__MAIN_TEXT__

Page 9

#METOO

Sådan gør du, hvis du føler dig krænket DET ER DIN OPLEVELSE, DER ER AFGØRENDE. Der findes ikke en fast grænse mellem acceptabel omgang på arbejdspladsen og en seksuel krænkelse. Seksuel krænkelse defineres derfor som en seksuel handling eller opmærksomhed, som den udsatte ikke ønsker og finder ubehagelig. Det er altså din oplevelse, der er afgørende, og det er op til dig, hvordan du vil håndtere krænkelsen. Her kan du se, hvilke muligheder du har.

TEKST JESPER FJELDSTED · JFC@FSL.DK ILLUSTRATION MAIBRITT AMSLER

SIG FRA OVERFOR KRÆNKEREN

ten med dine oplevelser, kan du gå direkte til din skoleleder.

I langt de fleste tilfælde har din kollega ikke ønsket at kræn-

Kontakt en konsulent i Frie Skolers Lærerforening, hvis du fø-

ke dig, så hvis du siger fra, kan det være med til at stoppe

ler dig utryg ved at kontakte ledelsen med dine oplevelser.

nye krænkelser, hvis du føler dig i stand til det. Hvis ikke, kan

Hvis du udsættes for krænkelser fra forældre og elever, er

du henvende dig til din tillidsrepræsentant, din leder eller

det afgørende, at du fortæller det til skolens leder. Så din le-

Frie Skolers Lærerforening.

der kan iværksætte tiltag for at stoppe krænkelserne.

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

KONTAKT FRIE SKOLERS LÆRERFORENING

Tillidsrepræsentanten kan hjælpe og støtte dig i at håndtere

Ved seksuelle krænkelser fra ledelsens side bør du altid hen-

dine oplevelser i forhold til de retningslinjer, der er i skolens

vende dig til Frie Skolers Lærerforening. Hvis du i øvrigt er i

personalepolitik. Du kan desuden bede tillidsrepræsentan-

tvivl om, hvordan du skal håndtere seksuelle krænkelser, kan

ten om at bistå dig i dialogen med ledelsen om den seksuel-

du få rådgivning af en af foreningens konsulenter. Sammen

le krænkelse.

med en konsulent fra Frie Skolers Lærerforening kan du drøfte:

KONTAKT DIN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

• hvorvidt der er sket en klar overtrædelse af lovgivning

Arbejdsmiljørepræsentanten kan sørge for at tage proble-

mer med seksuelle krænkelser op i skolens arbejdsmiljøor-

• hvordan du anmelder en eventuel arbejdsskade

ganisation for at forebygge krænkelser og krænkende kultur.

eller arbejdsretlige principper, Du kan også få hjælp til at afsøge muligheden for at få kri-

sehjælp på baggrund af seksuelle krænkelser. ■ KONTAKT LEDELSEN Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at gå til tillidsrepræsentan-

09

Profile for Frie Skolers Lærerforening

Frie Skoler 10, 2020