Frie Skoler 8, 2019

Page 12

S O C I A LT A N S VA R

Al-Hikma Skolens elever svarer ikke til gennemsnittet af den danske befolkning. Men det betyder ikke, at skolen løber fra sit sociale ansvar. Tværtimod, mener skolen.

Al-Hikma Skolen underviser sig til socialt ansvar AF MIKKEL HVID · MHV@FSL.DK FOTO HENNING HJORTH

Det styrker ikke nødvendigvis fællesskabet, at alle går i fællesskabets skole. Det ved de på Al-Hikma Skolen, som tager konkret ansvar for en særlig gruppe elever.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.