AbStrakt 10

Page 1

10 studentské práce ocenené žlutou kartou 2009/2010 katedra architektury FSv ÈVUT v Praze


katedra architektury FSv ÈVUT v Praze:

AbStrakt 10 vydalo Èeské vysoké uèení technické v Praze zpracovala Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice ve spolupráci s Nakladatelstvím 5P, Praha, 2010. edièní rada Václav Dvoøák, Tomáš Šenberger, Luboš Knytl, Zuzana Pešková, Petr Šikola grafická úprava a sazba Jiøí Mezera kontaktní osoba Zuzana Pešková (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz, tel.: 605 945 785) vytiskla Nová tiskárna Pelhøimov Krasíkovická 1787 393 01 Pelhøimov e-mail: ntp@ntp.cz poèet stran 48 vydání první ISBN 978-80-01-04579-4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.