__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

NHÀ PHỐ & NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

w w w. n h a d e p . c i t y


VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở Địa chỉ : Xuân La - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Số tầng : 7 tầng Thời gian xây dựng : 2015 - 2016 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 6

MẶT BẰNG TẦNG 2,3,4

MẶT BẰNG TẦNG 7

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : An Dương - Hà Nội

Diện tích lô đất : 46m2 Số tầng : 5 tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 2018 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : TP. HỒ CHÍ MINH

Diện tích lô đất : 46m2 Số tầng : 5 tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 2018 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 4

MẶT BẰNG TẦNG 5

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


C Ă N H Ộ MẪ U N V1 , KHU Đ Ô TIMES G AR DEN V ĨNH YÊN

MẶT B ẰN G TẦNG 1

MẶT B Ằ N G TẦ N G 2

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦ N G 4

76


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

77


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

78


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG N GỦ 2 - TẦ N G 2

79


C Ă N HỘ MẪU N V1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

80


C Ă N HỘ MẪU N V3

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

81


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

82


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

83


C Ă N HỘ MẪU N V3

PH ÒNG NG Ủ 2 & PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 2

84


C Ă N HỘ MẪU N V5

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

85


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

86


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

87


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

88


C Ă N HỘ MẪU N V5

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

89


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Đông Anh - Hà Nội

Diện tích lô đất : 103m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 3


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Gia Lâm - Hà Nội

Diện tích lô đất : 64m2 Số tầng : 4 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 4


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Tuyên Quang

Diện tích lô đất : 112m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2015 - 2016 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH NỘI THẤT

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


CÔNG TRÌNH NHÀ Ở Địa chỉ : Đại Mỗ, Nam Từ Liêm - Hà Nội

Diện tích lô đất : 56m2 Số tầng : 3 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

Profile for Kiến trúc FTF

Catalog nhà phố  

Một số công trình nhà phố, nhà ở kết hợp kinh doanh mà Công ty Kiến trúc FTF đã thực hiện

Catalog nhà phố  

Một số công trình nhà phố, nhà ở kết hợp kinh doanh mà Công ty Kiến trúc FTF đã thực hiện

Profile for ftfa
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded