Catalog một số biệt thự tiêu biểu

Page 1

HỒ SƠ GIỚI THIỆU

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ-NHÀ Ở

2019


BIỆT THỰ VINHOMES Thiết kế kiến trúc & nội thất Địa điểm: Vinhomes Riverside Sài Đồng - Hà Nội

2


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÓI C Ả N H N GOẠ I THẤT

3


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

8


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

9


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G KHÁCH

10


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

BẾP

11


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

BẾP

12


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒNG SIN H HOẠT CHUN G

13


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒNG SIN H HOẠT CHUN G

14


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

15


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

16


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH Ò N G N GỦ MA STER

17


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G N GỦ CON

18


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PHÒN G N GỦ CON

19


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

20


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

21


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

PH ÒN G N GỦ ÔN G BÀ

22


H OÀN T H IỆ N N G OẠ I T H ẤT

T H I CÔN G PH Ầ N T H Â N

H OÀ N T H I Ệ N NỘI T H ẤT

T H I CÔN G NỘI T H ẤT

K H U ĐẤT HIỆ N T R Ạ NG

B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E QUÁ T R ÌNH T H I CÔNG & HOÀ N THIỆN

23


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

24


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

25


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

26


B I Ệ T T H Ự VI N HO MES RIVERSID E

H ÌNH ẢNH T H ỰC TẾ CÔN G TRÌN H

28


BIỆT THỰ PHỐ Thiết kế kiến trúc & nội thất Địa điểm: 70 Nguyễn Du - Hà Nội

29


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

30


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

31


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ỐI C Ả N H CÔN G TRÌN H

32


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG H ẦM

33


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 1

34


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

35


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 3

36


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

37


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

38


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PHÒN G KHÁCH

39


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẾP

40


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẾP

41


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH Ò N G N GỦ MA STER

42


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH Ò N G N GỦ MA STER

43


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ÒNG TẮM & THAY ĐỒ

44


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

PH ÒNG TẮM & THAY ĐỒ

45


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẺ BƠI TRON G N HÀ

46


B I Ệ T T H Ự 7 0 N G UYỄN D U

BẺ BƠI TRON G N HÀ

47


BIỆT THỰ ĐƠN LẬP Thiết kế nội thất Địa điểm: Khu đô thị Gamuda - Hoàng Mai - Hà Nội

48


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G KHÁCH

49


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G KHÁCH

50


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

BẾP

51


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

BẾP

52


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

53


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

54


B I Ệ T T H Ự G A M UDA

PHÒN G N GỦ

55


BIỆT THỰ MẪU Thiết kế nội thất Địa điểm: Khu đô thị Mậu Lâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

56


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

1

2

3

4

5

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

1

6

2

3

4

10700 4300

3300 1050

250

875

3100

1300

875

250

1000

600

1850

250

250

700 950

250

g

2

3

4

5

6

3700 1375

600

2700

1300

1375

250

875

1300

875

250

3100 750

1300

800

250

W1

HIÊN NGOÀI NHÀ

h

1

1300x1500

h

h

g

g

W1

W1

1300x1500

1300x1500

250

2200

700

925

6

250

125

5

10700

h

h

g

g

W4

W4

1300x1200

1300x1200

h g

P.ĂN(16.5m2)

D7

4700

s1

vÖ sinh

s3

phßng ngñ 3

p.t¾m

3900

p.t¾m bè mÑ

3650

P.GIÚP VIỆC

3900

P.BẾP (15m2)

1300x1500

3900

1300

3900

1200x2100

phßng ngñ 2

W1

W3

1300x1500

s1

s3

s3

DW1

DW1

01

d

4250

600

975

09

W2

250

600x1500

600 3800

c b

c b D7

W2

A

600x1500

W2

1200x2100

a

600x1500

W2

A

600x1500

455

03 02 01

1500

975

250

3700

2

s2

D5

1200x2350

800 870

a

D5 1200x2350

2450

250

2700

3450

225

250 725

3700

285

2680

285350 450

3700

3

600 350 600

450 250 510

2700

2680 3700

510 125

10950

10700

1

HI£N

1200

800

04

270 270 270 270

250

a

d

13

800

250 800

05

s1

2900

2900

2900

1300

b

1350 250 1095

n4

D7

1200x2100

900x2350

d

07

c

W3

1300x1500

s1

250

1600 3300 400

s1 5

11

s©n

phßng tËp thÓ dôc

p.®äc s¸ch

15

07

KHO

D6

1200x2350

s1

phßng ngñ 1

3

800

a

140 485 1 19

17

SẢNH CHÍNH (6.9m2)

p. Sinh ho¹t chung

W3

1300x1500

d

21

03

c

e

D3

phßng ngñ bè mÑ s1

05

b

1300

3300

12400

d

s3

900x2350

900x2350

1200

n2

12400

3300

garage 5950

3300

1300 950

d

250

12400

vÖ sinh

D3

D3

W1

1300x1500

e

10925

925

750x2100

SẢNH PHỤ

PHÒNG KHÁCH (16m2)

e

250

e

01

1200

03 02

3300

e

250

2450

e

925

750x2100

WC

4

MẶT B ẰNG TẦNG 1

6

1

2

3

4

MẶT BẰNG TẦNG 2

6

1

2

3

4

6

MẶT BẰNG TẦNG 3

57


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

58


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

59


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

BẾP - TẦ N G 1

60


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

61


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

62


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG SINH H OẠT CHUN G - TẦ N G 3

63


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

64


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

65


C Ă N HỘ MẪU BT0 1

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 3

66


C Ă N HỘ MẪU BTC2

MẶT B ẰNG TẦNG 1

MẶT BẰ N G CÔN G N Ă N G

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

67


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

68


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG KHÁCH - TẦ N G 1

69


C Ă N HỘ MẪU BTC2

BẾP - TẦ N G 1

70


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

71


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG TẮM - PH ÒNG NG Ủ MA STER - TẦ N G 2

72


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 1 - TẦ N G 2

73


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

74


C Ă N HỘ MẪU BTC2

PH ÒNG N GỦ 3 - TẦ N G 3

75


DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ MẪU Địa chỉ : Nam Từ Liêm - Hà Nội Diện tích lô đất : m2 Số tầng : tầng Thời gian xây dựng : 2017 - 20.. Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ S1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S1

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ S2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S2

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ S2

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T1

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T1

MẶT BẰNG TẦNG 3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T2

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T2

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 2,3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


PHỐI CẢNH 3D - MẪU BIỆT THỰ T3

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG - MẪU BIỆT THỰ T3

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2,3

MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


BIỆT THỰ Ở QUÊ Địa chỉ : Thuận Thành - Bắc Ninh

Diện tích lô đất : 128m2 Số tầng : 2 tầng Thời gian xây dựng : 2016 - 2017 Tổng giá trị đầu tư :

w w w. n h a d e p . c i t y


PHỐI CẢNH 3D

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837


MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TẦNG 1

www.nhadep.city - hotline: 0982.076.837

MẶT BẰNG TẦNG 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.