__MAIN_TEXT__

Page 1

Č. 1_ Prosinec 2012 www.innovage-project.eu

OBSAH

Vítejte v projektu INNOVAge!

Vítejte v projektu INNOVAge_1

Aktuální demografické trendy, tedy především stárnutí populace, si vyžadují inovativní politický přístup. Projekt INNOVAge se zaměřuje na problematiku stárnutí jako součást celkové strategie vzájemně se ovlivňujících inovačních politik na jedné straně a regionální konkurenceschopnosti na straně druhé. Konkrétně se zaměřuje na příležitosti, které skýtají dva důležité koncepty – stárnutí (ageing) a ekologicky nezávislý/samostatný život (eco-independent living). Navzdory obrovskému potenciálu konceptů nezávislého/samostaného života a uplatňování eko-inovativních řešení je jejich rozsah implementace stále omezený, což se, na základě zkušeností politiků, odráží i v koordinaci příslušných politik a výzkumných programů. V této souvislosti spojilo 14 evropských regionů své síly za účelem posílení vazeb mezi těmito aktéry a posílení integrace politik týkajících se ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů.

O projektu INNOVAGE_2 Kdo jsme_3 Aktuální události_4 Další kroky_8 Slovníček projektu INNOVAGE_9 KONTAKT_10

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.


2 www.innovage-project.eu

O PROJEKTU INNOVAGE Projekt INNOVAge je podporován z programu INTERREG IVC. Vedoucím partnerem je region Marche (Itálie). Cílem projektu INNOVAge je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Tyto politiky se zaměřují na pomoc seniorům žít déle nezávisle/ samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), na zvýšení míry jejich samostatnosti a také na podporu asistečních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

Hlavní cíle projektu •

Poskytnout metodiku a nástroje, které usnadní regionálním politikům zavádět, efektivně řídit a kontrolovat multidisciplinární/ multisektorální/integrované strategie.

Čelit problémům v zavádění ekologicky nezávislého/samostatného života zlepšením modelů řízení prostřednictvím nových a účinějších způsobů.

Zvýšit inovační aktivitu ve všech oblastech souvisejících s problematikou stárnutí v kombinaci se zvyšováním účinnosti působení finančních zdrojů a překonáváním společných bariér, které se v evropských regionech vyskytují.

Hlavní aktivity projektu: •

Příklady dobré praxe (Good practices): identifikace a analýza úspěšných inovativních klastrů, rozvojových politik na podporu rozvoje klastrů a koordinace lokálních strategických partnerství.

Klastrování (Clustering): vytvoření evropské sítě firem, přidružených institucí z veřejného, soukromého a výzkumného sektoru a koncových uživatelů (end users) sdílejících podobný zájem o inovační politiku a nezávislý/samostatný život seniorů.

InnoHubs: založení 14 regionálních inovačních kanceláří s cílem rozšířit znalosti a spolupráci mezi relevantními aktéry, kteří působí v oblasti eko-inovací a inteligentního bydlení pro seniory.

Politické strategie: Řešení problematiky stárnutí a vytváření nových politických strategií, které budou schopny přispívat ke zvyšování kvality života seniorů.


3 www.innovage-project.eu

KDO JSME? Sestáváme se z 15 lokálních a regionálních organizací ze 14 evropských zemí, které působí v oblasti podpory inovací zaměřených na seniory. Jsme rozděleni do dvou skupin: poradní skupina (mentoring group) a učící se skupina (learning group), a to v závislosti na zkušenostech a znalostech dané problematiky.

WƌŽũĞĐƚƉĂƌƚŶĞƌƐ Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y León www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl just.eijkman@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundación INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

'ĞŶĞƌĂůƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se


4 www.innovage-project.eu

AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI Setkání partnerů Úvodní setkání (kick off meeting), Ancona (Itálie), květen 2012. První osobní kontakt mezi projektovými partnery. Diskuse hlavních cílů a aktivit projektu, účast na prvním tematickém workshopu a první studijní návštěvě (study visit). 1. setkání partnerů, Grenoble (Francie), září 2012. Toto setkání partnerům umožnilo podělit se o prvotní výsledky a výstupy projektu, a dále pokračovat v plánování a monitoringu. Také se v rámci tohoto setkání konal druhý tematický workshop a studijní návštěva.

Setkání partnerů Prostřednictvím tematických workshopů pracovali partneři na konkrétních společných tématech, zapojovali klíčové inovační aktéry a koncové uživatele. 1. workshop, 15. května 2012, Ancona – diskuse zkušeností z oblasti eko-inovací zaměřených na uživatelsky orientovaná řešení pro zlepšení nezávislého/samostatného života seniorůZaměření se na roli ICT v oblasti nezávislého/samostatného života a zabezpečení domu/domácnosti. Partneři a realizátoři měli možnost diskutovat model tzv. čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix model) a nastínit zástupcům veřejného, soukromého a akademického sektoru “zelená” a uživatelsky orientovaná řešení pro zlepšení nezávislého/ samostatného života seniorů. 2. workshop, 20. září 2012, Grenoble-Služby v domácnostech pro seniory Diskutován byl přístup (a jeho role v průmyslové výrobě) k produkci výrobků, který je zaměřený na kombinaci úspory energií s designem těchto výrobků. Následovala praktická ukázka některých výrobků vztahujících se k nezávislému/samostatnému životu seniorů a k inteligentním domům (smart homes) a také přednášky o sociálních službách v domácnostech pro seniory či o zapojování koncových uživatelů do procesu vývoje výrobků, ale i služeb.


5 www.innovage-project.eu

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY Prostřednictvím studijních návštěv měli partneři a relevantní aktéři působící v oblasti inovací možnost vidět a seznámit s úspěšnými inovačními klastry a centry. 1. studijní návštěva, 16. května 2012, Ancona – i-Live klastr regionu Marche zaměřený na nezávislý/samostatný život a podporu inteligentních eko-technologií Akce se zúčastnilo více než 20 lidí a byla rozdělena do dvou částí:

HomeLab s společnost Indesit Konsorcium HomeLab je založeno na myšlence vytvoření sítě pro rozvoj modelu “otevřených inovací”, který umožňuje firmám, univerzitám a výzkumným organizacím vzájemnou výměnu zkušeností, znalostí a patentů za účelem podpory rozvoje inovací a definování standardů pro komunikaci a interoperabilitu mezi produkty a službami v domácnostech. Hlavním snahou společnosti Indesit je být globálním lídrem v oblasti výroby ekologicky kompatibilních technologických řešení, která lidem poskytnou spolehlivé služby v jejich každodenním životě. Dům Loccioni Leaf Dům Loccioni Leaf je příkladem uhlíkově neutrálního domu, kde je veškerá energie vyráběna z obnovitelných zdrojů bez emisí CO2. Loccioni Leaf je technologicky inovativním domem postaveným v souladu s ochranou životního prostředí. Jedná se de facto o laboratoř, kde je možné testovat nové technologie šetrné k životnímu prostředí, o místo inspirace a dalšího vzdělávání. V domě se nachází 6 využívaných bytů. Za českou stranu se studijní návštěvy zúčastnil zástupce Regionální rozvojové agentury jižních Čech RERA a.s. a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty.


6 www.innovage-project.eu

2. studijní návštěva, 21. – 22. června 2012, Holandsko - TNO Inovace pro život 40 evropských hostů naštívilo organizaci TNO, která představila holandské přístupy k problematice ekologicky nezávislého/ samostatného života a k problematice inteligentních domů. Záměrem studijní návštěvy bylo také přiblížit koncept nezávislého/samostatného života koncovým uživatelům. Organizace TNO se pokusila ukázat model tzv. čyřnásobné šroubovice v praxi: první den ukázkou spolupráce mezi odbornými institucemi, průmyslovým sektorem a zdravotní péčí; druhý den ukázkou zapojení politiků. Sídlo TNO v Hoofddorpu a Woerdenu Návštěva začala prezentací o analýze sociálních nákladů/ přínosů gero-technologie a představením Rosetty, gerotechnologického systému pro pacienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Ze studie TNO vyplývá, že úspory nákladů na pracovní sílu, po zavedení Rosetty, nepřevažují vložené investice. Později měli účastníci studijní návštěvy možnost navštívit ukázkové byty, jejichž zařízení se liší podle životního stylu a typu omezení, resp. onemocnění.

Elderly living Bergweg complex of Stichting Humanitas, Rotterdam Tento komplex se skládá z přibližně 195 bytů pro seniory, pečovatelského zařízení pro pacienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, a také speciálních zařízení denní péče. Město Rotterdam uspořádalo konferenci na téma “Příležitosti asistovaného bydlení a zapracovávání potřeb uživatelů ve fázi plánování a realizace”. Během konference pak byla mezi městem Rotterdam a organizací TNO podepsána smlouva o spolupráci. Za českou stranu se studijní návštěvy zúčastnil zástupce Regionální rozvojové agentury jižních Čech RERA a.s., Krajského úřadu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty.


7 www.innovage-project.eu

3. studijní návštěva, 20. – 21. září 2012, Grenoble - MEDIC@ LPS klastr zaměřený na eko-inovace podporující služby a výrobky v souladu s konceptem nezávislého/samostatného života MEDIC@LPS přivítal 28 členou evropskou delegaci složenou z projektových partnerů a několika klíčových aktérů působících v oblasti inovací. Studijní návštěva byla rozdělená do dvou částí:

The CEA Leti Showroom Leti je francouzská vědecko-technologická instituce, jejíž činnost zasahuje do oblasti energetiky, IT, zdravotní péče, obrany a bezpečnosti. Zaměřuje se na vývoj inovací a technologický transfer směrem k průmyslovým partnerům. Leti se specializuje na nanotechnologie a jejich aplikaci, od bezdrátových zařízení a systémů, přes biologii, po zdravotní péči a fotoniku.

Budova La Rumba Druhá část studijní návštěvy byla věnována návštěvě nízkoenergetického mezigeneračního domu “La Rumba”, který se skládá z 29 sociálních bytů, z nichž 15 je speciálně vybaveno pro seniory. Tato budova, která se nachází ve městě Echirolles, byla postavena a zařízena Société Dauphinoise pour l’Habitat ve spolupráci s městem Echirolles. Malé skupinky delegace navštívily byt, který obývá osmdesátiletý pár manželů Rocheových. Budova je součástí komplexního projektu, jehož cílem je revitalizace příslušné čtvrti města Echirolles.

Regionální studie Ve 14 regionech projektu INNOVAge byl analyzován současný stav silných a slabých stránek v oblasti eko-inovací aplikovaných na nezávislý/samostatný život seniorů a na inteligentní domy. Na tomto základě pak byl vytvořen přehled společných silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb napříč všemi partnerskými regiony.


8 www.innovage-project.eu

DALŠÍ KROKY •

Vytvoření katalogu příkladů dobré praxe, prostřednictvím kterého bude veřejnost informována o úspěšných zkušenostech v oblasti inovačních klastrů.

Studijní návštěvy:

SETHA (Velká Británie, prosinec 2012)

Finský baltický institut (BIF) (Finsko, červen 2013)

Tematické workshopy: •

Uživatelské možnosti, přijetí, etické aspekty (Španělsko, duben 2013)

Efektivní veřejné politiky na podporu inovací (Bulharsko, říjen 2013)

Povědomí o potřebách seniorů/uživatelů (Česká republika, červen 2014). Organizátorem bude Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA

Management klastrů založených na inovacích (Belgie, listopad 2014)

Podpůrná školení pro politiky, vědce, zástupce sociální sféry

Zřízení InnoHubs ve 14 partnerských regionech


9 www.innovage-project.eu

SLOVNÍČEK PROJEKTU INNOVAGE Aktivní stárnutí Aktivní stárnutí je Světovou zdravotnickou organizací definováno jako proces pomoci zvýšení kvality života lidí ve vyšším věku. Eko-inovace Eko-inovace jsou inovace, které snižují využívání přírodních zdrojů a omezují uvolňování škodlivých látek během celého životního cyklu výrobku nebo služby. Může se jednat o produkty, techniky, služby nebo procesy, které mají za cíl zabránit nebo omezit dopady na životní prostředí, nebo na druhé straně podporovat optimální využívání zdrojů. Nezávislý/samostatný život Snaha o nezávislý/samostatný život má za cíl pomáhat starším lidem žít nezávisle/samostatně tak, aby zvládali nevyhnutelné zhoršování fyzických a kognitivních schopností spojených se stárnutím. Je považováno za přechodný/postupný krok k asistované péči. Představuje uspořádání domácnosti tak, aby byla maximalizována nezávislost zejména u starších osob nebo osob se zdravotním postižením. Inteligentní dům Inteligentní dům je dům, který je vybaven vysoce pokročilými automatickými systémy, kterými se ovládají světla, topení, multimedia, bezpečnost, okna, dveře, atd. V inteligentním domě jsou všechna zařízení a spotřebiče vzájemně propojena a komunikují jak mezi sebou navzájem, tak i s koncovým uživatelem. Vše je tak podřízeno snaze o co nejjednodušší a nejpohodlnější bydlení. Klastry založené na výzkumu (Research Driven Clusters) Tyto klastry lze definovat jako “klastry, které jsou založené na výzkumu a vývoji jako zdrojích inovativnosti a konkurenceschopnosti a současně jsou relativně méně založeny na ostatních zdrojích”. Od standardních technologických a inovačních klastrů se obvykle liší tím, že mají silnější vědecko-výzkumnou základnu, a také schopnost teoreticky generovat větší počet inovativních firem, které jsou schopny výsledky výzkumu úspěšně komercializovat.


www.innovage-project.eu for futher information

Project partners IT Marche Regional Authority www.regione.marche.it anna.torelli@regione.marche.it

EL Region of Central Macedonia www.pkm.gov.gr a.giantsis@nath.gr

SI Development Centre Litija www.razvoj.si info@razvoj.si

PL Rzeszow Regional Development Agency www.rarr.rzeszow.pl info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

FR MEDIC@LPS www.medicalps.eu valerie.ayache@medicalps.eu

ES Junta de Castilla y Le贸n www.jcyl.es mijserma@jcyl.es

LT Lithuanian Innovation Centre www.lic.lt m.vilys@lic.lt

NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO www.tno.nl esther.felix@tno.nl

FI Culminatum Innovation Oy Ltd www.culminatum.fi leena.silvennoinen@culminatum.fi

CY Geroskipou Municipality info@geroskipou-municipality.com

ES Fundaci贸n INTRAS www.intras.es proyectos1@intras.es

BG Sofia Municipality www.sofia.bg ezheleva@sofia.bg

UK SEHTA www.sehta.co.uk david.parry@sehta.co.uk

CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA www.rera.cz jiri.vlach@rera.cz

SE Blekinge Institute of Technology www.bth.se jenny.lundberg@bth.se

General secretariat IT Svim Sviluppo Marche SpA www.svimspa.it iprosperi@svimspa.it

European Union European Regional Development Fund

The INNOVage project has been made possible by the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC, financed by the European Union's Regional Development Fund.

Profile for Fundación INTRAS

12 newsletter innovage vfinal cz  

12 newsletter innovage vfinal cz