !Ø %Ø Ø 5ODASIMGØ SHEØ EUIDEMCEØ SHASØOHXRICAKØACSIUISXØIRØGNNDØFNQØHEAKSHØ!MØ EOIDELINKNGICAKØQEUIEVØ^ØJournal of Science and Medicine in Sport, 7 Ø #AROEQREM Ø#Ø* Ø0NVEKK Ø+Ø% ØØ#HQIRSEMRNM Ø'Ø -Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIRE Ø AMDØ OHXRICAKØÜSMERRØDEÃœMISINMRØAMDØDIRSIMCSINMRØ FNQØ HEAKSH QEKASEDØ QEREAQCHØ Public Health Reports, 100 Ø #AKKAGHAM Ø 0Ø Ø %WEQCIREØ !Ø MEGKECSEDØ IMSEQUEMSINMØIMØLEMSAKØHEAKSHØCAQEØJournal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 11 Ø 

.EUEQSHEKERR ØVHEMØELOKNXIMGØAMXØOHXRICAKØ ACSIUISXØ OQNGQALØ SHEØ ROECIÜCØ MEEDRØ AMDØ CHAQACSEQIRSICRØ NFØ SHEØ SAQGESEDØ GQNTOØ RHNTKDØ BEØ SAJEMØ IMSNØ CNMRIDEQASINM Ø EROECIAKKXØ VHEMØ ISØ CNLERØ SNØ CKIMICAKØ ONOTKASINMR Ø VHICHØ PTISEØ FQEPTEMSKXØ AQEØ ACCTRSNLEDØ SNØ AØ REDEMSAQXØ KIFERSXKEØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ RHNTKDØ BEØ TREDØ IMØ CNMȫTMCSINMØ VISHØ CNTMREKKIMGØ AMDØ LEDICAKØ SHEQAOIERØIMØNQDEQØSNØEMABKEØOASIEMSRØRTRSAIMØAØ QEGTKAQØOQNGQALØSHASØOQNLNSERØSHEØQEROECSIUEØ ONRISIUEØAROECSRØ$AKEX Ø 'IUEMØSHEØEUIDEMCEØNFØSHEØBEMEÜSR ØBNSHØASØ OHXRINKNGICAKØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ KEUEK Ø AMDØ SHEØ CNRSØ ARRNCIASEDØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSH Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ RHNTKDØ BEØ FTQSHEQØ EMCNTQAGEDØ SNØ become part of the therapeutic treatment QECNGMIYIMGØ SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ BNSHØ SHEØ LIMDØ AMDØBNDXØ$AKEX Ø 

#ALACHN Ø 4Ø # Ø 2NBEQSR Ø 2Ø % Ø ,AYAQTR Ø .Ø " Ø +AOKAM Ø'Ø! ØØ#NHEM Ø2Ø$Ø Ø0HXRICAKØ ACSIUISXØAMDØDEOQERRINMØ%UIDEMCEØFQNLØSHEØ AKALEDAØ CNTMSXØ RSTDXØ American Journal of Epidemiology, 134 Ø #HT Ø )Ø ( Ø "TCJVNQSH Ø * Ø +IQBX Ø 4Ø % Ø Ø %LEQX Ø #Ø&Ø Ø%ÛECSØNFØEWEQCIREØIMSEMRISXØNMØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ IMØ VNLEMØ Mental Health and Physical Activity, 2 Ø #KAQJE Ø$Ø Ø/CSNBEQØ Ø2EREAQCHØRSTDIERØ RHNVØ HIGH IMSEMRISXØ IMSEQUAKØ SQAIMIMGØ HARØ AMØAKLNRSØIMRSAMSAMENTRØONRISIUEØEÛECSØNMØ NUEQAKKØ HEAKSHØ Perth NowØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORVVVOEQSHMNVCNLATØØ #QNMIM Ø 0 Ø 2XAM Ø & Ø Ø #NTGHKAM Ø -Ø Ø 5MDEQSAJIMGØAØKISEQASTQEØQEUIEVØAØRSEO BX RSEOØ AOOQNACHØ British Journal of Nursing, 17 Ø $AKEX Ø!Ø*Ø Ø%WEQCIREØSHEQAOXØAMDØLEMSAKØ HEAKSHØ IMØ CKIMICAKØ ONOTKASINMRØ )RØ EWEQCIREØ SHEQAOXØAØVNQSHVHIKEØIMSEQUEMSINMØAdvances in Psychiatric Treatment, 8 Ø %KAURJX Ø 3 Ø Ø -C!TKEX Ø %Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØAMDØLEMSAKØHEAKSHØNTSCNLERØDTQIMGØ LEMNOATREØ !Ø QAMDNLIYEDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKØ Annals of Behavioral Medicine, 33 Ø 


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23Ø

&NKEX Ø ,Ø 3 Ø 0QAOAUERRIR Ø ( Ø /RTCH Ø %Ø ! Ø $EØ 0ACE Ø *Ø ! Ø -TQOHX Ø "Ø ! Ø Ø 0NDNKIMRJX Ø .Ø *Ø Ø !MØ EWALIMASINMØ NFØ ONSEMSIAKØ LECHAMIRLRØFNQØEWEQCIREØARØAØSQEASLEMSØFNQØ DEOQERRINMØ!ØOIKNSØRSTDXØMental Health and Physical Activity, 1 Ø &NW Ø +Ø 2Ø Ø 4HEØ IMÝTEMCEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØNMØLEMSAKØVEKK BEIMGØPublic Health Nutrition, 2A Ø 'AKOEQ Ø$Ø) Ø4QIUEDI Ø-Ø( Ø"AQKNV Ø#Ø% Ø$TMM Ø !Ø , Ø Ø +ALOEQS Ø *Ø "Ø Ø )MUEQREØ ARRNCIASINMØBESVEEMØOHXRICAKØIMACSIUISXØAMDØ LEMSAKØHEAKSHØIMØLEMØAMDØVNLEMØMedicine and Science in Sports and Exercise, 38 Ø Ø  Ø ;OII= (ARRLEM Ø 0 Ø +NIUTKA Ø . Ø Ø 5TSEKA Ø !Ø Ø 0HXRICAKØ EWEQCIREØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ VEKK BEIMGØ !Ø ONOTKASINMØ RSTDXØ IMØ &IMKAMDØ Preventive Medicine, 30 Ø (EÛEQNM Ø + Ø Ø -TSQIE Ø .Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ AØ bRSEKKAQcSONRISIUEØ ORXCHNKNGXØ IMSEQUEMSINMØ Oxford handbook of Exercise Psychology Ø (NDGRNM Ø -Ø ( Ø -C#TKKNCH Ø (Ø 0 Ø Ø &NW Ø +Ø 2Ø Ø 4HEØ EWOEQIEMCERØ NFØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØAMDØEMDTQIMGØLEMSAKØIKKMERRØEMGAGEDØ IMØAØOHXRICAKØACSIUISXØOQNGQALLEØIMSEGQASEDØ IMSNØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICEØ Mental Health and Physical Activity, 4 Ø -NQGAM Ø 7Ø 0Ø Ø Physical activity and mental healthØOOØ Ø0HIKADEKOHIA Ø0! Ø 53Ø4AXKNQØØ&QAMCIR 2ICHAQDRNM Ø #Ø 2 Ø &ATKJMEQ Ø ' Ø -C$EUISS Ø * Ø 3JQIMAQ Ø'Ø3 Ø(TSCHIMRNM Ø$Ø3 ØØ0IESSE Ø*Ø $Ø Ø)MSEGQASIMGØOHXRICAKØACSIUISXØIMSNØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ FNQØ OEQRNMRØ VISHØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRØ Psychiatric Services, 56 Ø 

3SASHNONTKNT Ø ' Ø 0NVEQR Ø -Ø " Ø "EQQX Ø !Ø # Ø 3LISR Ø *Ø ! Ø Ø /SSN Ø -Ø 7Ø Ø %WEQCIREØIMSEQUEMSINMRØFNQØLEMSAKØHEAKSHØ!Ø PTAMSISASIUEØAMDØPTAKISASIUEØQEUIEVØ#KIMICAKØ 0RXCHNKNGXØ Science and Practice, 13 Ø  3SQĥHKE Ø !Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIRE Ø DEOQERRINMØAMDØAMWIESXØDIRNQDEQRØJournal of Neural Transmission, 116 Ø 4AXKNQ Ø#Ø" Ø3AKKIR Ø*Ø& ØØ.EEDKE Ø2Ø Ø4HEØ QEKASINMØNFØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØEWEQCIREØSNØ LEMSAKØHEAKSHØPublic Health Reports, 100 Ø  6AMCALOFNQS Ø $ Ø $EØ (EQS Ø - Ø 3JȫEQUEM Ø ,Ø ( Ø 'XKKEMRSEM Ø !Ø , Ø 0AQJEQ Ø ! Ø -TKDEQR Ø . Ø 0QNBRS Ø -Ø Ø )MSEQMASINMAKØ NQGAMIYASINMØ NFØ OHXRICAKØ SHEQAOXØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØCNMREMRTRØNMØOHXRICAKØACSIUISXØVISHIMØ LTKSIDIRCIOKIMAQXØQEHABIKISASINMØOQNGQALLERØ FNQØ LIMILIYIMGØ CAQDIN LESABNKICØ QIRJØ IMØ OASIEMSRØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ Disability and Rehabilitation, 34 Ø Ø 7HISE Ø + Ø +EMDQICJ Ø 4 Ø Ø 9AQDKEX Ø ,Ø Ø #HAMGEØ IMØ REKF ERSEEL Ø REKF EÞCACXØ AMDØ the mood dimensions of depression as ONSEMSIAKØLEDIASNQRØNFØSHEØOHXRICAKØACSIUISXØ AMDØ DEOQERRINMØ QEKASINMRHIOØ %WOKNQIMGØ SHEØ SELONQAKØQEKASINMØNFØCHAMGEØMental Health and Physical Activity, 2 Ø 7QIGHS Ø +Ø ! Ø %UEQRNM (NCJ Ø %Ø 3 Ø Ø 4AXKNQ Ø !Ø (Ø Ø 4HEØ EÛECSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ ALNMGØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ BIONKAQØ DIRNQDEQØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ Mental Health and Physical Activity, 2 Ø 


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

04

THE PREVENTIVE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN MENTAL HEALTH AUTHORS: Francesca Cesaroni, Project Manager Mara Morici, Researcher Giampaolo Gherardi, Social Worker

INTRODUCTION 4HEQEØIRØAØGQNVIMGØBNDXØNFØEUIDEMCEØNMØSHEØ ONRISIUEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSH Ø LEMSAKØ DEUEKNOLEMSØ AMDØ CNGMISIUEØ OQNCERRERØ !Ø MNSABKEØ MTLBEQØ NFØ KNMGISTDIMAKØ AMDØ CQNRR RECSINMAKØ QEREAQCHØ RSTDIERØCNMUEQGEØNMØSHEØTREFTKMERRØNFØOHXRICAKØ ACSIUISXØARØAØOQEUEMSASIUEØRSQASEGXØAMDØADȫTMCSØ SQEASLEMSØ FNQØ LEMSAKØ IKKMERRØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ HARØBEEMØQEONQSEDØSNØAÛECSØAØVIDEØROECSQTLØNFØ HEAKSHØFACSNQRØQAMGIMGØFQNLØELNSINMØAMDØLNND Ø PTAKISXØ NFØ KIFE Ø REKF ERSEEL Ø RNCIAKØ ACSIUISXØ AMDØ CNGMISIUEØFTMCSINMIMGØ %WALIMASINMØ NFØ REKF OEQCEIUEDØ RSQERRØ QERIKIEMCEØAMDØSQAISØAMWIESXØVHICHØLAXØBEØQIRJØ FACSNQRØ FNQØ DEUEKNOIMGØ REUEQEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELR Ø QEUEAKEDØ SHASØ IMDIUIDTAKRØ LAXØ GESØ ORXCHNKNGICAK ØARØVEKKØARØOHXRINKNGICAKØBEMEÜSRØ FQNLØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 3TBRSAMSIAKØ EUIDEMCEØ AKRNØ RTGGERSRØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ QEDTCERØ RXLOSNLRØNFØDEOQERRINM ØAMWIESX ØDIRSQERRØAMDØ EMHAMCEØVEKK BEIMGØ

STATEMENT OF THE PROBLEM 4HEØ OTQONREØ NFØ SHEØ OQEREMSØ ONKICXØ OAOEQØ VARØ A Ø SNØ EWOKNQEØ SHEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ B Ø SNØ DELNMRSQASEØSHEØTREFTKMERRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ ARØ AØ OQEUEMSIUEØ RSQASEGXØ AGAIMRSØ REUEQAKØ RXLOSNLRØNFØLEMSAKØDIRNQDEQRØ 3OECIÃœCAKKX ØSHEØOAOEQØVIKKØOQNUIDEØ Ø AØ literature reviewØ NFØ RCIEMSIÃœCØ OAOEQR Ø evidences and good practices demonstrating SHEØOQEUEMSIUEØONSEMSIAKØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ AGAIMRSØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ AMDØ SHEØ ONRISIUEØ EÛECSRØ ISØ LAXØ HAUEØ NMØ OTBKICØ HEAKSHØ AMDØ ACSIUEØ AGEIMGØ 4HEØ OAOEQØ AKRNØ OQNONRERØ AØ BNSSNL TOØ EMPTIQX Ø VHEQEØ QEKEUAMSØ ACSNQRØ NOEQASIMGØ IMØ SHEØ ÃœEKDØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø RONQSRØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ QEONQSØ SHEIQØ EWOEQIEMCER Ø relevant national policies and EU directivesØ OQNLNSIMGØ HEAKSH EMHAMCIMGØ OHXRICAKØACSIUISXØ Ø recommendationsØ FNQØ ONKICXØ LAJEQRØ AMDØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

RTGGERSINMRØ FNQØ SHEØ OQNLNSINMRTOONQSØ NFØ EÛECSIUEØ IMISIASIUERØ ASØ %TQNOEAM Ø MASINMAKØ AMDØ KNCAKØ KEUEKRØ 3OECIÜCAKKX Ø SHEØ QECNLLEMDASINMRØ VIKKØ AILØ ASØ QAIRIMGØ AVAQEMERRØNMØSHEØQIRJRØNFØOHXRICAKØIMACSIUISX

PURPOSE/MOTIVATION OF THE PROPOSED POLICY PAPER "AREDØ NMØ SHEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ SHEØ BEMEÃœSRØ AQIRIMGØ FQNLØ SHEØ OAQSICIOASINMØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISIER Ø SHIRØ OAOEQØ VIKK Ø $ELNMRSQASEØ SHEØ OQEUEMSIUEØ UAKTEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ SHQNTGHØ AØ Ø KISEQASTQEØ QEUIEVØ Ø 0QEREMSØ QEKEUAMSØ MASINMAKØ ONKICIERØ AMDØ %5Ø DIQECSIUER Ø VISHØ OAQSICTKAQØ QEFEQEMCEØ SNØ (%0! Ø (EAKSH %MHAMCIMGØ 0HXRICAKØ !CSIUISX Ø IRRTEDØ BXØ SHEØ #NTMCIKØ Ø NFØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ Ø 0QEREMSØ SHEØ -%.3Ø MESVNQJØ IMØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ AØ RCIEMSIÃœCØ BACJGQNTMD Ø VHICHØ VIKKØ BEØ AØ UAKIDØ CNMSQIBTSINMØ SNØ SHEØ QEGINMAK ØMASINMAKØAMDØ%5ØONKICIERØNMØRONQSØ AMDØHEAKSHØ Ø 0QNUIDEØQECNLLEMDASINMRØFNQØONKICXØLAJEQRØ AMDØRTGGERSINMRØFNQØSHEØOQNLNSINMRTOONQSØ NFØEÛECSIUEØIMISIASIUERØASØ%TQNOEAM ØMASINMAKØ AMDØKNCAKØKEUEKRØ

METHODS / PROCEDURE / APPROACH !ØKAQGEØBNDXØNFØELOIQICAKØEUIDEMCEØEWIRSRØVISHØ QEROECSØSNØSHEØEÛECSIUEMERRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ IMØSHEØOQEUEMSINMØNFØDEOQERRIUEØRXLOSNLRØAMDØ LEMSAKØDIRNQDEQRØ4HEØEUIDEMCEØOQNONREDØIMØSHIRØ OAOEQØ LAIMKXØ DEQIUERØ FQNLØ CNQQEKASINMAKØ AMDØ KNMGISTDIMAKØ RSTDIER Ø RXRSELASICØ QEUIEVRØ AMDØ LESA AMAKXRER !Ø CNQQEKASINMAKØ RSTDXØ REEJRØ SNØ ÃœGTQEØ NTSØ IFØ SVNØ NQØ LNQEØ UAQIABKERØ AQEØ QEKASEDØ 3EUEQAKØ EOIDELINKNGICAKØRSTDIERØHAUEØFNTMDØRIGMIÃœCAMSØ CQNRR RECSINMAKØ CNQQEKASINMRØ BESVEEMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø KEUEKRØ QEGTKAQØ 0!Ø IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ A Ø AØ DECQEAREDØ OQEUAKEMCEØ NFØ DEOQERRINM Ø OAMICØ DIRNQDEQØ AMDØ RNCIAKØ OHNBIA Ø AMDØ B Ø KNVØ QASERØ NFØ AÛECSIUE Ø AMWIESX Ø NQØ RTBRSAMCEØ TREØ DIRNQDEQØ -NQEØ

ROECIÜCAKKX Ø -C!TKEXØ Ø IDEMSIÜEDØ SHEØ ONRISIUEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ EWEQCIREØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ VEKKBEIMG Ø "TCJRCHØ AMDØ 3CHKICHSØ ØSHEØQEKEUAMCEØBESVEEMØOHXRICAKØACSIUISXØ AMDØLNND ØVHIKEØ#NNMEXØ ØQEUEAKEDØSHASØ 0!ØDECQEARERØSHEØIMCIDEMCEØQASERØNFØDEOQERRIUEØ AMDØAMWIESXØDIRNQDEQRØIMØNKDEQØADTKSRØ !Ø KNMGISTDIMAKØ RSTDXØ IRØ AMØ NBREQUASINMAKØ research method in which data are gathered FNQØSHEØRALEØRTBȫECSRØQEOEASEDKXØNUEQØAØOEQINDØ NFØ SILEØ )MØ SHEIQØ KNMGISTDIMAKØ RSTDX Ø -ALLEMØ AMDØ &ATKJMEQØ Ø OQNUIDEDØ UAKTABKEØ IMRIGHSØ IMSNØSHEØOQEUEMSIMGØQNKEØNFØOHXRICAKØACSIUISXØIMØ DEOQERRINMØØ 3CIEMSIÜCØEUIDEMCEØHARØAKRNØBEEMØBAREDØNMØ RXRSELASICØQEUIEVRØAMDØLESA AMAKXRER ØVHEQEØ OAOEQRØAMDØAQSICKERØHAUEØBEEMØRNTGHSØSHQNTGHØ AØ CNLBIMASINMØ NFØ JEXØ VNQJRØ RTCHØ ARØ bOHXRICAKØ ACSIUISXc Ø bLEMSAKØ HEAKSHc Ø bDEOQERRINMc Ø bAMWIESXc ØbREKF ERSEELcØAMDØbLEMSAKØVEKKBEIMGcØ

1. REVIEW OF THE LITERATURE &NQØ BARICØ DEÜMISINMRØ NFØ bOHXRICAKØ ACSIUISXc Ø bOHXRICAKØ EWEQCIREcØ AMDØ bRONQSRc Ø OKEAREØ QEFEQØ SNØ SHEØ ONKICXØ OAOEQØ $EUEKNOLEMSØ NFØ LNDEKR Ø NFØ RONQSØ EUEMSR Ø Ø BXØ SHEØ 5MIUEQRISXØ NFØ !SHEMR

Association between physical activity (PA), depression, anxiety and stress: research evidence 3TÞCIEMSØ EUIDEMCEØ MNVADAXRØ CNMÃœQLRØ SHEØ EWIRSEMCEØ NFØ AØ RSQNMGØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ AØ MTLBEQØ NFØ DILEMRINMRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ Depression Ø FNQØ EWALOKE Ø IRØ AØ CNLLNMØ LEMSAKØ IKKMERRØ ISØ IRØ OQEDICSEDØ SHASØ BXØ SHEØ Ø ISØ VIKKØ BEØ SHEØ KEADIMGØ CATREØ NFØ DIRABIKISXØ VNQKDVIDEØ 4HEØ IKKMERRØ HARØ SQELEMDNTRØ ILOACSØ NMØ PTAKISXØ NFØ KIFE Ø IRØ ARRNCIASEDØVISHØAMØIMCQEAREDØQIRJØNFØRECNMDAQXØ HEAKSHØ CNMDISINMRØ IEØ CAQDINUARCTKAQØ DIREARE Ø AMDØ ISRØ ADUEQREØ EÛECSRØ EWSEMDØ BEXNMDØ SHEØ IMDIUIDTAK ØLAIMKXØIMØSEQLRØNFØCAQEØBTQDEMØAMDØØ HEAKSHØ CNRSRØ FNQØ SHEØ CNLLTMISXØ (NVEUEQ Ø SHEØ EWACSØ DNRE QERONMREØ QEKASINMRHIOØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ DEOQERRINMØ IRØ TMCKEAQØ &ATKJMEQØ ØRSASEDØSHASØSAJIMGØIMSNØACCNTMSØ SHEØ ONRRIBKEØ LESHNDNKNGICAKØ KILISASINMR Ø CNMFNTMDIMGØFACSNQRØAMDØBIAR ØRSTDIERØCNMSIMTEØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

SNØDELNMRSQASEØAØQEKASINMRHIOØBESVEEMØOHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ AØ DECQEAREDØ QIRJØ NFØ depressionØ 0QNLNSIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ LAXØ REQUEØ ARØ AØ UAKTABKEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ RSQASEGXØ IMØ QEDTCIMGØSHEØQIRJØNFØDEUEKNOIMGØDEOQERRINM 3SQAVBQIDGEØ ESØ AKØ Ø CNLOAQEDØ SHEØ EÛECSRØ NFØ HIGHEQØ KEUEKRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ OQEUAKEMSØ AMDØ IMCIDEMSØ depressionØ 4HEØ QEREAQCHEQRØFNTMDØSHASØEUEMØVISHØADȫTRSLEMSRØ FNQØAGE ØREW ØESHMICISX ØÜMAMCIAKØRSQAIM ØCHQNMICØ CNMDISINMR ØDIRABIKISX ØBNDXØLARRØIMDEW ØAKCNHNKØ CNMRTLOSINM Ø RLNJIMG Ø AMDØ RNCIAKØ QEKASINMR Ø GQEASEQØOHXRICAKØACSIUISXØVARØOQNSECSIUEØFNQØBNSHØ OQEUAKEMSØdepression and incident depression NUEQØAØOEQINDØNFØØXEAQRØ 3AKLNMØ Ø RSASEDØ SHASØ CKAILRØ FNQØ SHEØ ORXCHNKNGICAKØBEMEÜSRØNFØEWEQCIREØHAUEØSEMDEDØ SNØ OQECEDEØ RTOONQSIUEØ EUIDEMCEØ 2ERTKSRØ NFØ CQNRR RECSINMAKØ AMDØ KNMGISTDIMAKØ RSTDIERØ AQEØ more consistent and indicate that aerobic EWEQCIREØ SQAIMIMGØ HARØ antidepressant and AMWINKXSICØEÛECSRØAMDØOQNSECSRØAGAIMRSØHAQLFTKØ CNMREPTEMCERØNFØstressØ4HEØELNSINMAKØEÛECSRØ NFØ EWEQCIREØ HNVEUEQØ QELAIMØ CNMFTRIMG Ø RIMCEØ BNSHØ ONRISIUEØ AMDØ MEGASIUEØ EÛECSRØ HAUEØ BEEMØ QEONQSEDØ (XKAMDØ AMDØ 3VAMØ Ø OQEREMSEDØ AØ CNLOQEHEMRIUEØ QEUIEVØ NFØ SHEØ ELOIQICAKØ KISEQASTQEØ QEGAQDIMGØ SHEØ BEMEÜCIAKØ EÛECSRØ NFØ EWEQCIREØ BAREDØ IMSEQUEMSINMRØ FNQØ SHEØ AKKEUIASINMØNFØanxietyØAMDØLNNDØDIRNQDEQRØ4HEØ EUIDEMCEØ NBSAIMEDØ FQNLØ KNMGISTDIMAKØ RSTDIER Ø IMØ CNMȫTMCSINMØ VISHØ DASAØ NBSAIMEDØ FQNLØ VEKKØ CNMSQNKKEDØ CQNRR RECSINMAKØ RSTDIER Ø OQNUIDEDØ ELOIQICAKØ RTOONQSØ SHASØ EMGAGELEMSØ IMØ QEGTKAQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ OQEUEMSØ SHEØ NMRESØ NFØ DEOQERRIUEØ AMDØ AMWIESXØ RXLOSNLRØ AMDØ KEADØ SNØ RTBRSAMSIAKKXØ GQEASEQØ ORXCHNKNGICAKØ HEAKSHØ !DDISINMAKKX Ø IMØ SHEØ CAREØ NFØ depression these ILOQNUELEMSRØ AQEØ ASØ KEARSØ EPTAKØ SNØ SHNREØ NBREQUEDØ IMØ OHAQLACNSHEQAOXØ SQEASLEMSR Ø AMDØ SHEQEØ IRØ SEMSASIUEØ EUIDEMCEØ SHASØ EWEQCIRE BAREDØ IMSEQUEMSINMRØ LAXØ AKRNØ OQNDTCEØ CKIMICAKØ ILOQNUELEMSRØ IMØ BNSHØ AMWIESXØ AMDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØEPTAKØSNØSHNREØNBREQUEDØIMØ#NGMISIUEØ "EHAUINQAKØ4HEQAOXØ#"4 ØØØBAREDØIMSEQUEMSINMR (XKAMDØ AMDØ 3VAMØ Ø RSASEDØ SHASØ EWEQCIREØ BAREDØ SQEASLEMSRØ NÛEQØ AØ HIGHKXØ EÛECSIUEØAKSEQMASIUEØSNØCNMUEMSINMAKØSQEASLEMSØ LESHNDRØ FNQØ BNSHØ AMWIESXØ AMDØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQRØ%WEQCIREØSQEASLEMSØIRØFTKKXØACCERRIBKEØ SNØ OQACSICAKKXØ AKKØ IMDIUIDTAKR Ø VISHØ FEV Ø IFØ AMX Ø ARRNCIASEDØ ÜMAMCIAKØ CNRSR Ø AMDØ MNØ JMNVMØ NQØ NBUINTRØRIDE EÛECSRØ :RCHTCJE Ø'ATDKISYØAMDØ3SQNHKEØ ØFNTMDØ

SHASØ AEQNBICØ AMDØ AMAEQNBICØ EWEQCIREØ A Ø HADØ RILIKAQØ EÛECSIUEMERRØ SNØ CNGMISIUEBEHAUINQAKØ SHEQAOXØIMØSHEØSQEASLEMSØNFØanxietyØDIRNQDEQR Ø AMDØ B Ø AQEØ LNQEØ EÛECSIUEØ SHAMØ LNRSØ NSHEQØ AMWIESX QEDTCIMGØACSIUISIER 3CTKKX Ø+QELEQ Ø-EADE Ø'QAHALØAMDØ$TDGENMØ ØRSASEDØSHASØISØREELRØRAFEØSNØACCEOSØSHASØ EWEQCIREØQEGILEMRØVIKKØHAUEØAØONRISIUEØIMÝTEMCEØ on depression ØVISHØSHEØLNRSØONVEQFTKØEÛECSRØ MNSEDØ ALNMGØ CKIMICAKØ ONOTKASINMRØ &TQSHEQ Ø QEREAQCHØ EUIDEMCEØ Ø RTGGERSØ SHASØ A Ø AEQNBICØ EWEQCIREØ IRØ LNRSØ EÛECSIUE Ø IMCKTDIMGØ ACSIUISIERØ RTCHØ ARØ VAKJIMG Ø ȫNGGIMG Ø CXCKIMG Ø KIGHSØ CIQCTISØ SQAIMIMG ØAMDØVEIGHSØSQAIMIMG ØAMDØB ØQEGILEMRØ EWSEMDIMGØNUEQØREUEQAKØLNMSHRØAOOEAQØSNØXIEKDØ SHEØLNRSØONRISIUEØEÛECSR 7ISHØ QEROECSØ SNØ anxiety Ø 3CTKKXØ ESØ AKØ ØRSASEDØSHASØSHEØKISEQASTQEØTMEPTIUNCAKKXØ RTOONQSRØ SHEØ ONRISIUEØ EÛECSRØ NFØ EWEQCIRE Ø VISHØ RHNQSØ BTQRSRØ NFØ EWEQCIREØ AOOEAQIMGØ SNØ BEØ RTÞCIEMSØ)MØADDISINM ØSHEØMASTQEØNFØSHEØEWEQCIREØ DNERØMNSØAOOEAQØSNØBEØCQTCIAKØ4HEØLNRSØONRISIUEØ EÛECSRØAQEØMNSEDØALNMGØSHNREØVHNØADHEQEØSNØ OQNGQALRØ FNQØ REUEQAKØ LNMSHRØ !RØ FNQØ stress responsiveness ØSHEØQNKEØSHASØEWEQCIREØCAMØOKAXØ IRØOQNBABKXØBERSØDERCQIBEDØARØOQEUEMSIUEØQASHEQØ SHAMØCNQQECSIUE ØAMDØSHEØRSQERRØQERONMREØISREKFØ QELAIMRØ NMKXØ OAQSIAKKXØ TMDEQRSNNDØ 7ISHØ SHEREØ CAUEASRØIMØLIMD ØISØVNTKDØAOOEAQØSHASØAØQEGILEMØ NFØ AEQNBICØ EWEQCIREØ CNMSIMTNTRØ EWEQCIREØ NFØ RTÞCIEMSØ IMSEMRISXØ SNØ EKEUASEØ HEAQSØ QASEØ RIGMIÜCAMSKXØ ABNUEØ QERSIMGØ OTKREØ QASEØ FNQØ NUEQØ ØLIMTSERØDTQASINM ØLAXØRIGMIÜCAMSKXØEMHAMCEØ RSQERRØQERONMRIUEMERR ØAMDØIMØOAQSICTKAQØRSQERRØ SHASØIRØQEKASEDØSNØKIFERSXKEØNQØVNQJ

Association between physical activity (PA), affect, mood and self-esteem: research evidence 4HEQEØ IRØ EMNTGHØ EUIDEMCEØ MNVADAXRØ DERCQIBIMGØSHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ0! Ø FNQØOHXRICAKØAMDØORXCHNKNGICAKØHEAKSHØ4HEQEØAQEØ REUEQAKØ LESA AMAKXRERØ RHNVIMGØ SHEØ ONRISIUEØ EÛECSRØNFØ0!ØAMDØRONQSRØNMØLEMSAKØHEAKSHØAMDØ CNMÜQLIMGØ SHASØ ACSIUISIERØ NFØ KNV SN LNDEQASEØ IMSEMRISXØRTBRSAMSIAKKXØAÛECSØSHEØORXCHNKNGICAKØ VEKK BEIMGØØ+AMMIMGØAMDØ3CHKICHSØ ØRSASEDØ SHASØ RTBȫECSRØ IMØ SHEØ EWEQCIREØ RALOKERØ HADØ higher positive aÙectØ KEUEKRØ VHEMØ CNLOAQEDØ VISHØSHEØIMACSIUEØCNMSQNKØGQNTORØ!MØIMSEQERSIMGØ ÜMDIMGØ VARØ SHASØ OHXRICAKKXØ ACSIUEØ EOIRNDERØ VEQEØ RLAKKEQØ VHEMØ LNNDØ RCNQERØ VEQEØ HIGHØ 4HIRØ CNTKDØ BEØ RTGGERSIUEØ NFØ AØ CEIKIMGØ EÛECSØ the higher the moodØ RCNQERØ AQE Ø SHEØ KERRØ 0!Ø


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

AÛECSRØLNNDØ)SØLAXØAKRNØRTOONQSØSHEØIDEAØSHASØ 0!ØLAXØBEØAØbSNNKcØFNQØLNNDØQEOAIQ ØVHICHØIRØAØ SNOICØNFØCQISICAKØCNMCEQMØSNØHEAKSHØOQNFERRINMAKRØ AMDØ OTBKICØ HEAKSHØ OQACSISINMEQRØ VHNØ OQNLNSEØ VEKKBEIMGØAMDØPTAKISXØNFØKIFE 3EUEQAKØRSTDIERØHAUEØIMUERSIGASEDØSHEØmood EMHAMCIMGØ OQNOEQSIERØ NFØ EWEQCIREØ AMDØ HAUEØ RHNVMØSHASØEWEQCIREØLAXØIMDEEDØHAUEØAØONRISIUEØ IMÝTEMCEØNMØLNNDØRSASEØ/UEQAKKØSHEREØQERTKSRØ DNØIMDICASEØSHASØUAQINTRØFNQLRØNFØEWEQCIRE ØBNSHØ AEQNBICØAMDØAMAEQNBIC ØLAXØBEØARRNCIASEDØVISHØ AMØEKEUASINMØNFØLNNDØRSASE ØAKSHNTGHØGIUEMØSHEØ DIUEQRISXØ NFØ QERTKSRØ ISØ IRØ KIJEKXØ SHASØ LNQEØ SHAMØ NMEØTMDEQKXIMGØLECHAMIRLØLAXØBEØILOKICASEDØ 3CTKKX Ø +QELEQ Ø -EADE Ø 'QAHALØ AMDØ $TDGENMØ Ø CKAILEDØ SHEØ ONRISIUEØ KIMJØ BESVEEMØ EWEQCIREØAMDØREKF ERSEEL ØVHICHØAOOEAQRØSNØBEØ strongest among those whose self-esteem is KNVØ3EKF ERSEELØILOQNUEDØVISHØOAQSICIOASINMØIMØ OHXRICAKØACSIUISXØQEGAQDKERRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ SXOEØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ HAUEØ CNMRIRSEMSKXØ BEEMØ ARRNCIASEDØ VISHØ ONRISIUEØ mood and aÙectØ !Ø DIQECSØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ VEKK BEIMGØHARØBEEMØCNMÜQLEDØIMØREUEQAKØKAQGE RCAKEØ EOIDELINKNGICAKØ RTQUEXR Ø BXØ LEAMRØ NFØ UAQINTRØ LEARTQERØ NFØ ACSIUISXØ AMDØ VEKK BEIMGØØ "IMGHALØ Ø CKAILEDØ SHASØ HIGHEQØ KEUEKRØ NFØ OHXRICAKØACSIUISXØVEQEØARRNCIASEDØVISHØGQEASEQØ HEAKSH QEKASEDØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ ALNMGØ OEQRNMRØ VISHØDIAGMNREDØLEMSAKØDIRNQDEQRØ2EREAQCHEQRØ observed a spectrum of improvements and CATSINTRKXØ CNMCKTDEDØ SHASØ bOHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ BEØ BEMEÜCIAKØ FNQØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKØDIRNQDEQRcØ3EUEQAKØSXOERØNFØEWEQCIREØAQEØ EÛECSIUEØIMØCHAMGIMGØREKF OEQCEOSINMR ØBTSØLNRSØ NFØ SHEØ RTOONQSIMGØ QEREAQCHØ EUIDEMCEØ CKTRSEQRØ AQNTMDØAEQNBICØEWEQCIREØAMDØQERIRSAMCEØSQAIMIMG Ø VISHØ SHEØ KASSEQØ RHNVIMGØ GQEASEQØ EÛECSIUEMERRØ IMØ SHEØ RHNQSØ SEQLØ &TQSHEQ Ø OHXRICAKØ ÜSMERRØ training was noted to reduce depression and AMWIESX ØEKEUASEØKNVØREKF ERSEELØAMDØOQNLNSEØAØ GEMEQAKKXØHEAKSHIEQØORXCHNKNGICAKØRSASEØIMØXNTSHØ NÛEMDEQR %DLTMDRØ ØCKAILEDØSHASØSHEØONSEMSIAKØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ SEQLRØ NFØ ELNSINMAK Ø CNGMISIUEØ AMDØ RNCIAKØ VEKKBEIMGØ QECEIUEØ QEKASIUEKXØ KERRØ ASSEMSINMØ Self-esteem FNQØ EWALOKEØ IRØ FTMDALEMSAKØ SNØ ORXCHNKNGICAKØ VEKKBEIMGØ )SØ IRØ QEGAQDEDØ ARØ AØ JEXØ IMDICASNQØ NFØ ELNSINMAKØ RSABIKISXØ AMDØ ADȫTRSLEMSØ SNØ KIFEØ DELAMDRØ(IGHØREKF ERSEELØIRØARRNCIASEDØVISHØ a number of positive characteristics such ARØ IMDEOEMDEMCE Ø KEADEQRHIO Ø ADAOSABIKISXØ

AMDØ QERIKIEMCEØ SNØ RSQERRØ AMDØ HEAKSH QEKASEDØ BEHAUINQRØ/MØSHEØNSHEQØHAMD ØKNVØREKF ERSEELØ IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ RTCHØ ARØ DEOQERRINMØ AMDØ AMWIESXØ ,NVØ REKF ERSEELØ IRØ OQEDICSIUEØNFØDEOQERRINM ØVHIKEØHIGHØREKF ERSEELØ OQEDICSEDØONRISIUEØLNNDØRSASEØAMDØHIGHEQØKEUEKRØ NFØ QEKASINMRHIOØ RASIRFACSINMØ (NVEUEQ Ø MNSØ AKKØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMSEQUEMSINMRØ AQEØ EÛECSIUEØ AMDØ RNLEØ LAXØ EUEMØ BEØ DESQILEMSAKØ SNØ selfesteemØ4HEQEFNQEØISØIRØILONQSAMSØSNØCNMRIDEQØ SHEØ TMDEQKXIMGØ LECHAMIRLRØ FNQØ HNVØ AMDØ VHXØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ILOQNUERØ REKF ERSEELØ %DLTMDRØ ØOQNUIDEDØREUEQAKØRTGGERSINMRØ SHASØ LAXØ BEØ TREDØ FQNLØ OQACSISINMEQRØ VHEMØ DERIGMIMGØ AMDØ ILOKELEMSIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMSEQUEMSINMRØ "AREDØ NMØ LNSIUASINMAKØ SHENQIER Ø research has shown that having choice and CNMSQNKØNUEQØSHEØOHXRICAKØACSIUISXØXNTØDNØVHASØ SXOEØNFØACSIUISX ØHNVØNàEMØAMDØASØVHASØIMSEMRISX Ø IRØARRNCIASEDØVISHØGQEASEQØOEQRIRSEMCE ØGQEASEQØ EMȫNXLEMSØ AMDØ AØ LNQEØ ONRISIUEØ ILOACSØ NMØ VEKKBEIMGØ &TQSHEQ Ø EWEQCIREQRØ BEMEÜSØ FQNLØ GESSIMGØ FEEDBACJØ NMØ SHEIQØ OQNGQERRØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ GNAKRØ RHNTKDØ BEØ RESØ RNØ SHASØ SHEXØ AQEØ ACHIEUABKEØ AMDØ QERTKSØ IMØ FEEKIMGRØ NFØ RTCCERRØ "ERIDER ØVHEQEØOHXRICAKØACSIUISXØIRØTMDEQSAJEMØ ØARØOAQSØNFØAØGQNTOØNQØBQIMGRØSHEØEWEQCIREQØIMSNØ CNMSACSØ VISHØ NSHEQØ OENOKEØ Ø IRØ AMØ NOONQSTMISXØ FNQØIMDIUIDTAKRØSNØIMCQEAREØSHEIQØRNCIAKØMESVNQJRØ AMDØ LAJEØ FQIEMDR Ø VHICHØ AQEØ ACJMNVKEDGEDØ ARØ OQNSECSIUEØ FACSNQØ FNQØ VEKKBEIMGØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSH :RCHTCJEØESØAKØ ØASSELOSEDØSNØGASHEQØ CKIMICAKØ AMDØ EWOEQILEMSAKØ EUIDEMCEØ NMØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIREØ IMØ SHEØ OQEUEMSINMØ AMDØ SQEASLEMSØ NFØ AÛECSIUEØ DIRNQDEQRØ !Ø KAQGEØ MTLBEQØ NFØ CKIMICAKØ RSTDIERØ HAUEØ IMUERSIGASEDØ EWEQCIRE IMDTCEDØ DECQEARERØ in negative aÙectØ AMDØ RKEEOØ DIRSTQBAMCERØ /UEQAKK Ø AØ LNDEQASEØ CKIMICAKØ EÛECSØ VARØ FNTMDØ VHEMØ EWEQCIREØ VARØ CNLOAQEDØ SNØ MN SQEASLEMSØNQØAØCNMSQNKØSQEASLEMSØ#NMSQARSIMGØ EWEQCIREØ IMSEQUEMSINMRØ SNØ CNGMISIUEØ SHEQAOXØ NQØ AMSIDEOQERRAMSR Ø MNØ RIGMIÜCAMSØ DIÛEQEMCERØ IMØ SHEØ QEDTCSINMØ NFØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ VEQEØ FNTMDØASØSHEØEMDØNFØSQEASLEMS ØIMDICASIMGØSHASØ EWEQCIREØ VARØ ARØ EÛECSIUEØ ARØ SHEREØ RSAMDAQDØ SQEASLEMSRØ 6EQXØFEVØRSTDIERØHAUEØÜMAKKXØDEAKSØROECIÜCAKKXØ with walkingØ AMDØ SHEIQØ QERTKSRØ AQEØ EPTIUNCAKØ 3SQIJIMGØCNMSQADICSINMRØAMDØIMCNMRIRSEMCIERØAQEØ EUIDEMS ØLAIMKXØDTEØSNØDIÛEQEMSØLESHNDNKNGICAKØ CHNICERØ EWALIMIMGØ FNQØ EWALOKEØ NMKXØ CHAMGERØ IMØ AMWIESXØ SNØ SHEØ EWCKTRINMØ NFØ NSHEQØ AÛECSIUEØ RSASER Ø VHICHØ LIGHSØ BEØ IMÝTEMCEDØ BXØ VAKJIMGØ %JJEJAJIRØESØAKØ ØEWALIMEDØVHESHEQØRHNQSØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

BNTSRØ NFØ VAKJIMGØ CAMØ BQIMGØ ABNTSØ RIGMIÜCAMSØ changes in aÙectØ7AKJIMGØIRØBEIMGØOQNLNSEDØ ARØNMEØRTCHØACSIUISXØSHASØIRØEARXØSNØDN ØFALIKIAQ Ø GEMEQAKKXØ RAFEØ AMDØ IMEWOEMRIUEØ 7AKJIMGØ HARØ BEEMØ RHNVMØ SNØ BEØ SHEØ LNRSØ ONOTKAQØ LNDEØ NFØ HEAKSH NQIEMSEDØOHXRICAKØACSIUISXØALNMGØADTKSRØ 4HEØQERTKSRØRHNVEDØSHASØRHNQSØBNTSRØNFØVAKJIMGØ VEQEØ ARRNCIASEDØ VISHØ RIGMIÜCAMSØ AMDØ Nà EMØ RTBRSAMSIAKØ RHIàRØ SNVAQDRØ HIGHEQØ ACSIUASINMØ AMDØILOQNUEDØAÛECSIUEØUAKEMCEØ4HEØRSTDXØVARØ KILISEDØSNØRALOKERØNFØXNTMG ØHEAKSHXØAMDØLNRSKXØ OHXRICAKKXØ ACSIUEØ IMDIUIDTAKRØ 7HESHEQØ SHEØ ÜMDIMGRØ VIKKØ GEMEQAKIYEØ SNØ NSHEQØ ONOTKASINMR Ø RTCHØ ARØ SHEØ EKDEQKX Ø NQØ UAQINTRØ OASIEMSØ AMDØ LEDICAKKXØ UTKMEQABKEØ ONOTKASINMR Ø QELAIMRØ TMJMNVMØ

The effect of physical activity (PA) in cognition: research evidence 0HXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ BEEMØ IDEMSIÃœEDØ ARØ AØ OQNSECSIUEØFACSNQØIMØRSTDIERØSHASØEWALIMEDØQIRJRØ FNQØ DELEMSIAØ 4HEØ -EMSAKØ (EAKSHØ &NTMDASINM Ø IMØ AØ OTBKIRHEDØ GTIDEØ OQEREMSIMGØ SHEØ ONRISIUEØ ILOACSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ LEMSAKØ HEAKSH Ø RSASEDØSHASØOHXRICAKØACSIUISXØCAMØHEKOØSNØDEKAXØ FTQSHEQØ DECKIMEØ IMØ FTMCSINMIMGØ 3STDIERØ RHNVØ SHASØSHEQEØIRØAOOQNWILASEKXØAØØSNØØKNVEQØ QIRJØ NFØ DEOQERRINMØ AMDØ DELEMSIAØ FNQØ ADTKSRØ OAQSICIOASIMGØIMØDAIKXØOHXRICAKØACSIUISXØ0HXRICAKØ ACSIUISXØAKRNØREELRØSNØQEDTCEØSHEØKIJEKIHNNDØNFØ EWOEQIEMCIMGØCNGMISIUEØDECKIMEØIMØOENOKEØVHNØDNØ MNSØHAUEØDELEMSIA -NRSØ CQNRR RECSINMAKØ RSTDIERØ RHNVØ SHASØ NKDEQØADTKSRØVHNØAQEØÜSØDIROKAXØBESSEQØCNGMISIUEØ OEQFNQLAMCEØ SHAMØ SHNREØ VHNØ AQEØ KERRØ ÃœSØ "IMGHALØ Ø RSASEDØ SHASØ SHEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ ÃœSMERRØ AMDØ CNGMISIUEØ OEQFNQLAMCEØ IRØ SARJ DEOEMDEMS Ø VISHØ SARJRØ SHASØ AQEØ QAOIDØ AMDØ DELAMDØ ASSEMSINMØ EG Ø QEACSINM SILEØ SARJR Ø HAUIMGØ SHEØ LNRSØ OQNMNTMCEDØ EÛECSRØ 2ERTKSRØ NFØ IMSEQUEMSINMØ RSTDIERØ AQEØ EPTIUNCAK Ø BTSØ LESA AMAKXSICØ ÃœMDIMGRØ IMDICASEDØ AØ RLAKKØ BTSØ RSASIRSICAKKXØ RIGMIÃœCAMSØ ILOQNUELEMSØ IMØ CNGMISIUEØFTMCSINMIMGØALNMGØNKDEQØADTKSRØVHNØ IMCQEAREØSHEIQØAEQNBICØÜSMERRØ"IMGHAL Ø Ø 3EUEQAKØOQNROECSIUEØRSTDIERØHAUEØFNTMDØSHASØ AØ HIGHØ KEUEKØ NFØ 0!Ø REELRØ SNØ DEKAXØ SHEØ NMRESØ NFØ DELEMSIAØ :RCHTCJE Ø 'ATDKISYØ AMDØ 3SQNHKEØ Ø RSASEDØ SHASØ RIMCEØ ILOQNUELEMSRØ IMØ RSQEMGSHØ AMDØ EMDTQAMCEØ Aà EQØ SQAIMIMGØ VEQEØ FNTMDØ IMØ CNGMISIUEKXØ ILOAIQEDØ OASIEMSRØ ARØ VEKKØ ARØ HEAKSHXØ CNMSQNKR Ø 0!Ø IMSEQUEMSINMRØ AQEØ GEMEQAKKXØ FEARIBKEØ IMØ SHIRØ ONOTKASINMØ !Ø QECEMSØ

QEUIEVØ CNMCKTDEDØ SHASØ 0!Ø IMSEQUEMSINMRØ NFØ AKKØ SXOERØ AQEØ BEMEÜCIAKØ SNØ RKNVØ DNVMØ CNGMISIUEØ DECKIME ØAMDØSHASØSHEØBERSØEÛECSRØCAMØBEØFNTMDØ VISHØ LNDEQASEØ IMSEMRISXØ EG Ø BQIRJØ VAKJIMG Ø FNQØASØKEARSØØLIMTSERØNMØÜUEØDAXRØOEQØVEEJØ $EMJIMGEQØ ESØ AK Ø Ø &IMAKKX Ø 6AMØ 5ÛEKEMØ ØCAQQIEDØNTSØAØRSTDXØVHICHØLADEØEUIDEMSØ SHASØ OAQSIAKØ ILOQNUELEMSRØ IMØ LELNQXØ AMDØ ASSEMSINMØ NCCTQQEDØ IMØ RTBȫECSRØ VISHØ EWEQCIREØ ADHEQEMCE

2. POLICY REVIEW: NATIONAL POLICIES AND EU DIRECTIVES PROMOTING HEALTHENHANCING PHYSICAL ACTIVITIES !ØONKICXØQEUIEVØVARØCAQQIEDØNTS ØSNØIDEMSIFXØ OAOEQR Ø DIQECSIUERØ AMDØ QEGTKASINMRØ OQNLNSIMGØ RONQSRØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ OQEUEMSIUEØ RSQASEGIERØAGAIMRSØLEMSAKØDIRNQDEQRØ At EuropeanØ KEUEK Ø AØ BARICØ DNCTLEMSØ NMØ VHICHØSNØLNDTKASEØFTQSHEQØQECNLLEMDASINMØIRØ SHEØCAKKØFNQØACSINMØFNQØEMHAMCIMGØHEAKSHØSHQNTGHØ RONQSØ AMDØ FNQØ OQNLNSIMGØ (EAKSH %MHAMCIMGØ 0HXRICAKØ!CSIUISXØ(%0! ØKATMCHEDØBXØSHEØ#NTMCIKØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ /ÞCIAKØ *NTQMAKØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ5MINM Ø Ø4HQNTGHØSHIRØDNCTLEMS Ø SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ OQEREMSEDØ ISaRØ UIRINMØ NFØ RONQSRØ ARØ AØ LEAMRØ FNQØ EMHAMCIMGØ OEQRNMAKØ DEUEKNOLEMS ØREMREØNFØIDEMSISXØAMDØBEKNMGIMG Ø OHXRICAKØAMDØLEMSAKØVEKKBEIMG ØELONVEQLEMS Ø RNCIAKØ AMDØ IMSEQCTKSTQAKØ IMCKTRINMØ 4HEØ BEMEÃœSRØ NFØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØEWEQCIREØACQNRRØSHEØKIFEØ CNTQREØAQEØOAQALNTMSØAMDØIMCKTDEØKNVEQEDØQIRJØ NFØCHQNMICØDIREARER ØARØVEKKØARØONRISIUEØEÛECSRØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ DEUEKNOLEMSØ AMDØ CNGMISIUEØ OQNCERRERØ 3ONQSØ EWHIBISØ AØ UISAKØ QNKE Ø MNSØ NMKXØ IMØ IMDIUIDTAKØHEAKSHØAMDØÜSMERR ØBTSØIMØRHAOIMGØNTQØ VIDEQØ %TQNOEAMØ RNCIESXØ RTOONQSIMGØ AMØ NOEMØ DIAKNGTEØ BESVEEMØ ONKICXØ LAJEQRØ AMDØ RONQSØ NQGAMIYEQRØ OQNLNSERØ HEAKSHXØ KIUIMGØ AMDØ RNCIAKØ CNHERINMØFNQØXNTMGØOENOKEØACQNRRØ%TQNOE At ItalianØ KEUEK Ø SHEØ -IMIRSQXØ NFØ 3ONQSRØ ERSABKIRHEDØ IMØ *TMEØ Ø SHEØ .ASINMAKØ 3ONQSRØ /ÞCE Ø VHNREØ FTMCSINMR Ø ALNMGØ NSHEQR Ø IRØ SHEØ RTOONQSIMGØNFØKEGIRKASIUEØACSRØIMØSHEØÜEKDØNFØRONQSØ !ØQEKEUAMSØAGQEELEMSØFNQØOQNLNSIMGØRNCIAKØ IMCKTRINMØ SHQNTGHØ RONQSRØ VARØ ÃœMAKKXØ RIGMEDØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

NMØ Ø BESVEEMØ SHEØ 5MDEQ 3ECQESAQXØ NFØ 3SASEØ AMDØ SHEØ -IMIRSEQØ NFØ 3ONQSØ 4HQNTGHØ SHIRØ AGQEELEMS ØOQNȫECSRØEMHAMCIMGØSHEØIMSEGQASINMØ NFØ DIRABKEDØ OENOKE Ø ESHMICØ LIMNQISIER Ø ILLIGQAMSRØAMDØUTKMEQABKEØRNCIAKØGQNTORØSHNTGHØ RONQSØIMISIASIUERØCAMØBEØFTMDED ØOQNUIDIMGØSHASØ QEKEUAMSØ NQGAMIYASINMRØ ALASETQØ RONQSØ CKTBRØ AMDØ ARRNCIASINMR Ø UNKTMSEEQØ NQGAMIYASINMR Ø ARRNCIASINMRØ AMDØ RNCIAKØ CNNOEQASIUER Ø AQEØ IMUNKUED At regionalØ KEUEK Ø -AQCHEØ 2EGINMØ ACJMNVKEDGERØ ,2Ø ARØ SHEØ OQIMCIOAKØ QEGTKASNQXØ SNNKØ SNØ OQNLNSEØ RONQSRØ AMDØ QECQEASINMAKØACSIUISIERØ4HEØLAIMØNBȫECSIUEØIRØSNØ OQNLNSEØSHEØCNMCEOSØNFØ`RONQSØFNQØAKKa 4HEØ (EAKSHØ 2EGINMAKØ 0KAMØ &NQØ 0QEUEMSINMØ Ø OQNLNSERØ RONQSØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ARØ AMØ IMSEGQAKØ OAQSØ NFØ EUEQXDAXØ KIFE Ø ACJMNVKEDGIMGØ SHEØ BEMEÜSRØ SHEXØ OQNDTCEØ IMØ SEQLRØ NFØ HEAKSH Ø VEKK BEIMGØ AMDØ DIREAREØ OQEUEMSINMØ 4HEØ RSQASEGXØ ADUNCASEDØ BXØ SHEØ 2EGINMAKØ#NTMCIKØIRØSNØEMHAMCEØRONQSØASØAKKØAGERØ FNQØ SHEØ LAMXØ ORXCHN OHXRICAKØ BEMEÜSRØ ISØ CAMØ BQIMGØSNØCHIKDQEM ØADTKSRØAMDØNKDEQØOEQRNMRØ 4HEØ 2EGINMAKØ 0KAMØ FNQØ 3ONQSRØ 0QNLNSINMØ Ø RESRØ NTSØ SHEØ GTIDEKIMERØ FNQØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ RONQSØ 4HEØ LAIMØ OTQONREØ IRØ SNØ enhance sport practice as a training and QECQEASINMAKØ SNNK Ø SNØ OQNLNSEØ HEAKSHXØ KIFERSXKEØ AMDØSNØEMHAMCEØOAQSICIOASNQXØKIFEØLNDEKR

RECOMMENDATIONS Physical activity and mental health: further research needed !Ø KAQGEØ BNDXØ NFØ ELOIQICAKØ EUIDEMCEØ DELNMRSQASEDØSHEØBEMEÜCIAKØEÛECSRØNFØOHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ FNQØ SHEØ AKKEUIASINMØ NFØ DEOQERRIUEØ AMDØ AMWIESXØ RXLOSNLRØ )SØ IRØ ILONQSAMSØ SHASØ QEREAQCHEQR Ø OHXRICIAMR Ø AMDØ EWEQCIREØOQACSISINMEQRØVNQJØSNGESHEQØSNØDEUEKNOØ RNTMDØ GTIDEKIMERØ QEKASIMGØ SNØ ORXCHNKNGICAKØ BEMEÜSRØNFØEWEQCIRE ØSAJIMGØDTEØCNGMIYAMCEØNFØ ORXCHNRNCIAKØ UAQIABKER_FNQØ EWALOKE Ø GEMDEQ Ø AGE ØOQEUINTRØLEMSAKØHEAKSHØAMDØEMUIQNMLEMSAKØ CNMRSQAIMSRØ#TQINTRKX ØSNØDASE ØSHEØEÛECSIUEMERRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØ IMØ QEDTCIMGØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ RXLOSNLRØ CAMMNSØ BEØ DESEQLIMEDØ BECATREØ NFØ AØ KACJØ NFØ GNND PTAKISXØ QEREAQCHØNMØCKIMICAKØONOTKASINMR ØVISHØADEPTASEØ FNKKNV TOØ AKSHNTGHØ AØ MTLBEQØ NFØ RSTDIERØ HAUEØ XIEKDEDØ ONRISIUEØ QERTKSRØ NMØ SHEØ EÛECSIUEMERRØ

NFØEWEQCIREØARØAMØADȫTMCSØSQEASLEMS ØEUIDEMCEØ IRØ KILISEDØ FNQØ LNRSØ ORXCHIASQICØ DIRNQDEQRØ 4HEØ OQECIREØDERCQIOSINMØNFØCNMDISINMR ØRSAMDAQDIYEDØ IMSEQUEMSINMR ØUAKIDASEDØARRERRLEMSØRSQASEGIER Ø ADEPTASEØ QAMDNLIYASINM Ø CNMSQNKØ CNMDISINMRØ AMDØ ONVEQØ ERSILASINMRØ AQEØ ERREMSIAKØ SNØ NBSAIMØ LEAMIMGFTKØ QERTKSRØ AMDØ SNØ AKKNVØ FNQØ SHEØ CAKCTKASINMØ NFØ EÛECSØ RIYERØ IMØ FTSTQEØ LESA AMAKXRERØ 3EUEQAKØ RSTDIERØ CNMÜQLØ SHASØ LNNDØ NQØ RTBȫECSIUEØVEKK BEIMGØIRØAÛECSEDØBXØOEQRNMAKISXØ NQØBXØGEMDEQØDIÛEQEMCERØFTSTQEØRSTDIERØRHNTKDØ AMAKXYEØVHESHEQØOHXRICAKØACSIUISXØAÛECSRØLNNDØ ALNMGØ FELAKERØ IMØ SHEØ RALEØ VAXØ ARØ ALNMGØ LAKERØFNQØIMRSAMCE ØNQØVHESHEQØSHEØALNTMSØNFØ NUEQAKKØOHXRICAKØACSIUISXØAÛECSRØSHEØARRNCIASINMØ BESVEEMØLNNDØAMDØEWEQCIREØ Further research with representative CNLLTMISXØRALOKERØAMDØLNQEØEWACSØLEARTQERØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ MEEDEDØ SNØ DEÜMISIUEKXØ AMRVEQØ SHEØ PTERSINMØ NFØ HNVØ RSQNMGØ IRØ SHEØ OQNSECSIUEØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ TONMØ SHEØ QIRJRØAMDØRXLOSNLRØNFØLEMSAKØDIRNQDEQRØ 0HXRICAKØACSIUISXØAMDØLEMSAKØHEAKSHØSHEØQNKEØ NFØHEAKSHØOQNFERRINMAKRØAMDØRONQSRØSQAIMEQR &ATKJMEQØ Ø CKAILEDØ SHASØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ HAUEØ AMØ ILONQSAMSØ QNKEØ SNØ OKAXØ IMØERSABKIRHIMGØIMSEQ OQNFERRINMAKØCNKKABNQASINMØ AMDØ TREØ RXRSELASICAKKXØ EWEQCIREØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ FNQØ SHEØ OQEUEMSINMØ AMDØ SQEASLEMSØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØIKKMERRER )MCKTDIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ OQNGQALRØ IMØ ORXCHIASQICØ REQUICERØ GIUERØ SHEØ NOONQSTMISXØ SNØ IMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØIKKMERRØSNØHAUEØFQEPTEMSØ CNMSACSØVISHØSHEIQØLEMSAKØHEAKSHØOQNFERRINMAKRØ #NACHIMGØHARØBEEMØRHNVMØSNØIMÝTEMCEØSHEØ REKF ERSEELØNFØEWEQCIREQRØ:RCHTCJEØESØAKØ Ø stated that positive instruction such as praising GNNDØ OEQFNQLAMCEØ AMDØ EÛNQS Ø OQNUIDIMGØ SECHMICAKØ IMRSQTCSINMØ IMØ AØ MNM ȫTDGLEMSAKØ VAXØ AMDØLIRSAJE CNMSIMGEMSØEMCNTQAGELEMSØKEADØSNØ IMCQEAREDØREKF ERSEELØ%MCNTQAGIMGØIMDIUIDTAKRØ SNØ FNCTRØ NMØ ILOQNUIMGØ SHEIQØ NVMØ RJIKKRØ AMDØ performance rather than on comparison with others are associated with greater increases IMØ CNLOESEMCEØ AMDØ REKF ERSEELØ #NLOESISINMØ AMDØ EUAKTASINMØ IMØ CNLOAQIRNMØ SNØ NSHEQaRØ OEQFNQLAMCEØCAMØBEØOAQSICTKAQKXØOQNBKELASICØFNQØ SHNREØVISHØSHEØKNVERSØABIKISXØAMDØREKF ERSEELØ !SSEMSINMØ RHNTKDØ BEØ OAIDØ SNØ SHEØ ONSEMSIAKØ QNKEØ NFØ )#4 BAREDØ CNACHIMGØ OQNGQALRØ QECEMSØ RSTDIERØ IMDICASEDØ SHASØ SQAIMIMGØ EÛECSRØ AMDØ LNNDØILOQNUELEMSRØCAMØAKRNØBEØACHIEUEDØTRIMGØ IMSEQMES ØNQØSEKECNLLTMICASINM BAREDØRTOONQSØØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

Physical activity and mental health: a bottom-up enquiry

CONCLUSIONS

4NØ QEIMFNQCEØ SHEØ ÃœMDIMGRØ ELEQGEDØ BXØ SHEØ KISEQASTQEØ QEUIEV Ø AØ BNSSNL TOØ EMPTIQXØ VARØ CAQQIEDØ NTS Ø IMUNKUIMGØ NQGAMIYASINMR Ø ARRNCIASINMR ØKNCAKØBNDIERØAMDØEMSISIERØACSIUEØIMØ SHEØÜEKDØNFØRONQSRØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ4HEØAILØ NFØSHIRØEMPTIQXØVARØSNØARRERRØVHESHEQØOHXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ OEQCEIUEDØ ARØ SHEQAOETSICØ SQEASLEMSØ AMDØIFØRONQSRØOQACSICERØAQEØCNLLNMKXØTREDØVISHØ SHEIQØOASIEMSR )SØ ELEQGEDØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIREØ AMDØ RONQSRØ AQEØ HIGHKXØ OQACSICEDØ VISHØ ONRISIUEØ QERTKSR Ø SHEØ LNRSØ EUIDEMSØ BEIMGØ AØ HIGHØ OAQSICIOASINM ØAMØIMCQEAREDØREMREØNFØBEKNMGIMG Ø BESSEQØ HTLAMØ QEKASINMRHIOR Ø RHAQIMGØ NFØ EWOEQIEMCERØAMDØONRISIUEØFEEKIMGRØ)SØVARØQEFEQQEDØ SHASØOASIEMSRØVHNØHAUEØCNMRSAMSKXØOAQSICIOASEDØ IMØ RONQSØ ACSIUISIERØ IMØ SHEØ KARSØ ÃœUEØ XEAQR Ø HAUEØ DECQEAREDØ SHEØ TREØ NFØ LEDICIMAKØ DQTGRØ AMDØ IMOASIEMSØ SQEASLEMSRØ "ERIDER Ø ISØ VARØ MNSICEDØ AMØ ILOQNUELEMSØ IMØ SHEØ QEKASINMRHIOØ BESVEEMØ OASIEMSROQNFERRINMAKRØ VHEMØ SHEØ KASSEQØ SAJEØ OAQSØ SNØ RONQSRØ ACSIUISIER Ø SHEØ QEKASINMRHIORØ GESØ RSQNMGEQ ØVISHØAØQEKEUAMSØSHEQAOETSICØILOACSØ 4HEREØQERTKSRØCNMÃœQLØSHEØÜMDIMGRØELEQGEDØ FQNLØSHEØKISEQASTQEØQEUIEV ØAMDØHIGHKIGHSØRNLEØ AQEARØ QEPTIQIMGØ IMMNUASIUEØ RSQASEGIERØ AMDØ ONKISICAKØIMSEQUEMSINMRØ

!RØ OAQSØ NFØ SHEIQØ VNQJØ SNØ OQNLNSEØ BESSEQØ LEMSAKØHEAKSH ØSHEØ-(Ø&NTMDASINMØOQNDTCEDØAØ pocket guide to show the positive impact that OHXRICAKØACSIUISXØCAMØHAUEØNMØLEMSAKØVEKKBEIMG Ø IMCKTDIMGØ RNLEØ SIORØ AMDØ RTGGERSINMRØ SNØ HEKOØ OENOKEØGESØRSAQSED !CCNQDIMGØ SNØ SHEØ -(Ø &NTMDASINM Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ AØ HTGEØ ONSEMSIAKØ SNØ EMHAMCEØ VEKKBEIMGØ %UEMØ AØ RHNQSØ BTQRSØ NFØ Ø LIMTSERaØ BQIRJØ VAKJIMGØ IMCQEARERØ LEMSAKØ AKEQSMERR Ø EMEQGXØ AMDØ ONRISIUEØ LNNDØ 0AQSICIOASINMØ IMØ QEGTKAQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ IMCQEAREØ REKF ERSEELØ AMDØ CAMØ QEDTCEØ RSQERRØ AMDØ AMWIESXØ )SØ AKRNØOKAXRØAØQNKEØIMØOQEUEMSIMGØSHEØDEUEKNOLEMSØ NFØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØAMDØIMØILOQNUIMGØSHEØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ NFØ OENOKEØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØIKKMERRER

Recommendations to policy makers dØ 0NKICIERØ RHNTKDØ OQNLNSEØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ RONQSØ EUEMSR Ø OQNUIDIMGØ IMFQARSQTCSTQERØ AMDØFACIKISIERØ6AKTEØRHNTKDØBEØGIUEMØSNØSHEØ DAIKXØ RONQSOHXRICAKØ ACSIUISIER Ø IMØ DAIKXØ AMDØ IMFNQLAKØEMUIQNMLEMSRØOAQJR ØOTBKICØOKACER Ø VHEQEØ OENOKEØ CAMØ IMFNQLAKKXØ LEESØ AMDØ IMSEQACSØ VISHØ AØ CNLLNMØ RONQS Ø NBÈ«ECSIUE IMSEQERSØSNØRHAQE dØ 3SQTCSTQERØ FNQØ QEFEQQIMGØ IMDIUIDTAKRØ SNØ RTOEQUIREDØ EWEQCIREØ OQNGQALRØ RHNTKDØ BEØ LADEØ AUAIKABKE Ø IMCKTDIMGØ CNTMREKIMGØ BXØ PTAKIÃœEDØ OQACSISINMEQRØ 0QNFERRINMAKØ supervision and training management RHNTKDØBEØOQNUIDED ØSNØBERSØADDQERRØROECIÃœCØ LEMSAKØIKKMERRØBAQQIEQRØ dØ (TLAMØ QEKASINMRØ VISHIMØ SHEØ HEAKSHØ EMUIQNMLEMSRØ RHNTKDØ BEØ OQNLNSEDØ AMDØ EMCNTQAGEDØØSHEØbHTLAMIYASINMcØNFØLEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ IRØ AØ JEXØ AROECS Ø VHICHØ QEPTIQERØ OQNFERRINMAKØ SQAIMIMGØ SNØ SHEØ NOEQASNQR

#NMRIDEQIMGØSHEØVEAKSHØNFØSHEØQEREAQCHØQERTKSRØ LEMSINMEDØ ABNUE Ø ISØ IRØ VNQSHVHIKEØ SNØ LEMSINMØ SHASØ SHEØ GQNVSHØ QASEØ NFØ SHIRØ IMSEQDIRCIOKIMAQXØ ÃœEKDØ IRØ RNØ GQEASØ SHASØ AMØ IMSEQMASINMAK Ø OEEQ QEUIEVEDØ*NTQMAKØNFØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ0HXRICAKØ !CSIUISXØ -%.0! Ø HARØ QECEMSKXØ BEEMØ CQEASEDØ FNQØ SHIRØ RTBÈ«ECSØ EWCKTRIUEKXØ )MØ SHEIQØ IMATGTQAKØ EDISNQIAK ØSHEØCN EDISNQRØRSASEDØSHASØBEXNMDØSHEØ QEREAQCHØEUIDEMCEØONIMSIMGØASØSHEØEÛECSIUEMERRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ SHEØ OQEUEMSINMØ AMDØ SQEASLEMSØ NFØ LEMSAKØ IKKMERR Ø SHEQEØ AQEØ FNTQØ ADDISINMAKØQEARNMRØVHXØOHXRICAKØACSIUISXØRHNTKDØ BEØ CNMRIDEQEDØ AØ ONSEMSIAKØ LEMSAK HEAKSHØ OQNLNSINMØRSQASEGXØ Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ LNQEØ CNRS EÛECSIUEØ SHAMØ EISHEQØ ORXCHNOHAQLACNKNGICAKØ NQØ ORXCHNSHEQAOETSICØ IMSEQUEMSINMRØ )FØ AOOQNOQIASE Ø bOHXRICAKØ ACSIUISXØ LAXØ BEØ AØ CNRS EÛECSIUEØ AKSEQMASIUEØ FNQØ SHNREØ VHNØ prefer not to use medication or who cannot ACCERRØSHEQAOXcØ Ø )MØCNMSQARSØSNØOHAQLACNKNGICAKØIMSEQUEMSINMR Ø OHXRICAKØACSIUISXØIRØARRNCIASEDØVISHØLIMILAKØ ADUEQREØRIDE EÛECSRØ Ø 0HXRICAKØACSIUISXØCAMØBEØIMDEÃœMISEKXØRTRSAIMEDØ BXØ SHEØ IMDIUIDTAK Ø TMKIJEØ OHAQLACNKNGICAKØ AMDØ ORXCHNSHEQAOETSICØ SQEASLEMSR Ø VHICHØ Nà EMØHAUEØAØROECIÃœEDØEMDONIMSØ Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ RSAMDRØ AOAQSØ FQNLØ LNQEØ SQADISINMAKØ SQEASLEMSRØ AMDØ SHEQAOIERØ FNQØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØBECATREØISØHARØSHEØ ONSEMSIAKØSNØRILTKSAMENTRKXØILOQNUEØHEAKSHØ AMDØVEKK BEIMGØAMDØSACJKEØLEMSAKØIKKMERRØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

REFERENCES "IMGHALØ 0"Ø Ø Ø -IMDIMGØ /TQØ "NDIERØ #AMADIAMØ -EMSAKØ (EAKSHØ !RRNCIASINM Ø /MSAQINØ Ø 2ESQIEUEDØ NMØ Ø FQNLHSSO VVVLIMDIMGNTQBNDIERCARISERDEFATKS ÜKERLNB?KISEQASTQE?QEUIEV?ODF "TCJRCH Ø * Ø Ø 3CHKICHS Ø 7Ø Ø (EAKSH EMHAMCIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ SHEØ OQEUEMSINMØ NFØ CHQNMICØ DIREARERØ ^Ø !MØ EOIDELINKNGICAKØQEUIEVØSocial-and preventive medicine, 51 Ø #NNMEXØ '- Ø $VAMØ + Ø 'QEIGØ #! Ø ,AVKNQØ $! Ø 2ILEQØ * Ø 7ATGHØ &2 Ø ESØ AKØ Ø %WEQCIREØ FNQØ DEOQERRINMØ 2EUIEV Ø Cochrane Databs Sys RevsØ;)MSEQMES=Ø2ESQIEUEDØNMØ3EOSELBEQØ ØFQNLØNMKIMEKIBQAQXVIKEXCNLDNIØ $EMJIMGEQØ-$ Ø.IJNKATRØ4 Ø$EMJIMGEQØ# Ø,TJARØ!Ø ØØ0HXRICAKØACSIUISXØFNQØSHEØOQEUEMSINMØ NFØ CNGMISIUEØ DECKIMEØ CTQQEMSØ EUIDEMCEØ FQNLØ NBREQUASINMAKØ AMDØ CNMSQNKKEDØ RSTDIERØ Z 'ERONTOLÚ'ERIATRÚ ^Ø;0TB-ED= %DLTMDR Ø3Ø ØØ"TIKDIMGØREKF ERSEELØAMDØ VEKKBEIMGØSHQNTGHØOHXRICAKØACSIUISXØ2ESQIEUEDØ NMØ Ø FQNLØ HSSORVVVMNUACQNàCNL VO CNMSEMSTOKNADR.NUACQNFS? 4HNTGHS?0AOEQ?3%,&?%34%%-ODF %JJEJAJIR Ø0 Ø(AKK Ø% Ø6AM,AMDTXS Ø,- ØØ3SEUEM Ø *Ø Ø 7AKJIMGØ IMØ !ÛECSIUE Ø CIQCKERØ #AMØ RHNQSØ VAKJRØ EMHAMCEØ AÛECSØ Journal of Behavioral Medicine 23 Ø^ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ Ø #NTMCIKØ 2ECNLLEMDASINMØ NMØ OQNLNSIMGØ HEAKSH EMHAMCIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ ACQNRRØ RECSNQØ 37$ ØØÜMAK &ATKJMEQ Ø 'Ø Ø -AQCH Ø 3VEASØ IRØ SHEØ BERSØ AMSIDEOQERRAMSØ BTSØ VHEQEØ DNØ VEØ GNØ FQNLØ HEQEØAlberta Center for Active Living, 27Ø &ATKJMEQ Ø ' Ø (EÛEQNM Ø + Ø Ø -TSQIE Ø .Ø Ø 0TSSIMGØ ONRISIUEØ ORXCHNKNGXØ IMSNØ LNSINMØ SHQNTGHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ )MØ *NREOHØ 3Ø %D Ø 0TSSIMGØ ORXCHNKNGXØ IMØ OQACSICEØ 0QNLNSIMGØ HTLAMØÝNTQIRHIMGØIMØVNQJ ØHEAKSH ØEDTCASINM Ø AMDØ EUEQXDAXØ KIFEØ OO Ø .EVØ *EQREXØ *NHMØ7IKEXØØ3NMR 'NNDVIM Ø 2$Ø Ø !RRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ ALNMGØADTKSRØIMØSHEØ5MISEDØ3SASERØPreventive Medecine, 36 ØØ ØØ (XKAMDØ 0 Ø Ø 3VAMØ *Ø Ø !Ø QEUIEVØ NFØ SHEØ BEMEÜCIAKØLEMSAKØHEAKSHØEÛECSRØNFØEWEQCIREØ AMDØ QECNLLEMDASINMRØ FNQØ FTSTQEØ QEREAQCHØ

Psychology and Society, 5 Ø Ø +AMMIMG Ø - Ø Ø 3CHKICHS Ø 7Ø Ø !OQIK Ø Ø "EØ ACSIUEØ AMDØ BECNLEØ HAOOXØ !MØ ECNKNGICAKØ LNLEMSAQXØARRERRLEMSØNFØOHXRICAKØACSIUISXØ AMDØ LNNDØ Journal of Sport and Exercise Psychology, 32 Ø -ALLEM Ø' ØØ&ATKJMEQ Ø'Ø Ø.NUELBEQ Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ SHEØ OQEUEMSINMØ NFØ DEOQERRINMØ AØ RXRSELASICØ QEUIEVØ NFØ OQNROECSIUEØ RSTDIERØ American Journal of Preventive Medicine, 45 Ø -C!TKEX Ø %Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ NTSCNLERØ )MØ "NTCHAQDØ # Ø 3HEOHAQDØ 2* Ø 3SEOHEMRØ 4 Ø #Ø %DR Ø Physical activity, Fitness and Health, Human Kinetics, Champaign Ø -EMSAKØ(EAKSHØ&NTMDASINMØ(NVØSNؖKNNJØØAàEQØ XNTQØLEMSAKØHEAKSHØTRIMGØEWEQCIREØ !UAIKABKEØ ASØ HSSORVVVLEMSAKHEAKSHNQG TJOTBKICASINMRHNV SN TRIMG EWEQCIRE /ÞCIAKØ *NTQMAKØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ ØØ #NTMCIKØCNMCKTRINMRØNMØSHEØQNKEØNFØRONQSØARØ AØ RNTQCEØ NFØ AMDØ AØ DQIUEQØ FNQØ ACSIUEØ RNCIAKØ IMCKTRINM ØØ#Ø ØØ6NKTLEØ 3AKLNM Ø 0Ø Ø %ÛECSRØ NFØ OHXRICAKØ EWEQCIREØ NMØ AMWIESX Ø DEOQERRINM Ø AMDØ REMRISIUISXØ SNØ RSQERRØAØTMIFXIMGØSHENQXØ#KIMICAKØ0RXCHNKNGXØ 2EUIEV Ø Ø 3CTKKX Ø $ Ø +QELEQ Ø * Ø -EADE Ø -- Ø 'QAHALØ 2 Ø Ø$TDGENMØ+Ø ØØ0HXRICAKØEWEQCIREØAMDØ ORXCHNKNGICAKØ VEKKØ BEIMGØ AØ CQISICAKØ QEUIEVØ British Journal of Sports Medicine, 32Ø Ø  3SQAVBQIDGE Ø 7* Ø $EKEGEQ Ø 3 Ø 2NBEQSR Ø 2% Ø Ø +AOKAM Ø '!Ø Ø !TGTRS Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ QEDTCERØ SHEØ QIRJØ NFØ RTBREPTEMSØ DEOQERRINMØFNQØNKDEQØADTKSRØAmerican Journal of Epidemiology, 156Ø Ø^Ø 6AMØ5ÛEKEMØ*' Ø#HIMØ!Ø0AVØ-* Ø(NOLAM 2NCJØ- Ø UAMØ-ECHEKEMØ7 Ø4HEØEÛECSØNFØVAKJIMGØ AMDØ UISALIMØ "Ø RTOOKELEMSASINMØ NMØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ IMØ CNLLTMISX DVEKKIMGØ ADTKSRØ VISHØ LIKDØ CNGMISIUEØ ILOAIQLEMSØ AØ QAMDNLIYED Ø CNMSQNKKEDØ SQIAKØ 1UALÚ ,IFEÚ 2ES ^ Ø;0-#ØFQEEØAQSICKE=Ø;0TB-ED= :RCHTCJE Ø % Ø 'ATDKISY Ø + Ø Ø 3SQĥHKE Ø !Ø Ø *AMTAQX Ø %WEQCIREØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ LEMSAKØDIRNQDEQRØ#KIMICAKØAMDØEWOEQILEMSAKØ EUIDEMCEØ Journal of Preventive Medicine & Public Health, 46Ø3TOOKØ Ø^


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

05

INCLUSION OF PEOPLE WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS THROUGH SPORT AUTHOR: Jan Drobny, Regional Director at FOKUS Praha

INTRODUCTION 4HEØOQEREMSØONKICXØOAOEQØEWALIMEDØHNVØSHEØ OHXRICAKØ ACSIUISIER Ø KEIRTQEØ ACSIUISIERØ AMDØ RONQSØ LAXØRTOONQSØSHEØIMCKTRINMØOQNCERRØNFØIMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ 4HEØ OAOEQØ ADDQERREDØSHEØILONQSAMCEØNFØOHXRICAKØACSIUISIERØ VISHØQEROECSØSNØA ØSHEØACSIUEØOAQSICIOASINMØNFØSHEØ IMDIUIDTAKRØIMUNKUEDØAMDØB ØSHEØFACSØSHASØREUEQAKØ CNLLTMISIERØ EWCKTDEØ FQNLØ REUEQAKØ ACSIUISIERØ SHEØLAȫNQISXØNFØIMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØHEAKSHØ OQNBKELRØAMDØLAIMKXØSHNREØVISHØREUEQEØLEMSAKØ IKKMERRERØ3-) Ø )SØHARØBEEMØAQGTEDØSHASØOENOKEØVISHØREUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ AQEØ ALNMGØ SHEØ LNRSØ EWCKTDEDØ IMØ RNCIESXØ 3AXCE Ø Ø 3NCIAKØ EWCKTRINMØ IRØ AØ OQNCERRØ SHQNTGHØ VHICHØ IMDIUIDTAKRØ NQØ GQNTORØ AQEØ CNLOKESEKXØ NQØ OAQSIAKKXØ EWCKTDEDØ FQNLØ FTKKØ OAQSICIOASINMØ IMØ SHEØ RNCIESXØ IMØ VHICHØ SHEXØ KIUEØ %TQNOEAMØ &NTMDASINMØ Ø %WCKTRINMØ FQNLØ OAQSICIOASINMØ IMØ CNLLTMISXØ KIFEØ KEADRØ SNØ AØ DNVMVAQDØ ROIQAKØ NFØ IMCQEARIMGØ IRNKASINMØ AMDØ DESEQINQASINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ /ÞCEØ NFØ SHEØ $EOTSX Ø Ø4HEØJEXØQIRJØFACSNQRØKEADIMGØSNØ EWCKTRINMØAQEØKNVØIMCNLEØFALIKXØCNMÝICSØBEIMGØ IMØCAQEØRCHNNKØOQNBKELRØBEIMGØAMØEW OQIRNMEQØ BEIMGØFQNLØAMØESHMICØLIMNQISXØKIUIMGØIMØDEOQIUEDØ MEIGHBNTQHNNDRØ IMØ TQBAMØ AMDØ QTQAKØ AQEARØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELR Ø AGEØ AMDØ DIRABIKISXØ

(TGHER Ø Ø&NKKNVIMGØSHEØABNUEØAQGTLEMS Ø ISØLAXØBEØTREFTKØSNØEWOKNQEØA ØSHEØLECHAMIRLØ NFØ EWCKTRINM Ø AMDØ B Ø VHXØ RNCIESIERØ EWCKTDEØ CEQSAIMØ IMDIUIDTAKRØ AMDØ GQNTORØ 4HEØ GNAKØ VARØ SNØDERCQIBEØSHEØOQNCERRØNFØIMCKTRINMEWCKTRINM Ø KEAQMØ FQNLØ OQEUINTRØ EWOEQIEMCEØ AMDØ OQNONREØ VAXRØSHASØAKKØCHIKDQEMØAMDØADTKSRØVIKKØBEØSQEASEDØ ARØUAKTED ØQEROECSEDØAMDØCNMSQIBTSIMGØLELBEQRØ NFØRNCIESXØ3AKNNȫEE Ø Ø

DEFINITION OF MENTAL HEALTH PROBLEMS, SPORT AND INCLUSION a) DeÀnition of mental health / mental health problems 7(/Ø ØDEÜMERØ-EMSAKØ(EAKSHØARØAØRSASEØ NFØVEKK BEIMGØIMØVHICHØEUEQXØIMDIUIDTAKØQEAKIYERØ HIRØ NQØ HEQØ NVMØ ONSEMSIAK Ø CAMØ CNOEØ VISHØ SHEØ MNQLAKØ RSQERRERØ NFØ KIFE Ø CAMØ VNQJØ OQNDTCSIUEKXØ AMDØFQTISFTKKX ØAMDØIRØABKEØSNØLAJEØAØCNMSQIBTSINMØ SNØHEQØNQØHIRØCNLLTMISXØ4HEØ(EADROACEØ Ø FNKKNVRØ VISHØ SHEØ RSASELEMSØ SHASØ GNNDØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ ABNTSØ BEIMGØ ABKEØ SNØ VNQJØ AMDØ RSTDXØ SNØXNTQØFTKKØONSEMSIAK ØCNOEØVISHØDAXØSNØDAXØKIFEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

RSQERRER ØBEØIMUNKUEDØIMØSHEØCNLLTMISXØAMDØKIUEØ XNTQØKIFEØIMØAØFQEEØAMDØRASIRFXIMGØVAXØ 4HEQEØAQEØLAMXØDIRCTRRINMRØAMDØAOOQNACHERØ DEFXIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ &NQØ SHIRØ OAOEQØ VEØ HAUEØ CHNREMØ AØ DEÜMISINMØ OQNUIDEDØ BXØ SHEØ 3SAMFNQDØ %MCXCKNOEDIAØ NFØ OHIKNRNOHXØ Ø VHICHØ RSASERØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØAQEØQEAKØAMDØIMUNKUEØDIRSTQBAMCERØNFØ SHNTGHS Ø EWOEQIEMCE Ø ELNSINMØ REQINTRØ EMNTGHØ SNØ CATREØ FTMCSINMAKØ ILOAIQLEMSØ IMØ OENOKE Ø LAJIMGØ ISØ LNQEØ DIÞCTKSØ FNQØ SHELØ SNØ RTRSAIMØ IMSEQOEQRNMAKØ QEKASINMRHIORØ AMDØ CAQQXØ NMØ SHEIQØ ȫNBR ØAMDØRNLESILERØKEADIMGØSNØREKF DERSQTCSIUEØ BEHAUINTQØAMDØEUEMØRTICIDE &NQØSHEØOTQONRERØNFØSHEØOQEREMSØRSTDX ØNMKXØ IMDIUIDTAKRØVISHØREUEQEØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRERØ 3-) ØVEQEØSAJEMØTMDEQØCNMRIDEQASINMØ

b) DeÀnition of sport and physical activities 3ONQSØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ HAUEØ AKVAXRØ BEEMØAMØIMREOAQABKEØOAQSØNFØEUEQXNMEaRØKIFEØ4HIRØ SHNTGHSØ IRØ RTOONQSEDØ BXØ 0IEQQEØ DEØ #NTBEQSIMØ SHEØ FNTMDEQØ NFØ SHEØ )MSEQMASINMAKØ /KXLOICØ #NLLISSEE Ø  Ø CISEDØ IMØ 7HISEØ OAOEQØ Ø VHNØ DEÜMEDØ RONQSØ ARØ AØ OAQSØ NFØ EUEQXØ LAMØ AMDØ VNLAMaRØ HEQISAGEØ AMDØ ISRØ ABREMCEØ CAMØMEUEQØBEØCNLOEMRASEDØFNQØ!MNSHEQØUIEVØNFØ RONQSØAMDØISRØQNKEØVISHIMØSHEØLNDEQMØRNCIESXØIRØ OQEREMSEDØBXØ"AIKEXØ ØVHNØREERØRONQSØARØ AØCNKKECSIUEØMNTMØAMDØTRTAKKXØQEFEQRØSNØAØQAMGEØ NFØ ACSIUISIER Ø OQNCERRER Ø RNCIAKØ QEKASINMRHIORØ AMDØ OQERTLEDØ OHXRICAK Ø ORXCHNKNGICAKØ AMDØ RNCINKNGICAKØ NTSCNLERØ 4HIRØ OQIMCIOKEØ IRØ AKRNØ RTOONQSEDØ IMØ 7HISEØ 0AOEQØ Ø VISHØ AØ OQNCKALASINMØ SHASØ RONQSØ IRØ AMØ AQEAØ NFØ HTLAMØ ACSIUISXØ SHASØ GQEASKXØ IMSEQERSRØ CISIYEMRØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINMØ AMDØ HARØ EMNQLNTRØ ONSEMSIAKØ FNQØ BQIMGIMGØ SHELØ SNGESHEQ Ø QEACHIMGØ NTSØ SNØ AKK ØQEGAQDKERRØNFØAGEØNQØRNCIAKØNQIGIMØ2EGTKAQØ LNDEQASEØIMSEMRISXØOHXRICAKØACSIUISXØ^ØRTCHØARØ VAKJIMG ØCXCKIMG ØNQØOAQSICIOASIMGØIMØRONQSRØ^ØHARØ RIGMIÜCAMSØ BEMEÜSRØ FNQØ HEAKSHØ FNQØ IMRSAMCE Ø ISØ CAMØQEDTCEØSHEØQIRJØNFØCAQDINUARCTKAQØDIREARER Ø DIABESER Ø CNKNMØ AMDØ BQEARSØ CAMCEQ Ø AMDØ DEOQERRINMØ7(/ Ø 4HEØ ARRNCIASINMØ NFØ RONQSØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRØ ILONQSAMSØ FNQØ SHEØ OTQONRERØ NFØ SHEØ OQEREMSØ OAOEQØ 4XKNQØ ESØ AKØ Ø CKAILEDØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ BNSHØ CKIMICAKØAMDØMNMCKIMICAKØONOTKASINMØIRØONRISIUEKXØ AÛECSEDØ BXØ UIGNQNTRØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 2AGKIMØ Ø CNMCKTDEDØ SHASØ ORXCHNKNGICAKØ BEMEÜSRØ ARRNCIASEDØ VISHØ EWEQCIREØ AQEØ CNLOAQABKEØ

to gains found with standard forms of ORXCHNSHEQAOXØ (TKKØ Ø ASSELOSEDØ SNØ DERCQIBEØSHEØBEMEÜSRØNFØRONQSØFNQØCHIKDQEMØAMDØ ADNKERCEMSRØ/MEØNFØSHEØÜMDIMGRØIRØSHASØSHNREØ VHNØ AQEØ OHXRICAKKXØ ACSIUEØ REELØ KERRØ KIJEKXØ SNØ RTÛEQØ FQNLØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AMDØ LAXØ HAUEØ EMHAMCEDØ CNGMISIUEØ FTMCSINMIMGØ (TKK Ø 

c) DeÀnition of social inclusion/ inclusion `3NCIAKØIMCKTRINMØIRØAØOQNCERRØVHICHØEMRTQERØ SHASØ SHNREØ ASØ QIRJØ NFØ ONUEQSXØ AMDØ RNCIAKØ EWCKTRINMØGAIMØSHEØNOONQSTMISIERØAMDØQERNTQCERØ MECERRAQXØ SNØ OAQSICIOASEØ FTKKXØ IMØ ECNMNLIC Ø RNCIAK ØONKISICAKØAMDØCTKSTQAKØKIFEØAMDØSNØEMȫNXØAØ RSAMDAQDØNFØKIUIMGØSHASØIRØCNMRIDEQEDØMNQLAKØIMØ SHEØ RNCIESXØ IMØ VHICHØ SHEXØ KIUEØ )SØ EMRTQERØ SHASØ SHEXØ HAUEØ GQEASEQØ OAQSICIOASINMØ IMØ DECIRINMØ LAJIMGØVHICHØAÛECSRØSHEIQØKIUERØAMDØACCERRØSNØ SHEIQØ FTMDALEMSAKØ QIGHSRaØ #NLLIRRINMØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ#NLLTMISIER Ø `3NCIAKØ EWCKTRINMØ IRØ AØ CNLOKEWØ AMDØ LTKSI DILEMRINMAKØ OQNCERRØ )SØ IMUNKUERØ SHEØ KACJØ NQØ DEMIAKØNFØQERNTQCER ØQIGHSR ØGNNDRØAMDØREQUICER Ø AMDØ SHEØ IMABIKISXØ SNØ OAQSICIOASEØ IMØ SHEØ MNQLAKØ QEKASINMRHIORØ AMDØ ACSIUISIERØ AUAIKABKEØ SNØ SHEØ LAȫNQISXØ NFØ OENOKEØ IMØ AØ RNCIESX Ø VHESHEQØ IMØ ECNMNLIC ØRNCIAK ØCTKSTQAKØNQØONKISICAKØAQEMARØ)SØ AÛECSRØBNSHØSHEØPTAKISXØNFØKIFEØNFØIMDIUIDTAKRØAMDØ SHEØEPTISXØAMDØCNHERINMØNFØRNCIESXØARØAØVHNKEaØ ,EUISARØESØAK Ø 

STATEMENT OF THE PROBLEM 4HEØOTQONREØNFØSHEØOQEREMSØONKICXØOAOEQØVARØ SNØEWOKNQEØLAIMKXØSHEØFNKKNVIMGØPTERSINMRØ $NØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ AMDØ RONQSØ HAUEØ AMXØ ROECIAKØ BEMEÃœSRØ SNØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ !QEØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ EWCKTDEDØ FQNLØ QEGTKAQØ ACSIUISIERØ IMØ SHEØCNLLTMISXØRTCHØARØOHXRICAKØACSIUISIERØAMDØ RONQSØ!MDØIFØXER ØVHASØAQEØSHEØLECHAMIRLRØNFØ SHEREØEWCKTRINMRØAMDØAQEØSHEQEØAMXØRNKTSINMRØSNØ SHIRØIRRTE

METHODS &NQØSHEØOTQONREØNFØSHEØOQEREMSØONKICXØOAOEQ Ø AØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ VARØ CNMDTCSEDØ Ø b7QISIMGØ AØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ IRØ AØ LEAMRØ NFØ QEUIEVIMGØ SHEØ LAIMØ IDEARØ AMDØ QEREAQCHØ QEKASIMGØ SNØ XNTQØ CHNREMØAQEAØNFØIMSEQERScØ"QXLAM Ø 


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

RESULTS The beneÚts of physical activities and sport for people with mental health problems. 4HEØ ONRISIUEØ EÛECSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISIER Ø EWEQCIRERØAMDØRONQSØVISHIMØSHEØGEMEQAKØONOTKASINMØ IRØ VEKKØ JMNVMØ AMDØ QECNGMIYED Ø EROECIAKKXØ FQNLØ SHEØHEAKSHØONIMSØNFØUIEVØ7AQBTQSNMØ ØHARØ CNMCKTDEDØSHASØOHXRICAKØIMACSIUISXØIRØAØLNDIÜABKEØ QIRJØ FACSNQØ FNQØ CAQDINUARCTKAQØ DIREAREØ AMDØ AØ VIDEMIMGØ UAQIESXØ NFØ NSHEQØ CHQNMICØ DIREARER Ø IMCKTDIMGØ DIABESERØ LEKKISTR Ø CAMCEQØ CNKNMØ AMDØ BQEARS Ø NBERISX Ø HXOEQSEMRINM Ø BNMEØ AMDØ ȫNIMSØ DIREARERØ NRSENONQNRIRØ AMDØ NRSENAQSHQISIR Ø AMDØ DEOQERRINMØ #QNM 'QAMSØ AMDØ 'QAMSØ Ø HAUEØCNMÜQLEDØSHIRØSHERIRØAMDØADDEDØAMNSHEQØ DILEMRINMØ BXØ RSASIMGØ SHASØ SHEQEØ IRØ MNVØ AØ GQNVIMGØ BNDXØ NFØ EUIDEMCEØ AMDØ CNMRIDEQABKEØ RTOONQSØ FNQØ SHEØ CKAILØ SHASØ QEGTKAQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ CNMSQIBTSEØ SNØ SHEØ OQEUEMSINMØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØAMDØCAMØBEØAMØEÛECSIUEØ EKELEMSØNFØAMØNUEQAKKØSQEASLEMSØOKAMØFNQØSHNREØ RTÛEQIMGØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ !SØ SHEØ RALEØDIQECSINM Ø$ICJEQRNMØASØAKØ ØRSASEDØ SHASØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ 3-) Ø EWOEQIEMCEØONNQEQØNUEQAKKØOHXRICAKØHEAKSHØSHAMØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINM Ø VHIKEØ SHNREØ VISHØ 3-)Ø HAUEØ HIGHEQØ QIRJRØ FNQØ CAQDINUARCTKAQØ DIREARE Ø NBERISX ØAMDØLESABNKICØDXRFTMCSINM ØKEADIMGØSNØ KNVØPTAKISXØNFØKIFEØAMDØIMCQEAREDØLNQSAKISXØQASER 2ICHAQDRNMØ ESØ AKØ Ø ONIMSEDØ NTSØ SHASØ QEREAQCHEQRØ HAUEØ NMKXØ QECEMSKXØ BEGTMØ SNØ EWALIMEØSHEØILOACSØNFØOHXRICAKØACSIUISXØNMØSHEØ LEMSAKØAMDØOHXRICAKØHEAKSHØNFØIMDIUIDTAKRØVISHØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRØ #AQKERRØ AMDØ $NTGKARØ Ø CNMCKTDEDØ IMØ SHEIQØ RSTDXØ SHASØ LTCHØ NFØ SHEØ EWIRSIMGØ KISEQASTQEØ HARØ FNCTREDØ NMØ OENOKEØ VISHNTSØ DIAGMNREDØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ NQØ OENOKEØ VISHØ LIKDØ SNØ LNDEQASEØ DEOQERRINMØ NQØ AMWIESXØ /MKXØ AØ RLAKKØ ALNTMSØ NFØ QEREAQCHØ HARØ EWOKNQEDØ SHEØ ONSEMSIAKØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ FNQØ OENOKEØVISHØREUEQEØAMDØEMDTQIMGØLEMSAKØHEAKSHØ OQNBKELRØ AMD Ø ASØ OQEREMS Ø SHEØ SHEQAOETSICØ ONSEMSIAKØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ FNQØ SHIRØ CKIEMSØ GQNTOØIRØTMQERNKUEDØ#AQKERRØØ$NTGKAR Ø 7HEMØ VEØ SQXØ SNØ DERCQIBEØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ RONQSØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ SHASØ OENOKEØ VISHØ 3-)Ø LAXØ GESØ FQNL Ø ISØ IRØ AKRNØ CQTCIAKØ SNØ LEMSINMØ SHASØ SHEQEØ IRØ SVNØ VAXØ HNVØ KNNJØ ASØ SHEREØ BEMEÜSRØ #QAà Ø Ø ASSELOSEDØ SNØ DERCQIBEØHNVØEWEQCIREØLIGHSØQEDTCEØNQØAKKEUIASEØ SHEØ RXLOSNLRØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ #AQKERRØ Ø RSASEDØ SHASØ SHEQEØ IRØ AØ MEEDØ SNØ REEØ SHEØ DIRSIMCSINMØ BESVEEMØ HEKOIMGØ RXLOSNLRØ AMDØ HEKOIMGØOENOKEØAMDØSHIRØDIÛEQEMCEØIRØBEMEÜCIAKØ

FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ ALNMGØ OENOKEØ VISHØREQINTRØLEMSAKØIKKMERRØ!SØSHEØRALEØRSTDXØ #AQKERRØ ØRTGGERSEDØSHASØSHEQEØAQEØREUEQAKØ VAXRØIMØVHICHØOAQSICIOASINMØIMØUAQINTRØFNQLRØNFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ LIGHSØ CNMSQIBTSEØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØOQNLNSINMØALNMGØOENOKEØVISHØAØLEMSAKØ IKKMERR Ø 'QNTO BAREDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ BEEMØ RHNVMØ SNØ NÛEQØ NOONQSTMISIERØ FNQØ ONRISIUEØ RNCIAKØEWOEQIEMCERØVHICHØAQEØUAKTEDØBXØRNLEØ TREQRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ #AQSEQ -NQQIRØ Ø &ATKJMEQ Ø Ø CISEDØ IMØ #AQKERRØ  ØØ 0NRISIUEØ RONQSØ AMDØ EWEQCIREØ EWOEQIEMCERØ HAUEØ SHEØ ONSEMSIAKØ SNØ HEKOØ ILOQNUEØ REKF ERSEELØ ALNMGØ OENOKEØ VHNØ HAUEØ AØ REQINTRØ LEMSAKØ IKKMERRØ &ATKJMEQØ Ø 3OAQJER Ø Ø CISEDØIMØ#AQKERRØ ØØ %WEQCIREØ IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ ONRISIUEØ AÛECSØ AMDØ ILOQNUEDØ LNNDØ ALNMGØ OENOKEØ VISHØ CKIMICAKØDEOQERRINMØ&ATKJMEQØØ"IDDKE Ø Ø CISEDØIMØ#AQKERRØ ØØ 0HXRICAKØACSIUISXØNQØRONQSØHARØSHEØONSEMSIAKØSNØ ACSØARØAØOEQRNMAKKXØLEAMIMGFTKØAMDØUAKTABKEØ ACSIUISXØVHICHØBQIMGRØAØREMREØNFØOTQONREØSNØ SHEØKIUERØNFØRNLEØOENOKEØVISHØLEMSAKØHEAKSHØ OQNBKELRØ2AIMEØESØAK Ø ØCISEDØIMØ#AQKERRØ  2EOOEQØAMDØ0EQJIMRØ ØCISEDØIMØ#AQKERRØ ØONIMSEDØNTSØSHASØFACSNQRØRTCHØARØRHAQEDØ EWOEQIEMCE Ø ÃœMDIMGØ LEAMIMGØ AMDØ OTQONREØ IMØ KIFE Ø HAUIMGØ AØ QEARNMØ FNQØ KIUIMG Ø SAJIMGØ CNMSQNKØ AMDØHAUIMGØCHNICER ØEWOEQIEMCIMGØOKEARTQEØAMDØ BTIKDIMGØ REKF ERSEELØ AQEØ CQTCIAKKXØ ILONQSAMSØ VHEMØKIUIMGØVISHØLEMSAKØIKKMERRØ Exclusion/inclusion of people with mental health problems from/to regular activities in the community #NMCEOSRØ NFØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ AMDØ EWCKTRINMØ QEKASEØ SNØ BQNADØ LASSEQRØ RTCHØ ARØ ONUEQSX Ø EDTCASINMØAMDØHAUEØAØDIQECSØILOACSØIMØSHEØKIUERØ NFØIMDIUIDTAKRØVISHØDIRABIKISIERØARØVEKKØARØSHNREØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØ7QIGHSØØ3SICJKEX Ø Ø4HIRØIDEAØIRØRTOONQSEDØBXØ&QIEDKIØ Ø VHNØCKAILEDØSHASØISØIRØDIÞCTKSØSNØDIÛEQEMSIASEØ BESVEEMØ SHEØ CATRERØ AMDØ EÛECSRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØOQNBKELRØAMDØRNCIAKØEWCKTRINM A number of researchers argue that the RNCIAKØ EWCKTRINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØIRØQEKASEDØSNØSHEØOHEMNLEMAØNFØRSIGLAØ .EGASIUEØRNCIAKØASSISTDERØSNVAQDRØLEMSAKØIKKMERR Ø IMØSHEØFNQLØNFØRSIGLASIRASINM ØAQEØVIDEROQEADØ AMDØLAJEØSHEØEWOEQIEMCEØNFØAØLEMSAKØDIRNQDEQØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

LTCHØ LNQEØ DALAGIMG Ø DIÞCTKS Ø AMDØ DIRABKIMGØ FNQØLAMXØOENOKEØ2EOOEQØØ0EQJIMR Ø Ø$AUIRØ Ø ONIMSEDØ NTSØ SHEØ DAMGEQØ NFØ KEGISILACXØ FQNLØKABEKIMGØIMDIUIDTAKRØAMDØGQNTORØARØ`RNCIAKKXØ EWCKTDEDaØBECATRE ØHEØAQGTED ØBXØDNIMGØRN ØSHEXØ BECNLEØ FTQSHEQØ RIDEKIMEDØ FQNLØ LAIMRSQEALØ RNCIESXØ AMDØ FTQSHEQØ RSIGLASIYEDØ )KKICHØ Ø ARRIGMEDØRSIGLASIYASINMØAMDØRNCIAKØEWCKTRINMØSNØ LEDICAKØ CKARRIÜCASINMØ SHASØ DESEQLIMERØ KNRRØ NFØ ATSNMNLXØ AMDØ RNCIAKØ REOAQASINMØ )KKICHØ Ø AKRNØEUNKUEDØSHIRØIDEAØBXØRSASIMGØSHASØDIAGMNRIRØ AKVAXRØ IMSEMRIÜERØ RSQERR Ø DEÜMERØ IMCAOACISX Ø ILONRERØ IMACSIUISXØ AMDØ FNCTRERØ AOOQEHEMRINMØ NMØ MNM QECNUEQX Ø NMØ TMCEQSAIMSXØ AMDØ NMØ NMEaRØ DEOEMDEMCEØ TONMØ FTSTQEØ LEDICAKØ ÜMDIMGR Ø AKKØ NFØ VHICHØ ALNTMSRØ SNØ AØ KNRRØ NFØ ATSNMNLXØ FNQØ REKF DEÜMISINMØ )SØ AKRNØ IRNKASERØ AØ OEQRNMØ IMØ AØ ROECIAKØQNKE ØREOAQASERØHILHEQØFQNLØSHEØMNQLAKØ AMDØ HEAKSHXØ AMDØ QEPTIQERØ RTBLIRRINMØ SNØ SHEØ ATSHNQISXØNFØROECIAKIYEDØOEQRNMMEKØ 3AXCEØ Ø DERCQIBEDØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ ARØ AØ UIQSTNTRØ CIQCKEØ NFØ ILOQNUEDØ QIGHSRØ NFØ ACCERRØSNØSHEØRNCIAKØAMDØECNMNLICØVNQKD ØMEVØ NOONQSTMISIER ØQECNUEQXØNFØRSASTRØAMDØLEAMIMG Ø AMDØQEDTCEDØILOACSØNFØDIRABIKISXØ+EXØIRRTERØAQEØ SHEØAUAIKABIKISXØNFØAØQAMGEØNFØNOONQSTMISIERØSHASØ TREQRØCAMØCHNNREØSNØOTQRTE ØVISHØRTOONQSØAMDØ ADȫTRSLEMSØ VHEQEØ MECERRAQXØ 2AMJIMGØ Ø DEÜMEDØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ ARØ SHEØ ONKICXØ DQIUEØ SNVAQDRØ `BQIMGIMGØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ IMSNØ LAIMRSQEALØ RNCIESX Ø EMABKIMGØ ACCERRØ SNØ NQDIMAQXØNOONQSTMISIERØFNQØELOKNXLEMS ØKEIRTQE Ø FALIKXØ AMDØ CNLLTMISXØ KIFEaØ 2AMJIMGØ Ø AQGTEDØSHASØVISHNTSØREQINTRØEÛNQSRØSNØOQNLNSEØ RNCIAKØ IMCKTRINM Ø OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AQEØ KIJEKXØ SNØ QELAIMØ LAQGIMAKIYEDØ ASØ SHEØEDGERØNFØRNCIESXØ-EMSAKØHEAKSHØVIKKØCNMSIMTEØ SNØ EWACSØ HEAUXØ CNRSRØ NMØ IMDIUIDTAKØ KIUER Ø AMDØ ÜMAMCIAKØ CNRSRØ NMØ GNUEQMLEMSØ 3AXCEØ Ø TMDEQOIMMEDØ SHIRØ IDEAØ AMDØ RSASEDØ SHASØ RNCIAKØ IMCKTRINMØIRØSHEØJEXØCHAKKEMGEØAMDØTKSILASEØGNAKØ NFØLEMSAKØHEAKSHØREQUICER 5ONMØ SHEØ EUIDEMCEØ OQEREMSEDØ VISHØ QEROECSØ SNØ SHEØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELR Ø AØ MTLBEQØ NFØ QEREAQCHEQRØQAIREDØCNMCEQMRØABNTSØSHIRØOQNCERRØ 3AXCEØ Ø RSASEDØ SHASØ SHEØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ SAORØIMSNØSHEØCNLLNMØREMREØERSABKIRHEDØIDEARØ SHASØ `EUEQXNMEØ RHNTKDØ BEØ IMCKTDEDØ IMØ SHEØ NME MASINMØ"QISAIM ØEUEQXNMEØRHNTKDØHAUEØAØCHAMCEØ SNØCNMSQIBTSEØAMDØBEØIMUNKUEDaØ )SØIRØQELAQJABKEØSHASØIMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØ HEAKSHØOQNBKELRØAQEØRSIKKØRSQTGGKIMGØSNØACHIEUEØ RNCIAKØIMCKTRINM ØVHEMØBXØMNVØSHEQEØRHNTKDØBEØ EMNTGHØ LECHAMIRLR Ø RSQTCSTQER Ø ONKICIERØ AMDØ

KAVRØ VHICHØ VNTKDØ EMRTQEØ SHEIQØ OAQSICIOASINMØ 3ECJEQØ ESØ AKØ Ø CISEDØ IMØ 3OAMDKEQØ Ø !BNUEØAKK ØSHEØBIGGERSØQIRJØNFØSHEØVHNKEØOQNCERRØ IRØ SHASØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ LIGHSØ BEØ REKECSEDØ BXØ RNCIESIERØ SNØ QEGTKASE Ø SQEASØ AMDØ ADDQERRØ SHEØ MEEDRØ NFØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ 3OAMDKEQ Ø Ø )MØ NSHEQØ VNQDR Ø OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ RHNTKDØ VAMSØ SNØ BEØ IMUNKUEDØ AMDØ SAJEØ OAQSØ IMØ RNCIESX Ø ARØ ISØ IRØ TMDEMIABKXØ BEMEÜCIAKØ FNQØ SHEIQØ HEAKSHØ (NVEUEQ Ø ISØ IRØ OQECIREKXØ SHIRØ `CNLLNMØ REMREaØ IDEAØSHASØIRØOQNBKELASICØ/MEØNFØSHEØOQNBKELRØ VISHØSHEØLNUEØSNØ`OQNLNSIMGØIMCKTRINMaØIRØSHASØ IMCKTRINMØ IMØ OQACSICEØ ILOKICISKXØ ARRTLERØ SHASØ SHEØ PTAKISXØ NFØ LAIMRSQEALØ RNCIESXØ IRØ MNSØ NMKXØ DERIQABKE Ø BTSØ TMOQNBKELASICØ AMDØ KEGISILASEØ ,EUISARØ 

CONCLUSION RECOMMENDATIONS 4HEQEØIRØLARRIUEØEUIDEMCEØQECNGMIYIMGØSHASØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø RONQSØ AMDØ EWEQCIREØ HAUEØ AØ ONRISIUEØ ILOACSØ NMØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ&QNLØSHEØOHXRICAK ØLEMSAKØAMDØRNCIAKØ ONIMSØ NFØ UIEV Ø LNQEØ ASSEMSINMØ RHNTKDØ BEØ OAIDØ VISHØ QEROECSØ SNØ SHEØ EWACSØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ RONQSRØ TONMØ CEQSAIMØ RXLOSNLRØ &NQØ IMRSAMCE Ø EUAKTASINMØ NFØ AØ FNNSBAKKØ OQNȫECSØ FNQØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ #AQSEQ -NQQIRØ Ø &ATKJMEQ Ø Ø RHNVEDØ SHASØ SHEIQØ IMUNKUELEMSØ NÛEQEDØ AØ RAFEØ NOONQSTMISXØ FNQØ IMSEQACSINM Ø QEGAQDKERRØ NFØ SHEIQØ DIAGMNRIRØ 0AQSICIOASINMØIMØSHEØFNNSBAKKØOQNȫECSØHADØKEDØSNØAØ VIDEMIMGØNFØSHEIQØRNCIAKØCNMSACSRØ#AQSEQ -NQQIRØ Ø&ATKJMEQ Ø 4HEØ BIGGERSØ OQNBKELØ REELRØ SNØ BEØ IMØ SHEØ RSIGLASIRASINM Ø DIRCQILIMASINMØ AMDØ KACJØ NFØ TMDEQRSAMDIMGØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ VISHIMØ SHEØ GEMEQAKØ CNLLTMISXØ 3AXCEØ Ø RSASEDØSHASØA ØIMDIUIDTAKRØVISHIMØAØRNCIESXØAQEØ DIRCQILIMASEDØAGAIMRSØFNQØAØUAQIESXØNFØQEARNMR Ø B Ø ISØ VNTKDØ BEØ LNQEØ ACCTQASEØ SNØ DERCQIBEØ SHIRØ ARØDIRCQILIMASINMØQASHEQØSHAMØEWCKTRINMØAMDØC Ø IDEMSIFXØ SHEØ KACJØ NFØ HTLAMØ QIGHSRØ SHASØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ EWOEQIEMCEØ 4HEQEFNQEØ SHEØ LAIMØ FNCTRØ NFØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ RHNTKDØ BEØ NMØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ CNLLTMISXØ BNMDR Ø AMSI RSIGLASIYASINMØ AMDØ AMSI^DIRCQILIMASINMØ OQACSICER 5MDEQRSAMDIMGØ SHEØ EWOEQIEMCERØ NFØ OENOKEØ VISHØ 3-)Ø IRØ SHEQEFNQEØ AMØ ILONQSAMSØ SARJØ IFØ SHEØ RSIGLASIRASINMØ AMD Ø RTBREPTEMSKX Ø RNCIAKØ EWCKTRINMØNFØSHNREØVISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØ IRØ SNØ BEØ SACJKEDØ -AJIMGØ SHIRØ TMDEQRSAMDIMGØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

RNCIAKKXØAUAIKABKEØIMØAMØACCERRIBKEØFNQLØIRØNMEØ VAXØ SNØ CHAKKEMGEØ RSIGLAØ AMDØ RNCIAKØ EWCKTRINMØ ASØ AØ OEQRNMAKØ KEUEKØ #AQKERØ Ø 3OAQJER Ø Ø !MØILONQSAMSØAQIRIMGØPTERSINMØIRØVHNØRHNTKDØBEØ the promoter of a wide understanding of the EWOEQIEMCERØCNMCEOSØAMDØVHNØRHNTKDØBEØIMØKEADØ NFØ SHEØ AOOQNOQIASEØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ ACSIUISIERØ AMDØOQACSICERØ2AMJIMØ ØAQGTEDØSHASØRNCIAKØ IMCKTRINMØ IRØ SHEØ JEXØ CHAKKEMGEØ AMDØ TKSILASEØ GNAKØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ 3AXCEØ Ø RTOONQSEDØSHIRØAQGTLEMSØAMDØRSASEDØSHASØRNCIAKØ IMCKTRINMØ QEPTIQERØ KEADEQRHIOØ FQNLØ ORXCHIASQX Ø LEMSAKØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ AMDØ SHEØ REQUICEØ

TREQRTQUIUNQØLNUELEMS )MØ RTLLAQX Ø ISØ IRØ NBUINTRØ SHASØ SHEØ LNRSØ ILONQSAMSØ GNAKØ IRØ SNØ CQEASEØ IMCKTRIUEØ NOONQSTMISIERØVISHIMØSHEØCNLLTMISXØFNQØOENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELR Ø IMCKTDIMGØ SHEØ NOONQSTMISIERØSNØOAQSICIOASEØIMØRONQSØAMDØOHXRICAKØ ACSIUISIERØ 4HIRØ CAMØ BEØ DNMEØ BXØ OQNLNSINMØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØIMØGEMEQAKØAMDØBXØSHEØQAIRIMGØNFØ OTBKICØAVAQEMERRØVISHØQEROECSØSNØLEMSAKØHEAKSHØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ &TQSHEQLNQE Ø RTOONQSØ FQNLØ KNCAKØ CNLLTMISIERØ IRØ CQTCIAKØ FNQØ CQEASIMGØOQNOEQØIMCKTRIUEØEMUIQNMLEMSR

REFERENCES

Psychology of Sport and Exercise 6Ø^ $ICJEQRNM Ø&Ø" Ø"QNVM Ø#Ø( Ø$ATLIS Ø'Ø, Ø&AMG Ø , Ø'NKDBEQG Ø2Ø7 Ø7NHKHEISEQ Ø+ ØØ$IWNM Ø,Ø "Ø Ø(EAKSHØRSASTRØNFØIMDIUIDTAKRØVISHØ REQINTRØLEMSAKØIKKMERRØSchizophrenia Bulletin, 32 Ø European Foundation for the Improvement of ,IUIMGØAMDØ7NQJIMG#NMDISINMRØ Ø0TBKICØ 7EKFAQEØ 3EQUICERØ AMDØ 3NCIAKØ %WCKTRINMØ 4HEØ $EUEKNOLEMSØ NFØ #NMRTLEQØ /QIEMSEDØ )MISIASIUERØ IMØ SHEØ %TQNOEAMØ 5MINM Ø $TBKIMØ 4HEØ&NTMDASINM &QIEDKIØ ,Ø Ø 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ -EMSAKØ (EAKSH Ø 2ERIKIEMCEØ AMDØ )MEPTAKISIER 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIRASINMR Ø#NOEMHAGEM 'QAMS Ø$Ø# ØØ'QAMS Ø4Ø Ø0HXRICAKØ!CSIUISXØ AMDØLEMSAKØHEAKSHØA Life in a Day, 4 Ø (EADROACEØ Ø 7HASØ IRØ LEMSAKØ HEAKSHØ 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSORVVV HEADROACENQGATXNTMG OENOKEVHAS IR LEMSAK HEAKSHØ (TGHER Ø0Ø Ø"QEAJIMGØBAQQIEQRØSNØKEAQMIMGØ IMØOQILAQXØRCHNNKRØ!MØIMSEGQASEDØAOOQNACHØ SNØCHIKDQEMRØREQUICERØ.EVØ9NQJØ2NTSKEDGE (TKK Ø $Ø Ø 4HEØ QEKASINMRHIOØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ !Ø RTLLAQXØ NFØ EUIDEMCEØ AMDØ ONKICXØ Nothern Irland Assembly, 198 Ø ,EUISARØ2Ø Ø,ESRØHEAQØISØFNQØ(TLOSXØRNCIAKØ EWCKTRINM ØSHEØSHIQDØVAXØAMDØCTKSTQAKØCAOISAKØ #TKSTQAKØ4QEMDRØ Ø^ ,EUISAR Ø 2 Ø Ø % Ø &AKLHXØ Ø 3NCIAKØ %WCKTRINMØ IMØ SHEØ 5+Ø 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø FQNLØ HSSOONUEQSXACTJRISERDEFATKSÃœKER ASSACHLEMSR,EUISAR Ø3NCIAKØ%WCKTRINMØIMØSHEØ 5+ODF

"NAQDLAM Ø *Ø Ø 3NCIAKØ EWCKTRINMØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ ^Ø HNVØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AQEØ DIRADUAMSAGEDØ !MØ NUEQUIEVØMental Health and Social Inclusion, 15 Ø "AIKEX Ø 2Ø Ø %UAKTASIMGØ SHEØ QEKASINMRHIOØ BESVEEMØOHXRICAKØEDTCASINM ØRONQSØAMDØRNCIAKØ IMCKTRINMØEducational Review, 57 Ø Ø "QXLAM Ø !Ø Ø `'ESSIMGØ 3SAQSEDØ 2EUIEVIMGØ SHEØ,ISEQASTQEaØ)MØ"QXLAM Ø!Ú3OCIALÚ2ESEARCHÚ MethodsØQDØED Ø/WFNQDØ/WFNQDØ5MIUEQRISXØ 0QERR #AQKERR Ø $ Ø Ø $NTGKAR Ø +Ø Ø !Ø GNKFØ OQNGQALLEØ FNQØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØ AMDØ EMDTQIMGØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELR Journal of Public Mental Health, 3 Ø Ø #AQKERR Ø $Ø Ø 0HARERØ IMØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ Initiation and Maintenance Among Men with 3EQINTRØ -EMSAKØ )KKMERRØ International Journal of Mental Health Promotion, 9 Ø #AQSEQ -NQQIR 0Ø AMDØ &ATKJMEQ Ø 'Ø Ø !Ø FNNSBAKKØOQNÈ«ECSØFNQØREQUICEØTREQRØ4HEØQNKEØNFØ FNNSBAKKØIMØQEDTCIMGØRNCIAKØEWCKTRINM #NLLIRRINMØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ #NLLTMISIER Ø Ø The Europen Social Fund and Social InclusionØ 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOECETQNOAETELOKNXLEMS?RNCIAKERF DNCRRF?RNCIAK?IMCKTRINM?EMODF #NLLIRRINMØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ CNLLTMISIERØ Ø *TKXØ Ø 7HITEÚ 0APERÚ ONÚ 3PORTÚ RetrievedØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOR ETQ KEWETQNOAETKEGAK CNMSEMS%.484 0$&TQI#%,%8$#FQNL%. #QAà Ø,,Ø Ø%WEQCIREØAMDØCKIMICAKØDEOQERRINMØ EWALIMIMGØ SVNØ ORXCHNKNGICAKØ LECHAMIRLRØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

/ÞCEØ NFØ SHEØ $EOTSXØ 0QILEØ -IMIRSEQØ Ø -EMSAKØHEAKSHØAMDØRNCIAKØEWCKTRINMØ2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOVVVMFANNQG 5REFTK?7EBRISER-(?3NCIAK?%WCKTRINM? QEONQS?RTLLAQXODF 0EQJIMR Ø2 ØØ2EOOEQ Ø*Ø Ø4HEØ(AMDBNNJØ NFØ #NLLTMISXØ -EMSAKØ (EAKSHØ .TQRIMGØ 2NTKKEDGE 0EQQIMG Ø#Ø Ø&EBQTAQXØ Ø-EMSAKØ)KKMERRØ 2ESQIEUEDØ-AXØ Ø ØFQNLØHSSOROKASN RSAMFNQDEDTEMSQIERLEMSAK IKKMERR 0NUEQSXØ AMDØ 3NCIAKØ %WCKTRINMØ Ø -AX Ø 3NCIAKØ EWCKTRINMØ 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOVVVONUEQSXACTJDEÃœMISINMR ONUEQSXRNCIAK EWCKTRINMØ 2AGKIM Ø*Ø3Ø Ø%WEQCIREØAMDØ-EMSAKØ(EAKSHØ Sports Medicine, 9 Ø 2AMJIM Ø *Ø Ø -EMSAKØ HEAKSHØ IMØ SHEØ LAIMRSQEALØ -EMSAKØ HEAKSHØ AMDØ RNCIAKØ )MCKTRINMØ,NMDNMØ)MRSISTSEØFNQØ0TBKICØ0NKICXØ research 2ICHAQDRNM Ø #Ø 2 Ø &ATKJMEQ Ø ' Ø -C$EUISS Ø * Ø 3JQIMAQ Ø'Ø3 Ø(TSCHIMRNM Ø$Ø3 ØØ0IESSE Ø*Ø $Ø Ø "EMEÃœSRØ NFØ IMSEGQASIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISXØIMØSHEØSQEASLEMSØNFØREQINTRØLEMSAKØ IKKMERRØPsychiatric Services, 56 Ø 3AKNNÈ«EEØ Ø3NCIAKØIMCKTRINM Ø!MSIØ^ØQACIRLØ AMDØ $ELNCQASICØ #ISIYEMRHIOØ 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOKAIDKAVFDMNQGVO CNMSEMSTOKNADRVORNRI?? È«AM?RNCIAK IMCKTRINM AMSI QACIRLODF

3AXCEØ ,Ø Ø 3SIGLA Ø DIRCQILIMASINMØ AMDØ RNCIAKØEWCKTRINMØVHASaRØIMØAØVNQDØJournal of Mental Health 7 Ø^ 3AXCE Ø ,Ø Ø 3NCIAKØ IMCKTRINMØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSØ0RXCHIASQICØ"TKKESIMØ Ø 3OAMDKEQ Ø(Ø Ø-EDICALÚ3OCIOLOGYÚ6OLUMEÚ Ø )RRTE Ø Ø 3OAMDKEQ Ø (Ø Ø &QNLØ RNCIAKØ EWCKTRINMØ SNØ IMCKTRINMØ !Ø CQISIPTEØ NFØ SHEØ IMCKTRINMØ ILOEQASIUEØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ Mental Health Still Matters Ø Ø 4XKNQ Ø#" Ø3AKKIR Ø*& ØAMDØ.EEDKE Ø2Ø Ø4HEØ QEKASINMØNFØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØEWEQCIREØSNØ LEMSAKØHEAKSHØ0UBLICÚ(EALTHÚ2EPORTSÚ Ø  7(/Ø -EMSAKØ HEAKSHØ !Ø RSASEØ NFØ VEKK BEIMGØ Ø !TGTRSØ Ø 2ESQIEUEDØ -AXØ Ø Ø FQNLØ HSSOVVVVHNIMSFEASTQERFACSÃœKER LEMSAK?HEAKSHEM 7(/Ø Ø !TGTRSØ Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOVVVVHNIMSSNOICR OHXRICAK?ACSIUISXEMØ 7AQBTQSNM Ø $Ø %Ø Ø (EAKSHØ BEMEÃœSRØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 4HEØ EUIDEMCEØ #AMADIAMØ -EDICAKØ !RRNCIASINMØ *NTQMAK Ø Ø ØDNICLAÈ«Ø 7HISEØ0AOEQØNMØ3ONQSØ Ø 7QIGHS Ø . Ø Ø 3SICJKEX Ø 4Ø Ø #NMCEOSRØ NFØ RNCIAKØIMCKTRINM ØEWCKTRINMØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ !Ø QEUIEVØ NFØ SHEØ IMSEQMASINMAKØ KISEQASTQEØ Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20 Ø 


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

06

MENTAL HEALTH AND STIGMA IN EUROPE AUTHOR: Pauline Moloney, Senior Clinical Psychologist

INTRODUCTION -EMSAKØHEAKSHØIRØMNSØLEQEKXØSHEØABREMCEØNFØ LEMSAKØIKKMERRØ4HEØ7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINMØ 7(/ Ø DEÜMERØ LEMSAKØ HEAKSHØ ARØ b!Ø RSASEØ NFØ VEKK BEIMGØIMØVHICHØEUEQXØIMDIUIDTAKØQEAKIYERØHIRØ NQØHEQØNVMØONSEMSIAK ØCAMØCNOEØVISHØSHEØMNQLAKØ RSQERRERØ NFØ KIFE Ø CAMØ VNQJØ OQNDTCSIUEKXØ AMDØ FQTISFTKKX ØAMDØIRØABKEØSNØLAJEØAØCNMSQIBTSINMØSNØ HEQØNQØHIRØCNLLTMISXcØ7(/ ØA /MEØ IMØ FNTQØ OENOKEØ IMØ SHEØ VNQKDØ VIKKØ BEØ AÛECSEDØ BXØ AØ OQNBKELØ VISHØ SHEIQØ LEMSAKØ HEAKSHØ ASØ RNLEØ ONIMSØ IMØ SHEIQØ KIUERØ 7(/ Ø A Ø Ø !QNTMDØ Ø LIKKINMØ OENOKEØ CTQQEMSKXØ RTÛEQØ FQNLØ CNMDISINMRØ RTCHØ ARØ DEOQERRINM Ø RCHIYNOHQEMIAØ AMDØ AMWIESX Ø OKACIMGØ LEMSAKØ IKKMERRØ ALNMGØ SHEØ KEADIMGØ CATRERØ NFØ ONNQØ HEAKSHØAMDØDIRABIKISXØVNQKDVIDEØ4HEØARRNCIASEDØ HTLAMØ AMDØ ECNMNLICØ SNKKØ NMØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ IRØ RTBRSAMSIAKØ )MØ AØ Ø RSTDX Ø LEMSAKØ IKKMERRØ VARØ FNTMDØ SNØ KEADØ SNØ DIQECSØ AMDØ IMDIQECSØ CNRSRØ NFØ uBIKKINMØ IMØ %TQNOE Ø NQØ QNTGHKXØ Ø NFØ 'QNRRØ $NLERSICØ 0QNDTCSØ '$0 Ø 'TRSAURRNMØ ESØ AK Ø Ø Ø 4HIRØ IRØCNMRIRSEMSØVISHØNSHEQØQEREAQCHØNUEQØSHEØKARSØ DECADEØ SHASØ OTSRØ SHEØ ÜGTQEØ BESVEEMØ Ø AMDØ Ø NFØ '$0Ø 4HEØ %CNMNLIRSØ )MSEKKIGEMCEØ 5MIS Ø

 Ø-EMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØHAUEØCATREDØAØ QIRIMGØOQNONQSINMØNFØVNQJØDIRABIKISXØIMØ%TQNOEAMØ LELBEQØ RSASERØ 4HEØ 7(/Ø ERSILASEØ SHASØ Ø NFØAKKØDIRABIKISX ADÈ«TRSEDØKIFEØXEAQRØAØLEARTQEØ NFØ SHEØ NUEQAKKØ DIREAREØ BTQDEM Ø VEQEØ SHEØ DIQECSØ QERTKSØ NFØ LEMSAKØ AMDØ RTBRSAMCEØ LIRTREØ DIRNQDEQRØIMØSHEØ%TQNOEAMØ2EGINMØIMØ )SØ IRØ ERSILASEDØ SHASØ SVN SHIQDRØ NFØ OENOKEØ VISHØ AØ JMNVMØ LEMSAKØ IKKMERRØ MEUEQØ REEJØ OQNFERRINMAKØ HEKOØ 4HNQMICQNà Ø ØØ 2EARNMRØ FNQØ SHIRØ IMCKTDEØ RSIGLA Ø MEGKECSØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ $TMME Ø -AC'ABHAMM Ø !LEQIMGØ Ø -C'NVAM Ø Ø Ø !KSHNTGHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØNCCTQØIMØAKLNRSØEUEQXØFALIKXØASØRNLEØ ONIMS Ø IMDIUIDTAKRØ VHNØ EWOEQIEMCEØ LEMSAKØ IKK HEAKSHØ CNMSIMTEØ SNØ FACEØ OQEÈ«TDICEØ FQNLØ NSHEQRØ AMDØCAMØFEEKØEWCKTDEDØAMDØARHALEDØ#NQQIGAMØ Ø7ASRNM Ø ØØ$EOQERRINMØIRØAKRNØSHEØLAÈ«NQØ CNMSQIBTSNQØSNØRTICIDEØHIGHKIGHSIMGØSHEØMEEDØFNQØ AØGKNBAKØOTBKICØHEAKSHØQERONMREØ7(/ ØA ØØ /SHEQØ QIRJØ FACSNQRØ IMCKTDEØ AGE Ø GEMDEQ Ø AMDØ RNCINECNMNLICØRSASTRØØ3IWØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØ FAKKØVISHIMØSHEØSNOØØCNTMSQIERØVISHØSHEØHIGHERSØ ERSILASEDØ RTICIDEØ QASERØ GKNBAKKXØ ,ISHTAMIAØ IRØ SHEØHIGHERSØØ)MØHIGHØIMCNLEØCNTMSQIERØØLAKERØ CNLLISØRTICIDEØFNQØEUEQXØFELAKEØØ(NVEUEQ ØIMØ KNVØ AMDØ LIDDKE IMCNLEØ CNTMSQIERØ SHEØ RTICIDEØ QASEØIRØARØHIGHØARØØLAKERØFELAKERØØØNFØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

RTICIDERØ AQEØ KIMJEDØ SNØ LEMSAKØ IKKMERRØ IMØ HIGH IMCNLEØ CNTMSQIER Ø AMDØ Ø NFØ RTICIDERØ AQEØ KIMJEDØSNØAKCNHNKØTREØ7(/ ØB Ø)LOQNUIMGØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ NFØ %TQNOEAMR Ø AMDØ EAQKXØ IDEMSIÜCASINMØ AMDØ SQEASLEMSØ NFØ IKKMERRERØ RTCHØ ARØ DEOQERRINM Ø LEAMØ DIRABIKISXØ AMDØ DEASHØ BXØ RTICIDEØCNTKDØBEØQEDTCEDØ4HIRØONRERØAØREQIERØNFØ CHAKKEMGERØASØAØOTBKICØHEAKSHØKEUEK ØAMDØQEDTCIMGØ RSIGLAØOKAXRØAØCQISICAKØQNKEØØ

STATEMENT OF THE PROBLEM 'IUEMØSHEØBTQDEMØNFØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØ NMØBNSHØSHEØIMDIUIDTAKØAMDØRNCIESX ØISØIRØUISAKØSHASØ VNQJØIRØCNLOKESEDØSNØEMABKEØROECIAKIRSØREQUICEØ providers and supporting organisations across %TQNOEØ SNØ CNOEØ VISHØ AMDØ OQNUIDEØ EÛECSIUEØ OQEUEMSINMØ AMDØ SQEASLEMSØ OQNGQALLERØ 4HEØ KAQGEØGAOØBESVEEMØSHNREØVHNØQECEIUEØADEPTASE Ø AOOQNOQIASEØ SQEASLEMSØ FNQØ SHEIQØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ AMDØ SHNREØ VHNØ DNØ MNSØ AKRNØ MEEDRØ SNØBEØMAQQNVEDØØ3SIGLAØIRØNMEØNFØSHEØQEARNMRØ FNQØ SHEØ KACJØ NFØ ASSEMSINMØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ BXØ HEAKSHCAQEØRXRSELRØAMDØONKICXLAJEQRØ)MØNQDEQØ SNØ QEDTCEØ LEMSAKØ HEAKSHØ RSIGLA Ø VEØ MEEDØ SNØ ÜQRSØ TMDEQRSAMDØ SHEØ MASTQEØ AMDØ EWSEMSØ NFØ SHEØ OQNBKELØ AMDØ EWALIMEØ CTQQEMSØ BERSØ OQACSICEØ GTIDEKIMERØ SHASØ HEKOØ ILOQNUEØ NTSCNLERØ 4HIRØ OAOEQØAILRØSNØADDQERRØSHEREØIRRTER

APPROACH )MØNQDEQØSNØACHIEUEØSHEREØAILR ØAMØEWSEMRIUEØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ NQIGIMAKØ RSTDIER Ø RXRSELASICØ QEUIEVR Ø#NCHQAMEØQEUIEVR ØQEFEQEMCEØREAQCHIMG Ø KNCAKØ REQUICEØ RTQUEXR Ø 7(/Ø AMDØ %TQNOEAMØ -(Ø ACSINMØ OKAMR Ø VEQEØ CNMDTCSED Ø EWOKNQIMGØ SHEØ FNKKNVIMGØPTERSINMR dØ (NVØDNØVEØDEÃœMEØRSIGLAØAMDØHNVØDNERØISØ QEKASEØSNØLEMSAKØHEAKSH dØ 7HASØ DNERØ SHEØ QEREAQCHØ SEKKØ TRØ ABNTSØ SHEØ RSIGLAØARRNCIASEDØVISHØLEMSAKØHEAKSH dØ 7HASØAQEØSHEØLNRSØEÛECSIUEØAOOQNACHERØSNØ QEDTCEØLEMSAKØHEAKSHØRSIGLA dØ 7HASØ SXOERØ NFØ IMSEQUEMSINMRØ DEKIUEQEDØ AQEØ SAJEMØBXØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØ dØ -EMSAKØ HEAKSHØ ONKICXØ !Ø CNLOAQIRNMØ NFØ )QEKAMDØAMDØ,ISHTAMIA

LITERATURE REVIEW Stigma 3SIGLAØ CAMØ BEØ CNMCEOSTAKIREDØ SHQNTGHØ SHEØ RNCIAK CNGMISIUEØ LNDEKØ SHASØ IMCKTDERØ SHQEEØ EKELEMSRØ RSEQENSXOER Ø OQEÈ«TDICEØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ #NQQIGAM Ø $QTRRØ Ø 0EQKICJ Ø Ø !Ø RSEQENSXOEØ IRØ AMØ NUEQ GEMEQAKIREDØ NQØ RILOKIÃœEDØBEKIEFØABNTSØAØGQNTOØNFØOENOKEØBAREDØ NMØ CHAQACSEQIRSICRØ RTCHØ ARØ QEKIGINM Ø GEMDEQ Ø NQØ HEAKSHØ RSASTRØ EGØ RNLENMEØ VISHØ AØ LEMSAKØ IKKMERRØ IRØ CQAYXØ NQØ DAMGEQNTR Ø 3SEQENSXOERØ AQEØMNSØMECERRAQIKXØHAQLFTK ØARØOENOKEØCAMØBEØ AVAQEØ NFØ SHELØ VISHNTSØ AGQEEIMGØ VISHØ SHELØ "XØCNMSQARS ØOQEÈ«TDICEØIMUNKUERØAGQEELEMSØVISHØ SHEØ RSEQENSXOEØ VHICHØ QERTKSRØ IMØ AMØ ELNSINMAKØ QEACSINMØ NFØ RNLEØ JIMDØ EGØ )aLØ AFQAIDØ NFØ SHASØ OEQRNMØ BECATREØ HEØ HARØ AØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSX Ø$IRCQILIMASINMØIRØSHEØBEHAUINTQØVHICHØ IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ SHIRØ ELNSINMAKØ QEACSINMØ )SØ IRØ SHEØ QERSQICSINMØ NFØ QIGHSRØ AMDØ NOONQSTMISXØ NFØ OENOKEØ BAREDØ NMØ SHEIQØ LELBEQRHIOØ SNØ AØ OAQSICTKAQØ GQNTOØ EGØ AUNIDIMGØ NQØ MNSØ HIQIMGØ AØ OEQRNMØ VISHØ AØ LEMSAKØ HEAKSHØ CNMDISINMØ DTEØ SNØ SHEØBEKIEFØSHASØHEØRHEØIRØDAMGEQNTR ØØØ 3SIGLAØ IRØ Nà EMØ FTEKKEDØ BXØ LIRCNMCEOSINMRØ AMDØ CAMØ KEADØ SNØ DIRCQILIMASNQXØ BEHAUINTQØ &NQØ EWALOKE Ø AØ CNLLNMØ LXSHØ IRØ SHASØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ AQEØ UINKEMSØ AMDØ LNQEØ DAMGEQNTRØ SHAMØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ NQØ SHEØ BEKIEFØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AQEØ DTEØ SNØ OEQRNMAKØ VEAJMERRØ #QIRO Ø 'EKDEQ Ø 2IW Ø -EKSYEQØ Ø 2NVKAMDR Ø Ø 4HEØ KAMGTAGEØ TREDØSNØDERCQIBEØIMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØHEAKSHØ OQNBKELRØCAMØAKRNØBEØRSIGLASIRIMGØFNQØEWALOKE Ø BEIMGØCAKKEDØbCQAYXc ØbLADc ØbMTSRcØNQØbAØKTMASICcØ !MGEQLEXEQØ Ø -ASRCHIMGEQ Ø Ø 3NLEØ OENOKEØ CNMSIMTEØ SNØ BEKIEUEØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØAQEØTMSQEASABKEØNQØSHASØRTÛEQEQRØAQEØ KERRØABKEØ4HIRØSXOEØNFØRSIGLAØCAMØKEADØSNØABTRE Ø QEÈ«ECSINM ØIRNKASINMØAMDØEWCKTDEØRTÛEQEQRØFQNLØ HEAKSHØCAQEØAMDØRTOONQSØSHASØLAXØHEKOØSHEL &QNLØ AØ RNCIESAKØ OEQROECSIUE Ø RSIGLAØ CAMØ BEØ DIÛEQEMSIASEDØ IMSNØ OTBKICØ RSIGLA Ø REKFØ NQØ IMSEQMAKIRED Ø RSIGLA Ø AMDØ RSQTCSTQAKØ RSIGLAØ 0TBKICØ RSIGLAØ IRØ SHEØ MEGASIUEØ QEACSINMØ NFØ AØ CNLLTMISXØ NQØ RNCIESXØ SNVAQDRØ AØ OAQSICTKAQØ RSIGLASIRED Ø GQNTOØ BAREDØ NMØ RSEQENSXOERØ RTCHØARØSHEØBEKIEFØSHASØAKKØOENOKEØVISHØLEMSAKØ IKKMERRØ AQEØ DAMGEQNTRØ #NQQIGAMØ Ø 7ASRNM Ø Ø $IÛEQEMSØ CTKSTQERØ LAXØ HNKDØ DIÛEQEMSØ IDEARØ ABNTSØ SHEØ NQIGIMRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIER Ø FNQØ EWALOKEØ #HIMEREØ SQADISINMAKØ BEKIEFRØUIEVØLEMSAKØIKKMERRERØARØAØOTMIRHLEMSØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

FNQØAMØAMCERSNQaRØLIRCNMDTCSØ9AMG Ø Ø3EKF RSIGLA Ø IRØ VHEMØ OENOKEØ VHNØ AQEØ RSIGLASIRED Ø RHAQEØ SHEØ RSEQENSXOERØ NFØ NSHEQR Ø AMDØ STQMØ SHELØ AGAIMRSØ SHELREKUERØ EGØ bIFØ OENOKEØ VHNØ HAUEØ LEMSAKØ IKKMERRERØ AQEØ DAMGEQNTR Ø )Ø LTRSØ BEØ DAMGEQNTRcØ 7ASRNM Ø #NQQIGAM Ø ,AQRNMØ Ø 3EKKR Ø Ø 4HIRØ QERONMREØ SNØ OQEȫTDICEØ CAMØ KEADØ SNØ ADUEQREØ BEHAUINTQAKØ CNMREPTEMCER Ø RTCHØ ARØ MNSØ AOOKXIMGØ FNQØ ȫNBR Ø OQEUEMSØ OENOKEØ ROEAJIMGØ NTS Ø AMDØ REEJIMGØ OQNFERRINMAKØ HEKOØ (EMDEQRNM Ø%UAMR ,ACJNØØ4HNQMICQNà Ø Ø 3EUEQAKØ RSTDIERØ HAUEØ FNTMDØ SHASØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ NàEMØ DNØ MNSØ ASSEMDØ ORXCHIASQICØ CKIMICRØ EUEMØ VHEMØ AMØ AOONIMSLEMSØ IRØ LADE Ø QERTKSIMGØ IMØ SQEASLEMSØ BEIMGØ DEKAXEDØ AMDØAØVARSEØNFØQERNTQCERØ"XQME Ø Ø&IMAKKX Ø RSQTCSTQAKØRSIGLAØNCCTQRØVHEMØOTBKICØIMRSISTSINMRØ EISHEQØ IMSEMSINMAKKXØ NQØ TMIMSEMSINMAKKXØ QERSQICSØ SHEØQIGHSRØNFØSHEØRSIGLASIREDØGQNTOØØ

What does the research tell us about the stigma associated with mental health? Discrimination and stigma associated with LEMSAKØ IKK HEAKSHØ HARØ BEEMØ QECNQDEDØ OQILAQIKXØ SHQNTGHØ RTQUEXRØ &NQØ EWALOKE Ø LELBEQRØ NFØ SHEØOTBKICØQERONMDEDØSNØRHNQSØUIGMESSERØABNTSØ OENOKEØVISHØLEMSAKØIKKMERRERØIMØSHEØ53Ø'EMEQAKØ 3NCIAKØ 3TQUEXØ "ESVEEMØ Ø AMDØ Ø NFØ OAQSICIOAMSRØIMDICASEDØSHASØSHEXØVEQEØTMVIKKIMGØ SNØ LAJEØ FQIEMDRØ VISH Ø HAUEØ ARØ AØ MEIGHBNTQ Ø RNCIAKIREØVISH ØHAUEØLAQQXØIMSNØSHEIQØFALIKX ØNQØ VNQJØCKNREKXØVISHØAØOEQRNMØVISHØRCHIYNOHQEMIAØ 0ERCNRNKIDNØ ESØ AK Ø Ø #HAMGIMGØ SHEØ DIAGMNRIRØ FQNLØ RCHIYNOHQEMIAØ SNØ LAȫNQØ DEOQERRINM ØGAUEØQERONMRERØNFØ ØFNQØSHEØ RALEØ PTERSINMRØ SHTRØ HIGHKIGHSIMGØ GEMEQAKØ AMDØ DIAGMNRIR ROECIÜCØDIRCQILIMASINM 3IMCEØ Ø&IQRSØ&NQSMIGHS Ø)QEKAMDaRØLEMSAKØ HEAKSHØ AQSRØ FERSIUAKØ HARØ CNMDTCSEDØ AMØ AMMTAKØ RTQUEXØ SNØ ARRERRØ SHEØ ASSISTDERØ NFØ FERSIUAKØ ASSEMDEERØ QEGAQDIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ LASSEQRØ /TSØNFØSHEØ ØOENOKEØVHNØQERONMDEDØIMØ Ø AKLNRSØHAKFØ ØNFØSHNREØRTQUEXEDØVNTKDØMNSØ VAMSØOENOKEØSNØJMNVØIFØSHEXØVEQEØEWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELR ØØFNTMDØISØHAQDØSNØ ROEAJØVISHØRNLENMEØVISHØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRØ AMDØ Ø VEQEØ AFQAIDØ NFØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØDIÞCTKSIERØIMØSHEØFTSTQEØ-NQENUEQ ØØ VNTKDØ DEKAXØ REEJIMGØ SQEASLEMSØ FNQØ FEAQØ NFØ OENOKEØJMNVIMGØABNTSØSHEIQØDIÞCTKSIERØAMDØØ NFØQERONMDEMSRØVEQEØMNSØVIKKIMGØNQØVEQEØTMRTQEØ ABNTSØKIUIMGØVISHØRNLENMEØVISHØAØLEMSAKØHEAKSHØ OQNBKELØ $Ø +EEGAM Ø OEQRNMAKØ CNLLTMICASINM Ø

&EBQTAQXØ Ø Ø)SØIRØERREMSIAKØSHASØVEØSACJKEØ LEMSAKØHEAKSHØRSIGLAØAMDØMNSØKESØISØRSAMDØIMØSHEØ VAXØNFØOENOKEØREEJIMGØHEKOØVHEMØIMØDIRSQERR 3SØ 0ASQICJaRØ -EMSAKØ (EAKSHØ 3EQUICERØ RTQUEXØ AØ QEOQEREMSASIUEØ RALOKEØ NFØ Ø ADTKSRØ ACQNRRØ )QEKAMDØ AMMTAKKXØ %UEMØ SHNTGHØ Ø NFØ QERONMDEMSRØ HADØ OQEUINTRKXØ QECEIUEDØ SQEASLEMSØ FNQØ AØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSX Ø Ø BEKIEUEDØSHASØBEIMGØSQEASEDØFNQØAØLEMSAKØHEAKSHØ DIÞCTKSXØVARØAØRIGMØNFØOEQRNMAKØFAIKTQEØØNFØ QERONMDEMSRØVNTKDØMNSØSEKKØSHEIQØOAQSMEQØIFØSHEXØ VEQEØ SAJIMGØ AMSI DEOQERRAMSR Ø Ø VNTKDØ MNSØ SEKKØ RNLENMEØ SHASØ SHEXØ HADØ QECEIUEDØ IMOASIEMSØ ORXCHIASQICØ CAQE Ø AMDØ NMKXØ Ø VNTKDØ RHAQEØ RTCHØ IMFNQLASINMØ VISHØ AØ OAQSMEQØ 3SØ 0ASQICJaRØ -EMSAKØ (EAKSHØ 3TQUEX Ø Ø /SHEQØ RSIGLA QEKASEDØ ÜMDIMGRØ IMCKTDEØ AKLNRSØ HAKFØ Ø NFØ QERONMDEMSRØ VNTKDØ MNSØ SQTRSØ RNLENMEØ VHNØ EWOEQIEMCEDØ ONRS MASAKØ DEOQERRINMØ SNØ BABXRISØ AMDØ Ø VNTKDØ MNSØ VIKKIMGKXØ LAQQXØ RNLENMEØ OQEUINTRKXØHNROISAKIREDØFNQØDEOQERRINMØ$EROISEØ LAMXØ OTBKICØ AVAQEMERRØ CALOAIGMRØ IMØ )QEKAMD Ø ØNFØSHNREØRTQUEXEDØIMØBEKIEUEDØSHASØLEMSAKØ HEAKSHØVARØRSIKKØMNSØSAKJEDØABNTSØEMNTGHØIMØSHEØ LEDIAØ7ISHØAØPTAQSEQØNFØSHEØØQERONMDEMSRØ IMDICASIMGØ SHEXØ VNTKDØ MNSØ SEKKØ RNLENMEØ IFØ SHEXØ VEQEØ EWOEQIEMCIMGØ RTICIDAKØ SHNTGHSR Ø SHEØ LERRAGEØVARØCKEAQØ7EØLTRSØDNØLNQE )MØ AØ RSTDXØ NFØ OEQCEIUEDØ RSIGLAØ IMØ Ø ADTKSRØ VISHØ RIGMIÜCAMSØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIRABIKISXØ ACQNRRØ Ø %TQNOEAMØ CNTMSQIER Ø Ø QEONQSEDØ ELBAQQARRLEMS Ø AMDØ Ø QEONQSEDØ DIRCQILIMASINMØ EWOEQIEMCER Ø QERTKSIMGØ IMØ Ø VISHØ OEQCEIUEDØ RSIGLAØ !KNMRNØ ESØ AK Ø Ø 0EQCEIUEDØ RSIGLAØ VARØ LNQEØ FQEPTEMSØ ALNMGØ SHNREØ VISHØ KNVØ EDTCASINMØ RSTDIEDØ Ø XEAQRØ NQØ KERR Ø SHNREØ LAQQIEDØ CN HABISIMG Ø AMDØ SHEØ TMELOKNXEDØ!KNMRNØESØAK Ø Ø4HEØLEMSAKKXØ TMVEKKØVISHØOEQCEIUEDØRSIGLAØHADØRIGMIÜCAMSKXØ ONNQEQØPTAKISXØNFØKIFE ØLNQEØVNQJQNKEØKILISASINMR Ø AMDØ LNQEØ RNCIAKØ KILISASINMØ SHAMØ NSHEQRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ HIGHKIGHSIMGØ SHEØ RIGMIÜCAMSØ MEGASIUEØ ILOACSØ RSIGLAØ CAMØ HAUEØ NMØNMEaRØORXCHNKNGICAK ØRNCIAKØAMDØNCCTOASINMAKØ VEKK BEIMG

What are the most effective approaches to reduce mental health stigma? )MØ SHEØ FNKKNVIMGØ RECSINMØ SHEØ CNMSEMSØ AMDØ EÛECSIUEMERRØNFØIMSEQUEMSINMRØSNØQEDTCEØLEMSAKØ HEAKSHØ RSIGLAØ VIKKØ BEØ NTSKIMEDØ AMDØ DIRCTRREDØ SNØ IDEMSIFXØ SHEIQØ ILOKICASINMRØ FNQØ FTSTQEØ QEREAQCH Ø ONKICX Ø AMDØ OQACSICEØ 7HESHEQØ RTCHØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

OQNGQALLERØ CAMØ AÛECSØ JMNVKEDGEØ CNGMISIUEØ DNLAIM Ø OQNBKELRØ NFØ ASSISTDERØ OQEȫTDICEØ NQØ AÛECSIUEØ DNLAIM Ø AMDØ OQNBKELRØ NFØ BEHAUINTQØ DIRCQILIMASINMØ NQØ BEHAUINTQAKØ DNLAIM Ø VIKKØ BEØ NTSKIMEDØØ 4HQEEØ GEMEQAKØ RSQASEGIERØ HAUEØ BEEMØ IDEMSIÜEDØ IMØ SHEØ QEREAQCHØ ARØ BEIMGØ RTCCERRFTKØ IMØCNLBASSIMGØRSIGLAØ Ø%DTCASINMØ Ø#NMSACSØ AMDØ Ø 0QNSERSØ "TECHSEQ Ø 0IEOEQ Ø 5EÞMGØ Ø :RCHNQKICH Ø Ø #NQQIGAM Ø 'QEEM Ø ,TMDIM Ø +TBIAJØØ0EMM ØØ#NQQIGAMØØ0EMM ØØ #NQQIGAM Ø2IUEQ ØESØAK Ø ØØ%DTCASINMØRHNTKDØ TMDEQOIMØLNRSØAMSI RSIGLAØOQNGQALLERØARØVEKKØ ARØQAIRIMGØLEMSAKØHEAKSHØAVAQEMERRØ+ALIMRJIØ Ø (AQQX Ø Ø 0IMFNKD Ø 4HNQMICQNà Ø (TWKEXØ Ø &AQLEQ Ø Ø )MFNQLIMGØ OENOKEØ ABNTSØ VHASØLEMSAKØHEAKSHØIR ØHNVØSNØKNNJØAàEQØNMEaRØ LEMSAKØHEAKSH ØVHASØLEMSAKØIKKMERRØIMUNKUER ØAMDØ QEOKACIMGØLXSHRØVISHØFACSRØIRØQEPTIQEDØ-ESHNDRØ NFØ DNIMGØ SHIRØ IMCKTDEØ DEUEKNOIMGØ DNCTLEMSAQXØ ÜKLRØ ONQSQAXIMGØ LEMSAKØ IKKMERR Ø GIUIMGØ RELIMAQR Ø AMDØ CQEASIMGØ IMFNQLASINMØ KEAÝESRØØ 3ECNMDKX Ø REQUICEØ TREQØ AMDØ CAQEQØ IMUNKUELEMSØ AQEØ QECNLLEMDEDØ !KEWAMDEQØ Ø ,IMJ Ø Ø #NQQIGAMØESØAK Ø Ø)MSQNDTCIMGØSHEØOTBKICØSNØ OENOKEØVISHØLEMSAKØHEAKSHØDIÞCTKSIERØEISHEQØIMØ OEQRNM ØUIAØOQEREMSASINMR ØUIDENRØESCØHARØBEEMØ demonstrated to reduce negative attitudes and RSIGLAØ)MSEQERSIMGKX ØVHIKRSØDIQECSØCNMSACSØVISHØ LEMSAKØHEAKSHØREQUICEØTREQRØVARØLNQEØEÛECSIUEØ SHAMØEDTCASINMØASØQEDTCIMGØRSIGLAØIMØADTKSR ØSHEØ NOONRISEØ HARØ BEEMØ FNTMDØ SQTEØ FNQØ ADNKERCEMSRØ #NQQIGAM Ø -NQQIR Ø -ICHAEKR Ø 2AFACYØ Ø 2TRCH Ø Ø &IMAKKX Ø OQNSERSØ IRØ AØ QEACSIUEØ RSQASEGXØ TREDØ SNØ CHAKKEMGEØ IMACCTQASEØ NQØ RSIGLASIRIMGØ ASSISTDERØ %WALOKERØ NFØ VHICHØ IMCKTDEØ VQISIMGR Ø CALOAIGMR Ø LAQCHER Ø RIS IMRØ AMDØ BNXCNSSRØ )MØ ADDISINMØSNØSHEREØRSQASEGIERØ,IMJØ ØADUIRERØ AØLTKSI FACESED ØKNMG SEQL ØSAQGESEDØAOOQNACHØ RHNTKDØBEØTRED ØVHIKEØSHEØ.ASINMAKØ)MRSISTSEØNFØ -EMSAKØ(EAKSHØ%MGKAMDØQECNLLEMDØAOOQNOQIASEØ LNMISNQIMGØ AMDØ EUAKTASINMØ SNØ EMRTQEØ SHEØ UAKIDISXØ NFØ AMØ EÛECSIUEØ AMSI RSIGLAØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMSEQUEMSINMRØ ARØ CISEDØ IMØ "NQRCHLAMM Ø 'QEEMBEQG Ø*NMERØØ(EMDEQRNM Ø !RØ LEMSINMED Ø REKF RSIGLAØ NCCTQRØ VHEMØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ AGQEEØ VISHØ AMDØ AOOKXØ MEGASIUEØ RSEQENSXOERØ SNØ SHELREKUERØ *NQLØ Ø DELNMRSQASEDØ SHASØ ISØ CAMØ AQIREØ FQNLØ IMACCTQASEØ NQØ IMRTÞCIEMSØ JMNVKEDGEØABNTSØNMEaRØLEMSAKØHEAKSHØCNMDISINMØ AMDØ SQEASLEMSØ NOSINMRØ Ø 4HEQEFNQE Ø ILOQNUIMGØ LEMSAKØHEAKSHØKISEQACXØCNTKDØHEKOØCNMSQIBTSEØSNØ QEDTCIMGØREKF RSIGLAØØ!MNSHEQØLESHNDØSNØHEKOØ OENOKEØCHAKKEMGEØREKF RSIGLAØHARØBEEMØCNGMISIUEØ QERSQTCSTQIMGØ #NGMISIUEØ QERSQTCSTQIMGØ NMEØ NFØ

SHEØEKELEMSRØNFØ#NGMISIUEØ"EHAUINTQAKØ4HEQAOX Ø EMABKERØIMDIUIDTAKRØSNØUIEVØRSIGLASIRIMGØBEKIEFRØ ARØ IQQASINMAKØ REKF RSASELEMSRØ -NQQIRNMØ EK Ø Ø #ALOAIGMRØ SAQGESEDØ ASØ EMSIQEØ ONOTKASINMRØ AOOEAQØSNØVNQJØBERSØIFØSHEXØAQEØQECNUEQX NQIEMSEDØ AMDØAILØSNØQELNUEØSHEØDIRSAMCEØBESVEEMØbTRcØ AMDØbSHELcØ!KKONQSaRØ Ø)MSEQGQNTOØ#NMSACSØ (XONSHERIRØRNLEVHASØEWOKAIMRØVHXØSHEØABNUEØ ÜMDIMGRØ LAXØ NCCTQØ !KKONQSØ RTGGERSEDØ SHASØ CNMSACSØBESVEEMØLELBEQRØNFØDIÛEQEMSØGQNTORØ TMDEQØCEQSAIMØCIQCTLRSAMCERØ ØCNLLNMØGNAKR Ø EPTAKØ RSASTR Ø IMSEQGQNTOØ CNNOEQASINM Ø CAMØ OQNLNSEØ SNKEQAMCEØ AMDØ QEDTCEØ OQEȫTDICEØ AMDØ IMSEQGQNTOØCNMÝICSØ)SØIRØSHEØBEMEÜSØNBREQUEDØBXØ RTCHØCNMSACSØSHASØTMDEQOIMRØLAMXØONKICIERØAMDØ campaigns to address stigma against certain QEKIGINMR Ø QACIAKØ DIRCQILIMASINMØ AMDØ GEMDEQØ IDEMSISXØ ,ASEQØ QEREAQCHØ NMØ !KKONQSaRØ SHENQXØ IMDICASEDØ SHASØ VHIKEØ SHEØ CQISEQIAØ HEØ IDEMSIÜEDØ EMHAMCEDØEÛECSR ØSHEXØVEQEØMNSØAØOQEQEPTIRISE Ø AMDØ LEQEØ EWONRTQEØ SNØ AØ OEQRNMØ LIGHSØ CATREØ ASSISTDEØ CHAMGERØ 0ESSIGQEVØ Ø 4QNOO Ø Ø &NTQØLEDIASIMGØUAQIABKERØHAUEØBEEMØRTGGERSEDØ SHQNTGHØ VHICHØ CNMSACSØ LAXØ KEADØ SNØ CHAMGEØ IMØ ASSISTDERØ Ø KEAQMIMGØ ABNTSØ SHEØ NSHEQØ GQNTO Ø Ø CHAMGIMGØ NMEaRØ BEHAUINTQØ SNVAQDRØ SHEØ NSHEQØ GQNTOØ LELBEQR Ø Ø DEUEKNOIMGØ ONRISIUEØ ELNSINMRØ AMDØ EWOEQIEMCERØ AMDØ QEDTCSINMØ IMØ AMWIESX ØAMDØ ØGAIMIMGØIMRIGHSØABNTSØNMEaRØNVMØ GQNTO ØQERTKSIMGØIMØIMCQEAREDØSNKEQAMCEØSNVAQDRØ SHEØNSHEQØGQNTOØ0ESSIGQEV Ø ØØØØ !MSI RSIGLAØ CALOAIGMRØ AQEØ AMØ ILONQSAMSØ SNNKØ IMØ CHAKKEMGIMGØ DIRCQILIMASINMØ AMDØ RSIGLA Ø AMDØ REUEQAKØ LESA AMAKXRERØ HAUEØ BEEMØ CNLOKESEDØ IMØ 7ERSEQMØ CNTMSQIERØ -ISSAK Ø 3TKKIUAM Ø #HEJTQI Ø !KKEEØ Ø #NQQIGAM Ø Ø 'QIÞSHR Ø #AQQNM !QSHTQ Ø 0AQRNMRØ Ø 2EID Ø Ø 4RAMGØ ESØ AK Ø Ø Ø (NVEUEQ Ø SHEIQØ NTSCNLERØ AQEØ MNSØ AKVAXRØ EARXØ SNØ PTAMSISXØ ARØ SHEXØAQEØNàEMØKILISEDØBXØSHEIQØKACJØNFØDESAIKEDØ DERCQIOSINMRØ AMDØ OTBKIRHEDØ EUAKTASINMØ 3AXCE Ø Ø -NQENUEQ Ø VHIKEØ RSIGLAØ IRØ AØ CQNRR CTKSTQAKØ OHEMNLEMNM Ø SHEQEØ AQEØ DIÛEQEMCERØ IMØ SHEØ EWOEQIEMCER Ø TMDEQRSAMDIMGØ AMDØ LEAMIMGØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ BESVEEMØ CNTMSQIERØ DTEØ SNØ HIRSNQICAK Ø CTKSTQAK Ø QEKIGINTRØ AMDØ OHIKNRNOHICAKØ UAKTERØ Ø 3SQASEGIERØ CAMØ UAQXØ GQEASKXØ IMØ SEQLRØ NFØ RESSIMGR Ø LECHAMIRLR Ø AMDØ IMSEQUEMSINMR Ø and as programmes cannot be separated from SHEØCTKSTQEØVHICHØSHEXØNOEQASE ØOQNBKELRØVISHØ ERSABKIRHIMGØVHASØ LIGHSØ VNQJØBERSØ AQIRERØ8T Ø (TAMG Ø+NRSEQRØØ2TRCH Ø 


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

European examples of interventions to reduce mental health stigma "QNADKXØ ROEAJIMG Ø CALOAIGMRØ SNØ QEDTCEØ LEMSAKØ HEAKSHØ RSIGLAØ IMØ %TQNOEØ AQEØ EISHEQØ GEMEQICØ NQØ DIAGMNRIR ROECIÜCØ IMØ MASTQEØ %WALOKERØ NFØ GEMEQICØ CALOAIGMRØ IMCKTDE Ø SHEØ b(EADaRØ 4NGESHEQcØ IMISIASIUEØ IMØ SHEØ 5+Ø KEDØ BXØ 4HEØ $TJEØ AMDØ $TCHERRØ NFØ #ALBQIDGEØ AMDØ 0QIMCEØ (AQQX Ø AMDØ SHEØ b#NLIMGØ /TSØ 0QNTDcØ OEEQ KEDØ GQNTOØ IMSEQUEMSINM Ø VHICHØ HARØ BEEMØ RHNVMØ SNØ HAUEØ ILLEDIASEØ ONRISIUEØ EÛECSRØ NMØ QEDTCIMGØ RSIGLAØ #NQQIGAM Ø ,AQRNM Ø -ICHAEKR Ø "TCHHNKY Ø2NRRI ØESØAK ØØ2TRHE Ø:KASI Ø"KACJØ Ø 4HNQMICQNà Ø Ø 4HEØ 'KNBAKØ !MSI 3SIGLAØ !KKIAMCEØ '!3! Ø VARØ ERSABKIRHEDØ IMØ *TMEØ Ø ASØAØCNMFEQEMCEØCN HNRSEDØBXØSHEØ-EMSAKØ(EAKSHØ #NLLIRRINMØNFØ#AMADAØAMDØSHEØ7NQKDØ0RXCHIASQICØ !RRNCIASINMØ )SRØ AILØ IRØ SNØ RHAQEØ KEAQMIMG Ø best practice and research to achieve better NTSCNLERØFNQØOENOKEØFACIMGØDIRCQILIMASINMØAMDØ RSIGLAØ )SØ AKRNØ HNOERØ SNØ ACHIEUEØ LNQEØ ȫNIMEDØ TOØ VNQJIMGØ BNSHØ IMSEQMASINMAKKXØ AMDØ VISHIMØ MEIGHBNTQIMGØ CNTMSQIERØ -ELBEQØ CNTMSQIERØ HAUEØ QTMØ RIGMIÜCAMSØ AMSI RSIGLAØ OQNGQALLERØ AMDØ VNQJØ ACQNRRØ REUEQAKØ JEXØ AQEARØ IMCKTDIMGØ VNQJOKACER Ø CNLLTMISIER Ø RCHNNKR Ø LEMSAKØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ AMDØ RNCIAKØ LEDIAØ 4HEØ !KKIAMCEØHARØHADØRTCCERRERØ&NQØEWALOKE ØRIMCEØ b4ILEØSNØ#HAMGEcØBEGAMØIMØSHEØ5+ØAØCNQEØGQNTOØ LELBEQØ NFØ '!3! Ø AQNTMDØ Ø LIKKINMØ ADTKSRØ IMØ %MGKAMDØ HAUEØ ILOQNUEDØ ASSISTDERØ SNVAQDRØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ ACCNQDIMGØ SNØ SHEIQØ QEREAQCHØ AMØ ILOQNUELEMSØ NFØ Ø BESVEEMØ Ø (EMDEQRNMØ Ø 4HNQMICQNà Ø ØØ -ASEQIAKRØ HAUEØ BEEMØ RHAQEDØ AMDØ ADAOSEDØ FNQØ NSHEQØLELBEQØCNTMSQIERØ&NQØEWALOKE Ø4ILEØSNØ #HAMGEØ DEUEKNOEDØ AØ ÜKLØ 4HEØ 3SAMD 5OØ +ID Ø VHICHØVARØADAOSEDØFNQØAØ$AMIRHØATDIEMCEØ 3SIGLAØ QEDTCSINMØ IMISIASIUERØ SHASØ SAQGESØ AØ ROECIÜCØ DIAGMNRIRØ IMCKTDE Ø SHEØ 7NQKDØ 0RXCHIASQICØ !RRNCIASINMaRØ b/OEMØ SHEØ $NNQRcØ VNQKDVIDEØ OQNGQALLEØ 4HEIQØ LIRRINMØ IRØ SNØ IMCQEAREØ OTBKICØ AVAQEMERRØ NFØ SHEØ MASTQEØ AMDØ SQEASLEMSØ NOSINMRØ FNQØ RCHIYNOHQEMIA Ø ILOQNUEØ OTBKICØASSISTDERØABNTSØSHNREØVHNØHAUE ØNQØHAUEØ HADØ RCHIYNOHQEMIA Ø AMDØ SNØ VNQJØ SNØ EKILIMASEØ DIRCQILIMASINMØAMDØOQEȫTDICEØABNTSØSHEØIKKMERRØ 4HEØOQNGQALLEØHARØKNCAKØACSINMØGQNTORØRESØTOØ IMØNUEQØSEMØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØ)MØKIMEØVISHØBERSØ OQACSICE Ø OQNGQALLERØ AQEØ ADAOSEDØ FNQØ SAQGESØ GQNTORØAMDØKNCAKKXØQEKEUAMSØLERRAGERØ4HEØ5+aRØ -EMSAKØ(EAKSHØ!VAQEMERRØIMØ!CSINMØ0QNGQALLEØ -(!!Ø0QNGQALLE ØIRØAMØEWALOKEØNFØNMEØNFØSHEØ OQNȫECSRØ TMDEQØ SHIRØ NQGAMIRASINMØ %KELEMSRØ NFØ

SHEØ -(!!Ø OQNGQALLEØ IMCKTDEØ AMØ EDTCASINMAKØ IMSEQUEMSINMØ BXØ REQUICEØ TREQR Ø CAQEQRØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ UIAØ VNQJRHNOR Ø DEKIUEQXØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ AVAQEMERRØ RERRINMRØ SNØCNLLTMISXØGQNTOR ØAMDØAØRCHNNKØIMSEQUEMSINMØ OQNȫECSØ4HEØOQNGQALLEØVARØRTCCERRFTKØIMØSHASØ OAQSICIOAMSaRØ JMNVKEDGE Ø TMDEQRSAMDIMGØ AMDØ ASSISTDERØ SNVAQDRØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØILOQNUEDØVISHØSHEØVNQJRHNOR ØBTSØNMØ SHEØMEGASIUEØRIDE ØSHEØFTMDALEMSAKØEKELEMSØNFØ BEHAUINTQ CHAMGEØ AOOEAQEDØ SNØ BEØ TMAÛECSEDØ 0IMFNKDØ ESØ AK Ø Ø !MØ ADAOSEDØ OQNGQALLEØ IMØ 'EQLAMXØ QEONQSEDØ AØ QEDTCSINMØ IMØ MEGASIUEØ RSEQENSXOERØ AMDØ RNCIAKØ DIRSAMCEØ SNVAQDRØ OENOKEØ VISHØ RCHIYNOHQEMIAØ %UAKTASINMØ NFØ ÜKLØ screenings and theatre productions about LEMSAKØ IKKMERRØ HNVEUEQØ QEUEAKEDØ AMØ IMCQEAREØ IMØ RSIGLASIRIMGØ BEKIEFRØ 'AEBEK Ø "ATLAMMØ Ø :ARJE Ø ØHIGHKIGHSIMGØSHEØMEEDØFNQØQEGTKAQØ EÞCACXØ EUAKTASINMRØ AMDØ SHEØ CNLOKEWISXØ IMØ DERIGMIMGØAMØEÛECSIUEØAMSI RSIGLAØIMSEQUEMSINM )MØ 'HEMS Ø "EKGITL Ø b4HEØ (NVØ $IÛEQEMSØ IRØ $IÛEQEMScØ OQNGQALLEØ BQNTGHSØ XNTMGØ OENOKEØ AGEDØ Ø XEAQRØ IMØ CNMMECSINMØ VISHØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRERØ "NSHØ HNROISAKØ AMDØ CNLLTMISXØ RESSIMGRØ VEQEØ TSIKIREDØ SNØ EMABKEØ EACHØ GQNTOØ SNØ GESØ SNØ JMNVØ EACHØ NSHEQØ FNQØ REUEQAKØDAXRØAMDØDIRCNUEQØSHEIQØRILIKAQISIERØ)MØ AØDIÛEQEMSØEKELEMSØNFØSHEØOQNGQALLE ØREQUICEØ TREQRØ NQØ SHEIQØ QEKASIUER Ø UIRISEDØ RCHNNKRØ SNØ ROEAJØABNTSØSHEIQØOEQRNMAKØEWOEQIEMCER ØAMDØASØ SHEØ EMDØ NFØ SHEØ RCHNNKØ XEAQ Ø OAQSICIOAMSRØ BNSHØ OASIEMSRØ AMDØ OTOIKR Ø OQEREMSEDØ AØ OQNȫECSØ AMDØ RONJEØ NFØ SHEIQØ EWOEQIEMCERØ Ø 4HEØ RTCCERRØ NFØ OQNGQALLERØKIJEØSHIRØCAMØBEØDIÞCTKSØSNØLEARTQEØ HNVEUEQ ØAMAKXRIRØNFØDIAQIERØJEOSØBXØSHEØOTOIKRØ demonstrated changes in their attitudes over SILEØ4HEØOQNGQALLEaRØRTCCERRØVARØAKRNØRHNVMØ BXØISRØGQNVSHØFQNLØØOAQSICIOASIMGØRCHNNKRØAMDØ Ø OTOIKRØ IMØ Ø SNØ Ø RCHNNKRØ AMDØ Ø OTOIKRØBXØ 4HEQEØ IRØ AØ GQNVIMGØ BNDXØ NFØ EUIDEMCEØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ BESSEQØ LEMSAKØ HEAKSHØ 2ICHAQDRØ ESØ AK Ø Ø AMDØ CNTKDØBEØOQEUEMSIUEØIMØSHEØNMRESØNFØDEOQERRINMØ -ALLEMØ Ø &ATKJMEQ Ø Ø !ROECSRØ NFØ CNLOESISIUEØRONQSØLAXØOAQADNWICAKKX ØCNMSQIBTSEØ SNØ DESEQINQASINMØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ (AGIVAQA Ø )VASRTJI Ø )RNGAI Ø 6AMØ 2AAKSEØ Ø "QEVEQ Ø Ø )MSEMRIUENUEQØSQAIMIMG ØNQGAMIRASINMAKØOQERRTQE Ø IMȫTQX ØAMDØAMØAKLNRSØNBRERRIUEØDQIUEØSNØVIMØCAMØ QEDTCEØAMØASHKESEaRØQERIKIEMCEØ-NQENUEQ ØVHEMØ RTCCERRØ IMØ RONQSRØ IRØ QEKIEDØ NMØ FNQØ REKF VNQSH Ø SHEQEØIRØAØQIRJØNFØDEOQERRINMØFNKKNVIMGØOEQCEIUEDØ FAIKTQE Ø MEGASIUEØ OTBKICØ NOIMINM Ø AGEIMG Ø AMDØ MNSØ REEJIMGØ HEKOØ DTEØ SNØ SHEØ OEQCEIUEDØ CTKSTQEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

FNQØbLEMSAKØSNTGHMERRcØ3SNQIERØNFØHIGH OQNÜKEØ ASHKESERØ RTCHØ ARØ &QAMJØ "QTMNØ Ø 2ICJXØ (ASSNMØ BNWIMG Ø.IGEKØ/VEMRØQTGBX ØAMDØ#KAQJEØ#AQKIRKEØ FNNSBAKK Ø HIGHKIGHSØ MNSØ NMKXØ SHEØ OEQRIRSEMSØ RSIGLAØ RTQQNTMDIMGØ LEMSAKØ IKKMERR Ø BTSØ SHEØ ONSEMSIAKØ NFØ RONQSØ SNØ SACJKEØ ISØ Ø /QGAMIRASINMRØ HAUEØ DEUEKNOEDØ OQNGQALLERØ QECEMSKXØ SNØ IMSEGQASEØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMSNØ SHEIQØ MESVNQJRØ &NQØ EWALOKE Ø 2TGBXØ 0KAXEQRØ )QEKAMDØ HARØ AØ XEAQØ LEMSAKØ VEKK BEIMGØ CALOAIGMØ b4ACJKEØ 9NTQØ &EEKIMGRcØ AILEDØ ASØ OQNLNSIMGØ ONRISIUEØ CNMUEQRASINMRØAQNTMDØLEMSAKØHEAKSH ØVHIKEØSHEØ '!!Ø'AEKICØ!SHKESICØ!RRNCIASINM ØHAUEØAØLEMSAKØ HEAKSHØ CHAQSEQØ SNØ HEKOØ CKTBRØ DEUEKNOØ AØ CTKSTQEØ SHASØ RTOONQSRØ AMDØ OQNLNSERØ ELNSINMAKØ VEKK BEIMGØ)MØ0NQSTGAK ØSHEØ0NQSTGTEREØ0KAXEQØ5MINMØ 3*0&ØHAUEØAØLEMSAKØHEAKSHØOQNȫECSØVHICHØAILRØ SNØDESECS ØOQEUEMSØAMDØQERONMDØSNØORXCHNKNGICAKØ OQNBKELRØSHASØFNNSBAKKØOKAXEQRØLAXØEWOEQIEMCEØ DTQIMGØAMDØAà EQØSHEIQØCAQEEQRØ &IMAKKX Ø 4VAQDYICJIØ Ø DELNMRSQASEDØ SHASØSHEØCQEASIUEØAQSRØHAUEØAØQNKEØIMØOQNLNSIMGØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ NFØ OAQSICIOAMSR Ø IMØ QEDTCIMGØ RSIGLAØ AGAIMRSØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELR Ø AMDØ ILOQNUIMGØ RNCIAKØ IMCKTRINMØ 0AQSICIOASINMØIMØSHEØAQSRØCAMØHAUEØAØSHEQAOETSICØ ILOACSØ NMØ OQNLNSIMGØ QECNUEQXØ AMDØ QEDTCIMGØ REKF RSIGLAØ #QAVFNQDØ Ø 0ASSEQRNM Ø Ø 1TIMM Ø 3HTKLAM Ø +MIàNMØ Ø "XQME Ø ØØ (NVEUEQ ØVHIKEØRNLEØRSTDIERØHAUEØRHNVMØSHASØ AQSRØ AMDØ ÜKLØ EUEMSRØ CAMØ QEDTCEØ RSIGLASIRIMGØ ASSISTDERØ ABNTSØ DAMGEQNTRMERRØ AMDØ CAOABIKISXØ 4VAQDYICJI Ø Ø %WALOKERØ RTCHØ ARØ SHEØ b/OEMØ SHEØ $NNQRcØ OQNGQALLEØ IMØ 'EQLAMXØ DERCQIBEDØ EAQKIEQ Ø HIGHKIGHSØ HNVØ ISØ CAMØ AKRNØ HAUEØAØMEGASIUEØEÛECSØ1TIMMØESØAK Ø Ø)SØIRØ therefore imperative that the nature of the arts EUEMSØ IRØ CAQEFTKKXØ EWALIMEDØ ARØ MNSØ AKKØ OIECERØ VISHØAØLEMSAKØHEAKSHØSHELEØVIKKØATSNLASICAKKXØ QEDTCEØRSIGLA ØAMDØSHASØFERSIUAKRØFNCTRØNMØSHEØ REQUICEØTREQØMAQQASIUEØØ )MØRTLLAQX ØNMKXØAØFEVØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØ HAUEØ OQNUEMØ EÛECSIUEØ ONOTKASINM BAREDØ IMSEQUEMSINMRØ LAJIMGØ ISØ CHAKKEMGIMGØ SNØ DQAVØ CKEAQØ QECNLLEMDASINMRØ 'IUEMØ SHEØ OEQRIRSEMSØ AMDØ DIRABKIMGØ MASTQEØ NFØ LEMSAKØ IKK HEAKSHØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ RSIGLA Ø ISØ IRØ CQTCIAKØ SHASØ ÜMAMCEØ IRØ IMUERSEDØ IMØ OQNGQALLERØ SHASØ CAMØ BEØDELNMRSQASEDØSNØBEØEÛECSIUEØAMDØCTKSTQAKKXØ AOOQNOQIASE

Mental health policy: A comparison of Ireland and Lithuania !Ø CNLLISLEMSØ SNØ QERONMDØ SNØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØMEEDRØNFØSHEØ%TQNOEAMØ5MINMØKEDØSNØSHEØ OTBKICASINMØ NFØ SHEØ %TQNOEAMØ -EMSAKØ (EAKSHØ 0KAMØ Ø7(/ Ø Ø)SØHARØFNTQØCNQEØ NBÈ«ECSIUER ØEACHØNFØVHICHØHARØOQNONREDØACSINMRØ FNQØLELBEQØRSASERØ4HEREØAQE Ø %UEQXNMEØHARØAMØEPTAKØNOONQSTMISXØSNØQEAKIYEØ LEMSAKØVEKK BEIMGØSHQNTGHNTSØSHEIQØKIFEROAM Ø OAQSICTKAQKXØ SHNREØ VHNØ AQEØ LNRSØ UTKMEQABKEØ NQØASØQIRJ Ø 4HEØ HTLAMØ QIGHSRØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AQEØ FTKKXØ UAKTED Ø OQNSECSEDØ AMDØOQNLNSED Ø -EMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ AQEØ ACCERRIBKE Ø AÛNQDABKE ØAMDØAUAIKABKEØIMØSHEØCNLLTMISX Ø 0ENOKEØ AQEØ EMSISKEDØ SNØ QEROECSFTK Ø RAFEØ AMDØ EÛECSIUEØSQEASLEMS 4HEØOKAMØAILRØSNØQEDTCEØRSIGLA ØMNQLAKIREØ AØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTE Ø EMRTQEØ SHASØ REQUICERØ AQEØ ACCERRIBKEØ SNØ AKKØ AMDØ SHASØ AMXNMEØ VHNØ EWOEQIEMCERØ AØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTEØ VIKKØ BEØ QEROECSFTKKXØSQEASEDØ0NKICIERØACQNRRØGNUEQMLEMSØ CAMØ QEDTCEØ EWONRTQERØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ QIRJØ FACSNQRØ 5MELOKNXLEMS Ø DEBS Ø AMDØ RNCIAKØ IMEPTAKISXØ MEGASIUEKXØ ILOACSØ LEMSAKØ VEKK BEIMGØ AMDØ IMCQEAREØ RTICIDEØ QIRJØ !RØ LEMSINMED Ø LAMXØ OENOKEØ DNØ MNSØ EMGAGEØ VISH Ø NQØ LAIMSAIMØ CNMSACSØVISHØLEMSAKØHEAKSHØREQUICERØRSIGLAØAMDØ MEGASIUEØEWOEQIEMCERØCNMSQIBTSEØSNØSHIRØ-EMSAKØ HEAKSHØONKICIERØSHASØFNCTRØNMØRSQTCSTQAKØQEFNQLØ AMDØILOQNUEDØPTAKISXØREQUICERØAQEØQEPTIQEDØØØ /MEØ NFØ SHEØ LNRSØ SQAGICØ QERTKSRØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ IRØ RTICIDEØ 7HIKEØ VEØ JMNVØ SHASØ MNSØ EUEQXNMEØ VHNØ ASSELOSRØ RTICIDEØ HARØ AØ DIAGMNRABKEØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRØ 0HIKKIOR Ø ØSHEQEØAQEØAØRTBRESØNFØIMDIUIDTAKRØVHNØDNØ EWOEQIEMCEØ RTICIDAKØ IDEASINMØ AMDØ LAXØ ASSELOSØ NQØ CNLOKESEØ RTICIDEØ /UEQØ Ø OENOKEØ DIEØ BXØRTICIDEØEACHØXEAQØAQNTMDØSHEØVNQKDØAUEQAGEØ  ØAMDØISØIRØSHEØRECNMDØKEADIMGØCATREØ NFØDEASHØALNMGØ ØXEAQØNKDR ØGKNBAKKXØ7(/ Ø B )MØ SHEØ EAQKXØ R Ø )QEKAMDØ VARØ SHNTGHSØ SNØ HAUEØAØKNVØRTICIDEØQASE ØVHICHØSHEMØRIGMIÃœCAMSKXØ IMCQEAREDØ ARØ SHEØ SHØ CEMSTQXØ OQNGQERRED Ø OEAJIMGØIMØØ(NVEUEQ ØILOQNUEDØQECNQDIMGØ OQNCEDTQERØAà EQØØBXØSHEØ#EMSQAKØ3SASIRSICRØ /ÞCEØAMDØSHEØQELNUAKØNFØRTICIDEØAMDØASSELOSEDØ RTICIDEØ ARØ NÛEMCERØ TMDEQØ )QIRHØ CQILIMAKØ KAVØ IMØ Ø +EKKX Ø Ø ILOACSEDØ NMØ QECNQDEDØ MTLBEQRØ)QEKAMDØQECNQDEDØAØONOTKASINMØNFØØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

LIKKINMØIMØØ#EMSQAKØ3SASIRSICRØ/ÞCE Ø Ø AMDØIMØSHEØRALEØXEAQØAMØERSILASEDØØOENOKEØ CNLLISSEDØ RTICIDEØ  Ø .ASINMAKØ /ÞCEØ FNQØ 3TICIDEØ 0QEUEMSINMØ ./30 Ø Ø ./30ØVARØRESØTOØVISHIMØSHEØ)QIRHØHEAKSHØREQUICEØ IMØ Ø SNØ NUEQREEØ SHEØ ILOKELEMSASINMØ AMDØ CNNQDIMASINMØ NFØ b2EACHØ /TSØ .ASINMAKØ 3SQASEGXØ FNQØ !CSINMØ NMØ 3TICIDEØ 0QEUEMSINM Ø cØ 4HIRØHARØRIMCEØBEEMØFNKKNVEDØNMØBXØAØMEVØONKICXØ b#NMMECSIMGØ FNQØ ,IFEcØ VHICHØ KIMJRØ VISHØ NSHEQØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ ONKICIERØ RTCHØ ARØ b!Ø 6IRINMØ FNQØ #HAMGEc Ø AMDØ b(EAKSHXØ )QEKAMDcØ $EOAQSLEMSØ NFØ (EAKSH Ø Ø 4HEØ MASINMAKØ ONKICXØ RESRØ NTSØ AØ UIRINMØ FNQØ )QEKAMDØ VHEQEØ FEVEQØKIUERØAQEØKNRSØSHQNTGHØRTICIDEØAMDØVHEQEØ communities are supported in improving their LEMSAKØ HEAKSH Ø QEDTCIMGØ RSIGLASIRIMGØ ASSISTDERØ AMDØ OQNUIRINMØ NFØ HIGH PTAKISXØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ)MUERSLEMSØNFØQERNTQCER ØDEUEKNOLEMSØ AMDØ FNKKNVIMGØ SHQNTGHØ NFØ MASINMAKØ ONKICIERØ HARØ BEEMØ RTCCERRFTKØ 3TICIDEØ QASERØ IMØ )QEKAMDØ AQEØ DECKIMIMGØSHEØØERSILASEDØÜGTQEØQEOQEREMSRØ AØØDECQEAREØNUEQØØXEAQRØDEROISEØAMØIMCQEAREØ IMØONOTKASINMØ./30 Ø Ø &NQØ EUEQXØ CNLOKESEDØ RTICIDE Ø SHEQEØ AQEØ LAMXØ LNQEØ VHNØ ASSELOSØ SNØ SAJEØ SHEIQØ KIUERØ BTSØRTQUIUEØ!ØOARSØRTICIDEØASSELOSØQELAIMRØAMØ ILONQSAMSØ OAQSØ NFØ SHEØ IMDIUIDTAKaRØ HIRSNQXØ AMDØ LAXØ KEAUEØ OEQLAMEMSØ RCAQRØ &NQØ SHEREØ OENOKE Ø RSIGLAØIRØAØOQNLIMEMSØCNMCEQM ØAMDØLAMXØFEEKØ ashamed about their suicide attempt and avoid SAKJIMGØ ABNTSØ ISØ VISHØ NSHEQRØ &TKGIMISI Ø 0AHVA Ø &QEX Ø2ICEØØ"QEJJE Ø Ø4HIRØVISHHNKDIMGØCAMØ QERTKSØIMØFTQSHEQØRNCIAKØIRNKASINMØAMDØKACJØNFØBNSHØ FNQLAKØAMDØIMFNQLAKØRTOONQS ØSHTRØCNLONTMDIMGØ AMØ AKQEADXØ EWSQELEKXØ DIRSQERRIMGØ SILEØ FNQØ SHEØ IMDIUIDTAKØAMDØOQNKNMGØAØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRØIFØ OQEREMS 3TICIDEØAMDØQEKASEDØRSIGLAØHARØAKRNØBEEMØAØ RIGMIÃœCAMSØ CNMCEQMØ IMØ ,ISHTAMIAØ !CCNQDIMGØ SNØ VNQKDØHEAKSHØQASIMGR ØIMØØAKLNRSØ Ø OENOKEØIMØ,ISHTAMIAØCNLLISSEDØRTICIDEØ^ØSVICEØ SHEØ GKNBAKØ AUEQAGEØ 4HIRØ MTLBEQØ OEAJEDØ ASØ AKLNRSØ ØONOTKASINMØIMØ ØNMEØNFØ SHEØ HIGHERSØ IMSEQMASINMAKKXØ ,ISHTAMIAØ VARØ OAQSØ NFØ SHEØ 3NUIESØ 5MINMØ FNQØ Ø XEAQRØ  Ø AMDØȫNIMEDØSHEØ%5ØIMØØ3SASIRSICRØ,ISHTAMIAØ Ø ERSILASERØ SHASØ SHEØ SNSAKØ ONOTKASINMØ IMØ Ø IRØ  Ø OQEKILIMAQXØ DASA Ø AMDØ OKACEDØ ISØ IMØ SHEØ TOOEQ Ø LIDDKEØ IMCNLEØ GQNTOØ BXØ 7NQKDØ "AMJØ Ø CQISEQIA Ø VISHØ AØ SNSAKØ HEAKSHØ EWOEMDISTQEØ NFØ Ø NFØ '$0Ø -AKEØ KIFEØ EWOECSAMCXØ IMØ ,ISHTAMIAØ EPTASERØ VISHØ SHASØ NFØ 7ERSEQMØ%TQNOEØREUEQAKØDECADERØAGNØ)MØ Ø KIFEØEWOECSAMCXØASØBIQSHØVARØØXEAQRØFNQØLAKERØ Ø XEAQRØ FNQØ FELAKER Ø BECATREØ NFØ HIGHØ QASERØ NFØCAQDINUARCTKAQØDIREARE ØAMDØDEASHØBXØRTICIDEØ

7(/ Ø ØØ4HEØERSABKIRHLEMSØNFØSHEØ3TICIDEØ 0QEUEMSINMØ #EMSQEØ AØ RTBDIUIRINMØ NFØ SHEØ 3SASEØ -EMSAKØ (EAKSHØ #EMSQE Ø NCCTQQEDØ IMØ Ø 4HIR Ø AKNMGØ VISHØ SHEØ Ø 3TICIDEØ 0QEUEMSINMØ 3SQASEGXØ FNQØ 6IKMITRØ IMØ Ø IRØ AØ RSEOØ IMØ SHEØ QIGHSØ DIQECSINMØ SNØ TMDEQRSAMDØ AMDØ SACJKEØ SHIRØ EWSEMRIUEØOQNBKELØ-TIYMIEJR Ø ,IJEØ)QIRHØHIRSNQXØAMDØNSHEQØEARSEQMØ%TQNOEAMØ CNTMSQIER Ø LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ IMØ ,ISHTAMIAØ HARØ BEEMØ DEOEMDEMSØ NMØ HNROISAKIRASINM Ø VISHØ LEDICASINMØ BEIMGØ SHEØ OQILAQXØ SQEASLEMSØ AOOQNACHØ0TQAR Ø Ø&NKKNVIMGØSHEØCNKKAOREØ NFØSHEØ3NUIESØ5MINMØIMØ!TGTRSØ Ø,ISHTAMIAØ HADØØORXCHIASQICØBEDRØ4HEØLEMSAKØHEAKSHØNFØ SHEØONOTKASINMØDESEQINQASEDØIMØSHEØÜQRSØDECADEØ Aà EQØ IMDEOEMDEMCEØ 4HIRØ VARØ ACCNLOAMIEDØ BXØROIJIMGØRTICIDEØQASER ØAMDØROQEADØNFØAKCNHNKØ AMDØ DQTGØ LIRTREØ -TQATRJIEME Ø *AMNMIEME Ø 6EMITSE Ø UAMØ 'IMMEJEMØ Ø +AQAMIJNKNR Ø Ø 0TQAR Ø Ø!RØSHEØ3NUIESØLNDEKØNFØORXCHIASQICØ CAQEØVARØBAREDØNMØIRNKASIMGØSHEØLEMSAKKXØIKKØIMØ ORXCHIASQICØHNROISAKRØAMDØCAQEØHNLER ØISØCQEASEDØ RIGMIÜCAMSØ RSIGLA Ø OQNLNSEDØ RNCIAKØ EWCKTRINM Ø AMDØ OQEUEMSEDØ IMSEGQASINMØ IMSNØ SHEØ CNLLTMISXØ 6AMØ 6NQEM Ø Ø -NQENUEQ Ø ISØ UINKASEDØ SHEØ QIGHSRØ NFØ OASIEMSRaØ KIUERØ -ICJEUICITR Ø "KAYXR Ø -IGAKINUA Ø ,TJNRAISXSEØ Ø 0TQAR Ø Ø )MØ SHEØ RØ LEMSAKØ HEAKSHØ QEFNQLØ IMØ ,ISHTAMIAØ FNCTREDØNMØCQEASIMGØAØQEGTKASNQXØFQALEVNQJØAMDØ CQEASIMGØ AØ BNDXØ QERONMRIBKEØ FNQØ CN NQDIMASINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICX Ø IMCKTDIMGØ SHEØ -EMSAKØ (EAKSHØ ,AVØ Ø 4HIRØ KEGIRKASINMØ FNQLEDØ SHEØ BARIRØ FNQØ ILOQNUELEMSRØ IMØ PTAKISXØ NFØ CAQEØ AMDØ OQEUEMSINMØ NFØ SHEØ LIRTREØ NFØ ORXCHIASQICØ CAQEØØ)SØIRØIMØKIMEØVISHØHTLAMØQIGHSRØCNUEMAMSR Ø HNVEUEQØISØHARØBEEMØRTGGERSEDØSHASØUINKASINMRØ AGAIMRSØSHEØHTLAMØQIGHSRØNFØSHNREØVISHØLEMSAKØ IKKMERR Ø EROECIAKKXØ SHEIQØ QIGHSØ SNØ SQEASLEMS Ø ELOKNXLEMSØ AMDØ RSASEØ RTOONQSØ EWIRSRØ 0TQAR Ø 'EQLAMAUICITR Ø 0NUIKAISIR Ø 6EMITSEØ Ø *RAIKINMIR Ø Ø Ø 3EUEQAKØ ONKICXØ DNCTLEMSRØ FNKKNVED Ø IMCKTDIMGØ SHEØ .ASINMAKØ -EMSAKØ (EAKSHØ 3SQASEGXØ 3EILNØ NFØ 4HEØ 2EOTBKICØ NFØ ,ISHTAMIA Ø Ø AMDØ SHEØ ERSABKIRHLEMSØ NFØ SHEØ 3SASEØ -EMSAKØ (EAKSHØ#EMSQEØVHICHØCNNQDIMASERØLEMSAKØHEAKSHØ ONKICXØ -TKSIDIRCIOKIMAQXØ CNLLTMISXØ AMDØ NTS OASIEMSØ REQUICERØ HAUEØ BEEMØ DEUEKNOEDØ VHICHØ NÛEQØ AØ QAMGEØ NFØ LEDICAKØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ IMSEQUEMSINMR "XØ Ø SHEØ MTLBEQØ NFØ ORXCHIASQICØ BEDRØ DQNOOEDØ SNØ Ø -TQATRJIEME Ø ESØ AK Ø Ø 4HIRØVARØOAQSIAKKXØACHIEUEDØSHQNTGHØSHEØSQAMRFEQØ NFØ OASIEMSRØ VISHØ AØ CHQNMICØ LEMSAKØ IKKMERRØ FQNLØ ORXCHIASQICØ HNROISAKRØ SNØ ORXCHIASQICØ KNMG RSAXØ CAQEØ IMRSISTSINMRØ 0TQAR Ø Ø ,EMGSHØ NFØ IM OASIEMSØ RSAXRØ AKRNØ FEKKØ Ø DAXRØ IMØ Ø SNØ Ø IMØ Ø AMDØ DEIMRSISTSINMAKIRASINMØ IRØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

NCCTQQIMGØ %TQNRSAS Ø Ø 7HIKEØ OQNGQERRØ IRØ BEIMGØLADE ØGNAKRØHAUEØMNSØBEEMØQEACHEDØAMDØ DESAIKEDØAMAKXRIRØNFØREQUICER ØOQNGQALLERØAMDØ ONKICIERØ IRØ KACJIMGØ -NQENUEQ Ø CHAKKEMGERØ RTCHØ ARØAØKACJØNFØFTMDIMG ØRNCINECNMNLICØIMEPTAKISIERØ AMDØQERNTQCEØIRRTERØCNMSIMTEØSNØEWIRSØØØ 4HEØ OQEREMSØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ DIDØ MNSØ TMCNUEQØONKICXØDNCTLEMSRØQEKASEDØSNØCHAKKEMGIMGØ RSIGLA ØNQØSHEØILOKELEMSASINMØNFØORXCHNKNGICAKØ AMDØ ORXCHNRNCIAKØ IMSEQUEMSINMRØ IMØ ,ISHTAMIAØ IMØ SHEØ %MGKIRHØ KAMGTAGEØ !MØ NOEMØ EMUIQNMLEMS Ø CNNOEQASINMØ LNDEKØ HARØ BEEMØ ADNOSEDØ SNØ HEKOØ IMSEGQASEØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ IMSNØ SHEØ KABNTQØ LAQJESØ SHQNTGHØ AØ RXRSELØ NFØ RNCIAKØ RTOONQSØ Ø 0QNGQALLERØ HAUEØ AKRNØBEEMØDEKIUEQEDØSNØSEACHEQRØAMDØFTSTQEØOTBKICØ HEAKSHØ OQNFERRINMAKRØ SNØ HEKOØ CNLBASØ RSIGLAØ AMDØRNCIAKØEWCKTRINMØ%WALOKERØNFØOQNGQALLERØ IMCKTDEØAØLEMSAKØHEAKSHØAVAQEMERRØOQNGQALLEØ ^Ø .ASINMAKØ 0QNGQALLEØ FNQØ $QTGRØ #NMSQNKØ AMDØ 0QEUEMSINMØ NFØ $QTGØ !DDICSINMØ Ø AMDØ AØ VNQJOKACEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNGQALLEØ )LOKELEMSASINMØNFØ-EMSAKØ(EAKSHØ3SQASEGXØAMDØ 3TICIDEØ0QEUEMSINM

CONCLUSION &EVØ IKKMERRERØ AQEØ LNQEØ ONNQKXØ TMDEQRSNNDØ AMDØ LNQEØ RTBȫECSØ SNØ OQEȫTDICEØ SHAMØ LEMSAKØ IKKMERRØ Ø 4HEØ 7(/Ø AMDØ SHEØ 7NQKDØ 0RXCHIASQICØ Association both recognise that discrimination ARRNCIASEDØ VISHØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ IRØ RSQNMGKXØ KIMJEDØ SNØ RTÛEQIMG Ø DIRABIKISXØ AMDØ ONUEQSXØ #NQQIGAMØ Ø 7ASRNM Ø Ø 4HEØ MEGASIUEØ ILOACSØ NFØ RSIGLAØ DEKAXRØ ACCERRIMGØ SQEASLEMSØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØ AMDØ SHEQEFNQEØ OQNKNMGRØ RTÛEQIMGØ SNØ SHEØ IMDIUIDTAKØ AMDØ SHNREØ CKNREØSNØSHELØ)SØAKRNØHARØAØRIGMIÜCAMSØMEGASIUEØ ILOACSØNMØSHEØ%TQNOEAMØECNMNLXØDTEØSNØDIQECSØ AMDØIMDIQECSØCNRSRØ "EIMGØ IMSEGQASEDØ IMSNØ NMEaRØ CNLLTMISX Ø engaging in productive occupation and reaching NMEaRØONSEMSIAKØIRØCNQEØSNØSHEØ7(/aRØDEÜMISINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ HEKORØ ELONVEQØ OENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØDIÞCTKSIERØ,EALX Ø"IQD Ø,EØ "NTSIKKIEQ Ø 7IKKIALRØ Ø 3KADE Ø 7HIKEØ SHEQEØ HARØ BEEMØ AGQEELEMSØ BESVEEMØ ONKICXLAJEQR Ø ADUNCACXØGQNTORØAMDØCAQEQRØNMØSHEØILONQSAMCEØ AMDØ BEMEÜSØ SHIRØ HARØ FNQØ OENOKEØ AÛECSEDØ BXØ LEMSAKØ IKKMERR Ø FEVØ CNTMSQIERØ HAUEØ CNLEØ CKNREØ SNØ ACHIEUIMGØ SHIRØ IDEAKØ )MUERSIMGØ IMØ ILOQNUIMGØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ NFØ ONOTKASINMRØ CNMSQIBTSERØ SNØ ILOQNUEDØ HEAKSH Ø PTAKISXØ NFØ KIFE Ø QERIKIEMCEØ AMDØ QEDTCIMGØ SHEØ MTLBEQØ NFØ RTICIDERØ )MØ SHIRØ

OAOEQØ REUEQAKØ AMSI RSIGLAØ IMSEQUEMSINMRØ HAUEØ BEEMØRHNVMØSNØBEØEÛECSIUEØ!SØSHEIQØCNQE ØSHEXØ AQEØ CNMSACS BAREDØ EDTCASINMAKØ OQNGQALLERØ 4HEQEØIRØCNMRIDEQABKEØHESEQNGEMEISXØIMØDEKIUEQX Ø which demonstrates that there is more than NMEØ VAXØ SNØ DEKIUEQØ AMØ EÛECSIUEØ AMSI RSIGLAØ OQNGQALLEØ)MSEQUEMSINMRØMEEDØSNØBEØKNMG SEQL Ø CQISICAKKXØ EUAKTASEDØ VISHØ ÜMDIMGRØ DIRRELIMASEDØ VIDEKXØFNQØNSHEQRØSNØKEAQMØFQNLØ-EMSAKØHEAKSHØ ONKICX Ø HEKORØ CNMSQIBTSEØ SNØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ PTAKISXØ REQUICER Ø VHEQEØ SHEØ REQUICEØ TREQØ CAMØ DESEQLIMEØSHEIQØNVMØGNAKRØAMDØBTIKDØAØFTKÜKKIMGØ KIFEØNFØSHEIQØNVMØCHNNRIMGØ%5Ø-ELBEQØ3SASERØ have demonstrated their commitment to SHEØ OQNSECSINMØ NFØ SHNREØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ DIÞCTKSIERØIMØSHEIQØRIGMIMGØNFØSHEØ5.Ø#NMUEMSINMØ NMØSHEØ2IGHSRØNFØ0EQRNMRØVISHØ$IRABIKISIERØØ4HIRØ guarantees protection of human rights issues RTCHØ ARØ SHEØ QIGHSØ SNØ SQEASLEMS Ø SHEØ QIGHSØ SNØ CHNNRE ØRNCIAKØIMCKTRINMØAMDØOQNSECSINMØAGAIMRSØ ABTREØ "ATLAMM Ø Ø 5.Ø (TLAMØ 2IGHSRØ #NTMCIK Ø Ø 9ES Ø SHEREØ QIGHSRØ AQEØ MNSØ FTKKXØ ILOKELEMSED 4HEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ OQNGQERRIUEØ LEMSAKØ HEAKSHØ ONKICXØ IRØ CNLOKEWØ AMDØ QEPTIQERØ LTKSIOKEØ KEUEKRØ NFØ GNUEQMLEMSØ DEOAQSLEMSRØ SNØ VNQJØ SNGESHEQØ EGØ HEAKSH Ø ELOKNXLEMS Ø RNCIAKØ CAQE Ø QECQEASINMØ AMDØ ÜMAMCEØ 4HEQEØ AKRNØ MEEDRØ SNØ BEØ ADAOSASINMRØ LADEØ BESVEEMØ %TQNOEAM Ø MASINMAKØAMDØQEGINMAKØOQNGQALLER ØARØSAQGESED Ø CTKSTQAKKXØQEKEUAMSØIMSEQUEMSINMRØVNQJØBERSØ4HEØ %5Ø VIKKØ CNMSIMTEØ SNØ HAUEØ DIQECSØ AMDØ IMDIQECSØ EÛECSRØ NMØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ REQUICERØ IMØ SHEØ CNLIMGØXEAQRØ7HIKEØCHAMGERØIMØSHEØRSQTCSTQEØNFØ SHEØ%5ØVIKKØBQIMGØCHAKKEMGER ØISØVIKKØAKRNØOQNUIDEØ NOONQSTMISIERØFNQØKEAQMIMGØAMDØRTOONQSIMGØRSASERØ VISHØKERRØDEUEKNOEDØREQUICERØ%ACHØCNTMSQXØVIKKØ HNVEUEQØCNMSIMTEØSNØFACEØISRØNVMØOQNBKELRØ&NQØ EWALOKE Ø VHIKEØ ,ISHTAMIAØ HARØ BEEMØ DEUEKNOIMGØ ISRØ ONKICIERØ AMDØ CNLLTMISX BAREDØ REQUICER Ø )QEKAMDØ HARØ HADØ VEKKØ DEUEKNOEDØ ONKICIERØ BTSØ HARØRSQTGGKEDØSNØFTKKØILOKELEMSØSHELØ-ELBEQØ 3SASERØMEEDØSNØQNTSIMEKXØCNKKECSØAMDØAGGQEGASEØ DASAØSNØLNMISNQØSHEØILOKELEMSASINMØNFØLEMSAKØ HEAKSHØ ONKICIER Ø RSIGLA QEDTCSINMØ OQNGQALLERØ AMDØSHEIQØILOACSØNMØSHEØHEAKSHØAMDØVEKK BEIMGØ NFØISRØOENOKEØ2ASERØNFØLEMSAKØHEAKSHØDIÞCTKSIERØ AMDØ RTICIDEØ QELAIMØ SNNØ HIGHØ IMØ %TQNOEØ #QNRR RECSINMAKØ CN NOEQASINM Ø MESVNQJIMG Ø AMDØ CNKKABNQASINMØALNMGØONKICXØLAJEQR ØEWOEQSRØAMDØ IMDIUIDTAKRØFQNLØHEAKSHØAMDØMNM HEAKSHØRECSNQR Ø AKNMGØVISHØQEOQEREMSASIUERØFQNLØCIUIKØRNCIESXØIRØ JEXØSNØILOQNUEØSHEØLEMSAKØHEAKSHØAMDØVEKK BEIMGØ NFØCISIYEMRØØ 4HEQEØIRØMNØ`SHELa ØSHEQEØIRØNMKXØ`TRa


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

REFERENCES !KEWAMDEQ Ø, ØØ,IMJ Ø"Ø ØØ4HEØILOACSØNFØ contact on stigmatising attitudes towards OENOKEØVISHØLEMSAKØIKKMERRØJournal of Mental Health, 12Ø Ø Ø !KNMRN Ø * Ø "TQNM Ø ! Ø 2NȫAR &AQQEQAR Ø 3 Ø DEØ 'QAAF Ø 2 Ø (AQN Ø *- Ø DEØ 'IQNKALN Ø ' Ø "QTÛAEQSR Ø 2 Ø +NUERR Ø 6 Ø -ASRCHIMGEQ Ø ( Ø Ø 6IKAGTS Ø 'Ø Ø Ø 0EQCEIUEDØ RSIGLAØ ALNMGØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ CNLLNMØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ *OURNALÚ OFÚ !ÝECTIVEÚ $ISORDERS Ú 118 Ø Ø !MGEQLEXEQ Ø-Ø# ØØ-ASRCHIMGEQ Ø(Ø Ø 4HEØ RSIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ %ÛECSRØ NFØ KABEKKIMGØNMØOTBKICØASSISTDERØSNVAQDRØOENOKEØ VISHØ LEMSAKØ DIRNQDEQØ Acta Psychiatrica Scandinavica, 108 Ø "ATLAMM Ø !%Ø Ø Ø %LONVEQLEMSØ IMØ -EMSAKØ (EAKSHØ ^Ø !Ø OAQSMEQRHIOØ OQNȫECSØ NFØ SHEØ 7(/Ø 2EGINMAKØ /ÞCEØ FNQØ %TQNOEØ AMDØ SHEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ Ø In European Commission and Ministry of Health of Portugal, Promoting Social Inclusion and Combating Stigma for better Mental Health and Well-beingØØ2ESQIEUEDØNMØ/CSNBEQØSH Ø Ø FQNLØ HSSORECETQNOAETHEAKSH LEMSAK?HEAKSHEUEMSREU??EMØ "NQRCHLAMM Ø 2 Ø 'QEEMBEQG Ø . Ø *NMER Ø . Ø Ø (EMDEQRNM Ø2Ø Ø#ALOAIGMRØSNØQEDTCEØ LEMSAKØIKKMERRØRSIGLAØIMØ%TQNOEØ!ØRCNOIMGØ QEUIEVØDie Psychiatrie, 11 Ø "TECHSEQ Ø2 Ø0IEOEQ Ø$ Ø5EÞMG Ø% ØØ:RCHNQKICH Ø "Ø Ø )MSEQUEMSINMRØ SNØ QEDTCEØ EWOEQIEMCERØ NFØ RSIGLAØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ SHEIQØ CAQEGIUEQRØ 0QNSNCNK Ø Ø Cochrane Database OFÚ3YSTEMATICÚ2EVIEWS Ú Ú)SSUEÚØ Ø $/)Ø#$Ø "XQME Ø 0Ø Ø 3SIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ VAXRØ NFØ DILIMIRHIMGØ ISØ !DUAMCERØ IMØ 0RXCHIASQICØ4QEASLEMS Ø Ø^ØØ #EMSQAKØ 3SASIRSICRØ /ÞCEØ Ø !OQIKØ ØØ #EMRTRØ Ø RTLLAQXØ QERTKSRØ 0AQSØ Ø ;0QERRØ QEKEARE=Ø 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSO CRNIEEMLEDIACRNIEMEVREUEMSR DNCTLEMSROQERRQEKEARER OQ#EMRTRRTLLAQXOAQSODF #NQQIGAM Ø 07 Ø $QTRR Ø "Ø ' Ø Ø 0EQKICJ Ø $Ø !Ø Ø Ø 4HEØ ILOACSØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ RSIGLAØ NMØ REEJIMGØ AMDØ OAQSICIOASIMGØ IMØ LEMSAKØHEAKSHØCAQEØPsychological Science in the Public Interest, 15 Ø 

#NQQIGAM Ø 0 Ø 'QEEM Ø ! Ø ,TMDIM Ø 2 Ø +TBIAJ Ø - Ø Ø 0EMMØ $,Ø Ø Ø &ALIKIAQISXØ VISHØ AMDØ RNCIAKØ DIRSAMCEØ FQNLØ OENOKEØ VHNØ HAUEØ REQINTRØLEMSAKØIKKMERRØPsychiatric Services, 52 Ø #NQQIGAM Ø 0Ø 7 Ø ,AQRNM Ø *Ø % Ø -ICHAEKR Ø 0Ø * Ø "TCHHNKY Ø "Ø ! Ø 2NRRI Ø 2Ø $ Ø ESØ AKØ ØØ $ILIMIRHIMGØ SHEØ REKF RSIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ BXØ CNLIMGØ NTSØ OQNTDØ Psychiatry Research, 229Ø Ø #NQQIGAM Ø 07 Ø -NQQIR Ø 3Ø " Ø -ICHAEKR Ø 0Ø * Ø 2AFACY Ø*Ø$ ØØ2TRCH Ø.Ø ØØ#HAKKEMGIMGØ SHEØOTBKICØRSIGLAØNFØLEMSAKØIKKMERRØ!ØLESA AMAKXRIRØ NFØ NTSCNLEØ RSTDIERØ Psychiatric Services, 63Ø Ø #NQQIGAM Ø07 ØØ0EMM Ø$Ø,Ø ØØ,ERRNMRØ FQNLØ RNCIAKØ ORXCHNKNGXØ NMØ DIRCQEDISIMGØ ORXCHIASQICØ RSIGLAØ The American Psychologist, 54 Ø #NQQIGAM Ø 0 Ø 2IUEQ Ø , Ø ,TMDIM Ø 2 Ø 0EMM Ø $, Ø 5OHNÛ 7ARNVRJI Ø + Ø Ø #ALOINM Ø * Ø ESØ AKØ Ø 4HQEEØ RSQASEGIERØ FNQØ CHAMGIMGØ ASSQIBTSINMRØ ABNTSØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØØ Schizophrenia Bulletin, 27 Ø #NQQIGAM Ø 0Ø 7 Ø Ø 7ASRNM Ø !Ø #Ø Ø 4HEØ ILOACSØ NFØ RSIGLAØ NMØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØWorld Psychiatry, 1 Ø^Ø #QAVFNQD Ø -Ø * Ø Ø 0ASSEQRNM Ø 3Ø Ø Ø !QSRØ SHEQAOIERØFNQØOENOKEØVISHØRCHIYNOHQEMIAØ!MØ ELEQGIMGØ EUIDEMCEØ BAREØ Evidence Based Mental Health, 10 Ø Ø #QIRO Ø !( Ø 'EKDEQØ -' Ø 2IWØ 3 Ø -EKSYEQØ () Ø 2NVKAMDRØ /*Ø Ø 3SIGLASIYASINMØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ British Journal of Psychiatry, 177 Ø $EOAQSLEMSØFNQØ(EAKSHØ Ø#NMMECSIMGØFNQØ KIFEØ )QEKAMDaRØ MASINMAKØ RSQASEGXØ to reduce suicide 2015-2020ØØ$TBKIMØ$EOAQSLEMSØNFØ (EAKSH $TMME Ø 3 Ø -AC'ABHAMM Ø , Ø !LEQIMG Ø - Ø Ø -C'NVAM Ø 0Ø Ø Ø b-AJIMGØ OENOKEØ AVAQEØ AMDØ SAJIMGØ SHEØ RSIGLAØ AVAXcØ !KKEUIASIMGØ RSIGLAØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ SHQNTGHØ4QIAKNGTEØØIrish Journal of Applied Social Sciences, 18 Ø %TQNRSASØ Ø Ø (NROISAKØ DIRCHAQGERØ AMDØ KEMGSHØ NFØ RSAXØ RSASIRSICRØ Ø 2ESQIEUEDØ NMØ !OQIKØSH ØØFQNLØHSSORECETQNOAET ETQNRSASRSASIRSICR EWOKAIMED &TKGIMISI Ø! Ø0AHVA Ø2 Ø&QEX Ø,Ø- Ø2ICE Ø% ØØ "QEJJE Ø*Ø3Ø ØØ7HASØFACSNQRØIMÝTEMCEØ SHEØ DECIRINMØ SNØ RHAQEØ RTICIDAKØ SHNTGHSRØ !Ø LTKSIKEUEKØ RNCIAKØ MESVNQJØ AMAKXRIRØ NFØ DIRCKNRTQEØ ALNMGØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ REQINTRØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

LEMSAKØIKKMERRØSuicide and Life-Threatening Behavior, 46 Ø 'AEBEK Ø7 Ø"ATLAMM Ø!Ø% ØØ:ARJE Ø(Ø ØØ )MSEQUEMIMGØ IMØ AØ LTKSI KEUEKØ MESVNQJØ 0QNGQERRØ NFØ SHEØ 'EQLAMØ /OEMØ SHEØ $NNQRØ OQNÈ«ECSRØWorld Psychiatry, 4,Ø 'QIÞSHR Ø+Ø- Ø#AQQNM !QSHTQ Ø" Ø0AQRNMR Ø! ØØ 2EID Ø2Ø ØØ%ÛECSIUEMERRØNFØOQNGQALRØ FNQØQEDTCIMGØRSIGLAØARRNCIASEDØVISHØLEMSAKØ DIRNQDEQRØ !Ø LESA AMAKXRIRØ NFØ QAMDNLIYEDØ CNMSQNKKEDØ SQIAKRØ World Psychiatry, 13 Ø  'TRSAURRNM Ø ! Ø 3UEMRRNM Ø - Ø *ACNBI Ø & Ø !KKGTKAMDEQ Ø # Ø !KNMRN Ø * Ø "EGHI Ø % Ø #$"%3STDXØ 'QNTOØ Ø Ø #NRSØ NFØ DIRNQDEQRØ NFØ SHEØ BQAIMØ IMØ %TQNOEØ Ø European Neuropsychopharmacology, 21 Ø  (AGIVAQA Ø ' Ø )VASRTJI Ø 4 Ø )RNGAI Ø ( Ø 6AMØ 2AAKSE Ø *Ø , Ø Ø "QEVEQ Ø "Ø 7Ø ØØ 2EKASINMRHIORØ ALNMGØ RONQSRØ HEKOKERRMERR Ø DEOQERRINM ØAMDØRNCIAKØRTOONQSØIMØ!LEQICAMØ CNKKEGEØRSTDEMS ASHKESERØJournal of Physical Education and Sport, 17 Ø (EMDEQRNM Ø# Ø%UAMR ,ACJN Ø3 ØØ4HNQMICQNà Ø 'Ø Ø Ø -EMSAKØ IKKMERRØ RSIGLA Ø HEKOØ REEJIMG ØOTBKICØHEAKSHØOQNGQALRØAmerican Journal of Public Health, 103 Ø (EMDEQRNM Ø# ØØ4HNQMICQNà Ø'Ø ØØ0TBKICØ JMNVKEDGE Ø ASSISTDER Ø RNCIAKØ DIRSAMCEØ AMDØ QEONQSEDØ CNMSACSØ QEGAQDIMGØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØIKKMERRØ ØActa Psychiatrica Scandinavica, 134Ø3TOOKØ Ø *NQL Ø !&Ø Ø -EMSAKØ HEAKSHØ KISEQACXØ ELONVEQIMGØ SHEØ CNLLTMISXØ SNØ SAJEØ ACSINMØFNQØBESSEQØLEMSAKØHEAKSHØ American Psychology, 67 Ø +ALIMRJI Ø0 ØØ(AQQX Ø#Ø ØØ&QNLØRSIGLAØ SNØRSQASEGXØ Nursing Standard, 13 Ø +EKKX Ø "Ø $Ø Ø !QEØ VEØ ÃœMAKKXØ LAJIMGØ OQNGQERRØ VISHØ RTICIDEØ AMDØ REKF HAQLØ !MØ NUEQUIEVØNFØSHEØHIRSNQX ØEOIDELINKNGXØAMDØ EUIDEMCEØFNQØOQEUEMSINMØ;%KECSQNMICØUEQRINMØ AHEADØNFØOQIMS= Irish Journal of Psychological MedicineØ 2ESQIEUEDØ NMØ 3EOSELBEQØ MD Ø ØFQNLØ52,ØHNLEOAGEØȫNTQMAKØHSSOR VVVCALBQIDGENQGCNQEÈ«NTQMAKRIQIRH È«NTQMAK NF ORXCHNKNGICAK LEDICIMEAQSICKE AQE VE FIMAKKX LAJIMG OQNGQERR VISH RTICIDE AMD REKFHAQL AM NUEQUIEV NF SHE HIRSNQX EOIDELINKNGX AMD EUIDEMCE FNQ OQEUEMSINM"%!%!! %#!CNQE QEADEQ

,EALX Ø- Ø"IQD Ø6 Ø,EØ"NTSIKKIEQ Ø# Ø7IKKIALR Ø* Ø Ø3KADE Ø-Ø Ø#NMCEOSTAKØFQALEVNQJØ FNQØ OEQRNMAKØ QECNUEQXØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ 3XRSELASICØQEUIEVØAMDØMAQQASIUEØRXMSHERIRØØ The British Journal of Psychiatry, 199 Ø  ,IMJ Ø"'Ø ØØ3SIGLAØ-AMXØLECHAMIRLRØ QEPTIQEØ LTKSIFACESEDØ QERONMRERØØ Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 10 Ø  -ALLEM Ø' ØØ&ATKJMEQ Ø'Ø ØØ0HXRICAKØ ACSIUISXØAMDØSHEØOQEUEMSINMØNFØDEOQERRINMØ !ØRXRSELASICØQEUIEVØNFØOQNROECSIUEØRSTDIERØØ American Journal of Preventive Medicine, 45 Ø  -ICJEUICITR Ø ( Ø "KAYXR Ø 6 Ø -IGAKINUA Ø $ Ø ,TJNRAISXSE Ø2 ØØ0TQAR Ø$Ø ØØHuman rights monitoring in close mental health care institutions: Project ReportØØ6IKMITR -ISSAK Ø$ Ø3TKKIUAM Ø' Ø#HEJTQI Ø, Ø!KKEE Ø% ØØ #NQQIGAM Ø 0Ø 7Ø Ø Ø %LOIQICAKØ RSTDIERØ NFØ REKF RSIGLAØ QEDTCSINMØ RSQASEGIERØ !Ø CQISICAKØQEUIEVØNFØSHEØKISEQASTQEØPsychiatric Services, 63 Ø -NQQIRNM Ø!Ø0 Ø"IQCHVNND Ø- Ø0XKE Ø- Ø&KACH Ø # Ø 3SEVAQS Ø 3, Ø "XQME Ø 2 Ø 0ASSEQRNM Ø 0 Ø *NMER Ø 0" Ø &NVKEQ Ø $ Ø 'TLKEX Ø !K, Ø Ø &QEMCH Ø 0Ø Ø )LOACSØ NFØ CNGMISIUEØ SHEQAOXØ NMØ IMSEQMAKIREDØ RSIGLAØ IMØ OENOKEØ VISHØ AS QIRJØ LEMSAKØ RSASERØ British Journal of Psychiatry, 203 Ø -TIYMIEJR Ø .Ø Ø Report following visit to Lithuania from 5 to 9 December 2016Ø 3SQARBNTQG Ø#NTMCIKØNFØ%TQNOEØØ -TQATRJIEME Ø , Ø *AMNMIEME Ø 2 Ø 6EMITSE Ø - Ø UAMØ'IMMEJEM Ø% ØØ+AQAMIJNKNR Ø-Ø ØØ ,ISHTAMIAØ (EAKSHØ RXRSELØ QEUIEVØ Ø Health Systems in Transition, 15 Ø .ASINMAKØ/ÞCEØFNQØ3TICIDEØ0QEUEMSINMØ./30 Ø ØAnnual report 2016ØØ.ASINMAKØ/ÞCEØ FNQØ 3TICIDEØ 0QEUEMSINMØ Ø (EAKSHØ 3EQUICEØ %WECTSIUEØ$TBKIM 0ERCNRNKIDN Ø "! Ø -AQSIM Ø *Ø + Ø ,NMG Ø *Ø 3 Ø -EDIMA Ø 4Ø 2 Ø 0HEKAM Ø *Ø # Ø Ø ,IMJ Ø "Ø 'Ø Ø Ø !Ø DIREAREØ KIJEØ AMXØ NSHEQØ !Ø DECADEØ NFØ CHAMGEØ IMØ OTBKICØ QEACSINMRØ SNØ RCHIYNOHQEMIA Ø DEOQERRINM Ø AMDØ AKCNHNKØ DEOEMDEMCEØØAmerican Journal of Psychiatry, 167 Ø 0ESSIGQEV Ø 4&Ø Ø )MSEQGQNTOØ CNMSACSØ SHENQXØ Ø Annual Review of Psychology, 49,  0ESSIGQEV Ø4& ØØ4QNOO Ø,2Ø ØØ!ØLESA AMAKXSICØSERSØNFØIMSEQGQNTOØCNMSACSØSHENQXØØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

Journal of Personality and Social Psychology, 90,Ø 0HIKKIOR Ø -2Ø Ø 2ESHIMJIMGØ SHEØ QNKEØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ IMØ RTICIDEØ The American Journal of Psychiatry, 167 Ø 0IMFNKD Ø6 Ø4HNQMICQNà Ø' Ø(TWKEX Ø0 ØØ&AQLEQ Ø 0Ø Ø!CSIUEØIMGQEDIEMSRØIMØAMSI RSIGLAØ OQNGQALLERØIMØLEMSAKØHEAKSHØ International Review of Psychiatry, 17 Ø 0TQAR Ø $Ø Ø -EMSAKØ HEAKSHØ IMØ ,ISHTAMIAØØ International Psychiatry, 10 Ø 0TQAR Ø $ Ø 'EQLAMAUICITR Ø ! Ø 0NUIKAISIR Ø 2 Ø 6EMITSE Ø - Ø Ø *RAIKINMIR Ø $Ø ØØ ,ISHTAMIAØ LEMSAKØ HEAKSHØ CNTMSQXØ OQNÃœKEØ International Review of Psychiatry, 16 Ø ØØ 1TIMM Ø. Ø3HTKLAM Ø! Ø+MIàNM Ø, ØØ"XQME Ø0Ø Ø 4HEØ ILOACSØ NFØ AØ MASINMAKØ LEMSAKØ HEAKSHØAQSRØAMDØÜKLØFERSIUAKØNMØRSIGLAØAMDØ QECNUEQXØActa Psychiatry Scandinavia, 123 Ø  2ICHAQDR Ø* Ø*IAMG Ø8 Ø+EKKX Ø0 Ø#HAT Ø* Ø"ATLAM Ø ! Ø Ø $IMG Ø $Ø Ø Ø $NMaSØ VNQQX Ø BEØ HAOOXØ #QNRR RECSINMAKØ ARRNCIASINMRØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ HAOOIMERRØ IMØØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØØBiomed Central Public Health ØØ$/)ØR  Ø 2TRHE Ø. Ø:KASI Ø! Ø"KACJ Ø' ØØ4HNQMICQNà Ø'Ø ØØ$NERØSHEØRSIGLAØNFØLEMSAKØIKKMERRØ CNMSQIBTSEØSNØRTICIDAKISXØThe British Journal of Psychiatry, 205 Ø 3EILNØ NFØ 4HEØ 2EOTBKICØ NFØ ,ISHTAMIAØ ØØ National Mental Health Strategy of the Republic of LithuaniaØ 2ESQIEUEDØ NMØ !OQIKØ SH Ø Ø FQNLØ HSSORVVVE SAQKS ONQSAKKSKEGAK!CS4!2&"%$! 3SASIRSICRØ,ISHTAMIAØ ØResident population by age group by county and municipalityØØ 2ESQIEUEDØNMØ!OQIKØSH ØØFQNLØHSSOR NRORSASGNUKSGXUEMSNÈ«AIØ 3SØ 0ASQICJaRØ -EMSAKØ (EAKSHØ 3EQUICERØ /CSNBEQØ SH Ø Ø -EMSAKØ (EAKSHØ 3TQUEXØ 2EUEAKRØ %WSEMSØ AMDØ %ÛECSRØ NFØ 3SIGLAØ Ø 2ESQIEUEDØ !OQIKØ SH Ø Ø FQNLØ HSSORVVV RSOASQICJRIELEDIA CEMSQEMEVR NCSNBEQLEMSAK HEAKSH RTQUEX QEUEAKR EWSEMS AMD EÛECSR NF RSIGLAØØ 4HEØ %CNMNLIRSØ )MSEKKIGEMCEØ 5MISØ ØØ -ENTALÚ HEALTHÚ ANDÚ INTEGRATIONÚ 0ROVISIONÚ for supporting people with mental illness: !Ú COMPARISONÚ OFÚ Ú %UROPEANÚ COUNTRIESÚÚ ,NMDNMØ4HEØ%CNMNLIRSØ)MSEKKIGEMCEØ5MISØ

4HNQMICQNà Ø 'Ø Ø -NRSØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØIKKMERRØAQEØMNSØSQEASEDØLancet, 370 Ø  4HNQMICQNà Ø ' Ø (TWKEX Ø 0 Ø Ø &AQLEQ Ø 0Ø ØØ!CSIUEØ)MGQEDIEMSRØIMØ!MSI 3SIGLAØ 0QNGQALLERØIMØ-EMSAKØ(EAKSHØInternational Review of Psychiatry, 17 Ø 4RAMG Ø(Ø7Ø( Ø#HIMG Ø3Ø# Ø4AMG Ø+Ø( Ø,AL Ø (Ø 4 Ø ,AV Ø 0Ø 9Ø 9 Ø Ø 7AM Ø #Ø .Ø ØØ 4HEQAOETSICØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ IMSEQMAKIYEDØ RSIGLAØ NFØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ !Ø RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Schizophrenia Research, 173 Ø 4VAQDYICJI Ø -Ø Ø #HAKKEMGIMGØ RSIGLAØ AQNTMDØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ OQNLNSIMGØ RNCIAKØIMCKTRINMØTRIMGØSHEØOEQFNQLIMGØAQSRØ The Journal for the Royal Society for Public Health, 128 Ø 5.Ø (TLAMØ 2IGHSRØ #NTMCIKØ Ø *TME Ø ØØ Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthØØ2ESQIEUEDØ.NUELBEQØNMØSH Ø Ø FQNLØ HSSORQEKIEFVEBIMSRISERQEKIEFVEB IMSÃœKERQERNTQCER'ODF 6AMØ 6NHEM Ø 2Ø Ø Ø Psychiatry as a tool for coercion in post-Soviet countriesØØ %TQNOEAMØ 0AQKIALEMSØ 2ESQIEUEDØ NMØ !OQIKØ SH Ø Ø FQNLØ HSSOVVVETQNOAQK ETQNOAETACSIUISIERCNLLISSEERRSTDIER DNKAMGTAGE%. 7ASRNM Ø!# Ø#NQQIGAM Ø0 Ø,AQRNM Ø*% ØØ3EKKR Ø -Ø Ø 3EKF 3SIGLAØ IMØ 0ENOKEØ 7ISHØ -EMSAKØ )KKMERRØ Schizophrenia Bulletin, 33, ^Ø 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ 2EGINMAKØ /ÞCEØ FNQØ %TQNOEØ Ø The European Mental Health Action PlanØØ2ESQIEUEDØFQNLØHSSO VVVETQNVHNIMS??DASAARRESRODF? FIKE7(/ %TQNOE -EMSAK (EAKSH !CINM 0KAM ODFTA 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ A Ø Mental health: A state of wellbeingØ 2ESQIEUEDØ NMØ !OQIKØQD ØØFQNLØHSSOVVVVHNIMS FEASTQERFACSÃœKERLEMSAK?HEAKSHEM 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIRASINMØB ØØPreventing Suicide: A Global ImperativeØ Ø 7NQKDØ HEAKSHØ /QGAMIRASINMØ'EMEUA 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ Ø Disease BURDENÚ ESTIMATESØ 2ESQIEUEDØ NMØ !OQIKØ QD Ø Ø FQNLØ HSSOVVVVHNIMSHEAKSHIMFN GKNBAK?BTQDEM?DIREAREERSILASEREM IMDEWHSLK 7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIRASINMØA ØØDepression


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

and Other Common Mental Disorders: Global Health EstimatesØ 'EMEUAØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIRASINMØ B Ø Suicide DataØ'EMEUAØ7NQKDØHEAKSHØ/QGAMIRASINM 8T Ø : Ø (TAMG Ø & Ø +NRSEQR Ø - Ø Ø 2TRCH Ø .Ø ØØ#HAKKEMGIMGØLEMSAKØHEAKSHØQEKASEDØ RSIGLAØ IMØ #HIMAØ 3XRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ

LESA AMAKXRIRØ ))Ø )MSEQUEMSINMRØ ALNMGØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ Psychiatry Research, 255 Ø 9AMG Ø ,Ø (Ø Ø !OOKICASINMØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØRSIGLAØSHENQXØSNØ#HIMEREØRNCIESIERØ 3XMSHERIRØ AMDØ MEVØ DIQECSINMRØ 3ingapore Medical Journal, 48 Ø 


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

07

ADDRESSING STIGMA IN LOCAL AUTHORITIES THROUGH SPORTS AUTHOR: Roi Kinti Ú$RÚOFÚ3OCIOLOGY Ú$IRECTORATEÚOFÚ3OCIALÚ0OLICYÚANDÚ(EALTHÚOFÚTHEÚ-UNICIPALITYÚOFÚ'ALATSI

INTRODUCTION

DeÀnition of stigma in mental illness

4HEØ ONKICXØ OAOEQØ IMSEMDRØ SNØ DELNMRSQASEØ A ØHNVØRONQSRØCAMØOKAXØAØQNKEØIMØSHEØOQNLNSINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ B Ø HEKOØ CHAMGEØ SHEØ VAXØ LEMSAKØIKKMERRØIRØOEQCEIUEDØIMØKNCAKØATSHNQISIERØ 4HEØOQIMCIOAKØGNAKØIRØSNØRHNVØSHASØSHEØCQEASINMØ NFØAØRSQNMGØAMDØCNMCQESEØKIMJØBESVEEMØLEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ RONQSRØ CAMØ BEØ ACHIEUEDØ SHQNTGHØ RONQSØEUEMSRØASØKNCAKØATSHNQISIER

!CCNQDIMGØSNØSHEØ7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIYASINM Ø LEMSAKØ DIRNQDEQRØ CNLOQIREØ AØ BQNADØ QAMGEØ NFØ OQNBKELRØ VISHØ DIÛEQEMSØ RXLOSNLRØ (NVEUEQ Ø LEMSAKØ DIRNQDEQRØ AQEØ CHAQACSEQIYEDØ BXØ AØ CNLBIMASINMØ NFØ TMTRTAKØ SHNTGHSR Ø ELNSINMR Ø BEHAUINTQRØ AMDØ QEKASINMRHIORØ VISHØ NSHEQRØ 4HEØ LNRSØ CNLLNMØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ AQEØ RCHIYNOHQEMIA Ø DEOQERRINM Ø IMSEKKECSTAKØ DIRABIKISIERØ AMDØ RTBRSAMCEØ ABTREØ DIRNQDEQRØ %OIDELINKNGICAKØ RSTDIERØ HAUEØ RHNVMØ SHASØ NMEØ IMØFNTQØOENOKEØIMØSHEØVNQKDØVIKKØBEØAÛECSEDØBXØ LEMSAKØNQØMETQNKNGICAKØDIRNQDEQRØASØRNLEØONIMSØ IMØ SHEIQØ KIUER Ø AMDØ AQNTMDØ Ø LIKKINMØ OENOKEØ CTQQEMSKXØ RTÛEQØ FQNLØ LEMSAKØ IKKMERRERØ 7(/ Ø Ø 3OECIÜCAKKX Ø ISØ IRØ ERSILASEDØ SHASØ NMØ AØ GKNBAKØ RCAKEØ Ø LIKKINMØ OENOKEØ AQEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ DEOQERRINMØ AMDØ Ø LIKKINMØ OENOKEØ AQEØ RTÛEQIMGØFQNLØRCHIYNOHQEMIAØ/MØSHEØNMEØHAMD Ø SHEØ GQNVIMGØ MTLBEQØ NFØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ LEMSAKKXØ IKKMERRØ IRØ SHEØ OQIMCIOAKØ FACSNQØ FNQØ SHEØ QECNGMISINMØNFØSHEØILONQSAMCEØNFØLEMSAKØHEAKSH Ø AMDØNMØSHEØNSHEQØHAMD ØSHEØRNCIAKØCNMREPTEMCERØ NFØ SHEØ RNCIAKØ RSIGLAØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMSRØ BQIMGØ ABNTSØ RTBRSAMSIAKØ ÜMAMCIAKØ BTQDEMØ NMØ SHEØ OTBKICØ HEAKSHØ BTDGESRØ NFØ EACHØ RSASEØØ

STATEMENT OF THE PROBLEM 4HEØ OTQONREØ NFØ SHEØ OQEREMSØ AQSICKEØ IRØ SNØ ELOHARIYE Ø SHQNTGHØ KISEQASTQEØ QEUIEV Ø SHEØ TREFTKMERRØ NFØ RONQSRØ IMØ SHEØ OQEUEMSINMØ AMDØ EWSIMCSINMØ NFØ RSIGLAØ AGAIMRSØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØLEMSAKØIKKMERRERØ4HEØAQSICKEØCNMCKTDERØSNØ a set of proposed sport events and initiatives VHICHØ CNTKDØ BEØ RTOONQSEDØ BXØ KNCAKØ RNCIESIERØ 4HEREØACSINMRØAQEØIMCKTDEDØIMØSHEØFQALEVNQJØNFØ SHEØ IMRSISTSINMAKØ QNKEØ NFØ SHEØ KNCAKØ GNUEQMLEMSØ administration and are based on the advantages NFØRSQTCSTQERØAMDØREQUICERØVHICHØSHEXØLAXØNÛEQØ SNØSHEØCISIYEM


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

-EMSAKØ IKKMERRERØ AQEØ QNNSEDØ IMØ AØ QAMGEØ NFØ BEHAUINQAKØ AMDØ ELNSINMAKØ RXLOSNLRØ NFØ SHEØ OASIEMSØAMDØAQEØRTQCHAQGEDØVISHØDAQJØCNKKECSIUEØ QEOQEREMSASINMRØ 4HEØ LEDICAKØ AOOQNACHØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ IRØ RISTASEDØ IMØ SHEØ 7ERSØ DTQIMGØ SHEØ ,ASEØ -IDDKEØ !GERØ ÅHEØ repression of unreason,ØARØSHEØSNSAKISXØNFØRNCIAKKXØOQNUNCASIUEØ LAMIFERSASINMRØAQEØCAKKEDØBXØ&NTCATKS ØIMCKTDIMGØ LEMSAKØ DIRNQDEQR Ø IRØ LAMIFERSEDØ VISHIMØ AØ QASINMAKØ EQAØ FNQØ SHEØ OQNSECSINMØ NFØ SHEØ TQBAMØ FALIKXØ AMDØ SHEØ CNKKECSIUEØ IDEMSISXØ FQNLØ SHEØ RXLBNKICØ SHQEASØ NFØ bLADMERRcØ 4HEØ RSIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ IRØ AØ CNLOKEWØ OQNCERRØ VHICHØ IRØ DEUEKNOEDØ VISHIMØ RNCIAKØ IMSEQACSINMRØ AMDØ DXMALICRØNFØRNCIAKØQEKASINMRHIORØ4HEØAGNMXØFNQØ TMIFNQLISXØ AMDØ OTQISXØ NFØ RNCIESXØ KEADRØ SNØ SHEØ LAQGIMAKIYASINMØNFØSHEØLEMSAKKXØIKK ØAØCNMDISINMØ which in turn hinders the prevention of OQEȫTDICERØCNMCEQMIMGØLEMSAKØIKKMERRØAMDØSHEIQØ QECNUEQXØ 4HEØ RSIGLA Ø ARØ DEÜMEDØ BXØ 'NÛLAMØ ØCNMCEQMRØÜQRSKXØRNCIAKØQEKASINMRHIORØAMDØ RECNMDKXØMASTQAKØCHAQACSEQIRSICRØ)MØSHEIQØRSTDXØ ABNTSØ SHEØ VAXRØ IMØ VHICHØ RSIGLAØ AÛECSRØ SHEØ KIUERØNFØOASIEMSRØVISHØRCHIYNOHQEMIAØIMØ'EQLAMX Ø 3CHTKYEØAMDØ!MGEQLEXEQØ ØIMDICASEDØFNTQØ DILEMRINMRØ NFØ RSIGLA Ø VHICHØ AQEØ QEKASEDØ SNØ A Ø IMSEQOEQRNMAKØ QEKASINMRHIORØ NFØ SHEØ OASIEMS Ø TRTAKKXØ CNMCEQMIMGØ KILISEDØ OEQRNMAKØ CNMSACSR Ø B ØRNCIAKØOEQCEOSINMRØCNMCEQMIMGØLEMSAKØIKKMERR Ø ARØ OQNȫECSEDØ SHQNTGHØ LEDIAØ AMDØ LNUIER Ø C Ø KEGAKØQEGTKASINMRØCNMCEQMIMGØSHEØIKKMERRØAMDØSHEØ OQNUIDEDØRNCIAKØRSQTCSTQERØAMDØREQUICER ØAMDØD Ø ACCERRØNFØSHEØOASIEMSØSNØRNCIAKØQNKER ØARØSHNREØNFØ SHEØOQNFERRINMAKØNQØHTRBAMDØ !Ø CQTCIAKKXØ FACSNQØ FNQØ SHEØ DERSIGLASIRASINMØ NFØ SHEØ LEMSAKKXØ IKKØ IRØ SHEØ DIRSIMCSINMØ BESVEEMØ REKF RSIGLASIRASINMØ AMDØ RNCIAKØ RSIGLAØ 4HEØ ÜQRSØ NMEØ QEFEQRØ SNØ OEQRNMAKØ EWOEQIEMCERØ AMDØ perceptions of the person bearing stigmatising ASSQIBTSER Ø MALEKXØ OENOKEØ VISHØ RSEQENSXOICAKØ CHAQACSEQIRSICR ØRTCHØARØSHEØLEMSAKKXØIKKØ4HEREØ OEQRNMRØ AQEØ TRTAKKXØ RNCIAKIYEØ ARØ TMDEQUAKTEDØ LELBEQRØ NFØ RNCIESX Ø AØ OEQCEOSINMØ CTKSIUASIMGØ FEEKIMGRØ NFØ RHALEØ AMDØ DIRCQILIMASINM Ø AØ DECQEAREØIMØFTMCSINMAKISXØAMDØMEGASIUEØFEEKIMGRØ #NQQIGAM Ø$QTRRØØ0EQKICJ Ø Ø/MØSHEØNSHEQØ HAMD ØRNCIAKØRSIGLAØQEFEQRØSNØAØCNLBIMASINMØNFØ OEQCEIUEDØ DAMGEQNTRMERRØ AMDØ RNCIAKØ DIRSAMCEØ :AQSAKNTDIØØ-ADIAMNR Ø 2EREAQCHØÜMDIMGRØCNMUEQGEØSHASØRSIGLAØIRØAØ CQTCIAKØFACSNQØFNQØSHEØKIFEØNFØSHEØOASIEMSØ3NCIAKØ IRNKASINMØ DESEQINQASERØ SHEØ AKQEADXØ BTQDEMEDØ ORXCHNKNGICAKØ RSASEØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMSØ "EHAUINTQRØ BAREDØ NMØ DIRCQILIMASINM Ø VHICHØ IMØ LAMXØCARERØCNMRSISTSEØAMØNUEQØEWAGGEQASINMØBXØ SHEØLEDIAØAMDØSHEØILLEDIASEØKIMJAGEØNFØLEMSAKØ

HEAKSHØ AMDØ CARERØ NFØ IMSEQOEQRNMAKØ UINKEMCEØ 3TJEK Ø Ø EWACEQBASEØ REKF RSIGLASIRASINMØ NFØSHEØOASIEMSØKEADIMGØSNØHIRHEQØEWCKTRINMØFQNLØ RNCIAKØKIFEØ"XQME Ø Ø

DeÀnition of sports !SØ SHEØ BEGIMMIMGØ NFØ SHEØ SHØ CEMSTQXØ -AWØ 7EBEQØ IMØ HIRØ VNQJØ “Protestant ethic and the spirit of capitalism” attempted to connect OHXRICAKØ EWEQCIREØ AMDØ QASINMAKØ RNCIESX Ø SHEØ KNGICØSHASØDIRCAQDRØIMRSICSIUEØEMȫNXLEMSØNFØKIFEØ SHQNTGHØKIGHSHEAQSEDØCHNICERØNFØEMSEQSAIMLEMSØ AMDØ RONQSRØ 7EBEQ Ø Ø $TQIMGØ SHEØ ONRS VAQØ OEQINDØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ KEIRTQEØ SILEØ AMDØ RTBREPTEMSKXØ EMSEQSAIMLEMS Ø DEÜMEDØ SHEØ ÜEKDØ FNQØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ CISIYEMRaØ IMSEQERSØ FNQØ RONQSØ EUEMSRØ 4NDAX Ø IMØ SHEØ LNDEQMØ EQA Ø VISHØFARS OACEDØDAIKXØKIUER ØAØOEQRNMØQERNQSRØSNØ OHXRICAKØEWEQCIREØAMDØRONQSRØARØAØRCIEMSIÜCAKKXØ documented and appropriate means for the EMHAMCELEMSØ NFØ HIRHEQØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSH !CCNQDIMGØSNØSHEØ#NTMCIKØNFØ%TQNOE ØRONQSRØ AQEØ DEÜMEDØ ARØ “all forms of physical activity which, through casual or organized participation, aim at expressing or improving physical ÞTNESSÚ ANDÚ MENTALÚ WELL BEING Ú FORMINGÚ SOCIALÚ relationships or obtaining results in competition at all levels”4HEQEFNQE Ø RONQSRØ AQEØ LNQEØ SHAMØ AØOQACSICAKØBNDXØEWEQCIREØ/MEaRØNOONQSTMISXØSNØ OAQSICIOASEØAMDØEMȫNXØRONQSRØAMDØFQEEØEWEQCIREØ IRØAØHTLAMØQIGHSØ3ONQSØIRØARRTLEDØARØAØLEAMRØ SNØOQNLNSEØRNCIAKØCNHERINMØAMDØACCEOSAMCEØ)MØ Ø+NÜØ!MMAM ØSHEØ3ECQESAQXØ'EMEQAKØNFØSHEØ 5MISEDØ.ASINMRØASØSHEØSILE ØELOHARIREDØ “Sport can play a role in improving the lives of individuals; not only individuals, I might add, BUTÚWHOLEÚCOMMUNITIESÚ)ÚAMÚCONVINCEDÚTHATÚTHEÚ time is right to build on that understanding, to encourage governments, development agencies and communities to think how sport can be INCLUDEDÚ Ú INÚ THEÚ MIDSTÚ OFÚ POVERTY Ú DISEASEÚ ANDÚ CONßICTdØ)QEKAMD 0IOEQØØ7EIMEQS Ø 4HEØ VEKK JMNVMØ RAXIMGØ NFØ 4HAKERØ NFØ -IKESTRØ “healthy in body, resourceful in soul and of readily teachable nature” Ø AMRVEQIMGØ SNØ SHEØ PTERSINMØ NFØ VHNØ IRØ SHEØ HAOOIEQØ IMDIUIDTAK Ø CNMÜQLRØ MTLEQNTRØ RSTDIERØ MNSIMGØ RIGMIÜCAMSØ QEDTCSINMRØIMØKEUEKRØNFØRSQERRØAMDØDEOQERRINMØIMØ IMDIUIDTAKRØ OAQSICIOASIMGØ IMØ EWEQCIREØ QEGILEMRØ 1. White Paper - White Paper on Sport {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007) 936} / CKD/2007/0391 Įnaů͕ aǀaiůaďůe at͗ hƩpƐ͗//eƵr-ůedž.eƵropa. eƵ/ůeŐaů-Đontent/EE/dyd/͍ƵriсCE>Eyй352007C0391


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

CNLOAQASIUEKXØ SNØ OENOKEØ QECEIUIMGØ LEDICASINMØ 7IOÝI Ø2ESHNQRSØØ,AMDEQR Ø Ø4HEØLESA AMAKXRIRØ NFØ Ø RSTDIERØ IMØ AØ QEFEQEMCEØ OEQINDØ FQNLØ Ø SNØ Ø MNSEDØ SHASØ FQEPTEMSØ EMGAGELEMSØ IMØ AEQNBICØ EWEQCIREØ AÛECSRØ LNNDØ ONRISIUEKXØ 2EEDØ Ø "TCJ Ø Ø !CCNQDIMGØ SNØ 2AGKIMØAMDØ7IKRNMØ ØDTQIMGØSHEØCNTQREØNFØ OHXRICAKØEWEQCIREØAØCHAMGEØIMØBNDIKXØSELOEQASTQEØ IRØCATREDØBECATREØNFØSHEØIMCQEAREDØCEMSQAKØAMDØ OEQIOHEQAKØMEQUNTRØACSIUISXØNFØSHEØBQAIMØARØVEKKØARØ SHEØQEDTCSINMØNFØLTRCTKAQØEWOAMRINMØILOQNUIMGØ SHEØOEQRNMaRØLNNDØ$TQIMGØEWEQCIRE ØDNOALIME Ø MNQEOIMEOHQIME Ø EOIMEOHQIMEØ AMDØ REQNSNMIMØ HNQLNMERØ AQEØ AÛECSED Ø HNQLNMERØ SHASØ AQEØ used in the treatment against depression and RCHIYNOHQEMIAØ 4HEREØ HNQLNMERØ AKRNØ IMCQEAREØ QEKEAREDØEMDNQOHIMRØVHICHØAQEØCHAQACSEQIYEDØARØ MASTQAKØNOINIDRØSHASØFTMCSINMØARØOAIMØQEDTCEQRØ 2EREAQCHØ ÜMDIMGRØ DELNMRSQASEØ ARØ AØ OQNLIRIMGØ OQACSICEØ SHEØ DIQECSØ AMDØ OEQRNMAKØ CNMSACSØ BESVEEMØ HEAKSHXØ ONOTKASINMØ AMDØ LELBEQRØ NFØ AØ GQNTOØ EWOEQIEMCIMGØ RNCIAKØ RSIGLASIRASINMØ 0ESSIGQEVØ Ø 4QNOO Ø Ø 4HQNTGHØQEREAQCHØISØHARØBEEMØMNSEDØSHASØOHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ BEØ ARØ EÛECSIUEØ ARØ LEDICASINMØ IMØ SQEASIMGØ AMWIESXØ AMDØ DEOQERRINM Ø AMDØ SHASØ ISØ CNMRSISTSERØ AØ SNNKØ FNQØ SHEØ EMHAMCELEMSØ NFØ AØ OEQRNMaRØ SQTRSØ AMDØ REKF ERSEELØ &TQSHEQLNQE Ø QEGTKAQØ EWEQCIREØ CAMØ QEDTCEØ SHEØ DAMGEQØ NFØ DEUEKNOIMGØDELEMSIAØBXØAKLNRSØAØSHIQD ØSHQNTGHØ the enhancement of the cognitive function of SHEØ BQAIMØ AMDØ SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ LELNQXØ 2EMDIØ ESØ AK Ø Ø 3STDIERØ HAUEØ MNSEDØ SHEØ ONRISIUEØILOACSØNFØEWEQCIREØNMØOEQRNMRØRTÛEQIMGØ FQNLØDEOQERRINMØAMDØSNØAØKERREQØEWSEMSØNMØSHNREØ RTÛEQIMGØFQNLØRCHIYNOHQEMIAØ&QIEDQICH Ø Ø &TQSHEQØ QEREAQCHØ QERTKSRØ RTOONQSØ SHEØ ONRISIUEØ ILOACSØ NFØ FNNSBAKKØ NMØ SHEØ ORXCHNRNCIAKØ MEEDRØ NFØLEMSAKØHEAKSHØOASIEMSRØ$AQNMGJALARØESØAK Ø  "ERIDERØSHEØONRISIUEØEÛECSRØNFØEWEQCIREØNMØ LEMSAKØHEAKSHØAMDØVEKKBEIMGØNFØOEQRNMRØSAJIMGØ OAQSØ IMØ RONQSIMGØ ACSIUISIER Ø KISEQASTQEØ RHNVRØ SHEØ ILONQSAMSØ RNCIN ELNSINMAKØ FTMCSINMIMGØ NFØ RONQSØ /QGAMIYEDØ RONQSIMGØ ACSIUISIERØ ELEQGEØ ARØ AMØ EWSQELEKXØ CNLOKEWØ RNCIAKØ AQEAØ VHEQEØ OENOKEØSAJEØOAQSØ,EIRTQE SILEØRONQSØACSIUISIERØ NQØ AKSEQMASIUEKXØ bACSIUEØ QECQEASINMcØ ACSIUISIERØ are understood as activities that are conducted AILIMGØ FNQØ QEKAWASINM Ø HEAKSHØ AMDØ VEKKMERRØ NQØ EMȫNXLEMSØ Ø `4QADISINMAKaØ RONQSØ IRØ AKRNØ NFØ CQTCIAKØ ILONQSAMCEØ HAUIMGØ FNQLAKØ NOEQASINMAKØ QTKERØ3ONQSØQEIMUIGNQASERØSHEØBNDXØAMDØEMRTQERØ 2. ĐĐorĚinŐ to the EaƟonaů Sport anĚ ĐƟǀe ZeĐreaƟon PoůiĐLJ &raŵeǁorŬ oĨ ƵƐtraůia.

SHEØ VEKK BEIMGØ AMDØ LEDICAKØ ÜSMERRØ NFØ SHEØ IMDIUIDTAKØ)SØACSIUASERØKASEMSØLEMSAKØONVEQRØNFØ SHEØIMDIUIDTAK ØLNBIKIRERØHIRHEQØbLEMSAKØRSNCJcØ AMDØ ACSIUASERØ FQIEMDKXØ QEKASINMRHIORØ AMDØ SEALØ ROIQISEDMERRØ3XRSELASICØEWEQCIREØVNQJRØNMØSHEØ BARIRØ NFØ GNAK ASSAIMLEMS Ø HAMDKIMGØ CNKKECSIUEØ UICSNQXØAMDØDEFEAS ØAMDØOQNUIDERØNTSKESRØFNQØSHEØ TSIKIYASINMØNFØKEIRTQEØSILEØSHQNTGHØLISIGASINMØNFØ KNMEKIMERRØAMDØIMSQNUEQRINMØ (NVEUEQ Ø FNQØ RNLE Ø LEDITL IMSEMRISXØ OHXRICAKØACSIUISXØIRØLNRSØRTISABKXØQECNLLEMDEDØ ARØ AØ FNQLØ NFØ EWEQCIREØ FNQØ SHEØ LEMSAKKX IKKØ OASIEMS Ø ARØ EUIDEMCEØ RHNVØ SHASØ CNLOESISIUEØ RONQSØ CAMØ BTQDEMØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ NFØ SHEØ OASIEMSØBXØSQIGGEQIMGØFACSNQRØSHASØCATREØAMWIESXØ "ATLAM Ø Ø3TCHØFACSNQRØCNTKDØBEØOQERRTQEØ FNQØ RTCCERR Ø OQNKNMGEDØ HNTQRØ NFØ SQAIMIMGØ AMDØ RTBREPTEMSKXØ SHEØ DIRSAMCIMGØ NFØ SHEØ OASIEMSØ FQNLØ HIRHEQØ HNLEØ AMDØ FALIKX Ø SHEØ MEGASIUEØ ELNSINMAKØ EÛECSØ NFØ IMȫTQXIMȫTQIERØ AMDØ NSHEQØ IMSEQOEQRNMAKØ QEKASINMRHIOØ OQNBKELRØ 7IERE "ȫNQMRSAK Ø 

THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN ADDRESSING STIGMA !UAIKABKEØ IMFNQLASINMØ CNMÜQLRØ SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ MASINMAKØ AMDØ KNCAKØ IMISIASIUERØ IMØ QEDTCIMGØ OQEȫTDICERØ AGAIMRSØ OENOKEØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ 4HEØ ILOQNUELEMSØNFØSHEØVEKK BEIMGØNFØOENOKEØVISHØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØIMCKTDERØSHEØOQNUIRINMØ NFØEÛECSIUEØSQEASLEMSRØAMDØRNCIAKØIMSEQUEMSINMRØ BAREDØNMØELOKNXLEMSØOQNGQALLER ØCNTMREKKIMGØ ACSIUISIERØSNØRTOONQSØSHEØFALIKXØNFØSHEØLEMSAKKX IKKØ OASIEMS Ø ARØ VEKKØ ARØ OTBKICØ EDTCASINMAKØ OQNGQALLERØ SNVAQDRØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ NQØ SAQGESIMGØ ROECIÜCØ SAQGESØ GQNTORØ RTCHØ ARØ SHEØ OTOIKØ ONOTKASINMØ !MNSHEQØ VAXØ SNØ QEDTCEØ RSIGLAØAMDØHEKOØOENOKEØRTÛEQIMGØFQNLØLEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ IRØ SHQNTGHØ SHEIQØ OAQSICIOASINMØ IMØ RONQSIMGØ ACSIUISIERØ #NLBASIMGØ RSIGLA Ø LNQENUEQ ØIRØBAREDØNMØLEMSAKØHEAKSHØOASIEMSRaØ QIGHSRØ ARØ GTAQAMSEEDØ ASØ MASINMAKØ KEUEKØ ARØ VEKKØ ARØ NMØ SHEØ BARIRØ NFØ IMSEQMASINMAKØ QERNKTSINMR Ø DECIRINMRØAMDØOACSRØNFØGEMEQAKØIMSEQERSØFNQØSHEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

protection of human rightsØ !CCNQDIMGØSNØSHEØ5MISEDØ.ASINMRØ#NMUEMSINM Ø OEQRNMRØVISHØDIRABIKISIERØIMKTDEØSHNREØRTÛEQIMGØ FQNLØ KNMG SEQLØ OHXRICAK Ø LEMSAK Ø IMSEKKECSTAKØ NQØREMRNQXØDIRABIKISIERØHIMDEQIMGØSHEIQØEÛECSIUEØ OAQSICIOASINMØIMØRNCIESXØNMØAMØEPTAKØBARIRØVISHØ NSHEQRØ %5 Ø AMDØ ROECIÜCAKKXØ SHEØ #HAQSEQØ NFØ &TMDALEMSAKØ2IGHSRØNFØSHEØ%5ØOQNHIBISRØEUEQXØ DIRCQILIMASINMØ NMØ SHEØ GQNTMDRØ NFØ DIRABIKISXØ !QSICKEØ Ø VHIKEØ ISØ QECNGMIRERØ SHEØ QIGHSØ NFØ OEQRNMRØ VISHØ DIRABIKISIERØ SNØ BEMEÜSØ FQNLØ LEARTQERØ DERIGMEDØ SNØ EMRTQE Ø IMSEQØ AKIA Ø SHEIQØ OAQSICIOASINMØIMØRNCIAKØKIFEØ!QSICKEØ 4HIRØ DERJØ KISEQASTQEØ QEUIEVØ VARØ CNMDTCSEDØ through various sources of information GASHEQEDØIMØSHEØ7NQKDØ7IDEØ7EBØAMDØAØQEUIEVØNFØ QECEMSØKISEQASTQE ØCNMCKTDIMGØSNØSHEØQECNQDIMGØNFØ ACSINMRØAMDØRSQASEGIERØFNQØOENOKEØEWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ 4HEREØ ACSIUISIERØ AMDØ RSQASEGIERØ AQEØ SNØ BEØ ILOKELEMSEDØ BXØ CISIERØ NQØ AQEØ DERIGMEDØ BXØ SHEØ CEMSQAKØ ADLIMIRSQASINMØ NFØ SHEØRSASEØIMØSHEØFNQLØNFØ.ASINMAKØ!CSINMØ0KAMR Ø AVAQEMERRØCALOAIGMR ØOQERCQIOSINMØNFØRONQSIMGØ ACSIUISIER Ø NQGAMIYASINMØ NFØ RONQSIMGØ EUEMSR Ø DQAàIMGØNFØMASINMAKØ$IQECSIUER ØESC !ØSXOICAKØEWALOKEØIRØSHEØNMEØNFØSHEØGNUEQMLEMSØ NFØ .NQSHEQMØ )QEKAMDØ VISHØ AØ CNMRSAMSØ AMDØ OEQRIRSEMSØ OQEREMCEØ IMØ OQNLNSIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØNFØSHEØONOTKASINM ØRNCIAKØIMCKTRINMØNFØSHEØ LEMSAKKX IKKØAMDØSHEØKIàIMGØNFØSHEØRNCIAKØRSIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ IMCKTDEDØ IMØ SHEØ DQAàIMGØ NFØ 3. /nĚiĐaƟǀeůLJ ŵenƟoninŐ the ĨoůůoǁinŐ͗ a) hniǀerƐaů eĐůaraƟon oĨ ,Ƶŵan ZiŐhtƐ (10/12/194ϴ)͕ ď) /nternaƟonaů Coǀenant on eĐonoŵiĐ͕ ƐoĐiaů anĚ ĐƵůtƵraů riŐhtƐ (19/12/1966)͕ aƐ ǁeůů aƐ other internaƟonaů tedžtƐ oĨ ƐpeĐiĮĐ natƵre ƐƵĐh aƐ the Đ) eĐůaraƟon oĨ ,aǁaii / //͕ Ě) ZeŐƵůaƟon PropoƐaů Z ϴ3/2 Ĩor the ProteĐƟon oĨ PerƐonƐ ƐƵīerinŐ Ĩroŵ Dentaů iƐorĚer anĚ půaĐeĚ aƐ /nǀoůƵntarLJ PaƟentƐ ǁhiĐh ǁaƐ aĐĐepteĚ ďLJ the CoŵŵiƩee oĨ DiniƐterƐ oĨ the CoƵnĐiů oĨ EƵrope (22/02/19ϴ3)͕ e) eĐůaraƟon on the ZiŐhtƐ anĚ >eŐaů ProteĐƟon oĨ Dentaů ,eaůth PaƟentƐ (17/10/19ϴ9)͕ Ĩ) ZeĐoŵŵenĚaƟon 1235 oĨ the ParůiaŵentarLJ PůenarLJ oĨ the CoƵnĐiů oĨ EƵrope (12/04/1994)͕ Ő) DaĚriĚ eĐůaraƟon on EthiĐaů StanĚarĚƐ Ĩor PƐLJĐhiatriĐ PraĐƟĐe (25/0ϴ/1996)͕ h) ZeƐoůƵƟon oĨ the CoƵnĐiů oĨ the EƵropean hnion on the proŵoƟon oĨ ŵentaů heaůth (1ϴ/11/1999)͕ i) White Paper on the proteĐƟon oĨ hƵŵan riŐhtƐ anĚ ĚiŐnitLJ oĨ perƐonƐ ƐƵīerinŐ Ĩroŵ ŵentaů ĚiƐorĚer anĚ eƐpeĐiaůůLJ thoƐe inǀoůƵntariůLJ půaĐeĚ in pƐLJĐhiatriĐ eƐtaďůiƐhŵentƐ͕ ũ) ZeĐoŵŵenĚaƟon oĨ the CoŵŵiƩe oĨ DiniƐterƐ oĨ the CoƵnĐiů oĨ EƵrope on the proteĐƟon oĨ hƵŵan riŐhtƐ anĚ ĚiŐnitLJ oĨ perƐonƐ ǁith ŵentaů ĚiƐorĚerƐ (22/09/2004).

ISRØ .ASINMAKØ !CSINMØ 0KAMR The government NFØ 3CNSKAMD Ø OTBKIRHEDØ IMØ Ø AØ 'TIDAMCEØ 0AOEQØ VISHØ GTIDEKIMERØ NMØ SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ OHXRICAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ NFØ OENOKEØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ IKKMERRØ ARØ VEKKØ ARØ SHEØ -EMSAKØ (EAKSHØ 0NKICXØ $NCTLEMSØ FNQØ 3CNSKAMD Ø Towards a Mentally Flourishing Scotland: Policy and Action Plan 2009–2011 wherein the orientation of government initiatives towards SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ SHEØ OHXRICAKØ CNMDISINMØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØOASIEMSRØIRØEWOKICISKXØLEMSINMED 0QNONRAKRØ BXØ SHEØ .NQSHEQMØ )QEKAMDØ (NTREØ NFØ 3ONQSØ Ø AMDØ NFØ 4HEØ .ASINMAKØ #EMSQEØ NFØ -EMSAKØ (EAKSHØ 2EREAQCH Ø )MFNQLASINMØ AMDØ 7NQJFNQCEØ$EUEKNOLEMSØNFØ.EVØ:EAKAMDØ Ø FNQØCNLBASIMGØLEMSAKØHEAKSHØRSIGLAØELOHARIYEØ SHEØCQTCIAKØILONQSAMCEØNFØTMDEQRSAMDIMGØNFØSHEØ SEQLRØNFØLEMSAKØHEAKSHØAMDØVEKK BEIMGØSHQNTGHØ programmes of information dissemination and AVAQEMERRØ ACSIUISIER Ø SAQGESIMGØ LELBEQRØ NFØ RONQSIMGØ FACIKISIERØ AMDØ LELBEQRØ NFØ IMUNKUEDØ NQGAMIYASINMRØ 4HEØ CISXØ NFØ .EVØ 9NQJØ KATMCHEDØ AØ comprehensive programme for improving ACCERRØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ AMDØ KIàIMGØ SHEØ NBRSACKERØSNØSQEASLEMSØBECATREØNFØSHEØRSIGLAØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMSØ 4HQEE PTAQSEQRØ NFØ SHEØ OQNGQALLEaRØ BTDGESØ AQEØ CNUEQEDØ BXØ SHEØ CISXaRØ FTMDRØ 4HEØ OQNGQALLEØ EMSISKEDØ 4HQIUE.9#ØVARØNÞCIAKKXØKATMCHEDØIMØ.NUELBEQØ ØEMCNLOARRIMGØOQEUEMSINMØAMDØSQEASLEMSØ ACSINMRØNFØLEMSAKØIKKMERRØASØKNCAKØKEUEKØSHQNTGHØ CNNOEQASINMØ VISHØ Ø OTBKICØ REQUICERØ AMDØ Ø OQIUASEØ REQUICERØ )MFNQLASINMØ DIRRELIMASINMØ actions concerned informing and educating SEACHIMGØ OQNFERRINMAKRØ VNQJIMGØ IMØ MTQREQXØ RCHNNKRØ NFØ SHEØ CISX Ø SHEØ DERIGMØ NFØ RCQEEMIMGØ of depressive disorders and the provision of SQEASLEMSØFNQØLNSHEQRØAMDØOQEGMAMSØVNLEMØ!Ø 4. See in thiƐ reƐpeĐt͗ a) dhe aŵĨorĚ Zeǀieǁ oĨ Dentaů ,eaůth anĚ >earninŐ iƐaďiůitLJ (Eorthern /reůanĚ). Dentaů ,eaůth /ŵproǀeŵent anĚ Weůů-einŐ ʹ PerƐonaů͕ PƵďůiĐ anĚ PoůiƟĐaů /ƐƐƵe͕ 2007͕ ď) ,eaůth͕ SoĐiaů SerǀiĐe anĚ PƵďůiĐ SaĨetLJ͕ 20009͕ eůiǀerinŐ the aŵĨorĚ ǀiƐion. dhe reƐponƐe oĨ Eorthern /reůanĚ edžeĐƵƟǀe to the aŵĨorĚ reǀieǁ oĨ ŵentaů heaůth anĚ ůearninŐ ĚiƐaďiůitLJ - ĐƟon Půan 2009-2011 anĚ 2012-2015. 5. SĐoƫƐh 'oǀernŵent͕ 200ϴ͕ Dentaů ,eaůth in SĐotůanĚ͗ /ŵproǀinŐ the PhLJƐiĐaů ,eaůth anĚ Weůů-einŐ oĨ thoƐe EdžperienĐinŐ Dentaů iůůneƐƐ͗ hƩp͗//ǁǁǁ.ƐĐotůanĚ.Őoǀ. ƵŬ/PƵďůiĐaƟonƐ/200ϴ/11/2ϴ15221ϴ/16 6. doǁarĚƐ a DentaůůLJ &ůoƵriƐhinŐ SĐotůanĚ͗ PoůiĐLJ anĚ ĐƟon Půan 2009-2011͗ hƩp͗//ǁǁǁ.ƐĐotůanĚ.Őoǀ.ƵŬ/ PƵďůiĐaƟonƐ/2009/05/06154655/0 7. dhe oĸĐiaů ǁeďpaŐe oĨ the proŐraŵŵe͗ hƩpƐ͗// thriǀenLJĐ.ĐitLJoĨneǁLJorŬ.ƵƐ/


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

FTQSHEQØOQE OKAMMEDØACSINMØIRØSHEØAKKNCASINMØNFØ Ø AOAQSLEMSRØ FNQØ SHEØ ACCNLNDASINMØ FNQØ SHEØHNLEKERRØLEMSAKKXØIKK 4HEØNÞCIAKØQECNLLEMDASINMØNFØSHEØ.ASINMAKØ )MRSISTSEØFNQØ(EAKSHØAMDØ#AQEØ%WCEKKEMCEØ.)#% Ø NFØ%MGKAMDØFNQØOEQRNMRØVISHØLIKDØSNØLNDEQASEØ DEOQERRINMØIRØSHEØOAQSICIOASINMØIMØAOOQNWILASEKXØ SHQEEØ RONQSIMGØ ACSIUISXØ RERRINMRØ EACHØ VEEJ Ø KARSIMGØ AQNTMDØ FNTQSXØ ÜUEØ LIMTSERØ TOØ SNØ AMØ HNTQ Ø FNQØ AØ OEQINDØ NFØ Ø SNØ Ø VEEJRØ 4HEØ GEMEQAKØOQACSISINMEQØIRØSHEØNMEØSHASØCAMØARRIRSØ CNMCEQMIMGØ SHEØ FNQLØ NFØ ACSIUISXØ BERSØ RTISIMGØ SHEØ MEEDRØ NFØ EACHØ OASIEMSØ (NVEUEQ Ø FNQØ SHEØ REKECSINMØNFØSHEØRTISABKEØACSIUISXØSHEØVEBOAGEØ 0QERCQIOSINMØ FNQØ %WEQCIREØ IRØ AUAIKABKEØ SNØ SHEØ CISIYEMRØ 4HEØ GNUEQMLEMSØ NFØ %MGKAMDØ SNGESHEQØ VISHØ SHEØ 3ONQSØ AMDØ 2ECQEASINMØ !KKIAMCEØ CQEASEDØ SHEØ ÜQRSØ -EMSAKØ (EAKSHØ #HAQSEQØ FNQØ 3ONQS OQNLNSIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ SHEØ ÜEKDØ NFØ RONQSØ AMDØQECQEASINMØ!ILIMGØSNØKIàØSHEØIDENKNGIERØNFØ RSIGLAØAQNTMDØLEMSAKØHEAKSH ØSHEØ#HAQSEQØHARØ BEEMØRIGMEDØBXØSHEØKAQGERSØRONQSØNQGAMIYASINMRØ NFØSHEØCNTMSQXØ4HEØGNUEQMLEMSØHARØCNLLISEDØ to cover part of the funding of the activities for AØCEQSAIMØSILEØOEQINDØ 4HEØ 3ONQSØ %MGKAMDØ AMDØ 4HEØ -EMSAKØ (EAKSHØ #HAQISXØ-IMDØAQEØIMØCKNREØCNNOEQASINMØNÛEQIMGØ AØ KAQGEØ RCAKEØ OQNGQALLEØ AILIMGØ LAIMKXØ ASØ ILOQNUIMGØ SHEØ KIUERØ NFØ Ø LEMSAKKXØ IKKØ OEQRNMRØRTÛEQIMGØFQNLØDEOQERRINMØAMDØAMWIESX Ø SHQNTGHØRONQSØ4HEØOQNGQALLEØIRØILOKELEMSEDØ IMØEIGHSØAQEARØNFØSHEØCNTMSQXØNÛEQIMGØRTOONQSØ SEALR Ø CNTMREKKIMGØ RERRINMRØ AMDØ IMFNQLASINMØ RERRINMRØFNQØSHEØLNBIKIRASINMØNFØSHEØLEMSAKKXØIKKØ IMØNQDEQØSNØIMCNQONQASEØRONQSØIMØSHEIQØKIUERØ0AQSØ NFØSHEØFTMDIMGØRSELRØFQNLØMASINMAKØRNTQCERØ )MØ *AMTAQXØ Ø IMØ %MGKAMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ CHAQISIERØ -).$Ø AMDØ 2ESHIMJØ KATMCHEDØ SHEØ OQNGQALLEØ EMSISKEDØ 4ILEØ SNØ #HAMGE Ø SHEØ KAQGERSØ MASINMVIDEØ OQNGQALLEØ SNØ CNLBASØ stigmatisation and discrimination on LEMSAKØ HEAKSHØ GQNTMDRØ 4HEØ LAIMØ GNAKØ NFØ SHEØ OQNGQALLEØ VARØ SHEØ QEDTCSINMØ NFØ RSIGLAØ BXØ FACIKISASIMGØRNCIAKØCNMSACSRØBESVEEMØLELBEQRØ ϴ. PreƐĐripƟon Ĩor EdžerĐiƐe͕ ǁeďƐite͗ http͗//preƐĐription4edžerĐiƐe.Đoŵ/patientpƵďůiĐ/ ĐhooƐinŐ-the-riŐht-aĐƟǀitLJ/ 9. Ɉhe Dentaů ,eaůth Charter Ĩor Sport anĚ ZeĐreaƟon͗ httpƐ͗//ǁǁǁ.ƐportanĚreĐreation.orŐ.ƵŬ/poůiĐLJ/theŵentaů-heaůth-Đharter/introĚƵĐtion-to-the-ŵentaůheaůth-Đharter-Ĩor 10. DinĚ͕ ŵentaů heaůth ĐharitLJ͗ hƩpƐ͗//ǁǁǁ.ŵinĚ. orŐ.ƵŬ/inĨorŵation-ƐƵpport/tipƐ-Ĩor-eǀerLJĚaLJ-ůiǀinŐ/ phLJƐiĐaů-aĐƟǀitLJ-Ɛport-anĚ-edžerĐiƐe/

/MEØ NFØ SHEØ OQNȫECSaRØ OQNGQALLERØ VARØ 'ESØ -NUIMGØ 4HEØ OQNGQALLEØ IMCKTDERØ NQGAMIRIMGØ LNQEØSHAMØØEUEMSRØVISHIMØAØVEEJØIMØ/CSNBEQØ NFØ EUEQXØ XEAQØ 0AQSICIOASIMGØ IMØ SHEØ EUEMSRØ AQEØ OEQRNMRØ HAUIMGØ AMØ EWOEQIEMCEØ NFØ RNLEØ FNQLØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ SHEØ GEMEQAKØ OTBKICØ 0AQSICIOAMSRØ CNTKDØ EMGAGEØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø NÛEQIMGØ QEKAWEDØ RNCIAKØ CNMSACSØ BESVEEMØ SHNREØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AMDØ LELBEQRØ NFØ SHEØ GEMEQAKØ OTBKIC Ø ARØ VEKKØ ARØ IMØ NQGAMIYEDØ RONQSR Ø KIJEØ AØ GALEØ NFØ FNNSBAKKØ VHEQEØ EACHØ SEALØ CNLOQIREDØ NFØ LEMSAKKX IKKØ AMDØHEAKSHXØOEQRNMRØ)MØEACHØGALEØIMDIUIDTAKRØ AQEØOAQSICIOASIMGØEPTAKKXØAMDØVNQJIMGØSNVAQDRØ SHEØ CNLLNMØ NBȫECSIUEØ NFØ SHEØ SEALaRØ UICSNQXØ ,NMDNMØØ%UAMR ,ACJN Ø Ø !KSHNTGHØ SHEØ AFNQELEMSINMEDØ CARE RSTDXØ initiatives that were documented do not OQNUIDEØDESAIKRØAMDØLESHNDNKNGICAKØIMFNQLASINMØ QEGAQDIMGØSHEØVAXØIMØVHICHØSHEXØVEQEØDERIGMEDØ AMDØ ILOKELEMSED Ø ISØ IR Ø HNVEUEQ Ø AOOAQEMS Ø SHASØKNCAKØADLIMIRSQASINMØRNCIESIERØAQEØCAOABKEØ NFØ EMRTQIMG Ø SHQNTGHØ SHEIQØ IMRSISTSINMAKØ QNKEØ IMØ GNUEQMIMGØKNCAKØAÛAIQR ØSHEØADUAMSAGEØNFØCKNREØ OQNWILISXØSNØSHEØCISIYEMRØVISHØAMØEWOEQIEMCEØNFØ LEMSAKØIKKMERRØ4HEØNQGAMRØNFØKNCAKØGNUEQMLEMSØ OQNUIDEØIMØSHEIQØNQGAMIRASINMAKØRSQTCSTQEØRNCIAKØ REQUICERØ AMDØ RSQTCSTQERØ VHICHØ RSASTSIUEKXØ REQUEØ AMDØ TMDEQSAJEØ IMISIASIUERØ BEMEÜSSIMGØ SHEØ LEMSAKKXØ IKKØ !LNMGØ NSHEQR Ø REQUICERØ OQNUIDEDØ CNMCEQMØ SHEØ ORXCHNRNCIAKØ RTOONQSØ NFØ UTKMEQABKEØRNCIAKØGQNTOR ØIMCKTDIMGØSHEØLEMSAKKXØ IKK Ø IMFNQLASINMØ CNMCEQMIMGØ SHEIQØ QIGHSR Ø SHEØ CQEASINMØNFØLNSIUERØFNQØSHEIQØRNCIAKØACSIUASINM Ø SHEØ DERIGMØ AMDØ ILOKELEMSASINMØ NFØ ACSINMRØ SNØ OQNLNSEØCISIYEMRaØHEAKSHØ)SØLAXØBEØADDEDØSHASØ LTMICIOAKISIERØONRRERRØOAQJRØAMDØRONQSIMGØÜEKDRØ VHICHØ CAMØ HNRSØ ADȫTRSEDØ RONQSØ OQNGQALLERØ FNQØ SHEØ IMCKTRINMØ NFØ OEQRNMRØ EWOEQIEMCIMGØ LEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØ(NVEUEQ ØSHEQEØAQEØMNØ ÜMDIMGRØCKAILIMGØSHASØRSIGLAØIMØKNCAKØRNCIESIERØ AMDØ MEIGHBNQHNNDRØ HAUEØ BEEMØ QEDTCEDØ 'IUEMØ SHEØEWSEMSØNFØSHEØAGGQAUASIMGØCHAQACSEQIRSICRØNFØ LEMSAKØ HEAKSH Ø FNQØ SHEØ OEQRNMØ AMDØ SHEØ RNCIESXØ ARØ AØ VHNKE Ø KNCAKØ ADLIMIRSQASINMØ IMISIASIUERaØ with programmes and actions having sport as AØCEMSQAKØAWIRØCNTKDØVNQJØARØAØSNNKØNFØOQEUEMSINMØ AMDØ LISIGASINMØ AGAIMRSØ LEMSAKØ IKKMERRØ RSIGLA Ø AMDØ OEQHAORØ ARØ AØ CNLOKELEMSAQXØ SQEASLEMSØ LEARTQEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

CONCLUSION / RECOMMENDATIONS 4HEØALBISINMØNFØSHEØOQEREMSØAQSICKEØVARØSNØ DELNMRSQASEØSHASØRONQSØAMDØOHXRICAKØEWEQCIREØAQEØ EÛECSIUEØSNNKRØIMØSHEØRTOONQSØNFØGNAKRØSNØCNLBASØ LEMSAKØIKKMERRØRSIGLAØ4HEØLTKSIOKEØBEMEÜSRØNFØ OHXRICAKØ EWEQCIREØ AMDØ NQGAMIYEDØ RONQSØ AQEØ MNSØ NMKXØEMȫNXEDØBXØSHNREØIMUNKUED ØARØIMØSHIRØCAREØ SHEØ LEMSAKKXØ IKK Ø BTSØ AQEØ EWSEMDEDØ SHQNTGHNTSØ KNCAKØRNCIESXØ4HEØOEQINDIYASINMØNFØACSINMRØAMDØ RHNQS SEQLØ NQØ KNMG SEQLØ OQNGQALLERØ VHICHØ HAUEØBEEMØDERIGMEDØNQØAKQEADXØILOKELEMSEDØASØ KNCAKØAMDØRTOQA KNCAKØKEUEKØAILØASØEMCNTQAGIMGØ IMCKTRINMØ AMDØ EMHAMCELEMSØ NFØ REKF ERSEELØ NFØ SHEØLEMSAKØHEAKSHØOASIEMSØ4HEREØIMISIASIUERØAQEØ NQIEMSEDØSNVAQDRØSHEØABIKISIERØNFØSHEØOASIEMSØAMDØ SHEØ LEAMRØ SNØ HIRHEQØ ELONVEQLEMS Ø CNMSQAQXØ SNØSHEØLEDICAKØIMSEQUEMSINMØVHICHØIRØBAREDØNMØ SHEØ bDIRABIKISIERcØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMSØ 3EKIGLAMØØ#RIJRYEMSLIHAKXI Ø 3ONQSØIRØMNSØNMKXØNCCARINMAKØQEKAWASINMØAMDØ EMȫNXLEMSØFNQØSHEØOEQRNMØ3ONQSØIRØNÛEQIMGØSHEØ NOONQSTMISXØ SNØ DEUEKNOØ AØ KNMG SEQLØ CALOAIGMØ NFØ UAKTABKEØ CHAMCERØ NFØ CNLLTMICASINM Ø CN EWIRSEMCEØ AMDØ LNBIKIYASINMØ NFØ SHEØ CNLLTMISXØ IMØ LASSEQRØ NFØ RSIGLAØ AMDØ EWCKTRINMØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMSØ .NVADAXR Ø LEMSAKØ IKKMERRØ AÛECSRØ NMEØ IMØ FNTQØ CISIYEMRØ NFØ SHEØ %5Ø )FØSHIRØOEQCEMSAGEØCNMSIMTERØSHEØRALEØIMØMEWSØ GEMEQASINMRØ ISØ IRØ CQTCIAKØ NMØ SHEØ NMEØ HAMDØ SNØ EÛECSIUEKXØØIMSEQUEMEØIMØNQDEQØSNØFACIKISASEØSHEØ DAIKXØKIUERØNFØSHEØOASIEMSR ØAMDØNMØSHEØNSHEQØHAMDØ SNØLISIGASEØSHEØRSIGLASIRIMGØOQEȫTDICERØAGAIMRSØ SHELØ)MSEQØAKIA ØRONQSØCNTKDØBEØCAOISAKIYEDØARØAØ LEAMRØSNØIMCQEAREØRNCIAKØCNMSACSRØNFØSHEØOENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AMDØ SHEØ GEMEQAKØ ONOTKASINMØ AMDØ DIRCNTQAGEØ RHAOEDØ BEKIEFRØ CNMCEQMIMGØLEMSAKØIKKMERR 4HEØ MEEDØ SNØ IMCNQONQASEØ RONQSØ IMØ ONKICIERØ AMDØ OQNGQALLERØ NFØ KNCAKØ ADLIMIRSQASINMØ VISHØ AØKNMG SEQLØUIEVØAMDØNFØKARSIMGØMASTQEØQERTKSRØ SHEQEFQNLØ )MCQEAREDØ QERONMRIBIKISIERØ NFØ KNCAKØ ATSHNQISIERØIMØSHEØÜEKDØNFØOTBKICØHEAKSHØAMDØVEKK BEIMGØCQEASEØSHEØGQNTMDRØFNQØSHEØONRRIBIKISXØNFØ EWSEMDIMGØ REQUICERØ FNQØ AØ HNKIRSICØ AOOQNACHØ NFØ LEMSAKØHEAKSHØ,NCAKØATSHNQISIERØCAMØTMDEQSAJEØ the design of a range of initiatives through LAJIMGØAUAIKABKEØRONQSØFACIKISIERØAMDØNQGAMIRIMGØ sport programmes which are based on the design of sporting events and awareness CALOAIGMRØAMDØAØLNDEKØQNNSEDØNMØSHEØUAKTEØNFØ

RONQSØFNQØEUEQXNMEØ 4HTR Ø SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ RSQASEGIERØ SNØ ADDQERRØ LEMSAKØ IKKMERRØ RSIGLAØ ASØ KNCAKØ KEUEKØ REELRØ SHASØ CNTKDØ BEØ OQNUEMØ FQTISFTKØ ,NCAKØ ATSHNQISIERØCNTKDØOKAXØAØLTCHØLNQEØILONQSAMSØ QNKEØ IMØ ADDQERRIMGØ RSIGLASIRASINMØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ NFØ SHEØ LEMSAKKXØ IKKØ SHQNTGHØ A Ø SHEØDEUEKNOLEMSØNFØONKICIERØIMØFAUNTQØNFØKIàIMGØ RSIGLAØAMDØRNCIAKØEWCKTRINMØNFØSHEØLEMSAKKXØIKK Ø B ØOQNGQALLIMGØAMDØDEUEKNOIMGØNFØREQUICERØNFØ OEQLAMEMSØNQØFQEPTEMSØMASTQEØFNQØSHEØIMCQEAREØ NFØRNCIAKØCNMSACSRØNFØLEMSAKØHEAKSHØOASIEMSR ØC Ø SHEØIMSEGQASINMØNFØSHEØRSIGLASIRASINMØEWOEQIEMCEØ IMØ EUAKTASINMRØ AMDØ D Ø SHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ LTKSIDIRCIOKIMAQXØ CNNOEQASINMØ SNØ ADDQERRØ RSIGLASIRASINMØ AMDØ DIRCQILIMASINMØ 'NQLKEXØ Ø 1TIMM Ø Ø 4HEØ RTISABKEØ ROACEØ NFØ SHEØ KNCAKØ RNCIESXØ CHAQACSEQIYEDØBXØSHEØILLEDIACXØNFØQEKASINMRHIORØ BESVEEMØ OEQRNMR Ø SHEØ OQNWILISXØ NFØ ACCERRØ SNØ IMFQARSQTCSTQERØ AMDØ RONQSIMGØ AQEAR Ø FNQLØ those conditions that increase contacts of CISIYEMRØ VISHØ EWOEQIEMCEØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ SHEØ CNLLTMICASINMØ VISHØ OASIEMSRØ SHELREKUERØ &QEPTEMSØ CNMSACSRØ FACIKISASEØ AØ CHAMGEØ NFØ OEQRNMRaØBEKIEFRØABNTSØbSHEØDAMGEQNTRØLEMSAKKX IKKØ OEQRNMcØ NQØ SHEØ CNMMECSINMØ BESVEEMØ DEUIAMSØ BEHIAUNTQØAMDØSHEØLEMSAKKXØIKK $ERIGMØ NFØ AØ CNNQDIMASINMØ RSQASEGXØ SNØ LISIGASEØRSIGLAØRHNTKDØBEØBAREDØAMDØOQNLNSIMGØ SHEØFNKKNVIMG dØ /MEØ NFØ SHEØ RSQASEGIERØ SNØ CNLBASØ RSIGLAØ is the education and information of the GEMEQAKØOTBKICØ,IàIMGØOQEȫTDICERØCNMCEQMIMGØ LEMSAKØ IKKMERR Ø NFØ EWAGGEQASEDØ RSEQENSXOERØ ABNTSØ SHEØ bDAMGEQNTRØ LEMSAKKX IKKc Ø SHEØ QEFTSIMGØ NFØ FAKREØ ARRTLOSINMRØ ABNTSØ SHEØ IMCAOACISXØ NFØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OASIEMS Ø AMDØSHNREØBEKIEFRØSHASØDELNMIREØSHEØOASIEMSØ 11. ƵrinŐ the ůaƐt ĚeĐaĚeƐ it ƐeeŵƐ that the orientaƟon ůeanƐ toǁarĚƐ ŵore hoůiƐƟĐ interǀenƟonƐ anĚ aĐƟonƐ Ĩor the preǀenƟon oĨ phLJƐiĐaů anĚ ŵentaů iůůneƐƐ. iǀerƐitLJ iƐ perĐeiǀeĚ aƐ a ƐoƵrĐe oĨ ůearninŐ anĚ ƐoĐiaů aĐĐeptanĐe. Dore ƐpeĐiĮĐaůůLJ͕ the hoůiƐƟĐ ŵoĚeůƐ aĚreƐƐinŐ ŵentaů ĚiƐorĚerƐ Ɛeeŵ eīeĐƟǀe ďLJ ĐoŵďininŐ on the one hanĚ͕ ĨoĐƵƐeĚ perƐonaů interǀenƟonƐ͕ anĚ on the other hanĚ͕ interǀenƟonƐ at ĐoŵŵƵnitLJ-ůeǀeů ďLJ taŬinŐ aĚǀantaŐe oĨ the ĨƵnĚƐ oĨ the ĐoŵŵƵnitLJ itƐeůĨ (<oƵrŬoƵtaƐ͕ 200ϴͼ &raƐer et aů.͕ 2004ͼ ,anƐen͕ 2000). &Ƶrtherŵore͕ reƐearĐh ĚeŵonƐtrateƐ poƐiƟǀe reƐƵůtƐ on pƐLJĐhoƐoĐiaů anĚ eŵoƟonaů Ěeǀeůopŵent oĨ ĐhiůĚren ǁith ĚiƐaďiůiƟeƐ that aƩenĚ ŵainƐtreaŵ ƐĐhooůƐ anĚ not ƐpeĐiaů ƐĐhooůƐ (roatar͕ 2006ͼ <oƵrŬoƵtaƐ͕ 200ϴ). Pre-ƐĐhooů aŐe iƐ Ɛhoǁn aƐ the ŵoƐt appropriate aŐe ďeĐaƵƐe Ƶp ƵnƟů then ĐhiůĚren haǀe not ĨorŵeĚ ƐtereotLJpiĐaů perĐepƟonƐ ĐonĐerninŐ perƐonƐ ǁith ĚiƐaďiůitLJ (daĨa ΘDanoůitƐiƐ͕ 2003͗ 156).


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;CNTKDÃ&#x2DC;CNLEÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;CNMSIMTNTRKXÃ&#x2DC;IMFNQLIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QAIRIMGÃ&#x2DC; AVAQEMERRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; 0AQSICIOASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEKAWASINMÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC; CNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; VAXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SQAMRFNQLÃ&#x2DC; IMSEQMAKÃ&#x2DC; IMSQNUEQRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OASIEMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CQEASIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWSQNUEQRINMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; KNCAKIREDÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; FAUNTQRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWSEMRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC;QEKASINMRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;OEQRNMRÃ&#x2DC;SAJIMGÃ&#x2DC;OAQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; RONQSIMGÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; MEIGHBNQHNNDÃ&#x2DC; KEUEK Ã&#x2DC; EMHAMCIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;OASIEMSÃ&#x2DC;VHIKEÃ&#x2DC;RILTKSAMENTRKXÃ&#x2DC;EMHAMCIMGÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;CNHERINM -NQEÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CAKKX Ã&#x2DC; SHQEEÃ&#x2DC; KIMERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; OQNONREDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; ATSHNQISIERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; TOHNKD Ã&#x2DC; %MRTQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; RTOONQSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;CTKSIUASIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ILOQNUIMGÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC;ABIKISIERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; #QEASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; HNKIRSICÃ&#x2DC; AOOQNACHÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ADDQERRÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC; substantiated on the creation of structures QERONMDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LTKSIOKEÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKKX IKKÃ&#x2DC;IMHABISAMSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;AQEA Ã&#x2DC; #NLBASIMGÃ&#x2DC;REKF RSIGLASIRASINM Ã&#x2DC; #NLBASIMGÃ&#x2DC; RSIGLAÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIRCQILIMASINMÃ&#x2DC; AGAIMRSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKKX IKK In order for these initiatives against RSIGLASIRASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTCCEED Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; CNMSIMTNTRÃ&#x2DC;IMSQNDTCSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AMSI RSIGLASIRASINMÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;Ã&#x153;EKDRÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OQE QEPTIRISEÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ABNUEÃ&#x2DC; KIMERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; CNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; LEARTQERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMISIASIUERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; ATSHNQISIERÃ&#x2DC; )MDICASIUEKX Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNKKNVIMGÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RTGGERSED Ã&#x2DC; !Ã&#x2DC; OQILAQXÃ&#x2DC; IMUERSIGASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NOIMINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; ONOTKASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AQEAÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC;CNMCEQMIMGÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;ACSINMÃ&#x2DC; LTRSÃ&#x2DC;CNLEÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;BEFNQEÃ&#x2DC;AMXÃ&#x2DC;ACSINMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;CQEASEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; FACIKISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKKX IKKÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;QEKEUAMSÃ&#x2DC;ACSIUISIER Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;CQEASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ADEPTASEKXÃ&#x2DC;NQGAMIYEDÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DEÃ&#x153;MEDÃ&#x2DC;ROACERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;FQEEÃ&#x2DC;ACCERR Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; OAQJR Ã&#x2DC; GQEEMÃ&#x2DC; ROACERÃ&#x2DC; ROECIAKKXÃ&#x2DC; ADAOSEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; VAKJIMG Ã&#x2DC; CXCKEÃ&#x2DC; SQAIKR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NTSDNNQÃ&#x2DC;GXLRÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;UAQIESXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; QERONMDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ABIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQEFEQEMCERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OASIEMS Ã&#x2DC; !EQNBICÃ&#x2DC; EWEQCIRE Ã&#x2DC; LTRCKE RSQEMGSHEMIMGÃ&#x2DC; EWEQCIRER Ã&#x2DC; QEKAWASINMÃ&#x2DC; SECHMIPTER Ã&#x2DC; BQEASHIMGÃ&#x2DC;

EWEQCIRER Ã&#x2DC; BAKAMCEÃ&#x2DC; EWEQCIRER Ã&#x2DC; DAMCIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VAKJIMGÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; CHNICERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MNM CNLOESISIUEÃ&#x2DC; CHAQACSEQÃ&#x2DC; $TQIMGÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; EWECTSINMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OEQRNMÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; CNMSQNKÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; IMSEMRISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QHXSHLÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FTQSHEQLNQEÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;IMSEGQASINM Ã&#x2DC;BXÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSIASIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC; those that each interested person can OEQFNQLÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; $EUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; QERONMDIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ROECIÃ&#x153;CISIERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OASIEMSÃ&#x2DC;HAUIMGÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;SAQGESÃ&#x2DC; GQNTORÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;GEMEQAKÃ&#x2DC;ONOTKASINMÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; TREQRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;FACIKISIERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;AQEA Ã&#x2DC; 3SAÃ&#x17E;MGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; ROECIAKKXÃ&#x2DC; PTAKIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; OEQRNMMEKÃ&#x2DC; EGÃ&#x2DC; SQAIMEQR Ã&#x2DC; DNCSNQR Ã&#x2DC; NCCTOASINMAKÃ&#x2DC; SHEQAOIRSR Ã&#x2DC; ORXCHNKNGIRSR Ã&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; CAM Ã&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC; HAMD Ã&#x2DC; DERIGMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ILOKELEMSÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; OQNGQALLER Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC;HAMD Ã&#x2DC;NQGAMIYEÃ&#x2DC;NOEMÃ&#x2DC;REKF HEKOÃ&#x2DC;GQNTOR Ã&#x2DC; DIRCTRRINMÃ&#x2DC;GQNTOR Ã&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; LAIMSEMAMCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KIà IMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FTMCSINMAKÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; IMDEOEMDEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EACHÃ&#x2DC; OEQRNMÃ&#x2DC; participating in sporting activities can QEACH 4HEÃ&#x2DC; RILTKSAMENTRÃ&#x2DC; NOEQASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; bSQEASLEMSÃ&#x2DC; GQNTORcÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; SEALR Ã&#x2DC; REELÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ERREMSIAKÃ&#x2DC; EWSEMRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OASIEMSÃ&#x2DC; 3EKF HEKOÃ&#x2DC; GQNTORÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BQIDGEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNMMECSINMÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;QEFEQQAKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OASIEMSÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;ROECIAKIYEDÃ&#x2DC;TMISRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;3SIGLA Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;BEEMÃ&#x2DC;MNSED Ã&#x2DC; QEDTCERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OASIEMSaRÃ&#x2DC; REKF ERSEELÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HIMDEQRÃ&#x2DC; HIRÃ&#x2DC;OAQSICIOASINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;#NQQIGAM Ã&#x2DC; !KSHNTGHÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; KISEQASTQEÃ&#x2DC; RCIEMSIÃ&#x153;CAKKXÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;QLRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; RONQSIMGÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;VEKK BEIMG Ã&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ELNSINMAKÃ&#x2DC;VEKK BEIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OEQRNMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELR Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNKKNVIMGÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; QELAIMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;QEREAQCHED dÃ&#x2DC; 7HICHÃ&#x2DC;RONQSIMGÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC;RTISABKEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERR dÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; KNMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; FQEPTEMCXÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;LEMSAKKX IKKÃ&#x2DC;OEQRNMÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;HIRHEQÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GQNTOÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;OEQRNMAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;TMDEQÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;CIQCTLRSAMCER dÃ&#x2DC; 7HICHÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; KNMG SEQLÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKKX IKKÃ&#x2DC;OEQRNM dÃ&#x2DC; )LOACSÃ&#x2DC; EUAKTASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; TREFTKMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMR Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; EWOKAIMEDÃ&#x2DC; ABNUE Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LESHNDNKNGICAKÃ&#x2DC; OQIMCIOKERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMÃ&#x2DC; BAREDÃ&#x2DC;TONM dÃ&#x2DC; 7HASÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; DNMEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; KIàÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; RSIGLAÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;EMFNQCELEMSÃ&#x2DC;OQACSICER


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

)MØ CNMCKTRINM Ø VEØ CAMØ QEARNMABKXØ ARRTLEØ SHASØ RSEADXØ FTMDIMGØ NFØ EKIGIBKEØ RONQSIMGØ ACSIUISIERØ BEMEÜSIMGØ SHEØ OEQRNMRØ EWOEQIEMCIMGØ

LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ VIKKØ EMRTQEØ SHEØ KNMG SEQLØEÛECSØNFØREQUICERØARØVEKKØARØSHEIQØPTAKISX

REFERENCES

IMØCHIKDQEMaRØOTBKICØLEMSAKØHEAKSHØREQUICERØ )MØ$4Ø-AQRH Ø-!Ø&QIRSADØ%DR ØHandbook of serious emo tional disturbance in children and adolescentsØ OOØ  Ø .EVØ 9NQJØ *NHMØ7IKEXØ3NMR )QEKAMD 0IOEQ Ø $ Ø 7EIMEQS Ø +Ø Ø )RØ SHEQEØ AØ `2IGHSaØ SNØ RONQScØ Sorts Law eJournaØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOEOTBKICASINMRBNMD EDTATRKEȫØ ‹NTQJNTSAR Ø )Ø Ø &QNLØ b%WCKTRINMØ SNØ ORXCHNOEDAGNGXØ NFØ IMCKTRINMcØ 2EÝECSINMRØ AMDØOQNROECSRØIMØQEKASINMØSNØIMCKTRINMØAMDØ CNEDTCASINMØ NFØ CHIKDQEMØ VISHØ OAQSICTKAQØ DIÞCTKSIERØ SkepsyØ Ø Ø 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORRISERGNNGKECNLAAIGAINM NQGRJEORXHNLESETCHE OEQINDIJNT SETCHNR ,NMDNM Ø * Ø %UAMR ,ACJN Ø 3Ø %Ø Ø #HAKKEMGIMGØ LEMSAKØ HEAKSH QEKASEDØ RSIGLAØ SHQNTGHØRNCIAKØCNMSACSØEuropean Journal of Public Health, 20Ø Ø ^Ø 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORDNINQGETQOTB CJP -EMSAKØ(EAKSHØAMDØ7EKKBEIMGØ)MSEQUEMSINMRØIMØ 3ONQSØ !Ø 2EUIEVØ AMDØ 2ECNLLEMDASINMRØ Ø 3ONQSØ .NQSHEQMØ )QEKAMDØ (NTREØ NFØ 3ONQSØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOVVVRONQSMI MESRONQSMIVO CNMSEMSTOKNADR -EMSAK (EAKSH 2EONQS &IMAKODFØ .ASINMAKØ #EMSQEØ NFØ -EMSAKØ (EAKSHØ 2EREAQCH Ø )MFNQLASINMØ AMDØ 7NQJFNQCEØ $EUEKNOLEMSØ .EVØ :EAKAMDØ Ø #HAKKEMGIMGØ RSIGLAØ AMDØDIRCQILIMASINMØ%RREMSIAKØKEUEKØKEAQMIMGØ LNDTKEØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORVVV SEONTCNMYTOKNADRÜKERQERNTQCE ARRESR ,ESR 'ES 2EAK #HAKKEMGIMG 3SIGLA AMD $IRCQILIMASINM %RREMSIAK ,EUEK ,EAQMIMG -NDTKEODF 0ESSIGQEV Ø 4& Ø 4QNOO Ø ,2 Ø !Ø Ø -ESA AMAKXSICØSERSØNFØIMSEQGQNTOØCNMSACSØSHENQXØJ Pers Soc Psychol, 90 Ø 2EMDI Ø - Ø 3YABN Ø ! Ø 3YABN Ø 4 Ø 6EKEMCYEI Ø ! Ø +NUACR Ø!Ø Ø0RXCHNKNGICAKØBEMEÜSHRØ NFØAEQNBICØEWEQCIREØPsychology, Health and Medicine, 13 Ø 3EKIGLAM Ø -% Ø #RIJRYEMSLIHAKXI Ø -Ø Ø 0NRISIUEØ ORXCHNKNGXØ AMØ IMSQNDTCSINMØ Flow

"ATLAM Ø .Ø *Ø Ø 4HEØ RSIGLAØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ ASHKESERØ !QEØ LEMSAKØ SNTGHMERRØ AMDØ LEMSAKØ HEAKSHØ REEMØ ARØ CNMSQADICSNQXØ IMØ EKISEØ RONQSØ British Journal of Sports Medicine, 50 Ø Ø "XQME Ø 0Ø Ø 3SIGLAØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ AMDØ VAXRØ NFØ DILIMIRHIMGØ ISØ Advances in Psychiatric Treatment, 6,Ø #NQQIGAM Ø 0 Ø $QTRR Ø " Ø Ø 0EQKICJ Ø $Ø Ø 4HEØ ILOACSØ NFØ LEMSAKØ IKKMERRØ RSIGLAØ NMØ REEJIMGØ AMDØ OAQSICIOASIMGØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ Psychological Science in the Public Interest 15 Ø ^Ø 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOȫNTQMAKRRAGEOTBCNLDNI ABR #NQQIGAM Ø 0Ø Ø (NVØ RSIGLARØ IMSEQFEQERØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ American Psychologist 59Ø Ø Ø 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOTMDEDTHEAKSH VEKKMERR HEAKSHX TMDHNV RSIGLA IMSEQFEQER VISH LEMSAK HEAKSH CAQE JAXODF< $QNSAQ Ø$Ø ØPsychological Interventions in Childhood Chronic IllnessØ7ARHIMGSNM Ø$#Ø !LEQICAMØ0RXCHNKNGICAKØ!RRNCIASINMØ &QAREQ Ø -7 Ø +IQBX Ø ,$Ø Ø 3LNJNVRJI Ø 02Ø Ø 2IRJØ AMDØ QERIKIEMCEØ IMØ CHIKDHNNDØ )MØ-7Ø&QAREQØ%D ØRisk and Resilience in #HILDHOODÚ!NÚ%COLOGICALÚPERSPECTIVE ÚOO Ø7ARHIMGSNM Ø$#Ø.!73Ø0QERR &QIEDQICH Ø"Ø Ø7HASØIRØSHEØRCNQEØ!ØQEUIEVØ NFØ FNNSBAKK BAREDØ OTBKICØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMSEQUEMSINMRØ Journal of Public Mental Health Ø Ø Ø FQNLØ Ø %LEQAKDØ 0TBKIRHIMGØ ,ILISEDØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORVVV ELEQAKDIMRIGHSCNLDNIFTKK *0-(  'NÛLAM Ø %Ø Ø 3SIGLAØ .NSERØ NMØ SHEØ LAMAGELEMSØ NFØ RONIKEDØ IDEMSISXØ !SHEMRØ !KEWAMDQIA 'NQLKEX Ø$ Ø1TIMM Ø. Ø Ø-EMSAKØ(EAKSHØ 3SIGLAØAMDØ$IRCQILIMASINMØ4HEØ%WOEQIEMCEØ 7ISHIMØ3NCIAKØ7NQJ Ø0QACSICEØSocial Work in Action Volume, 21Ø Ø (AMREM Ø-Ø Ø4HEØMEEDØFNQØCNLOESEMCEØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

and the Foundations of Positive Psychology, Springer Netherlands Ã&#x2DC; 3CHTKYE Ã&#x2DC;"Ã&#x2DC;!MGEQLEXEQ Ã&#x2DC;-#Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;3TBÈ«ECSIUEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RSIGLAÃ&#x2DC;!Ã&#x2DC;FNCTRÃ&#x2DC;GQNTOÃ&#x2DC;RSTDXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHIYNÃ&#x2DC; OHQEMICÃ&#x2DC; OASIEMSR Ã&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; QEKASIUERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; Social Science & Medicine, 56 Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3TJEK Ã&#x2DC; +Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; )KKMERR Ã&#x2DC; 6INKEMCE Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 3SIGLAÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; .EEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; !CCTQACXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; -EDIAÃ&#x2DC; 2ESQIEUEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; HSSOVVV BQAIMFACSRNQGDIREARER AMD DIRNQDEQR LEMSAK HEAKSHLEMSAK IKKMERR UINKEMCE AMD RSIGLA SHE MEED FNQ ACCTQACX IM SHE LEDIA Ã&#x2DC; 4AFA Ã&#x2DC; % Ã&#x2DC; -AMNKISRIR Ã&#x2DC; 'Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; !SSISTDERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 'QEEJÃ&#x2DC; OAQEMSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SXOICAKKXÃ&#x2DC; DEUEKNOIMGÃ&#x2DC; JIMDEQGAQSEMÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; SNVAQDRÃ&#x2DC; IMCKTRIUEÃ&#x2DC;

EDTCASINMÃ&#x2DC;European journal of special needs education (2) Ã&#x2DC; 7EBEQ Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; OQNSERSAMSÃ&#x2DC; ESHICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;ROIQISÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CAOISAKIRLÃ&#x2DC;!SHEMRÃ&#x2DC;'TSEMDEQGÃ&#x2DC; 7(/ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;VNQKDÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;QEONQSÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; .EVÃ&#x2DC; 5MDEQRSAMDIMG Ã&#x2DC; .EVÃ&#x2DC; (NOE 7IERE "È«NQMRSAK Ã&#x2DC;$Ã&#x2DC;-Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;0RXCHNKNGXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; RNCIN CTKSTQEÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC; IMÈ«TQXÃ&#x2DC; QIRJ Ã&#x2DC; QERONMRE Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QECNUEQXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; HIGH IMSEMRISXÃ&#x2DC; ASHKESERÃ&#x2DC; !Ã&#x2DC; CNMREMRTRÃ&#x2DC;RSASELEMSÃ&#x2DC;Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20Ã&#x2DC; R Ã&#x2DC;  :AQSAKNTDI Ã&#x2DC; ! Ã&#x2DC; -ADIAMNR Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3SIGLAÃ&#x2DC; 2EKASEDÃ&#x2DC; 4NÃ&#x2DC; (EKO 3EEJIMGÃ&#x2DC; &QNLÃ&#x2DC; !Ã&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC;0QNFERRINMAKÃ&#x2DC;Health Science Journal, 4 Ã&#x2DC; 


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

08

ACTIVE LIVING AND MENTAL HEALTH: SOCIAL PARTNERSHIP BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AUTHORS: Nicola Daley Ã&#x161;#HIEFÃ&#x161;%XECUTIVEÃ&#x161;/Ã CER Ã&#x161;-ERSEYSIDEÃ&#x161;%XPANDINGÃ&#x161;(ORIZONS Stacey Robinson, Psychologist, Merseyside Expanding Horizons Cinzia Miatto, Researcher, Merseyside Expanding Horizons

INTRODUCTION !Ã&#x2DC; QEDTCSINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; 3ECSNQÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; EUIDEMSÃ&#x2DC; MNVADAXR Ã&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSH Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; OHXRICAK KEIRTQEÃ&#x2DC;ACSIUISX Ã&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;-NQAXÃ&#x2DC;#NTMCIK Ã&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;DEUEKNOÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; BECNLERÃ&#x2DC; SHEQEFNQEÃ&#x2DC; IMCQEARIMGKXÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; #NMRIDEQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QIRIMGÃ&#x2DC; MTLBEQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCIMGÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; GQNVIMGÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; CQNRRÃ&#x2DC; RECSNQAKÃ&#x2DC;IMISIASIUER Ã&#x2DC;QAIREÃ&#x2DC;AVAQEMERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;QERONMRERÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;BNSHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OQEUEMSINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; b!CCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RXRSELASICÃ&#x2DC; QEUIEVÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSASIRSICRÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; REUEQAKÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINMÃ&#x2DC; %5 Ã&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; )CEKAMD Ã&#x2DC; .NQVAXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 3VISYEQKAMD Ã&#x2DC; AKLNRSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ADTKSÃ&#x2DC; ONOTKASINMÃ&#x2DC; AGEDÃ&#x2DC; ^ Ã&#x2DC; HADÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEDÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; KEARSÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; REQIERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OARSÃ&#x2DC; XEAQÃ&#x2DC;

SHIRÃ&#x2DC;IMCKTDEDÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;AQIRIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;RTBRSAMCEÃ&#x2DC; TRE Ã&#x2DC;ORXCHNRER Ã&#x2DC;DEOQERRINM Ã&#x2DC;AMWIESX Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EASIMGÃ&#x2DC; DIRNQDEQR cÃ&#x2DC;7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIRASINM Ã&#x2DC; This paper is attempting to describe the BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0TBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 0QIUASEÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 7EÃ&#x2DC; EWALIMEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWIRSEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OTBKIC OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOR Ã&#x2DC; OQNUIDEDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SHNQNTGHÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;QEKEUAMSÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IKKTRSQASEDÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; QERONMRIBKEÃ&#x2DC; ILOKELEMSASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SÃ&#x2DC;AKKÃ&#x2DC;OAQSIERÃ&#x2DC;IMUNKUEDÃ&#x2DC; 7EÃ&#x2DC; DIRCTRRÃ&#x2DC; EWOEQIEMCERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDIMG Ã&#x2DC; DEUEKNOIMG Ã&#x2DC; ILOKELEMSIMG Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EUAKTASIMGÃ&#x2DC; OTBKIC^OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ILOKELEMSEDÃ&#x2DC; ACQNRRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;,IFERSXKER 4HEÃ&#x2DC;OAOEQÃ&#x2DC;DELNMRSQASERÃ&#x2DC;HNVÃ&#x2DC;OTBKIC^OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; VIDEMÃ&#x2DC; OAQSICIOASINM Ã&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; QERNTQCER Ã&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMCX Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AKKNVÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ACCERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RHAQIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EWOEQSIRE Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC; IMCQEARIMGÃ&#x2DC; AVAQEMERRÃ&#x2DC; ACQNRRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BQEAJIMGÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

DNVMÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWCKTRINMÃ&#x2DC; )SÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; OQNUIDERÃ&#x2DC; QECNLLEMDASINMRÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RTRSAIMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ILOKELEMSÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LEAMRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; ACQNRRÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RECSNQRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNLLTMISX Ã&#x2DC;BNSHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OQEUEMSASIUEÃ&#x2DC; LEARTQEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;UTKMEQABKEÃ&#x2DC;GQNTORÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;QIRJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; IKKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHNREÃ&#x2DC;VHNÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTER

WHY ARE SOCIAL PARTNERSHIPS IMPORTANT? !RÃ&#x2DC; OTBKIC RECSNQÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RSQEALKIMEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QEUIEVED Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; QECNGMISINMÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; innovative and targeted responses to CNLLTMISXÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; MECERRAQXÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; #NKKABNQASINMÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;OTBKIC Ã&#x2DC;OQIUASEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHIQDÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; OQNUIDEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; GAIMIMGÃ&#x2DC; QECNGMISINMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RNKTSINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEDTCEÃ&#x2DC; DTOKICASINM Ã&#x2DC; BEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; CNRSÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUE Ã&#x2DC; LIMILIREÃ&#x2DC; gaps in provision and target harder to reach GQNTORÃ&#x2DC; b`4HEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EUEQ IMCQEARIMGÃ&#x2DC; AOOESISEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;DEUEKNOÃ&#x2DC;CNKKABNQASIUEÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;HEAKSH QEKASEDÃ&#x2DC;ACSIUISIERcÃ&#x2DC;!KEWAMDEQÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; %LOKNXLEMSÃ&#x2DC; 3TOONQSÃ&#x2DC; !KKNVAMCEÃ&#x2DC; %3! Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; DEÃ&#x153;MEDÃ&#x2DC; 0TBKIC 0QIUASEÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIORÃ&#x2DC; 000R Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; bCNLOKEW Ã&#x2DC; KNMG SEQLÃ&#x2DC; CNMSQACSRÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC;SVNÃ&#x2DC;TMISR Ã&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNQLAKKXÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; CNQONQASINMÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GQNTOÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNQONQASINMR Ã&#x2DC;OQIUASEÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; OTBKIC Ã&#x2DC; CAKKEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NOEQASNQÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; OAQSMEQ Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; MNQLAKKXÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; GNUEQMLEMSÃ&#x2DC; TMISÃ&#x2DC; CAKKEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GQAMSNQÃ&#x2DC; 000RÃ&#x2DC; IMUNKUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RIGMIÃ&#x153;CAMSÃ&#x2DC; CAOISAKÃ&#x2DC; EWOEMDISTQEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;CQEASEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;QEMNUASEÃ&#x2DC;Ã&#x153;WEDÃ&#x2DC;ARRESRÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNQONQASINM Ã&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; SHEMÃ&#x2DC; NOEQASERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LAMAGERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ARRESRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNDTCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEKIUEQÃ&#x2DC; services either to the government unit or to the GEMEQAKÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;BEHAKFÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;TMIScÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC;QECEMSÃ&#x2DC;XEAQR Ã&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC;%TQNOE Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ASSELOSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;QEDTCEÃ&#x2DC;RSIGLA Ã&#x2DC;QAIREÃ&#x2DC;AVAQEMERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC; QERONMRIUE Ã&#x2DC;REUEQAKÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC;BEEMÃ&#x2DC;ERSABKIRHEDÃ&#x2DC;%UAMR ,ACJNÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;BQIMGÃ&#x2DC;SNGESHEQÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OEQROECSIUERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONRRIBIKISIERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IDEMSIFXIMGÃ&#x2DC;IMMNUASIUEÃ&#x2DC; RNKTSINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; LECHAMIRLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OQEUEMSINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; There is a growing investment in CNKKABNQASINMÃ&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC;LAMXÃ&#x2DC;REQUICERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RECSNQRÃ&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; DELNMRSQASERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC;FTMDEQRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;LAJEQRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;QECNGMIRIMGÃ&#x2DC;

SHASÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEKXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC;AOOQNACHERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ADDQERRÃ&#x2DC; QEKEUAMSÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; c#NKKABNQASIUEÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OQNLIRIMGÃ&#x2DC;RSQASEGXÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;EMGAGIMGÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLLNMÃ&#x2DC; OTQONREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ADDQERRIMGÃ&#x2DC; CNLLTMISX DESEQLIMEDÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VEKK BEIMGcÃ&#x2DC; 2NTRRNRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; &AVCESS Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 7HIKRSÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ERSABKIRHED Ã&#x2DC; LAMAGEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NQGAMIYEDÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSKX Ã&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RHAQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNLLNMÃ&#x2DC;IDEAÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SNDAXaRÃ&#x2DC;RNCIESXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAÈ«NQISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSH QEKASEDÃ&#x2DC; IMISIASIUERÃ&#x2DC; CAMMNSÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; DERIGMEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEKIUEQEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RIMGKEÃ&#x2DC; BNDX Ã&#x2DC; NQÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMÃ&#x2DC; "XÃ&#x2DC; BQIMGIMGÃ&#x2DC; SNGESHEQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLOKELEMSAQXÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; VIDEÃ&#x2DC; QAMGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKR Ã&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; TREQR Ã&#x2DC; UNKTMSEEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMR Ã&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ABIKISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEKIUEQÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; comprehensive range of services and with a LNQEÃ&#x2DC;RSQASEGICÃ&#x2DC;FNTMDASINMÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;IRRTEÃ&#x2DC;BECNLERÃ&#x2DC; more important when combining two separate Ã&#x153;EKDR Ã&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;3ONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSH

BASIC DEFINITION !Ã&#x2DC;3NCIAKÃ&#x2DC;0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC;IR A strategic partnering arrangement which involves the stakeholders across sectors in the design development and delivery of programmes 2EER Ã&#x2DC;-TKKIMRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;"NUAIQD Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNMSEWSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;OQNÈ«ECS Ã&#x2DC;AÃ&#x2DC;3NCIAKÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;BAREDÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CN OKAMMIMGÃ&#x2DC;AOOQNACH Ã&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; SHIQDÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMR Ã&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC;NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQIUASEÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;NQGAMIREDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;NQDEQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RHAQEÃ&#x2DC; QERONMRIBIKISXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; DERIGMIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSIMTNTRKXÃ&#x2DC; TOGQADIMGÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SQAIMIMGÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QERONMDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EUEQ CHAMGIMGÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;DIRADUAMSAGEDÃ&#x2DC;GQNTORÃ&#x2DC;)SÃ&#x2DC; QEPTIQERÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;EACHÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC;A Ã&#x2DC;ASSELOSRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LEESÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKÃ&#x2DC;NBÈ«ECSIUERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;B Ã&#x2DC;CNKKABNQASEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC;BESSEQÃ&#x2DC;REQUICERÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;ACSIMGÃ&#x2DC;AKNMEÃ&#x2DC; 3NCIAKÃ&#x2DC;0AQSMEQRHIORÃ&#x2DC;QECNGMIREÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;UAKTEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; CNMSQIBTSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; UNKTMSAQXÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC; .'/a3 Ã&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OKAMMIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DEKIUEQXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;REQUICERÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; BQIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MESVNQJÃ&#x2DC; CKNREÃ&#x2DC; QEKASINMRHIORÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; "XÃ&#x2DC; VNQJIMGÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;OQIUASEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OTBKIC RECSNQÃ&#x2DC;OAQSMEQRÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;EMRTQEÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OQNGQALLERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;DERIGMEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LEESÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; TREQRaÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; 6NKTMSAQXÃ&#x2DC; sector and private sector organisations share an


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

EPTIUAKEMSÃ&#x2DC;QNKEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQNGQALLEÃ&#x2DC;DERIGM Ã&#x2DC;AKNMGRIDEÃ&#x2DC; OTBKIC RECSNQÃ&#x2DC; ATSHNQISIERÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; DERIGMEDÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNQEFQNMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNCERRÃ&#x2DC; 0QNGQALLERÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;SHEMÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;SERSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GQARRÃ&#x2DC;QNNSRÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAKÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; ELEQGERÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;OQNCERRÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;SHEMÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;LAIMRSQEALEDÃ&#x2DC;

METHODS / PROCEDURE / APPROACH 4HIRÃ&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;AILRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EWALIMEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; outcomes from the partnership between SHEÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSQERRÃ&#x2DC; ISRÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQS 4HEÃ&#x2DC;OQILAQXÃ&#x2DC;GNAKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;ASSELOSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ERSABKIRHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; GTIDEKIMERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; 3NCIAKÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC; 30 Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; !CSIUEÃ&#x2DC; ,IUIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ACCERRIBKEÃ&#x2DC; VAXÃ&#x2DC; RNÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; TREDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMFNQLÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; LAJEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DAIKXÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; research brings together evidence from recent ELOIQICAKÃ&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; QEONQSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;È«NTQMAKR Ã&#x2DC;AQSICKERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KISEQASTQEÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;NQSÃ&#x2DC;IMCNQONQASERÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;KNCAKÃ&#x2DC; RSASTSNQXÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; AGEMCIERÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SHIQDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQR Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; VEKKÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC;CNLLTMISIERÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;TRIMGÃ&#x2DC;REQUICER 4HEÃ&#x2DC; OQEREMSÃ&#x2DC; KISEQASTQEÃ&#x2DC; QEUIEVÃ&#x2DC; OQNUIDERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; information that forms a basis of the conditions MEEDEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BTIKDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; GIUEÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;BERSÃ&#x2DC;CHAMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RTCCERRÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;AKKNVEDÃ&#x2DC;TRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; GTIDEKIMERÃ&#x2DC; TONMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;QEROECSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNMSEWSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;!CSIUEÃ&#x2DC;,IUIMGÃ&#x2DC;RONQS Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC;KEADÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC;NTSCNLER

REVIEW OF THE LITERATURE 4HEÃ&#x2DC;LAIMÃ&#x2DC;GNAKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;REUEQAKÃ&#x2DC;AGEMCIERÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; RNÃ Ã&#x2DC; RJIKKR Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BTIKDIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;CNMÃ&#x153;DEMCEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EMABKIMGÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC; RNCIESAKÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; KNMG SEQLÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; FNRSEQEDÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; IMSEGQASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;MESVNQJRÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;RECSNQRÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;JMNVKEDGE Ã&#x2DC;EWOEQIEMCEÃ&#x2DC;

AMDÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTOONQSIMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; 4NÃ&#x2DC;ACHIEUEÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC;OTQONRE Ã&#x2DC;ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; TREFTKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AGEMCIERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; CNKKABNQASINMÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC;)MDEED Ã&#x2DC;ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;VAXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC;AVAQEMERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BQEAJÃ&#x2DC;DNVMÃ&#x2DC;BAQQIEQR 4NÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNMÃ&#x153;DEMCEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTER Ã&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; CNTQRERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KERRNMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QEPTIQEDÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC; IMRSAMCE Ã&#x2DC; REKF LAMAGELEMS Ã&#x2DC; VHNREÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; KEAQMSÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; TRTAKKXÃ&#x2DC; SATGHSÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; DIQECSÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 4AJIMGÃ&#x2DC; REKF LAMAGELEMSÃ&#x2DC; CNTQRERÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; NVMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; KIFE Ã&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QECNGMIREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EAQKXÃ&#x2DC; RIGMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; LIMILIREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EOIRNDEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; HSSORVVVLEMSAKHEAKSHNQGTJA SN YRREKF LAMAGELEMS LEMSAK IKK HEAKSH -NQENUEQ Ã&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;CNMRSISTSEÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC;SNNKÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQEUEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;MAQQNVÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; )MDEED Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC; RHNVÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;QNKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OKAXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; BTIKDIMGÃ&#x2DC; QERIKIEMCE Ã&#x2DC; EMABKIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RTOONQSIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;QECNUEQXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SACJKIMGÃ&#x2DC;RSIGLAÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; DIRCQILIMASINMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; .ASINMAKÃ&#x2DC; )MRSISTSEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; #AQEÃ&#x2DC; %WCEKKEMCEÃ&#x2DC;.)#% Ã&#x2DC;GTIDEKIMERÃ&#x2DC;RSASEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;RHNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; QECNLLEMDEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; DNCSNQRÃ&#x2DC; SQEASIMGÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LIKDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LNDEQASEÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; "EIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;QEDTCEÃ&#x2DC;RNLENMEaRÃ&#x2DC;QIRJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; TOÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; )SÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; QEDTCEÃ&#x2DC; AMWIESXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSQERR Ã&#x2DC; CNLBASÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; LNNDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; REKF ERSEELÃ&#x2DC; "EIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC;EROECIAKKXÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;REUEQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;KNMG KARSIMGÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; BIONKAQÃ&#x2DC; DIRNQDEQÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIA Ã&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 4VICEÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;KIJEKXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DIEÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;HEAQSÃ&#x2DC;DIREARE dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; &NTQÃ&#x2DC;SILERÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;KIJEKXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DIEÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;QEROIQASNQXÃ&#x2DC; DIREARE dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; /MÃ&#x2DC;AUEQAGE Ã&#x2DC;KIJEKXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DIEÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; XEAQRÃ&#x2DC; EAQKIEQÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; ONOTKASINM Ã&#x2DC; DQIUEMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;KAQGEÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;ONNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;HEAKSH 0HXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; CNMRIDEQEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; SNNKRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SQEASIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;AQE Ã&#x2DC; #NRS EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;AKSEQMASEÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHNREÃ&#x2DC; who prefer not to use medication or who CAMMNSÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;SHEQAOX


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

Ø !RRNCIASEDØ VISHØ LIMILAKØ ADUEQREØ RIDE EÛECSR Ø )MDEÜMISEKXØRTRSAIMEDØBXØSHEØIMDIUIDTAK Ø !BKEØSNØRILTKSAMENTRKXØILOQNUEØOHXRICAKØARØ VEKKØLEMSAKØHEAKSHØAMDØSACJKEØLEMSAKØIKKMERRØ !ØBERSØOQACSICEØQEKASEDØSNØSHEØÜEKDØIRØ$IGISAKØ 0EEQØ RTOONQS Ø IMØ VHICHØ OENOKEØ TREØ SHEIQØ NVMØ EWOEQIEMCEØSNØHEKOØEACHØNSHEQØNMKIMEØ!ØQEKEUAMSØ VEBRISEØ CAKKEDØ %KEFQIEMDR Ø AKKNVRØ EUEQXNMEØ ABNUEØ Ø XEAQRØ NKDØ VHNØ IRØ RSQTGGKIMGØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRØ SNØ ȫNIMØ HSSORVVVLIMDNQG TJLEDIAGES RES SN GN QEREAQCH RTLLAQX QEONQSODF !CCNQDIMGØ SNØ RTQUEXRØ AMDØ RSTDIER Ø OENOKEØ AÛECSEDØ BXØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ RTÛEQØ FQNLØ DIRCQILIMASINMØ AMDØ IMEPTAKISIERØ ASØ VNQJØ AMDØ SHEXØEWOEQIEMCEØDIÞCTKSIERØSNØÜMDØAMDØRTRSAIMØ ELOKNXLEMSØ )MDEED Ø SHEØ TMELOKNXLEMSØ QASEØ NFØ SHIRØ GQNTOØ IRØ AQNTMDØ Ø _Ø IMØ CNMSQARSØ SNØ SHASØ NFØ OEQRNMRØ VISHØ OHXRICAKØ NQØ REMRNQXØ DIRABIKISIERØVHICHØIRØAOOQNWILASEKXØØ!GAIM Ø EWOQERREDØDIÛEQEMSKX ØNMKXØØNFØOEQRNMRØVISHØ AØ REQINTRØ ORXCHIASQICØ BACJGQNTMDØ VHNØ VIRHØ SNØ VNQJØ AQEØ ELOKNXEDØ 7NLEMØ FAQEØ KERRØ VEKKØ SHAMØLEMØ)SØHARØKNMGØBEEMØJMNVMØSHASØREUEQEØ LEMSAKØIKKMERRØNàEMØILOAIQRØDQALASICAKKXØNMEaRØ CAOACISXØ SNØ VNQJØ AMDØ SNØ EAQMØ AØ KIUIMGØ )SØ CAMØ KEADØ SNØ ILONUEQIRHLEMS Ø VHICHØ IMØ STQMØ LAXØ VNQREMØ SHEØ IKKMERRØ 4HTR Ø AKKØ EÛNQSRØ SNØ ÜMDØ ELOKNXLEMSØFNQØSHEREØIMDIUIDTAKRØAQEØERREMSIAKØ RIMCEØ SHEXØ ILOQNUEØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ AMDØ QEDTCEØ both impoverishment and the high service and VEKFAQEØCNRSRØEMGEMDEQEDØBXØSHIRØGQNTO 3NTQCERØ AKRNØ CNMÜQLØ SHASØ SHEØ LAȫNQISXØ NFØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ HAUEØBEEMØEWONREDØSNØOQNGQALLERØSHASØFNCTRØ LNQEØNMØDEUEKNOIMGØVNQJØRJIKKRØSHAMØNMØACSTAKØ OAIDØVNQJØ4HEREØOQNGQALLERØAQEØRTLLAQIREDØ BQIEÝXØ dØØ Hospital-based programmes of training and work integration:Ø4HEREØAQEØKERRØTREDØ MNVØSHAMØIMØSHEØOARSØSHEIQØAILØIRØSNØIMCQEAREØ REKF CNMÜDEMCEØ AMDØ GEMEQAKØ FTMCSINMIMGØ The activities taught in these programmes TRTAKKXØ IMCNQONQASEØ FNNDØ DIRSQIBTSINM Ø GAQDEMIMG ØQTMMIMGØAØRLAKKØRSNQE ØESCØ7HIKEØ participants tend to have reduced numbers NFØ DAXRØ NFØ HNROISAKIYASINM Ø ISØ AOOEAQRØ SHASØ FEVØ NBSAIMØ RTCCERRFTKØ OEQLAMEMSØ ELOKNXLEMSØ dØ Sheltered workshops: This is another SQADISINMAKØ AOOQNACHØ VHEQEØ RTBCNMSQACSØ VNQJØIRØTREDØ)SØIRØFEKSØSHASØSHIRØSXOEØNFØVNQJØ

DNERØMNSØOQEOAQEØUEQXØVEKKØFNQØQELTMEQASIUEØ ELOKNXLEMSØ AMDØ SHASØ SHEØ OEQRNMØ SEMDRØ SNØ QELAIMØIMØAØOASIEMSØQNKEØ(NVEUEQ Ø Ø NFØOAQSICIOAMSRØHAUEØBEEMØFNTMDØCAOABKEØNFØ LNUIMGØSNØAØLNQEØIMSEMRIUEØOQNGQALLE dØ Training in community living: These OQNGQALLERØHAUEØBEEMØDEUEKNOEDØSHQNTGHØ SHEØ OINMEEQIMGØ EÛNQSRØ NFØ 3SEIM Ø 4ERSØ AMDØ -AQWØ4HEXØASSEMDEDØSNØSHEØBARICØMEEDRØAMDØ FEASTQERØNFØIMDIUIDTAKØLAMAGELEMSØARØVEKKØ ARØAØGKNBAKØAOOQNACHØ7HIKEØOAQSICIOASINMØIMØ RTCHØ OQNGQALLERØ QEDTCERØ HNROISAKIYASINMØ AMDØ IMCQEAREØ IMDEOEMDEMSØ KIUIMG Ø ISØ HARØ not been found to have a great impact on JEEOIMGØAØOEQLAMEMSØȫNB dØ Programmes of assertive community treatment (PACT): These programmes VEQEØ AKRNØ DEUEKNOEDØ BXØ 3SEIM Ø 4ERSØ AMDØ -AQWØ IMØ QERONMREØ SNØ SHEØ GQNVIMGØ MEEDØ FNQØ CNLLTMISX BAREDØ REQUICERØ FNQØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ 4HEØ FNCTRØ HARØ BEEMØ NMØ QECNUEQXØ FQNLØ IKKMERRØ AMDØ EMHAMCEDØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ 4HEØ SQAIMIMGØ VARØ ILOKELEMSEDØ IMØ #AMADAØ AMDØ IMØ REUEQAKØ AQEARØ NFØ SHEØ 5MISEDØ 3SASERØ 0!#4Ø IRØ AMØ IMSEQDIRCIOKIMAQXØ SEALØ AOOQNACHØ IMCKTDIMGØ AØ ORXCHIASQIRS Ø QEGIRSEQEDØ MTQRER Ø OEEQØ ROECIAKIRSR Ø UNCASINMAKØ ROECIAKIRSR Ø AMØ ADDICSINMØ ROECIAKIRSØ AMDØ AØ OQNGQALLEØ ADLIMIRSQASNQØ #QIRIRØ CAQEØ IRØ AUAIKABKEØ Ø HNTQRØ AØ DAXØ 4HIRØ IMSEGQASED Ø CNLLTMISX BAREDØ LNDEKØ OQNUIDERØ bSHEØ SQEASLEMS Ø QEHABIKISASINMØ AMDØ RTOONQSØ REQUICERØ SHASØ IMDIUIDTAKRØVISHØREUEQEØLEMSAKØIKKMERRØMEEDØ SNØKIUEØRTCCERRFTKKXØIMØSHEØCNLLTMISXc /BSAIMIMGØ CNLOESISIUEKXØ OAIDØ ELOKNXLEMSØ FNQØ AØ OEQRNMØ VISHØ AØ BACJGQNTMDØ NFØ REQINTRØ LEMSAKØIKKMERRØQELAIMRØAØCHAKKEMGEØASØSHEØBERSØ NFØSILERØ)SØIRØEUEMØLNQEØDIÞCTKSØIMØOEQINDRØNFØ HIGHØ TMELOKNXLEMSØ VHEMØ SHEØ AUAIKABIKISXØ NFØ MNMDIRABKEDØ VNQJEQRØ IRØ OKEMSIFTKØ HSSOVVV VHNIMSLEMSAK?HEAKSHLEDIAEMODF (NVEUEQ Ø SHIRØ CAMØ NMKXØ SAJEØ OKACEØ IFØ RNCIAKØ OAQSMEQRHIORØ EWIRSØ KNCAKKXØ IMØ SHEØ AQEAØ VHEQEØ SHEØ MESVNQJØ IRØ BEIMGØ DEUEKNOEDØ )MØ NQDEQØ SNØ CNMSIMTNTRKXØ ILOQNUEØ AMDØ DEUEKNOØ SHEØ REQUICEØ OQNUIRINMØFNQØOENOKEØVISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTER Ø BNSHØELOKNXEQRØAMDØOTBKIC RECSNQØNÞCEQRØMEEDØ SNØBEØGIUEMØAØOKASFNQLØVHEQEØSHEXØCAMØIMÝTEMCEØ AMDØ CN DERIGMØ SHEØ REQUICERØ %PTAKKXØ RNCIAKØ OAQSMEQRØAKRNØMEEDØSNØBEØIMUNKUEDØARØSHEXØCAMØ DEUEKNOØTMIPTEØQERNTQCERØAMDØRTOONQSØSNØOENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTERØIMØAMØTMOQERRTQIREDØ EMUIQNMLEMSØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

4HEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; ELOKNXEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GQEASÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTER Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ELOKNXEQRÃ&#x2DC; SHELREKUERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; 4HEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC;QEARNMRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;BIKASEQAKÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC;CNKKABNQASINMÃ&#x2DC;&IQRSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AKKÃ&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;RTGGERSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;DIRNQDEQÃ&#x2DC;ACCNTMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %5aRÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; BTQDEMÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VEKKBEIMGÃ&#x2DC; QEONQS Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3ECNMDKX Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; ,INOIRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;!MDEQRNMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;RTGGERSEDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; ECNMNLICÃ&#x2DC;CNRSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;REQUICERÃ&#x2DC;REELRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;IMCQEARIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ADDIMGÃ&#x2DC;TOÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;AKQEADXÃ&#x2DC; RSQAIMEDÃ&#x2DC; ECNMNLXÃ&#x2DC; 4HIQDKX Ã&#x2DC; %5 /3(!Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; QEONQSEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNRSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;DTEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; QEDTCSIUEÃ&#x2DC; OQNDTCSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ABREMSEEIRLÃ&#x2DC; VARÃ&#x2DC; uÃ&#x2DC;BIKKINMOEQÃ&#x2DC;XEAQÃ&#x2DC; %5Ã&#x2DC;#NLOARRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;7NQJÃ&#x2DC; OKACEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;QEONQSEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;bFQNLÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ECNMNLICÃ&#x2DC; OEQROECSIUE Ã&#x2DC;QNBTRSÃ&#x2DC;DASAÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AUAIKABKEÃ&#x2DC;IMDICASIMGÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; QESTQMÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; IMUERSLEMSÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNLNSINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQJOKACEÃ&#x2DC; OÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; !DDISINMAKKX Ã&#x2DC; 7(/Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; OTBKIRHEDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; &ACSÃ&#x2DC; RHEESÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;7NQJÃ&#x2DC;OKACEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC; a series of intervention and good practices are RTGGERSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;NQDEQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;VNQJOKACEÃ&#x2DC;HEAKSHXÃ&#x2DC; 4HNREÃ&#x2DC;IMCKTDEDÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; !VAQEMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQJOKACEÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSÃ&#x2DC; and how it can be adapted to promote better LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;ELOKNXEER dÃ&#x2DC; ,EAQMIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LNSIUASINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMAKÃ&#x2DC; KEADEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ELOKNXEERÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC;SAJEMÃ&#x2DC;ACSINMÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; .NSÃ&#x2DC; QEIMUEMSIMGÃ&#x2DC; VHEEKRÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC; AVAQEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; CNLOAMIERÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; SAJEMÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;DNME dÃ&#x2DC; 5MDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NOONQSTMISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKÃ&#x2DC; ELOKNXEER Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; HEKOIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; VNQJOKACEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; !VAQEMERRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RNTQCERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;VHEQEÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;Ã&#x153;MDÃ&#x2DC;HEKO dÃ&#x2DC; )LOKELEMSASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EMFNQCELEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;RAFESXÃ&#x2DC;ONKICIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQACSICER Ã&#x2DC;IMCKTDIMGÃ&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;CASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIRSQERR Ã&#x2DC; HAQLFTKÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ORXCHNACSIUEÃ&#x2DC; RTBRSAMCERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNUIDIMGÃ&#x2DC;QERNTQCERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LAMAGEÃ&#x2DC;SHEL dÃ&#x2DC; )MFNQLIMGÃ&#x2DC;RSAÃ&#x203A;Ã&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AUAIKABKE dÃ&#x2DC; )MUNKUIMGÃ&#x2DC; ELOKNXEERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; DECIRINM LAJIMG Ã&#x2DC; CNMUEXIMGÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; FEEKIMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNMSQNKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMAKÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; RTOONQSÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;HEAKSHXÃ&#x2DC;VNQJ KIFEÃ&#x2DC;BAKAMCE dÃ&#x2DC; 0QNGQALLERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; CAQEEQÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ELOKNXEER

dÃ&#x2DC; 2ECNGMIYIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEVAQDIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNMSQIBTSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;ELOKNXEER 4HEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; NOIMINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IDEARÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNKKABNQASINMÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; !CCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; 0ATKIMEÃ&#x2DC; 6AIKKAMCNTQSÃ&#x2DC;2NREMAT Ã&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC; RSQEMGSHÃ&#x2DC; EKELEMSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; CNMRIDEQEDÃ&#x2DC; )MDEED Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; DQAVRÃ&#x2DC; ASSEMSINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; IMSEQERS Ã&#x2DC; RSEVAQDRHIOÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNKIDAQISXÃ&#x2DC; CNMRIDEQASINMRÃ&#x2DC; )SÃ&#x2DC; NOEQASERÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMSKXÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; NOEMMERRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; RCQTSIMX Ã&#x2DC; ELOKNXLEMSÃ&#x2DC; CNMCEQMR Ã&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; LAMAGELEMS Ã&#x2DC; QEGTKASINM Ã&#x2DC; OQEUEMSIMGÃ&#x2DC; DIRCQILIMASINMÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; EWOKNISASINMÃ&#x2DC; ESCÃ&#x2DC; The private sector on the other hand is thought SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;CQEASIUEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DXMALIC Ã&#x2DC;BQIMGIMGÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCE Ã&#x2DC;JMNVKEDGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SECHMNKNGIER Ã&#x2DC;LAMAGEQIAKÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMCX Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EMSQEOQEMETQIAKÃ&#x2DC;ROIQISÃ&#x2DC;)SÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;BESSEQÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC;OEQFNQLIMGÃ&#x2DC;ECNMNLICÃ&#x2DC;SARJR Ã&#x2DC;IMMNUASIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; QEOKICASIMGÃ&#x2DC; RTCCERRFTKÃ&#x2DC; EWOEQILEMSR Ã&#x2DC; ADAOSIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QAOIDÃ&#x2DC; CHAMGEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQEFNQLIMGÃ&#x2DC; CNLOKEWÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; SECHMICAKÃ&#x2DC;SARJR 4HEÃ&#x2DC;MNM OQNÃ&#x153;SÃ&#x2DC;NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;SHIQDÃ&#x2DC;RECSNQ Ã&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;RSQNMGÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AQEARÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;QEPTIQEÃ&#x2DC;CNLOARRINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; CNLLISLEMSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;DNÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;VHEMÃ&#x2DC; CTRSNLEQRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;CKIEMSRÃ&#x2DC;QEPTIQEÃ&#x2DC;EWSEMRIUEÃ&#x2DC;SQTRS Ã&#x2DC;NQÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC;HAMDRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;OEQRNMAKÃ&#x2DC;ASSEMSINMÃ&#x2DC;0AQSMEQRHIORÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNLIREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GQEASERSÃ&#x2DC; RTCCERRÃ&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RSQEMGSHRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC; OKAXEQÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QEPTIQEDÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BAKAMCEÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;OQIUASE Ã&#x2DC;EROECIAKKXÃ&#x2DC;VHEMÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;IMUNKUED Ã&#x2DC; IRÃ&#x2DC;VIDEKXÃ&#x2DC;AOOQECIASEDÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;SHNREÃ&#x2DC;CNLLISSEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; KAQGEQÃ&#x2DC;QNKEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC; 0TBKIC OQIUASEÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CNLLNMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RHAQEDÃ&#x2DC;QERONMRIBIKISXÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC; ILOACSRÃ&#x2DC;CISIYEMRÃ&#x2DC;!TSHEMSICÃ&#x2DC;OAQSMEQIMGÃ&#x2DC;IMUNKUERÃ&#x2DC; CKNREÃ&#x2DC; CNKKABNQASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLBIMASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; the strengths of both the private sector (more CNLOESISIUEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EÃ&#x17E;CIEMS Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;RECSNQÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; QEAKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OTBKIC OQIUASEÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;EMSIQEKXÃ&#x2DC;EUIDEMSÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC;XESÃ&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;VHNKEÃ&#x2DC;QAMGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;RECSNQRÃ&#x2DC; 0TBKIC 0QIUASEÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIO (NVEUEQ Ã&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; SAKJIMGÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC; VEÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;ACCNTMSÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QIRJR 4HEÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;AQE dÃ&#x2DC; )MCQEAREÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMCXÃ&#x2DC; SHAMJRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; QIRJÃ&#x2DC; RHAQIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMCEMSIUERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OEQFNQL dÃ&#x2DC; "ESSEQÃ&#x2DC;OQNÈ«ECSÃ&#x2DC;LAMAGELEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMMNUASINM dÃ&#x2DC; /MCEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMCXIMMNUASINMÃ&#x2DC; GAIMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; FACSNQEDÃ&#x2DC;IM Ã&#x2DC;HIGHEQÃ&#x2DC;UAKTEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;LNMEXÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; #TQQEMSÃ&#x2DC; LAQJESÃ&#x2DC; CNMDISINMR Ã&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; EWCERRÃ&#x2DC; KIPTIDISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KNVÃ&#x2DC;IMSEQERSÃ&#x2DC;QASER Ã&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC; ASSQACSIUEÃ&#x2DC;NOONQSTMISXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAMCEÃ&#x2DC;000R


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

dÃ&#x2DC; 3OQEADÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;TOFQNMSÃ&#x2DC;CAOISAKÃ&#x2DC;EWOEMDISTQEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; OQNÈ«ECSÃ&#x2DC;NUEQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KIFE SILEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ARRES dÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ARRTLIMGÃ&#x2DC; CEQSAIMÃ&#x2DC; QIRJRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;VNTKDÃ&#x2DC;NSHEQVIREÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;KEÃ Ã&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC;ATSHNQISXÃ&#x2DC;

dÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC;

Ã&#x2DC;

4HEÃ&#x2DC;QIRJRÃ&#x2DC;IMRSEADÃ&#x2DC;AQE ,EMGSHXÃ&#x2DC; CNMSQACSRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC; DELAMDÃ&#x2DC; OQNÈ«ECSINMRÃ&#x2DC;IMCQEARIMGKXÃ&#x2DC;TMQEKIABKE 2EGTKASNQXÃ&#x2DC; CAOSTQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMUERSLEMSRÃ&#x2DC; HNKD TO (IGHEQÃ&#x2DC; CNRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQÃ&#x2DC;URÃ&#x2DC;OTBKIC #NMSQACSTAKKXÃ&#x2DC;QIMG FEMCEDÃ&#x2DC;OAXLEMSRÃ&#x2DC;NUEQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; KNMGÃ&#x2DC;OEQINDÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;ACCNTMSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; ECNMNLICÃ&#x2DC;CXCKE 0TBKICÃ&#x2DC; 0QIUASEÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; -ELBEQÃ&#x2DC; RSASERÃ&#x2DC;-IQCNÃ&#x2DC;4NLARI

$IÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; RNTQCERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWALOKERÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;QLÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQRÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;ACHIEUEÃ&#x2DC;CNLLNMÃ&#x2DC;GNAKRÃ&#x2DC;!MÃ&#x2DC;EWALOKEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; GIUEMÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;HADÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;.EVÃ&#x2DC;9NQJÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;5MDEQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;KEADEQRHIOÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;-AXNQÃ&#x2DC;-ICHAEKÃ&#x2DC;2Ã&#x2DC;"KNNLBEQG Ã&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; OAQSMEQRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; BEGTMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNKKABNQASEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; CISXÃ&#x2DC; GNUEQMLEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VAXRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; OTRHÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; BNTMDAQIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AKKNVÃ&#x2DC;GNUEQMLEMSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ELBQACEÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC;EMSQEOQEMETQIAKÃ&#x2DC;ROIQISÃ&#x2DC;HSSOVVVBBHTBIN DNSNQGRISER4HE?#NKKABNQASIUE? #ISXODF 4HEÃ&#x2DC;LAIMÃ&#x2DC;ILOACSÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;6NKTMSAQXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;0QIUASE Ã&#x2DC; 3ECSNQÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;RSQEMGSHEMRÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;CAOACISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; HIGHÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; REQUICER Ã&#x2DC; SAIKNQEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC; 3TCCERRFTKÃ&#x2DC; ADNOSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 3NCIAKÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIOÃ&#x2DC;AOOQNACHÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DERIGMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DEKIUEQXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; EMGEMDEQÃ&#x2DC; RIGMIÃ&#x153;CAMSÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SR dÃ&#x2DC; 0QNGQALLERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; DERIGMEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; IRNKASINMÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SHIQDÃ&#x2DC; RECSNQaRÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC; .'/aR Ã&#x2DC; ABIKISXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMMNUASE Ã&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;EWOEQIEMCEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;DAX SN DAXÃ&#x2DC;BARIRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;OAQSICTKAQÃ&#x2DC;CKIEMSÃ&#x2DC; GQNTORÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KIMJIMGÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;IMOTSÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;ELOKNXEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;VIDEQÃ&#x2DC;CNLLTMISXÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;HEKOÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DEKIUEQÃ&#x2DC; BESSEQ Ã&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACHIEUEÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; NTSCNLERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OAQSICIOAMSRÃ&#x2DC; IMUNKUED dÃ&#x2DC; !KKNVIMGÃ&#x2DC; GQEASEQÃ&#x2DC; AGIKISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDÃ&#x2DC; CQEASIUEÃ&#x2DC; RNKTSINMRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; TREQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; OQNUIDEQRÃ&#x2DC; )MCQEARIMGÃ&#x2DC; FNCTRÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; CHAMGIMGÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC;

AMDÃ&#x2DC; LAJERÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; ABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LEESÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC;MEEDR dÃ&#x2DC; (EKOIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BQEAJÃ&#x2DC; DNVMÃ&#x2DC; CQNRRÃ&#x2DC; RECSNQAKÃ&#x2DC; BAQQIEQR dÃ&#x2DC; 3TOONQSIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEKIUEQXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; VIDEQÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ECNMNLICÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; FNCTREDÃ&#x2DC; TONMÃ&#x2DC; CNLLTMISIER dÃ&#x2DC; 0QNLNSIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RHAQIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SQAMRFEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RJIKKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;JMNVKEDGEÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;OAQSMEQR (IRSNQICAKKX Ã&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; OTBKICOQIUASEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; UNKTMSAQXÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; CQEASEDÃ&#x2DC; BEFNQEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; FNCTREDÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; ILOQNUIMGÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; IMUNKUEDÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEKEUAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; SXOEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC; AOOEAQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; IMCQEAREDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;5+Ã&#x2DC;RIMCEÃ&#x2DC;2016Ã&#x2DC;VHEMÃ&#x2DC;3SQASEGICÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; !TSHNQISIERÃ&#x2DC; VEQEÃ&#x2DC; QEOKACEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; #KIMICAKÃ&#x2DC; #NLLIRRINMIMGÃ&#x2DC; 'QNTORÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; VASCHER Ã&#x2DC;BNSHÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;QEPTIQEDÃ&#x2DC;CQNRRÃ&#x2DC;RECSNQAKÃ&#x2DC; QEOQEREMSASINMÃ&#x2DC;&TQSHEQLNQE Ã&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;OEQIND Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;MTLBEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC;RTOONQSEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;QNKEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AKKEUIASEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;VARÃ&#x2DC;IMCQEAREDÃ&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; ORXCHNRNCIAKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LNDEQASE SN UIGNQNTRÃ&#x2DC; IMSEMRISXÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;"IDDKE Ã&#x2DC;-TSQIEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;'NQEKX Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; RTGGERSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; CNLOESISIUEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; CNMSQIBTSEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ONNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; "ATLAM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; KEADÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; RSQERRNQRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;HIMDEQÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ASHKESERaÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; NOSILIRASINMÃ&#x2DC; $NMNHTEÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC; RSQERRNQRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 0QERRTQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ACHIEUEÃ&#x2DC; RTCCERRÃ&#x2DC; %UAMR Ã&#x2DC; 7EIMBEQGÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;*ACJRNM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; %WSEMDEDÃ&#x2DC; SILERÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC; REOAQASEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; FALIKXÃ&#x2DC;-ARKAMD Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; .EGASIUEÃ&#x2DC;ELNSINMAKÃ&#x2DC;CNMREPTEMCERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IMÈ«TQXÃ&#x2DC; 7IERE "È«NQMRSAK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; dÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 3TBRSAMCEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AKCNHNKÃ&#x2DC;ABTRE HSSOVVVRONQSMIMESRONQSMIVO CNMSEMSTOKNADR-EMSAK (EAKSH 2EONQS &IMAKODF !Ã&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; EWALOKEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; the Sport and Recreation Alliance and ukactive have now come together again to provide a picture of SHEÃ&#x2DC;OTBKICÃ&#x2DC;HEAKSH Ã&#x2DC;CNLLIRRINMIMGÃ&#x2DC;KAMDRCAOEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; %MGKAMDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RESÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RONQS Ã&#x2DC; QECQEASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; RECSNQaRÃ&#x2DC; CQISICAKÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HEAQSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;GHSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; HSSOVVVTJACSIUECNLDNVMKNADR LAMAGED0HXRICAK?!CSIUISX?AMD?(EAKSH? ? &IMAK?6EQRINMODF 


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

!MNSHEQØ TREFTKØ EWALOKEØ CNLIMGØ FQNLØ !RIAØ IRØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ AØ 0AQSMEQRHIOØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØIRRTERØIMØSHEØAQEAØNFØ!RIA 0ACIÜCØ)MØSHIRØ AQEAØSHEQEØIRØAØKACJØIMØTMDEQRSAMDIMGØOQNBKELRØ QEKASEDØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ AMDØ KACJØ NFØ CNMRCINTRMERRØ 4HEØ b*AMMERRØ -EMSIØ RAMEcØ OQNGQALØ ASSELOSEDØ SNØ OQNUIDEØ IMFNQLASINMØ QEKEUAMSØ SNØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ IKKMERRERØKIUEØIMØAMØEMUIQNMLEMSØNFØDIRCQILIMASINMØ AMDØ EWCKTRINMØ -NQENUEQ Ø AMNSHEQØ GNAKØ VARØ SNØ IMÝTEMCEØSHEØOTBKICØNOIMINMØAMDØSNØILOQNUEØSHEØ diagnosis and the access to new treatments KIJEØRONQS Ø4HEØIMMNUASIUEØOAQSØNFØSHIRØOQNȫECSØ is that it recognised the importance of having AØ OTBKICØ AMDØ OQIUASEØ OAQSMEQRHIOØ HSSOVVV ȫAMRREMCNLISRTRSAIMABIKISXFNRSEQIMG LEMSAK HEAKSH OAQSMEQRHIOR IM ARIA OACIÜC 4HEØLAIMØCATRERØAMDØQEARNMRØNFØFAIKTQEØAMDØ KILISASINMRØNFØOAQSMEQRHIORØAQEØQEKASEDØSN Ø Management of the project: The CHAKKEMGERØ KIEØ IMØ RHAQIMGØ IMFNQLASINM Ø CNNQDIMASIMGØ AMDØ ACSIMGØ ȫNIMSKXØ 4HTR Ø SHEØ EÛECSIUEØLAMAGELEMSØNFØAØOQNȫECSØDEOEMDRØ NMØ SHEØ ERSABKIRHLEMSØ NFØ VEKK FTMCSINMIMGØ CNQONQASEØGNUEQMAMCEØRSQTCSTQERØØ Ø ConÛicts of interest:Ø 4HEØ OTBKICØ AMDØ SHEØ OQIUASEØ RECSNQØ RESØ CNLOKESEKXØ DIÛEQEMSØ OQINQISIERØ RSELLIMGØ FQNLØ SHEIQØ DIÛEQEMSØ UAKTEØ RXRSELRØ 7HIKEØ AØ OQIUASEØ CNLOAMXØ AILRØ ASØ LAJIMGØ SHEØ HIGHERSØ ONRRIBKEØ OQNÜS Ø OTBKICØ NQGAMIYASINMRØ CAQQXØ AØ CEQSAIMØ QERONMRIBIKISXØ VHEMØ OQNUIDIMGØ REQUICERØ NFØ GEMEQAKØIMSEQERS Ø Accountability Ø Risk management Ø Transaction costs Ø Costs of regulation HSSOVVVKIBEQSAR IMRSISTSCNLDE0$& #KATDIA2EIL?000?,NMDNM?5MDEQGQNTMD? !TG ODF 0AQSMEQRHIORØ DERIGMED Ø IMISIASEDØ AMDØ ILOKELEMSEDØBXØKNCAKØACSNQRØAKNMEØAQEØRSIKKØUEQXØ QAQEØ4HEØ-%.3ØMESVNQJØCNMRIDEQRØOAQSMEQRHIORØ NFØ OIUNSAKØ ILONQSAMCEØ SNØ OQNLNSEØ AMDØ SNØ IMCQEAREØ IMMNUASIUEØ LESHNDNKNGIERØ FNQØ OENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTER %UIDEMCEØAKRNØRTGGERSRØSHASØBNSSNL TOØAMDØ RLAKK RCAKEØIMISIASIUERØBXØOQIUASEØACSNQR ØRTCHØARØ KNCAKØÜQLRØNQØ.'/R ØDNØEWIRSØAMDØHAUEØOKAXEDØAØ QNKEØIMØAKKEUIASIMGØSHEØILOACSØNFØLEMSAKØHEAKSHØ 4HIRØ ONKICXØ OAOEQØ SHEQEFNQEØ AILRØ SNØ ELONVEQØ RNCIAKØOAQSMEQRØSNØIMISIASEØKNCAKØOAQSMEQRHIORØ

3IMCEØ SHEØ CQIRIRØ IMØ Ø RNLEØ ILONQSAMSØ DEUEKNOLEMSRØCAMØBEØFNTMDØIMØSHEØCQEASINMØNFØ SHEREØOAQSMEQRHIORØIMØSHEØ%5 ØIMØSHEØ5+ØAMDØIMØ SHEØ .ESHEQKAMDRØ 4HEREØ OAQSMEQRHIORØ BECALEØ LNQEØ OQNLIMEMSØ ACQNRRØ SHEØ VHNKEØ %TQNOEAMØ CNMSIMEMSØ SNØ DEAKØ VISHØ SHEØ CHAMGIMGØ ONKISICAKØ AMDØ ECNMNLICØ CKILASEØ AMDØ QESAIMEDØ AØ CQTCIAKØ QNKEØ SNØ ADDQERRØ SHEØ MEEDRØ NFØ DIRADUAMSAGEDØ GQNTORØ RIMCEØ Ø 7NQREMIMGØ KABNTQØ LAQJESØ CNMDISINMRØ HAUEØ OQNLOSEDØ %TQNOEAMØ EGØ $EMLAQJ Ø .ESHEQKAMDR Ø 3VEDEMØ AMDØ SHEØ 5+ Ø CNTMSQIERØ SNØ LAJEØ FTKKØ TREØ NFØ NQØ RESØ TOØ MEVØ KNCAKØ IMISIASIUERØ SNØ OQNLNSEØ RSQASEGIERØ VHICHØ EMHAMCEØ LEMSAKØ VEKKBEIMGØ Ø )SØ IRØ ONRRIBKE Ø IMØ SHEREØ CNTMSQIER Ø SNØ ÜMDØ ONRISIUEØ EUIDEMCEØ NFØ 3NCIAKØ 0AQSMEQRHIOØ TRIMGØ SQADEØ TMINMØ AMDØ ELOKNXEQØEWOEQSIREØSNØSACJKEØSHEØLEMSAKØHEAKSH Ø ELOKNXLEMSØAMDØRONQSØ 4HEØRTCCERRØFACSNQRØFNQØSHEØILOKELEMSASINMØ NFØ3NCIAKØ0AQSMEQRHIORØAQEØGEMEQAKKXØDERCQIBEDØ ARØ SHEØ QIGHSØ LIWØ NFØ `IMGQEDIEMSRaØ ASØ SHEØ KNCAKØ KEUEK Ø RTCHØ ARØ CNLLISLEMSØ FQNLØ RSAJEHNKDEQRØ SNØDEUEKNOØOAQSMEQRHIORØAMDØSHEØELONVEQLEMSØ NFØ KNCAKØ CNLLTMISIERØ AMDØ KNCAKØ ACSNQRØ 4HEØ KNCAKØ`IMGQEDIEMSRaØCNLBIMEDØVISHØAØGNUEQMAMCEØ FQALEVNQJØ FAUNTQABKEØ SNØ 3NCIAKØ 0AQSMEQRHIOØ Ø ASØ SHEØ HIGHERSØ KEUEK Ø VIKKØ AKKNVØ ROACEØ FNQØ KNCAKØ ACSINMØAMDØGTAQAMSEEIMGØKNMG SEQLØFTMDIMGØ 2EREAQCHØ RTGGERSRØ SHASØ IMØ LAMXØ %TQNOEAMØ CNTMSQIER Ø OAQSMEQRHIORØ BESVEEMØ OQIUASEØ AMDØ OTBKICØATSHNQISIERØRNCIAKØOAQSMEQR ØRSIKKØQEOQEREMSØ TMSAOOEDØ ONSEMSIAKØ LAMXØ CNTMSQIERØ IMØ SHEØ %5Ø HAUEØ MNSØ FTKKXØ REIYEDØ SHEØ NOONQSTMISXØ SNØ TREØ KNCAKØOAQSMEQRHIORØSNØSACJKEØHEAKSHØIMEPTAKISIERØ -AMXØ CNTMSQIERØ IMCNQONQASEØ NBRSACKERØ SNØ SHEØ DEOKNXLEMSØ NFØ KNCAKØ OAQSMEQRHIOØ DTEØ SNØ AØ CEMSQAKIREDØ FQALEVNQJØ FNQØ RONQSRØ AMDØ HEAKSHØ ONKICXØ 0AQSMEQRHIORØ DERIGMED Ø IMISIASEDØ AMDØ ILOKELEMSEDØ BXØ KNCAKØ ACSNQRØ AKNMEØ AQEØ RSIKKØ UEQXØ QAQE Ø AMDØ SHEQEFNQEØ SHEØ -%.3Ø MESVNQJØ CNMRIDEQRØISØNFØOIUNSAKØILONQSAMCEØSNØOQNLNSEØ RTCHØ OAQSMEQRHIOØ VNQJIMGØ ARØ AØ JEXØ VAXØ SNØ IMCQEAREØ IMMNUASIUEØ LESHNDNKNGIERØ FNQØ OENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØIRRTER 4HIRØ QEONQSØ IKKTRSQASEDØ HNVØ SHEØ OTBKICØ ^Ø OQIUASEØ OAQSMEQRHIORØ CAMØ ILOQNUEØ AMDØ EMKAQGEØ SHEØ RCNOEØ AMDØ OAQSICIOASINMØ IMØ ACSIUISIER Ø EROECIAKKXØVHEMØSHEREØOAQSMEQRHIORØAQEØOKAMMEDØ AMDØILOKELEMSEDØIMØSHEØCNQQECSØVAXØ-NQENUEQØ SHEØQEREAQCHØDELNMRSQASEDØSHASØSHEREØSXOEØNFØ OAQSMEQRHIORØHAUEØAMØADDISINMAKØUAKTEØIMØSEQLRØ NFØQERNTQCERØAMDØEÞCIEMCX ØARØVEKKØARØISØCAMØGIUEØ ACCERRØSNØEWOEQSIREØAMDØIMCQEAREØSHEØJMNVKEDGEØ AMDØÜGHSØSHEØRSEQENSXOERØABNTSØIMCKTRINMØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

CONCLUSIONS / IMPLICATIONS / RECOMMENDATIONS Cross Sector collaboration is essential for mental health and active living promotion -EMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIFERSXKER Ã&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ILOQNUEDÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNKKECSIUEÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RECSINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RNCIESXÃ&#x2DC; )LOQNUIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; QEPTIQERÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GNUEQMLEMS Ã&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQIUASEÃ&#x2DC; RECSNQRÃ&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; EDTCASINM Ã&#x2DC; ELOKNXLEMS Ã&#x2DC; SQAMRONQS Ã&#x2DC; EMUIQNMLEMS Ã&#x2DC; HNTRIMG Ã&#x2DC; KEIRTQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VEKFAQE Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; VEKKÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; QEKASIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OQEUEMSINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IKK HEAKSH

Mental health and active living concerns everybody 4HEÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKR Ã&#x2DC; FALIKIER Ã&#x2DC; CNLLTMISIER Ã&#x2DC;BTRIMERRER Ã&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;CAQEÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; CNKKABNQASIUEÃ&#x2DC; RNKTSINMRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; 0AQSICTKAQKXÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DECIRINM LAJEQRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GNUEQMLEMSRÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; KEUEKRÃ&#x2DC; VHNREÃ&#x2DC; ACSINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC; RONQS Ã&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;KIUIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNLLTMISXÃ&#x2DC;EMGAGELEMSÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSH

Community Action #NLLTMISXÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNLNSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQEUEMSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 0ENOKEÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC;RECSNQRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RNCIESXÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC;SNGESHEQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BQIMGÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC;CHAMGEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC;RNKTSINMRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RHAQEDÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; CAOISAK Ã&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;REMREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ELONVEQLEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMCQEAREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;CAOACISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QERIKIEMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNLLTMISX

A cross sectoral approach to mental health and active living promotion #QNRRÃ&#x2DC; RECSNQAKÃ&#x2DC; CNKKABNQASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; EKELEMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNLNSIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ILOKELEMSIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; OQNGQALLERÃ&#x2DC; #NKKABNQASINMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;KIUIMGÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;VIDEQÃ&#x2DC;CNMCEOSÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;È«TRSÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEACHÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC;NOONQSTMISIERÃ&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC;REQUICER b)FÃ&#x2DC; VEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEDTCEÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IMEPTISIERÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC;

IRÃ&#x2DC; ERREMSIAKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SAJEÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; DESEQLIMAMSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; `CATRERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CATRERaÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IKKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 4HASÃ&#x2DC; LEAMRÃ&#x2DC; VNQJIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;KNCAKÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC; CNMDISINMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; VEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; BNQM Ã&#x2DC; KIUE Ã&#x2DC; GQNV Ã&#x2DC; VNQJÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AGEÃ&#x2DC; Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2013;Ã&#x2DC; %LONVEQIMGÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNLLTMISIER Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; GIUIMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; UNICEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMSEGQAKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADDQERRIMGÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IMEPTAKISIERbÃ&#x2DC; HSSOVVVAQSRCNTMCIKNQGTJRISERDEFATKS Ã&#x153;KERDNVMKNAD Ã&#x153;KE"E?#QEASIUE?"E?7EKKODF Ã&#x2DC;

Shared decision making !CCNQDIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIRASINM Ã&#x2DC; RHAQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DECIRINMÃ&#x2DC; LAJIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ILOEQASIUEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMCKTRIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNKKABNQASIUEÃ&#x2DC;OQACSICEÃ&#x2DC; b7ISHNTSÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;LAJIMGÃ&#x2DC;DECIRINMR Ã&#x2DC;TREQRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; JEOSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; KNMG SEQLÃ&#x2DC; DEOEMDEMCXÃ&#x2DC; QEKASINMRHIORÃ&#x2DC; 0ENOKEÃ&#x2DC;CAMMNSÃ&#x2DC;BECNLEÃ&#x2DC;IMDEOEMDEMSÃ&#x2DC;VISHNTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; NOONQSTMISXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;DECIRINMRÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; KIUERÃ&#x2DC; HSSOVVVETQNVHNIMSDASA ARRESRODF?Ã&#x153;KE%ODF 

Reduction of Stigma 5RIMGÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SQEAS Ã&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; QAIREÃ&#x2DC; AVAQEMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;JEXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;QELNUIMGÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;RSIGLARÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; "XÃ&#x2DC; OAQSICIOASIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;KIFERSXKEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;QELNUERÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BQEAJRÃ&#x2DC; DNVMÃ&#x2DC; OQECNMCEIUEDÃ&#x2DC; IDEARÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; &TQSHEQ Ã&#x2DC; ISÃ&#x2DC; QAIRERÃ&#x2DC; AVAQEMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EUEQXNMEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AVAQEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAIMSAIMÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;KIUIMGÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;CNMSQIBTSEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; b&QNLÃ&#x2DC; EKISEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; GQARR QNNSRÃ&#x2DC; OAQSICIOASINM Ã&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; TREDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEDTCEÃ&#x2DC; stigma and start positive conversations about LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;3ONQSÃ&#x2DC;RHNTKDÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;ACCERRIBKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;4HASaRÃ&#x2DC; VHXÃ&#x2DC; VEaQEÃ&#x2DC; RTOONQSIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; #HAQSEQÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 2ECQEASINMbÃ&#x2DC; HSSOR VVVLIMDNQGTJABNTS TRNTQ ONKICX VNQJ RONQS OHXRICAK ACSIUISX AMD LEMSAK HEAKSH 

Promoting mental health and active living awareness &NQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; OQNLNSINMÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SN dÃ&#x2DC; BTIKDÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;EWIRSIMGÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;UAQIESXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; RECSNQR Ã&#x2DC;RESSIMGRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;NQGAMIRASINMR dÃ&#x2DC; CQEASEÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;OTQONRER Ã&#x2DC;ASÃ&#x2DC;UAQXIMGÃ&#x2DC;KEUEKRÃ&#x2DC;AMD


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

dØ CQEASEØ CNKKABNQASIUEØ ACSINMØ bHNQIYNMSAKKXcØ VISHIMØ GNUEQMLEMSØ DEOAQSLEMSRØ AMDØNQGAMIRASINMR ØAMDØBESVEEMØSHNREØEWOEQSØIMØ ONKICX ØOQACSICE ØAMDØQEREAQCH 4HEØ MEEDØ FNQØ CNKKABNQASIUEØ OQACSICEØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ ACSIUEØ KIUIMGØ OQNLNSINMØ IRØ ÜQLKXØ ERSABKIRHEDØ BXØ SHEØ RNCIN ONKISICAKØ AMDØ ECNMNLICØDESEQLIMAMSRØNFØHEAKSHØ 4HASØ IR Ø IMÝTEMCIMGØ SHEØ DESEQLIMAMSRØ NFØ HEAKSH Ø RTCHØ ARØ ILOQNUIMGØ RNCIAKØ CNHERINM Ø ACCERRIBIKISXØAMDØAMSI ØDIRCQILIMASINMØOQACSICERØ 4HEREØ GNAKRØ VIKKØ MNSØ BEØ ACHIEUEDØ BXØ SHEØ OTBKICØ HEAKSHØ RECSNQØ ACSINMØ AKNMEØ BTSØ QASHEQØ SHQNTGHØAØCQNRRØRECSNQØAOOQNACHØ)SØQEPTIQERØAØ LTKSIDIRCIOKIMAQXØ AOOQNACHØ IMUNKUIMGØ QEREAQCH Ø ONKICX ØAMDØOQACSICEØIMØELOKNXLEMS ØEDTCASINM Ø KAV Ø VEKFAQE Ø AQSR Ø RONQSR Ø KEIRTQE Ø SNTQIRLØ AMDØ SHEØ EMUIQNMLEMSØ SNØ ILOQNUEØ LEMSAKØ HEAKSHØ SHQNTGHØ IMCQEAREDØ OAQSICIOASINMØ AMDØ RNCIAKØ CNHERINMØ 4NØ ACHIEUEØ ONRISIUEØ NTSCNLERØ QEPTIQERØRHAQEDØOKAMMIMGØAMDØNVMEQRHIOØACQNRRØ AKKØRECSNQRØNFØRNCIESX 3TCCERRFTKØCNKKABNQASIUEØRNCIAKØOAQSMEQRHIORØ SAJEØSILEØAMDØAØCNLLISLEMSØSNØRHAQEDØGNAKRØ AMDØ NTSCNLERØ 4HEQEØ AQEØ CHAKKEMGERØ RTCHØ ARØ FTMDIMG Ø EROECIAKKXØ VISHIMØ AMDØ ACQNRRØ RECSNQR Ø DIUEQRISXØ VISHIMØ CTKSTQAKØ OQNFERRINMAKØ AMDØ ONKISICAKØ BACJGQNTMDRØ AMD Ø DIÛEQEMSØ OQINQISIERØ AMDØCNLOKEWØDECIRINM LAJIMGØOQNCERRERØ4HEREØ CHAKKEMGERØQEPTIQEØAØRSQEMGSHEMIMGØNFØCAOACISXØ ACQNRRØ SHEØ IMDIUIDTAK Ø NQGAMIRASINMAK Ø AMDØ CNLLTMISXØDILEMRINMRØ&AVCESS Ø %UIDEMCEØ EWIRSRØ FNQØ SHEØ EÛECSIUEMERRØ NFØ AØ VIDEØ QAMGEØ NFØ EWELOKAQXØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNLNSINMØ OQNGQALLERØ AMDØ ONKICIERØ 4HEIQØ NTSCNLERØRHNVØSHASØLEMSAKØHEAKSHØOQNLNSINMØ IRØ AØ QEAKIRSICØ NOSINMØ VISHIMØ AØ OTBKICØ HEAKSHØ

REFERENCES !JIMSNXE Ø! ØØ"ECJ Ø-ØØ(AQDCARSKE Ø#Ø Ø Public-Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities Ø (NBNJEMØ .*Ø 7IKEX "KACJVEKKØØ %TQNFNTMDØ Ø ERM Report- Restructuring in recessionØ ,TWELBNTQG Ø 0TBKICASINMRØ /ÞCEØNFØSHEØ%TQNOEAMØ5MINM %5Ø#NLOARRØFNQØ!CSINMØNMØ-EMSAKØ(EAKSHØAMDØ 7EKK "EIMGØ Ø Mental health in the workplace in EuropeØ

AOOQNACHØ ACQNRRØ SHEØ KIFEROAMØ AMDØ ACQNRRØ RESSIMGRØ RTCHØ ARØ OEQIMASAKØ CAQE Ø RCHNNKR Ø VNQJØ AMDØ KNCAKØ CNLLTMISIERØ )MØ LAMXØ ÜEKDRØ NFØ KIFE Ø VEKK DERIGMEDØ IMSEQUEMSINMRØ CAMØ CNMSQIBTSEØ SNØ BESSEQØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ NFØ SHEØ ONOTKASINMØ;7(/ Ø ØOØ= !MØEWALOKEØNFØSHIRØIRØ`'ESØ3ESØSNØ'NaØ Ø7ISHØ RTOONQSØ FQNLØ 3ONQSØ %MGKAMDØ AMDØ SHEØ .ASINMAKØ ,NSSEQXØ`'ESØ3ESØSNØ'NaØHARØBEEMØHEKOIMGØOENOKEØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØOQNBKELRØGESØACSIUEØ3IMCEØ Ø`'ESØ3ESØSNØ'NaØHARØREEMØ ØOENOKEØVISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ SAJEØ OAQSØ IMØ ROECIAKKXØ DERIGMEDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ OQNȫECSRØ ASØ KNCAKØ AMDØCNLLTMISXØKEUEKØ&NKKNVIMGØAMØEUAKTASINM Ø ÜMDIMGRØ RHNVØ SHASØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ HARØ AMØ ILONQSAMSØ QNKEØ SNØ OKAXØ IMØ BTIKDIMGØ QERIKIEMCE Ø EMABKIMGØAMDØRTOONQSIMGØLEMSAKØHEAKSHØQECNUEQXØ AMDØSACJKIMGØRSIGLAØAMDØDIRCQILIMASINM HSSORVVVLIMDNQGTJABNTS TRNTQ ONKICX VNQJRONQS OHXRICAK ACSIUISX AMD LEMSAK HEAKSH )SØ IRØ CKEAQØ SHASØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ ACSIUEØ KIUIMGØ OQNLNSINMØ DEOEMDRØ NMØ CQNRRØ RECSNQAKØ CNKKABNQASINMØAMDØSHASØAØRIGMIÜCAMSØMTLBEQØNFØ services and interventions are outside of the QELISØ NFØ SQADISINMAKØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ RNCIAKØ CAQEØREQUICERØ 4HEØ SQTEØ OTQONREØ NFØ RNCIAKØ OAQSMEQRHIOØ RHNTKDØ BEØ SNØ BQIMGØ SNGESHEQØ OENOKE Ø OKACER Ø AMDØ OQACSICERØ SHASØ HAUEØ BEEMØ RTCCERRFTKØ IMØ DEUEKNOIMGØ GNNDØ PTAKISXØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ ACSIUEØ KIUIMGØ OQACSICERØ 7ISHØ SHEØ RTOONQSØ NFØ AØ CNMSIMTNTRØ LTSTAKØ KEAQMIMGØ AMDØ CNKKABNQASINMØ CNMCEOS Ø NQGAMIRASINMRØ AMDØ IMDIUIDTAKRØ CAMØ BEMEÜSØFQNLØNSHEQRaØEWOEQIEMCERØAMDØCNMSQIBTSEØ SNØ BESSEQØ LEMSAKØ HEAKSHØ CAQEØ SHQNTGHØ ACSIUEØ KIUIMGØ OQNLNSINMØ AMDØ OQNGQALLERØ SNØ QEDTCEØ DIROAQISIERØIMØACCERRØSNØREQUICER

'KNBAKØ /OONQSTMISXØ .ESVNQJØ Ø Closing the Skills GapØ(EUIJØ.NQVAXØ'/. )$%,%Ø Ø )DENTIÞCATION Ú $ISSEMINATIONÚ and Exchange of Good Practice in the Field of Local Employment Development and Promoting Better Governance: Executive Summary of the Thematic LearningØ "IQLIMGHALØ 5+Ø %CNSEC2EREAQCHØ AMDØ #NMRTKSIMGØ,ILISED )MGR Ø 2 Ø #QAME Ø .Ø Ø #ALEQNM Ø -Ø Ø Be Creative, Be WellØ,NMDNMØ5+ Ø!QSRØ#NTMCIKØ %MGKAMD


Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;|Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;-%.3Ă&#x2DC;02/*%#4Ă&#x2DC;0/,)#9Ă&#x2DC;0!0%23Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;

*AMÄ&#x2122; ,KNOIR Ă&#x2DC;%Ă&#x2DC;AMDĂ&#x2DC;!MDEQRNM Ă&#x2DC;0Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention: A Policy for EuropeĂ&#x2DC; .IČŤLEGEMĂ&#x2DC; 2ADBNTDĂ&#x2DC;5MIUEQRISXĂ&#x2DC;.IČŤLEGEM ,AVQEMCE Ă&#x2DC; $ Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; "NKISHN Ă&#x2DC; 3Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; The Complete guide to physical activity and mental healthĂ&#x2DC;,NMDNMĂ&#x2DC;5+Ă&#x2DC;4HEĂ&#x2DC;"KNNLRBTQXĂ&#x2DC; 'QNTO -IMNV Ă&#x2DC; -Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Public and Private Partnerships: Accounting for the New ReligionĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;(AQUĂ&#x2DC;,Ă&#x2DC;2EUĂ&#x2DC;Ă&#x2DC; /Ă&#x17E;CEĂ&#x2DC; FNQĂ&#x2DC; $EOTSXĂ&#x2DC; 0QILEĂ&#x2DC; -IMIRSEQĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; %Ă?ECTIVEĂ&#x161; LOCALĂ&#x161; PARTNERSHIPSĂ&#x161; AĂ&#x161; CHECKLISTĂ&#x161; FORĂ&#x161; local practitioners in the public and voluntary sectorsĂ&#x2DC;,NMDNMĂ&#x2DC;5+Ă&#x2DC;'NUEQMLEMSĂ&#x2DC;OQERR /a2EIKKX Ă&#x2DC;. Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;"QTMESSEĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;Public-Private Partnerships in physical Activity and SportĂ&#x2DC;Ă&#x2DC; #HALOAIGMĂ&#x2DC;),Ă&#x2DC;(TLAMĂ&#x2DC;+IMESICR 2EER * Ă&#x2DC;-TKKIMR Ă&#x2DC;$Ă&#x2DC;AMDĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;"NUAIQD Ă&#x2DC;4Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Third Sector Research Centre, Working Paper 60, Third Sector Partnerships for public services delivery: an evidence reviewĂ&#x2DC; "IQLIMGHAL Ă&#x2DC; 5JĂ&#x2DC;5MIUEQRISXĂ&#x2DC;NFĂ&#x2DC;"IQLIMGHALĂ&#x2DC; 2NTRRNR Ă&#x2DC; 34Ă&#x2DC; &AVCESS Ă&#x2DC; 3"Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Annual Review of public Health: A review of collaborative partnerships as a strategy for IMPROVINGĂ&#x161;Ă&#x161;#OMMUNITYĂ&#x2DC;(EAKSHĂ&#x2DC;0AKNĂ&#x2DC;!KSNĂ&#x2DC;#!Ă&#x2DC; !MMTAKĂ&#x2DC;2EUIEVRNQG 3CNOOESA Ă&#x2DC;!Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Successful partnerships in delivering public employment servicesĂ&#x2DC; $'Ă&#x2DC; %LOKNXLEMS Ă&#x2DC; 3NCIAKĂ&#x2DC; !Ă&#x203A;AIQRĂ&#x2DC; AMDĂ&#x2DC; )MCKTRINMĂ&#x2DC; "QTRREKR

3STQGENM Ă&#x2DC; 3Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Health Promotion International, Volume 21, Issue suppl_1, Pages 36â&#x20AC;&#x201C;41: Promoting mental health as an essential aspect of health promotionĂ&#x2DC; /WFNQDĂ&#x2DC;5JĂ&#x2DC;/WFNQDĂ&#x2DC;5MIUEQRISXĂ&#x2DC;0QERR 4NLARI Ă&#x2DC;-Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;$'Ă&#x2DC;%CĂ&#x153;MĂ&#x2DC;5MISĂ&#x2DC;"Ă&#x2DC;â&#x20AC;&#x153;Impact of EU policies on national Public Private Partnerships in Member statesĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;"QTRREKRĂ&#x2DC;"% 6AIKKAMCNTQSĂ&#x2DC;2NRMEAT Ă&#x2DC;0Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Public-Private 0OLICYĂ&#x161;0ARTNERSHIPSĂ&#x161;NDĂ&#x161;ED Ă&#x2DC;#ALBQIDGEĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; -!Ă&#x2DC;4HEĂ&#x2DC;-)4Ă&#x2DC;0QERRĂ&#x2DC; 9ERCNLBE Ă&#x2DC; %2Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Public-Private Partnerships: Principles of Policy and FinanceĂ&#x2DC; /WFNQD Ă&#x2DC;5+Ă&#x2DC;"TSSEQVNQSH (EIMELAMM 7NQKDĂ&#x2DC; (EAKSHĂ&#x2DC; /QGAMIYASINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; Promoting mental health: concepts, emerging evidence, PRACTICEĂ&#x161; SUMMARYĂ&#x161; REPORTĂ&#x161; Ă&#x161; $EPARTMENTĂ&#x161; OFĂ&#x161; Mental Health and Substance Abuse in Collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth) and the University of MelbourneĂ&#x2DC; 'EMEUA Ă&#x2DC; 3VISYEQKAMDĂ&#x2DC;7(/Ă&#x2DC;0QERR 7NQKDĂ&#x2DC; (EAKSHĂ&#x2DC; /QGAMIRASINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; User Empowerment in Mental HealthĂ&#x2DC; 'EMEUA Ă&#x2DC; 3VISYEQKAMDĂ&#x2DC;7(/Ă&#x2DC;0QERR 7NQKDĂ&#x2DC; (EAKSHĂ&#x2DC; /QGAMIYASINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; The European Mental Health Action Plan 20132020Ă&#x2DC; 7(/Ă&#x2DC; 2EGINMAKĂ&#x2DC; /Ă&#x17E;CEĂ&#x2DC; FNQĂ&#x2DC; %TQNOE Ă&#x2DC; #NOEMHAGEM Ă&#x2DC;$EMLAQJ


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

09

SPORTS AS A MEANS OF NONPHARMACEUTICAL TREATMENT FOR MENTAL ILLNESS AUTHOR: Gustavo Martín, Sports Education - Head of rehabilitation centre at INTRAS Foundation in Valladolid

INTRODUCTION 4HEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;LAMXÃ&#x2DC;IMDICASINMRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;QECNLLEMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OQECTQRNQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; REMRE Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; REUEQAKÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; RTOONQSÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNLOKELEMSAQXÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; CNLOEMRASNQXÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; 3ILIKAQKX Ã&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; constitute a safe mechanism of prevention and IMSEQUEMSINMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;VIDEÃ&#x2DC;QAMGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; AILRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CKAQIFXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLOAQABKEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ELNSINMAKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELR Ã&#x2DC; LAIMKXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLOEMRASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OQERCQIBEDÃ&#x2DC; LEDICASINM !Ã&#x2DC; RTBRSAMSIAKÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; RTOONQSRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MNM OHAQLACETSICAKÃ&#x2DC; VAXÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLOKELEMSAQXÃ&#x2DC;VAXÃ&#x2DC;,ALÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; %JJEJAJIR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNRS EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RAFEÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; the prevention and treatment of a wide range

NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; 2NTSIMEÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AKKEUIASERÃ&#x2DC;RSQERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AMWIESXÃ&#x2DC;0ICJESS Ã&#x2DC;+EMDQICJÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;9AQDKEX Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;LNDEQASEÃ&#x2DC;DEOQERRINMÃ&#x2DC;7EGMEQÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;'EQBEQÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;#KNVÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;%DLTMDR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;ILOQNUERÃ&#x2DC;REKF ERSEELÃ&#x2DC;&NW Ã&#x2DC;"IDDKE Ã&#x2DC;&NWÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; "NTSCHEQ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (IBBEQSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 2NSHRCHIKD Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; NMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;VEKK BEIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC;0HXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC; AOOEAQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AKKEUIASEÃ&#x2DC; MEGASIUEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;TREFTKÃ&#x2DC;LESHNDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;JEEOIMGÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC;TMDEQÃ&#x2DC;CNMSQNKÃ&#x2DC;+ILHXÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; 

STATEMENT OF THE PROBLEM -EMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; IMCQEARIMGKXÃ&#x2DC; CNLLNMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;CNMRIDEQEDÃ&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LAÈ«NQÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; GEMEQASIMGÃ&#x2DC; FTMCSINMAKÃ&#x2DC; KILISASINMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; VNQKDVIDEÃ&#x2DC; %OIDELINKNGICAKÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; QEUEAKÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; ADTKSÃ&#x2DC;ONOTKASINMÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LNND Ã&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC;DEOQERRINMÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;AMWIESXÃ&#x2DC;+ERRKEQÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; /SHEQÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; REQINTRÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IKKMERRER Ã&#x2DC; TRTAKKXÃ&#x2DC;QEOQEREMSEDÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC; FNQLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ORXCHNRIR Ã&#x2DC; ACCNTMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

SHEÃ&#x2DC;VNQKDaRÃ&#x2DC;ONOTKASINMÃ&#x2DC;/MEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;FNTQÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;SHQNTGHNTSÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;KIUER Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;LIKKINMÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC;VNQKDVIDEÃ&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; REMRE Ã&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LNRSÃ&#x2DC;VIDEROQEADÃ&#x2DC;IMSEQUEMSINMÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; CAQQIEDÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RSABIKIYEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QECNUEQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;CNMDISINMRÃ&#x2DC;4HEREÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; STQMÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUE Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;CEQSAIMÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;DILIMIRHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OASIEMSaRÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;KIFE 4HIRÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; ASSELOSRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; UAKTEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ELOHARIREÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISX Ã&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; CNTKDÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNLOKELEMSAQX Ã&#x2DC; ADÈ«TMCSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNLOEMRASNQXÃ&#x2DC; intervention to the current treatments for IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERR

BASIC DEFINITIONS Mental health -EMSAKÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC;-(% Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;CNMCEOSTAKÃ&#x2DC; FQALEVNQJÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;0QNLNSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;0QEUEMSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;$IRNQDEQR Ã&#x2DC;QELAQJRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNÃ&#x2DC;NÃ&#x17E;CIAKÃ&#x2DC;DEÃ&#x153;MISINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; #TKSTQAKÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMCERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;SHENQIERÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC;QEGAQDÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNDTCEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RIMGKEÃ&#x2DC; DEÃ&#x153;MISINMÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; EWOEQSRÃ&#x2DC; AGQEEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ABREMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RALEÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;VNQDR Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ABREMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC;QECNGMIYEDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;MECERRAQIKXÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC;IMDICASNQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC;QEGAQDRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC; RSASELEMS Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RSASEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; VEKK BEIMGÃ&#x2DC; OQNSECSRÃ&#x2DC; AGAIMRSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIRNQDEQR Ã&#x2DC;VHIKEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;IMCQEAREÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; QIRJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;DIRCNLFNQSÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC; IMSEGQAKÃ&#x2DC;CNLONMEMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;VEKK BEIMGÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;RHNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;SQEASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RALEÃ&#x2DC;TQGEMCXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNMRIDEQASINMÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC;KIMEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;AOOQNACH Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; #NLOQEHEMRIUEÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; !CSINMÃ&#x2DC; 0KAMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;HARÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;IMSEQMASINMAKKXÃ&#x2DC; ACCEOSEDÃ&#x2DC; OQIMCIOKEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; bSHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; VISHNTSÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHc

Mental Health Problems !CCNQDIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIYASINM Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CATREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;SNSAKÃ&#x2DC;OQNDTCSIUEÃ&#x2DC;XEAQRÃ&#x2DC;KNRSÃ&#x2DC;DTEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RISTASINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAIMÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;DIRABIKISXÃ&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;XEAQRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC; ADTKSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;CNMRIDEQEDÃ&#x2DC;OQNDTCSIUEÃ&#x2DC;)MDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;

LEMSAKÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;NMKXÃ&#x2DC;EWOEQIEMCEÃ&#x2DC;DECQEAREDÃ&#x2DC; OQNDTCSIUISXÃ&#x2DC; DTEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DIRABIKISX Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; EKEUASEDÃ&#x2DC;QIRJRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OQELASTQEÃ&#x2DC;DEASHÃ&#x2DC;BECATREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; BEHAUINTQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DIREAREÃ&#x2DC;ISREKFÃ&#x2DC;,ALÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; %TQNOE Ã&#x2DC; ORXCHIASQICÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; second cause of economic burden due to IKKMERR Ã&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; BEHIMDÃ&#x2DC; CAQDINUARCTKAQÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; LIKKINMÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AGERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; LAÈ«NQÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; EUEQXÃ&#x2DC; XEAQÃ&#x2DC; #NLLIRRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;#NLLTMISIER Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;)MÃ&#x2DC;ADDISINM Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;IMCQEAREÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;QIRJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNMSQACSIMGÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; DIREARER Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; CAQDINUARCTKAQÃ&#x2DC; DIREARER Ã&#x2DC; DIABESERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LESABNKICÃ&#x2DC; RXMDQNLEÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;CKNREKXÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;REDEMSAQXÃ&#x2DC; KIFERSXKEÃ&#x2DC;DTEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;IMACSIUISXÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;ILOACSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KIFEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; greater than that of chronic diseases such ARÃ&#x2DC; AQSHQISIR Ã&#x2DC; DIABESERÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; HEAQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QEROIQASNQXÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; ADDISINM Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IGMNQAMCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSIGLASIYASINMÃ&#x2DC;RTQQNTMDIMGÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; VIDEROQEADÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;VIDEROQEADÃ&#x2DC;BEKIEFÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;ONRRIBKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SQEASÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQR Ã&#x2DC;NQÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VHNÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKS Ã&#x2DC; TMIMSEKKIGEMSÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;TMABKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;DECIRINMRÃ&#x2DC;3TCHÃ&#x2DC; RSIGLASIYASINMÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; KEADÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LIRSQEASLEMS Ã&#x2DC; QEÈ«ECSINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IRNKASINM Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEOQIUEÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSEDÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEDICAKÃ&#x2DC;CAQEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC; !CCNQDIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIYASINM Ã&#x2DC; ISÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ERSILASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AOOQNWILASEKXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ADNKERCEMSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQKDÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; !BNTSÃ&#x2DC; HAKFÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AOOEAQÃ&#x2DC; BEFNQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; CTKSTQER Ã&#x2DC; RILIKAQÃ&#x2DC; SXOERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; NBREQUEDÃ&#x2DC; .ETQNORXCHIASQICÃ&#x2DC; disorders are among the main causes of DIRABIKISXÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;XNTMGÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;(NVEUEQ Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;QEGINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQKDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HIGHERSÃ&#x2DC; OEQCEMSAGERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ONOTKASINMÃ&#x2DC;TMDEQÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;XEAQRÃ&#x2DC;NKD Ã&#x2DC;VHNÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTER Ã&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;SHNREÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KEARSÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; -NRSÃ&#x2DC; KNV IMCNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RIMGKEÃ&#x2DC; ORXCHIASQIRSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EUEQXÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;FNTQÃ&#x2DC;LIKKINMÃ&#x2DC;CHIKDQEMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; 7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIYASINMÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; MNSERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;CNLLISÃ&#x2DC;RTICIDEÃ&#x2DC; EUEQXÃ&#x2DC;XEAQ Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;RTICIDEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RECNMDÃ&#x2DC;CATREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DEASHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GQNTOÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; SNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; XEAQRÃ&#x2DC; NKDÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;IMDICASINMRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;EUEQXÃ&#x2DC;ADTKSÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; CNLLISRÃ&#x2DC; RTICIDE Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; ASSELOSRÃ&#x2DC; !Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTICIDERÃ&#x2DC; SAJEÃ&#x2DC; OKACEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LIDDKE IMCNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AKCNHNKÃ&#x2DC; ABTREÃ&#x2DC; CNMSQIBTSEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMCQEAREDÃ&#x2DC; MTLBEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTICIDERÃ&#x2DC; 7(/ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; %AQKXÃ&#x2DC;IDEMSIÃ&#x153;CASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SAIKNQEDÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

ERREMSIAKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EMRTQEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; QECEIUEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;SAIKNQEDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; CNMRIDEQÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; ROHEQERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KIFE Ã&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KEIRTQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FQEEÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; 7(/Ã&#x2DC; CKAILEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;FQEPTEMSÃ&#x2DC;QEONQSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;UINKASINMRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; HTLAMÃ&#x2DC; QIGHSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC; UINKASINMRÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; CNEQCINM Ã&#x2DC; ILOQIRNMLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEOQIUASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; BARICÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQIUACXÃ&#x2DC;&EVÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; KEGAKÃ&#x2DC; FQALEVNQJÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; ADEPTASEKXÃ&#x2DC; OQNSECSRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QIGHSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQR 4HEÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ECNMNLICÃ&#x2DC; CNRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ERSILASEDÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINMaRÃ&#x2DC; '.0 Ã&#x2DC; NUEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; LIKKINMÃ&#x2DC; ETQNRÃ&#x2DC; )SÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ERSILASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; conditions is one of the main reasons for ECNMNLICÃ&#x2DC;CNRSÃ&#x2DC;VNQKDVIDE Ã&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;Ã&#x153;GTQEÃ&#x2DC;CKNREÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;BIKKINMÃ&#x2DC;ETQNRÃ&#x2DC;"AQSNMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;2NGEQRNM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;)MÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC;CNTMSQIER Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;BTDGESÃ&#x2DC; ACCNTMSRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SNSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; BTDGESÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; CNTMSQIER Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; CATRERÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC;ABREMSEEIRLÃ&#x2DC; !Ã&#x2DC; RSTDXÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GKNBAKÃ&#x2DC; CNRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; 7HISEFNQD Ã&#x2DC; &EQQAQI Ã&#x2DC; $EGEMHAQDS Ã&#x2DC; &EIGIMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 6NR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; ERSILASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KAQGEÃ&#x2DC; OAQSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BIKKÃ&#x2DC; KIMJEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQKDÃ&#x2DC; CNLERÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTER Ã&#x2DC; METQNKNGICAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RTBRSAMCEÃ&#x2DC;ABTRE )MÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; ACCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DASAÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;2EKASEDÃ&#x2DC;)RRTERÃ&#x2DC;3SASIRSICRÃ&#x2DC;%TQNRSAS Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; VEQEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; DEASHRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINMÃ&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BEHAUINTQAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQR Ã&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; EPTIUAKEMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; DEASHRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; %5Ã&#x2DC; RSAMDAQDIYEDÃ&#x2DC; LNQSAKISXÃ&#x2DC; QASEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BEHAUINTQAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; VARÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; DEASHRÃ&#x2DC; OEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IMHABISAMSR

Pharmacological treatment as an instrument to improve the conditions of people with mental health problems 4HEÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SHNQNTGHKXÃ&#x2DC; DELNMRSQASEDÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; FACS Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAIMÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; QEKAOREÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; ONNQÃ&#x2DC; LEDICIMEÃ&#x2DC; LAMAGELEMSÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;LEDICASINMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;EACHÃ&#x2DC;OASIEMSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKKXÃ&#x2DC; DECIDEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAK Ã&#x2DC;SAJIMGÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;ACCNTMSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OASIEMSaRÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC;EWSEMDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;KNMGÃ&#x2DC;SILE Ã&#x2DC;RNLESILERÃ&#x2DC;AKNMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;VHNKEÃ&#x2DC;KIFEÃ&#x2DC;

NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OASIEMSR Ã&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; HERHEÃ&#x2DC; FEEKRÃ&#x2DC; VEKKÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; DNÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; QELIRRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RXLOSNLR Ã&#x2DC;BTSÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;LTRSÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;SAJEMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;OQEUEMSÃ&#x2DC;CQIRERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEKAORERÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC;GEMEQAK Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; LEDICIMERÃ&#x2DC; OQNSECSÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; RSQERRFTKÃ&#x2DC; EUEMSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; HAOOEMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CQIRIRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 3SNOÃ&#x2DC; SAJIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEDICASINMÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; SAJIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VQNMGÃ&#x2DC; DNREÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; REQINTRÃ&#x2DC; CNMREPTEMCER Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MTLBEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; QEKAORERÃ&#x2DC; AOOQNWILASEKXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; RSNOÃ&#x2DC; SAJIMGÃ&#x2DC; DQTGRÃ&#x2DC; QEKAOREÃ&#x2DC; DTQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC; XEAQ Ã&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; REUEQISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; QEKAORERÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; FQEPTEMSÃ&#x2DC; IMUNKTMSAQXÃ&#x2DC; HNROISAKÃ&#x2DC; ADLIRRINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; REUEQEÃ&#x2DC; RXLOSNLR Ã&#x2DC; NQÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC;DTQASINMÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;TRTAKKXÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;DAXRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QECNUEQ Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNGMNRIRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DIREARE 4HEÃ&#x2DC; OASIEMSRaÃ&#x2DC; QECNUEQXÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; RNNMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ERSABKIRHEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LAIMSAIMEDÃ&#x2DC; 4HEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; VIDEÃ&#x2DC; UAQIESXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEDICIMERÃ&#x2DC; DEOEMDIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SXOEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELÃ&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; 4NÃ&#x2DC; SQEASÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; ORXCHNRER Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; METQNKEOSICRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AMSIORXCHNSICRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;HIGHKIGHSEDÃ&#x2DC; Medicines with these active ingredients BKNCJÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QECEOSNQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DNOALIMEÃ&#x2DC; RTBRSAMCEÃ&#x2DC; QERONMRIBKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SQAMRLISSIMGÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC;CEKKRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MEQUNTRÃ&#x2DC;RXRSEL Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EWCERRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; OQNDTCEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; HAKKTCIMASINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DEKTRINMRÃ&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;NQGAMIYEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; SHNTGHSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMREPTEMSKX Ã&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; QEKAORERÃ&#x2DC; ACSIMGÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; bÃ&#x153;KSEQcÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; AUNIDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWCERRIUEÃ&#x2DC; SQAMRLIRRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC;METQNMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMNSHEQÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;DEOQERRINM Ã&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; REUEQAKÃ&#x2DC;LEDICIMEÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;CKARRIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;DEOEMDIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;METQNSQAMRLISSEQÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;ACSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 4QICXCKICR Ã&#x2DC; )-!/3 Ã&#x2DC; )MHIBISNQRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;3EQNSNMIMÃ&#x2DC;2ETOSAJEÃ&#x2DC;332)4HEXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RAFERSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KNVEQÃ&#x2DC; MTLBEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMSEQACSINMRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC; SXOERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEDICASINMRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; .NQADQEMEQGICRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;REQNSNMIMEQGICRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 4QAYNDNME Ã&#x2DC; .EFADNDNMAÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; .NQADQEMEQGICRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;REQNSNMIMEQGICRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 4QAYNDNMEÃ&#x2DC;$EOQAWÃ&#x2DC;.EFADNDNMA /SHEQÃ&#x2DC;SXOERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEDICIMERÃ&#x2DC;IMCKTDE Ã&#x2DC; !MSIOAQJIMRNMIAMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; AMSICHNKIMEQGICRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNQQECSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

METQNKEOSICRØ SHASØ AÛECSØ SHEØ LTRCKERØ QIGIDØ NQØ TMCNNQDIMASEDØ LNUELEMSR Ø SQELNQR Ø LNUELEMSRØ NFØ SHEØ EXERØ bARØ IFØ SHEXØ VEQEØ GNIMGØBACJVAQDRc Ø 4QAMPTIKIYEQRØØBEMYNDIAYEOIMERØØAMWINKXSICRØ SHASØ HAUEØ AMWINKXSICØ SNØ SQEASØ AMWIESX Ø REDASIUE Ø LTRCKEØ QEKAWAMS Ø AMDØ RKEEO IMDTCIMGØOQNOEQSIER Ø .NQLNSHXLICØ Ø RSABIKIYEQRØ NQØ LNNDØ QEGTKASNQR Ø RTCHØ ARØ KISHITL Ø TREDØ SNØ SQEASØ RCHIYNOHQEMICØ CNMDISINMRØ QERIRSAMSØ SNØ NSHEQØ SXOERØNFØSQEASLEMSØ4AJIMGØSHEREØLEDICIMERØ QEPTIQERØ SHEØ ADȫTRSLEMSØ NFØ DNRAGEØ TMSIKØ QEACHIMGØ SHEØ DERIQEDØ SHEQAOETSICØ KEUEKRØ NFØ KISHITLØ IMØ BKNNDØ !Ø LNMSHKXØ KISHITLØ SERSØ VNTKDØ BEØ OEQFNQLEDØ DTQIMGØ SHEØ ÜQRSØ RIWØ LNMSHRØNFØSQEASLEMS ØAMDØSHEMØEUEQXØSHQEEØ SNØRIWØLNMSHR Ø #AQBALAYEOIMEØISØVARØIMISIAKKXØTREDØVHEMØISØ VARØDIRCNUEQEDØARØAMØAMSIEOIKEOSICØ,ASEQ ØISRØ EÛECSIUEMERRØ ARØ AMØ AMSILAMICØ VARØ OQNUEM Ø AMDØ SNØ AUNIDØ QEKAORERØ IMØ "IONKAQØ $IRNQDEQRØ NQØLAMICØ ØDEOQERRIUEØORXCHNRIR .NMESHEKERR Ø DEROISEØ SHEØ OQNUEMØ BEMEÜSRØ NFØOHAQLACNKNGICAKØSQEASLEMSR ØSHEXØAKRNØHAUEØ RNLEØ RIDEØ EÛECSRØ SHAS Ø AKSHNTGHØ SNØ AØ KERREQØ EWSEMS Ø AÛECSØ SHEØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ RSASE Ø AMDØ SHEQEFNQEØ SHEØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ NFØ OENOKEØ RTÛEQIMGØFQNLØLEMSAKØHEAKSHØIKKMERRER )MØ QEKASINMØ SNØ ORXCHNRER Ø IMCQEAREDØ VEIGH Ø LESABNKICØRXMDQNLEØNQØREWTAKØDXRFTMCSINMØCNTKDØ BEØRNLEØNFØSHEØRIDEØEÛECSRØ#AMNØESØAK ØØ #APTEN 5QĝYAQ Ø 5QYĨAØ Ø 2TR #AKAFEKK Ø Ø %WSQAOXQALIDAKØ EÛECSRØ AQEØ CHAQACSEQIYEDØ BXØ AØ LNSNQØ QERSKERRMERR Ø EROECIAKKXØ NFØ KEGR Ø FNQCIMGØ SHEØ OEQRNMØ SNØ LNUEØ SHELØ AJASHIRIA Ø LTRCKEØ RSIÛMERR ØSQELNQØEROECIAKKXØIMØHAMDR ØROARLRØ AMDØ SHEØ SEMDEMCXØ NFØ HAUIMGØ SHEØ LNTSHØ NOEMØ VISHØEWCERRIUEØRAKIUASINMØ )MØ QEKASINMØ SNØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLR Ø RIDEØ EÛECSRØ CNTKDØ BEØ MATREA Ø IMCQEAREDØ AOOESISEØ CATRIMGØ IMCQEAREDØ VEIGHS Ø REWTAKØ DXRFTMCSINM Ø FASIGTE Ø DQNVRIMERR Ø IMRNLMIA Ø DQXØ LNTSH Ø BKTQQEDØUIRINM ØCNMRSIOASINM ØDIYYIMERR ØAGISASINM Ø AMWIESX ØTMEARIMERRØAMDØEUEMØGEMESICØUAQIASINMRØ #KIMICØ-AXN ØØ-EDIMAØØ'AQCĝAØDEØ,EĢM Ø Ø &EQGTRNM Ø Ø !KKØ SHEREØ RIDEØ EÛECSRØ AQEØLNRSKXØQEKASEDØSNØSHEØOHXRICAKØHEAKSHØNFØSHEØ OEQRNMØVISHØLEMSAKØHEAKSHØCHAKKEMGERØ7EØLAXØ want to consider that some of the mechanisms TREDØ BXØ SHEREØ DQTGRØ AQEØ AKRNØ ACSIUASEDØ BXØ OHXRICAKØACSIUISXØAMDØRONQSRØ)FØSHIRØIRØSHEØCARE Ø CNTKDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ BECNLEØ AØ CNLOKELEMSØ SNØSHEØOHAQLACNKNGICAKØIMSEQUEMSINMR

Physical activity and mental health (IRSNQICAKKX Ø SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ JEEOIMGØ SHEØ BAKAMCEØ BESVEEMØ SHEØ LIMDØ AMDØ SHEØ BNDXØ AMDØSHEØBEMEÜSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØHARØBEEMØ HIGHKIGHSEDØ !RØ AKQEADXØ CNMÜQLEDØ CNTOKEØ NFØ DECADERØ AGN Ø OAQSICIOASIMGØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ LAXØ NQØ LAXØ MNSØ IMCQEAREØ KIFEØ EWOECSAMCE Ø BTSØ VIKKØ ILOQNUEØ SHEØ PTAKISXØ NFØ SHEØ XEAQRØ KIUEDØ -NQGAM Ø 0HXRICAKØ ACSIUISXØ IRØ AØ JEXØ AROECSØ IMØ SHEØ IMSEGQAKØ DEUEKNOLEMSØ NFØ OENOKEØ (NKS Ø Ø 2ICHAQDRØESØAK Ø Ø!SØSHEØOHXRINKNGICAKØKEUEK Ø ISØCNMSQIBTSERØSNØQEDTCIMGØSHEØQIRJØNFØRTÛEQIMGØ FQNLØ CAQDINUARCTKAQØ DIREARER Ø LAIMSAIMRØ AØ MNQLAKØ BKNNDØ OQERRTQEØ AMDØ OQEUEMSRØ CNKNMØ CAMCEQØ NQØ DIABESERØ /MØ AØ ORXCHNKNGICAKØ KEUEK Ø ISØ ILOQNUERØ LNND Ø IMCQEARERØ REKF ERSEELØ AMDØ OQNUIDERØ ORXCHNKNGICAKØ VEKK BEIMGØ 2EGAQDIMGØ SNØ SHEØ RNCIAKØ KEUEK Ø ISØ LAXØ IMCQEAREØ ATSNMNLXØ AMDØRNCIAKØIMSEGQASINM ØVHICHØAQEØERREMSIAKØFNQØ OENOKEØ VISHØ DIRABIKISIERØ )MØ SHEØ CAREØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ ISØ BECNLERØ AMØ ERREMSIAKØ SNNKØ SNØ CNLOEMRASE Ø ALNMGØ LAMXØ NSHEQØ SHIMGR Ø SHEØ RIDEØ EÛECSRØ NFØ SHEØ OHAQLACNKNGICAKØSQEASLEMSRØLEMSINMEDØABNUEØ -AMXØRSTDIERØRTOONQSØSHEØDIQECSØQEKASINMRHIOØ BESVEEMØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØSHEØVEKKBEIMGØNFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ CHAKKEMGERØ "NXEQ Ø )MDEKICASN Ø 2ICHAQDRNM Ø #HTQIKKAØ Ø *NHMRNM Ø Ø$ERKAMDERØESØAK ØØ3NRRNØØ2ANTAÜ Ø Ø (NDGRNM Ø -C#TKKNCHØ Ø &NW Ø Ø !Ø OQNNFØ NFØ SHIR Ø AMDØ CNIMCIDIMGØ VISHØ SHEØ SHØ 7NQKDØ (EAKSHØ !RRELBKXØ NFØ SHEØ 7NQKDØ (EAKSHØ /QGAMIYASINMØIMØ'EMEUAØ-AXØ Ø ØVARØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ AØ MEVØ 'KNBAKØ !CSINMØ 0KAMØ SNØOQNLNSEØOHXRICAKØACSIUISX ØROECIAKKXØFNCTREDØ NMØ SHEØ MNM CNLLTMICABKEØ DIREARERØ .#$R Ø AKRNØ JMNVMØ ARØ CHQNMICØ DIREARER Ø VISHØ SHEØ AILØ NFØQEDTCIMGØOHXRICAKØIMACSIUISX ØAØJEXØQIRJØFACSNQØ FNQØ .#$RØ &NRSEQ Ø 3HIKSNM Ø 7ERSEQLAM Ø 6AQMEXØ Ø"TKK Ø 

METHODS / PROCEDURE / APPROACH 4HEØ CHAKKEMGERØ SHASØ IMDIUIDTAKRØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ AQEØ FACIMGØ RHNTKDØ BEØ CNMSEWSTAKIYEDØ &TQSHEQ Ø SHEØ DIÛEQEMSØ OHAQLACNKNGICAKØSQEASLEMSRØRHNTKDØBEØEWOKNQEDØ IMØAMØASSELOSØSNØDERCQIBEØSHEØRIDEØEÛECSRØSHASØ SHEXØLAXØBQIMGØ!SØSHEØRALEØSILE ØSHEØBEMEÜSRØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

PHYSICAL ACTIVITY AS AN ALTERNATIVE / COMPLEMENTARY TREATMENT TO MEDICATION IN PATIENTS WITH MENTAL HEALTH ISSUES.

4HEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; SQEASLEMSR Ã&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC; BAREDÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; VEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; FAQÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; RSAMDAQDIYIMGÃ&#x2DC; AOOQNACHERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; SXOEÃ&#x2DC; RIMCEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SHENQESICAKÃ&#x2DC; FNTMDASINMRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;CKEAQÃ&#x2DC;EMNTGHÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;ABKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; EWOKAIMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;DEMCEÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; 0RXCHNSQNOICÃ&#x2DC; DQTGRÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; RASIRFACSNQXÃ&#x2DC; ILOQNUELEMSRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;CTQBÃ&#x2DC;RXLOSNLR Ã&#x2DC;EROECIAKKXÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; 0RXCHNRNCIAKÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMR Ã&#x2DC; EROECIAKKXÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; SXOERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOX Ã&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; CNGMISIUEÃ&#x2DC; BEHAUINTQAKÃ&#x2DC; SHEQAOXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNGMISIUEÃ&#x2DC; SHEQAOXÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;LIMDFTKMERRÃ&#x2DC;"KAIQÃ&#x2DC;+EMMEDXÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 2ERMICJ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;RHNVMÃ&#x2DC;RASIRFACSNQXÃ&#x2DC;QERTKSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;RTCCERRFTKÃ&#x2DC;CKIMICAKÃ&#x2DC;SQIAKRÃ&#x2DC;DNÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC; QERTKSÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;FTKKÃ&#x2DC;QECNUEQXÃ&#x2DC;2ERIDTAKÃ&#x2DC;RXLOSNLRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; PTISEÃ&#x2DC;CNLLNM Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LAMXÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;EWOEQIEMCEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; QESTQMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RXLOSNLRÃ&#x2DC;AÃ EQÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;IMISIAKÃ&#x2DC;RTCCERRÃ&#x2DC; 4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EWOKNQEÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;OASHVAXRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNMUEMSINMAKÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;CNLOEMRASEÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; REMRE Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; CNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; CNMRIDEQEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; NMEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;OASHVAXRÃ&#x2DC;

Causes of mental health problems.

Brain dysfunction as a basis for pharmacological interventions

4HEÃ&#x2DC; CATRERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; BEKIEUEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; EWSQELEKXÃ&#x2DC; DIUEQREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNLOKEW Ã&#x2DC; "INKNGICAKÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; !BMNQLAKÃ&#x2DC; FTMCSINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; METQNMAKÃ&#x2DC; CNMMECSINMR Ã&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; GEMESICR Ã&#x2DC; AQIRIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; IMFECSINMÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC; DEFECSRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC;DALAGE Ã&#x2DC;DALAGEÃ&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OQEMASAKÃ&#x2DC;RSAGEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;DTEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTBRSAMCEÃ&#x2DC;ABTREÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CARER Ã&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; MTSQISINMAKÃ&#x2DC; QEARNMRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; HEKDÃ&#x2DC; QERONMRIBKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AOOEAQAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELR Ã&#x2DC; 0RXCHNRNCIAKÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; 4QATLARÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQEDÃ&#x2DC; DTQIMGÃ&#x2DC;CHIKDHNND Ã&#x2DC;KNRRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;KNUEDÃ&#x2DC;NMER Ã&#x2DC;REQINTRÃ&#x2DC; MEGKIGEMCEÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; ABIKISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEKASEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NSHEQRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; %MUIQNMLEMSAKÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; FALIKXÃ&#x2DC; RISTASINMR Ã&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; CTKSTQAKÃ&#x2DC; EWOECSASINMRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; DNÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; CNQQERONMDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEAKISXÃ&#x2DC; %UEMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTBRSAMCERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; OAQEMSRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;"HAMDAQI Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ABNUEÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; CNMSQIBTSEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AOOEAQAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIUEQREÃ&#x2DC; SXOERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; SHQNTGHNTSÃ&#x2DC; KIFEÃ&#x2DC; 4IYÄ¢MÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; /TQÃ&#x2DC;TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC;HNVEUEQÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;OASHNKNGICAKÃ&#x2DC; LECHAMIRLRÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC;RSIKKÃ&#x2DC;UEQXÃ&#x2DC;KILISED

3NLEÃ&#x2DC; SHENQIERÃ&#x2DC; CNMMECSÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; BQAIMÃ&#x2DC; DXRFTMCSINMR Ã&#x2DC; EISHEQÃ&#x2DC; CATREDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSÃ&#x2DC; 4NRS Ã&#x2DC; #HALOAGMEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;-EXEQ ,IMDEMBEQG Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;NQÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;BINCHELICAKÃ&#x2DC; DXRFTMCSINMRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; QEGAQDRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KASERS Ã&#x2DC; AÃ&#x2DC; HXONSHERIRÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC; DEUEKNOEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; QEROECSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;METQNSQAMRLISSEQR Ã&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;IMUNKUEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; ORXCHIASQICÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; ,IM Ã&#x2DC; ,EEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 9AMG Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; HXONSHERIRÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC;CNMRIDEQEDÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BARIRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; 3EQNSNMIMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MNQADQEMAKIMEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMWIESX Ã&#x2DC; VHIKEÃ&#x2DC; DNOALIMEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; . LESHXK $ AROAQSASEÃ&#x2DC; .-$! Ã&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; ORXCHNSICÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; 'EMESICÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; QEUEAKEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAÈ«NQISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQR Ã&#x2DC; ORXCHNRER Ã&#x2DC; BIONKAQÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; CNMRSISTSINMAKÃ&#x2DC; OQEDIRONRISINMRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; QIRJRÃ&#x2DC; #AKKADN Ã&#x2DC; /QSEGAÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; (NQQIKKN Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; *EQÄ¢MILN Ã&#x2DC; $IEGNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 0ASQICIA Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -AMXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GEMERÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; METQNSQAMRLISSEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ILLTMEÃ&#x2DC; LECHAMIRLRÃ&#x2DC; 'TIKKIM Ã&#x2DC; !BI $AQGHALÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; ,AQTEKKE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;7NN Ã&#x2DC; .ETQNILAGIMGÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; RTGGERSÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; ABMNQLAKÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC;RSQTCSTQERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;FNTMDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;#EQEBQAKÃ&#x2DC;ASQNOHXÃ&#x2DC;

NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;CNLOEMRASEÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AMAKXREDÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ABNUEÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;DIUIDEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SVNÃ&#x2DC;OAQSR Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEDICASINMRÃ&#x2DC;REEJIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AKKEUIASEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; CATREDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; ORXCHNRIR Ã&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;ROECIAKÃ&#x2DC;IMCIDEMCEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RCHIYNOHQEMIA Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;DEOQERRIUEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AMWIESXÃ&#x2DC;DIRNQDEQR &IMAKKX Ã&#x2DC;VEÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;FNCTRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILONQSAMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISX Ã&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QECNUEQXÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; ILOQNUELEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; REKF ERSEELÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IKKMERRER Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC;FACSNQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;QEACHÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;IMSEGQASINM

REVIEW OF THE LITERATURE


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

AMDÃ&#x2DC; UEMSQICTKAQÃ&#x2DC; DIKASINMÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; EARIKXÃ&#x2DC; QECNGMIYEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; FNQLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DELEMSIAÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; QECEMSÃ&#x2DC; DECADER Ã&#x2DC;ISÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;BEEMÃ&#x2DC;RHNVMÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; ASQNOHXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FQNMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SELONQAKÃ&#x2DC; KNBERÃ&#x2DC; DTQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQINQÃ&#x2DC; XEAQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DIREARE )MÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KARSÃ&#x2DC; HTMDQEDÃ&#x2DC; XEAQR Ã&#x2DC; NTQÃ&#x2DC; CNMCEOSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;EUNKUEDÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;bLXRSICAKcÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ORXCHNRNCIAKÃ&#x2DC; 4HAMJRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; GQEASEQÃ&#x2DC; AOOQECIASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; METQNKNGICAKÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ABMNQLAKÃ&#x2DC; BQAIMÃ&#x2DC; FTMCSINM Ã&#x2DC; CKIMICIAMRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; BECNLEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; IMSEQERSEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; DEUEKNOIMGÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;AKKEUIASEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILBAKAMCERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;BQAIM Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;GIUEÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;HNOEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OAQSIAKÃ&#x2DC;QECNUEQXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;FTMCSINMAKÃ&#x2DC;ILOAIQLEMSRÃ&#x2DC;

Physical activity as a real treatment 4HEÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAIMSEMAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GNNDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; FACSÃ&#x2DC; 7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIYASINM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;CIAKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; VEKKBEIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; RTOONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AKKEUIASEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RXLOSNLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; "NSHÃ&#x2DC; RSASELEMSRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; IMCKTDEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GKNBAKÃ&#x2DC; OKAMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNLNSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; OQEREMSEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIYASINMÃ&#x2DC; &NRSEQÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; SNOICÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; AMCIKKAQXÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; MEUEQÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC; FNQLAKKXÃ&#x2DC; RSTDIEDÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC; AQGTEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; È«TRSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ISRÃ&#x2DC; CNMCEOSTAKIYASINMÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; MEUEQÃ&#x2DC; IMFNQLEDÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GTIDEKIMERÃ&#x2DC;DNCTLEMSÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;CNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC; SQAMRFEQQEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;QNTSIMERÃ&#x2DC;,ALÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; KACJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; BARIRÃ&#x2DC; LAJERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AKSEQMASIUEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SHEQAOETSICÃ&#x2DC; SNNKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNLOKELEMSÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC;/MÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;HAMD Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ELNSINMAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LNSIUASINMAKÃ&#x2DC; RVIMGÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CHAKKEMGEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; REEJIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQERCQIBEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLOKELEMSAQXÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;&IQSHÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; )SÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; SQTEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; QECEMSÃ&#x2DC; XEAQR Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SEMDEMCXÃ&#x2DC; ALNMGÃ&#x2DC; QEREAQCHEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EWALIMEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ARRNCIASINMÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; METQNOHXRINKNGICAKÃ&#x2DC; mechanisms that arise from the practice of OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNLOEMRASEÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC;TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;ONSEMSIAKÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSR

%UIDEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; BQAIMÃ&#x2DC; CHAMGERÃ&#x2DC; CATREDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; QEGTKAQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNVÃ&#x2DC; CNMRIDEQEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OEQROECSIUEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AKSEQASINMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OHXRINKNGICAKÃ&#x2DC; QERONMRE Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; METQNSQNOHICÃ&#x2DC; FACSNQÃ&#x2DC; OQNDTCEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; BQAIMÃ&#x2DC; "$.& Ã&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC;IMUNKUELEMSÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLLNMÃ&#x2DC; SHNTGHSÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; QEONQSÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BQAIMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RSQTCSTQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMMECSIUISXÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; .EVÃ&#x2DC; METQNRCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; SECHMIPTERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;GIUIMGÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MEVÃ&#x2DC;DILEMRINMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC; SNOIC Ã&#x2DC;ADDIMGÃ&#x2DC;RCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC;QIGNQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNONRAKRÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC; CNMRIDEQÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; RSQASEGXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;,ALÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;BAREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; CNLOEMRASEÃ&#x2DC;ILBAKAMCERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CEMSQAKÃ&#x2DC;MEQUNTRÃ&#x2DC; RXRSELÃ&#x2DC;FTMCSINMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ABIKISXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BKNCJÃ&#x2DC;DNOALIMEÃ&#x2DC; QECEOSNQR Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;HIGHÃ&#x2DC;ALNTMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;RTBRSAMCEÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; OQNDTCEÃ&#x2DC; HAKKTCIMASINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEKTRINMRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; VAXÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; HEKORÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NQGAMIYEÃ&#x2DC; SHIMJIMG Ã&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; QEKAORER Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACSRÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; Ã&#x153;KSEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AUNIDÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EWCERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC; OARRIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;METQNMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMNSHEQÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; QEGTKAQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC;CATREÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;CHAMGERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC;#KNVÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; %DLTMDR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; EMABKEÃ&#x2DC; ISaRÃ&#x2DC; CNLBIMEDÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NBSAIMÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; QERTKSRÃ&#x2DC; AMD Ã&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; ILONQSAMS Ã&#x2DC;IMCQEAREÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;KIFEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;CHAKKEMGER "EFNQEÃ&#x2DC; DERIGMIMGÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMFNQLÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; IS Ã&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; VNQJIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; OQNUIDEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;GTIDEKIMERÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;CNMRIDEQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LNRSÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; QEGAQDRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OASIEMSaRÃ&#x2DC;RXLOSNLRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEDÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;IMFNQLASINMÃ&#x2DC;CNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;OQNUIDEDÃ&#x2DC; ACCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OASIEMSRaÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKÃ&#x2DC; MEEDR Ã&#x2DC; OQNDTCIMGÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNMCEOSTAKÃ&#x2DC; FQALEVNQJÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; GTIDEÃ&#x2DC;OQACSISINMEQRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;AKIJE

Physical activity for individuals with depressive and mood disorders #TQQEMSKX Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEOQERRINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMWIESXÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; CNLLNMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; AKLNRSÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; CATREÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RIGMIÃ&#x153;CAMSÃ&#x2DC; ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC; DXRFTMCSINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NCCTOASINMAKÃ&#x2DC; KILISASINMRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; CARER Ã&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; OQEUEMSÃ&#x2DC; AMXÃ&#x2DC; JIMDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNMSQIBTSINM Ã&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC; OQNDTCSIUEÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; VNQJ Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; ROHEQEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; DTQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ERSABKIRHIMGÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; QEKASINMRHIORÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; LAMAGELEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; CHAKKEMGERÃ&#x2DC; QEPTIQEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC;


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

LTKSIDIRCIOKIMAQXØ AOOQNACH Ø IMØ VHICHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØHARØAØUEQXØILONQSAMSØQNKEØSNØOKAXØ &NQØ LAMXØ DECADER Ø LEDICASINMØ AMDØ ORXCHNKNGICAKØ IMSEQUEMSINMRØ HAUEØ GAIMEDØ ONOTKAQISXØ AMDØ HAUEØ BEEMØ QECNGMIYEDØ ARØ SHEØ LAIMØ SQEASLEMSØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØ IKKMERRERØ (NVEUEQ Ø SHEQEØ IRØ QNNLØ FNQØ ILOQNUELEMSØ AMDØ SHEQEØIRØSHEØCHAMCEØSNØIMCKTDEØRONQSØAMDØOHXRICAKØ ACSIUISXØBAREDØIMSEQUEMSINMR !àEQØ OQACSICIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISIER Ø UEQXØ RIGMIÜCAMSØ AMWINKXSICØ EÛECSRØ CAMØ BEØ OQNDTCEDØ "AIKEX Ø (ESQICJ Ø 2NREMBATL Ø 0TQCEKKØ Ø 0AQJEQ Ø Ø 7EGMEQØ ESØ AK Ø Ø SHEXØ LAXØ CAKLØ AMWIESXØ SHQNTGHØ BEHAUINTQAKØ ADAOSASINMR Ø ATSNMNLICØ QEGTKASINMR Ø RNCIAKØ RTOONQSØ AMDØ METQNOHXRINKNGICAKØ CHAMGER Ø AKKØ NFØ SHEREØ VEKKØ DNCTLEMSEDØIMØSHEØKISEQASTQEØ3SQĥHKE Ø 4HEØ EÛECSIUEMERRØ NFØ MEVØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ LNDAKISIERØ SNØ SQEASØ DIÛEQEMSØ RSASERØ NFØ AMWIESXØ AMDØDEOQERRINMØIRØBEIMGØSERSED ØEROECIAKKXØBAREDØ NMØSHEØRN CAKKEDØBNDX LIMDØEWEQCIRERØ,EE Ø Ø AMDØ EWEQCIRERØ BAREDØ NMØ BQEASHIMGØ SECHMIPTERØ )SØ IRØ VIKDKXØ QECNGMIYEDØ SHASØ AEQNBICØ EWEQCIREØ improve the state of mind and trigger happiness ARØ ISØ HARØ BEEMØ RTOONQSEDØ BXØ SHEØ EUIDEMCEØ NFØ METQNOHXRINKNGICAKØ CHAMGERØ "QNLAM &TKJRØ Ø 3SNQEX Ø Ø "AIKEXØ ESØ AK Ø Ø "AQNMØ AMDØ CNKKEAGTERØ XEAQ Ø HAUEØ CNKKECSEDØ REUEQAKØ CAREØ RSTDIERØ SNØ IKKTRSQASEØ HNVØ EWEQCIREØ CAMØ HAUEØ SHEQAOETSICØEÛECSRØNMØSHEØOASIEMSRaØLNNDØAMDØIMØ DIÛEQEMSØCKIMICAKØCNMSEWSRØ,ALØØ2IBA Ø Ø 3SIKGEQØESØAKØ ØAKRNØEWOKAIMEDØSHEØQERTKSRØNFØ CNLBIMIMGØOHAQLACNKNGICAK ØORXCHNSHEQAOETSICØ SQEASLEMSRØAMDØEWEQCIREØSNØILOQNUEØSHEØCNTQREØ NFØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ 3SIKGEQ Ø &QAMJKIM Ø 4QIUAWØØ6AMHECJE Ø $EOQERRINMØ CAMØ AGGQAUASEØ NQØ AÛECSØ SHEØ OQNGMNRIRØ NFØ CAQDINUARCTKAQØ CNMDISINMRØ 4HEØ REUEQISXØ NFØ SHEØ DIREAREØ VNQREMRØ RIGMIÜCAMSKX Ø HIMDEQRØQEHABIKISASINMØAMDØISØIRØARRNCIASEDØVISHØ AØ GQEASEQØ AMDØ RIGMIÜCAMSØ LNQSAKISXØ "QADKEXØ Ø2TLRFEKD Ø Ø)FØVEØADDØSNØSHIRØSHEØRIDEØ EÛECSRØNFØSHEØLEDICASINMRØTREDØFNQØSQEASLEMS Ø SHEØ QIRJØ FNQØ OASIEMSRØ IRØ IMCQEAREDØ %WEQCIREØ OQNUIDERØ AØ UEQXØ TREFTKØ SHEQAOETSICØ BQIDGEØ RNØ SHASØ BNSHØ DEOQERRINMØ AMDØ CAQDINUARCTKAQØ DIREARERØHAUEØAØUEQRASIKEØSQEASLEMSØNOSINM 4HEØ DTQASINMØ AMDØ IMSEMRISXØ NFØ AEQNBICØ OHXRICAKØ EWEQCIREØ SNØ OQNDTCEØ AMSIDEOQERRAMSØ EÛECSRØ QELAIMRØ TMCKEAQØ 4NØ EWOKNQEØ SHIRØ IRRTEØ AØRSTDXØCNLOAQEDØSHEØEÛECSØNFØHIGHEQØURØKNVEQØ DNRERØ NFØ EWEQCIREØ TONMØ SHEØ DEOQERREDØ LNNDØ AMDØ NSHEQØ ARRNCIASEDØ RXLOSNLRØ 2ESHNQRS Ø 7IOÝIØØ,AMDEQR Ø Ø4HEØIM DEOSHØAMAKXRIRØ NFØ SHEØ DIÛEQEMSØ CKIMICAKØ QERTKSRØ ELOHARIYEDØ

SHASØIMDIUIDTAKØCHAQACSEQIRSICR ØIMCKTDIMGØFALIKXØ HIRSNQXØ NFØ DEOQERRINMØ AMDØ OHXRICAKØ CNMDISINMRØ AQEØJEXØFACSNQRØSNØBEØCNMRIDEQEDØASØSHEØSILEØSNØ DERIGMØSHEØADEPTASEØSQEASLEMSØ 4HEØSQEASLEMSØNFØ-AȫNQØ$EOQERRIUEØ$IRNQDEQØ IMØ XNTMGØ OENOKEØ NQØ ADNKERCEMSRØ OQEREMSRØ EUEMØ LNQEØ CNLOKICASINMRØ 4HEØ CNLBIMASINMØ NFØ OHXRICAKØACSIUISXØNQØRONQSRØVISHØOHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMSØSHEQEFNQEØLAXØBECNLEØAMØILONQSAMSØ ARRESØ &IQRSKX Ø FNQØ XNTMGØ OENOKE Ø EWEQCIREØ AMDØ sports are a more attractive option than other JIMDØNFØSHEQAOIERØ$NOOØESØAKØ ØFNQØEWALOKEØ RSASEDØSHASØOHXRICAKØACSIUISXØAMDØRONQSRØFNRSEQØ ELONVEQLEMSØ AMDØ REKF ERSEEL Ø QEIMFNQCIMGØ SHIRØ VAXØ CNLOAQABKEØ EUIDEMCEØ SNØ NSHEQØ JIMDØ NFØ SHEQAOIERØ FNQØ XNTMGØ OENOKEØ VISHØ -AȫNQØ $EOQERRIUEØ $IRNQDEQØ $NOO Ø -NNMEX Ø !QLISAGEØ Ø+IMG Ø 4NØRTLLAQIYE ØSHEQEØIRØEMNTGHØEUIDEMCEØVHICHØ RSAQSØSNØCNMSELOKASEØSHEØONRRIBIKISXØNFØSQEASIMGØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ AMDØ SNØ CNLOEMRASEØ SHEØ RIDEØEÛECSRØNFØSHEØOHAQLACNKNGICAKØSQEASLEMSR Ø SHQNTGHØIMUNKUELEMSØIMØRONQSR ØOHXRICAKØACSIUISXØ AMDØEWEQCIREØ

Physical activity as an intervention in schizophrenia and related psychosis. 4HEØ RCHIYNOHQEMIAØ IRØ NMEØ NFØ SHEØ BIGGERSØ DIRABKIMGØDIREARERØIMØADTKSRØ0NRISIUEØRXLOSNLR Ø EROECIAKKXØ UIRTAKØ AMDØ ATDISNQXØ HAKKTCIMASINMRØ OAQACTRIA Ø AQEØ SHEØ LAIMØ HAMDICAOØ RXLOSNLRØ AMDØ QIRJRØ FNQØ SHEØ OASIEMSRØ !KIØ ESØ AK Ø Ø 4HEØ CTQQEMSØ OHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMSRØ FNQØ SHEØ LAMAGELEMSØ NFØ ONRISIUEØ RXLOSNLRØ AQEØ EÛECSIUEØ (NVEUEQ Ø SHEXØ LAXØ AKRNØ KEADØ SNØ AMØ IMABIKISXØ NFØ REKF QEGTKASINMØ AMDØ CNGMISIUEØ OQNBKELR Ø VHICHØ IMØ RNLEØ CARER Ø CNLLNMKXØ IMØ OENOKEØVISHØCHQNMICØCNMDISINMR ØCATREØSHEØKNRRØNFØ VIKKONVEQØ4HIRØLAXØKILISØSHEIQØQECNUEQXØOQNCERRØ SNGESHEQØVISHØSHEIQØRNCIAKØOAQSICIOASINMØ,ALØØ 2IBA Ø Ø5MFNQSTMASEKX ØVISHØSHEØSQEASLEMSRØ SHASØ AQEØ AUAIKABKEØ MNVADAXRØ LNRSKXØ BAREDØ NMØ LEDICASINMØAMDØORXCHNSHEQAOX ØVEØAQEØMNSØABKEØ SNØ AUNIDØ SHEØ RIDEØ EÛECSRØ LEMSINMEDØ ABNUEØ 3EUEQAKØASSELOSRØHAUEØBEEMØLADEØSNØLISIGASEØ CNGMISIUEØ AMDØ LNSIUASINMAKØ DEÜCISRØ IMØ OENOKEØ RTÛEQIMGØ FQNLØ RCHIYNOHQEMIA Ø BTSØ SHEØ RTCCERRØ HARØBEEMØUEQXØKILISEDØRNØFAQ "ERIDERØ SHEØ CNGMISIUEØ AMDØ LNSIUASINMAKØ RIDEØEÛECSR ØSHEQEØIRØAKRNØSHEØMEEDØSNØADDQERRØ LESABNKICØEÛECSRØAMDØSHEØVEIGHSØGAIMØNFØOASIEMSRØ 4HEØDERIGMØNFØMEVØAMDØAKSEQMASIUEØSQEASLEMSRØ SNØ LISIGASEØ RIDEØ EÛECSRØ IRØ IMCQEARIMGKXØ BECNLIMGØ AØ OQINQISX Ø VHICHØ LAXØ BEØ ADDQERREDØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

ALNMGÃ&#x2DC;NSHEQR Ã&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; RTGGERSIMGÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AEQNBICÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; EAQKXÃ&#x2DC; OHARERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; QEDTCEÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LESABNKICÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; !GTIQQE 5QDAMESA Ã&#x2DC; 2NÈ«AR 1TIMSEQNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; ,ILA -AQSIMEY Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -ISCHEKKÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 9NGAQASMAL Ã&#x2DC; "IRVAR Ã&#x2DC;6ADIUEKÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;*ACNB Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;!EQNBICÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC; seems to trigger brain changes and has the ONVEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ADÈ«TRSIMGÃ&#x2DC;METQNOQNSECSIUEÃ&#x2DC;QERONMRER Ã&#x2DC; promoting neurogenesis in the hippocampus AMDÃ&#x2DC; QECAKIBQASERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; METQNOKARSICISXÃ&#x2DC; QERONMREÃ&#x2DC; #KNVÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;%DLTMDR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;4HEREÃ&#x2DC;BQAIMÃ&#x2DC;CHAMGERÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OASIEMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAMAGEÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;HIRHEQÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;RSASTRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; AKKEUIASEÃ&#x2DC;LEDICASINMÃ&#x2DC;RIDEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSR 3EUEQAKÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LISIGASEÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; focus their attention on the brain changes ASÃ&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RSQTCSTQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FTMCSINMAKÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; -AKCHNVÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; !RÃ&#x2DC; LEMSINMEDÃ&#x2DC; BEFNQE Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLBIMASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC;QECNUEQXÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;VHEMÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC; AOOKIEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC; RSAGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IKKMERR Ã&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;CHQNMIC Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;XNTMGEQÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; 0QNFERRINMAKRÃ&#x2DC;SHEQEFNQEÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEDICAK RNCIAKÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; DESAIKEDÃ&#x2DC; FQALEVNQJÃ&#x2DC; OQNUIDIMGÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMFNÃ&#x2DC; MEEDEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OKAMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; BEGIMMIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;MECERRAQXÃ&#x2DC;RSEORÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;FNKKNV #HEMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ,EEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; DNCTLEMSEDÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; NVMÃ&#x2DC; EWOEQIEMCERÃ&#x2DC; TRIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEDÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC; ORXCHNSICÃ&#x2DC; EOIRNDERÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; DIRCTRREDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CHAKKEMGERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;TMDEQSAJIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILOKELEMSASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;OQNGQALLEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;GQNTOÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;UEQXÃ&#x2DC;EMCNTQAGIMGÃ&#x2DC;QERTKSRÃ&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;CAKKEDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC;(/.'Ã&#x2DC;+/.'Ã&#x2DC;&)4-)$Ã&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QECNUEQXÃ&#x2DC; OHAREÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; ORXCHNSICÃ&#x2DC; EOIRNDERÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; OQNGQALLEÃ&#x2DC; OQNUIDEDÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; DESAIKEDÃ&#x2DC;GTIDEKIMERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KILISASINMRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;AKSEQMASIUEÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QECNUEQIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;ORXCHNSICÃ&#x2DC;EOIRNDEÃ&#x2DC;,ALÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC; -NRSÃ&#x2DC; QEREAQCHERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; AQSICKERÃ&#x2DC; EWOKNQEDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AEQNBICÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; VEKKBEIMG Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; KERRÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; JIMDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; KISSKEÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; CHAKKEMGERÃ&#x2DC; $EROISEÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; ROIQISTAKÃ&#x2DC; NQIGIMR Ã&#x2DC; XNGA Ã&#x2DC; SAIÃ&#x2DC; CHIÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEDISASINMÃ&#x2DC; have been common practices in Asian CNLLTMISIERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LAMAGEÃ&#x2DC;

RSQERRÃ&#x2DC;4HEREÃ&#x2DC;GQNTOÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;GEMEQAKKXÃ&#x2DC; JMNVMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; LIMD BNDXÃ&#x2DC; EWEQCIRER Ã&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHQEEÃ&#x2DC; CEMSQAKÃ&#x2DC; EKELEMSRÃ&#x2DC; BQEASHIMG Ã&#x2DC; CNNQDIMASEDÃ&#x2DC; LNUELEMSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEDISASINMÃ&#x2DC; 7EI Ã&#x2DC; 3IÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 4AMG Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; LIMD BNDXÃ&#x2DC; EWEQCIRERÃ&#x2DC; FQEPTEMSKXÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; NMEaRÃ&#x2DC; OEQCEOSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; NMEREKFÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RTBSKEQÃ&#x2DC; REMRASINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; OQNOQINCEOSINM Ã&#x2DC; 2ECEMSÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; ADDEDÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ELOIQICAKÃ&#x2DC; DILEMRINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEMERRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;LIMD BNDXÃ&#x2DC;EWEQCIRERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; LAMAGEÃ&#x2DC; ORXCHNRNLASICÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;CHAKKEMGERÃ&#x2DC;7EIÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;CTQQEMSÃ&#x2DC;EUIDEMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;XNGAÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC; been reviewed from a therapeutic perspective 6AQALBAKKXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 'AMGADHAQ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QERTKSRÃ&#x2DC; RNÃ&#x2DC; FAQÃ&#x2DC; RHNVEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; XNGAÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;HEKOÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LAMAGEÃ&#x2DC;CNGMISIUEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LNNDÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC;ARRNCIASEDÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC;(NVEUEQ Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ATSHNQRÃ&#x2DC; LEMSINMEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; XNGAaRÃ&#x2DC; LEDISASIUEÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;GEMEQAKIYEDÃ&#x2DC; 4HEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;GTIDEKIMERÃ&#x2DC;AUAIKABKEÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;HNVÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; LNSIUASEÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;IMUNKUEDÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; RTRSAIMABKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;KNMGÃ&#x2DC;SEQLÃ&#x2DC;!RÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRaÃ&#x2DC;IMSEQERSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEÃ&#x2DC;IMCQEARE Ã&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;ABKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; AMSICIOASEÃ&#x2DC; RNNMEQ Ã&#x2DC; FACEÃ&#x2DC; CHAKKEMGERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ADÈ«TRSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;SQEASLEMSRÃ&#x2DC;BAREDÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OASIEMSRaÃ&#x2DC;MEEDR

CONCLUSIONS / IMPLICATIONS / RECOMMENDATIONS )SÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNSEVNQSHXÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;CNLBIMASINMÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC; JIMDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SQEASLEMSRÃ&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; OHAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOETSICÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMCQEARIMGKXÃ&#x2DC; ACCEOSEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;!Ã&#x2DC;OQNNFÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MTLEQNTRÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AQSICKERÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; RNNMÃ&#x2DC; AUAIKABKE Ã&#x2DC; EWOKNQIMGÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; SNOICÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HIGHKIGHSIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;CHAKKEMGERÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;QEREAQCHERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;HEKORÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;JEEOÃ&#x2DC;TMDEQÃ&#x2DC;CNMSQNKÃ&#x2DC; MEGASIUEÃ&#x2DC; RIDEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEDICASINMÃ&#x2DC; EGÃ&#x2DC; NBERISX Ã&#x2DC;LESABNKICÃ&#x2DC;RXMDQNLE Ã&#x2DC;DIABESER Ã&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; QEDTCERÃ&#x2DC; AMWIESXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEOQERRIUEÃ&#x2DC; BEHAUINTQR Ã&#x2DC; FACIKISASERÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; IMSEQACSINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ADÈ«TRSLEMSÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;QEDTCSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MEGASIUEÃ&#x2DC; RXLOSNLRÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;IMUNKUELEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;SHEQAOXÃ&#x2DC;


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

AMDØSHEIQØQEROECSIUEØEÛECSIUEMERR Ø 0HXRICAKØACSIUISXØAMDØRONQSRØAQEØCNMRIDEQEDØ LNQEØ ASSQACSIUEØ SHAMØ CKARRICØ SQEASLEMSR Ø LNQEØ LNSIUASIMGØ AMDØ EWCISIMG Ø AMDØ AMØ ILONQSAMSØ FACSNQØ NFØ RTCCERRØ VHEMØ VNQJIMGØ VISHØ EISHEQØ XNTMGØ OENOKE Ø NQØ ADTKSRØ VISHØ LEMSAKØHEAKSHØCHAKKEMGERØ 0HXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ RONQSRØ AQEØ RNCIAKKXØ UAKTEDØVHICHØAKRNØOQNLNSERØRNCIAKØIMCKTRINMØAMDØ OAQSICIOASINMØ IMØ SHEØ CNLLTMISXØ &TQSHEQLNQE Ø SHEØ ACCERRØ SNØ OTBKICØ QERNTQCERØ FNQØ OQACSICIMGØ RONQSRØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ IRØ LNQEØ AMDØ LNQEØ EWSEMDEDØ !CCERRØ SNØ OTBKICØ QERNTQCERØ VIKKØ FACIKISASEØ UIRIBIKISX Ø QEDTCEØ RNCIAKØ RSIGLAØ AMDØOQNLNSEØSHEØOQACSICEØNFØAØVIDEØUAQIESXØNFØ ACSIUISIERØASØAØUEQXØKNVØCNRS 7HEMØOKAMMIMGØOHXRICAKØACSIUISXØNQØRONQSRØARØ AMØ AKSEQMASIUEØ SQEASLEMS Ø OQNFERRINMAKRØ LTRSØ SAJEØ IMSNØ ACCNTMSØ SHEØ MEEDR Ø OHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMSR Ø RXLOSNLRØ SNØ ADDQERR Ø OHXRICAKØ CNMDISINM Ø CNMSEWS Ø IMSEQERSR Ø EMUIQNMLEMS Ø ESCØ NFØ EACHØ IMDIUIDTAKØ REOAQASEØ &NQSTMASEKX Ø SHEQEØ IRØ AØ VIDEØ UAQIESXØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ AMDØ RONQSR Ø RNØ ADȫTRSIMGØ SHEØ OQNGQALLEØ SNØ SHEØ OASIEMSaRØ MEEDRØ VIKKØ NMKXØ DEOEMDØ NMØ SHEØ JMNVKEDGE Ø CQEASIUISXØ AMDØ QERNTQCERØ AUAIKABKEØ NFØSHEØQEKASEDØOQNFERRINMAKØ 5MKIJEØ OHAQLACNKNGICAKØ SHEQAOIERØ AMDØ ORXCHNSHEQAOX Ø VHICHØ NàEMØ HAUEØ AØ SILE KILISASINMØ EROECIAKKXØ IMØ LEMSAKØ HEAKSHØ CHAKKEMGERØARRNCIASEDØVISHØDEOQERRINM ØAMWIESXØ AMDØ LNNDØ DIRNQDEQRØ Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ EWEQCIREØCAMØBECNLEØAMØIMSEGQAKØCNLONMEMSØNFØ AØHEAKSHXØKIFEØRSXKE ØAMDØCAMØCNMSIMTEØEUEMØVHEMØ CEQSAIMØ LEMSAKØ HEAKSHØ IRRTERØ AQEØ NUEQCNLEØ

0HXRICAKØ ACSIUISXØ CNTKDØ BECNLEØ AØ SQEASLEMS Ø BTSØISØIRØAKRNØAØVAXØNFØKIFEØSNØJEEOØAMØADEPTASEØ OHXRICAKØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ .EUEQSHEKERR Ø SHEQEØ IRØ AØ MEEDØ SNØ OQNDTCE Ø ILOKELEMSØ ONKICIERØ AMDØ DERIGMØ OQNGQALLERØ VISHIMØ AØ CNLLNMØ FQALEVNQJØ 4HIRØ CNLLNMØ FQALEVNQJØLAXØRTOONQSØOQNFERRINMAKRØSNØAOOKX Ø IMØ AØ RXRSELASICØ VAX Ø OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ RONQSRØARØAMØAKSEQMASIUEØNQØADȫTRSEDØSQEASLEMSØ FNQØIMDIUIDTAKRØVISHØLEMSAKØIKKMERRØ &TQSHEQLNQE Ø OQNFERRINMAKRØ VISHØ DIÛEQEMSØ BACJGQNTMDØ LAXØ ACSØ ARØ LELBEQRØ NFØ AMØ IMSEQDIRCIOKIMAQXØ SEALØ IMØ AMØ ASSELOSØ SNØ LAWILIYEØSHEØQERTKSRØNFØSHEIQØVNQJØ4HEØSEALRØ VIKKØ IMCNQONQASEØ AØ UAQIESXØ NFØ EWOEQSR Ø RTCHØ ARØ OQNFERRINMAKRØ FQNLØ SHEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ RONQSRØ ÜEKD Ø OQNFERRINMAKRØ FQNLØ SHEØ RNCIAKØ REQUICERØ AMDØ OQNFERRINMAKRØ FQNLØ SHEØ LEMSAKØ HEAKSHØCAQEØÜEKDØ4HEREØOQNFERRINMAKRØVIKKØVNQJØ NMØ REUEQAKØ AROECSRØ QEKASEDØ SNØ SHEØ OQNLNSINMØ NFØ OEQRNMAKØ ATSNMNLX Ø SHEØ ADHEQEMCEØ SNØ OHAQLACNKNGICAKØ SQEASLEMSRØ AMDØ SHEØ RNCIAKØ ADȫTRSLEMSØ AMDØ IMSEGQASINMØ NFØ OENOKEØ KIUIMGØ VISHØLEMSAKØHEAKSHØCHAKKEMGERØ "AREDØNMØSHEØEUIDEMCERØAUAIKABKE ØISØBECNLERØ ERREMSIAKØ SNØ CNMDTCSØ LNQEØ QEREAQCHØ AMDØ OQNDTCEØRCIEMSIÜCØEUIDEMCEØFNQØSHEØQEKASINMRHIOØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIREØ NQØ RONQSRØ AMDØLEMSAKØHEAKSHØIRRTERØ4HEØMEVØAOOQNACHERØ LAXØ CNMRIDEQØ SHEØ ILOACSØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NMØ AØ LNQEØ RNCIAKØ ROHEQE Ø VHICHØ IRØ EWSQELEKXØ ILONQSAMSØSNØOQNLNSEØQECNUEQX ØIMRSEADØNFØȫTRSØ FNCTRIMGØ NMØ SHEØ OHXRINKNGICAKØ AROECSRØ NFØ SHEØ CNLLNMØOHAQLACNKNGICAKØIMSEQUEMSINMRØ

REFERENCES

CNMSQNKKEDØ SQIAKRØ Psychological Medicine Ø ^ØDNI3Ø "AQSNM Ø * Ø Ø 2NGEQRNM Ø -Ø Ø 4HEØ ILONQSAMCEØ NFØ GQEEMROACEØ FNQØ LEMSAKØ HEAKSHØBJPsych International, 14 Ø Ø "HAMDAQI Ø3Ø Ø#ATRERØNFØ-EMSAKØ)KKMERRØ WebMDØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSORVVV VEBLDCNLLEMSAK HEAKSHLEMSAK HEAKSH CATRER LEMSAK IKKMERR "KAIQØ +EMMEDX Ø ! Ø Ø 2ERMICJ Ø 0Ø "Ø Ø -IMDFTKMERRØAMDØ0HXRICAKØ!CSIUISXØAmerican Journal of Lifestyle Medicine, 9 Ø Ø "NXEQ Ø 7Ø 2 Ø )MDEKICASN Ø .Ø ! Ø 2ICHAQDRNM Ø -Ø 2 Ø #HTQIKKA Ø *Ø 2 Ø Ø *NHMRNM Ø 4Ø -Ø Ø !RRNCIASINMRØ BESVEEMØ LEMSAKØ DIRSQERRØ AMDØOHXRICAKØACSIUISXØIMØ53ØADTKSRØAØDNRE^

!GTIQQE 5QDAMESA Ø -Ø A Ø 2NȫAR 1TIMSEQN Ø *Ø * Ø Ø ,ILA -AQSĝMEY Ø -Ø -Ø Ø !CSIUIDADØ FĝRICAØXØRĝMDQNLEØLESABĢKICNØ#ISITR !KSITR &NQSITRØ Avances En Diabetología, 28 Ø ^ !KI Ø3 Ø0ASEK Ø- Ø!UEMIDN Ø* Ø"AIKEX Ø2Ø+ Ø*ABEEM Ø 3 Ø Ø 2IKEX Ø 7Ø *Ø Ø (AKKTCIMASINMRØ #NLLNMØ FEASTQERØ AMDØ CATRERØ Current Psychiatry, 10 Ø^ "AIKEX Ø !Ø 0 Ø (ESQICJ Ø 3Ø % Ø 2NREMBATL Ø 3 Ø 0TQCEKK Ø2 ØØ0AQJEQ Ø!Ø'Ø Ø4QEASIMGØ DEOQERRINMØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ IMØ ADNKERCEMSRØAMDØXNTMGØADTKSRØAØRXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ NFØ QAMDNLIREDØ


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

QERONMREØ AMAKXRIRØ "2&33Ø Ø Journal of Public Health Ø^ØHSSORDNINQG OTBLEDFDW "QADKEX Ø 3Ø - Ø Ø 2TLRFEKD Ø *Ø 3Ø Ø $EOQERRINMØ AMDØ CAQDINUARCTKAQØ DIREAREØ Trends in Cardiovascular Medicine, 25 Ø Ø "QNLAM &TKJR Ø *Ø * Ø Ø 3SNQEX Ø +Ø -Ø Ø %UAKTASINMØ NFØ AØ BQIEFØ AEQNBICØ EWEQCIREØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ HIGHØ AMWIESXØ REMRISIUISXØ Anxiety, Stress, & Coping, 21 Ø^ #AKKADN Ø,Ø& Ø/QSEGA Ø*Ø% ØØ(NQQIKKN Ø)Ø Ø "ARERØ METQNBINKĢGICARØ DEØ KAØ DEOQERRINMØ Salud (i) ciencia (Impresa), 16 Ø Ø #AMN Ø !) Ø 'AQCĝA Ø !Ø % Ø :TQBAMN Ø 3, Ø !ȫNMA Ø !& Ø !QEMAYA Ø *' Ø /CEQIMȫATQEGTI Ø "Ø ! Ø Ø !QQIKKAGA Ø!-'0 Ø%FECSNRØADUEQRNRØ DEØ AMSIORICĢSICNRØ ASĝOICNR Ø DIFEQEMCIARØ REGĨMØ REWNØ Psiquiatría Biológica, 21 Ø ^Ø #APTEN 5QĝYAQ Ø ! Ø 5QYĨA Ø ! Ø Ø 2TR #AKAFEKK Ø -Ø Ø %FECSNRØ RECTMDAQINRØ DEØ KAØ LEDICACIĢMØ AMSIORICĢSICAØ XØ CAKIDADØ DEØ UIDAØ EMØ OACIEMSERØ CNMØ ERPTIYNFQEMIAØ KASIMNALEQICAMNRØ 4ERAPIAÚ 0SICOLʆGICAÚ 35 Ø #HEM Ø%Ø9 Ø4AMG Ø*Ø9 Ø(TI Ø#Ø, Ø#HIT Ø#Ø0 Ø,AL Ø -Ø - Ø ,AV Ø #Ø 7 Ø Ø Ø #HAM Ø +Ø 0Ø Ø 4HQEEØXEAQØNTSCNLEØNFØOHAREØROECIÜCØEAQKXØ IMSEQUEMSINMØ FNQØ ÜQRSØ EOIRNDEØ ORXCHNRIRØ AØ CNHNQSØ RSTDXØ IMØ (NMGØ +NMGØ Early Intervention in Psychiatry, 5 Ø #KIMICØ -AXN Ø 3Ø Ø !MSIDEOQERRAMSRØ GESØ SIORØSNØCNOEØVISHØRIDEØEÛECSRØ Ø 2ESQIEUEDØFQNLØHSSOVVVLAXNCKIMICNQG DIREARER CNMDISINMRDEOQERRINMIMDEOSH AMSIDEOQERRAMSRAQS OG #KNV Ø ! Ø Ø %DLTMDR Ø 3Ø Ø 0HXRICAKØ !CSIUISXØAMDØ-EMSAKØ(EAKSHØHuman Kinetics ,EEDRØ5+ $ERKAMDER Ø ! Ø -NQAER Ø ( Ø &EQQEIQA Ø # Ø 6EIGA Ø ( Ø3IKUEIQA Ø( Ø-NTSA Ø2 ؖØ,AJR Ø*Ø Ø %WEQCIREØAMDØLEMSAKØHEAKSHØ-AMXØQEARNMRØ SNØ LNUEØ Neuropsychobiology, 59 Ø ^ Ø $NOO Ø2Ø2 Ø-NNMEX Ø!Ø* Ø!QLISAGE Ø2 ØØ+IMG Ø #Ø Ø %WEQCIREØ FNQØ ADNKERCEMSRØ VISHØ DEOQERRIUEØ DIRNQDEQRØ !Ø FEARIBIKISXØ RSTDXØ $EOQERRINMØ2EREAQCHØAMDØ4QEASLEMS Ø Ø Ø %JJEJAJIR Ø 0Ø Ø 2NTSKEDGEØ (AMDBNNJØ NFØ 0HXRICAKØ !CSIUISXØ AMDØ -EMSAKØ (EAKSHØ !BIMGDNMØ2NTSKEDGE

&EQGTRNM Ø *Ø -Ø Ø 332)Ø AMSIDEOQERRAMSØ LEDICASINMRØ ADUEQREØ EÛECSRØ AMDØ SNKEQABIKISXØ 0QILAQXØ #AQEØ #NLOAMINMØ SNØ the Journal of Clinical Psychiatry, 3 Ø  &IQSH Ø* Ø2NREMBATL Ø3 Ø3STBBR Ø" Ø'NQCYXMRJI Ø 0 Ø 9TMG Ø !Ø 2 Ø Ø 6AMCALOFNQS Ø $Ø Ø Motivating factors and barriers towards EWEQCIREØ IMØ REUEQEØ LEMSAKØ IKKMERRØ AØ RXRSELASICØ QEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Psychological Medicine, 46 Ø^Ø &NRSEQ Ø# Ø3HIKSNM Ø4 Ø7ERSEQLAM Ø, Ø6AQMEX Ø* Ø Ø"TKK Ø&Ø Ø7NQKDØ(EAKSHØ/QGAMIRASINMØ SNØ DEUEKNOØ GKNBAKØ ACSINMØ OKAMØ SNØ OQNLNSEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ SILEØ FNQØ ACSINMØ "QØ *Ø 3ONQSRØ-EDØ0TBKIRHEDØ/MKIMEØ&IQRSØØ*TKXØ ØDNIØBȫRONQSR  &NW Ø+Ø2 Ø"IDDKE Ø3Ø*Ø( Ø&NW Ø+Ø2 ØØ"NTSCHEQ Ø 3Ø (Ø Ø 4HEØ EÛECSRØ NFØ EWEQCIREØ NMØ REKF OEQCEOSINMRØ AMDØ REKF ERSEELØ Physical Activity and Psychological Well-Being, 13 Ø ^ 'EQBEQ Ø - Ø +AKAJ Ø . Ø ,ELNKA Ø 3 Ø #KNTGH Ø 0Ø * Ø 0ĪHRE Ø 5 Ø %KKINS Ø # Ø –Ø "QAMD Ø 3Ø Ø !DNKERCEMSRaØEWEQCIREØAMDØOHXRICAKØACSIUISXØ AQEØ ARRNCIASEDØ VISHØ LEMSAKØ SNTGHMERRØ Mental Health and Physical Activity, 5 Ø ^Ø 'TIKKIM Ø / Ø !BI $AQGHAL Ø ! Ø Ø ,AQTEKKE Ø -Ø Ø .ETQNBINKNGXØ NFØ $NOALIMEØ IMØ 3CHIYNOHQEMIAØ International Review of Neurobiology, 78 Ø Ø $/) 3  (IBBEQS Ø# ØØ2NSHRCHIKD Ø"Ø ØØ+EXRØSNØ -EMSAKØ(EAKSHØ4HQNTGHØ%WEQCIREØ.EVØ9NQJØ 7Ø7Ø.NQSNM Ø)MCNQONQASED (NDGRNM Ø -Ø ( Ø -C#TKKNCH Ø (Ø 0 Ø Ø &NW Ø +Ø 2Ø Ø 4HEØ EWOEQIEMCERØ NFØ OENOKEØ VISHØ REUEQEØ AMDØ EMDTQIMGØ LEMSAKØ IKKMERRØ EMGAGEDØIMØAØOHXRICAKØACSIUISXØOQNGQALLEØ IMSEGQASEDØIMSNØSHEØLEMSAKØHEAKSHØREQUICEØ Mental Health and Physical Activity, 4 Ø ^Ø (NKS Ø.Ø,Ø Ø0NRISIUEØXNTSHØDEUEKNOLEMSØ SHQNTGHØRONQSØ!BIMGDNMØ2NTSKEDGE +ILHX Ø $ Ø 6AJHQTRHEUA Ø * Ø "AQSEKR Ø -Ø . Ø "AKKNM Ø *Ø 3 Ø #ARSQęM Ø % Ø Ø 3KNAM Ø 2Ø 0Ø Ø!EQNBICØ%WEQCIREØ4QAIMIMGØIMØ0ENOKEØ VISHØ3CHIYNOHQEMIAØ.ETQAK Ø#NGMISIUE ØAMDØ &TMCSINMAKØ "EMEÜSRØ Biological Psychiatry, 81 Ø3^3Ø ,AL Ø,Ø# ØØ2IBA Ø-Ø%DR Ø Ø0HXRICAKØ %WEQCIREØ )MSEQUEMSINMRØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØ Cambridge University Press


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

,AMDNKÜ Ø%Ø Ø%WEQCIREØADDICSINMØSports Medicine, 43 Ø^ ,ATEQ Ø(Ø Ø4HEØMEVØ!LEQICAMRØDEÜMIMGØ NTQREKUERØ SHQNTGHØ RONQSRØ AMDØ ÜSMERRØ OAQSICIOASINMØ &NQSØ -IKKØ American Sports Data, Inc ,EE Ø % +Ø /Ø Ø -IMD_"NDX_3OIQISØ 0QACSICEØ AMDØ 0EQCEIUEDØ 3EKF %ÞCACXØ FNQØ -EMSAKØ (EAKSHØ 0QNLNSINMØ !MØ %WOKNQASNQXØ 3STDXØInternational Journal of Mental Health Promotion, 9 Ø^Ø ,IM Ø3( Ø,EE Ø,4 ØØ9AMG Ø9Ø+Ø Ø3EQNSNMIMØ AMDØLEMSAKØDIRNQDEQRØAØCNMCIREØQEUIEVØNMØ LNKECTKAQØMETQNILAGIMGØEUIDEMCEØ#KIMICAKØ 0RXCHNOHAQLACNKNGXØ AMDØ .ETQNRCIEMCEØ 4HEÚ/àCIALÚ3CIENTIÞCÚ*OURNALÚOFÚTHEÚ+OREANÚ College of Neuropsychopharmacology, 12 Ø ^Ø -AKCHNV Ø " Ø +EKKEQ Ø + Ø (ARAM Ø ! Ø $ĥQÝEQ Ø 3 Ø 3CHMEIDEQ !WLAMM Ø 4 Ø (IKKLEQ 6NGEK Ø 5 Ø &AKJAI Ø 0Ø Ø %ÛECSRØ NFØ %MDTQAMCEØ Training Combined with Cognitive 2ELEDIASINMØ NMØ %UEQXDAXØ &TMCSINMIMG Ø 3XLOSNLR Ø AMDØ #NGMISINMØ IMØ -TKSIEOIRNDEØ 3CHIYNOHQEMIAØ 0ASIEMSRØ Schizophrenia Bulletin, 41 Ø^Ø -EDIMA Ø * Ø Ø 'AQCĝAØ DEØ ,EĢM Ø -Ø Ø %FECSNRØRECTMDAQINRØDEØKNRØAMSIDEOQERIUNRØ Vigilia-Sueño, 16RTOKØ Ø^Ø -ISCHEKK Ø!Ø* Ø6AMCALOFNQS Ø$ Ø3VEEQR Ø+ Ø6AMØ 7IMJEK Ø 2 Ø 9T Ø 7 Ø Ø $EØ (EQS Ø -Ø Ø 0QEUAKEMCEØ NFØ LESABNKICØ RXMDQNLEØ AMDØ LESABNKICØ ABMNQLAKISIERØ IMØ RCHIYNOHQEMIAØ AMDØQEKASEDØDIRNQDEQR AØRXRSELASICØQEUIEVØ AMDØ LESA AMAKXRIRØ Schizophrenia Bulletin, 39 Ø -NQGAM Ø7Ø0Ø;%D=Ø Ø0HXRICAKØACSIUISXØAMDØ LEMSAKØHEAKSHØ.EVØ9NQJØ4AXKNQØØ&QAMCIRØ /-3Ø Ø/-3Ø[Ø3AKTDØLEMSAKØTMØERSADNØ DEØ BIEMERSAQØ 7HNØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSO VVVVHNIMSFEASTQERFACSFIKERLEMSAK? HEAKSHER /-3Ø Ø !CSIUIDADØ FĝRICAØ /LRØ 2ESQIEUEDØ FQNLØ HSSOVVVVHNIMS DIESOHXRICAKACSIUISXOAER 0ICJESS Ø+ Ø+EMDQICJ Ø4 ØØ9AQDKEX Ø,Ø Øb!Ø FNQVAQDØLNUELEMSØIMSNØKIFEcØ!ØPTAKISASIUEØ RSTDXØ NFØ HNV Ø VHXØ AMDØ VHEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ LAXØ BEMEÜSØ DEOQERRINMØ Mental Health and Physical Activity, 12 ØØ ØØ 2ESHNQRS Ø #Ø $ Ø 7IOÝI Ø "Ø - Ø Ø ,AMDEQR Ø $Ø -Ø Ø 4HEØ !MSIDEOQERRIUEØ %ÛECSRØ NFØ %WEQCIREØSports Medicine, 39 Ø 

2ICHAQDR Ø* Ø*IAMG Ø8 Ø+EKKX Ø0 Ø#HAT Ø* Ø"ATLAM Ø ! ØØ$IMG Ø$Ø Ø$NMaSØVNQQX ØBEØHAOOXØ CQNRR RECSINMAKØ ARRNCIASINMRØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ HAOOIMERRØ IMØ Ø %TQNOEAMØ CNTMSQIERØ BMC Public Health, 15 ØØHSSORDNINQGR  3AIYØ2TIY Ø*Ø3ĒMCHEY Ø6 Ø$IEGNØ# ØØ3ĒMCHEYØ 0ĒEY Ø 0Ø Ø "ARERØ METQNBINKĢGICARØ DEØ KAØ %RPTIYNFQEMIAØ Clínica y Salud, 21 Ø Ø 3NRRN Ø &Ø !Ø % Ø Ø 2ANTAÜ Ø 3Ø Ø !MØ /UEQUIEVØ NFØ 0NRISIUEØ )MSEQACSINMØ BESVEEMØ %WEQCIREØ AMDØ -EMSAKØ (EAKSHØ Journal of Neurology and Neuroscience, 8 Ø 3SQĥHKE Ø !Ø Ø 0HXRICAKØ ACSIUISX Ø EWEQCIRE Ø DEOQERRINMØAMDØAMWIESXØDIRNQDEQRØJournal of Neural Transmission, 116 Ø^ 4IYĢM Ø * Ø !QSIGTE Ø * Ø 0AQQA Ø " Ø 3NQQIBE Ø - Ø &EQQAMDN Ø * Ø 0ęQEY Ø # Ø –Ø -AQYAQI Ø "Ø Ø &ACSNQERØ DEØ QIERGNØ OAQAØ OADECEQØ SQARSNQMNRØ ORICĢSICNRØ ¯ERØ ONRIBKEØ QEAKIYAQØ TMAØDESECCIĢMØOQEUEMSIUAØClínica y Salud, 19 Ø 4NRS Ø ( Ø #HALOAGME Ø &Ø ! Ø Ø -EXEQ ,IMDEMBEQG Ø !Ø Ø %MUIQNMLEMSAKØ IMÝTEMCEØIMØSHEØBQAIM ØHTLAMØVEKFAQEØAMDØ LEMSAKØHEAKSHØNature Neuroscience, 18 Ø ^Ø 6AQALBAKKX Ø 3 Ø Ø 'AMGADHAQ Ø "Ø .Ø Ø 9NGAØ!ØROIQISTAKØOQACSICEØVISHØSHEQAOETSICØ UAKTEØ IMØ ORXCHIASQXØ Asian Journal of Psychiatry, 5 Ø^Ø 6EQDE Ø ,Ø Ø -EȫNQAQØ KAØ RAKTDØ LEMSAKØ DEØ KAØ ONBKACIĢMØ (ACIAØ TMAØ ERSQASEGIAØ DEØ KAØ 5MINMØ%TQNOEAØEMØLASEQIAØDEØRAKTDØLEMSAKØ "QTREKARØ Comisión de las Comunidades EuropeasØ 7EGMEQ Ø - Ø (EKLICH Ø ) Ø -ACHADN Ø 3 Ø .AQDI Ø ! Ø !QIAR #AQQINM Ø / Ø Ø "TDDE Ø (Ø Ø %ÛECSRØ NFØ %WEQCIREØ NMØ !MWIESXØ AMDØ $EOQERRINMØ $IRNQDEQRØ 2EUIEVØ NFØ -ESA Ø !MAKXRERØAMDØ.ETQNBINKNGICAKØ-ECHAMIRLRØ CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 13 Ø^Ø 7EI Ø' 8 Ø3I Ø' ØØ4AMG Ø9 9Ø Ø%DISNQIAKØ "QAIM -IMD "NDXØ 0QACSICEØ AMDØ (EAKSHØ &QNMSIEQRØIMØ0RXCHNKNGX Ø ØØHSSODNI NQGFORXG 7HISEFNQD Ø (Ø ! Ø &EQQAQI Ø !Ø * Ø $EGEMHAQDS Ø , Ø &EIGIM Ø 6 Ø Ø 6NR Ø 4Ø Ø 4HEØ GKNBAKØ BTQDEMØ NFØ LEMSAK Ø METQNKNGICAKØ AMDØ RTBRSAMCEØTREØDIRNQDEQRØ!MØAMAKXRIRØFQNLØ SHEØ GKNBAKØ BTQDEMØ NFØ DIREAREØ RSTDXØ Ø


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

0,N3Ã&#x2DC; /.% Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; EÃ&#x2DC; HSSORDNI NQGÈ«NTQMAKONME 7(/Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; &ACIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; #HAKKEMGER Ã&#x2DC;BTIKDIMGÃ&#x2DC;RNKTSINMRÃ&#x2DC;2EONQSÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIRASINMÃ&#x2DC; European Ministerial Conference on Mental Health Ã&#x2DC; (EKRIMJI Ã&#x2DC;&IMKAMD Ã&#x2DC;*AMTAQXÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; 7NN Ã&#x2DC; 4Ã&#x2DC; 5Ã&#x2DC; 7Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; .ETQNBINKNGXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; NMRESÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; !MDEQREMÃ&#x2DC; 3 Ã&#x2DC; 0IMEÃ&#x2DC; $Ã&#x2DC; EDR Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; .ETQNBINKNGXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; #HIKDHNNDÃ&#x2DC; #TQQEMSÃ&#x2DC; 4NOICRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; "EHAUINQAKÃ&#x2DC; .ETQNRCIEMCER Ã&#x2DC; UNKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 3OQIMGEQ Ã&#x2DC; "EQKIM Ã&#x2DC;

(EIDEKBEQG7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIYASINMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; 0HAQLACNKNGICAKÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OQILAQXÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; CAQEÃ&#x2DC; 'EMEUEÃ&#x2DC;7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIYASINM 9NGAQASMAL Ã&#x2DC; * Ã&#x2DC; "IRVAR Ã&#x2DC; . Ã&#x2DC; 6ADIUEK Ã&#x2DC; 2 Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; *ACNB Ã&#x2DC; 2Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -ESABNKICÃ&#x2DC; CNLOKICASINMRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMSIORXCHNSICÃ&#x2DC; LEDICASINMR AMÃ&#x2DC; TODASEDÃ&#x2DC; QEUIEVÃ&#x2DC; %ARSÃ&#x2DC; !RIAMÃ&#x2DC; !QCHIUERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0RXCHIASQX Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; ^Ã&#x2DC; 2ESQIEUEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; HSSOVVVMCBIMKLMIH GNUOTBLED


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

10

PHYSICAL ACTIVITY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MENTAL ILLNESS: TRAINING NEEDS OF PROFESSIONALS AUTHORS: Stefania Giambelluca, Project Manager, European Cooperation Department, CESIE- Expert in Mental Health Irene Pizzo, Adult & School Units Coordinator, CESIE- Expert in Life Long Learning and Entrepreneurship

INTRODUCTION 4HEÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;CIAKÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; 0! Ã&#x2DC; NMÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNVÃ&#x2DC; VIDEKXÃ&#x2DC; ACCEOSEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; LEDICAKÃ&#x2DC; ATSHNQISIERÃ&#x2DC; ACQNRRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VNQKDÃ&#x2DC; 7(/ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; FACS Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; QEKASINMRHIOÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;EWEQCIREOHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; ADTKSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;DNCTLEMSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MTLBEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC; 3XRSELASICÃ&#x2DC; QEUIEVRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LESA AMAKXRERÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; DELNMRSQASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; CHIKDQEMaRÃ&#x2DC; CAQDINUARCTKAQÃ&#x2DC; FTMCSINM Ã&#x2DC; LTRCTKNRJEKESAKÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC;*AMRREMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;,E"KAMC Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;FNQLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;NMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QECNGMIREDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACJMNVKEDGED Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; QECNLLEMDEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; ADÈ«TMCSIUEÃ&#x2DC; treatment and preventive measure against DEOQERRINMÃ&#x2DC;#AQKERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;$NTGKARÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;AQGTEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DASE Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KISEQASTQEÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;

HEAKSHÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;KAQGEKXÃ&#x2DC;FAIKEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ADDQERRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONSEMSIAKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;QECNUEQXÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;BQNAD Ã&#x2DC;HTLAMIRSIC Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; REMREÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; CKAILÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; EWIRSIMGÃ&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC;CTQQEMSKXÃ&#x2DC;OQNUIDERÃ&#x2DC;KISSKEÃ&#x2DC;SHENQESICAKÃ&#x2DC; IMRIGHSÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;NMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; CNMDISINMRÃ&#x2DC;#AQKERRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;$NTGKAR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;&TQSHEQ Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; OQNUIDEQRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; FAIKEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMSEGQASEÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMSNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNTMREKKIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;UAQIESXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRER %UEMÃ&#x2DC; SHNTGHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OAQSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; CAQEÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OAQALNTMSÃ&#x2DC;ILONQSAMCE Ã&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;OQACSICERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;RSIKKÃ&#x2DC; NUEQKNNJEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; TMDEQTREDÃ&#x2DC; #KNVÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; %DLTMDR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (EAKSHCAQEÃ&#x2DC; OQNUIDEQRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; MNÃ&#x2DC; KNMGEQÃ&#x2DC; ignore the growing evidence connecting OHXRICAKÃ&#x2DC;IMACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ONNQÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;)MÃ&#x2DC;FACS Ã&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DIRCTRRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONRRIBIKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DEUEKNOIMGÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; RXRSELÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; RTOONQSRÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; 2ECEMSÃ&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CKIMICAKÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; OQNUEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREFTKMERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; AKSEQMASIUEÃ&#x2DC; OQEUEMSIUEÃ&#x2DC; RSQASEGXÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; TREDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; RTOOKELEMSAQXÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; CNLOKELEMSAQXÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; &IQSHÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 2NREMBATLÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AK Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; &EVÃ&#x2DC; LEDICAKÃ&#x2DC; practitioners however have resisted attempts SNÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;AKSEQMASIUEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;LEDICASINM Ã&#x2DC; BEKIEUIMGÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;MNÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OASIEMSaRÃ&#x2DC; BEHAUINTQÃ&#x2DC; 3AKKIR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; AQGTLEMS Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ADDISINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; #KNVÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; %DLTMDaR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; DERCQIBEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KACJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; JMNVKEDGE Ã&#x2DC; KEADRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNKKNVIMGÃ&#x2DC; PTERSINMÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; CKIMICIAMR Ã&#x2DC; OQACSISINMEQRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEREAQCHEQRÃ&#x2DC;AKIJEÃ&#x2DC;IMUERSIGASEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; OQACSICAKÃ&#x2DC; ADUICEÃ&#x2DC; QEGAQDIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;NMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;SQEASLEMS #NLBIMIMGÃ&#x2DC;JMNVKEDGE BAREDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EUIDEMCE BAREDÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; SQAIMEQR Ã&#x2DC; CNACHERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; practitioners understand the importance of 0!Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;SNNKÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;CNMDISINMRÃ&#x2DC;

STATEMENT OF THE PROBLEM

ADDQERRÃ&#x2DC;0!EWEQCIREÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;'IUEMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;EWSEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OQNUERÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC; ARRNCIASINMÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;VEKK BEIMG Ã&#x2DC; ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;UISAKÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OQACSISINMEQR Ã&#x2DC;CNACHERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SQAIMEQRÃ&#x2DC; are educated and prepared to incorporate 0!EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; 4HEQEFNQE Ã&#x2DC; VEÃ&#x2DC; Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; gather information on such practices and DERCQIBEÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;RNÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;HEKOÃ&#x2DC;SHEQAOIRSRÃ&#x2DC;ACHIEUEÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC;GNAKR 2EREAQCHEQRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; DERCQIBEDÃ&#x2DC; VAXRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;TREDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;LEESÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;TMIPTEÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONOTKASINMÃ&#x2DC;RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC; 3STDIERÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;FNCTRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC;NTSCNLEÃ&#x2DC; LEARTQERÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC;GQEASEQÃ&#x2DC;EUIDEMCEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEQAOETSICÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; !KEWAMDQASNR Ã&#x2DC; "AQMESSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;4HNLAR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;,IJEVIRE Ã&#x2DC;#TQQAMÃ&#x2DC;ESÃ&#x2DC;AKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; CKAILEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; RSQASEGICÃ&#x2DC; AOOQNACHÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; VNQJIMGÃ&#x2DC; SNVAQDRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AGEMDAÃ&#x2DC; LTRSÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ADNOSED Ã&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;HIGH PTAKISXÃ&#x2DC;IMSEQUEMSINMR

METHODS / PROCEDURE / APPROACH

Scope 4HIRÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; CNMSQIBTSEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;TMDEQRSAMDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNLOQEHEMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; NMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKaRÃ&#x2DC; OQACSICAKÃ&#x2DC; JMNVKEDGEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; QEROECSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;HNVÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQACSICEÃ&#x2DC; There is a gap between research evidence RTOONQSIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CNTMREKKIMGÃ&#x2DC; "IDDKEÃ&#x2DC; -TSQIE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; /KNFRGAQDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; FNTQÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; AÃ&#x203A;ECSIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CKIMICIAMRaÃ&#x2DC;DECIRINMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMCNQONQASEÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CNTMREKKIMGÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0! Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; JMNVKEDGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0! Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; ASSISTDEÃ&#x2DC; SNVAQDRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQEUEMSINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;FQEPTEMCXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;BEHAUINTQÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; CNTMREKKIMGÃ&#x2DC; #NQQEKASINMRÃ&#x2DC; RTGGERSEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;CKIMICIAMRÃ&#x2DC;VHNÃ&#x2DC;QASEDÃ&#x2DC;HIGHÃ&#x2DC;KEUEKRÃ&#x2DC; ACQNRRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FNTQÃ&#x2DC;JEXÃ&#x2DC;FACSNQRÃ&#x2DC;VEQEÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;KIJEKXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; TSIKIREÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;CNTMREKKIMGÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OASIEMSR )MÃ&#x2DC; NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMSEGQASEÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;IKKMERR Ã&#x2DC;VEÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMAKXREÃ&#x2DC;EWIRSIMGÃ&#x2DC; EWOEQIEMCERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; ONSEMSIAKÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;OQEREMSÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;OAOEQÃ&#x2DC;REEJRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EWOKNQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; SQAIMIMGÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKR Ã&#x2DC; RNÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AKKNVÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;

)MÃ&#x2DC; NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADDQERRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRaÃ&#x2DC; SQAIMIMGÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMCNQONQASEÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC;SQEASLEMS Ã&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;OAOEQÃ&#x2DC;FNCTRERÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC; OQACSISINMEQRaÃ&#x2DC;EWOEQIEMCERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;EKD Ã&#x2DC;AMAKXRIMGÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; RSNQIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CHAKKEMGERÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; ADDISINM Ã&#x2DC; ISÃ&#x2DC; provides descriptions of current practices and HIGHKIGHSRÃ&#x2DC; VAXRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SQAMRFEQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; JMNVKEDGEÃ&#x2DC; GASHEQEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; IMSNÃ&#x2DC; OQAGLASICÃ&#x2DC; ADUICEÃ&#x2DC; AOOKICABKEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; DAIKXÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; )MFNQLASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQACSICAKÃ&#x2DC; QECNLLEMDASINMRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AQQAMGIMGÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC; SAQGESEDÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; ILOQNUIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KIFEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; CNMDISINMRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;OQNUIDEDÃ&#x2DC;

LITERATURE REVIEW 3AKKIRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; RSASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; VEÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KNMGÃ&#x2DC; VAXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; GNÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; RXRSELÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC;RTOONQSRÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;BESSEQÃ&#x2DC;CNMMECSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;SMERRÃ&#x2DC;IMDTRSQXÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; !RÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BTQDEMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CHQNMICÃ&#x2DC; DIREAREÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; IMACSIUISXÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; GQNVIMGÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RSAGGEQIMGÃ&#x2DC; QASE Ã&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; OQNUIDEQRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC;MNÃ&#x2DC;KNMGEQÃ&#x2DC;IGMNQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;QEKASINMRHIOÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; IMACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ONNQÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 3AKKIRÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

 Ã&#x2DC; RSASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; CKIMICIAMRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; DTSXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ARRERRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;HABISRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EUEQXÃ&#x2DC;OASIEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC; RTQEÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; QIRJRÃ&#x2DC; ARRNCIASEDÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;IMACSIUISXÃ&#x2DC;4HEQEFNQE Ã&#x2DC;CKIMICIAMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; QECNLLEMDEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EWOKNQEÃ&#x2DC; OQACSICAKÃ&#x2DC; VAXRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; NUEQCNLEÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CAQQXÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;OQERCQIOSINMR Ã&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;QEFEQQAKRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; Ã&#x153;SMERRÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; 3YTHAMXÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; DERCQIBEDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MNUEKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EÃ&#x17E;CACINTRÃ&#x2DC;FNQLÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; AKSEQMASIUEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; LNNDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMWIESXÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; 3EUEQAKÃ&#x2DC; QEUIEVRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LESA AMAKXRERÃ&#x2DC; RTGGERSEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; REQUEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNRS EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACCERRIBKEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC; Despite the massive evidence in favour of EWEQCIREÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;UIABKEÃ&#x2DC;SQEASLEMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; DIRNQDEQR Ã&#x2DC;7AKRHÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;FNTMDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;SNOICÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; QAQEKXÃ&#x2DC; BQNACHEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOX Ã&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; FEVÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; QECNLLEMDIMGÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; (ISRCHFEKDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;REUEQAKÃ&#x2DC;BAQQIEQRÃ&#x2DC;DIRCNTQAGIMGÃ&#x2DC; therapists from recommending and addressing EWEQCIREÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC;&NQÃ&#x2DC;IMRSAMCE Ã&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC; SHEQAOIRSRÃ&#x2DC; PTERSINMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x17E;CACXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; /SHEQRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; FNTMDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC;HEKDÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;FAUNTQABKEÃ&#x2DC;ASSISTDEÃ&#x2DC;SNVAQDRÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; QECNLLEMDÃ&#x2DC; IS Ã&#x2DC; DTEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; FACSNQRÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; BEKIEUIMGÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; NTSRIDEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEAKLÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOXÃ&#x2DC; &ATKJMEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; "IDDKE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3NLEÃ&#x2DC; QEREAQCHEQRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; FNTMDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEQAOIRSRÃ&#x2DC; DNÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;SAKJÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;CKIEMSRÃ&#x2DC;BECATREÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; OAQSKXÃ&#x2DC; IGMNQEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; &ATKJMEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; "IDDKE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; ,ILISEDÃ&#x2DC; SILE Ã&#x2DC; BEKIEFRÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; ORXCHNKNGXÃ&#x2DC; OEQSAIMIMGÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LIMDÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BNDX Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; BEKIEFRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CKIEMSRaÃ&#x2DC; MNM CNLOKIAMCEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; IMHIBISÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOIRSRÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; BQNACHIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SNOICÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEQAOXÃ&#x2DC; &ATKJMEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; "IDDKE Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-C%MSEEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;(AKGIM Ã&#x2DC; (ISRCHFEKDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; /KNFRGAAQDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; RSASEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; QEKASINMRHIOÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC;HEAKSHCAQEÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRaÃ&#x2DC;OEQRNMAKÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;VIKKIMGMERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ADDQERRÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; !RÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LASSEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACS Ã&#x2DC; SHEQAOIRSRÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; OEQRNMAKKXÃ&#x2DC; EMGAGEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; KIJEKXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; CNMUEQRASINMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; CKIEMSRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; ADDISINM Ã&#x2DC; SHEQAOIRSRÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC;ASSISTDERÃ&#x2DC;SNVAQDRÃ&#x2DC;TRIMGÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;SQEASÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;OQEUEMSÃ&#x2DC;ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; KIJEKXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADDQERRÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEQAOXÃ&#x2DC; 4HNREÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; JMNVKEDGEABKEÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; KIJEKXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADDQERRÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;CKIEMSRÃ&#x2DC;(ISRCHFEKD Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;

"IDDKEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; -TSQIEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IMUERSIGASEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DESEQLIMAMSR Ã&#x2DC; VEKK BEIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; TRIMGÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; CNMDISINMRÃ&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;QEONQSEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CKEAQÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;AQEAÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;KNMG SEQLÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; BEHAUINTQÃ&#x2DC; CHAMGERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; QEKAOREÃ&#x2DC;OQEUEMSINMÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;DERCQIBEDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MECERRISXÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;QEREAQCHEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQACSISINMEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; VNQJÃ&#x2DC; SNGESHEQ Ã&#x2DC; AOOKXÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQACSICEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWOKNQEÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC;LEDIAÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;DEKIUEQIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LERRAGERÃ&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC;SECHMNKNGX Ã&#x2DC;UIDENÃ&#x2DC;CNMFEQEMCIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; SEKEOHNMEÃ&#x2DC; CNMSACSÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEREAQCHEQRÃ&#x2DC; RTGGERSEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; RSQTGGKIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNMUIMCEÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QEREAQCHEQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; "IDDKEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; -TSQIEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; CKAILEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; IMMNUASIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CQEASIUEÃ&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; PTERSINMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DERIGMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;RSIKKÃ&#x2DC;QEPTIQED Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RSTDXÃ&#x2DC;DIUEQREÃ&#x2DC; GQNTOR Ã&#x2DC;ONOTKASINMR Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNMDISINMRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; #AQKRNMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; "NTQDÃ&#x2DC; DEEOEMEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMCEOSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; CNTMREKKIMGÃ&#x2DC; DERCQIBIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; !RÃ&#x2DC; !RRERR Ã&#x2DC; !DUIRE Ã&#x2DC; !GQEE Ã&#x2DC; !RRIRSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; !QQAMGEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; AOOQNACHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; LEAMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ELOHARIYEÃ&#x2DC; OASIEMSÃ&#x2DC; CHNICEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ATSNMNLXÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;ATSHNQRÃ&#x2DC;QEONQSEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RSEORÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FNKKNVIMGÃ&#x2DC;NME Step 1: !RRERRÃ&#x2DC; OASIEMSRaÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; KEUEKRÃ&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; HNVÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; LIMTSERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; EMGAGEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OEQÃ&#x2DC;VEEJ Ã&#x2DC;OASIEMSRaÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;QIRJR Ã&#x2DC;OASIEMSRaÃ&#x2DC;ABIKISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;OAQSICIOASEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;DIRCTRRIMGÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; CHAKKEMGER Ã&#x2DC;BTSÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;VIKKIMGMERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;CHAMGE Step 2:Ã&#x2DC; !DUICEÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; QIRJRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; &)44Ã&#x2DC; OQIMCIOKERÃ&#x2DC; &QEPTEMCX Ã&#x2DC; IMSEMRISX Ã&#x2DC; SXOEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SILE Ã&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; DNMEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;SAIKNQEDÃ&#x2DC;LERRAGEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;ADAOSEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; OASIEMSRaÃ&#x2DC;RSAGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CHAMGE Ã&#x2DC;AKVAXRÃ&#x2DC;QELELBEQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GTIDEKIMERÃ&#x2DC; "ERIDER Ã&#x2DC; RHNQSEQÃ&#x2DC; RERRINMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OQEUINTRKXÃ&#x2DC;REDEMSAQXÃ&#x2DC;OASIEMSRÃ&#x2DC; Steep 3:Ã&#x2DC;!GQEEÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;GNAKRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;DEUEKNOÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ACSINMÃ&#x2DC; OKAMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; AQEIMUNKUEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNCERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RESSIMGÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMCQESEÃ&#x2DC; GNAKRÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; CNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; OQNUIDEDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; VEEJKX GNAKÃ&#x2DC; OKAMMIMGÃ&#x2DC; RHEES Ã&#x2DC;RCHEDTKEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;VQISIMGÃ&#x2DC;DNVMÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;GNAKRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; IMCQEAREÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KIJEKIHNNDÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RTCCERRÃ&#x2DC; Step 4: Assist in overcoming barriers and KIMJIMGÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;CNLLTMISXÃ&#x2DC;QERNTQCERÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;OQNUIDIMGÃ&#x2DC; OASIEMSRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KIRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC;GXLR Ã&#x2DC;VAKJIMGÃ&#x2DC;GQNTOR Ã&#x2DC;OAQJRÃ&#x2DC;ESC Step 5:Ã&#x2DC; !QQAMGEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; FNKKNV TOÃ&#x2DC; ARRERRLEMS Ã&#x2DC; FEEDBACJÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;&NKKNV TOÃ&#x2DC;CNTKDÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; FNQLÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OHNMEÃ&#x2DC; CAKK Ã&#x2DC; ONRSCAQDÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; KESSEQÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; GNAKÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BTIKDÃ&#x2DC; QECNLLEMDEDÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; KEUEKRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RSQERRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;ILONQSAMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNMSIMTEDÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

4HEÃ&#x2DC; FNKKNVIMGÃ&#x2DC; EKELEMSRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; CNMRSISTSEÃ&#x2DC; ERREMSIAKRÃ&#x2DC;FNQFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RTCCERRFTKÃ&#x2DC;OQNGQALÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISX Ã&#x2DC; 0QNGQALRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;DEKIUEQÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;OQERCQIOSINMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC;LNSIUASINMAKÃ&#x2DC;LERRAGERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQIMSEDÃ&#x2DC;FNQLÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC;CNLOTSEQÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;FACEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; FACEÃ&#x2DC;CNTMREKKIMGÃ&#x2DC;AKNME Ã&#x2DC; 0AQSICIOAMSRÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RESÃ&#x2DC; GNAKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; REKF Ã&#x2DC; monitor achievements in order to change SHEIQÃ&#x2DC; BEHAUINTQ TRIMGÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMRSAMCEÃ&#x2DC; DAIKXÃ&#x2DC; monitoring devices such as pedometers and HEAQSÃ&#x2DC; QASEÃ&#x2DC; LNMISNQRÃ&#x2DC; &EEDBACJÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CQISICAKÃ&#x2DC; CNLONMEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; REKF LNMISNQIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; REKF QEGTKASINM Ã&#x2DC; &ACIKISIERÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SAJEÃ&#x2DC; ADUAMSAGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; bNOONQSTMISIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKIYEDÃ&#x2DC; ASSEMSINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QECNGMISINMc Ã&#x2DC; %MSHTRIARSICÃ&#x2DC;JMNVKEDGEABKEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RTOONQSIUEÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; KEADEQRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ACSTAKÃ&#x2DC;EWEQCIREÃ&#x2DC;OQNGQAL Ã&#x2DC; $ECQEARIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OEQCEIUEDÃ&#x2DC;QIRJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IMÈ«TQXÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC; improve attendance HSSOVVVLIMDIMGNTQBNDIERCAABNTS?SHE? OQNÈ«ECSKISEQASTQE?QEUIEVROHXRICAK?ACSIUISX? AMD?LEMSAK?HEAKSH )MÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 5+ Ã&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; FNNSBAKKÃ&#x2DC; CKTBRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC; TREDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEKIUEQXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OQNLNSEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; MTLBEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VAXRÃ&#x2DC;IMCKTDIMGÃ&#x2DC;I Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DEKIUEQXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; ONOTKASINM Ã&#x2DC; II Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEKIUEQXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; EWOEQIEMCIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; III Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DEKIUEQXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; VISHIMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;MERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNNSBAKKÃ&#x2DC; CKTBÃ&#x2DC; #TQQAMÃ&#x2DC; ESÃ&#x2DC; AKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; RTGGERSEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; FNNSBAKKÃ&#x2DC; CKTBRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; FACIKISASEÃ&#x2DC; ACCERRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; REQUICER Ã&#x2DC;OAQSICTKAQKXÃ&#x2DC;ALNMGÃ&#x2DC;XNTMGÃ&#x2DC;OENOKE Ã&#x2DC;FNQÃ&#x2DC; VHNLÃ&#x2DC; ACCERRIMGÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; REQUICERÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; HIGHKXÃ&#x2DC; RSIGLASIREDÃ&#x2DC; 4HEIQÃ&#x2DC; Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; HIGHKIGHSEDÃ&#x2DC; that such interventions have a positive impact NMÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; OEQCEIUEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; LAÈ«NQÃ&#x2DC; NOONQSTMISIER Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; FTMDIMGÃ&#x2DC; AGEMCIERÃ&#x2DC; and commissioners must provide appropriate QERNTQCER Ã&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; HTLAMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCIAK Ã&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; DEKIUEQXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EUAKTASINMÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; researchers suggested that a more strategic AOOQNACHÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC;SNVAQDRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; AGEMDAÃ&#x2DC; LTRSÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ADNOSEDÃ&#x2DC; 4HEXÃ&#x2DC; CKAILEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; CHAMGERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQACSICERÃ&#x2DC;VNTKDÃ&#x2DC;AKKNVÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; FNNSBAKKÃ&#x2DC; CKTBRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; ACCERRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HIGH PTAKISXÃ&#x2DC; IMSEQUEMSINMRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC;

RESULTS / FINDINGS: )MÃ&#x2DC; RTL Ã&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; RTGGERSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMCNQONQASIMGÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOXÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; FACS Ã&#x2DC; È«TRSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; QECNLLEMDÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; CKIEMSRÃ&#x2DC; 7AKRHÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; ARÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;BEKIEUEÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;ORXCHNKNGXÃ&#x2DC;OEQSAIMRÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LIMDÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISX Ã&#x2DC; SHEQEFNQEIRÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; NTSRIDEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEAKLÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ORXCHNSHEQAOXÃ&#x2DC; &ATKJMEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; "IDDKE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -CÃ&#x2DC; %MSEEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;(AKGIM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;-NQENUEQ Ã&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;KACJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;JMNVKEDGEÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ILOACSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC;NMÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC;DIRNQDEQRÃ&#x2DC;&ATKJMEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;"IDDKE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;!SÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RALEÃ&#x2DC;SILE Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MECERRISXÃ&#x2DC; of research support has been registered ALNMGRSÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;VHNÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; JMNVKEDGEABKEÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHTRÃ&#x2DC; JEEMEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADDQERRÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; CKIEMSRÃ&#x2DC; "IDDKEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; -TSQIEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; RTRSAIMÃ&#x2DC; KNMG SEQLÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; BEHAUINTQÃ&#x2DC; CHAMGERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; QEKAOREÃ&#x2DC; OQEUEMSINMÃ&#x2DC; RSQASEGIERÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;

CONCLUSIONS / IMPLICATIONS / RECOMMENDATIONS $TQIMGÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; QEUIEV Ã&#x2DC; SVNÃ&#x2DC; LAIMRÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; were evident regarding the training needs of OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC;RECSNQRÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;ONIMSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;7AKRHÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; HIGHKIGHSEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNFERRINMRÃ&#x2DC; QECNLLEMDÃ&#x2DC; 0!Ã&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; CKIEMSRÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; SHIMJÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; RNÃ&#x2DC; CNMMECSEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ORXCHNKNGXÃ&#x2DC;!RÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILONQSAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; VARÃ&#x2DC; ADDQERREDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; OAOEQ Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; REELÃ&#x2DC; KERRÃ&#x2DC; KIJEKXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QECNLLEMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OASIEMSR Ã&#x2DC; it is of great importance to raise awareness ALNMGÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC;RECNMDÃ&#x2DC;ONIMSÃ&#x2DC;VEÃ&#x2DC;KIJEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ADDQERRÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHAS Ã&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC;FEVÃ&#x2DC;EDTCASINMAKÃ&#x2DC;OQNGQALRÃ&#x2DC;NÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC;SQAIMIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; VEQEÃ&#x2DC; KNCASEDÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; KACJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC; AMDNQÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; SQAIMIMGRÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MECERRAQXÃ&#x2DC;SECHMICAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKRaÃ&#x2DC;RJIKKRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; VNQJÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSIUEKXÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; IRRTER Ã&#x2DC; IRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GQEASÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; 4HEQEFNQE Ã&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; KILISASINMÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; SAJEMÃ&#x2DC; IMSNÃ&#x2DC; CNMRIDEQASINMÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEROECSIUEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKD Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CTQQICTKTLÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

OQNGQALRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; TMIUEQRISIERÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; NQGAMIRASINMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; Ã&#x153;KKÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GAOÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EMHAMCEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; RCHELERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC; /UEQAKK Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; VAXR Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMMECSINMRÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HEAKSHCAQEÃ&#x2DC; RXRSELÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; RECSNQÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ILOQNUEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; QAQEKXÃ&#x2DC;

EMDNQREDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEQAOXÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; LAIMÃ&#x2DC; NBÈ«ECSIUEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWEQCIREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;BNSHÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;MNUEKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EÃ&#x17E;CACINTRÃ&#x2DC;FNQLÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SQEASLEMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQIMGÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; LNND Ã&#x2DC; AMWIESXÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;GEMEQAK

REFERENCES

,AL Ã&#x2DC;,#7Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;2IBA Ã&#x2DC;-Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;Physical Exercise Interventions for Mental HealthÃ&#x2DC;#ALBQIDGE Ã&#x2DC; 5+Ã&#x2DC;#ALBQIDGEÃ&#x2DC;5MIUEQRISXÃ&#x2DC;0QERR ,AVQEMCE Ã&#x2DC;$Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;"NKISHN Ã&#x2DC;3Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;The Complete guide to physical activity and mental health, ,NMDNM Ã&#x2DC;5+Ã&#x2DC;!#Ã&#x2DC;"KACJÃ&#x2DC; -C%MSEE Ã&#x2DC; $*Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (AKGIM Ã&#x2DC; 20Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Cognitive group therapy and aerobic exercise in the treatment of anxietyÃ&#x2DC; *NTQMAKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; #NKKEGEÃ&#x2DC; 3STDEMSÃ&#x2DC; 0RXCHNSHEQAOXÃ&#x2DC; 6NKTLEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;)RRTEÃ&#x2DC; /KNFRGAQD Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; *Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Physical activity counseling and prescription in psychiatry: Swedish mental health professionalsâ&#x20AC;&#x2122; clinical practices, attitudes, and knowledgeÃ&#x2DC; 3SNCJHNKLÃ&#x2DC;5MIUEQRISX Ã&#x2DC; 0QNBRS Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; #AQQAQN Ã&#x2DC; !Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Physical activity and mental health: A practiceoriented approachÃ&#x2DC;-IKAMN Ã&#x2DC;)SAKXÃ&#x2DC;%DIEQLER 3AKKIR Ã&#x2DC;2Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;Developing healthcare systems TOÃ&#x161;SUPPORTÃ&#x161;EXERCISEÃ&#x161;%XERCISEÃ&#x161;ASÃ&#x161;THEÃ&#x161;Ã&#x17E;âHÃ&#x161;VITALÃ&#x161; signÃ&#x2DC;"QISIRHÃ&#x2DC;*NTQMAKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;3ONQSRÃ&#x2DC;-EDICIME Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;  3LISR Ã&#x2DC;*Ã&#x2DC;!Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;/SSN Ã&#x2DC;-Ã&#x2DC;7Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;Exercise for mood and anxiety disordersÃ&#x2DC;.EVÃ&#x2DC;9NQJ Ã&#x2DC;.9Ã&#x2DC; /WFNQDÃ&#x2DC;5MIUEQRISXÃ&#x2DC;0QERRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;

"IDDKE Ã&#x2DC; 3Ã&#x2DC; (Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -TSQIE Ã&#x2DC; .Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Psychology of physical activityÃ&#x2DC; MDÃ&#x2DC; ED Ã&#x2DC; ,NMDNM Ã&#x2DC; 5+Ã&#x2DC; 2NTSKEDGE "IDDKE Ã&#x2DC; 3Ã&#x2DC; *Ã&#x2DC; ( Ã&#x2DC; &NW Ã&#x2DC; +2Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; "NTSCHEQ Ã&#x2DC; 3 (Ã&#x2DC;Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Physical activity and psychological well-beingÃ&#x2DC;,NMDNM Ã&#x2DC;5+Ã&#x2DC;2NTSKEDGE #AQKERR Ã&#x2DC; $ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; $NTGKAR Ã&#x2DC; +Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Sport and physical activity for mental health?Ã&#x2DC;/WFNQD Ã&#x2DC; 5+Ã&#x2DC;7IKEX "KACJVEKKÃ&#x2DC; #AQKRNM Ã&#x2DC;!-Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;"NTQD Ã&#x2DC;2*Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;Counseling ONÃ&#x161;PHYSICALÃ&#x161;ACTIVITYÃ&#x161;TOÃ&#x161;PROMOTEÃ&#x161;MENTALÃ&#x161;HEALTHÃ&#x161; Practical guidelines for family physicians Ã&#x2DC; #AMÃ&#x2DC;&ALÃ&#x2DC;0HXRICIAM Ã&#x2DC; #KNV Ã&#x2DC;!Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;%DLTMDR Ã&#x2DC;3Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;Physical Activity and Mental HealthÃ&#x2DC;#HALOAIGM Ã&#x2DC;),Ã&#x2DC;(TLAMÃ&#x2DC; +IMESICR #TQQAM Ã&#x2DC; + Ã&#x2DC; 2NREMBATL Ã&#x2DC; 3 Ã&#x2DC; 0AQMEKK Ã&#x2DC; $ Ã&#x2DC; "QEMDNM Ã&#x2DC; 3 Ã&#x2DC; 0QIMGKE Ã&#x2DC; ! Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (AQGQEAUER Ã&#x2DC; *Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Tackling mental health: the role of PROFESSIONALÃ&#x161;FOOTBALLÃ&#x161;CLUBSÃ&#x2DC;3ONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;3NCIESX Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (ISRCHFEKD Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Addressing exercise in therapy: Therapistsâ&#x20AC;&#x2122; personal exercise habits, attitudes, knowledge, and perceived barriers TOÃ&#x161; ADDRESSINGÃ&#x161; EXERCISEÃ&#x161; WITHÃ&#x161; CLIENTSÃ&#x161; &AKKÃ&#x2DC; %DLNMSNM Ã&#x2DC;!KBEQSAÃ&#x2DC;&AKK


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

11

SPORT AND MENTAL HEALTH WITHIN THE TYPICAL EDUCATION SYSTEMS AUTHOR: Maria Rita Bracchini, Economist, Expert in economy of the education and EU projects Manager

INTRODUCTION 4HEÃ&#x2DC; 0QEALBKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; #NMRSISTSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; 7NQKDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;/QGAMIYASINMÃ&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC;RIGMEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;QEOQEREMSASIUERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;3SASER Ã&#x2DC;IMDICASERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; bAÃ&#x2DC; RSASEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNLOKESEÃ&#x2DC; OHXRICAK Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; VEKK BEIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; LEQEKXÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;ABREMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;DIREAREÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;IMÃ&#x153;QLISXc 4HEÃ&#x2DC; 7(/Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; HARÃ&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; IMACSIUISXÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNTQSHÃ&#x2DC; QIRJÃ&#x2DC; FACSNQÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; GKNBAKÃ&#x2DC; LNQSAKISX Ã&#x2DC; OQNUNJIMGÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CARERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNQNMAQXÃ&#x2DC; HEAQSÃ&#x2DC;DIREARE Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SXOEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;DIABESER Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC; BQEARSÃ&#x2DC; CAMCEQ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNKNMÃ&#x2DC; CAMCEQ Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHTRÃ&#x2DC; CATRIMGÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;ERSILASEDÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;LIKKINMÃ&#x2DC;AMMTAKÃ&#x2DC;DEASHRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GKNBEÃ&#x2DC; 3CIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; RHNVRÃ&#x2DC; LAÈ«NQÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;CIAKÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;ORXCHNKNGICAKÃ&#x2DC;VEKK BEIMGÃ&#x2DC; $EROISEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EUIDEMCEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;JMNVKEDGEÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;KIMJRÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;HEAKSH Ã&#x2DC; HNVEUEQ Ã&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; %TQNOEAMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; IMACSIUEÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC;IMRTÃ&#x17E;CIEMSKXÃ&#x2DC;ACSIUEÃ&#x2DC;3OECIÃ&#x153;CAKKX Ã&#x2DC;QECEMSÃ&#x2DC;DASAÃ&#x2DC; 3OECIAKÃ&#x2DC; %TQNBAQNLESEQ Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; IMDICASEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;ADNKERCEMSRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;IMRTÃ&#x17E;CIEMSKXÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;QERTKSRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;%TQNBAQNLESEQÃ&#x2DC; RTQUEXÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;CNMÃ&#x153;QLEDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;OEQRIRSEMSÃ&#x2DC;HIGHÃ&#x2DC;QASERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;IMACSIUISXÃ&#x2DC;

IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINMÃ&#x2DC; AKQEADXÃ&#x2DC; LEMSINMEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;RTQUEXÃ&#x2DC;!Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;RSTDXÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ECNMNLICÃ&#x2DC; CNRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; IMACSIUISXÃ&#x2DC; #%"2Ã&#x2DC; #EMSQEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; %CNMNLICRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; "TRIMERRÃ&#x2DC; 2EREAQCH Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; RHNVEDÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;IMACSIUISXÃ&#x2DC;IR Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;STQM Ã&#x2DC;QERONMRIBKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;NUEQÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;DEASHRÃ&#x2DC;OEQÃ&#x2DC;XEAQÃ&#x2DC;ACQNRRÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC; and accounts for economic costs amounting to uÃ&#x2DC;BIKKINMÃ&#x2DC;OEQÃ&#x2DC;XEAQÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;QEOQEREMSRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;ROEMDIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNMREQUASIUEÃ&#x2DC; ERSILASERÃ&#x2DC;OTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;AMMTAKÃ&#x2DC;CNRSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;ASÃ&#x2DC;NUEQÃ&#x2DC; uÃ&#x2DC;BIKKINM )MÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;FQALEVNQJ Ã&#x2DC;AÃ&#x2DC;MEVÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;7NQJÃ&#x2DC;0KAMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;CALEÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;FNQCEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;*TKXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; BAREDÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; #NLLIRRINMaRÃ&#x2DC; EUAKTASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ADNOSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;-AXÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;-IMIRSEQRÃ&#x2DC;QERONMRIBKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%DTCASINM Ã&#x2DC;9NTSH Ã&#x2DC;#TKSTQEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC; #NTMCIKÃ&#x2DC; LEESIMGÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; 5MINMÃ&#x2DC; 7NQJÃ&#x2DC; 0KAMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;3ONQS Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;)SÃ&#x2DC;RESRÃ&#x2DC;NTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;JEXÃ&#x2DC;SNOICRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; %5Ã&#x2DC; -ELBEQÃ&#x2DC; 3SASERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; #NLLIRRINMÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC;OQINQISIYEÃ&#x2DC;TOÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; )MSEGQISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; FNCTRÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; GNNDÃ&#x2DC; GNUEQMAMCE Ã&#x2DC; RAFEGTAQDIMGÃ&#x2DC; LIMNQR Ã&#x2DC; Ã&#x153;GHSIMGÃ&#x2DC; LASCH Ã&#x153;WIMG Ã&#x2DC;DNOIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNQQTOSINM Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ECNMNLICÃ&#x2DC; DILEMRINM Ã&#x2DC; FNCTRIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; IMMNUASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RONQS Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KIMJRÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DIGISAKÃ&#x2DC;RIMGKEÃ&#x2DC;LAQJESÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

Ã&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIESX Ã&#x2DC; FNCTRIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; IMCKTRINM Ã&#x2DC; CNACHER Ã&#x2DC; LEDIA Ã&#x2DC; EMUIQNMLEMS Ã&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;DIOKNLACX &QNLÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OEQROECSIUEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; EKELEMSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; OQNLNSINM Ã&#x2DC;RCHNNKRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;TMIPTEÃ&#x2DC;ONRISINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; QEOQEREMSÃ&#x2DC;JEXÃ&#x2DC;RESSIMGRÃ&#x2DC;!SÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RALEÃ&#x2DC;SILE Ã&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; IMCQEARIMGÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EUIDEMCEÃ&#x2DC; RHNVIMGÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; SAJEMÃ&#x2DC; AVAXÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; ACADELICÃ&#x2DC; KERRNMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;FAUNQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;DNERÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;CNLEÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWOEMREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; OEQFNQLAMCEÃ&#x2DC; /MÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMSQAQX Ã&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; BQNADKXÃ&#x2DC; RTOONQSRÃ&#x2DC; CKAILRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; "EMI Ã&#x2DC; &KESCHEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; #HQNIMIM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC;ROISEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHIR Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AMAKXYEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FNKKNVIMGÃ&#x2DC; OAGER Ã&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;NÃ EMÃ&#x2DC;GIUEMÃ&#x2DC;KILISEDÃ&#x2DC; CTQQICTKTLÃ&#x2DC; SILE Ã&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HTLAMÃ&#x2DC;QERNTQCER Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;KNVÃ&#x2DC;RTBÈ«ECSÃ&#x2DC;RSASTRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;ERSEEL 4HEÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; KEUEKRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; ALNMGÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ADNKERCEMSRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;5MINMÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AKAQLIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; BECNLEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; LASSEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GQEASÃ&#x2DC; CNMCEQMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ONKICXLAJEQRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; FACSÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; TOÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RSTDEMSRÃ&#x2DC;NMKXÃ&#x2DC;OQACSICEÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RCHNNK Ã&#x2DC; LAJERÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; RNÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; BECNLERÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQILEÃ&#x2DC; IMRSQTLEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OQNLNSIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;

STATEMENT OF THE PROBLEM 0HXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; DEÃ&#x153;MEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; OQNCERRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; TRERÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;LEAMRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;HEKOÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;ACPTIQEÃ&#x2DC; RJIKKR Ã&#x2DC; Ã&#x153;SMERR Ã&#x2DC; JMNVKEDGE Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ASSISTDERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; CNMSQIBTSEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; NOSILAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VEKKBEIMG 0HXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; CNMSQIBTSERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OTOIKRaÃ&#x2DC; ILLEDIASEÃ&#x2DC; Ã&#x153;SMERRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; GNNDÃ&#x2DC; HEAKSH Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; HEKORÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OEQFNQLÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; KIFEKNMGÃ&#x2DC; QEOEQCTRRINMRÃ&#x2DC; -NQENUEQ Ã&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; BQIMGRÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; SQAMRFEQABKEÃ&#x2DC; JMNVKEDGEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RJIKKR Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SEALVNQJÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FAIQÃ&#x2DC; OKAX Ã&#x2DC; CTKSIUASERÃ&#x2DC; QEROECS Ã&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; AVAQEMERRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQNUIDERÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; `QTKERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GALEa Ã&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;RSTDEMSRÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;QEADIKXÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;TREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;RTBÈ«ECSRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;KIFEÃ&#x2DC;RISTASINMRÃ&#x2DC; "ECATREÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;MTLEQNTRÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;SHEQEFNQE Ã&#x2DC;

SHEÃ&#x2DC;OQNLNSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;QECEIUEDÃ&#x2DC; IMCQEAREDÃ&#x2DC;ASSEMSINMÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;Ã&#x2DC; %5Ã&#x2DC;,IRBNMÃ&#x2DC;4QEASXÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;GIUEMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;5MINMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; KEGAKÃ&#x2DC; BARIRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CAKKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; European dimension in sport and to contribute SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OQNLNSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;RONQSIMGÃ&#x2DC;IRRTER %MCNTQAGIMGÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;OQEREQUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;RSTDEMSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;CKILASEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;EMSIQEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;CNLLTMISX Ã&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;QEDTCEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC; DQNONTSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;OEQFNQLAMCE "ECATREÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OTQONREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONRISINMÃ&#x2DC; RSASELEMSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DIRCTRRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LAMXÃ&#x2DC;CHAKKEMGERÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;MNQLAKÃ&#x2DC;FTMCSINMIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RCHNNK Ã&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; EKELEMSRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; SAJEMÃ&#x2DC; into consideration in order to better positioning OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;CTQQICTKA ! Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; OQERCQIBEDÃ&#x2DC; SATGHSÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;UAQIERÃ&#x2DC;RIGMIÃ&#x153;CAMSKXÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;CNTMSQXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;AMNSHEQÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;KEUEKRÃ&#x2DC; -NQENUEQ Ã&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; Ã&#x153;WÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LIMILTLÃ&#x2DC; HNTQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; CEMSQAKÃ&#x2DC; KEUEK Ã&#x2DC; VHIKEÃ&#x2DC; NSHEQRÃ&#x2DC; KEAUEÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; DECIRINMÃ&#x2DC; TOÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; #NLLIRRINM%!#%!%TQXDICE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; GEMEQAK Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RHAQEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SATGHSÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; QECNLLEMDEDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;QASHEQÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; CNLOAQEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSRÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; FACSÃ&#x2DC; QEUEAKRÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; PTERSINMÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OEQCEOSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ILONQSAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINM )MÃ&#x2DC; UIEVÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; EKELEMSR Ã&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; MEEDEDÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; %TQXDICEÃ&#x2DC; 2EONQSÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RISTASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC;SNDAX Ã&#x2DC;AILRÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;LAOOIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RSASEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; OKAXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; )SÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; QEGAQDEDÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;QRSÃ&#x2DC;ASSELOSÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC; #NLLIRRINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IDEMSIFXÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; CNMCEQMRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSQEMGSHRÃ&#x2DC; QEGAQDIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;%TQNOE " Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SEACHEQÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; CQTCIAKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; ILOKELEMSASINMÃ&#x2DC; OQNCERRÃ&#x2DC; 4EACHEQRaÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; PTAKIÃ&#x153;CASINMRÃ&#x2DC; LASSEQ Ã&#x2DC; RIMCEÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; IMRSQTLEMSAKÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; NMKXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; IMCQEARIMGÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEaRÃ&#x2DC;LNSIUASINMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISIER Ã&#x2DC;BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQNLNSIMGÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;HEAKSHXÃ&#x2DC;KIFEÃ&#x2DC;RSXKE # Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEÃ&#x2DC; LESHNDRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EUAKTASINMÃ&#x2DC;SECHMIPTERÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AMNSHEQÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; EKELEMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ACHIEUEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; NBÈ«ECSIUEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; QEARNMÃ&#x2DC; )MDICASNQRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;1TAKISXÃ&#x2DC;0HXRICAKÃ&#x2DC;%DTCASINMÃ&#x2DC;10% Ã&#x2DC; AQEÃ&#x2DC;RSIKKÃ&#x2DC;LIRRIMG $ Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; AUAIKABIKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; CKARRQNNLÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

MEEDRÃ&#x2DC; ADEPTASEÃ&#x2DC; ALNTMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMS !MDÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAKKX % Ã&#x2DC; 7HIKRSÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; ILOQNUELEMSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GEMDEQ Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIRABIKISX QEKASEDÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC; RTOONQSEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; RSASEÃ&#x2DC; KEGIRKASINMÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;ED Ã&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EPTAKÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ACCERRÃ&#x2DC; NOONQSTMISIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; QELAIMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;DIRABIKISIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OAQSICTKAQ Ã&#x2DC;OEQRIRSEMSÃ&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; FTKKÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; CNLOQIREÃ&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC; IMFQARSQTCSTQE Ã&#x2DC; IMRTÃ&#x17E;CIEMCIERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RTOOKXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEKXÃ&#x2DC; PTAKIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC; OEQRNMMEKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RTOONQSÃ&#x2DC; ARRIRSAMSR Ã&#x2DC; RHNQSAGERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ADAOSEDÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;KEAQMIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC;LASEQIAKR

BASIC DEFINITIONS European educational systems )MÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC;SHEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;SHQEEÃ&#x2DC;LAIMÃ&#x2DC;CNLOTKRNQXÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;RXRSELRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RIMGKE RSQTCSTQEDÃ&#x2DC;SXOEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;OQNUIDERÃ&#x2DC;CNLOTKRNQXÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC; from the beginning to the end of the path VISHNTSÃ&#x2DC; AMXÃ&#x2DC; DIRSIMCSINMÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; OQILAQXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KNVEQÃ&#x2DC;RECNMDAQXÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC;EGÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;$EMLAQJ Ã&#x2DC;.NQVAXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;#QNASIA Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLLNMÃ&#x2DC;BARICÃ&#x2DC; CTQQICTKTLÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; OQILAQXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; KNVEQÃ&#x2DC; RECNMDAQXÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; 'EQLAMX Ã&#x2DC; !TRSQIA Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SXOEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIUEQRIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; KNVEQÃ&#x2DC; RECNMDAQXÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; )SAKX Ã&#x2DC; &QAMCE Ã&#x2DC;%TQXDICEÃ&#x2DC;&ACSRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;&IGTQER Ã&#x2DC; 

Mental health -EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;DEÃ&#x153;MEDÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RSASEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;VEKK BEIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; EUEQXÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKÃ&#x2DC; QEAKIYERÃ&#x2DC; HIR HEQÃ&#x2DC; NVMÃ&#x2DC; ONSEMSIAK Ã&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; CNOEÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; MNQLAKÃ&#x2DC; RSQERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KIFE Ã&#x2DC; VNQJÃ&#x2DC; OQNDTCSIUEKXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FQTISFTKKX Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNMSQIBTSINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HIRHEQÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; DILEMRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; RSQERREDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; 7(/aRÃ&#x2DC; DEÃ&#x153;MISINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; CNMSAIMEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;ISRÃ&#x2DC;CNMRSISTSINMÃ&#x2DC;b(EAKSHÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RSASEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNLOKESEÃ&#x2DC; OHXRICAK Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; VEKK BEIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;LEQEKXÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ABREMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;DIREAREÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC; IMÃ&#x153;QLISXcÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNTMDASINMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHIMJIMG Ã&#x2DC; CNLLTMICASINM Ã&#x2DC; KEAQMIMG Ã&#x2DC; QERIKIEMCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;REKF ERSEELÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKÃ&#x2DC;-EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEKASINMRHIOR Ã&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ELNSINMAKÃ&#x2DC; VEKKBEIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSQIBTSINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;RNCIESX -EMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;IMUNKUERÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;FTMCSINMIMGÃ&#x2DC;

IMÃ&#x2DC; DAIKXÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; QERTKSIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OQNDTCSIUEÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; VNQJ Ã&#x2DC; RCHNNK Ã&#x2DC; CAQEÃ&#x2DC; GIUIMG Ã&#x2DC; HEAKSHXÃ&#x2DC; QEKASINMRHIORÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ABIKISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ADAOSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CHAMGEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;CNOEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;ADUEQRISXÃ&#x2DC;

Physical activity - Physical exercise 7(/Ã&#x2DC;DEÃ&#x153;MERÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AMXÃ&#x2DC;BNDIKXÃ&#x2DC; LNUELEMSÃ&#x2DC; OQNDTCEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; RJEKESAKÃ&#x2DC; LTRCKERÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; QEPTIQERÃ&#x2DC; EMEQGXÃ&#x2DC; EWOEMDISTQEÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; TMDEQSAJEMÃ&#x2DC; VHIKEÃ&#x2DC; VNQJIMG Ã&#x2DC; OKAXIMG Ã&#x2DC; CAQQXIMGÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; HNTREHNKDÃ&#x2DC; CHNQER Ã&#x2DC; SQAUEKKIMG Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EMGAGIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; QECQEASINMAKÃ&#x2DC; OTQRTISRÃ&#x2DC; 2EGTKAQÃ&#x2DC; LNDEQASEÃ&#x2DC;IMSEMRISXÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;^Ã&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC; VAKJIMG Ã&#x2DC;CXCKIMG Ã&#x2DC;NQÃ&#x2DC;OAQSICIOASIMGÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;HARÃ&#x2DC; RIGMIÃ&#x153;CAMSÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;7(/ Ã&#x2DC; 

Sport !MÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; IMUNKUIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EWEQSINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RJIKKÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; SEALÃ&#x2DC; CNLOESERÃ&#x2DC; AGAIMRSÃ&#x2DC; AMNSHEQÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; NSHEQRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EMSEQSAIMLEMSÃ&#x2DC; !MÃ&#x2DC;NCCARINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VHICHÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;CNLOESEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC; ASHKESICÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;/WFNQDÃ&#x2DC;,IUIMGÃ&#x2DC;$ICSINMAQX 

METHODS / PROCEDURE / APPROACH This paper reviews current documentation AQNTMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; VISHIMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SXOICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; RXRSELRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC; )SÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; SQIERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DIRCTRRÃ&#x2DC;AKSEQMASIUEÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC;ILOKELEMSEDÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;CNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;ILOKELEMSEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; FNRSEQÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RCHNNKRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMAKXYEÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; ACSINMRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; BEIMGÃ&#x2DC; SAJEMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;EDTCASIUEÃ&#x2DC;RXRSELÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; RTBREPTEMSÃ&#x2DC;QERTKSRÃ&#x2DC; In order to conform with accepted practice IMÃ&#x2DC; Ã&#x153;SSIMGÃ&#x2DC; LESHNDNKNGICAKÃ&#x2DC; OQNCEDTQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OTQONRER Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; OAOEQ Ã&#x2DC; AÃ&#x2DC; LTKSI LESHND OKTQAKIRSICÃ&#x2DC; AOOQNACHÃ&#x2DC; VARÃ&#x2DC; ADNOSEDÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; AOOQNACHÃ&#x2DC;ELBQACERÃ&#x2DC;DASAÃ&#x2DC;GEMEQASEDÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;QAMGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;RNTQCERÃ&#x2DC;IMCKTDIMGÃ&#x2DC;IMFNQLASINMÃ&#x2DC;DEQIUEDÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC; QECEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CTQQEMSÃ&#x2DC;IMSEQMASINMAK Ã&#x2DC;%TQNOEAMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; RSTDIER Ã&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;OAOEQR Ã&#x2DC;RXRSELASICÃ&#x2DC; QEUIEVR Ã&#x2DC; QEFEQEMCEÃ&#x2DC; REAQCHIMG Ã&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; RTQUEXR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 7(/Ã&#x2DC; ACSINMÃ&#x2DC; OKAMRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SHTRÃ&#x2DC;TMDEQOIMMEDÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLOQEHEMRIUEÃ&#x2DC;KISEQASTQEÃ&#x2DC; QEUIEVÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMAKXRIRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CAREÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; VISHIMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; RXRSELRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; AOOQNACHERONKICIERÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC;


ØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

HAUEØAØONRISIUEØILOACSØ 4HEØLAIMØEWOKNQIMGØSNOICRØVEQEØ dØ (NVØIRØOHXRICAKØEDTCASINMØRSQTCSTQEDØIMØSHEØ %5Ø RCHNNKØ RXRSELØ AMDØ VHASØ AQEØ SHEØ LAIMØ DIÛEQEMCERØFQNLØCNTMSQXØSNØCNTMSQXØ dØ (NVØOHXRICAKØEDTCASINMØIRØNQGAMIYEDØFNQLØAØ LESHNDNKNGICAKØONIMSØNFØUIEV dØ 7HASØAQEØSHEØUAQINTRØCHAQACSEQIRSICRØNFØSHEØ OHXRICAKØEDTCASINMØCTQQICTKA dØ 7HASØAQEØSHEØLAIMØOQNBKELRØQEKASEDØSNØSHEØ OHXRICAKØEDTCASINMØIMØSHEØ%5ØRCHNNKR dØ 7HASØLAJERØAØOHXRICAKØACSIUISXØOQNGQALØASØ RCHNNKØEÛECSIUE dØ (NVØRONQSØAMDØRCHNNKØHEAKSHØOQNLNSINMØCAMØ BEØELBEDDEDØIMØAØVHNKE RCHNNKØAOOQNACH dØ 7HASØACSINMRØAQEØQECNLLEMDEDØBXØ%5ØAMDØ VHASØACSINMRØAQEØBEIMGØSAJEMØRNØFAQØ !KKØ SHEØ ABNUEØ LEMSINMEDØ PTERSINMRØ AQEØ AMAKXYEDØ SHQNTGHØ SHEØ LAIMØ SXOERØ NFØ KISEQASTQEØ QEUIEVRØ EUAKTASIUE Ø EWOKNQASNQX Ø AMDØ IMRSQTLEMSAK Ø IMCKTDIMGØ QECNGMISINM Ø QESQIEUAKØ AMDØQECNKKECSINMØNFØSHEØQEKEUAMSØKISEQASTQEØAMDØ %TQNOEAMØ ONKICXØ OAOEQRØ AMDØ NSHEQØ QEKASEDØ DNCTLEMSR 4HEØ AMAKXYEDØ SNOICRØ AQEØ DIUIDEDØ IMØ Ø LAIMØ BKNCJRØNFØAMAKXRIR Ø "EMEÜSØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ NMØ LEMSAKØ HEAKSHØASØRCHNNK Ø 4HEØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ CTQQICTKTLØ AILR Ø SHELER Ø CNMSEMSØ ACSIUISXØ AQEAR Ø QEKEUAMCEØ AMDØDEKIUEQXØPTAKISXØIRRTER ØLNMISNQIMGØAMDØ ARRERRLEMSØLESHNDR Ø 4EACHIMGØ OEQRNMMEKØ AMDØ 1TAKISXØ 0HXRICAKØ Education Teacher Ø 2ERNTQCER ØFACIKISIERØAMDØEPTIOLEMS

REVIEW OF THE LITERATURE BeneÀt of physical education on mental health at school – Research evidence 7ISHNTSØDNTBS ØSHEQEØIRØAØBQNADØTMDEQRSAMDIMGØ AMDØKNSØNFØRSTDIERØOQNUIDEØRTOONQSØSNØSHAS ØNFØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ IMØ CHIKDQEMØ AMDØ ADNKERCEMSRØ NMØ EWECTSIUEØ FTMCSINM Ø BQAIMØ

ACSIUISX Ø AMDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ 4HEØ ILONQSAMCEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ RHNTKDØ BEØ OQNLNSEDØ IMØ SHEØ RCHNNKØ RESSIMGØ ARØ VEKKØ ARØ IMØ AàEQØRCHNNKØACSIUISIER (IKKLAMØAMDØCNKKEAGTERØ ØEWALIMEDØSHEØ EÛECSRØNFØOHXRICAKØACSIUISXØNMØBQAIMØFTMCSINM ØAMDØ CNGMISIUEØFTMCSINMØIMØØCHIKDQEMØAGEDØØSNØØ XEAQRØ4HEØCHIKDQEMØVEQEØQAMDNLKXØARRIGMEDØSNØ EISHEQØAØ LNMSHØAàEQØRCHNNKØOHXRICAKØACSIUISXØ OQNGQALØ NQØ AØ VAIS KIRSØ CNMSQNKØ GQNTOØ 4HEØ OHXRICAKØACSIUISXØIMSEQUEMSINMØVARØBAREDØNMØSHEØ ILOQNUELEMSØ NFØ AEQNBICØ ÜSMERRØ BXØ EMGAGIMGØ IMØ OHXRICAKØ ACSIUISIERØ #NGMISIUEØ FTMCSINMIMGØ VARØ EUAKTASEDØ SHQNTGHØ SARJRØ SHASØ ARRERREDØ ASSEMSINMØ IMHIBISINMØ AMDØ CNGMISIUEØ ÝEWIBIKISXØ !SØ SHEØ EMDØ NFØ SHEØ LNMSHØ IMSEQUEMSINM Ø SHEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ GQNTOØ DELNMRSQASEDØ GQEASEQØ ASSEMSINMØ IMHIBISINMØ AMDØ CNGMISIUEØ ÝEWIBIKISXØ #HIKDQEMØVHNØASSEMDEDØAØGQEASEQØMTLBEQØNFØSHEØ OHXRICAKØACSIUISXØRERRINMRØHADØLNQEØCHAMGERØIMØ SHEØBQAIMØACSIUISXØLEARTQELEMSR 'IUEMØSHEREØÜMDIMGRØNFØILOQNUEDØASSEMSINMØ FNQØCHIKDQEMØVHNØEMGAGEØIMØAØOHXRICAKØACSIUISXØ OQNGQAL ØISØVNTKDØBEØILONQSAMSØSNØJMNVØVHESHEQØ CHIKDQEMØ VISHØ ASSEMSINMØ DEÜCISØ HXOEQACSIUISXØ DIRNQDEQØ !$($ Ø VNTKDØ EWHIBISØ ILOQNUEDØ ASSEMSINMØVISHØEWEQCIREØ0NMSIFEWØAMDØCNKKEAGTERØ ØARRERREDØSHEØEÛECSØNFØAØRIMGKEØBNTSØNFØ LNDEQASE IMSEMRISXØAEQNBICØEWEQCIREØNMØCHIKDQEMØ VISHØ!$($Ø4VEMSXØCHIKDQEMØAGEDØØSNØØXEAQRØ VISHØ !$($Ø AMDØ AØ HEAKSHXØ LASCHEDØ CNMSQNKØ GQNTOØOAQSICIOASEDØIMØSHEØRSTDXØ)MØSHIRØVISHIM OAQSICIOAMSRØ DERIGM Ø CHIKDQEMØ OAQSICIOASEDØ IMØ AØ LIMTSEØ RERRINMØ NFØ EISHEQØ AEQNBICØ EWEQCIREØ NQØREASEDØQEADIMGØNMØAØLNSNQ DQIUEMØSQEADLIKKØ -EARTQERØNFØEUEMS QEKASEDØBQAIMØONSEMSIAKRØAMDØ CNGMISIUEØ SARJRØ VEQEØ ARRERREDØ DTQIMGØ BNSHØ NFØ SHEREØCNMDISINMRØ4HEØCHIKDQEMØRHNVEDØGQEASEQØ QERONMREØ ACCTQACXØ NMØ ASSEMSINMØ CNMSQNKØ SARJR Ø greater improvement on tests of reading CNLOQEHEMRINMØAMDØAQISHLESIC &IMAKKXØSHEØQEKASINMRHIOØBESVEEMØDEOQERRINMØ AMDØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ IMØ CHIKDQEMØ AMDØ ADNKERCEMSRØ HARØ QECEIUEDØ QECEMSØ ASSEMSINMØ !Ø RSTDXØBXØ+QELEQØESØAKØ ØIMUERSIGASEDØSHEØ ARRNCIASINMRØ BESVEEMØ OHXRICAKØ AMDØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ !Ø CQNRRØ RECSINMAKØ RTQUEXØ NFØ Ø CHIKDQEMØ AMDØ ADNKERCEMSRØ CNLOKESEDØ AMØ NMKIMEØ AØREKF QEONQSØIMRSQTLEMSØ3STDEMSRØVEQEØARJEDØ AØ MTLBEQØ NFØ PTERSINMRØ ABNTSØ SHEIQØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ BEHAUINQ Ø IMCKTDIMGØ MTLBEQØ NFØ DAXRØ ASSEMDIMGØOHXRICAKØEDTCASINMØCKARRERØDEGQEEØNFØ ACSIUISXØDTQIMGØSHEREØCKARRERØMTLBEQØNFØDAXRØNFØ BEIMGØ UEQXØ ACSIUEØ AàEQØ RCHNNKØ IMUNKUELEMSØ IMØ RONQSRØNQØNSHEQØACSIUISIERØIMØRCHNNKØAMDØNTSRIDEØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

NFØRCHNNKØNOONQSTMISIERØSNØBEØIMUNKUEDØIMØRONQSR Ø CKTBR Ø NQGAMIYASINMR Ø NQØ NSHEQØ ACSIUISIERØ ASØ RCHNNKØ $EOQERRIUEØ RXLOSNLRØ VEQEØ ARRERREDØ TRIMGØ SHEØ -NNDØ AMDØ &EEKIMGRØ 1TERSINMMAIQEØ -NDEQASEØ SNØ HIGHØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ VEQEØ QEONQSEDØBXØØNFØSHEREØXNTSHRØ4HEØNDDRØNFØ DEOQERRIUEØ RXLOSNLRØ VEQEØ KNVEQØ VHEMØ SHEQEØ VEQEØGQEASEQØNOONQSTMISIERØFNQØSHEØXNTSHRØSNØBEØ IMUNKUEDØIMØAØRONQSØNQØNSHEQØACSIUISIERØASØRCHNNKØ NQØ NTSRIDEØ NFØ CKARR Ø SNØ BEØ UEQXØ ACSIUEØ DTQIMGØ OHXRICAKØEDTCASINMØ CKARRER ØAMDØSNØOKAXØRONQSRØ BNSHØASØRCHNNKØAMDØNTSRIDEØNFØRCHNNKØ 4HEQEØ AQEØ AKRNØ REUEQAKØ RSTDIERØ SHASØ HAUEØ EWALIMEDØ NSHEQØ AROECSRØ NFØ SHEØ ARRNCIASINMØ BESVEEMØ RSTDEMSaRØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ KEUEKØ AMDØ SHEIQØLEMSAKØVEKKØ ØBEIMG ØOTSSIMGØIMØEUIDEMCEØSHASØ EWEQCIREØKEADRØSNØBESSEQØSHIMJIMGØAMDØOQNBKEL RNKUIMG ØRSQNMGEQØASSEMSINMØRJIKKRØAMDØILOQNUEDØ KEAQMIMGØ .NSØ RTQOQIRIMGKX Ø SHEREØ AKKØ CNLBIMEØ SNØ BEMEÜSØ RCHNNKØ OEQFNQLAMCEØ !CCNQDIMGØ SNØ AØ RSTDXØ BXØ SHEØ $EKAVAQEØ $EOAQSLEMSØ NFØ %DTCASINM Ø bRSTDEMSRØ VHNØ AQEØ OHXRICAKKXØ ÜSØ AQEØLNQEØKIJEKXØSNØOEQFNQLØVEKKØAMDØSNØBEHAUEØ VEKKØ IMØ RCHNNKØ Ø QEGAQDKERRØ NFØ SHEIQØ GEMDEQ Ø QACE Ø FALIKXØ IMCNLEØ NQØ RCHNNKØ DIRSQICScØ 2ASEXØ Ø EWOKAIMEDØ SHASØ DTQIMGØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø SHEØ BQAIMØ OQNDTCERØ AØ OQNSEIMØ CAKKEDØ "$.& Ø NQØ BQAIM DEQIUEDØ METQNSQNOICØ FACSNQ Ø SHASØ BTIKDRØ MEQUE CEKKØ CNMMECSINMRØ 4HEØ RSQNMGEQØ SHEREØ CNMMECSINMRØ BECNLE Ø ARØ AØ QERTKSØ NFØ CNMSIMTEDØ OHXRICAKØACSIUISX ØSHEØEARIEQØISØIRØFNQØCHIKDQEMØSNØ TMDEQRSAMDØARØVEKKØARØQESAIMØIMFNQLASINM /SHEQØSHAMØSHIR ØSHEØEMDNQOHIMRØSHASØSHEØBQAIMØ QEKEARERØDTQIMGØEWEQCIREØHEKOØSNØILOQNUEØLNND Ø EMEQGXØ KEUEKRØ AMDØ EUEMØ RKEEOØ -NRSØ RSTDEMSRØ QEONQSØSHASØSHEXØFEEKØCAKLØAMDØHAUEØAØREMREØNFØ VEKK BEIMGØAàEQØSHEXØEWEQCIREØ4NGESHEQ ØSHEREØ ONRISIUEØEÛECSRØHEKOØSNØILOQNUEØREKF CNMÜDEMCEØ AMDØQERIKIEMCE ØSHTRØQEDTCIMGØAMWIESX ØILOQNUIMGØ QEKASINMRHIORØ AMDØ SHEØ REKF OEQCEOSINMØ NFØ BNDXØ ILAGE )MØ QEKASINMØ SNØ VHASØ VARØ AMAKXYEDØ RNØ FAQ Ø GIUEMØSHEØFACSØSHASØ ØTOØSNØØØNFØRSTDEMSRØ OQACSICEØRONQSRØNMKXØASØRCHNNKØAMDØ ØSHEØKILISEDØ MTLBEQØ NFØ HNTQRØ CHIKDQEMØ ROEMDØ IMØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ CKARRER Ø KEDØ SNØ SHEØ ROECTKASINMØ SHASØ RCHNNKRØAQEØIMRSQTLEMSAKØIMØOQNLNSIMGØOHXRICAKØ ACSIUISXØAMDØLEMSAKØHEAKSH

The physical education curriculum (aims, themes, content activity areas, relevance and delivery quality issues, monitoring and assessment methods) – Research evidence 4HEØ AKQEADXØ LEMSINMEDØ %TQXDICEØ 2EONQSØ Ø NFØ SHEØ %TQNOEAMØ #NLLIRRINMØ NMØ b0HXRICAKØ %DTCASINMØ AMDØ 3ONQSØ ASØ 3CHNNKØ IMØ %TQNOEcØRSASERØSHASØAKKØSHEØ%TQNOEAMØCNTMSQIERØ QECNGMIYEØSHEØILONQSAMCEØNFØOHXRICAKØEDTCASINMØ ASØ RCHNNKØ &TQSHEQ Ø SHEØ %TQNOEAMØ CNTMSQIERØ AGQEEØSHASØSHEQEØIRØAMØILONQSAMSØKIMJØBESVEEMØ HEAKSHØAMDØRONQSØ$EROISEØSHIRØCNMREMRTR ØKERREQØ ILONQSAMCEØ IRØ OQNUIDEDØ TONMØ SHEØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ CNLOAQEDØ SNØ NSHEQØ RTBȫECSRØ IMØ AKKØ SHEØ %5Ø CNTMSQIERØ 4HIRØ AQGTLEMSØ RSELRØ FQNLØ SHEØCNLOAQIRNMØBESVEEMØSHEØSILEØAKKNCASEDØSNØ OHXRICAKØEDTCASINMØAMDØSHASØFNQØNSHEQØRTBȫECSRØ )MØSHEØ%5 ØOHXRICAKØEDTCASINMØIRØAØLAMDASNQXØ RTBȫECSØ SHQNTGHNTSØ FTKK SILEØ CNLOTKRNQXØ GEMEQAKØEDTCASINMØ.EUEQSHEKERR ØSHEØOQERCQIBEDØ SATGHSØ SILEØ DIÛEQRØ RIGMIÜCAMSKXØ FQNLØ NMEØ CNTMSQXØ SNØ AMNSHEQØ )MØ OQILAQXØ EDTCASINMØ IMØ  ØSHEØAUEQAGEØSATGHSØSILEØOEQØRCHNNKØ XEAQØ UAQIEDØ BESVEEMØ Ø HNTQRØ IMØ )QEKAMDØ AMDØ Ø IMØ &QAMCEØ !SØ RECNMDAQXØ KEUEK Ø SHEØ ÜGTQERØ QAMGEØ FQNLØ Ø HNTQRØ IMØ -AKSAØ SNØ Ø HNTQRØ IMØ &QAMCEØ 4HEREØ QERTKSRØ RHNVØ SHASØ VISHNTSØ OQACSICIMGØ AMØ IMSEMREØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NTSRIDEØ RCHNNK ØCHIKDQEMØIMØSHEØ%5ØAQEØFAQØFQNLØQEACHIMGØ SHEØ7(/ØQECNLLEMDASINMRØNMØOHXRICAKØACSIUISX 4HIRØ DIÛEQEMCE Ø IMØ QEKASINMØ SNØ VHASØ RSASEDØ BXØ SHEØ %TQXDICEØ 2EONQSØ Ø IRØ EROECIAKKXØ RSQIJIMGØ DTQIMGØ OQILAQXØ EDTCASINMØ VEQEØ SHEØ OQNONQSINMØ NFØ SATGHSØ SILEØ DEUNSEDØ SNØ OHXRICAKØ EDTCASINMØIRØNMKXØAQNTMDØHAKFØNFØSHASØDEDICASEDØ SNØ LASHELASICRØ /UEQAKK Ø SHEØ %TQNOEAMØ SILEØ DEDICASEDØSNØSHEØRTBȫECSØNFØOHXRICAKØEDTCASINMØ IRØ ȫTRSØ TMDEQØ Ø HNTQRØ OEQØ XEAQ Ø AQNTMDØ NMEØ third of the time dedicated to the instruction NFØ KAMGTAGEØ AMDØ AQNTMDØ HAKFØ NFØ SHASØ FNQØ LASHELASICRØ&TMDIMGØFNQØOHXRICAKØEDTCASINMØIMØ RCHNNKRØIRØIMADEPTASEØARØVEKK ØVHICH ØIMØSTQM ØIRØ QEÝECSEDØIMØSHEØNàEMØONNQØPTAKISXØAMDØKACJØNFØ EPTIOLEMSØ ASØ OQILAQXØ AMDØ RECNMDAQXØ KEUEKRØ IMØ ØAMDØØNFØSHEØ%5ØCNTMSQIERØQEROECSIUEKX As far as recommendations on minimum SATGHSØ SILEØ IMØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ AQEØ CNMCEQMED Ø BIGØ DIÛEQEMCERØ EWIRSØ BESVEEMØ CNTMSQIERØ 'EMEQAKKX Ø SATGHSØ SILEØ CHAMGERØ KISSKEØ SHQNTGHNTSØ CNLOTKRNQXØ EDTCASINMØ AMDØ CNQQERONMDRØSNØ ØHNTQRØAØXEAQ ØAMØAKKNCASINMØ VHICHØ HARØ QELAIMEDØ QNTGHKXØ SHEØ RALEØ IMØ SHEØ


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ

KARSØ ÜUEØ XEAQRØ (NVEUEQ Ø CNLOAQEDØ SNØ NSHEQØ RTBȫECSR Ø SHIRØ AKKNCASINMØ IRØ RSIKKØ QEKASIUEKXØ KNVØ )MØGEMEQAK ØISØCNQQERONMDRØSNØKERRØSHAMØØNFØ SNSAKØSATGHSØSILEØ)MØOQILAQXØEDTCASINM ØIMØLNRSØ %5ØCNTMSQIER ØSHEØALNTMSØNFØSILEØARRIGMEDØSNØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ IRØ RKIGHSKXØ HIGHEQØ SHAMØ SHASØ FNQØ MASTQAKØ RCIEMCERØ NQØ FNQØ FNQEIGMØ KAMGTAGER Ø AMDØ RILIKAQØ SNØ SHEØ ALNTMSØ NFØ SILEØ EAQLAQJEDØ FNQØ AQSIRSICØ ACSIUISIERØ )MØ RECNMDAQXØ EDTCASINM Ø the trends remain the same with respect to the KAMGTAGEØ NFØ IMRSQTCSINM Ø LASHELASICRØ AMDØ SHEØ AQSRØ (NVEUEQ Ø SHEØ SILEØ DEDICASEDØ SNØ OHXRICAKØ EDTCASINMØIRØKERRØSHAMØSNØMASTQAKØRCIEMCERØAMDØ FNQEIGMØKAMGTAGER )MØLNRSØ%5ØCNTMSQIER ØMASINMAKØGNUEQMLEMSRØ HAUEØ ASØ KEARSØ RNLEØ QERONMRIBIKISXØ FNQØ SHEØ CTQQICTKTLØ 7HEQEØ DECEMSQAKIYEDØ FNQLRØ NFØ GNUEQMLEMSØ EWIRS Ø QERONMRIBIKISXØ IRØ RHAQEDØ BTSØ TRTAKKXØ KIERØ ERREMSIAKKXØ ASØ QEGINMAKØ KEUEKØ ARØ IMØ "EKGITL Ø'EQLAMXØAMDØ3OAIM ØFNQØEWALOKE 2EREAQCHØ BXØ %TQXDICEØ Ø RHNVRØ SHASØ HAKFØNFØ%5ØCNTMSQIERØADNOSØMASINMAKØRSQASEGIERØ FNQØSHEØOQNLNSINMØAMDØDEUEKNOLEMSØNFØOHXRICAKØ EDTCASINMØAMDØOHXRICAKØACSIUISXØASØRCHNNKØ3NLEØ RSQASEGIERØAQEØDERIGMEDØROECIÜCAKKXØFNQØOHXRICAKØ EDTCASINM Ø RTCHØ ARØ IMØ "TKGAQIA Ø 3OAIMØ AMDØ #QNASIAØ/SHEQRØSAQGESØOHXRICAKØEDTCASINMØVISHIMØ AØGEMEQAKØRSQASEGXØCNUEQIMGØBQNADEQØRECSINMRØNFØ SHEØONOTKASINM ØARØIMØ,ASUIAØAMDØ3KNUEMIAØ3SIKKØ NSHEQRØFNCTRØLNQEØDIQECSKXØNMØXNTMGØOENOKE ØARØ IMØ)SAKX 4HEØRALEØQEONQSØTMDEQKIMERØSHASØAQNTMDØHAKFØ NFØ SHEØ EDTCASINMØ RXRSELRØ IMØ SHEØ %5Ø LELBEQØ RSASERØHAUEØSHEIQØNVMØMASINMAKØOKAMRØSNØOQNLNSEØ SHEØ DEUEKNOLEMSØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINM Ø RONQSRØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISX Ø VHIKEØ SVN SHIQDRØ DEUNSEØ KAQGE RCAKEØIMISIASIUERØFNQØRONQSR )MØ RNLEØ CNTMSQIER Ø CEMSQAKKXØ CNNQDIMASEDØ KAQGE RCAKEØ IMISIASIUERØ QEOKACEØ NQØ CNLOKELEMSØ MASINMAKØ RSQASEGIERØ 4HEØ FNQLEQØ IRØ SXOICAKØ FNQØ 'EQLAMX Ø)SAKX ØAMDØ&IMKAMD ØVHEQEARØSHEØKASSEQØ CAMØ BEØ FNTMDØ IMØ 3OAIM Ø 0NQSTGAK Ø 0NKAMDØ AMDØ 2NLAMIAØ)MØGEMEQAK ØRCHNNKRØAQEØGQAMSEDØFTMDRØ IMØ SHEØ FQALEVNQJØ NFØ RTCHØ IMISIASIUERØ AMDØ SHEIQØ ILOKELEMSASINMØ IRØ RTOONQSEDØ BXØ ROECIÜCAKKXØ DERIGMASEDØCNNQDIMASNQR 4HEØABNUEØEUIDEMCEØCKEAQKXØQEÝECSRØAØONKISICAKØ VIKKØ SNØ DEUEKNOØ AMDØ EMCNTQAGEØ RTCHØ ACSIUISIERØ ARØ AØ DESEQLIMAMSØ NFØ RNCIAKØ VEKK BEIMGØ AMDØ HEAKSHØ(EAKSHØAMDØAØHEAKSHXØKIFERSXKEØAQEØNàEMØ ELOHARIYEDØ IMØ SHEØ MASINMAKØ AILRØ AMDØ KEAQMIMGØ NTSCNLERØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINM Ø VHIKEØ HEAKSHØ EDTCASINMØ IMØ AØ FEVØ CNTMSQIERØ IRØ AØ RSAMD AKNMEØ RTBȫECSØ )MØ RNLEØ CNTMSQIER Ø CEQSAIMØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ ACSIUISIERØ AQEØ LAMDASNQXØ VHIKE Ø IMØ

NSHEQR ØRCHNNKRØSHELREKUERØAQEØFQEEØSNØCHNNREØ SHEIQØ ACSIUISIERØ )MØ AØ FEVØ CNTMSQIER Ø LAMDASNQXØ ACSIUISIERØAMDØRCHNNKØATSNMNLXØCNEWIRS /SHEQØSHAMØSHIR ØCEMSQAKØATSHNQISIERØNFØLAMXØ CNTMSQIERØIMCKTDEØBARICØLNSNQØACSIUISIERØRTCHØARØ VAKJIMG ØQTMMIMG ØȫTLOIMGØAMDØSHQNVIMGØIMØSHEIQØ CTQQICTKAØIMØSHEØÜQRSØXEAQRØNFØOQILAQXØEDTCASINMØ 'QADTAKKX Ø CTQQICTKAØ BTIKDØ NMØ SHEREØ BARICØ RJIKKRØ AMDØEMKAQGEØSHEIQØRCNOEØSNØCNUEQØLNQEØCNLOKEWØ RONQSRØDIRCIOKIMERØ !RØ VEØ CAMØ REE Ø TMFNQSTMASEKXØ IMØ %5Ø SHEØ CNTMSQIERØ NOSØ FNQØ UAQINTRØ VAXRØ NFØ DEÜMIMGØ RSQASEGIERØ AMDØ KEAQMIMGØ NTSCNLERØ IMØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ ASØ RCHNNKØ 4HEØ DIÛEQEMCEØ BESVEEMØ MASINMAKØ AILRØ AMDØ KEAQMIMGØ NTSCNLERØ IMØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ IRØ MNSØ UEQXØ CKEAQ CTSØ AMDØ DIRSIMGTIRHIMGØBESVEEMØSHELØCAMØBEØDIÞCTKS !MXVAX Ø ISaRØ VNQSHØ SNØ BEØ LEMSINMEDØ SHASØ SHEQEØ AQEØ AKRNØ RNLEØ CNLLNMØ FNCTRØ AQEARØ EMCNTQAGIMGØ IMSEQ RECSNQIAKØ CNNOEQASINM Ø RTCHØ ARØACSIUASIMGØDIRADUAMSAGEDØGQNTOR ØCNLBASIMGØ IMEPTAKISIERØ SHQNTGHØ OAQSICIOASINMØ IMØ RONQSØ AMDØ OHXRICAKØACSIUISX ØAMDØRTOONQSIMGØSHEØOQEUEMSINMØ NFØ OHXRICAKØ AMDØ LEMSAKØ IKKMERRØ !KLNRSØ AKKØ %5Ø CNTMSQIERØ IDEMSIFXØ SHEØ OHXRICAK Ø OEQRNMAKØ AMDØ RNCIAKØ DEUEKNOLEMSØ NFØ XNTMGØ OENOKEØ ARØ SHEØ LAIMØGNAKRØNFØOHXRICAKØEDTCASINMØ(NVEUEQ ØSHEØ MASTQEØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ IRØ RTCHØ SHASØ SNOØ OQINQISXØIRØTRTAKKXØGIUEMØSNØSHEØDEUEKNOLEMSØNFØ OHXRICAKØAMDØLNSNQØRJIKKR !MØADDISINMAKØCNLLNMØCHAKKEMGEØFNQØOHXRICAKØ EDTCASINMØ IRØ SNØ NÛRESØ SHEØ HNTQRØ ROEMSØ RISSIMGØ DTQIMGØNSHEQØCKARRQNNLØACSIUISIERØAMD ØGEMEQAKKXØ ROEAJIMG ØSNØDIRCNTQAGEØAØREDEMSAQXØKIFERSXKE !KLNRSØ AKKØ CNTMSQIERØ ARRERRØ OEQRNMAKØ OQNGQERRØ AMDØ ACHIEUELEMSRØ IMØ OHXRICAKØ EDTCASINM ØAKSHNTGHØIMØSHEØÜQRSØXEAQRØASØRCHNNKØ SHIRØ ARRERRLEMSØ IRØ MNSØ FNQLAKKXØ GQADEDØ "NSHØ formative and summative assessment are used IMØOQILAQXØAMDØKNVEQØRECNMDAQXØEDTCASINM ØVISHØ RTLLASIUEØ ARRERRLEMSØ BEIMGØ RKIGHSKXØ LNQEØ CNLLNMØ 4HEØ GQADIMGØ RXRSELØ IRØ TRTAKKXØ SHEØ RALEØ ARØ IMØ NSHEQØ CNLOTKRNQXØ RTBȫECSRØ -AKSA Ø 2NLAMIA Ø3KNUEMIA Ø3VEDEM ØSHEØ5MISEDØ+IMGDNLØ %MGKAMDØAMDØ7AKER ØAMDØ)CEKAMDØHAUEØCQEASEDØ OQNGQERRINMØRCAKERØFNQØMASINMAK KEUEKØARRERRLEMSØ NFØASSAIMLEMSØIMØOHXRICAKØEDTCASINMØ)MØ&QAMCE Ø AMØTODASEDØMASINMAKØARRERRLEMSØRCAKEØIRØBEIMGØ SERSEDØFNQØSHEØÜQRSØSILEØRIMCEØØ4HIRØJIMDØNFØ RSAMDAQDIYEDØSNNKØHARØAØSVNFNKDØOTQONREØIMØSHASØ it both supports the assessment performed BXØ SEACHEQRØ AMDØ ERSABKIRHERØ AØ FQALEVNQJØ FNQØ MASINMAKØCNLOAQIRNMØNFØKEAQMIMGØNTSCNLERØ /MKXØ AØ FEVØ CNTMSQIERØ DNØ MNSØ ARRERRØ OTOIKaRØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ RJIKKRØ IMØ AØ FNQLAKØ VAXØ 4HIRØ


ØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

IRØ SHEØ CAREØ IMØ -AKSAØ AMDØ .NQVAXØ ASØ OQILAQXØ KEUEKØAMDØIMØ)QEKAMDØASØBNSHØOQILAQXØAMDØKNVEQØ RECNMDAQXØKEUEK -NRSØ %TQNOEAMØ CNTMSQIERØ IRRTEØ CKEAQØ recommendations on which assessment LESHNDRØ SNØ TREØ /MKXØ IMØ "EKGITLØ AMDØ )CEKAMDØ AQEØEDTCASINMAKØIMRSISTSINMRØFQEEØSNØCHNNREØSHEIQØ NVMØARRERRLEMSØLESHNDRØ-NRSØCNTMSQIERØIRRTEØ AØ ÜMAKØ QEONQSØ ASØ SHEØ EMDØ NFØ EACHØ XEAQØ VHICHØ CNMSAIMRØ QERTKSRØ NFØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ AKNMGØ VISHØSHNREØNFØNSHEQØRTBȫECSR 3NLEØ CNTMSQIERØ HAUEØ DEUEKNOEDØ CEMSQAKØ ARRERRLEMSØRCAKERØIMØNQDEQØSNØOQNUIDEØSEACHEQRØ VISHØ HAQLNMIYEDØ SNNKRØ SNØ ARRERRØ OTOIKRaØ ACHIEUELEMSØVISHIMØAØCNTMSQXØ4HEREØRCAKER ØIMØ STQM ØAKRNØAKKNVØFNQØMASINMAKØKEUEKØCNLOAQIRNMRØ NFØKEAQMIMGØNTSCNLER )SØ LAXØ BEØ CNMCKTDEDØ SHASØ FNQLASIUEØ AMDØ summative assessment is present in the %TQNOEAMØ OQACSICEØ AMDØ IRØ AKRNØ TREDØ BXØ SHEØ SEACHEQRØ(NVEUEQ ØDEOEMDIMGØNMØSHEØCNMSEMSR Ø BNSHØ SXOERØ NFØ ARRERRLEMSØ AQEØ TREDØ OQILAQIKXØ FNQØ SHEØ ARRERRLEMSØ NFØ ORXCHNLNSNQØ DNLAIMØ AMDØ SHEØ ARRERRLEMSØ RXRSELØ AÛECSIMGØ SHEØ FTKKØ DILEMRINMØNFØSHEØOEQRNMAKISXØHAQDKXØAOOEAQRØIMØ OQACSICE )SØ CAMØ AKRNØ BEØ RSASEDØ SHASØ IMØ RTLLASIUEØ ARRERRLEMSØ SHEØ SEACHEQØ HARØ AØ GQEASØ DEAKØ NFØ FQEEDNL Ø VHICHØ AKRNØ LAJERØ SHEØ NBȫECSIUEØ ARRERRLEMSØAMDØLEARTQELEMSØNFØSHEØRSTDEMSaRØ OEQFNQLAMCEØRTBȫECSIUEØBNSHØVISHIMØSHEØ-ELBEQØ 3SASEØAMDØAKRNØIMSEQMASINMAKKX -NQEØROECIÜCAKKX ØSHIRØLEAMRØSHASØISØIRØUEQXØ DIÞCTKSØ SNØ CNLOAQEØ NQØ ERSABKIRHØ SHEØ ACSTAKØ RSTDEMSØOEQFNQLAMCEØBEHIMDØAØOAQSICTKAQØLAQJ )SØ CAMØ AKRNØ BEØ RSASEDØ SHASØ ISØ IRØ MNSØ CKEAQØ VHESHEQØ SHEØ NTSOTSØ CNMSEMSRØ QEÝECSEDØ IMØ SHEØ OHXRICAKØ EDTCASINMØ QEGTKASINMRØ AQEØ LIMILTLØ NQØNOSILTLØQEPTIQELEMSRØAMDØSHASØSHEQEØIRØMNØ CNLOKEWØ NUEQUIEVØ NFØ SHEØ ÜSMERRØ ARRERRLEMSØ RXRSELRØEISHEQØ #NMREPTEMSKX Ø ISØ LAXØ BEØ TMDEQKIMEDØ SHASØ AØ FQALEVNQJØ VNTKDØ BEØ CAOABKEØ NFØ CKARRIFXIMGØ AMDØ OQEREMSIMGØ SHEØ KEAQMIMGØ NTSCNLERØ IMØ AØ RSQTCSTQEDØ LAMMEQØ AMDØ VNTKDØ OQNUIDEØ AMØ NOONQSTMISXØ SNØ GIUEØ NBȫECSIUEØ AMDØ ACCTQASEØ FEEDBACJØAMDØARRERRLEMSØIMØOHXRICAKØEDTCASINM 4HEØIDEAØSNØTREØSHEØ%TQNOEAMØ1TAKIÜCASINMØ &QALEVNQJ Ø DESEQLIMIMGØ RSAMDAQDRØ AMDØ KEAQMIMGØNTSCNLERØIMØNQDEQØSNØDEUEKNOØMASINMAKØ CTQQICTKAØIMØOHXRICAKØEDTCASINM ØCAMØBEØAØRSQNMGØ RTOONQSØ FNQØ SHEØ ILOKELEMSASINMØ NFØ Ø RSAMDAQD BAREDØPTAKISXØCTQQICTKAØIMØOHXRICAKØEDTCASINMØASØ %5ØKEUEKØ

Teaching personnel and Quality Physical Education Teacher – Research evidence 4HEØ RNCIESAKØ CHAMGER Ø DEUEKNOLEMSRØ AMDØ SQEMDRØ IMUNJEØ DELAMDRØ FNQØ AOOQNOQIASEØ IMMNUASIUEØAOOQNACHERØSNØSEACHEQØSQAIMIMGØ4HEØ DELAMDRØNFØOHXRICAKØEDTCASINMØIMØCNMSELONQAQXØ AMDØEUEQØCHAMGIMGØRCHNNKØAMDØVIDEQØCNLLTMISXØ RESSIMGRØONREØAØCHAKKEMGEØSNØSEACHEQØEDTCASINMØ IMRSISTSINMRØ IMØ EPTIOOIMGØ SEACHEQR Ø QERONMRIBKEØ FNQØ OHXRICAKØ EDTCASINM Ø VISHØ SHEØ MECERRAQXØ CNLOESEMCEØSNØDEKIUEQØQEKEUAMS ØPTAKISXØOHXRICAKØ EDTCASINMØ OQNGQALLERØ 4HEREØ OQNGQALLERØ VIKKØ OQNUIDEØ LEAMIMGFTKØ EWOEQIEMCER Ø ASSQACSØ XNTMGØ OENOKEØ SNØ SHEØ ȫNXØ AMDØ OKEARTQEØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ FNRSEQØ AMØ `ACSIUEØ KIFE RSXKEaØOHIKNRNOHXØVISHØAØFNCTRØNMØQEKEUAMCEØAMDØ TMDEQRSAMDIMGØ 4EACHEQRaØ OQNFERRINMAKØ PTAKIÜCASINMRØ LASSEQ Ø RIMCEØ SHEXØ AQEØ IMRSQTLEMSAKØ MNSØ NMKXØ IMØ IMCQEARIMGØ XNTMGØ OENOKEaRØ LNSIUASINMØ FNQØ OHXRICAKØ ACSIUISIER Ø BTSØ AKRNØ IMØ OQNLNSIMGØ AØ HEAKSHXØKIFEØRSXKEØ !SØ OQILAQXØ KEUEK Ø OHXRICAKØ EDTCASINMØ IRØ SATGHSØEISHEQØBXØGEMEQAKØSEACHEQR ØBXØROECIAKIRSØ SEACHEQRØNQØBXØBNSH ØDEOEMDIMGØNMØSHEØRCHNNKaRØ ATSNMNLXØ AMDØ QERNTQCERØ 'EMEQAKØ SEACHEQRØ LAXØBEØARRIRSEDØBXØAØRONQSRØCNACHØNQØADUIRNQØ (NVEUEQ Ø SHIRØ OQACSICEØ QAIRERØ CNMCEQMRØ ABNTSØ PTAKISXØ NFØ SEACHIMGØ )SØ HARØ BEEMØ AQGTEDØ SHASØ NàEMØRTCHØSEACHEQRØDNØMNSØHAUEØSHEØMECERRAQXØ RJIKKRØ AMDØ SHEQEFNQEØ ȫENOAQDIYEØ SHEØ KEAQMIMGØ NTSCNLER !SØ RECNMDAQXØ KEUEK Ø OHXRICAKØ EDTCASINMØ SEACHEQRØ AQEØ TRTAKKXØ ROECIAKIRSRØ 2EGAQDIMGØ PTAKIÜCASINMØ QEPTIQELEMSR Ø ROECIAKIRSØ SEACHEQRØ ASØ OQILAQXØ KEUEKØ GEMEQAKKXØ HNKDØ AØ "ACHEKNQaRØ DEGQEEØ !SØ RECNMDAQXØ KEUEK Ø HNVEUEQ Ø SEACHEQRØ EISHEQØ HNKDØ AØ "ACHEKNQaRØ DEGQEE Ø NQ Ø ARØ IRØ AKQEADXØ SHEØ CAREØ IMØ Ø CNTMSQIER Ø AØ -ARSEQaRØ DEGQEEØ #NMSIMTIMGØ OQNFERRINMAKØ DEUEKNOLEMSØ NOONQSTMISIERØ AQEØ NÛEQEDØ SNØ BNSHØ GEMEQAKØ AMDØ ROECIAKIRSØ SEACHEQRØ SHQNTGHNTSØ SHEIQØ CAQEEQRØ (NKYVEG Ø/MNFQE Ø2EONMDØØ3CHETEQ Ø Ø 4HEØRCNOEØNFØAØRCHNNKaRØOHXRICAKØEDTCASINMØ OQNGQALØ IRØ GQEASKXØ ILOACSEDØ BXØ SHEØ JIMDR Ø NFØ OHXRICAKØEDTCASINMØSEACHEQRØSHEXØHIQEØ+MNVIMGØ VHASØ IRØ DEUEKNOLEMSAKKXØ AOOQNOQIASEØ FNQØ RSTDEMSRØ IMØ EACHØ GQADEØ KEUEKØ IRØ ILONQSAMSØ FNQØ EMCNTQAGIMGØ HEAKSHXØ AMDØ RAFE Ø DEUEKNOLEMSØ #EQSAIMØ RSQEMGSHØ EWEQCIRER Ø FNQØ EWALOKE Ø LAXØ MNSØ BEØ HEKOFTKØ SNØ CEQSAIMØ AGERØ AMDØ IMDIUIDTAKRØ IMUNKUEDØAMDØEUEMØHAQLFTK Ø


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

!Ã&#x2DC; RIMGKE RTBÈ«ECSÃ&#x2DC; CQEDEMSIAKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SEACHÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LIDDKE Ã&#x2DC;NQÃ&#x2DC;HIGH RCHNNKÃ&#x2DC;KEUEKÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;IMUNKUEÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;VAXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LNUELEMSÃ&#x2DC;AMASNLXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRINKNGXÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;LTKSIOKEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;RTBÈ«ECSÃ&#x2DC;EKELEMSAQXÃ&#x2DC;CQEDEMSIAKÃ&#x2DC; 4HIRÃ&#x2DC; JMNVKEDGEÃ&#x2DC; BAREÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ARRERRIMGÃ&#x2DC; RSTDEMSRaÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MEEDR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ADAOSIMGÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BESSEQÃ&#x2DC; RTISÃ&#x2DC; OAQSICTKAQÃ&#x2DC; RISTASINMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; GQNTORÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; !DDISINMAKKX Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SEACHEQaRÃ&#x2DC; EWOEQSIREÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; GQEASÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; EMCNTQAGIMGÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; GEMTIMEKXÃ&#x2DC; IMSEQERSEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; KEAQMIMGÃ&#x2DC; ABNTSÃ&#x2DC; VEKKMERR Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HTLAMÃ&#x2DC; BNDXÃ&#x2DC; -IDDKEÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; MNÃ&#x2DC; bOQE LEDcÃ&#x2DC; OQNGQAL Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; LIDDKE RCHNNKÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; AKQEADXÃ&#x2DC; KNNJÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;SEACHEQÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;GTIDAMCEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC; OEQROECSIUE 3NLEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;CNTMSQIER Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; OQNGQALR Ã&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; ORXCHNKNGXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RNCINKNGXÃ&#x2DC;3ONQSRÃ&#x2DC;AQE Ã&#x2DC;Aà EQÃ&#x2DC;AKK Ã&#x2DC;AÃ&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC;EUEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;XNTaKKÃ&#x2DC;MEEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;OQEOAQEDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC; GTIDIMGÃ&#x2DC; RSTDEMSRaÃ&#x2DC; RNCIAKIYASINM Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNQQECSIMGÃ&#x2DC; HAQLFTKÃ&#x2DC; OASSEQMRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EWALOKE Ã&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; QEÈ«ECSÃ&#x2DC;RNLENMEÃ&#x2DC;BECATREÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;FEAQÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;OEQRNMaRÃ&#x2DC; ONNQÃ&#x2DC;OEQFNQLAMCEÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;KNREÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GALE Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; ADDISINM Ã&#x2DC; CHIKDQEMaRÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ELNSINMAKÃ&#x2DC; QERONMRERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; QERONMRERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CKARRQNNLÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSR Ã&#x2DC;RNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;SEACHEQaRÃ&#x2DC;SQAIMIMGÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ORXCHNKNGXÃ&#x2DC;MECERRAQXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;DEAKÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC;IRRTERÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RSQERR Ã&#x2DC;FEAQ Ã&#x2DC;KACJÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNMÃ&#x153;DEMCE Ã&#x2DC; ACHIEUELEMSÃ&#x2DC;LNSIUASINM Ã&#x2DC;REKF CNMCEOS Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;REKF EUAKTASINM 3N Ã&#x2DC;MNSÃ&#x2DC;AKKÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;SEACHEQaRÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ROEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; GXLÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; Ã&#x153;EKDÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC; some units (such as when teaching about HEAKSHÃ&#x2DC; CNMCEOSR Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SEACHEQÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CKARRQNNLÃ&#x2DC;-C,EMMAMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;4HNLORNM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; %WSQACTQQICTKAQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQEDÃ&#x2DC; NTSRIDEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; SILE Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; CNLOESISINMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; HEAKSH QEKASEDÃ&#x2DC; ACSIUISIER Ã&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; DERIGMEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;EUEMÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;ACCERRIBKEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ASSQACSIUEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; 4HEIQÃ&#x2DC; LAIMÃ&#x2DC; OTQONREÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BQNADEMÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;CNLOKELEMSÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC; TMDEQSAJEMÃ&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;SILEÃ&#x2DC;%WSQACTQQICTKAQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; NQGAMIYEDÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; MASINMAK Ã&#x2DC; QEGINMAK Ã&#x2DC;KNCAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;UEQXÃ&#x2DC;NàEMÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;KEUEKR 7HIKEÃ&#x2DC;EWSQACTQQICTKAQÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;AUAIKABKEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; OTOIKR Ã&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; SAQGESÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; DIRABIKISIERÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;ROECIAKÃ&#x2DC;EDTCASINMAKÃ&#x2DC;MEEDRÃ&#x2DC;3NLEÃ&#x2DC; EWSQACTQQICTKAQÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;EUEMÃ&#x2DC;SAJEÃ&#x2DC;OKACEÃ&#x2DC;DTQIMGÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; DAXÃ&#x2DC; )MDEED Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; KILISEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; CKARRER Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMSEGQASEDÃ&#x2DC; IMSNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DAIKXÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; QNTSIMEÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; $AMIRHÃ&#x2DC; RCHNNKR Ã&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EWALOKE Ã&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; `LNQMIMGÃ&#x2DC;

QTMMIMGaÃ&#x2DC; BEFNQEÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; RSAQSRÃ&#x2DC; /SHEQÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; TREÃ&#x2DC;EWSEMDEDÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;BQEAJRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMCKTDEÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISIERÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OKAXGQNTMDÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;GXL !KKÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; AKK Ã&#x2DC; AÃ&#x2DC; SEACHEQÃ&#x2DC; VNTKDÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; FNRSEQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RSTDEMSaRÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; KISEQACXÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; LEAMR Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ACCNQDAMCEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CTQQEMSÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC; RCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; KISEQASTQE Ã&#x2DC; bÂ&#x2013;SHEÃ&#x2DC; ABIKISX Ã&#x2DC; CNMÃ&#x153;DEMCE Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DERIQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; KIFEcÃ&#x2DC; 7HISEHEAD Ã&#x2DC; 3NLEÃ&#x2DC;KISEQASTQEÃ&#x2DC;GIUERÃ&#x2DC;CNMRIDEQABKEÃ&#x2DC;SHNTGHSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC; SARJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DESEQLIMIMGÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; CNMSEMSÃ&#x2DC;RHNTKDÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;SATGHSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; HEKOÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; BECNLEÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; KISEQASEÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC; IMRSAMCEÃ&#x2DC; 2NESEQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; -AC$NMAKDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FNKKNVIMGÃ&#x2DC;EKELEMSRÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;CQISICAKÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; DEUEKNOIMGÃ&#x2DC; RSTDEMSRaÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; KISEQACXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; !Ã&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; ASSISTDEÃ&#x2DC; SNVAQDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; HAUIMGÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEDÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; REMREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACHIEUELEMSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EMÈ«NXLEMSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RTBÈ«ECS Ã&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; LNSIUASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;DEMCEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNMSIMTEÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;OAQSICIOASINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISX Ã&#x2DC;-NUELEMSÃ&#x2DC;CNLOESEMCE Ã&#x2DC;CNLLEMRTQASEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ONSEMSIAK Ã&#x2DC;%WOEQIEMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;QAMGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LNUELEMSÃ&#x2DC;ACSIUISIER Ã&#x2DC;2EAKIRSICÃ&#x2DC;REKF JMNVKEDGEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;REKF AVAQEMERRÃ&#x2DC; EMABKIMGÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RESÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; GNAKRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;QEROECSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISX Ã&#x2DC;!MÃ&#x2DC;TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;MASTQEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;LNUELEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILONQSAMCEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;UAKTEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; CNMSQIBTSIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC;KIFERSXKE Ã&#x2DC;!MÃ&#x2DC;TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;HNVÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;BEXNMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RCHNNK )MÃ&#x2DC;NQDEQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;QEACHÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;ALBISINTRÃ&#x2DC;NBÈ«ECSIUER Ã&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; NÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; teachers opportunities for continuing OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; #0$ Ã&#x2DC; )MÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEL Ã&#x2DC;#0$Ã&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;CNLOTKRNQXÃ&#x2DC;CNMDISINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;REQUICEÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;AKKÃ&#x2DC;SEACHEQRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OQILAQXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KNVEQÃ&#x2DC;RECNMDAQXÃ&#x2DC; EDTCASINM Ã&#x2DC; IMCKTDIMGÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; SEACHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; LNRSÃ&#x2DC; CARER Ã&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; RSQASEGIERÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC; #0$Ã&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; CNTQRERÃ&#x2DC; DERIGMEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; SEACHEQRÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; REUEQAKÃ&#x2DC; CNTMSQIER Ã&#x2DC; UAQINTRÃ&#x2DC; FNQLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; #0$Ã&#x2DC; FNCTRIMGÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ROECIAKIRSÃ&#x2DC; SEACHEQR Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; GEMEQAKIRSRÃ&#x2DC; VIKKIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; NQGAMIYASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RTCHÃ&#x2DC;CNTQRERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC;OQNUIDEQRÃ&#x2DC; UAQXÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;NMEÃ&#x2DC;CNTMSQXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AMNSHEQÃ&#x2DC;#0$Ã&#x2DC;CNTQRERÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; DTQASINM Ã&#x2DC; AILRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSEMSÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIER Ã&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; EMSIQEKXÃ&#x2DC; DECEMSQAKIYEDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;MNÃ&#x2DC;IMFNQLASINMÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AUAIKABKEÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

3EUEQAKÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; QEONQSÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; EWIRSEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; #0$Ã&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;SAQGESEDÃ&#x2DC;ROECIÃ&#x153;CAKKXÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;SEACHEQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; 4HEIQÃ&#x2DC; AILÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SEACHIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KEAQMIMGÃ&#x2DC;OQNCERRER Ã&#x2DC; TODASEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SEACHEQR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMSQNDTCEÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; SECHMIPTERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SQEMDRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LESHNDNKNGXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SEACHIMGÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC;4HEREÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;IMCKTDEÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LNSIUASEÃ&#x2DC; OTOIKRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; ACSIUEÃ&#x2DC; IMUNKUELEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;.ASINMAKÃ&#x2DC;#0$Ã&#x2DC;OQNGQALRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; KIMJEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ILOKELEMSASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; CTQQICTKAÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ADNOSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; OQNGQALRÃ&#x2DC;4HEXÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;IMSEMDEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;SEACHEQRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CEQSAIMÃ&#x2DC; SARJRÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; CHAMGER Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;RTBRSAMSIAKÃ&#x2DC;UAQIASINMRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FQEPTEMCXÃ&#x2DC; of provision which ranges from free choice SHQNTGHÃ&#x2DC;MNSHIMGÃ&#x2DC;ROECIÃ&#x153;CAKKXÃ&#x2DC;DERIGMASEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EUEQXÃ&#x2DC; NME Ã&#x2DC;SVN Ã&#x2DC;SHQEEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;Ã&#x153;UEÃ&#x2DC;XEAQRÃ&#x2DC; &IMAKKXÃ&#x2DC; VEÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; AÃ&#x17E;QLÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; GNNDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; SEACHEQÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SEACHEQÃ&#x2DC; VHNÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; ABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAJEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC; CNMSIMTAKKXÃ&#x2DC; IMSEQERSIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; GIUEÃ&#x2DC; OEQCEOSINMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; VEKKÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; HIGHÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SEQLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ORXCHNLNSNQ Ã&#x2DC; CNGMISIUEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;AÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;DNLAIMRÃ&#x2DC;

Resources, facilities and equipmentâ&#x20AC;&#x201C; Research evidence 3STDIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AMAKXRERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMSEQMASINMAKÃ&#x2DC;DNCTLEMSASINMÃ&#x2DC;QEGTKAQKXÃ&#x2DC;QEONQSEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; (AQDLAMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; QEONQSEDÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; b1TAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FA§CIKISIERÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; BEKNVÃ&#x2DC; AUEQAGEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; KILISEDcÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; b1TAMSISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;UEQXÃ&#x2DC;ONNQÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;$ALAGEDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;TREDÃ&#x2DC;FQEPTEMSKXÃ&#x2DC;Â&#x2013;Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;FACIKI§SIERÃ&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;ONNQKXÃ&#x2DC;LAIMSAIMEDcÃ&#x2DC; 7ISHÃ&#x2DC;IMCQEARIMGÃ&#x2DC;DELAMDRÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;QAMGEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC; IMRSI§STSINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;REQUICERÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC;RTOONQS Ã&#x2DC; OQINQISIYASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;GNUEQMLEMSÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC;QERNTQCEÃ&#x2DC; IMUERSLEMSÃ&#x2DC; NCCTQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; 0%Ã&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; ISRÃ&#x2DC; IMISIAKÃ&#x2DC; HIGHÃ&#x2DC; CAOISAKÃ&#x2DC; CNRSRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QECTQQEMSÃ&#x2DC; LAIMSEMAMCE Ã&#x2DC; AOOAQASTRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; CNRSRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;AMÃ&#x2DC;EWOEMRIUEÃ&#x2DC;EMSEQOQIREÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; CNLOKEWISIERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FTMDIMGÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; BTDGESRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DEUNKUELEMSÃ&#x2DC; UAQINTRKXÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;QEGINMAK Ã&#x2DC;KNCAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EUEMÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; SNGESHEQÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ADD§EDÃ&#x2DC; OQNBKELRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DIRAGGQEGASIMGÃ&#x2DC; ALNTMSRÃ&#x2DC; IMUERSEDÃ&#x2DC; IM Ã&#x2DC; NQÃ&#x2DC; EWOEMDEDÃ&#x2DC; NM Ã&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;QEMDEQÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC;AMXÃ&#x2DC;DEÃ&#x153;MISIUEÃ&#x2DC; IMFNQLASINMÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC;QE§RNTQCER &TMDIMGÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC;CHAMMEKEDÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;REUEQAKÃ&#x2DC;RNTQCERÃ&#x2DC;IMCKTDIMGÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC;GNUEQMLEMS Ã&#x2DC;QEGINMAKKNCAKÃ&#x2DC;GNUEQMLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; LAIMKXÃ&#x2DC; OQIUASECNLLEQCIAKÃ&#x2DC; RECSNQRÃ&#x2DC;

4HEÃ&#x2DC; CNLOKEWÃ&#x2DC; OQNCERRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; DEUNKUIMGÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; BTDGESRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QEGINMAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; ATSHNQISIERÃ&#x2DC;LAJERÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC;ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; Ã&#x153;GTQERÃ&#x2DC;(NVEUEQ Ã&#x2DC;QEREAQCHÃ&#x2DC;AGGQEGASIMGÃ&#x2DC;RTQUEX GEMEQASEDÃ&#x2DC; DASAÃ&#x2DC; RTGGERSRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; NUEQÃ&#x2DC; HAKFÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; European countries registered reductions in Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;QECEMSÃ&#x2DC;XEAQR 2EARNMRÃ&#x2DC;GIUEMÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;RISTASINMÃ&#x2DC;IMCKTDEÃ&#x2DC;KNVÃ&#x2DC; RSASTRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; QEKASINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSR Ã&#x2DC; DIUEQRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AQEARÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RCHNNK Ã&#x2DC; EW§OEMRIUEÃ&#x2DC; LAIMSEMAMCE Ã&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; RNCIESAKÃ&#x2DC; UAKTEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OEQRNMAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OEQCEIUEDÃ&#x2DC; KACJÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACADELICÃ&#x2DC; UAKTEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RTBÈ«ECS Ã&#x2DC; Nà EMÃ&#x2DC; KIMJIMGÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; BEKIEFÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; È«TRSÃ&#x2DC; AMNSHEQÃ&#x2DC; bOKAXÃ&#x2DC; SILEcÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;QECQEASINMAKÃ&#x2DC;EWOEQIEMCEÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; LASSEQÃ&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC; SHEXÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; MEGASIUEÃ&#x2DC; ILOACSÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; VIDEÃ&#x2DC; QEREAQCHÃ&#x2DC; RHNVRÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; NUEQÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; PTAQSEQÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IMDICASEÃ&#x2DC; BEKNVÃ&#x2DC; AUEQAGEÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; 3ILIKAQKX Ã&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;PTAQSEQÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;KILISEDÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; IMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; NUEQÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; SHIQDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; KILISEDÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; IMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC;PTAMSISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;%UEMÃ&#x2DC;SHNTGHÃ&#x2DC; EWOEQSRÃ&#x2DC;CKAILÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSIASINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; GENGQAOHICAKKXÃ&#x2DC;SIMSEDÃ&#x2DC;^Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;VNQDRÃ&#x2DC;ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC; HEAUIKXÃ&#x2DC; LAQJEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; EARSEQMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CEMSQAKÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;VERSEQMÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC;^Ã&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;RSIKKÃ&#x2DC;ACJMNVKEDGEÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NFÃ&#x2DC; %5Ã&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; FACEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; KNVÃ&#x2DC; KEUEKRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LAIMSEMAMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EWIRSIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;RISERÃ&#x2DC; !QNTMDÃ&#x2DC;NME SHIQDÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC;IMDICASEÃ&#x2DC;BEKNVÃ&#x2DC; AUEQAGEIMADEPTASEÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC;OQNUIRINM !DDISINMAKKX Ã&#x2DC; MEAQKXÃ&#x2DC; HAKFÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; KILISEDIMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SVN Ã&#x153;àHRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;KILISEDIMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; PTAMSISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC; 2EONQSEDKX Ã&#x2DC; RVILLIMGÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; HEAUIERSÃ&#x2DC;ILOACS Ã&#x2DC;GIUEMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RTBRSAMSIAKÃ&#x2DC;Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC; IMUERSLEMSÃ&#x2DC; MECERRAQXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; LAIMSAIMIMGÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; GAIMIMGÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEL Ã&#x2DC;VHICH Ã&#x2DC;IMÃ&#x2DC;STQM Ã&#x2DC;KEADRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC; CAMCEKKASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KERRNMRÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; NLIRRINMÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; CTQQICTKAÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; 7IDEQÃ&#x2DC; RHAQIMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; CNTKD Ã&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OAQS Ã&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RNKTSINMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;IMADEPTACIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EPTIOLEMS /SHEQÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; ISaRÃ&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONKICXLAJEQRÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; QEGINMAKÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC;LAJEÃ&#x2DC;FQAMSICÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RIMCEQEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;NQSÃ&#x2DC;SNVAQDRÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FTMDRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;FACIKISIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RCHNNKRÃ&#x2DC;


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

CONCLUSIONS / IMPLICATIONS / RECOMMENDATIONS 4HEÃ&#x2DC; OEQCEIUEDÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; EWOAMDEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; QECEMSÃ&#x2DC; XEAQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNVÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; VIDEKXÃ&#x2DC; AOOQECIASEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; OKAXIMGÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; ACHIEUIMGÃ&#x2DC; BQNADEQÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; NBÈ«ECSIUERÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; VHNKEÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; ILOQNUELEMS Ã&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIMGÃ&#x2DC; OEQRNMAK Ã&#x2DC; BEHAUINQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ASSISTDIMAKÃ&#x2DC; CHAMGEÃ&#x2DC;ALNMGÃ&#x2DC;OTOIKRÃ&#x2DC;(NTKIHAMÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;'QEEM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MNÃ&#x2DC;KNMGEQÃ&#x2DC;REEMÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;BEIMGÃ&#x2DC; LEQEKXÃ&#x2DC;OAQSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CTQQICTKTLÃ&#x2DC;QASHEQÃ&#x2DC;ISaRÃ&#x2DC;TMIPTEÃ&#x2DC; CNMSQIBTSINMÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;KIFEKNMGÃ&#x2DC;KEAQMIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; IMCQEARIMGKXÃ&#x2DC; ACJMNVKEDGEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;GQNTORÃ&#x2DC;È«NIMÃ&#x2DC;FNQCERÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNLNSEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;SHQNTGHÃ&#x2DC;LTKSIOKEÃ&#x2DC;CNLOESIMGÃ&#x2DC;DIRCNTQRER &NQÃ&#x2DC;EWALOKE Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;DIRCNTQREÃ&#x2DC;CNLOESERÃ&#x2DC; with discourses surrounding the purpose of OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; VISHIMÃ&#x2DC; RCHNNKR Ã&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OTQONRERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; and issues surrounding the discourse of HEAKSHIRLÃ&#x2DC;%UAMR Ã&#x2DC;2ICHÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;$AUIER Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC; as competing with discourses of education RTQQNTMDIMGÃ&#x2DC; IRRTERÃ&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMSEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; CTQQICTKTLÃ&#x2DC; IEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; URÃ&#x2DC; DAMCEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;NSHEQÃ&#x2DC;FNQLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISX Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC;EDTCASINMAKÃ&#x2DC;NBÈ«ECSIUER This overview demonstrates some important con¬siderations that have had a number of ILOACSRÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMRONQSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC;)SÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;REEMÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;`QEAKISXÃ&#x2DC;CHECJRaÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC; QEUEAKRÃ&#x2DC; REUEQAKÃ&#x2DC; AQEARÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; TMEAREÃ&#x2DC; DEÃ&#x153;CIEMCIERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CTQQICTKTLÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; AKKNCASINMÃ&#x2DC; IMADEPTACIERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; FACIKISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;RTOOKXÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC;IRRTEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;FACIKISXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;CNMCEQMÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;IMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; FTMDIMG Ã&#x2DC; OEQRNMMEKÃ&#x2DC; RTOOKXÃ&#x2DC; ELBQACIMGÃ&#x2DC; IMRTÃ&#x17E;CIEMCXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; MTLBEQRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMADEPTACXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEKXÃ&#x2DC;PTAKIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMRONQSÃ&#x2DC; SEACHEQRÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QEKEUAMCEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; CTQQICTKTL Ã&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; OAQSICTKAQÃ&#x2DC; QERNMAMCEÃ&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; ACCQTEDÃ&#x2DC; ONSEMSIAKÃ&#x2DC; MEGASIUEÃ&#x2DC; CNMREPTEMCERÃ&#x2DC; OEQCEIUEDÃ&#x2DC; IMFEQINQÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSÃ&#x2DC;RSASTRÃ&#x2DC;BAQQIEQRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EPTAKÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; ACCERRÃ&#x2DC; NOONQSTMISIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; QELAIMÃ&#x2DC; DEROISEÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC;QECEMSÃ&#x2DC;ILOQNUELEMSRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;IMCKTRINMÃ&#x2DC;QEKASEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; GEMDEQÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIRABIKISX Ã&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQACSICEÃ&#x2DC; FAKKIMGÃ&#x2DC;Ã&#x153;SMERRÃ&#x2DC;RSAMDAQDRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;XNTMGÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; HIGHÃ&#x2DC; XNTSHÃ&#x2DC; DQNOÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; QASERÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; OHXRICAK RONQSIMGÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; EMGAGELEMS Ã&#x2DC; EWACEQBASEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; IMRTÃ&#x17E;CIEMSÃ&#x2DC; AMDNQÃ&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; CNNQDIMASINMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;OAQSICIOASINMÃ&#x2DC;OASHVAXÃ&#x2DC;KIMJR

!QGTABKX Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; DASAÃ&#x2DC; OQNUIDEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; UAQIED Ã&#x2DC; BTSÃ&#x2DC; AMXVAXÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKS Ã&#x2DC;OICSTQEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RCHNNKRÃ&#x2DC; 4HTR Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEUIEVÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CTQQEMSÃ&#x2DC; RISTASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; %TQNOEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; LAQJEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; bLIWEDÃ&#x2DC; LERRAGERcÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; IMDICASNQRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RSABIKIYASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RNLEÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; È«TWSAONREDÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC;ONRISIUE Ã&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;IMISIASIUERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;QESICEMCEÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;KIS§SKEÃ&#x2DC;ONKISICAKÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ACSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSIMTIMGÃ&#x2DC; CNMCEQMRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; NSHEQRÃ&#x2DC; -AMXÃ&#x2DC;GNUEQMLEMSRÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;CNLLISSEDÃ&#x2DC;SHELREKUERÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; KEGIRKASINMÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LAJIMGÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;BTSÃ&#x2DC;SHEXÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;BEEMÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC; BEIMG Ã&#x2DC;RKNVÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SQAMRKASIMGÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;IMSNÃ&#x2DC;AC§SINMÃ&#x2DC; #NTMSQIER Ã&#x2DC; UIAÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEKEUAMSÃ&#x2DC; AGEMCXÃ&#x2DC; ATSHNQISIER Ã&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; IDEMSIFXÃ&#x2DC; EWIRSIMGÃ&#x2DC; AQEARÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMADEPTACIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; RSQIUEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DEUEKNOÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; BARICÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; LNDEKÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; HARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ERREMSIAKÃ&#x2DC; OQEREMCEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMSEGQASEDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; RTOONQSEDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; GNUEQMLEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MNMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; GNUEQMLEMSAKÃ&#x2DC;AGEMCIERÃ&#x2DC;VNQJIMGÃ&#x2DC;CN NOEQASIUEKXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOR Ã&#x2DC; 3ASIRFACSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEREÃ&#x2DC; BARICÃ&#x2DC; MEEDRÃ&#x2DC; QE§PTIQERÃ&#x2DC; HIGHÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; CNMCEOSTAKKXÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSEWSTAKKXÃ&#x2DC; AD§ȫTRSEDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; CTQQICTKAQÃ&#x2DC; OQNGQALR Ã&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EPTIO§LEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BARICÃ&#x2DC; FACIKISIER Ã&#x2DC; RAFEÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEKXÃ&#x2DC; PTAKIÃ&#x153;EDEWOEQIEMCEDÃ&#x2DC; OEQRNMMEK Ã&#x2DC; MECERRAQXÃ&#x2DC; QEKEUAMSÃ&#x2DC; JMNVKEDGE Ã&#x2DC; RJIKKR Ã&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ROECIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; CNLOESEMCERÃ&#x2DC; ACCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KEUEKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RSAGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMUNKUELEMSÃ&#x2DC; SNGESHEQÃ&#x2DC; with opportunities for enrichment through CNMSIMTIMGÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; !RÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; RCHNNKaRÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; EWSEMDRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EMCNTQAGIMGÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC; OENOKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNMSIMTEÃ&#x2DC; OAQSICIOASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISX Ã&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; KIMJRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNNQDIMASEDÃ&#x2DC; NOONQ§STMISIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; DEUEKNO§IMGÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIORÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VIDEQÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; EWSEMDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; NOONQSTMISIERÃ&#x2DC; AUAIKABKEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; QE§LAIMÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; ACSIUE Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; VIDEQÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; BAREDÃ&#x2DC; OAQSMEQRHIOR Ã&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; VHICHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; REEMÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNQMEQRSNMEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RXRSELASICÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; 0AQSICIOASINMÃ&#x2DC; 0ASHVAXÃ&#x2DC; 0AQSMEQRHIORÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; JEXÃ&#x2DC; SEQLÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; future direc¬tions in the best interests of OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RONQSIMGÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; NTSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; )FÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; LNUEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC;bOKAXÃ&#x2DC;RSASINMRcÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;bOKAX GQNTMDRc Ã&#x2DC;BQIDGERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OASHVAXRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNLLTMISXÃ&#x2DC; OQNUIRINMÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; CNMRSQTCSED Ã&#x2DC; EROECIAKKXÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; RSILTKASEÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OAQSICIOASEÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUI SXÃ&#x2DC; DTQIMGÃ&#x2DC; SHEIQÃ&#x2DC; KEIRTQEÃ&#x2DC; SILEÃ&#x2DC; 3TOONQSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; QEAKIYASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC; IDEAKRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; ACHIEUEDÃ&#x2DC; SHQNTGHÃ&#x2DC;CNKKABNQASIUE Ã&#x2DC;CNNOEQASIUEÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC; AOOQNACHER


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

/SHEQÃ&#x2DC;SHAMÃ&#x2DC;SHIR Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;GAOÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;bOQNLIREcÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;bQEAKISXcÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;CNUEQEDÃ&#x2DC;4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;QEAKÃ&#x2DC; DAMGEQÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; VEKKÃ&#x2DC; IMSEMSINMEDÃ&#x2DC; IMISIASIUERÃ&#x2DC; VIKKÃ&#x2DC; QELAIMÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; bOQNLIREcÃ&#x2DC; SHAMÃ&#x2DC; bQEAKISXcÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SNNÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; $EROISEÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; QAMGEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMSEQGNUEQMLEMSAK Ã&#x2DC; GNUEQMLEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; MNM GNUEQMLEMSAKÃ&#x2DC;ACSINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMISIASIUER Ã&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; EDTCASINMAKÃ&#x2DC; QEFNQLRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RXRSELRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CTQQICTKAÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;ILOQNUEÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; NUEQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KARSÃ&#x2DC; DECADE Ã&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;`LIWEDÃ&#x2DC;LERRAGEaÃ&#x2DC;RCEMAQINÃ&#x2DC;HNOEÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; RECTQEÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ONRISIUEÃ&#x2DC;FTSTQEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHIRÃ&#x2DC;TMIPTEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC; RTBÈ«ECSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; È«TWSAONREDÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; CNMSIMTIMGÃ&#x2DC; DIRPTIESÃ&#x2DC; and widespread concern about its current RISTASINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;FTSTQEÃ&#x2DC;RTRSAIMABIKISXÃ&#x2DC; )MÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; FQALEVNQJ Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; LAIMÃ&#x2DC; policy recommendationsÃ&#x2DC;AQE Ã&#x2DC; 4HEQEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;GQEASÃ&#x2DC;NOONQSTMISXÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; RECSNQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; VNQJÃ&#x2DC; SNGESHEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; OQNLNSEÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;EMHAMCIMGÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;RXRSELRÃ&#x2DC;3ONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;RCHNNKRÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; OKAXÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CQTCIAKÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; OQEUEMSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; DIREARERÃ&#x2DC; !SÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; ONIMS Ã&#x2DC; VEÃ&#x2DC; MEEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IDEMSIFXÃ&#x2DC; VHASÃ&#x2DC; JIMDÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; RSQASEGIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KAQGE RCAKEÃ&#x2DC; IMISIASIUERÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; MEEDEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNLNSEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC;IMUNKUED Around a third of European countries are MNVÃ&#x2DC;EMGAGEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;MASINMAKÃ&#x2DC;QEFNQLRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;DEBASERÃ&#x2DC; DIQECSKXÃ&#x2DC;KIMJEDÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;OQACSICEDÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC; !RÃ&#x2DC;VEÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;REEMÃ&#x2DC;RNÃ&#x2DC;FAQ Ã&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;CNTMSQIERÃ&#x2DC;NOSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;VAXRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;DEÃ&#x153;MIMGÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; KEAQMIMGÃ&#x2DC; NTSCNLERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; ASÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMCEÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;MASINMAKÃ&#x2DC; AILRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; KEAQMIMGÃ&#x2DC; NTSCNLERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MNSÃ&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; CKEAQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; CTSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIRSIMGTIRHIMGÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;SHELÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSÃ&#x2DC; "AREDÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; SHAS Ã&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IDEAÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; DESEQLIMEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; RSAMDAQDR Ã&#x2DC; KEAQMIMGÃ&#x2DC; DNLAIMR Ã&#x2DC; KEAQMIMGÃ&#x2DC; NTSCNLERÃ&#x2DC; ACCNQDIMGÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; %TQNOEAMÃ&#x2DC;1TAKIÃ&#x153;CASINMÃ&#x2DC;&QALEVNQJ Ã&#x2DC;OQNUIDEÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; NBÈ«ECSIUE Ã&#x2DC; ADAOSABKEÃ&#x2DC; FQALEVNQJÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; DEUEKNOIMGÃ&#x2DC; MASINMAKÃ&#x2DC; CTQQICTKAÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC;RSQNMGÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOKELEMSÃ&#x2DC; RSAMDAQDÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; BAREDÃ&#x2DC; PTAKISXÃ&#x2DC; CTQQICTKAÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;%5Ã&#x2DC;KEUEK Ã&#x2DC; )MISIAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; REQUICEÃ&#x2DC; SQAIMIMGFTQSHEQÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; MEEDEDÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; ISÃ&#x2DC; RHNTKDÃ&#x2DC; OQNOEQKXÃ&#x2DC; ADDQERRÃ&#x2DC; OEDAGNGICAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; DIDACSICAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSR Ã&#x2DC; RNCIAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;

CTKSTQAKÃ&#x2DC;RHIÃ R Ã&#x2DC;HEKOÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EMHAMCEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; EWOEQIEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RSTDEMSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMREPTEMSKXÃ&#x2DC;CNMSQIBTSEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; OHXRICAKKXÃ&#x2DC; EDTCASEDÃ&#x2DC; OEQRNMRÃ&#x2DC; &NQÃ&#x2DC; SHIRÃ&#x2DC; QEARNMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; HAQLNMIYASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; CNMSIMTIMGÃ&#x2DC; OQNFERRINMAKÃ&#x2DC; DEUEKNOLEMSÃ&#x2DC; #0$ Ã&#x2DC; CNTQRERÃ&#x2DC; AQNTMDÃ&#x2DC;%TQNOEÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;MEEDEDÃ&#x2DC;4HIRÃ&#x2DC;CNNQDIMASINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OQNFERRINMAKÃ&#x2DC;CNTQRERÃ&#x2DC;HARÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;REEMÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;SEQLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;OQNGQALRÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CNTQRER Ã&#x2DC;SHEIQÃ&#x2DC; DTQASINM Ã&#x2DC; AILRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; CNMSEMSRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; NQDEQÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOQNUEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;PTAKISXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SEACHIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KEAQMIMGÃ&#x2DC; OQNCERRER Ã&#x2DC; TODASEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RJIKKRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SEACHEQR Ã&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMSQNDTCEÃ&#x2DC; SHELÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; MEVÃ&#x2DC; SECHMIPTERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;SQEMDRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;LESHNDNKNGXÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;SEACHIMGÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;EDTCASINMÃ&#x2DC;ASÃ&#x2DC;RCHNNK Ã&#x2DC; )MSEQRECSNQAKÃ&#x2DC; CNKKABNQASINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; EKELEMSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RTCCERRFTKÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC;OQNLNSINMÃ&#x2DC;RSQASEGIERÃ&#x2DC;)SÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEQEFNQEÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; IMCKTDEÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RSAJEHNKDEQRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; AÃ&#x2DC; CNMRTKSASINMÃ&#x2DC;OQNCERRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;CNNQDIMASEDÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;NQSRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;OQNLNSEÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CAOISAKIYEÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC; RXMEQGIERÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; NSHEQÃ&#x2DC; OTBKICÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;NQSRÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; QNKEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; KNCAKÃ&#x2DC; EMUIQNMLEMSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; RESSIMGRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; OQNLNSIMGÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISXÃ&#x2DC;IMRIDEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC;NTSRIDEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RCHNNKÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;RSQASEGIC It is important to provide an overview NFÃ&#x2DC; Ã&#x153;MAMCIAKÃ&#x2DC; QERNTQCERÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; ILOKELEMSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LNMISNQÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;NQDEQÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;EMRTQEÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;CQEASINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; RNKIDÃ&#x2DC;BARIRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;ACSINM Ã&#x2DC; !Ã&#x2DC;FQAMSICÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RIMCEQEÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;NQSÃ&#x2DC;SNVAQDRÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; FTMDRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSIUEÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; EDTCASINMÃ&#x2DC; FACIKISIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EPTIOLEMSÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; RCHNNKRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AKRNÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC;EKELEMSÃ&#x2DC;VNQSHÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;LEMSINMED &IMAKKX Ã&#x2DC; 7HIKRSÃ&#x2DC;RNLEÃ&#x2DC;ILOQNUELEMSRÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;GEMDEQÃ&#x2DC; Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; QEKASEDÃ&#x2DC; IMCKTRINMÃ&#x2DC; ONKICIERÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OQACSICERÃ&#x2DC; RTOONQSEDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; CNTMSQIERÃ&#x2DC; BXÃ&#x2DC; RSASEÃ&#x2DC; KEGIRKASINMÃ&#x2DC; CAMÃ&#x2DC; BEÃ&#x2DC; IDEMSIÃ&#x153;ED Ã&#x2DC; BAQQIEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC;EPTAKÃ&#x2DC;OQNUIRINMÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;ACCERRÃ&#x2DC;NOONQSTMISIERÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC; QELAIMÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; RCHNNKÃ&#x2DC; CHIKDQEMÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; XNTMGÃ&#x2DC;OENOKEÃ&#x2DC;VISHÃ&#x2DC;DIRABIKISIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;OAQSICTKAQ Ã&#x2DC; OEQRIRSEMSÃ&#x2DC;BAQQIEQRÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;FTKKÃ&#x2DC;IMCKTRINMÃ&#x2DC;CNLOQIREÃ&#x2DC; IMADEPTASEÃ&#x2DC;IMFQARSQTCSTQE Ã&#x2DC;IMRTÃ&#x17E;CIEMCIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC; RTOOKXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AOOQNOQIASEKXÃ&#x2DC; PTAKIÃ&#x153;EDÃ&#x2DC; SEACHIMGÃ&#x2DC; OEQRNMMEKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RTOONQSÃ&#x2DC;ARRIRSAMSR Ã&#x2DC;RHNQSAGERÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC;ADAOSEDÃ&#x2DC;FACIKISIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EPTIOLEMSÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;VEKKÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC;KEAQMIMGÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SEACHIMGÃ&#x2DC;LASEQIAKR


Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;|Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;-%.3Ă&#x2DC;02/*%#4Ă&#x2DC;0/,)#9Ă&#x2DC;0!0%23Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;

REFERENCES "EMI 3 Ă&#x2DC; &KESCHEQ 4Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; #HQNIMIM $.Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Meaningful experiences in physical education and youth sport: A review of the literatureĂ&#x2DC; 1TERS Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; "QNEJE Ă&#x2DC; 6AM !Ă&#x2DC; $AKFREM Ă&#x2DC; 'Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Physical Education & Sport Education in the European Union:Ă&#x2DC;4HEĂ&#x2DC;.ESHEQKAMDRĂ&#x2DC;)MĂ&#x2DC;+KEIMĂ&#x2DC;'Ă&#x2DC; #%"2Ă&#x2DC; #EMSQEĂ&#x2DC; FNQĂ&#x2DC; %CNMNLICRĂ&#x2DC; AMDĂ&#x2DC; "TRIMERRĂ&#x2DC; 2EREAQCHĂ&#x2DC;AMDĂ&#x2DC;)3#!Ă&#x2DC;)MSEQMASINMAKĂ&#x2DC;3ONQSĂ&#x2DC;AMDĂ&#x2DC; #TKSTQEĂ&#x2DC; !RRNCIASINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; The economic cost of physical inactivityĂ&#x2DC;,NMDNM #NTMCIKĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC; %TQNOE Ă&#x2DC; #NLLISSEEĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC; -IMIRSEQR Ă&#x2DC; 2ECNLLEMDASINMĂ&#x2DC; 2ECĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; 6 of the Committee of Ministers to member states on improving physical education and sport for children and young people in all European countriesĂ&#x2DC;#NTMCIKĂ&#x2DC;NFĂ&#x2DC;%TQNOE Ă&#x2DC;!OQIKĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; 3SQARBNTQG %!#%!%TQXDICEĂ&#x2DC;A Ă&#x2DC;Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe, 2011/12Ă&#x2DC;"QTRREKRĂ&#x2DC;%TQXDICE %!#%!%TQXDICEĂ&#x2DC;B Ă&#x2DC;Key Data on Education in Europe 2012Ă&#x2DC;"QTRREKRĂ&#x2DC;%TQXDICE %!#%!%TQXDICEĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;Physical Education and Sport at School in EuropeĂ&#x2DC;"QTRREKRĂ&#x2DC;%TQXDICEĂ&#x2DC; %50%!Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;Code of ethics and good practice guide for physical educationĂ&#x2DC;%50%! Ă&#x2DC;'HEMS %TQNOEAMĂ&#x2DC;#NLLIRRINM%!#%!%TQXDICEĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice ReportĂ&#x2DC; ,TWELBNTQGĂ&#x2DC; 0TBKICASINMRĂ&#x2DC;/Ă&#x17E;CEĂ&#x2DC;NFĂ&#x2DC;SHEĂ&#x2DC;%TQNOEAMĂ&#x2DC;5MINM %TQNOEAMĂ&#x2DC;#NLLIRRINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Developing the European Dimension in SportĂ&#x2DC; #/- Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x153;MAKĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; !UAIKABKEĂ&#x2DC; ASĂ&#x2DC; HSSO ETQ KEWETQNOAET,EW5QI3EQU,EW5QI3EQU DNTQI#/-&).%.0$& %TQNOEAMĂ&#x2DC; #NLLIRRINMĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the European Union Work Plan for Sport -1 July 2017 - 31 December 2020Ă&#x2DC; %5Ă&#x2DC; 7NQJIMGĂ&#x2DC; 'QNTOĂ&#x2DC; `3ONQSĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; (EAKSHaĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; EU Physical Activity GuidelinesĂ&#x2DC; ;!UAIKABKEĂ&#x2DC; ASĂ&#x2DC; HSSOECETQNOAETRONQSKIBQAQX DNCTLEMSRCET OHXRICAK ACSIUISX GTIDEKIMER ?EMODF

%TQNBAQNLESEQĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; 7AUEĂ&#x2DC; %"Ă&#x2DC; 4.3Ă&#x2DC; NOIMINMĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;RNCIAKĂ&#x2DC; Sport and physical activityĂ&#x2DC;3TQUEXĂ&#x2DC;QEPTERSEDĂ&#x2DC;BXĂ&#x2DC;SHEĂ&#x2DC;%TQNOEAMĂ&#x2DC; #NLLIRRINM Ă&#x2DC; $IQECSNQASE 'EMEQAKĂ&#x2DC; FNQĂ&#x2DC; %DTCASINM Ă&#x2DC;9NTSH Ă&#x2DC;3ONQSĂ&#x2DC;AMDĂ&#x2DC;#TKSTQEĂ&#x2DC;AMDĂ&#x2DC;CN NQDIMASEDĂ&#x2DC; BXĂ&#x2DC; SHEĂ&#x2DC; $IQECSNQASE 'EMEQAKĂ&#x2DC; FNQĂ&#x2DC; #NLLTMICASINM &IRHEQ 2 Ă&#x2DC; 2EONMD Ă&#x2DC; 2-Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; $IMIY Ă&#x2DC; *Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; A PHYSICALLYĂ&#x161; EDUCATEDĂ&#x161; PERSONĂ&#x161; #NMSELONQAQXĂ&#x2DC; )RRTERĂ&#x2DC; IMĂ&#x2DC; 0HXRICAKĂ&#x2DC; %DTCASINMĂ&#x2DC; )MSEQMASINMAKĂ&#x2DC; 0EQROECSIUERĂ&#x2DC; -EXEQĂ&#x2DC; Ă&#x2DC; -EXEQĂ&#x2DC; 3ONQS Ă&#x2DC; -AIMHEAD Ă&#x2DC; (AQDLAM +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; -AQRHAKKĂ&#x2DC; *Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; World-wide survey of the state and status of school physical education, Final ReportĂ&#x2DC; 5MIUEQRISXĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC;-AMCHERSEQ (AQDLAM +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; #NTMCIKĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC; %TQNOEĂ&#x2DC; #NLLISSEEĂ&#x2DC;FNQĂ&#x2DC;SHEĂ&#x2DC;$EUEKNOLEMSĂ&#x2DC;NFĂ&#x2DC;3ONQS Ă&#x2DC; Report on School Physical Education in EuropeĂ&#x2DC;#NTMCIKĂ&#x2DC;NFĂ&#x2DC;%TQNOE Ă&#x2DC;3SQARBNTQG (AQDLAM Ă&#x2DC;+Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;School physical education in Europe â&#x20AC;&#x201C; rhetoric and reality: current and FUTUREĂ&#x161; PERSPECTIVESĂ&#x2DC; )MSEQ§MASINMAKĂ&#x2DC; *NTQMAKĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC; &TMDALEMSAKĂ&#x2DC; AMDĂ&#x2DC; !OOKIEDĂ&#x2DC; +IMERINKNGXĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;^ (AQDLA Ă&#x2DC; +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Current situation and prospects for physical education in the European UnionĂ&#x2DC;$IQECSNQASEĂ&#x2DC;'EMEQAKĂ&#x2DC;)MSEQMAKĂ&#x2DC; 0NKICIERĂ&#x2DC; NFĂ&#x2DC; SHEĂ&#x2DC; 5MINM Ă&#x2DC; 0NKICXĂ&#x2DC; $EOAQSLEMSĂ&#x2DC; 3SQTCSTQAKĂ&#x2DC; AMDĂ&#x2DC; #NHERINMĂ&#x2DC; 0NKICIER Ă&#x2DC; #TKSTQEĂ&#x2DC; AMDĂ&#x2DC;%DTCASINMĂ&#x2DC;)0"#5,4)# (AQDLAM Ă&#x2DC; +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; The situation of physical education in schools: a European perspectiveĂ&#x2DC; (TLAMĂ&#x2DC;LNUELEMS Ă&#x2DC;UNKĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;OOĂ&#x2DC; (IKKLAM #( Ă&#x2DC; 0NMSIFEW -" Ă&#x2DC; #ARSEKKI $- Ă&#x2DC; +HAM .! Ă&#x2DC; 2AIME ," Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; 3CTDDEQ -2 Ă&#x2DC;Ă&#x2DC; $QNKKESSE %3Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;-NNQE 2$Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;7T #4Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;+ALIČŤN Ă&#x2DC; +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;%Ă?ECTSĂ&#x161;OFĂ&#x161;THEĂ&#x161;&)4+IDSĂ&#x161;RANDOMIZEDĂ&#x161; controlled trial on executive control and brain functionĂ&#x2DC;0%$)!42)#3Ă&#x2DC;6NKTLEĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;.TLBEQĂ&#x2DC; Ă&#x2DC;/CSNBEQĂ&#x2DC; (NKYVEG Ă&#x2DC; - Ă&#x2DC; /MNFQE Ă&#x2DC; - Ă&#x2DC; 2EONMD Ă&#x2DC; 2-Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; 3CHETEQ Ă&#x2DC; #Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Physical education and school sport in EuropeĂ&#x2DC; )MSEQMASINMAKĂ&#x2DC; 3ONQSĂ&#x2DC; 3STDIER Ă&#x2DC;UNK Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;OO +KEIM 'Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; (AQDLAM Ă&#x2DC; +Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠducation physique et lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠducation sportive dans lâ&#x20AC;&#x2122;Union europĂŠenneĂ&#x2DC;%DISINMRĂ&#x2DC;2EUTEĂ&#x2DC;%03 Ă&#x2DC;0AQIRĂ&#x2DC; +IQJEBX Ă&#x2DC;-Ă&#x2DC; Ă&#x2DC;6OLUNTEERSĂ&#x161;ANDĂ&#x161;!âER 3CHOOLĂ&#x161; Sports ParticipationĂ&#x2DC;5MOTBKIRHEDĂ&#x2DC;0AOEQĂ&#x2DC; +QELEQ Ă&#x2DC;0 Ă&#x2DC;%KRHATG Ă&#x2DC;# Ă&#x2DC;,ERKIE Ă&#x2DC;% Ă&#x2DC;4NTLBNTQNT Ă&#x2DC; *7 Ă&#x2DC; 0ASSNM Ă&#x2DC; '#Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; 7IKKIALR Ă&#x2DC; *Ă&#x2DC; Ă&#x2DC; Physical activity, leisure-time screen use and depression among children and young


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

adolescentsÃ&#x2DC;*Ã&#x2DC;3CIÃ&#x2DC;-EDÃ&#x2DC;3ONQS -C,EMMAM Ã&#x2DC; .Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 4HNLORNM Ã&#x2DC; * Ã&#x2DC; Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy MakersÃ&#x2DC;5.%3#/Ã&#x2DC;0TBKIRHIMG /MNFQE Ã&#x2DC; - Ã&#x2DC; -AQPTER Ã&#x2DC; ! Ã&#x2DC; -NQEIQ Ã&#x2DC; 2 Ã&#x2DC; (NKYVEG Ã&#x2DC; - Ã&#x2DC; 2EONMD Ã&#x2DC; 2-Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3CHETEQ Ã&#x2DC; #Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Physical education and sport in Europe: From individual reality to collective desirability (Part 1)Ã&#x2DC; )MSEQMASINMAKÃ&#x2DC; *NTQMAKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 0HXRICAKÃ&#x2DC; %DTCASINM Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;  0IIHRE Ã&#x2DC; 5Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 'EQBEQ Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; International #OMPARISONÃ&#x161;OFÃ&#x161;0HYSICALÃ&#x161;%DUCATIONÃ&#x161;#ONCEPTS Ã&#x161; Problems, ProspectsÃ&#x2DC; -EXEQÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; -EXEQÃ&#x2DC; 3ONQS Ã&#x2DC;/WFNQDÃ&#x2DC; 0NMSIFEWÃ&#x2DC; -" Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 3AKIBA Ã&#x2DC; "* Ã&#x2DC; 2AIME Ã&#x2DC; ," Ã&#x2DC; 0ICCHIESSI Ã&#x2DC; $,

Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; (IKKLAM Ã&#x2DC; #(Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;

Exercise improves behavioral, neurocognitive, and scholastic performance in children with ATTENTION DEÃ&#x17E;CITHYPERACTIVITYÃ&#x161; DISORDERÃ&#x2DC; *Ã&#x2DC; 0EDIASQÃ&#x2DC; 2ASEX Ã&#x2DC;*Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;2EUNKTSINMAQXÃ&#x2DC;.EVÃ&#x2DC;3CIEMCEÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;%WEQCIREÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;"QAIM Ã&#x2DC;0AOEQBACJ 2NESEQS Ã&#x2DC; %0Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; -AC$NMAKD Ã&#x2DC; ,#Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; Unpacking the physical literacy concept for K-12 physical education: What should we expect the learner to master?Ã&#x2DC; *NTQMAKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; 3ONQSÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;(EAKSHÃ&#x2DC;3CIEMCE Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; 7HISEHEAD Ã&#x2DC; -Ã&#x2DC; Ã&#x2DC; QESQIEUEDÃ&#x2DC; FQNLÃ&#x2DC; HSSOR VVVOHXRICAK KISEQACXNQGTJ 7NQKDÃ&#x2DC; (EAKSHÃ&#x2DC; /QGAMIYASINMÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; Global Recommendations on Physical Activity for Health Ã&#x2DC;)3".Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;3VISYEQKAMD


Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

12

COMPARATIVE APPROACH ON SPORTS FOR MENTAL HEALTH AND SPORTS FOR PHYSICAL OR INTELLECTUAL DISABILITIES AUTHORS: Moira Kobse, Masters degree in Organisation and management of social activities, professional worker Simona Litviniene, Msc in Social Pedagogy, Project coordinator Andrej Arko, Rijeka Tatjana UdoviĹ, Rijeka Melike EÆ&#x2C6;dur, Sporium

INTRODUCTION 3ONQSÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; HAUEÃ&#x2DC; BEEMÃ&#x2DC; QECNGMIYEDÃ&#x2DC; ARÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; CASAKXRSÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; BNSHÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; UAQIESXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RHNVCARERÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RXMEQGXÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; RONQSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUISXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; CKEAQKXÃ&#x2DC; RHNVIMGÃ&#x2DC; SHASÃ&#x2DC; SHEQEÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; CNMMECSINMÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC; SHNREÃ&#x2DC; SVNÃ&#x2DC; 4HEREÃ&#x2DC; RSTDIERÃ&#x2DC; CNMÃ&#x153;QLÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; DIQECSÃ&#x2DC; AMDNQÃ&#x2DC; IMDIQECSÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RONQSRÃ&#x2DC;NMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;VEKK BEIMG 7HIKRSÃ&#x2DC;SHEREÃ&#x2DC;Ã&#x153;MDIMGRÃ&#x2DC;TMDEQOIMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;RONQSR Ã&#x2DC;ISÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;ILONQSAMSÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;FTSTQEÃ&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC;LNQEÃ&#x2DC;DESAIKEDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;CNMSQNKKEDÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC;VIKKÃ&#x2DC; RSIKKÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;CAQQIEDÃ&#x2DC;NTSÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;Ã&#x153;MDÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ONSEMSIAKÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;ONOTKASINM

4HEÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC; OAOEQÃ&#x2DC; AILEDÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; CNLOAQEÃ&#x2DC; DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;AOOQNACHERÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RSTDIER Ã&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;KEADÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;AÃ&#x2DC; bCNKKECSIUEcÃ&#x2DC;ACSINMÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;LAXÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC;SQACJEDÃ&#x2DC;DNVMÃ&#x2DC;BXÃ&#x2DC; RNCIESIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;GEMEQAK

STATEMENT OF THE PROBLEM 4HEÃ&#x2DC;ONKICXÃ&#x2DC;OAOEQÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;ADDQERRIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ILOACSÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC; RONQSÃ&#x2DC;AMDNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;ACSIUISIERÃ&#x2DC;0! Ã&#x2DC;NMÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMSEKKECSTAKÃ&#x2DC;DIRABIKISIERÃ&#x2DC;4HEÃ&#x2DC;FNCTRÃ&#x2DC; has been set on the comparative approach SHQNTGH dÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; PTERSINMÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; HEAKSHLEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; CNLBIMASINMÃ&#x2DC; VISHÃ&#x2DC; OHXRICAKÃ&#x2DC; ACSIUASINM dÃ&#x2DC; NUEQUIEVÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;ACCERRIBKEÃ&#x2DC;RSTDIERÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;Ã&#x153;EKD


ØØØ|ØØØ-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØ

4HEØ OQEKILIMAQXØ QEREAQCHØ RHNVEDØ SHEØ DIROEQRINMØ NFØ DIÛEQEMSØ UIEVRØ NMØ BEMEÜSRØ NFØ RONQSRØ 4HEØ ONKICXØ OAOEQØ SHEQEFNQEØ DQAVRØ CNMCKTRINMRØ BXØ CNLOAQIMGØ SHEØ EWIRSIMGØ OQNFERRINMAKKXØ RTOONQSEDØ JMNVKEDGEØ AMDØ KISEQASTQEØNM Ø4HEØ0RXCHNOASHNKNGXØNFØLEMSAKØHEAKSHØIMØKASEØ LNDEQMISX Ø !RRNCIASINMØ BESVEEMØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ VISHØ OHXRICAKØAMDØLEMSAKØHEAKSH Ø "EMEÜSRØ NFØ RONQSROHXRICAKØ ACSIUISIERØ FNQØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ AMDØ OHXRICAKØNQØIMSEKKECSTAKØDIRABIKISIERØ Ø3NCIAKØIMCKTRINMØAMDØRONQSRØ 4HIRØ OAOEQØ QEÝECSRØ SHEØ CNLLNMØ EÛNQSØ NFØ Ø OAQSMEQØ NQGAMIRASINMRØ #QNASIA Ø ,ISHTAMIA Ø 3KNUEMIAØ AMDØ 4TQJEX Ø BQIMGIMGØ SNGESHEQØ DIÛEQEMSØ QEREAQCHEQRØ AMDØ QEÝECSIMGØ SHEIQØ NVMØ OQNFERRINMAKØ UIEVRØ AMDØ EWOEQIEMCEØ TONMØ SHEØ RTBȫECSØNFØSHEØONKICXØOAOEQØ

OAOEQØISØLAIMKXØQEFEQRØSNØSHEØHEAKSHØAMDØLEDICAKØ RECSNQØ 7ISHIMØ SHEØ RCNOEØ NFØ DIÛEQEMSØ RSTDIERØ AMDØRHNVCARERØNFØSHIRØONKICXØOAOEQ ØISØAOOEAQRØ ARØ AØ LAȫNQØ FACSNQØ TMDEQKXIMGØ SHEØ BEMEÜSRØ NFØ RONQSRØ AMDØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ $EAKIMGØ VISHØ LEMSAKØHEAKSHØAMDØSHEØCHAKKEMGERØISØBQIMGRØFNQØ ÜMDIMGØ SHEØ BERSØ ONRRIBKEØ RNKTSINM Ø OQEUEMSINMØ REELRØ SNØ BEØ ASØ SHEØ RSAJEØ NFØ CNMCQESEØ ACSINMRØ IMØRNCIESXØ-AMXØRSTDIERØCNMÜQLØSHEØBEMEÜSRØNFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ AMDØ AQEØ IMEUISABKXØ CNMMECSEDØ VISHØ OQEUEMSINMØ !RØ SHEØ OQEUEMSINMØ ISREKFØ IRØ PTISEØ AØ GEMEQAKØ SEQL Ø ISØ IRØ ILONQSAMSØ BECATREØ ILOQNUELEMSRØNFØLEMSAKØHEAKSHØIMØRNCIESXØAQEØ SNØBEØCNMRIDEQEDØARØAØCNKKECSIUEØACSINM ØBQIMGIMGØ SNGESHEQØ GNUEQMLEMSR Ø BTRIMERRØ RECSNQ Ø EDTCASINM Ø KABNTQØ ȫTRSICEØ AMDØ NSHEQØ 7(/ Ø Ø

BASIC DEFINITIONS

4HEØ OQEREMSØ AQSICKEØ TREDØ AMDØ CNLBIMEDØ RNCIAKØRCIEMCEØQEREAQCHØAOOQNACHERLESHNDRØSNØ ERSABKIRHØAØSHNQNTGHØJMNVKEDGEØBAREØAMDØLAOØ EWIRSIMG Ø QECEMSØ AMDØ LNRSØ ILONQSAMSØ ÜMDIMGRØ IMØ SEQLRØ NFØ SHEØ RTBȫECSØ 4HEØ LESHNDRØ AMDØ AOOQNACHERØLAIMKXØTREDØVEQEØ

Mental health 7NQKDØ HEAKSHØ NQGAMIYASINMØ ILBEDDEDØ SHEØ SEQLØ LEMSAKØ HEAKSHØ IMØ SHEØ NUEQAKKØ DEÜMISINMØ NFØ HEAKSH Ø QECNGMIYIMGØ ISØ ARØ AMØ IMSEGQAKØ OAQSØ NFØ HEAKSHØ IMØ GEMEQAKØ )SRØ DEÜMISINMØ ARØ AØ RSASEØ NFØ VEKK BEIMGØ RTLLAQIYERØ SHEØ EÛNQSØ NFØ EACHØ IMDIUIDTAKØSNØBEØABKEØSNØQEAKIYEØHIRØNQØHEQØNVMØ ABIKISIER ØCNOEØVISHØSHEØMNQLAKØRSQERRERØNFØKIFE Ø VNQJØ OQNDTCSIUEKXØ AMDØ FQTISFTKKX Ø AMDØ LAJEØ AØ CNMSQIBTSINMØ SNØ HIRØ NQØ HEQØ CNLLTMISXØ 7(/Ø 

METHODS/PROCEDURE/ APPROACH

dØ #NLOAQASIUEØ LESHNDØ CNLBIMIMGØ RSTDIER ØQEREAQCHERØAMDØOQNFERRINMAKØAQSICKER dØ 3XMSHERIRØ NFØ GEMEQAKØ ÜMDIMGRØ SHASØ ADDQERRØSHEØQEREAQCHØSNOIC dØ #NLBIMIMGØPTAKISASIUEØAMDØPTAMSISASIUEØ DASAØSNØADDQERRØSHEØQEREAQCHØSNOICØ

Sport 3ONQSØ ARØ AØ SEQLØ QEFEQRØ SNØ 3ONQSØ IMØ "QISIRHØ %MGKIRHØ NQØ RONQSRØ IMØ !LEQICAMØ %MGKIRHØ ISØ IMCKTDERØ AKKØ FNQLRØ NFØ CNLOESISIUEØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ NQØ GALERØ VHICH Ø SHQNTGHØ CARTAKØ NQØ NQGAMIYEDØ OAQSICIOASINM Ø AILØ SNØ TRE Ø LAIMSAIMØ NQØ ILOQNUEØ OHXRICAKØ ABIKISXØ AMDØ RJIKKRØ VHIKEØ OQNUIDIMGØ EMȫNXLEMSØ SNØ OAQSICIOAMSR Ø AMDØ IMØ RNLEØ CARER Ø EMSEQSAIMLEMSØ FNQØ ROECSASNQRØ 7IJIOEDIA Ø )MØ SHIRØ ONKICXØ OAOEQ Ø SHEØ SEQLØ bRONQScØ IRØ TREDØ SNGESHEQØ VISHØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ 0! Ø AMDØ EWEQCIREØ ARØ RTBCASEGNQXØ NFØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ SHASØ IRØ OKAMMED Ø RSQTCSTQED Ø QEOESISIUE Ø and aims to improve or maintain one or more CNLONMEMSRØNFØOHXRICAKØÜSMERRØ7(/ Ø 

Prevention 4HIRØGEMEQAKØSEQLØAOOEAQRØIMØLAMXØDIÛEQEMSØ RESSIMGRØNFØISRØTREØ)MØSHEØRCNOEØNFØSHIRØONKICXØ

REVIEW OF THE LITERATURE The Psychopathology of mental health in late modernity. Association between physical activity, physical and mental health. (EAKSHØ IRØ DEÜMEDØ ARØ AØ GEMEQAKØ UAKTEØ SHASØ EMRTQERØ OQNDTCSIUEØ AMDØ PTAKISXØ KIFEØ FNQØ EUEQXØ IMDIUIDTAKØ AMDØ CNLLTMISXØ )SØ QEOQEREMSRØ ORXCHNOHXRICAKØ AMDØ RNCIAKØ VEKK BEIMG Ø RIMCEØ ISØ IRØ RIGMIÜCAMSKXØ IMÝTEMCEDØ BXØ ECNMNLICØ AMDØ RNCIAKØ FACSNQRØ 4HEØ DXMALICØ BAKAMCEØ NFØ SHEØ


Ø-%.3Ø02/*%#4Ø0/,)#9Ø0!0%23ØØØ|ØØØ

BNDXaR Ø LEMSAK Ø ELNSINMAKØ AMDØ RNCIAKØ CNMSEMSRØ IMØ AMØ IMDIUIDTAKØ IRØ QEÝECSEDØ IMØ ISRØ ADAOSIUEØ ABIKISXØ IMØ SHEØ EMUIQNMLEMSØ AMDØ IMØ OEQFNQLIMGØ AKK ØKIFEØFTMCSINMRØ(EAKSHØIRØSHEQEFNQEØMNSØNMKXØ DERCQIBEDØARØSHEØABREMCEØNFØDIREARE ØBTSØAKRNØ ARØ VEKK BEIMG Ø RASIRFACSINM Ø RTCCERRFTKØ CNOIMGØ VISHØ OQNBKELR Ø EÛECSIUEØ OQNBKEL RNKUIMGØ AMDØ IMCKTRIUEØVEKFAQEØ7(/ Ø )MØADDISINMØSNØOHXRICAKØHEAKSH ØLEMSAKØHEAKSHØ IRØ ILONQSAMSØ FNQØ HTLAMØ DEUEKNOLEMSØ AMDØ KIFEØ 6AQINTRØ RSTDIERØ CNMÜQLØ SHEØ ILONQSAMCEØ NFØ GNNDØ LEMSAKØ HEAKSHØ AMDØ FTMCSINMIMGØ ARØ VEKKØ ARØ SHEØ ABREMCEØ NFØ OASHNKNGIERØ IMØ DESEQLIMIMGØ SHEØPTAKISXØNFØKIFE ØCNGMISIUEØCAOACISIER ØOHXRICAKØ HEAKSHØ AMDØ RNCIAKØ OQNDTCSIUISXØ (TOOEQS Ø Ø ,IMKEXØ Ø *NREOH Ø Ø $AUXDNU Ø 3SEVAQS Ø 2ISCHIEØ Ø #HATDIET Ø Ø IMØ +NɃEKȫ Ø Ø 4HEØ DESEQINQASINMØ NFØ LEMSAKØ HEAKSHØ GEMEQASERØ LEMSAKØDIRNQDEQR ØVHICH ØKIJEØRNLASICØIKKMERRER Ø IMUNKUEØDAIKXØDIÞCTKSIERØAMDØDIRSQERR 0QEREQUASINMØ AMDØ NQØ LAIMSAIMIMGØ OHXRICAKØ LEMSAKØHEAKSHØIRØARRNCIASEDØVISHØSHEØIMDIUIDTAKaRØ VAXØ NFØ KIFE Ø CNLOKIAMCEØ VISHØ HIRHEQØ OHXRICAKØ MEEDR ØELNSINMAKØAROIQASINMRØAMDØRNCIN CTKSTQAKØ UAKTERØ /MEØ NFØ SHEØ LNRSØ EÛECSIUEØ LESHNDRØ SNØ EMHAMCEØVEKK BEIMGØIRØSHQNTGHØOHXRICAKØACSIUISXØ 0! Ø4HEQEØIRØIMCQEARIMGØEUIDEMCEØSHASØRSQAIGHSØ OHXRICAKØ IMACSIUISXØ AMDØ REDEMSAQXØ KIFERSXKERØ AQEØ AØ DIQECSØ CATREØ NFØ LAMXØ CHQNMICØ DIREARERØ /MØ SHEØ NSHEQØ HAMD Ø MTLEQNTRØ RSTDIERØ ROEAJØ NFØ SHEØ ONRISIUEØ EÛECSRØ NFØ QEGTKAQØ EWEQCIREØ FNQØ SHEØOQEUEMSINMØAMDØSQEASLEMSØNFØLESABNKICØAMDØ LEMSAKØDIRNQDEQR ØVHICHØAQEØNàEMØIMDTCEDØBXØSHEØ CHQNMICØ RSQERRØ NFØ ONRSLNDEQMØ KIFERSXKEØ 4HEREØ ONRISIUEØEÛECSRØAQE ØNMØSHEØNMEØHAMD ØSHEØQERTKSØ NFØ CEMSQAKØ METQNEMDNCQIMEØ EÛECSRØ NFØ EWEQCIRE Ø VHICHØHEKOØSNØQEDTCEØRSQERRØREMRISIUISXØAMD ØNMØ SHEØ NSHEQØ HAMD Ø OEQIOHEQAKØ LESABNKICØ EÛECSRØ IMCQEAREØIMØIMRTKIMØREMRISIUISX Ø4HEØADNOSINMØNFØ KIFEKNMGØQEGTKAQØ0!ØSHEQEFNQEØIRØBNSHØOQEUEMSIUEØ AMDØ SHEQAOETSIC Ø VHICHØ IMØ STQMØ ILOQNUERØ SHEØ PTAKISXØ NFØ KIFEØ 4HEØ ILONQSAMSØ FACSNQRØ AQEØ SHEØ SXOE Ø ALNTMSØ AMDØ IMSEMRISXØ NFØ 0!Ø SHASØ AQEØ DEOEMDEMSØNMØSHEØIMDIUIDTAKaRØHEAKSH ØCAOACISX Ø DERIQERØ AMDØ GNAKRØ !DUAMSAGENTRØ EÛECSRØ HAUEØ BEEMØRHNVMØSNØELEQGEØSHQNTGHØIMUNKUELEMSØIMØ LNDEQASEØ AEQNBICØ ACSIUISIER Ø VHIKEØ SHEØ EÛECSRØ NFØEWCERRIUEØIMSEMRISXØCAMØHAUEØMEGASIUEØEÛECSRØ NMØHEAKSH ØRTCHØARØOAQADNWICAKKXØIMCQEAREDØQIRJØ NFØ CAQDIACØ DEASHØ AMDØ IMCQEAREDØ IMȫTQIERØ 0!Ø SHEQEFNQEØOKAXRØAMØILONQSAMSØQNKEØIMØSQEASLEMSØ AMDØDEAKIMGØVISHØLNDERSØSNØLEDITLØFNQLRØNFØ LEMSAKØ HEAKSHØ OQNBKELRØ NQØ LEMSAKØ IKKMERRERØ LNRSKXØ DEOQERRINMØ AMDØ AMWIESX Ø !EQNBICØ EWEQCIREØ SXOICAKKXØ KERREMRØ SHEØ RXLOSNLRØ NFØ AMWIESXØAMDØDEOQERRINMØ-IJîA Ø Ø

2EGTKAQØ RONQSRØ IMUNKUELEMS Ø IMØ ACCNQDAMCEØ VISHØAØQEKASIUEKXØHIGHØKEUEKØNFØOHXRICAKØÜSMERR Ø QEDTCERØSHEØMEGASIUEØEÛECSRØNFØRSQERR ØQEDTCEØ AMWIESX Ø VHIKEØ IMCQEAREØ SHEØ IMDIUIDTAKaRØ LNNDØ AMDØ ABIKISXØ SNØ LNQEØ EÛECSIUEKXØ SACJKEØ SHEØ CATRERØ NFØ AMWIESXØ AMDØ FEEKIMGRØ NFØ DEOQERRINMØ "TQMIJ Ø 0NSNĻMIJØ Ø 3JNĻIĵ Ø Ø 4HNREØ VHNØ OQACSICEØ QEGTKAQKXØ AKRNØ FEEKØ ORXCHNKNGICAKKXØ BESSEQ Ø CNGMISIUEKXØ LNQEØ CAOABKEØ Ø EROECIAKKXØ IMØFQNMSAKØEMFNQCELEMSØFTMCSINMRØ^ØAMDØEWHIBISØ KNVEQØ IMCIDEMCEØ NFØ DEOQERRINMØ AMDØ AMWIESXØ +NɃEKȫ Ø Ø (IGHØ IMSEMRISXØ OHXRICAKØ ACSIUISXØ CAMØ BEØ ADDISINMAKØ SHEQAOXØ IMØ SHEØ NCCTQQEMCEØ NFØ OASHNORXCHNKNGICAKØ DIRNQDEQRØ -IîIGNȫØ ESØ AK Ø Ø AMDØ IRØ ARRNCIASEDØ VISHØ QEDTCEDØ IMSEQOEQRNMAKØ OQNBKELRØ AMDØ AGGQERRIUEØ ACSRØ +NɃEKȫ Ø Ø 0AQSICIOASINMØ IMØ UAQINTRØ RONQSRØ ACSIUISIERØFTQSHEQØCNMSQIBTSERØSNØSHEØVEKK BEIMG Ø QAIRIMGØ SHEØ KEUEKØ NFØ REKF CNMÜDEMCE Ø ELNSINMAKØ OEQCEOSINMØ AMDØ EWOQERRINMØ )MCQEARIMGØ 0!Ø EMHAMCERØ OEQCEOSINMØ NFØ CNLOESEMCEØ AMDØ LAXØ BEØ TREFTKØ SNØ DEUEKNOØ GEMEQAKØ REKF ERSEELØ IMØ ADNKERCEMSRØ 4HEØ QERTKSRØ NFØ SHEØ QEREAQCHØ AKRNØ RHNVEDØSHASØKEIRTQEØACSIUISXØIRØARRNCIASEDØEUEMØ VISHØ AØ KNVEQØ OQEUAKEMCEØ NFØ LEMSAKØ DIRNQDEQR Ø EROECIAKKXØ LNNDØ DIRNQDEQRØ AMDØ AMWIESX Ø VHIKEØ LEMSAKØ HEAKSHØ ILOQNUELEMSØ HARØ AKRNØ BEEMØ DNCTLEMSEDØ+NɃEKȫ Ø 4HEØ FTMCSINMIMGØ NFØ OENOKEØ VISHØ LEMSAKØ DIRNQDEQRØ DNERØ MNSØ DEOEMDØ RNKEKXØ NMØ DIREAREØ RXLOSNLASNKNGX Ø BTSØ AKRNØ NMØ SHEIQØ ACSIUEØ OAQSICIOASINMØ AMDØ FTKÜKLEMSØ NFØ KIFEØ QNKERØ AMDØ SARJRØ -AMXØ FTMCSINMAKØ ABIKISIER Ø CNGMISIUEØ FTMCSINMRØAMDØRXLOSNLRØCAMØBEØIMÝTEMCEDØBXØAØ QEGTKAQ ØOEQRNMAKIYED ØIMUNKUELEMSØIMØ0!Ø3EUEQAKØ RSTDIER Ø BACJEDØ TOØ VISHØ EUIDEMCEØ NFØ ADUEQREØ EÛECSRØ NFØ DQTGRØ SHASØ QERSQICSØ LNSNQØ ACSIUISXØ AMDØEKEUASEDØOHXRICAKØVEKK BEIMG ØROEAJØNFØSHEØ ONRISIUEØEÛECSRØNFØ0!ØNMØSHEØBQAIMØRSQTCSTQEØAMDØ FTMCSINMIMG Ø HEAKSHØ AMDØ VEKK BEIMGØ NFØ OENOKEØ VISHØLEMSAKØDIRNQDEQRØìUAB Ø )MØ SHEØ CNMSEWSØ NFØ LEMSAKØ HEAKSH Ø RONQSRØ AMDØ 0!Ø HAUEØ SHEØ ONSEMSIAKØ SNØ DEUEKNOØ RNCIAKØ CNMSACSR Ø REKF ERSEELØ AMDØ FTSTQEØ OKAMMIMGØ %OIDELINKNGICAKØ RSTDIERØ OQNUEØ SHASØ 0!Ø CAMØ HAUEØAØONRISIUEØEÛECSØNMØLEMSAKØHEAKSH ØVHIKEØ SHEQAOETSICØ EÛECSRØ NMØ SHEØ CKIMICAKØ AMDØ MNM CKIMICAKØ ONOTKASINMØ HAUEØ BEEMØ DELNMRSQASEDØ 3NLEØRSTDIERØEUEMØARRNCIASEDØSHEØ0!ØVISHØSHEØ ONRRIBIKISXØ NFØ DEUEKNOIMGØ LEMSAKØ OASHNKNGIERØ $EROISEØSHEREØRSTDIER ØSHEØEWACSØLECHAMIRLØNFØ SHEØ IMÝTEMCEØ NFØ 0!Ø NMØ LEMSAKØ HEAKSHØ HARØ MNSØ XESØBEEMØOQNUEDØ+NɃEKȫ Ø Ø)MØAMXØCARE ØAØ VEKK ORXCHN OHXRICAKKXØ OQEOAQEDØ IMDIUIDTAKØ IRØ LTCHØ LNQEØ PTAKIÜEDØ SNØ NUEQCNLEØ SHEØ RSQERRØ FACSNQRØDTQIMGØSHEØBINGQAOHICAKØCNTQREØAMDØSHTRØ


Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;|Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;-%.3Ã&#x2DC;02/*%#4Ã&#x2DC;0/,)#9Ã&#x2DC;0!0%23Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;Ã&#x2DC;

LAIMSAIMÃ&#x2DC;HIRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;HEQÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;LEMSAK !Ã&#x2DC; UEQXÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; AROECSÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; CNMSELONQAQXÃ&#x2DC; TMDEQRSAMDIMGÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; AKKÃ&#x2DC; ONRISIUEÃ&#x2DC; EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; FTMCSINMRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;PTERSINMÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IMCKTRINMÃ&#x2DC; &IQRSKX Ã&#x2DC;DEÃ&#x153;MISINMRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EWOKAMASINMRÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;SEQLRÃ&#x2DC; RTCHÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSH Ã&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;IMSEKKECSTAKÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; AQEÃ&#x2DC; AMÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; FACSNQÃ&#x2DC; VHEMÃ&#x2DC; NBREQUIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;QNKEÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;RONQSÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KASSEQÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;EUEMÃ&#x2DC; LNQEÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; CNLOAQASIUEÃ&#x2DC; NUEQUIEVÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC; AKK Ã&#x2DC;LIMDÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC;RSASE Ã&#x2DC;IRÃ&#x2DC;SHEQEFNQEÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC; NBREQUEDÃ&#x2DC;AKRNÃ&#x2DC;VISHIMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;RNCIESAKÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RCIEMSIÃ&#x153;CÃ&#x2DC; QECNGMISINMÃ&#x2DC;AMDNQÃ&#x2DC;CNMREMRTRÃ&#x2DC;ABNTSÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;GEMEQAKÃ&#x2DC; SEQLIMNKNGXÃ&#x2DC; #NMCEOSTAKIYIMGÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; HEAKSHÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; IMÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; FNCTRÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; LAMXÃ&#x2DC; QEREAQCHER Ã&#x2DC;UAQINTRÃ&#x2DC;ATSHNQRÃ&#x2DC;AQEÃ&#x2DC;VAQMIMGÃ&#x2DC;SNÃ&#x2DC;BEÃ&#x2DC; CATSINTRÃ&#x2DC;VHEMÃ&#x2DC;TRIMGÃ&#x2DC;SEQLRÃ&#x2DC;LEMSAK Ã&#x2DC;IKKMERRÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC; REUEQEÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; EMDTQIMG Ã&#x2DC; LEMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; BECATREÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KABEKKIMGÃ&#x2DC;EÃ&#x203A;ECSRÃ&#x2DC;SHASÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;KASSEQÃ&#x2DC;CAMÃ&#x2DC;HAUEÃ&#x2DC; NMÃ&#x2DC;IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC;#AQKERRÃ&#x2DC;Ã&#x2DC;$NTGKAR Ã&#x2DC; Ã&#x2DC;)MÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC; ONKICXÃ&#x2DC;OAOEQÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;OAQSMEQRHIOÃ&#x2DC;SHEQEFNQEÃ&#x2DC;DNERÃ&#x2DC;MNSÃ&#x2DC; DEÃ&#x153;MEÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; bRSAGEcÃ&#x2DC; NQÃ&#x2DC; EUEMÃ&#x2DC; bRCAKEcÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; EACHÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC;LEMSAKÃ&#x2DC;HEAKSHÃ&#x2DC;OQNBKELRÃ&#x2DC;ARÃ&#x2DC;bLNQEcÃ&#x2DC;NQÃ&#x2DC;bKERRcÃ&#x2DC; ILONQSAMSÃ&#x2DC; (NVEUEQ Ã&#x2DC; AÃ&#x2DC; GEMEQAKÃ&#x2DC; DIRSIMCSINMÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; QEOQEREMSEDÃ&#x2DC;IMÃ&#x2DC;SEQLRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;JMNVIMGÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMCEÃ&#x2DC; BESVEEMÃ&#x2DC;:UEYAÃ&#x2DC;3NÉ&#x192;ISÈ«E Ã&#x2DC; dÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; IKKMERRÃ&#x2DC; VISHNTSÃ&#x2DC; LIMDÃ&#x2DC; ILOAIQLEMSRÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; ABIKISXÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMDEOEMDEMSÃ&#x2DC; KIUIMGÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; HAUIMGÃ&#x2DC; CNMSQNKÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; IKKMERRERÃ&#x2DC; KIJEÃ&#x2DC; DEOQERRINM Ã&#x2DC; AMWIESX Ã&#x2DC; RCHIYNOHQEMIAÃ&#x2DC; Ã&#x2DC; IMDIUIDTAKRÃ&#x2DC; LAXÃ&#x2DC; RTÃ&#x203A;EQÃ&#x2DC;FQNLÃ&#x2DC;DIÃ&#x203A;EQEMSÃ&#x2DC;KEUEKRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;IS dÃ&#x2DC; -EMSAKÃ&#x2DC; DIRNQDEQRÃ&#x2DC; SHEÃ&#x2DC; SEQLÃ&#x2DC; QEFEQRÃ&#x2DC; SNÃ&#x2DC; LIMDÃ&#x2DC; ILOAIQLEMS Ã&#x2DC;DIÃ&#x17E;CTKSIERÃ&#x2DC;VISHIMÃ&#x2DC;SHEÃ&#x2DC;ROECSQTLÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC; IMSEKKECSTAKÃ&#x2DC; LAKFTMCSINMIMGÃ&#x2DC; ^Ã&#x2DC; OQNCERRERÃ&#x2DC; NFÃ&#x2DC;KEAQMIMG Ã&#x2DC;LNSNQICÃ&#x2DC;AMDÃ&#x2DC;RNCIAKÃ&#x2DC;CAOACISX Another interesting perspective is the CNLOAQIRNMÃ&#x2DC;BESVEEMÃ&#x2DC;BEMEÃ&#x153;SRÃ&#x2DC;NFÃ&#x2DC;0!Ã&#x2DC;FNQÃ&#x2DC;OHXRICAKÃ&#x2DC; AMDÃ&#x2DC; IMSEKKECSTAKÃ&#x2DC; DIRABIKISXÃ&#x2DC; 4HEÃ&#x2DC; CNMMECSIUISXÃ&#x2DC; IRÃ&#x2DC; CQTCIAKÃ&#x2DC; FNQÃ&#x2DC;