Catalog nhà phố

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

NHÀ PHỐ & NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

w w w. n h a d e p . c i t y


VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở Địa chỉ : Xuân La - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Số tầng : 7 tầng Thời gian xây dựng : 2015 - 2016 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 6

MẶT BẰNG TẦNG 2,3,4

MẶT BẰNG TẦNG 7

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : An Dương - Hà Nội

Diện tích lô đất : 46m2 Số tầng : 5 tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 2018 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : TP. HỒ CHÍ MINH

Diện tích lô đất : 46m2 Số tầng : 5 tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 2018 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 4

MẶT BẰNG TẦNG 5

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


C Ă N H Ộ MẪ U N V1 , KHU Đ Ô TIMES G AR DEN V ĨNH YÊN

MẶT B ẰN G TẦNG 1

MẶT B Ằ N G TẦ N G 2

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦ N G 4

76


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

77


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

78


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG N GỦ 2 - TẦ N G 2

79


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

80


C Ă N HỘ MẪU N V3

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

81


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

82


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

83


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG NG Ủ 2 & PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 2

84


C Ă N HỘ MẪU N V5

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

85


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

86


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

87


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

88


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

89


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Đông Anh - Hà Nội

Diện tích lô đất : 103m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 3


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Gia Lâm - Hà Nội

Diện tích lô đất : 64m2 Số tầng : 4 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 4


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Tuyên Quang

Diện tích lô đất : 112m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2015 - 2016 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Đại Mỗ, Nam Từ Liêm - Hà Nội

Diện tích lô đất : 56m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.