__MAIN_TEXT__

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ-NHÀ Ở

2019


BIỆT THỰ VINHOMES Thiết kế kiến trúc & nội thất Địa điểm: Vinhomes Riverside Sài Đồng - Hà Nội

2


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÓI C Ả N H N GOẠ I THẤT

3


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

8


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

9


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

10


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

BẾP

11


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

BẾP

12


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒNG SIN H HOẠT CHUN G

13


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒNG SIN H HOẠT CHUN G

14


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

15


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

16


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

17


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G N GỦ CON

18


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G N GỦ CON

19


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

20


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

21


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

22


H OÀN T H IỆ N N G OẠ I T H ẤT

T H I CÔN G PH Ầ N T H Â N

H OÀ N T H I Ệ N NỘI T H ẤT

T H I CÔN G NỘI T H ẤT

K H U ĐẤT HIỆ N T R Ạ NG

B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E QUÁ T R ÌNH T H I CÔNG & HOÀ N THIỆN

23


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

24


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

25


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

26


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

28


BIỆT THỰ PHỐ Thiết kế kiến trúc & nội thất Địa điểm: 70 Nguyễn Du - Hà Nội

29


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

30


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

31


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

32


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG H ẦM

33


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 1

34


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

35


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 3

36


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

37


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

38


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

39


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẾP

40


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẾP

41


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH Ò N G N GỦ MA STER

42


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH Ò N G N GỦ MA STER

43


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ÒNG TẮM & THAY ĐỒ

44


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ÒNG TẮM & THAY ĐỒ

45


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẺ BƠI TRON G N HÀ

46


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẺ BƠI TRON G N HÀ

47


BIỆT THỰ ĐƠN LẬP Thiết kế nội thất Địa điểm: Khu đô thị Gamuda - Hoàng Mai - Hà Nội

48


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G KHÁCH

49


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G KHÁCH

50


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

BẾP

51


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

BẾP

52


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

53


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

54


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

55


BIỆT THỰ MẪU Thiết kế nội thất Địa điểm: Khu đô thị Mậu Lâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

56


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

1

2

3

4

5

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

1

6

2

3

4

10700 4300

3300 1050

250

875

3100

1300

875

250

1000

600

1850

250

250

700 950

250

g

2

3

4

5

6

3700 1375

600

2700

1300

1375

250

875

1300

875

250

3100 750

1300

800

250

W1

HIÊN NGOÀI NHÀ

h

1

1300x1500

h

h

g

g

W1

W1

1300x1500

1300x1500

250

2200

700

925

6

250

125

5

10700

h

h

g

g

W4

W4

1300x1200

1300x1200

h g

P.ĂN(16.5m2)

D7

4700

s1

vÖ sinh

s3

phßng ngñ 3

p.t¾m

3900

p.t¾m bè mÑ

3650

P.GIÚP VIỆC

3900

P.BẾP (15m2)

1300x1500

3900

1300

3900

1200x2100

phßng ngñ 2

W1

W3

1300x1500

s1

s3

s3

DW1

DW1

01

d

4250

600

975

09

W2

250

600x1500

600 3800

c b

c b D7

W2

A

600x1500

W2

1200x2100

a

600x1500

W2

A

600x1500

455

03 02 01

1500

975

250

3700

2

s2

D5

1200x2350

800 870

a

D5 1200x2350

2450

250

2700

3450

225

250 725

3700

285

2680

285350 450

3700

3

600 350 600

450 250 510

2700

2680 3700

510 125

10950

10700

1

HI£N

1200

800

04

270 270 270 270

250

a

d

13

800

250 800

05

s1

2900

2900

2900

1300

b

1350 250 1095

n4

D7

1200x2100

900x2350

d

07

c

W3

1300x1500

s1

250

1600 3300 400

s1 5

11

s©n

phßng tËp thÓ dôc

p.®äc s¸ch

15

07

KHO

D6

1200x2350

s1

phßng ngñ 1

3

800

a

140 485 1 19

17

SẢNH CHÍNH (6.9m2)

p. Sinh ho¹t chung

W3

1300x1500

d

21

03

c

e

D3

phßng ngñ bè mÑ s1

05

b

1300

3300

12400

d

s3

900x2350

900x2350

1200

n2

12400

3300

garage 5950

3300

1300 950

d

250

12400

vÖ sinh

D3

D3

W1

1300x1500

e

10925

925

750x2100

SẢNH PHỤ

PHÒNG KHÁCH (16m2)

e

250

e

01

1200

03 02

3300

e

250

2450

e

925

750x2100

WC

4

MẶT B ẰNG TẦNG 1

6

1

2

3

4

MẶT BẰNG TẦNG 2

6

1

2

3

4

6

MẶT BẰNG TẦNG 3

57


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

58


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

59


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

BẾP - TẦ N G 1

60


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

61


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

62


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG SINH H OẠT CHUN G - TẦ N G 3

63


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

64


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

65


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

66


C Ă N HỘ MẪU BTC2

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

67


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

68


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

69


C Ă N HỘ MẪU BTC2

BẾP - TẦ N G 1

70


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

71


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

72


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 1 - TẦ N G 2

73


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

74


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

75


DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ MẪU Địa chỉ : Nam Từ Liêm - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Số tầng : tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 20.. Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ S1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S1

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ S2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S2

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T1

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T2

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 2,3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T3

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2,3

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


BIỆT THỰ Ở QUÊ Địa chỉ : Thuận Thành - Bắc Ninh

Diện tích lô đất : 128m2 Số tầng : 2 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2

Profile for Kiến trúc FTF

Catalog một số biệt thự tiêu biểu  

Một số công trình biệt thự tiêu biểu do Công ty cổ phần Kiến trúc FTF Việt Nam thiết kế

Catalog một số biệt thự tiêu biểu  

Một số công trình biệt thự tiêu biểu do Công ty cổ phần Kiến trúc FTF Việt Nam thiết kế

Profile for ftfa
Advertisement