Page 1

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning


Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning


Spis treści

Konkurs „Nasz projekt eTwinning 2011”

14

5

24

kategoria wiekowa 7–12 lat

5

Słowo wstępne Katarzyna Hall

7

Słowo wstępne Tomasz Szymczak

14

Colours of Winter Urszula Kowalska

8

Wprowadzenie Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning

18

Ecosystems around us – Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps Anna Szczepaniak

21

kategoria wiekowa 13–19 lat 24

goal! Go Outside And Learn Małgorzata Zamarlik

28

Let’s admire the Universe together Elżbieta Gawron

30

Discover Shakespeare's World Ewa Gajek

33

Family Lab Andrzej Wilk

Bei uns (U nas) Katarzyna Stefańska


Konkurs eTwinning dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2011

36 36

ICT, You & Me Agata Czarniakowska

39

Sklep europejski – zakupy w Europie Bożena Koronowicz

41

La Habitación de Fermat Marzanna Miąsko

Konkurs „eTwinning w szkolnej Konkurs językowy bibliotece 2011” eTwinning 2011

44 44

Books Make Friends and Friends Make Books Teresa Prokowska

48

Bookraft Aneta Szadziewska

51

The Dragons of Europe Urszula Kuta

54 54

Oui, chef! (Tak, szefie!) Gabryela Smolij

57

Les contes de La Fontaine Anna Boguszewska

60

Horizonte Małgorzata Czech


Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, nauczycielom i uczniom, których zaangażowanie w realizację projektów eTwinning zostało uwieńczone nagrodami i wyróżnieniami w najnowszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasz Projekt eTwinning – 2011”. W szkołach w całej Polsce coraz częściej nauczyciele podejmują współpracę z kolegami z innych krajów europejskich, tworząc ciekawe projekty edukacyjne za pośrednictwem Internetu. Marzeniem nadal jednak jest, by projekty eTwinning pojawiły się w każdej polskiej szkole i przedszkolu. Praca w oparciu o program eTwinning sprzyja podniesieniu jakości oferty edukacyjnej, kształtuje postawę współpracy w grupie, rozwija kompetencje komunikacyjno-informacyjne, pozwala na bezpośrednie poznawanie innych kultur i języków oraz na promowanie środowiska lokalnego. Zaletą eTwinningu jest jego powszechna, bezkosztowa dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi techniczne. Projekty, które znajdziemy w tej publikacji są przykładem na to, że zaangażowanie nauczyciela zwykle przekłada się na zaangażowanie uczniów, a jego entuzjazm owocuje ich zwielokrotnionym entuzjazmem. Kreatywność przynosi satysfakcję, a aktywne uczestnictwo skutkuje intensywnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym jakie oferuje eTwinning praca metodą projektu jest przyjazna i prosta, atrakcyjna dla uczniów, a także korzystna dla rozwoju zawodowego nauczyciela. Życzę Państwu wielu dalszych sukcesów, a tym którzy jeszcze nie mieli okazji rozpocząć projektu eTwinning, aby dzięki tej publikacji odnaleźli inspirację do swego edukacyjnego przedsięwzięcia w ramach europejskiej współpracy szkół. Warto dołączyć do społeczności eTwinning!

Z najlepszymi życzeniami pomyślności,

Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej Warszawa, 1 września 2011

5


6


Szanowni Państwo, mijający rok szkolny 2010/2011 był kolejnym bardzo pomyślnym okresem rozwoju programu eTwinning w Polsce. Dołączyły do nas kolejne szkoły i nauczyciele, a projekty europejskiej współpracy szkół zakładane i koordynowane przez polskich nauczycieli były wysoko oceniane na forum europejskim. Polskim projektom eTwinning przyznano 165 Europejskich Odznak Jakości. Przeprowadziliśmy także coroczne krajowe konkursy eTwinning: „Nasz projekt eTwinning” z podziałem na kategorie wiekowe oraz konkursy tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, eTwinning w szkolnej bibliotece, konkurs językowy. Konkursy potwierdzają bardzo wysoki poziom projektów. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele wyższych uczelni i eksperci eTwinning, miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić najlepsze projekty. Podczas ogólnopolskiej konferencji eTwinning 2011 zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe i finansowe dla swoich szkół. Ponadto laureaci są zapraszani na międzynarodowe konferencje i seminaria eTwinning. Nasza publikacja przedstawia 16 nagrodzonych projektów, które prezentują najwyższy poziom pod względem: wartości pedagogicznej, innowacyjnego użycia technik informacyjno-komunikacyjnych, integracji międzyprzedmiotowej i współpracy online z partnerami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że publikacja spełni podwójną funkcję: nie tylko uhonoruje laureatów konkursów, ale także będzie źródłem inspiracji i zachęty dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów, by mogli odkrywać fascynujące możliwości programu eTwinning. Znajdą tutaj Państwo bogactwo pomysłów do realizacji nowych projektów. Zapraszamy – warto dołączyć do europejskiej społeczności nauczycieli! W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i prowadzonego przez nią Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w rozwój programu w Polsce. Państwa zasługą jest to, że Polska nadal zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby realizowanych projektów oraz czołowe miejsce w zakresie liczby zaangażowanych nauczycieli i szkół. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje wiele europejskich programów edukacyjnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje program „Uczenie się przez całe życie” – jego komponentami są programy eTwinning i Comenius, które umożliwiają europejską współpracę szkół i realizację projektów edukacyjnych. Zapraszam do wykorzystania w Państwa pracy dydaktycznej i wychowawczej możliwości, jakie oferują te programy. Wszystkim uczestnikom programu eTwinning, zarówno bohaterom tej publikacji, doświadczonym i nagradzanym, jak i nauczycielom rozpoczynającym swoje pierwsze projekty, życzę wielu sukcesów oraz osobistej i zawodowej satysfakcji.

Tomasz Szymczak Dyrektor Programu eTwinning Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 7


eTwinning – europejska współpraca szkół eTwinning1 to europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program jest skierowany do szkół i przedszkoli, i od 6 lat umożliwia współpracę placówek oświatowych w Europie. eTwinning tworzy europejską społeczność nauczycieli liczącą 137 tysięcy osób z 90 tysięcy szkół, którzy łącznie realizują ponad 29 tysięcy różnorodnych projektów edukacyjnych. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich, wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Warto dołączyć do społeczności eTwinning! Program oferuje nauczycielom warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy e-learning oraz seminaria kontaktowe, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia zawodowe z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej i znajdują partnerów do współpracy. W Polsce w eTwinningu uczestniczy 13,6 tysięcy nauczycieli i 9 tysięcy szkół. To wynik, dzięki któremu Polska plasuje się w czołówce europejskich statystyk tego programu. 14000

polsk a na tle innych krajów

12000 1000 800 6000 4000 2000

projekty

szkoły

Szwajcaria

Chorwacja

Luksemburg

Islandia

Cypr

Irlandia

Łotwa

Malta

Norwegia

Dania

Austria

Estonia

Węgry

Słowenia

Holandia

Finlandia

Belgia

Litwa

Szwecja

Bułgaria

Słowacja

Portugalia

Grecja

Czechy

Niemcy

Turcja

Rumunia

Hiszpania

Wielka Brytania

Francja

Włochy

Polska

0

Źródło: Opracowano na podstawie europejskiej bazy danych eTwinning – nss Desktop. Dane z dnia 08.08.2011r.

1

Program eTwinning to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zatwierdzającej wieloletni program eLearning, mający na celu efektywną integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie edukacji i szkoleń w Europie (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2318/2003/WE z dnia 5 grudnia 2003 r.). W większości krajów europejskich, w tym również w Polsce, eTwinning formalnie funkcjonuje od 1 września 2004 roku. Obecnie w programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

8


W Polsce program prowadzi Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji2. FRSE pełni również rolę Narodowej Agencji programów: „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.

Korzyści z realizacji projektów eTwinning Do programu eTwinning mogą włączyć się wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Program jest coraz bardziej popularny wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnicy cenią jego powszechną dostępność i brak formalności związanych z realizacją projektów. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą partnerską są udostępniane bezpłatnie na europejskim portalu www.etwinning.net, a elastyczna formuła programu umożliwia przeprowadzenie projektu w każdej szkole, przez każdego nauczyciela, bez żadnych ograniczeń tematycznych, czasowych, formalnych czy ilościowych. Na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu, współpracują z wykorzystaniem kamery, aparatu cyfrowego oraz innych narzędzi ict. eTwinning zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, co pozwala na realizację podstawowego celu programu: rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób. Program wspiera rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych już od najmłodszych lat. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych tematów i zagadnień, łączyć w sposób nowatorski problematykę z różnych przedmiotów szkolnych, pozwalając jednocześnie na realizację podstawy programowej. Tworzenie projektów eTwinning ułatwia ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele zwiększają swoje umiejętności językowe, pedagogiczne, informatyczne podczas różnych form doskonalenia zawodowego: warsztatów, seminariów, konferencji czy kursu online, w których udział potwierdzany jest certyfikatem. Korzyści z udziału w eTwinningu odnosi cała szkoła: wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez uczestniczenie w projektach europejskich, wprowadza innowacyjne metody nauczania, zyskuje nowe formy promocji.

2

Więcej informacji o FRSE na stronie www.frse.org.pl

9

Konferencja eTwinning w Toruniu, czerwiec 2011 r.


eTwinning: odznaki i konkursy Odznaka Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom za ich ciekawe projekty. Oznacza, że zrealizowany projekt prezentuje wysoki standard, krajowy (Krajowa Odznaka Jakości) i europejski (Europejska Odznaka Jakości). Odznaki mają postać elektronicznego certyfikatu http://www.etwinning.pl/ odznaka_jakosci_etwinning/odznaka-jakosci-etwinning. Nauczyciel, który otrzymał Krajową Odznakę Jakości może wziąć udział w krajowym konkursie „Nasz Projekt eTwinning”, z podziałem na kategorie wiekowe i tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursy językowe. Konkurs to okazja, aby spośród wielu zrealizowanych projektów wybrać i zaprezentować te najlepsze. Corocznie kolejni laureaci otrzymują nagrody fundowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning i sponsorów, w postaci wyposażenia (np. komputery, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe) oraz nagród pieniężnych. Zwycięzcy konkursów eTwinning 2011 podczas konferencji w Toruniu, czerwiec 2011 r.

Podczas uroczystości zakończenia konkursu eTwinning 2011 nagrodzono 16 projektów we wszystkich kategoriach.

10


Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród, a w szczególności Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmie Image Recording Solution, Ambasadzie Francji oraz Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za ich zaangażowanie i życzliwość. Dzięki nim nasze konkursy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a cenne nagrody, które otrzymują szkoły, wykorzystywane są podczas kolejnych projektów eTwinning. Nadanie Europejskiej Odznaki Jakości uprawnia do udziału w europejskim konkursie eTwinning. Corocznie w gronie finalistów tego konkursu znajdują się polskie szkoły. Również w tym roku w konkursie europejskim pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 16–19 lat zajął projekt „Bookraft” realizowany w Gimnazjum nr 3 w Lublinie przez Panią Anetę Szadziewską ze szkołami z Cypru i Grecji.

Nauczyciele i uczniowie z projektu „Bookraft” podczas dorocznej konferencji eTwinning w Budapeszcie, marzec 2011 r.

Działalność Narodowego Biura Kontaktowego eTwinning Wszystkim nauczycielom zarejestrowanym lub pragnącym włączyć się w program Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning zapewnia pomoc techniczną (helpdesk) i organizacyjną oraz udziela wszelkich informacji. Na polskim portalu www.etwinning.pl znajdują się wiadomości o wydarzeniach programu, a w szczególności: wskazówki dotyczące rejestracji, wywiady z nauczycielami doświadczonymi w eTwinningu, rady dla nauczycieli, bieżące informacje na temat organizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą oraz konkursów. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel znajdzie inspiracje, galerię ciekawych przedsięwzięć, publikacje zawierające opisy zwycięskich projektów w krajowych konkursach. Istotną pozycją wśród publikacji jest poradnik „Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku", który jest dostępny pod adresem http://www. etwinning.pl/publikacje/poradnik-program-etwinning-rejestracja-i-narzedziakrok-po-kroku. Znajdziemy tu szczegółowy opis procesów rejestracji szkoły, nauczyciela oraz projektu, a także narzędzi pomocnych w poszukiwaniu szkoły partnerskiej (Desktop) oraz przydatnych podczas współpracy (TwinSpace i Dziennik projektu). Biuro współpracuje z przedstawicielami regionalnymi eTwinning. Są to ambasadorzy, koordynatorzy i promotorzy, którzy w każdym województwie organizują spotkania informacyjne, warsztaty praktyczne i konferencje promujące eTwinning, a także doradzają, jak zaplanować i rozpocząć własny projekt, znaleźć partnerów, wybrać temat, dostosować go do potrzeb swoich uczniów oraz zintegrować z programem nauczania. Biuro organizuje i prowadzi wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym bezpłatny kurs internetowy „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”, zapewniający opiekę doświadczonego trenera.

11

Polski portal www.etwinning.pl


Oferujemy także krótkie warsztaty typu „e-Czwartek” – bezpłatne, praktyczne szkolenie przy komputerze przeznaczone dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie. Szkolenie odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i pozwala wykorzystać w praktyce narzędzia eTwinning przeznaczone do wyszukania partnera, rejestracji projektu, dokumentowania swojej pracy poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi eTwinning.

Portal europejski

Europejski portal www.etwinning.net

Portal www.etwinning.net proponuje wiele inspiracji zarówno w zakresie tematyki (gotowe zestawy projektów), jak i ciekawych zadań, które można zaproponować uczniom (moduły). Gotowe zestawy projektów to inicjatywy już zrealizowane, które mogą służyć jako przykład udanego i ciekawego projektu współpracy europejskiej. Na stronie głównej portalu europejskiego znajduje się Mapa. Umożliwia ona wirtualną wędrówkę po szkołach europejskich, poznawanie nauczycieli już działających w eTwinningu i zrealizowanych przez nich projektów. Najważniejsze jest to, że na portalu europejskim można się zarejestrować w programie, otrzymać internetowe narzędzia – Desktop, czyli Pulpit nauczyciela i TwinSpace do działań projektowych. Są to narzędzia łatwe, intuicyjne oraz przyjazne w użyciu. Każdy nauczyciel może samodzielnie dokonać rejestracji i bezpłatnie korzystać z tych narzędzi.

Pulpit nauczyciela (Desktop)

Desktop umożliwia nauczycielom dyskusje i wymianę poglądów z kolegami z innych krajów w pokojach nauczycielskich, na forum i na czacie, poszukiwanie szkoły partnerskiej, założenie projektu eTwinning. Nauczyciele mogą uczestniczyć w grupach eTwinning, które zajmują się metodami nauczania i uczenia się, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami oraz stanowią wsparcie w rozwoju zawodowym. Dostępne są także warsztaty online poruszające ciekawe tematy z zakresu dydaktyki, wykorzystywania oprogramowania w edukacji i do zadań projektowych. TwinSpace to platforma dostępna dla nauczycieli i uczniów pracujących nad kolejnymi zadaniami projektu. Wypracowane materiały można zamieszczać w założonych katalogach (mogą to być pliki tekstowe, galerie zdjęć, filmiki, prezentacje PowerPoint). Uczniowie mogą kontaktować się w Kąciku Ucznia, a nauczyciele w Pokoju Nauczycielskim, mając do wyboru kilka możliwości porozumiewania się: blog, forum, Wiki, czat czy e-maile.

Platforma TwinSpace

Więcej informacji o rejestracji w programie i narzędziach internetowych można znaleźć pod adresem: http://www.etwinning.pl/rejestracja_krok_po_kroku.

12


Zwycięskie projekty

13


Colours of Winter cele projektu: • zaprezentowanie bogatej kultury i sztuki mieszkańców Polski i Turcji; • wspólne poszukiwanie różnic i podobieństw; • uczenie się tolerancji i zrozumienia dla odmienności; • nabywanie umiejętności kluczowych, ważnych w dalszej edukacji uczniów; • wzbogacenie wiedzy, doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystanie narzędzi ict.

Urszula Kowalska nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Klimontowie http://www.zsklimontow.edupage.org

szkoła partnerska Yunus Emre Primary School, Bursa, Turcja

okres realizacji projektu projekt aktywny, rozpoczęty 19 grudnia 2010

język projektu angielski

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem uczniów i nauczycieli z Polski i Turcji, którzy połączyli jednym tematem wiele działań obejmujących zagadnienia z dziedziny nauki, kultury i sztuki. Po przedstawieniu się uczestników projektu, zaprezentowaniu szkół i regionów przystąpiono do rozróżniania kolorów zimy. Uczniowie odbyli prawdziwą oraz wirtualną podróż po różnych dziedzinach życia. Dzieci wykonały szereg zadań pozwalających zgłębić główną myśl projektu. Pracowali w grupach, koncentrując się wokół wielu różnych tematów, obserwowali i porównywali zimową pogodę w Polsce i Turcji oraz święta, zwyczaje i tradycje (podobieństwa i różnice), zajmowali się symptomami przedwiośnia w przyrodzie (wzajemne uwrażliwianie się na piękno otaczającej nas przyrody oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska), a także miejscami w obu krajach wartymi zobaczenia (przygotowanie wirtualnych wycieczek do ciekawych zakątków). Podczas warsztatów artystycznych (wykorzystanie do prac niekonwencjonalnych materiałów) uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych, a wirtualna prezentacja osiągnięć artystycznych dzieci z Polski i Turcji została wysłana do zaprzyjaźnionych szkół w innych krajach europejskich, również na Ukrainę. Powstała także galeria fotografii prezentująca zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwa zimowej pory roku, służąca do przygotowania wystawy, albumów i umożliwiająca wykorzystanie zdjęć do tworzenia sztuki użytkowej. Na warsztatach językowych starsi uczestnicy projektu samodzielnie przygotowali materiały językowe oraz przeprowadzili zajęcia dla dzieci w klasach nauczania zintegrowanego, wymieniając się doświadczeniem z partnerami projektu. Ferie zimowe były tematem, który dotyczył sposobów spędzania czasu wolnego i sportów zimowych. Zaprezentowano postaci słynnych sportowców oraz promowano zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wspólnie przygotowano i przeprowadzono ankietę na temat sposobów spędzania czasu w zimie w szkołach uczestników projektu oraz zbadano opinię na ten temat dzieci i młodzieży w sześciu krajach europejskich.

14


I miejsce

w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 7–12 lat użycie ict w projekcie • Word, PowerPoint, Paint, GIMP, Picasa 3, Excel, blog, forum, wyszukiwarka internetowa, tworzenie strony internetowej, e-mail, czat • komputery, drukarka, kamera, MP3, nagrywarka płyt CD, DVD, nośniki pamięci, projektor multimedialny, aparat cyfrowy dokumentacja projektu Współpraca między partnerami projektu przebiegała bardzo sprawnie. Za pomocą poczty elektronicznej oraz popularnych komunikatorów kontaktowano się w każdym tygodniu w zależności od potrzeb i realizowanego zadania. Uczniowie pisali i wysyłali wiadomości do swoich partnerów, używając Kącika Ucznia, jak również poczty elektronicznej. Zamieszczano informacje, pytania, rady na wewnętrznym blogu projektu. Kreatywność i innowacyjność projektu polega na włączeniu po raz pierwszy do wspólnej pracy o wymiarze europejskim uczniów z dwóch etapów edukacyjnych. Uczestnicy projektu wykonywali działania charakterystyczne dla wybranych przez siebie zawodów i funkcji: jedni byli malarzami, inni aktorami, fotografami, pisarzami, dziennikarzami lub przewodnikami turystycznymi. Dość duża grupa próbowała swoich możliwości w zawodzie nauczyciela lub informatyka. Wspólnie napisano przewodnik do projektu oraz przeprowadzono ankietę w sześciu krajach europejskich. Niektóre działania były zrealizowane również na Ukrainie. W projekcie zastosowano metody aktywizujące, takie jak np.: burza mózgów, praca metodą projektu, role play, symulacje, warsztaty językowe i artystyczne, przedstawienia szkolne. Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (artystyczne, językowe i kulturowe) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego. Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat). W projekcie uczestniczyło około 70 uczniów oraz nauczyciele: języka angielskiego, religii, informatyki.

15

w formie elektronicznej strona projektu: http://www.winterproject.republika.pl adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p43559/welcome otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Polsce i w Turcji


osiągnięte rezultaty i korzyści

Najbardziej atrakcyjną formą pracy okazały się warsztaty (...) samodzielnie przygotowane i przeprowadzone przez starszych uczniów w klasach nauczania zintegrowanego.

• przewodnik do projektu i równocześnie poradnik dla początkujących uczestników programu eTwinning; • strona internetowa www.winterproject.republika.pl; • materiały na stronach internetowych szkół partnerskich; • dziennik projektu i materiały na TwinSpace; • liczne prezentacje PowerPoint oraz krótkie filmy; • plakaty prezentujące regiony partnerskie; • wystawy prac plastycznych w szkołach partnerskich; • polsko-turecka wirtualna wystawa prac artystycznych dzieci; • wystawy fotograficzne i albumy „Piękno i niebezpieczeństwa zimy”; • przedstawienia szkolne o zwyczajach świątecznych i walentynkach; • karty pracy do warsztatów językowych; • gry i zabawy językowe; • propozycje wirtualnych wycieczek po Polsce i Turcji; • opracowanie międzynarodowej ankiety oraz opublikowanie wyników w kilku krajach europejskich; • kartki elektroniczne, listy, notatki, artykuły ewaluacyjne; • udział w akcjach edukacyjnych i działania na rzecz ochrony przyrody; • przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz opracowanie wniosków. Ponadto uczniowie: • rozwinęli swoje zainteresowanie w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz rozbudzili swoją pomysłowość i kreatywność; • doskonalili umiejętności językowe; • rozwinęli kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi ict; • pogłębili wiedzę o krajach partnerskich; • wzbogacili swoje doświadczenie dotyczące współpracy międzynarodowej; • uczyli się tolerancji, poszanowania odmienności oraz poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

16


upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Wypracowane wspólnie i opublikowane rezultaty projektu mają charakter edukacyjny. Mogą służyć jako pomoce i środki dydaktyczne do nauczania języka angielskiego, sztuki, przyrody, geografii, nauki o kulturze, przedmiotów nauczania zintegrowanego i specjalnego. Opracowane materiały są napisane w języku angielskim, co ułatwia ich wykorzystanie w dowolnej szkole europejskiej. Ponadto następna pora roku może być „rozpracowana” w podobny sposób.

Najwięcej radości sprawiała uczestnikom bezpośrednia komunikacja z partnerami projektu (czat).

17


Ecosystems around us – Greek and Polish children leading to meaningful education through concept maps cele projektu • poznanie otaczających nas ekosystemów; • doskonalenie znajomości języka angielskiego poprzez praktyczne jego wykorzystanie; • poznanie rówieśników z Grecji; • poznanie nowych narzędzi ict.

Anna Szczepaniak nauczycielka języka angielskiego polska szkoła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie http://sp9dzierzoniow.szkoly. interklasa.pl

szkoła partnerska 33ο Δ.Σ. Παληού Καβάλας, Καβάλα, Grecja (33 School of Palio, Kavala, Grecja)

okres realizacji projektu 27 listopada 2009 – 6 kwietnia 2011

języki projektu angielski, grecki, polski

Szkoły partnerskie odnalazły się poprzez portal eTwinning, na którym grecka szkoła umieściła informację, że poszukuje partnera do projektu z wykorzystaniem programu Mind42. Następnie omówiono plan działań, po czym zarejestrowano projekt, którego tematyka jest ściśle związana z przyrodą. Uczestnicy przedsięwzięcia poznawali kolejno wybrane ekosystemy: górski, leśny, wodny, nizinny i miejski. Pracowali metodą mapy mózgu przy wykorzystaniu mediów i literatury (w dwóch językach – angielskim i ojczystym). Powstałe mapy przenoszone były na nośnik elektroniczny przy wykorzystaniu programu Mind42, który poznaliśmy dzięki szkole partnerskiej. Następnie ekosystemy zaprezentowane zostały w formie plastycznej lub jako prezentacje multimedialne. Koordynator projektu z polskiej szkoły założył strony Wiki, gdzie szybko zaczęły pojawiać się wypracowane materiały, a polscy uczniowie poznawali greckich rówieśników. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania, pisali i mówili w języku angielskim, śledzili prace uczniów ze szkoły partnerskiej. W realizację projektu zaangażowała się również nauczycielka przyrody, motywując młodzież do pracy. Wykonane zostały wszystkie zadania przewidziane w planie projektu. Opracowano wybrane ekosystemy w następujących wersjach: mapy przygotowane ręcznie w języku ojczystym i angielskim oraz w programie Mind42; poza tym każdy z ekosystemów przedstawiliśmy plastycznie oraz w formie prezentacji multimedialnych lub fotofilmów. Nauczyciele koordynatorzy projektu z obu krajów komunikowali się poprzez przestrzeń TwinSpace. Utworzyliśmy i systematycznie aktualizowaliśmy TwinSpace, dziennik projektu oraz strony Wiki. Wszystkie materiały, informacje o szkołach oraz uczestnikach projektu umieszczone zostały na stronach Wiki przy wykorzystaniu różnych narzędzi ict. Młodzi uczestnicy projektu mogli również samodzielnie zamieszczać swoje wpisy.

18


Uczniowie spontanicznie reagowali na poszczególne zadania; wykonywali je z zaangażowaniem, postępy szkoły partnerskiej śledzili z wielkim zainteresowaniem. Ponadto bardzo autentycznie angażowali się w pracę w grupach podczas wspólnego tworzenia map mózgu. Największym wyzwaniem dla polskich uczniów było nagranie filmu, w którym opowiadali o sobie w języku angielskim. Zastosowanie metody burzy mózgów i mapy myśli jest nowością wykorzystaną podczas realizacji tego projektu, dającą uczniom rozmaite możliwości oraz przyczyniającą się do niespodziewanych efektów. Poza tym dzięki odpowiedniemu doborowi zadań dzieci uzdolnione plastycznie mogły zaprezentować swoje umiejętności, rozwijając jednocześnie znajomość języka angielskiego. Podczas realizacji projektu poznaliśmy również programy do prezentacji zdjęć i filmów, takie jak: Picasa, Slide, Picturetrail, Movie Maker, przy wykorzystaniu których uczniowie wykonali pierwsze pokazy fotografii. Wszystkie te nowości pozwalają na rozwój kreatywności każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, co potwierdzają wypracowane materiały.

II miejsce

w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 7–12 lat użycie ict w projekcie Wiki, Mind42, PowerPoint, Picasa, Movie Maker, PictureTrail dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://ecosystemsaroundus. wikispaces.com/ http://new-twinspace.etwinning.net/

osiągnięte rezultaty i korzyści

web/p20782/welcome http://twinblog.etwinning.net/16948/

• materiały na TwinSpace; • dziennik projektu; • strony Wiki; • prezentacje multimedialne; • mapy myśli (wykonane ręcznie i w programie Mind42); • prace plastyczne, pokazy slajdów.

otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Grecji i w Polsce • Europejska Odznaka Jakości • projekt nagrodzony w europejskim konkursie „Biodiversity” w ramach Dnia Wiosny dla Europy 2010 • Nagroda Ministerstwa Edukacji w Grecji – the Award for Excellence and Innovation for 2011

19


Ponadto uczniowie: • po raz pierwszy zetknęli się z metodą wykorzystania mapy mózgu w procesie nauczania; • dzięki wykonaniu prezentacji multimedialnych i map (program Mind42) oraz filmów i pokazów zdjęć w znacznym stopniu udoskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera; • poznali otaczające ich ekosystemy i zagrożenia, jakie mogą spotkać rośliny oraz zwierzęta w nich występujące; • w znacznym stopniu opanowali słownictwo związane z ekosystemami zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Materiały wypracowane podczas realizacji projektu (prezentacje, mapy myśli i filmy) stanowią cenne pomoce w realizacji tematów związanych z ekosystemami i otaczającą nas przyrodą. Mogą być one prezentowane z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Projekt można rozwinąć i kontynuować w następnych latach, gdyż jego tematyka dotyczy programu nauczania przyrody na poziomie szkoły podstawowej. Poza tym z łatwością może być realizowany przez uczniów całej szkoły czy też przez inną placówkę, ponieważ jego tematyka jest wciąż aktualna, a wykorzystywane metody oraz oprogramowanie są ogólnie dostępne.

20


Bei uns (U nas) cele projektu • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną; • doskonalenie znajomości języka niemieckiego; • rozwijanie edukacji międzykulturowej; • propagowanie postaw twórczych i innowacyjnych. Na kursie online dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?" koordynatorka ze szkoły w Polsce nawiązała kontakt z placówkami na Węgrzech i w Niemczech. Planowane przedsięwzięcie miało być z założenia proste, umożliwiające wzajemne poznanie się. Projekt „Bei uns” składał się z pięciu etapów (tematów), podczas których partnerzy poznawali się wzajemnie, opisywali swoją szkołę, miejsce zamieszkania, zainteresowania, ulubione potrawy i opowiadali o swoich obyczajach. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach koła języka niemieckiego przez uczniów klasy piątej. Opracowując temat „Wir stellen uns vor – Przedstawiamy się”, uczniowie z Polski, Węgier i Niemiec zamieszczali na platformie TwinSpace własne opisy. Następnie wymienili się nimi między szkołami. Na podstawie tych opisów wykonywali rysunki. Nakręcili także krótkie wideo, w którym opowiadali o sobie. W tej części projektu uczniowie poznali zagadnienia dotyczące tematu „Ja i moje otoczenie, moje hobby“. Drugi etap dotyczył tematyki „Meine Schule – Moja szkoła”, w ramach której uczniowie w programie PowerPoint przygotowywali zagadki o przedmiotach szkolnych. Następnie pracując w grupie, rozwiązywali zagadki przygotowane z kolei przez uczniów z Węgier i Niemiec, dotyczące pomieszczeń i przyborów szkolnych. Na tym etapie uczniowie poznali kwestie dotyczące zagadnienia „Szkoła“, a nauczyciele przygotowywali prezentację ogólną na temat swojej szkoły. Kolejny temat brzmiał: „Mein Wohnort – Moje miejsce zamieszkania”. Tym razem uczniowie z Niemiec i Polski nakręcili filmy, a uczniowie z Węgier przygotowali prezentacje na temat otoczenia, w którym mieszkają.

21

Katarzyna Stefańska nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum i szkole podstawowej polska szkoła Zespół Szkół w Obrazowie http://www.zsobrazow.pl

szkoły partnerskie • Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Dunakeszi, Węgry • Grundschule am Ritterfeld, Berlin, Niemcy

okres realizacji projektu 20 października 2009 – 20 czerwca 2010

język projektu niemiecki


III miejsce

w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 7–12 lat użycie ict w projekcie e-mail, forum, blog, Glogster, Jigs@w Puzzle, kED, www Studio 2004, FreeCommander, Word, Paint, PhotoScape, PowerPoint, Windows Movie Maker dokumentacja projektu w formie elektronicznej strona projektu: http://www.etwinning.kata.d2.pl/ adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p18847 http://kajtek456.glogster.com/glog5322/ http://www.ppt.kata.d2.pl/ http://puzzle.kata.d2.pl/puzzle/

Następnie podjęto działania koncentrujące się wokół zagadnienia „Feste Und Bräuche – Kultura i obyczaje”. Podzielono je na zadania: muzyczne – uczniowie przeprowadzili w swoich szkołach ankiety na temat ulubionych piosenek i zespołów muzycznych i pisarskie – polscy uczestnicy napisali początek trzech różnych opowiadań, a uczniowie z Niemiec ich kontynuacje. Zostały one przesłane uczniom z Węgier, których zadaniem było zakończenie poszczególnych opowieści. Tak powstały trzy niesamowite historie. Pierwsza z nich – opowiadająca o małej Kindze – została narysowana przez polskich i niemieckich uczniów. Z tych rysunków utworzono dwie prezentacje w programie PowerPoint. Kolejne zadanie dotyczyło świąt – na podstawie zdjęć z obchodów świąt Wielkanocnych w trzech państwach porównywano jak obchodzi się ten czas w innych krajach. I wreszcie temat „Einkaufskorb – Zakupy” – uczniowie mówili o swoich ulubionych daniach, natomiast koordynatorzy projektu przygotowali puzzle z produktami potrzebnymi do ich przygotowania. Uczniowie, układając puzzle, poznawali nazwy ulubionych potraw swoich partnerów. Podsumowaniem był plakat multimedialny Glogster (http://kajtek456.glogster.com/glog-5322/). Koordynatorzy projektu współpracowali ze sobą na bieżąco, kontaktowali się i uzgadniali szczegóły kolejnych etapów oraz w miarę potrzeb modyfikowali je, tak aby przyniosły jak najwięcej korzyści dydaktycznych i wychowawczych uczestnikom przedsięwzięcia. Uczniowie kontaktowali się ze sobą poprzez platformę TwinSpace, a także wypowiadali się na różne tematy na blogu, który był moderowany przez koordynatorów. Dzięki różnorodnym zadaniom byli mocno zaangażowani w projekt i jednocześnie aktywnie go współtworzyli. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów stosowano metodę burzy mózgów, aby wspólnie wypracować sposób realizacji kolejnych zadań.

otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Polsce i Niemczech

22


Uczniowie wiele się nauczyli, poznali się i wzajemnie polubili. Powstało dużo ciekawych materiałów: interaktywne puzzle, prezentacje w ppt, filmy wideo. Większość materiałów została zamieszczona na stronie internetowej projektu, opracowanej w trzech językach. Linki do tej strony znajdują się na stronach www poszczególnych szkół. Ponadto zastosowanie technologii ict w naszym projekcie pozwoliło na podniesienie skuteczności przekazywania treści dydaktycznych oraz uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.

osiągnięte rezultaty i korzyści: • strona internetowa projektu w trzech językach; • prezentacje PowerPoint z zagadkami szkolnymi na takie tematy, jak: przybory szkolne, przedmioty szkolne i pomieszczenia w szkole; • prezentacje PowerPoint przedstawiające szkoły partnerskie; • dwie prezentacje ppt oparte na historii wymyślonej przez uczniów; • rysunki, opisy i animacja AniGif przedstawiające uczniów biorących udział w projekcie; • filmy opisujące miejsce zamieszkania uczestników; • ankiety na temat ulubionych zespołów muzycznych i piosenek; • puzzle interaktywne; • plakat multimedialny Glogster; • ankieta ewaluacyjna; • album projektu.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu: Projekt jest uniwersalny, może być wykorzystany z powodzeniem przez innych nauczycieli i w innych klasach na różnych poziomach. Część materiałów może być bezpośrednio wykorzystywana na zajęciach języka niemieckiego, np. interaktywne puzzle, zagadki w PowerPoint na tematy szkolne, filmy wideo, teksty opisów. Zostały one udostępnione na stronie internetowej projektu (odnośnik do niej znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zsobrazow.pl).

23

...polscy uczestnicy napisali początek trzech różnych opowiadań, a uczniowie z Niemiec ich kontynuacje. Zostały one przesłane uczniom z Węgier, których zadaniem było zakończenie poszczególnych opowieści. Tak powstały trzy niesamowite historie.


goal! – Go Outside And Learn cele projektu

Małgorzata Zamarlik nauczycielka języka angielskiego współpraca: Urszula Utnicka, nauczycielka matematyki

polska szkoła Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach http://www.gim.krempachy. szkolnastrona.pl/index.php

szkoły partnerskie • Collège les Eyquems, Merignac, Francja • Havukosken Koulu, Vantaa, Finlandia • Osnovna škola Brodarica, Šibenik, Chorwacja • Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo, Słowenia • ies Ramón Cabanillas, Cambados, Hiszpania

• zwiększenie zainteresowania uczniów nauką różnych przedmiotów, zwłaszcza języków obcych i matematyki; • polepszenie wykorzystania komputera, Internetu i nowoczesnych technologii jako narzędzi uczenia się, nauczania, pracy i w codziennym życiu; • zastosowanie różnych narzędzi i metod nauczania oraz uczenia się, takich jak: pomiary w terenie z wykorzystaniem prostych urządzeń, eksperymenty, gry itd.; • rozwijanie u uczniów i nauczycieli umiejętności społecznych i międzykulturowych, również w wymiarze europejskim. Główną ideą projektu było prowadzenie lekcji poza szkołą. Szkoły z Polski i Francji współpracują ze sobą od 2009 roku. Obie miały doświadczenia z lekcjami na szkolnym boisku (w Polsce były to pomiary brył ze śniegu, we Francji – obliczanie wysokości wieży). Pomysł został rozwinięty na inne tematy, a do współpracy zaproszono kolejne cztery szkoły: z Finlandii (dzięki osobistym kontaktom), z Hiszpanii (dzięki wcześniejszej współpracy) oraz z Chorwacji i Słowenii (poprzez portal eTwinning). Zaczęto od utworzenia swoistego banku pomysłów: nauczyciele dzielili się swoimi ideami, rozwijali pomysły kolegów i dostosowywali je do możliwości własnej szkoły. Ustalono harmonogram zajęć i wybrano narzędzia informatyczne. Każda lekcja została opisana w prezentacjach i wzbogacona o zdjęcia i filmy. Zajęcia były oceniane, a projekt rozpowszechniany w każdym z państw. Uczniowie i nauczyciele komunikowali się poprzez e-maile, czaty, wideokonferencje. Wspólnie edytowali dokumenty i wysyłali paczki pocztowe. Postępy w realizacji projektu były monitorowane, a produkty publikowane na blogu, na TwinSpace oraz na stronach internetowych szkół. Gimnazjum w Krempachach było pomysłodawcą i jednym z założycieli projektu, aktywnie uczestniczyło w planowaniu wszelkich działań. W polskiej szkole projekt koncentrował się na integracji nauczania matematyki i języka angielskiego (elementy clil) – uczniowie pracowali samodzielnie pod kontrolą współpracujących ze sobą nauczycieli. W projekcie uczestniczyło 83 uczniów z czterech klas naszej szkoły. W działania zaangażowani byli również nauczyciele języka angielskiego, biologii i techniki.

okres realizacji projektu

Główną ideą projektu było prowadzenie lekcji poza szkołą.

31 sierpnia 2010 – 30 czerwca 2011

język projektu angielski

24


I miejsce

w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 13–19 lat użycie ict w projekcie • internetowy edytor dokumentów GoogleDocs, ms Office, Open Office, edytory równań do tworzenia dokumentów i przydatnych zasobów, Windows Movie Maker, Gimp, XnView, portale: Flickr, YouTube i Issuu, Geogebra (interaktywna geometria), GoogleEarth (mapy, odległości), APSalin (współrzędne geograficzne, odległości), Zaplanowano 12 tematów lekcji, które przeprowadzono w kilku krajach – w sumie 44 lekcje. Proces realizacji każdej z lekcji składał się z kilku kroków. Pierwsza szkoła, która przeprowadzała daną lekcję (głównie autor pomysłu), tworzyła dwie prezentacje w GoogleDocs edytowane online z kilku krajów: dla nauczycieli i dla uczniów. Wszelkie programy niezbędne do przeprowadzenia danych zajęć były rozpowszechniane wśród partnerów. Nauczyciele z kolejnych szkół, którzy chcieli przeprowadzić konkretną lekcję w swojej placówce, korzystali z materiałów i dokumentacji opublikowanych w Internecie przez pierwszą szkołę. Po przeprowadzeniu lekcji kolejni nauczyciele i uczniowie uzupełniali obie prezentacje w GoogleDocs, jak również publikowali dokumentację. Najciekawszym narzędziem komunikacji okazały się... paczki pocztowe. Poczta to nieco zapomniane „narzędzie”, a jakże wielką radość sprawiało otwieranie przesyłek z zagranicy oraz badanie ich zawartości. Wideokonferencje za pośrednictwem Skype’a również były bardzo ekscytujące, podobnie jak możliwość edytowania online przez kilku partnerów jednego dokumentu dzięki GoogleDocs. Dokumenty, prezentacje i arkusze kalkulacyjne były redagowane przez nauczycieli i uczniów z sześciu krajów, co pozwoliło razem komunikować się i wykonywać wspólnie zadania projektu. Uczniowie często proszą nauczycieli, aby przeprowadzić lekcję na zewnątrz. W projekcie „goal” to nauczyciele wyszli z taką inicjatywą, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją uczniów, zwłaszcza tych słabszych. Ważnym atutem była nauka nowych narzędzi informatycznych, co uczniowie podkreślali w ankietach ewaluacyjnych. Współpraca ze szkołami z zagranicy i możliwość komunikacji bardzo się podobały. Uczniowie byli bardzo ciekawi działań i efektów pracy kolegów z innych krajów.

25

TwinSpace, Gmail, Yahoo, Skype, portal społecznościowy mixxt • aparat cyfrowy, kamera wideo, Internet, tablice interaktywne dokumentacja projektu w formie elektronicznej https://sites.google.com/site/ goaletwinning/ adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p34220/welcome blog: http://twinblog.etwinning.net/24877/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Polsce, Hiszpanii, Finlandii i Francji • Europejska Odznaka Jakości • Projekt miesiąca w Hiszpanii (czerwiec)


Było wiele ekscytujących momentów w projekcie: wideokonferencje, czaty, publiczne prezentacje rezultatów działań w szkole. Lekcje „goal” okazały się widowiskowe dla szkolnej społeczności np. pieczenie szarlotki, zwiedzanie szkoły w poszukiwaniu symetrii czy malowanie parkingu farbą. Cechą wyróżniającą ten projekt jest odejście od silnego trendu do uczenia w sali lekcyjnej przed komputerem. Wyjście poza szkołę nie wyklucza używania ict, wręcz przeciwnie – stwarza nowe, niekonwencjonalne możliwości. Kolejnym elementem jest skala projektu „goal”. W działaniach projektowych wzięło udział około 420 uczniów (22 klasy) z sześciu krajów, w wieku od 10 do 17 lat, w tym z obniżonymi wymaganiami i z bardzo różnych szkół. Ta wielość pokazuje, że projekt może być realizowany przez każdą szkołę w każdym kraju, a różnorodność wzbogaca projekt i jego uczestników, stymuluje do szukania podobieństw, a nie różnic. Większość tematów lekcji dotyczyła matematyki, ale zawierały one także elementy innych nauk przyrodniczych. Ważne elementy projektu to: praca w grupie, opracowywanie strategii planowania, współpracy oraz podejmowanie decyzji. W projekcie „goal” realizowano nowe podejście do nauczania. Uczniowie bardziej aktywnie uczestniczyli w lekcji i zobaczyli praktyczne zastosowanie nauczanych tematów. Musieli wykorzystać i zintegrować wiedzę z kilku tematów, często nawet przedmiotów. Brali aktywny udział w planowaniu, a także przedstawiali swoje pomysły i propozycje. Takie holistyczne podejście zwiększyło ich rozumienie złożoności zjawisk występujących w otaczającym świecie, stymulowało twórcze myślenie oraz zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności.

osiągnięte rezultaty i korzyści

Było wiele ekscytujących momentów w projekcie: wideokonferencje, czaty, publiczne prezentacje rezultatów działań w szkole. Lekcje „goal” okazały się widowiskowe dla szkolnej społeczności np. pieczenie szarlotki, zwiedzanie szkoły w poszukiwaniu symetrii czy malowanie parkingu farbą.

• http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34220/welcome; • ekspozycja „goal”, broszury, plakaty; • książka kucharska; • siatka i model bryły, układ współrzędnych na parkingu; • sekstanty; • filmy wideo; • zdjęcia; • scenariusze lekcji; • aplety Geogebry; • filmy instruktażowe; • poznanie nowych programów; • pokaz slajdów; • publiczna prezentacja projektu; • wzrost u uczniów asertywności, pewności siebie, umiejętności planowania i poczucia obowiązku; • znaczne zwiększenie motywacji uczniów do nauki; • zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką i językiem angielskim oraz rozwinięcie naukowego myślenia; • wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji; • przełamanie lęku przed wypowiadaniem się w języku obcym.

26


upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu • Informacje na temat projektu „goal” były szeroko rozpowszechniane m.in. podczas zagranicznych konferencji (Czechy, Francja, Finlandia), w artykułach prasowych (Hiszpania, Polska) oraz Internecie, a także podczas spotkań z rodzicami. • Nauczyciele uczestniczący w projekcie stworzyli wiele materiałów pedagogicznych, najczęściej prezentacji. Są w nich zawarte cele i sposoby realizacji poszczególnych lekcji, co w prosty sposób pozwala na użycie gotowych scenariuszy w innych szkołach. Główna idea projektu – uczenie się poza salą lekcyjną – może być zastosowana w innych zagadnieniach i przedmiotach. Nauczyciele i szkoły mogą zdecydować, które problemy są interesujące dla ich uczniów i możliwe do zrealizowania w danej placówce. Wiele działań w ramach projektu ma charakter interdyscyplinarny.

27

Cechą wyróżniającą ten projekt jest odejście od silnego trendu do uczenia w sali lekcyjnej przed komputerem. Wyjście poza szkołę nie wyklucza używania ict, wręcz przeciwnie – stwarza nowe, niekonwencjonalne możliwości.


Let’s admire the Universe together (Razem podziwiajmy Wszechświat) cele projektu • poszerzenie wiedzy uczniów o Wszechświecie, a zarazem zainteresowanie fizyką i astronomią; • ukazanie osiągnięć astronomii i przybliżenie sylwetek wielkich astronomów; • wzbogacanie wiedzy o krajach partnerskich; • doskonalenie kompetencji językowych; • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się technikami ict.

Elżbieta Gawron nauczycielka fizyki współpraca: Sławomir Fornal, nauczyciel informatyki

polska szkoła Liceum Ogólnokształcące w Tyczynie http://www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl

szkoły partnerskie • colegiul agricol Falticeni, Rumunia • Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi, Husi, Rumunia • s.a.m vînători-neamt, Vînători, Rumunia • γ υμνασιο εγκωμης, Nicosia, Cypr • likio strovolou, Λευκωσια, Cypr • 1o eπαλ βεροιας, βεροια, Grecja

okres realizacji projektu 10 października 2009 – 30 czerwca 2011

język projektu angielski

Rok 2009 był Rokiem Astronomii. Postanowiliśmy więc z tej okazji rozpocząć realizację projektu eTwinning „Razem podziwiajmy Wszechświat”. Przygotowaliśmy plan projektu i rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów, korzystając z desktopu nauczyciela na portalu eTwinning. Zarejestrowaliśmy projekt ze szkołą Colegiul Agricol w Rumunii, a następnie dołączali do nas kolejni partnerzy. Zaprezentowaliśmy sobie wzajemnie szkoły, miasta i kraje. Nasza szkoła jako pomysłodawca tego projektu pełniła rolę koordynatora współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi. Prowadziliśmy obserwacje kosmosu za pomocą teleskopów oraz programów komputerowych. Przy pomocy Stellarium – otwartego komputerowego planetarium – zapoznawaliśmy się z widokiem nieba w dowolnym czasie i miejscu. Przy pomocy Celestii mogliśmy odbywać fascynujące wędrówki w kosmos. MikroObservatory Guest Observer Portal wykorzystywaliśmy do fotografowania odległych obiektów kosmicznych. Aparatem cyfrowym fotografowaliśmy ciekawe zjawiska astronomiczne, między innymi zaćmienie Słońca. Z okazji Roku Astronomii grupy partnerskie wyeksponowały w swoich szkołach wystawy pt. „Razem podziwiajmy Wszechświat”. Nasza szkoła dodatkowo przygotowała wystawę pt. „Jan Heweliusz – gdański astronom”, włączając się tym samym w obchody Roku Heweliusza. Grupa polska odbyła wycieczki dydaktyczne – zwiedziliśmy ekspozycję meteorytów i wystawę pt. „50 lat nasa”, uczestniczyliśmy w lekcji astronomii w Planetarium Świętokrzyskim oraz obserwatorium astronomicznym. Byliśmy także w Instytucie Fizyki Jądrowej pan w Krakowie, gdzie obejrzeliśmy filmy, między innymi o życiu gwiazd. Podczas wycieczek robiliśmy wiele zdjęć, z których tworzyliśmy prezentacje i zamieszczaliśmy je na TwinSpace, aby zaprezentować swoim partnerom. Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym na referat z astronomii i astronautyki. Jedna z uczennic miała zaszczyt wziąć udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu i tam zaprezentować swój referat pt. „Poplamione Słońce”. Wspólnie z partnerami tworzyliśmy multimedialne słowniki astronomiczne.

28


II miejsce

w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 13–19 lat użycie ict w projekcie • Internet (jako główne narzędzie do wyszukiwania i selekcji informacji na temat związany z projektem), portal internetowy MikroObservatory Guest Observer Portal, programy astronomiczne (Stellarium, SssimStudio, Celestia, Plamy), PowerPoint, Prezi, Windows Movie Maker, Photo Story Pojęcia astronomiczne zilustrowaliśmy zdjęciami, nagrywaliśmy też słownictwo w językach partnerów. Na zakończenie projektu tworzyliśmy quizy przy pomocy programu HotPotatoes. Projekt stwarzał możliwość badania przy pomocy przyrządów optycznych i programów komputerowych tego, co odległe, tajemnicze i fascynujące. Charakteryzował się różnorodnością działań badawczych, a także twórczych.

3 for Windows, darmowe MP3, YouTube, internetowe słowniki polsko-angielskie, internetowe translatory polsko-angielskie, HotPotatoes, EclipseCrosword, e-mail, czat • teleskop Galileoskop,

osiągnięte rezultaty i korzyści

lornetka, aparat cyfrowy,

• makieta Układu Słonecznego, rysunki planet, rysunki przedstawiające warsztat pracy Jana Heweliusza; • albumy zawierające prezentacje i rysunki ze szkolnych wystaw; • poszerzenie wiedzy o Wszechświecie; • nabycie umiejętności posługiwania się teleskopem oraz astronomicznymi programami komputerowymi; • wzrost kompetencji językowych; • doskonalenie umiejętności komunikowania się za pośrednictwem Internetu w języku obcym; • poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich; • wzrost umiejętności pracy w zespole; • wspieranie uzdolnień uczniów poprzez udział w projekcie; • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli; • atrakcyjniejsza oferta edukacyjna szkoły.

tablet graficzny, skaner dokumentacja projektu w formie elektronicznej strona projektu: http://www.et-universe.pl/ adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p18482/welcome blog: http://twinblog.etwinning.net/14855/ otrzymane nagrody

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

• Krajowa Odznaka Jakości przyznana

Strona internetowa projektu www.et-universe.pl jest pewnego rodzaju przewodnikiem i poradnikiem, jak zgłębiać tajemnice Wszechświata. Zarówno TwinSpace, jak i strona projektu mogą posłużyć jako źródło informacji i inspiracji dla uczniów oraz nauczycieli z różnych szkół całej Europy.

29

w Polsce i Rumunii


Discover Shakespeare's World cele projektu

Ewa Gajek nauczycielka bibliotekarka, nauczycielka wiedzy o kulturze polska szkoła Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni http://www.zszbogatynia.pl

szkoły partnerskie • Colegium Tehnic Transilvania Deva, Deva, Rumunia • 5o Γυμνάσιο Σερρών, Σέρρες, Grecja • Ticaret meslek lisesi Nevsehir, Turcja • Milli Piyango Anadolu Lisesi, Erzincan, Turcja

okres realizacji projektu 17 maja 2010 – 30 grudnia 2011

języki projektu angielski, polski, turecki

• promocja biblioteki jako miejsca do tworzenia projektów; • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów; • przełamanie barier językowych i kulturowych poprzez zabawę z utworami Szekspira (rozbudzenie u młodych ludzi zainteresowania literaturą i życiem Williama Szekspira; zdobycie wiedzy na temat jego życia i twórczości; poszerzenie wiedzy o wybrane cytaty z Szekspira, w formie zabawy – konkursu; korzystanie z programów komputerowych i stron edukacyjnych z twórczością tego pisarza); • zainteresowanie nauką języków obcych; • doskonalenie umiejętności pracy w zespole; • rozwijanie zdolności artystycznych poprzez tworzenie makiet teatru elżbietańskiego i dramy opartej na utworach Szekspira; • ćwiczenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego. Pomysł na projekt zrodził się na lekcji wiedzy o kulturze, kiedy to uczniowie mieli poznać tajniki teatru elżbietańskiego. Okazało się, że w Europie jest wielu młodych ludzi, którzy tak jak nasza młodzież z Polski polubili Wiliama Szekspira i od początku chcieli pokazać tę barwną postać literatury w kreatywny, nowoczesny sposób. Uczniowie stworzyli drzewo genealogiczne Szekspira, krótki komiks oparty na treści jego sztuki, przygotowali prezentacje teatru elżbietańskiego oraz nagrali krótką sztukę – małą formę teatralną pokazującą naszą pracę. Tematyka projektu była zintegrowana z podstawą programową nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele-koordynatorzy projektu w poszczególnych krajach podjęli starania, aby praca przebiegała etapami i z podziałem uczniów na grupy zajmujące się następującymi tematami: • „Życie osobiste Williama Szekspira”, w tym: opisanie ważnych wydarzeń (teksty, zdjęcia, oryginalne dzieła sztuki), utworzenie drzewa genealogicznego rodziny Szekspira (daty, nazwiska, relacje rodzinne), nagranie skitu przedstawiającego ważne wydarzenia w życiu Szekspira (jęz. ang.); • „Życie zawodowe Szekspira”, w tym: opisanie ważnych wydarzeń (teksty, zdjęcia, oryginalne dzieła sztuki), utworzenie profesjonalnego cv Szekspira (umiejętności, doświadczenie zawodowe, wykształcenie), nagranie skitu przedstawiającego wywiad Szekspira z dyrektorem teatru (jęz. ang.); • „Teatr Szekspira”, w tym: stworzenie modelu jednego z teatrów Szekspira i wirtualnej wycieczki po teatrze elżbietańskim, utworzenie broszury opisującej teatr Szekspira z wybranymi cytatami, Szekspirowskimi wyrażeniami oraz zwrotami z jego dzieł w Microsoft Publisher w języku angielskim; • „Dramaty i poezja Szekspira”, w tym: zaprezentowanie wybranych dzieł Szekspira i antologii wierszy, utworzenie komiksu na podstawie jednego z jego dzieł, nagranie deklamacji kilku wierszy Szekspira lub krótkich fragmentów jego dzieł (jęz. ang.).

30


Współpraca nad projektem z miesiąca na miesiąc budziła coraz większe emocje i było coraz więcej uczniów chętnych do pracy, zwłaszcza, gdy mogli pokazać Szekspira współcześnie, aranżując scenki w języku angielskim np. „Szekspir szuka pracy”, „Wywiad z mistrzem”, „Szekspir lubi hip-hop”. Najciekawsze narzędzia wykorzystane podczas naszej pracy to Skype i wideokonferencje oraz wszelkie darmowe programy służące do prezentacji zdjęć, filmów.

III miejsce (ex aequo) w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 13–19 lat użycie ict w projekcie

Genialne dzieła Szekspira na stałe weszły do kanonu literatury i kształtują język angielski, a jego znajomość ludzkiego serca i umysłu przemawia do nas przez cały czas – to właśnie mieli uświadomić sobie młodzi Europejczycy. Projekt pokazuje młodzieży, że dramat może być ciekawy i wcale nie trzeba się nudzić, omawiając standardowe problemy lektury. Podczas przygotowań i realizacji projektu wskazywano uczniom źródła informacji, wspierano w poszukiwaniach i zdobywaniu właściwej samooceny. Starałyśmy się, aby zdobywanie wiedzy o Szekspirze odbywało się w klimacie zabawy i relaksu oraz atmosferze sprzyjającej podtrzymywaniu więzów koleżeńskich. Uczniowie poznali kilka krótkich klipów z różnych współczesnych przedstawień sztuk Szekspira, wszyscy więc mogli dyskutować o wpływie autora na współczesną sztukę, literaturę i film.

• Internet, poczta elektroniczna, forum, Skype, Windows Movie Maker, Photo Story 3, PowerPoint, YouTube, internetowe słowniki i translatory polsko-angielskie, MP3, Slide, blog, Animoto, ImageChef, Jigsaw Planet; • narzędzia: aparat cyfrowy, skaner, rzutnik multimedialny, laptop, kamera, programy do konwersji i kompresji filmów i obrazów dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://new-twinspace.etwinning.net/

Współpraca nad projektem z miesiąca na miesiąc budziła coraz większe emocje i było coraz więcej uczniów chętnych do pracy, zwłaszcza, gdy mogli pokazać Szekspira współcześnie, aranżując scenki w języku angielskim np. „Szekspir szuka pracy”, „Wywiad z mistrzem”, „Szekspir lubi hip-hop”.

web/p29858/welcome http://twinblog.etwinning.net/22269/ blog: http://www.szekspir-kontrowersje. blogspot.com/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości przyznana w Polsce i Turcji

31


osiągnięte rezultaty i korzyści

Starałyśmy się, aby zdobywanie wiedzy o Szekspirze odbywało się w klimacie zabawy i relaksu oraz atmosferze sprzyjającej podtrzymywaniu więzów koleżeńskich.

• http://new-twinspace.etwinning.net/web/p29858/welcome; • http://twinblog.etwinning.net/22269/; • blog: http://www.szekspir-kontrowersje.blogspot.com/; • materiały zamieszczone na YouTube, TwinSpace i nagrane na cd • e-book i logo projektu; • ponad 30 prezentacji PowerPoint; • przedstawienie „Poskromienie złośnicy”; • zakup do biblioteki ekranizacji dzieł Szekspira wykorzystanych w projekcie; • scenariusze lekcji, zestawy puzzli, makiety teatru elżbietańskiego, plakaty opisujące życiorys Szekspira, ulotki informacyjne o wybranych dziełach, cv Szekspira; • poszerzenie wiedzy o epoce elżbietańskiej; • nabycie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami ict; • podniesienie kompetencji językowych uczniów; • nabycie umiejętności tworzenia bloga; • nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Turcji i Grecji.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt jest wykorzystywany na zajęciach humanistycznych i informatycznych. Informacje o nim są zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz miasta. W bibliotece szkolnej znajdują się ekspozycje dotyczące całego przedsięwzięcia. Przebieg projektu jest zaprezentowany na blogu.

32


Family Lab cele projektu • nauka dobrego wychowania i savoir-vivre'u, a także poznanie zasad obowiązujących w różnych krajach europejskich; • rozwijanie umiejętności językowych oraz w zakresie zastosowania ict; • rozwijanie postaw szacunku dla odmiennych kultur, tradycji, religii; • nabycie umiejętności promocji i reklamy produktów końcowych projektu. Projekt „Family Lab” to już kolejny projekt realizowany ze stałymi szkołami partnerskimi. Pomysł zrodził się podczas pracy metodą burzy mózgów, a tytuł został zaczerpnięty z audycji radiowej nadawanej w niemieckiej stacji. Polska szkoła jest jednym z założycieli projektu. Stworzyliśmy komiks przedstawiający przygody fikcyjnego bohatera o imieniu Willy, który odwiedza nasze kraje, przebywa w domach rodzinnych naszych uczniów i musi dostosować się do zasad obowiązujących w każdym z nich. Willy nie zachowuje się właściwie – nie używa zwrotów grzecznościowych, ignoruje ludzi, pije alkohol itp., a nasi uczniowie pomagają mu poprawić jego zachowanie poprzez wpajanie mu norm społecznych i zasad savoir-vivre'u. Willy zmienia się z niegrzecznego chłopca w dobrze wychowanego młodego człowieka. Dzięki edukacji Willy’ego uczymy się dobrych manier, a także badamy problemy dotykające europejskie rodziny, w których partnerzy wywodzą się z różnych kultur i środowisk. Uczniowie rozwijają historię Willy’ego, współpracują w międzynarodowych grupach z liderami odpowiedzialnymi za poszczególne części historii. Powstało już siedem części komiksu.

Andrzej Wilk dyrektor, nauczyciel techniki i informatyki współpraca: Justyna Kukułka, nauczycielka języka angielskiego

polska szkoła Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół w Zawierciu http://www.gim13zawiercie.pl

szkoły partnerskie

Dzięki pracy nad projektem poznaliśmy, a następnie porównaliśmy zasady dobrego wychowania obowiązujące w krajach szkół partnerskich, wiemy, jak zachować się przy stole, a także w restauracji polskiej, hiszpańskiej, niemieckiej czy w angielskiej, znamy: formy grzecznościowe, powitania, pożegnania, zasady obowiązujące w kinie, teatrze, muzeum, na koncercie, w lesie, na plaży, podczas gry w piłkę nożną, zasady przyjazne dla środowiska naturalnego, jak również te obowiązujące w armii czy podczas ceremonii ślubnej.

• The Royal Grammar School, High Wycombe, Wielka Brytania • IES Marina Cebrian, Teneryfa, Hiszpania • Heinrich-Böll-Gesamtschule, Oberhausen, Niemcy

Stworzyliśmy podcasty, filmy i zdjęcia porównujące zasady obowiązujące w naszych szkołach np. podczas uroczystości ich ukończenia. Wspólnie wyciągnęliśmy wnioski i opracowaliśmy międzynarodowe zasady dobrego wychowania gwarantujące sukces niezależnie od kraju, w którym się znajdujemy. Swoje spostrzeżenia zaprezentowaliśmy w komiksach, filmach wideo, cyfrowych plakatach, opracowaliśmy międzynarodową broszurę zasad dobrego wychowania.

okres realizacji projektu

33

projekt aktywny, rozpoczęty 26 lutego 2010

język projektu angielski


III miejsce (ex aequo) w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2011”, kategoria wiekowa 13–19 lat użycie ict w projekcie Comic Life (tworzenie komiksów), Windows Movie Maker (tworzenie filmów i reklam), Scrabblog i Glogster (cyfrowe plakaty), PhotoShop

Swoje spostrzeżenia zaprezentowaliśmy w komiksach, filmach wideo, cyfrowych plakatach, opracowaliśmy międzynarodową broszurę zasad dobrego wychowania.

i PhotoFiltre (obróbka zdjęć), PowerPoint, Paint (tworzenie rysunków i komiksów), galeria zdjęć, archiwum plików (zbieranie materiałów i artykułów), Scribd, Flashmeeting (prowadzenie wideokonferencji), Virtual Learning Environment (komunikacja z partnerami, tworzenie filmu „School life”), Slideshare (pokaz slajdów), Audacity, Voice Thread, Word, Excel dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://familylab.wikispaces.com http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p26158 http://twinblog.etwinning.net/20263/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości • Europejska Odznaka Jakości

Nasi uczniowie uczą się dobrych manier na wiele różnych sposobów: dyskutując, prowadząc debaty oxfordzkie na ambitne tematy (np. przemoc względem kobiet, rasizm, relacje w związku), ale także w sposób zabawny, jak np. poprzez zaprezentowanie scenki „At the dentist's”, scenek przedstawionych za pomocą klocków czy też zabawnej historyjki pt. „How to be European?”, zilustrowanej za pomocą autorskich rysunków uczniów, mającej na celu wyśmianie przywar narodowych, wyeliminowanie stereotypów, a tym samym potraktowanie tematu dobrych manier na wesoło, z przymrużeniem oka. Uczniowie uczą się także stosowania dobrych manier w sferze życia osobistego, w sytuacjach, o których często krępują się rozmawiać z dorosłymi, jak np. właściwe postępowanie podczas randki, kiedy jest się w związku czy zawiera małżeństwo. Poruszaliśmy tematy tolerancji, rasizmu, ksenofobii czy przemocy, porównując zachowanie pary przed i po ślubie, omawiając najczęstsze przyczyny kłótni małżeńskich, tworząc plakaty, rysunki oraz filmy prezentujące scenki-symulacje kłótni małżeńskich pomiędzy Willym i jego żoną. Młodzi uczestnicy projektu współpracowali w międzynarodowych grupach, wymieniając się pomysłami i tworząc większość materiałów. Najciekawszym narzędziem, które wykorzystywaliśmy do komunikacji z partnerami, był Flasmeeting oraz Virtual Learning Environment. Uczniowie bardzo chętnie podejmowali się nowych zadań, praca nad projektem pobudziła ich kreatywność – stworzyliśmy logo projektu. Z czasem sami zaczęli zdobywać informacje na temat dobrego wychowania poprzez prowadzenie wywiadów z ludźmi oraz poszukiwanie informacji ze źródeł archiwalnych, co sprawiło, że projekt jest twórczy, oparty na dużej autonomii uczniów. Najbardziej ekscytującym momentem było zorganizowanie Dnia Otwartego, podczas którego promowaliśmy nasz projekt wśród członków społeczności lokalnej poprzez stoiska informacyjne oraz kampanie reklamowe materiałów wypracowanych podczas projektu.

34


Projekt wykorzystuje ciekawe metody pracy z uczniem. Metoda webquest używana jest do stymulacji aktywności i samodzielności uczniów w zakresie wyszukiwania i porządkowania informacji na temat dobrych manier i savoir-vivre'u w krajach szkół partnerskich oraz budowania wiedzy w oparciu o nie. Debaty oxfordzkie to metoda stosowana przy analizie zachowań Willy’ego. Ponadto podczas pracy nad projektem nauczyciele stosują tzw. task-based learning. Elementem innowacyjnym projektu jest też lekcja elektroniczna stworzona przez nauczycieli szkół partnerskich.

osiągnięte rezultaty i korzyści • komiks i filmy wideo przedstawiające przygody Willy’ego; • prezentacje multimedialne, cyfrowe plakaty, podcasty, rysunki, zdjęcia oraz teksty prezentujące dobre maniery w poszczególnych krajach i miejscach; • międzynarodowa broszura, webquesty, lekcja elektroniczna, scenariusze zajęć; • udoskonalenie znajomości języka angielskiego; • wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych; • poszerzenie wiedzy na temat dobrych manier i savoir-vivre'u oraz nabycie umiejętności zachowania się zgodnie z tymi zasadami; • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, tradycji i obyczajów innych krajów; • wykształcenie u uczniów poczucia tolerancji wobec innych kultur, tradycji i religii.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt może być wykorzystany w każdej szkole, gdyż porusza sprawy istotne dla wszystkich – umiejętność odpowiedniego zachowania się w określonym kraju, miejscu czy sytuacji. Materiały wypracowane przez uczniów uczą zasad dobrego wychowania, promują uniwersalne wartości i są przewodnikami w postępowaniu, a przy tym również doskonałym źródłem rozrywki (dzięki potraktowaniu tematu dobrych manier na wesoło) i gwarantują atrakcyjne spędzenie czasu (ciekawe teksty do czytania, filmy). Stanowią zatem ponadczasowe źródło wiedzy dla wielu pokoleń Europejczyków.

35

Nasi uczniowie uczą się dobrych manier na wiele różnych sposobów: dyskutując, prowadząc debaty oxfordzkie na ambitne tematy (np. przemoc względem kobiet, rasizm, relacje w związku)...


ict, you & me cele projektu • doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przy okazji posługiwania się językiem angielskim i matematyką; • poznanie pozytywnego wpływu na zdrowie właściwego odżywiania się i aktywności fizycznej; • wzajemne poznawanie się poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic kulturowych, prezentację szkół, miast, systemów edukacji, atrakcji turystycznych innych krajów.

Agata Czarniakowska nauczycielka matematyki współpraca: Barbara Głuszcz, nauczycielka języka angielskiego, Dorota Zimacka, nauczycielka przyrody

polska szkoła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie http://www.sp4zambrow.kei.pl

szkoły partnerskie • Colegiul National Vocational „Nicolae Titulescu”, Slatina, Rumunia • Daugavpils Saskaņas Pamatskola, Daugavpils, Łotwa • Siete Campas-Zorrozgoiti, Bilbao, Hiszpania • 32 Primary School of Patra, Patra, Grecja • Kinik Ilköğretim Okulu, Çorum, Turcja

okres realizacji projektu 10 sierpnia 2010 – 25 czerwca 2011

język projektu angielski

Wszelkie nowinki techniczne wykorzystywane dla celów edukacyjnych są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Dlatego też szkoła polska wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom, umożliwiając m.in. poznanie kultur innych krajów za pomocą najnowocześniejszych narzędzi. Tematyka projektu okazała się interesująca dla zagranicznych partnerów i bardzo szybko wyrazili oni chęć współpracy. Zainteresowani technologiami informacyjno-komunikacyjnymi uczniowie polskiej szkoły z klas czwartych, piątych i szóstych utworzyli zespół "Europejski Krąg". Realizacja projektu rozpoczęła się od zapoznania jego uczestników z netykietą oraz zasadami przestrzegania praw autorskich. Następnie przygotowano „chmurki” składające się z imion uczniów. Wzajemne poznanie się przebiegało w nietypowy sposób poprzez dopasowywanie osobistych awatarów uczestników do ich zdjęć zamieszczonych w galerii. Po rozszyfrowaniu właścicieli fotografii polscy uczniowie zaprezentowali się w filmie oraz kolażu. Posługując się narzędziami internetowymi, młodzi uczestnicy projektu pracowali nad jego logo (w drodze konkursu wyłoniono zwycięską pracę z Polski). Następnie zbierano materiały o szkołach partnerskich, przeprowadzano burze mózgów na tematy związane ze szkołą, gromadzono zdjęcia z najciekawszych miejsc w miastach i krajach partnerskich oraz informacje na ich temat, tworzono filmy/pokazy slajdów prezentujące poszczególne szkoły i miasta, opracowano quizy i „grę na dobieranie” sprawdzające wiedzę na temat naszych miast, państw i języków. Ponadto uczniowie tworzyli glogi dotyczące hobby oraz własnych diet, omawiali sposoby spędzania wolnego czasu, dyskutowali na temat ulubionych zajęć, przeprowadzili burzę mózgów na temat najpopularniejszych sportowców i piosenkarzy. Zaprezentowano też właściwe postawy prośrodowiskowe (powstały: mapa myśli i prezentacje). Dane dotyczące miast i krajów partnerskich posłużyły do opracowania quizów i zadań matematycznych. Rozwiązywano również quizy matematyczne przygotowane przez partnerów. Uczniowie zbierali dane o sobie przy pomocy narzędzi statystycznych online, interpretowali je w postaci różnego typu diagramów. Wyniki opracowań statystycznych przedstawiono w postaci prezentacji Prezi. W efekcie tych analiz uczniowie stworzyli model statystycznego uczestnika projektu o imieniu Europa (imię wybrano wspólnie online w wyniku burzy mózgów).

36


I miejsce

w konkursie eTwinning 2011 w kategorii przedmioty matematyczno-przyrodnicze użycie ict w projekcie Voki, ImageChef, Animoto, Slideshow, Slideroll, Smilebox, Flixtime, PictureTrail, PowerPoint, Windows Movie Maker, VoiceThread, GlogsterEdu, Lino, Nota, Wallwisher, AnswerGarden, QuizRevolution, Quizz.biz, ProProfs, Brain Games, Zaplanowano podróż Europy po krajach partnerskich. Jej trasę oraz filmy prezentujące najciekawsze zakątki naszych krajów przedstawiono na mapie Google. Powstały: dziennik podróży Europy, elektroniczne pocztówki pisane w imieniu Europy z odwiedzanych krajów, glogi z propozycjami miejsc wartych odwiedzenia (SP4 Zambrów). Z okazji świąt uczniowie składali sobie życzenia w językach ojczystych i w języku angielskim, prezentowali najpiękniejsze kolędy, przy okazji czatów wykonywali m.in. rysunki wielkanocne online. Ewaluacji projektu dokonano za pomocą różnorodnych narzędzi internetowych. Polska szkoła przejęła rolę głównego koordynatora projektu. Poszukiwaliśmy ciekawych i najnowszych narzędzi, sprawdzaliśmy ich atrakcyjność dla uczniów oraz przydatność w naszym projekcie. Następnie za pośrednictwem TwinSpace, prywatnych czatów i e-maili uczyliśmy naszych partnerów posługiwania się nimi. Każda szkoła odpowiadała za przygotowanie innego rodzaju ankiety czy quizu na wybrany przez siebie temat. Partnerzy współpracowali przy gromadzeniu danych, tworzeniu statystycznego modelu uczestnika projektu, zabierali głos w dyskusjach za pomocą VoiceThread, uczestniczyli w burzach mózgów, określili wymarzone miejsce wakacyjnego wypoczynku oraz upragniony prezent gwiazdkowy. Serwisy Lino i Wallwisher pozwoliły na gromadzenie propozycji pytań do tworzonych ankiet i quizów, zdjęć ciekawych miejsc w miastach partnerskich oraz informacji o nich. Wspólnie zostały stworzone: na mapie Google trasa podróży Europy z filmami o najciekawszych miejscach do zwiedzania, interaktywna mapa – dziennik tej podróży. Wspólnie z partnerami prowadzono Dziennik projektu. Uczniowie entuzjastycznie podchodzili do podejmowanych zadań. Do najbardziej ekscytujących momentów projektu należy zaliczyć: tworzenie awatarów, projektowanie logo, rozwiązywanie quizów oraz przygotowywanie modelu statystycznego uczestnika projektu. Połączył on cechy, zainteresowania i poglądy młodych Europejczyków zaangażowanych w projekt, którzy dzięki niemu przekonali się, że mimo różnych nacji i kultur wszyscy jesteśmy do siebie podobni.

37

PurposeGames, Blabberize, Morpheus, SantaBot, Zoomerang, SurveyMonkey, Obsurvey, Polldaddy, SurveyGizmo, ProProfsPolls, Photovisi, Google map, Tripline, Mixbook, Prezi, Colorillo, GoAnimate, Little Bird Tales, Bubbl. us, MyPlick, YouTube, Skype, Facebook, e-mail dokumentacja projektu w formie elektronicznej adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p33516 dziennik projektu: http://twinblog.etwinning.net/24230/ blog: http://www.naszeeuropejskieprojekty. blogspot.com/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości dla Polski, Łotwy i Hiszpanii • Dziennik projektu – uznany za najciekawszy dziennik projektu eTwinning w marcu 2011 r.


Do najbardziej ekscytujących momentów projektu należy zaliczyć: tworzenie awatarów, projektowanie logo, rozwiązywanie quizów oraz przygotowywanie modelu statystycznego uczestnika projektu.

Projekt wyróżnia się wielkim bogactwem stosowanych narzędzi oraz serwisów anglojęzycznych. Najnowocześniejsze technologie w nim zastosowane uatrakcyjniały lekcje. Cel, jakim było stworzenie modelu typowego uczestnika projektu, zachęcił uczniów do poznawania i opracowywania własnych narzędzi statystycznych, pogłębił ich umiejętności matematyczne. Nowa forma współpracy za pomocą serwisu VoiceThread wpłynęła na atrakcyjność lekcji języka angielskiego. Udział w internetowych burzach mózgów pozwolił na zapoznanie się z opiniami kolegów z innych krajów i ośmielił polskich uczestników do wypowiadania się w języku angielskim. Tworzone gry, quizy stanowiły ciekawą formę pogłębiania, utrwalania i sprawdzania zdobytej wiedzy. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością np. przy wykonywaniu zdjęć, kręceniu filmów i pokazów slajdów, projektowaniu logo, wykonywaniu „chmurek wyrazowych” z imion uczestników projektu, zamieszczaniu życzeń świątecznych i walentynkowych, tworzeniu online rysunków wielkanocnych i wiosennych.

osiągnięte rezultaty i korzyści • model statystycznego uczestnika projektu oraz film dokumentujący jego tworzenie; • prezentacja Prezi danych statystycznych opracowanych w formie diagramów; • prezentacja liczebników w językach partnerskich, quizy oraz zbiór zadań matematycznych dotyczących miast i krajów partnerskich; • glogi na temat zdrowego stylu życia, zainteresowań, ciekawych miejsc; • VoiceThread z dyskusją partnerów na temat zdrowego stylu życia; • mapa myśli z zasadami zdrowego stylu życia; • artykuły na Portalu Zambrowskim promujące projekt; • poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przyrody (treści prozdrowotne i ekologiczne), matematyki (w tym statystyki), języka angielskiego i informatyki; • poznanie przez uczniów najnowocześniejszych serwisów internetowych; • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, autoprezentacji, integracja zespołu, wzrost aktywizacji poznawczej uczestników; • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o przydatne na co dzień serwisy internetowe.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Realizacja projektu może odbywać się w każdej szkole i jest wspaniałą przygodą zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli rozpoczynających przygodę z programem eTwinning. Przewodniki po wdrażanych przez nas programach i linki do nich zgromadzone na TwinSpace projektu mogą posłużyć innym nauczycielom pragnącym skorzystać z naszych doświadczeń. Uniwersalna tematyka zadań jest dostosowana do wieku i zainteresowań uczniów. Może być realizowana podczas zajęć lekcyjnych. Nasze działania zostały odnotowane i udokumentowane na: internetowym portalu naszego miasta, stronie internetowej szkoły oraz specjalnie stworzonym blogu poświęconym realizowanym przez nas projektom eTwinning. Społeczność szkolna mogła dodatkowo o nich przeczytać na łamach szkolnego miesięcznika matematycznego „Matma do kwadratu”.

38


Sklep europejski – zakupy w Europie cele projektu • stworzenie europejskiego centrum handlowego dla dzieci; • uświadomienie uczniom, jak ważne w życiu codziennym są umiejętności matematyczne; • ćwiczenie porównań różnicowych i ilorazowych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce; • poznawanie walut państw europejskich; • porównywanie cen artykułów spożywczych; • poznanie metody origami i kirigami; • praca na platformie e-learningowej; • mobilizowanie uczniów do kreatywności i odpowiedzialności podczas wykonywania zadań; • umiejętność prezentowania wyników swojej pracy; • nauka języka angielskiego. Naszym zamierzeniem było stworzenie sytuacji, w których dzieci mogą wykorzystać, ćwiczyć, utrwalać i pogłębiać swoją wiedzę matematyczną i informatyczną. Uczniowie przedstawili wiele pomysłów, z których wybraliśmy jeden – utworzenie europejskiego centrum handlowego. Nasz pomysł spotkał się z zainteresowaniem wielu nauczycieli na portalu eTwinning. Po omówieniu i uzgodnieniu wszystkich działań zarejestrowaliśmy projekt na platformie eTwinning. Nasza szkoła jako pomysłodawca koordynuje działania projektowe. W realizacji projektu wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Ponieważ realizujemy projekt na szkolnej platformie e-learningowej, mamy możliwość systematycznego komunikowania się, umieszczania i prezentowania wyników naszej pracy, przeglądania, analizowania i porównywania. Kolejne etapy projektu, wątpliwości, pomysły i sposoby realizacji konsultujemy z nauczycielami ze szkół partnerskich również poprzez Skype’a. Pierwszy etap projektu polegał na przygotowaniu ozdób choinkowych metodą origami i kirigami. Dzieci przygotowały reklamy wykonanych ozdób, a następnie „faktury” w formie interaktywnych zadań matematycznych. Na podstawie „faktur” mogły porównać ceny, obliczyć koszt zamawianych ozdób, a następnie „kupić” od innych lub „sprzedać” ozdoby umieszczone w sklepie, ale w taki sposób, aby spełniony był warunek: koszt zamawianych ozdób nie może przekroczyć kosztu tych sprzedanych. Ogromną frajdę sprawiło dzieciom przygotowywanie paczek z ozdobami, ich adresowanie i wysyłanie do szkół partnerskich, a jeszcze większą odbieranie przysłanych. Udekorowane ozdobami drzewka świąteczne sprawiły dzieciom wiele radości. Drugi etap projektu jest związany z porównywaniem cen tych samych produktów w krajach partnerskich w poszczególnych porach roku. Dzieci nagrywają filmy, przygotowują prezentacje informujące o cenach obowiązujących w ich krajach. Dzieci ważą owoce, przeliczają ich cenę jednostkową na euro.

39

Bożena Koronowicz nauczycielka matematyki i informatyki polska szkoła Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie http://www.sp1.choszczno.edu.pl

szkoły partnerskie • Ceip Les Aigües, Cardedeu, Hiszpania • Ceip Santa Rita – Galdo, Hiszpania • Direzione Didattica 1° Circolo, Lauria, Włochy • EPSP Les Capucins, Saint Jean le Blanc, Francja • Katholische Grundschule Eversten, Oldenburg, Niemcy • Vastseliina Internaatkool, Vastseliina, Estonia • Weöres Sándor Általános Iskola, Gyömrő, Węgry • Zakladni Skola, Ostrava, Czechy

okres realizacji projektu projekt aktywny, rozpoczęty 30 czerwca 2009

język projektu angielski


II miejsce

w konkursie eTwinning 2011 w kategorii przedmioty matematyczno-przyrodnicze użycie ict w projekcie • szkolna platforma Moodle, PowerPoint, CamStudio, Audacity, HotPotatoes, Skype • kamera i aparat cyfrowy dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://projekty.sp1.choszczno.edu.pl/ course/view.php?id=14 http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p16065 otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości • Europejska Odznaka Jakości

Na podstawie uzyskanych informacji tworzymy interaktywne zadania, w których wykorzystujemy porównania różnicowe i ilorazowe. W zadaniach uwzględniamy, gdzie najbardziej opłaca się zrobić zakupy. Wśród uczestników projektu jest zespół uczniów odpowiedzialnych za umieszczanie na tablicy informacyjnej w szkole materiałów dotyczących naszych nowych zamierzeń oraz planów związanych z realizacją projektu. Współpraca odbywa się na szkolnej platformie Moodle – uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekt mają utworzone konta. Po zalogowaniu się mogą umieszczać informacje na forum dla nauczycieli i uczniów lub przesyłać je drogą e-mailową. Nauczyciele mogą umieszczać zdjęcia, prezentacje, filmy i zadania interaktywne. Dzieci miały ogromną frajdę podczas głosowania na platformie, dotyczącego nazwy naszego sklepu europejskiego. Platforma jest ogólnodostępna dla nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich, rodziców oraz zainteresowanych obserwatorów. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystępują do kolejnych działań projektu – każdy chce mieć swój udział w jego realizacji. Młodzi uczestnicy przedsięwzięcia uczą się przedstawiać wyniki swojej pracy, przygotowując prezentacje, zadania interaktywne i filmy w programie PowerPoint oraz CamStudio.

osiągnięte rezultaty i korzyści

Dzieci nagrywają filmy, przygotowują prezentacje informujące o cenach obowiązujących w ich krajach.

• ozdoby choinkowe przygotowane metodą origami i kirigami; • prezentacje informacji i filmów dotyczące układania figur metodą origami i kirigami; • poznanie, przypomnienie i utrwalenie własności figur płaskich; • zwiększenie motywacji, aktywności i kreatywności uczniów; • zastosowanie w praktyce porównań różnicowych i ilorazowych; • zwiększenie kompetencji językowych; • udział w pracy w grupach w środowisku międzynarodowym; • zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami ict i poszukiwania informacji w Internecie; • poznanie innej kultury i tradycji.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt i realizowane w nim działania są ogólnie dostępne na szkolnej platformie. Każda szkoła europejska może i powinna zająć się zagadnieniami matematycznymi. Dyskutowanie na tematy związane z nauczaniem matematyki w krajach partnerskich, problemami i sukcesami, zakresem wiadomości, wykorzystaniem metod i środków wzbogaca warsztat pracy nauczycieli.

40


La Habitación de Fermat cele projektu • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych; • tworzenie prostych animacji; • zastosowanie języka matematyki do opisu otaczającej nas rzeczywistości z użyciem programu GeoGebra; • poznanie narzędzia do tworzenia gier komputerowych i stworzenie własnej gry; • gromadzenie i selekcjonowanie informacji; • doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji komputerowych; • rozwijanie nawiązanego partnerstwa poprzez dobrą komunikację, dialog i przestrzeganie ustalonego grafiku działań. Naszą inspiracją do realizacji projektu był hiszpański film „La habitación de Fermat”. Film stał się dla nas punktem wyjścia do działań łączących różne dziedziny: film, matematykę, język angielski przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Znalezienie szkół do współpracy odbyło się poprzez portal eTwinning. Od września 2011 roku pilotażowo do projektu dołączy grupa nauczycieli z Chile. Zadania w projekcie obejmowały: rozwiązanie zadań-zagadek, które występują w filmie, stworzenie animacji komputerowych obrazujących zagadki, wykonanie rekonstrukcji ruchomych ścian (z użyciem programu GeoGebra). Szczególnie twórczym procesem wymagającym od uczniów kreatywności było tworzenie gier. Uczestnicy z polskiej grupy przy wykorzystaniu programu Scratch zaprojektowali grę komputerową odwołującą się do treści filmu (partnerzy użyli bardziej zaawansowanych narzędzi). Poszukiwali odpowiedzi na pytanie, kim w rzeczywistości byli: Fermat, Pascal, Galois, Hilbert, Oliva Sabuco, pod których pseudonimami występowali filmowi bohaterzy. Następnie zebrali informacje i przygotowali prezentacje komputerowe o naukowcach, których pseudonimy nosiły postaci występujące w filmie. Efekty działań zostały zaprezentowane w Internecie (informacje o projekcie i wybrane materiały znajdują się na stronie szkoły, stronie projektu, w dzienniku projektu i TwinSpace). Zagadki logiczne, których rozwiązywanie wymagało kreatywności, przesyłaliśmy sobie wzajemnie, a każda ze stron poszukiwała rozwiązania. Polscy uczniowie wykonali animacje do wybranych zagadek. Rekonstrukcje ścian w programie GeoGebra robiliśmy równolegle, po czym ocenialiśmy efekty końcowe, wybierając najładniejsze konstrukcje. Wymienialiśmy się plikami, a wybrane opublikowaliśmy. Wspólnie testowaliśmy efekty naszych prac. Nasi partnerzy z Hiszpanii wykonali model pokoju z ruchomymi ścianami, które są sterowane komputerowo. Przysyłali nam zdjęcia i filmy z etapów swojej pracy.

41

Marzanna Miąsko nauczycielka informatyki polska szkoła Gimnazjum nr 1 w Zawierciu http://g1zawiercie.pl

szkoły partnerskie • i.e.s. Humanes, Humanes de Madrid, Hiszpania • Institut de Premià de Mar, Premià de Mar, Hiszpania • i.e.s. Don Pelayo, Villalbilla, Hiszpania • Colegiul Tehnic de Comunicatii „Augustin Maior”, Cluj-Napoca, Rumunia

okres realizacji projektu projekt aktywny, rozpoczęty 12 stycznia 2011

języki projektu angielski, hiszpański


III miejsce

w konkursie eTwinning 2011 w kategorii przedmioty matematyczno-przyrodnicze użycie ict w projekcie PowerPoint, Scratch, GeoGebra, SWiSH Max, język HTML, e-mail, blog, dziennik projektu dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://class.to.pl/room/ http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p44957 http://twinblog.etwinning.net/31830/ http://fermatroom.blogspot.com/ otrzymane nagrody • projekt nagrodzony w Hiszpanii – prezentowany w Madrycie na Medialab-Prado • Krajowa Odznaka Jakości

Szczególnie twórczym procesem, wymagającym od uczniów kreatywności, było tworzenie gier.

W projekcie wymagana była duża aktywność uczniów, którzy dzięki jego realizacji nabywali nowe umiejętności, zwłaszcza z zakresu informatyki. Część zadań realizowana była w ramach lekcji, a część w ramach koła. Stosowaliśmy standardowe drogi komunikacji: e-mail, blog, dziennik. Uczniowie bardzo chętnie podejmowali działania. Ważnym dla nas momentem w projekcie było opublikowanie gier na stronie, gdy nasi partnerzy testowali je online i komentowali. Projekt stawia na rozwój ucznia. Wielu uczniów uważa, że zrobienie animacji czy gry komputerowej jest bardzo trudne i wymaga profesjonalnego oprogramowania. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie dowiedzieli się, jakimi narzędziami można się posłużyć i jak zrobić własną grę, animację komputerową. Tworząc gry, nauczyli się programować obiekty i ustalać relacje między nimi. Stosowali zmienne lokalne i globalne. Używali w skryptach funkcji: jeżeli, zawsze jeżeli, wyrażeń arytmetycznych i logicznych. Z powodzeniem zaczęli stosować tzw. czujniki i zmiany wyglądu obiektów. Przygotowując animacje, nauczyli się, jak tworzyć obiekty z użyciem krzywych Beziera, transformować, grupować je, ustalać kolejność warstw. Dowiedzieli się także, co to jest oś czasu, klatka kluczowa, jak sterować animacją i zapisać ją w różnych formatach. Używając programu GeoGebra, nauczyli się, jak zaobserwowaną zależność między odciętą i rzędną zapisać zależnością w postaci algebraicznej i przedstawić na płaszczyźnie. Wiedzą, w jaki sposób zmieniać parametry obiektów: rozmiar, kolor, styl. Umieją ukrywać i wyświetlać pomocnicze obiekty. Wiedzą, jak wprowadzając parametr, animować konstruowane obiekty.

42


osiągnięte rezultaty i korzyści • strona www, TwinSpace, blog projektu; • prezentacje o następujących naukowcach: Fermat, Pascal, Galois, Hilbert, Oliva Sabuco; • animacje uczniowskie, gry komputerowe, wykład ucznia podsumowujący projekt; • wzrost umiejętności dedukcji i rozwiązywania zadań logicznych; • nabycie nowych umiejętności z zakresu tworzenia animacji, gier komputerowych, stosowania programu GeoGebra oraz rozwijania posiadanych umiejętności obsługi narzędzi PowerPoint, TwinSpace; • dzięki stworzonej stronie młodzież mogła pochwalić się nowymi umiejętnościami kolegom, rodzinie, a szkoła tą drogą mogła poinformować lokalną społeczność o międzynarodowej współpracy i jej efektach.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Przygotowana przez nas strona w ciekawy sposób wprowadza internautę w tematykę projektu – można zagrać w nasze gry online. Nie podajemy gotowych rozwiązań zagadek, ale zachęcamy do ich samodzielnego rozszyfrowania. Projekt nadaje się do powtórzenia w innej klasie, szkole. Fragmenty filmu, na którym opiera się projekt, można znaleźć na YouTube lub w wypożyczalni. Programy narzędziowe, którymi się posłużyliśmy (GeoGebra, Scrach), są bezpłatne. Zastosowany przez nas płatny program swish do robienia animacji może być z powodzeniem zastąpiony bezpłatnym programem gimp.

Ważnym dla nas momentem w projekcie było opublikowanie gier na stronie, gdy nasi partnerzy testowali je online i komentowali.

43


Books Make Friends and Friends Make Books cele projektu • popularyzacja współczesnej literatury dla dzieci; • napisanie wspólnej książki, opracowanie i publikacja e-booka; • zapoznanie z procesem powstawania i budową książki; • rozwijanie kreatywności uczniów oraz zamiłowania do książek i czytania; • nawiązanie kontaktów i współpracy z dziećmi z innych krajów z wykorzystaniem ict; • poszerzenie wiedzy na temat kultury innych narodów.

Teresa Prokowska nauczycielka bibliotekarka polska szkoła Miejski Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu http://mzs2.boleslawiec.pl http://bibliotekabol1.blogspot.com

szkoły partnerskie • Kolezija Primary School, Ljubljana, Słowenia • Flataskoli, Gardabaer, Islandia • Ecole Primaire Publique, Salut-Les-Rethel, Francja • JI/EB1 Tojais, S. Miguel de Paredes, Penafiel, Portugalia • Kindergarden „Sinchec”, Troyan, Bułgaria • Základná škola, Humenné, Słowacja • Scoala Cu Clasele I-VIII nr. 3 „Ioan Boldescu”, Giurgiu, Rumunia

okres realizacji projektu luty 2010 – czerwiec 2010

język projektu

„Jesteśmy dziećmi z całego świata i wszyscy kochamy książki” – to motto naszego projektu o książkach i przyjaźni. Wzięły w nim udział dzieci w wieku 6–12 lat z ośmiu europejskich krajów. W trakcie projektu utworzyliśmy „rodzinę” współczesnych książek dla dzieci z różnych krajów i razem napisaliśmy swoją opowieść. Podczas wspólnej pracy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i częstym kontaktom wszystkich uczestników zaprzyjaźniliśmy się i obecnie realizujemy kolejny projekt. Na początku przedsięwzięcia wszyscy uczestnicy przedstawili się, zaprezentowali swoje szkoły i miasta. Następnie dzieci odwiedziły miejsca związane z książką: księgarnie, biblioteki szkolne i miejskie (poznaliśmy także bibliobus z Lublany), gdzie zapoznały się z procesem powstawania i budową książki. Później każda grupa projektowa wybrała jedną książkę współczesnego autora ze swojego kraju i nad nią pracowała. Dzieci czytały, omawiały treść, ilustrowały, tworzyły prezentacje, komiksy, brały udział w konkursach; w dowolny sposób interpretowały treść książki. Był maraton czytelniczy oraz konkurs pięknego czytania, zorganizowano teatr lalek, teatrzyk kukiełkowy i teatr cieni. Wszystkie działania były dokumentowane (filmy, fotografie, opisy), opracowywane i umieszczane na TwinSpace oraz na blogu w formie ciekawych i różnorodnych elektronicznych prezentacji. Ponadto wszyscy udostępnili swoje książki innym grupom, opracowali ich streszczenia i utworzyli na ich podstawie komiksy w języku angielskim. Pozostali zapoznawali się z nimi, porównywali i dzielili się wrażeniami. Nasza grupa projektowa to uczniowie klasy trzeciej, a miejscem, gdzie pracowaliśmy była biblioteka. Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że zaprezentujemy naszym partnerom książkę „Piątka z Zakątka” Krystyny Drzewieckiej. Jest to zabawna opowieść o świecie widzianym oczami dziesięcioletniego chłopca. Wspólnie przeczytaliśmy wybraną książkę, napisaliśmy krótkie streszczenia rozdziałów, zilustrowaliśmy je oraz wykonaliśmy komiks. Malowaliśmy bohaterów opowiadania, ich szkołę i przygody.

angielski

44


I miejsce

w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece 2011” użycie ict w projekcie • Internet, poczta elektroniczna, forum, platforma TwinSpace, Blogger, programy i narzędzia do tworzenia i udostępniania filmów, zdjęć, rysowania i edycji grafiki (PowerPoint, Paint, IrfanView, Picassa, GoogleMap, Slide, RockYou, YouTube, PhotoSnack, Sketchfu, Dla uczniów klas trzecich zorganizowaliśmy konkurs pięknego czytania fragmentów naszej książki oraz minikonkurs dotyczący znajomości utworu. Jeden z rozdziałów wybranej przez nas pozycji opowiadał o marzeniach i planach jej bohaterów, więc my także, za pomocą programu Paint, pokazaliśmy nasz wymarzony przyszły zawód. „Wielcy Polacy” to rozdział w naszej książce opowiadający o narodowych bohaterach, których przedstawiliśmy partnerom w prezentacji PowerPoint. Inna grupa uczniów przygotowała prezentację o Warszawie – rodzinnym mieście bohaterów. Napisaliśmy list do Pani Krystyny Drzewieckiej, autorki „Piątki z Zakątka”, która nam odpisała, przysłała autograf oraz zdjęcie Bobika – prawdziwego psa, jednego z bohaterów książki. Przeprowadziliśmy w szkole plebiscyt na ulubione książki uczniów, nauczycieli i rodziców. Wyniki zaprezentowaliśmy na blogu. Opracowaliśmy prezentację o książkach naszych przyjaciół i pokazaliśmy ją naszym kolegom. Najtrudniejszym, ale chyba najbardziej ekscytującym zadaniem było napisanie wspólnej książki. Bohaterowie naszych narodowych książek udali się w wirtualne podróże do krajów przyjaciół. Wspólnie zdecydowaliśmy, kto dokąd pojedzie. Książkowi bohaterowie odwiedzili nasze szkoły, miasta i regiony, gdzie przeżyli ciekawe przygody. Każdy kraj stworzył indywidualną historię, w której promował swoją małą ojczyznę oraz tworzył własną fabułę. Przygody wszystkich bohaterów naszych opowieści umieściliśmy w jednej książce. Powstała niesamowita baśń pt. „Friendship travels around the World”. Każdy rozdział opowiada o innym kraju oraz opisuje przygody kolejnych bohaterów. Nasza animowana opowieść przedstawiała przygody francuskiego skrzata Toumisa w Polsce. Przygotowaliśmy prezentację i opowiadanie o wrocławskich krasnoludkach (rzeźby krasnali umieszczone są w różnych miejscach w całym Wrocławiu). W naszej części wspólnej książki wrocławskie krasnale zaprosiły swojego francuskiego kuzyna do Polski i przeżyły wspólne przygody, poznając jednocześnie wybrane miejsca naszego kraju.

SlideShare, SlideBoom, Issuu, Calameo, Windows Movie Maker) • komputer, skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, tablica interaktywna dokumentacja projektu w formie elektronicznej blog: http://www.booksmakefriends. blogspot.com adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p25558/welcome e-książka: http://issuu.com/nelika/docs/ friendship_travels_around_the_ world2 polski rozdział książki: http://www.slideboom.com/ presentations/177548 otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Bułgarii, Islandii, Polsce, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Słowenii • Europejska Odznaka Jakości • II miejsce w konkursie na najlepszy projekt eTwinning na Słowacji

45


Najtrudniejszym, ale chyba najbardziej ekscytującym zadaniem było napisanie wspólnej książki. Uczniowie opracowali prezentacje multimedialne (także animowane), pokazy slajdów, filmy, nauczyli się komunikować za pomocą Internetu oraz poznali sztukę pisania bloga. Doskonalili umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji pozyskanych z Internetu i innych źródeł. Są współautorami międzynarodowego e-booka, z czego są bardzo dumni. Nauczyli się promować swoją małą ojczyznę w Internecie. Zebrali mnóstwo materiałów, z których wykonaliśmy wystawy, prezentacje i pokazy. Stali się codziennymi gośćmi w bibliotece, zachęcali do odwiedzin kolegów, nawet tych stroniących od książki. Projekt był także świetnym miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Zwiększyliśmy swoje umiejętności w zakresie stosowania ict, dyskutowaliśmy na temat najlepszych metod pracy z książką oraz wymieniliśmy się materiałami dydaktycznymi. Realizacja projektu wypromowała bibliotekę, pokazując, że jest to miejsce ciekawe, nowoczesne i przyjazne, oraz szkołę, która postrzegana jest w środowisku jako lider innowacyjności i kreatywności w nauczaniu, z bogatą ofertą edukacyjną, świetnie przygotowującą uczniów do życia w europejskim społeczeństwie informacyjnym.

osiągnięte rezultaty i korzyści • materiały na platformie TwinSpace i strona internetowa projektu w formie bloga; • elektroniczna książka (e-book) pt. „Friendship travels around the World”; • animowany komiks w języku angielskim „Przygody Toumisa w Polsce”; • e-albumy fotograficzne, pokazy slajdów, komiksy, prace plastyczne, plakaty, kartki elektroniczne; • prezentacje multimedialne na temat książek, szkół, miast, ciekawostek regionalnych; • scenariusz konkursu pięknego czytania, konkurs na temat znajomości książki „Piątka z Zakątka”; • udział w konkursach i kursach e-learningowych; • rozbudzenie miłości do książek i uświadomienie uczniom wartości czytania; • udoskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ict, m.in. korzystania z edytorów tekstu i grafiki, tworzenia prezentacji multimedialnych, galerii zdjęć i filmów; • opracowanie wirtualnej wycieczki po szkole i mieście.

46


upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Podobny projekt można przeprowadzić w każdej szkole, mogą w nim brać udział niewielkie grupy zainteresowanych uczniów lub cała szkoła. Jest prosty i atrakcyjny dla uczniów w każdym wieku, wspiera uzdolnienia oraz wyrównuje szanse. Informacje o projekcie ukazały się na szkolnej stronie internetowej, portalach miejskich, w gazetce szkolnej. Link do strony projektu znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz stronie biblioteki. Przez cały okres trwania projektu tablica informacyjna w bibliotece przekazywała wiadomości o kolejnych działaniach. Książka, którą wspólnie napisaliśmy, zawiera historie wszystkich dziewięciu grup zaangażowanych w projekt. Bohaterowie naszych książek odwiedzają poszczególne kraje i za ich pośrednictwem dzieci poznają ciekawe miejsca, zabytki, życie szkół i uczniów w krajach partnerskich. Książka stała się swoistym podręcznikiem edukacji europejskiej dla dzieci.

Powstała niesamowita baśń pt. „Friendship travels around the World”. Każdy rozdział książki opowiada o innym kraju oraz opisuje przygody kolejnych bohaterów.

47


Bookraft cele projektu

Aneta Szadziewska nauczycielka bibliotekarka współpraca: Ewa Osoba, nauczycielka bibliotekarka

polska szkoła Gimnazjum nr 3 w Lublinie http://gimnazjum3-lublin.ownlog.com/

szkoły partnerskie • Geniko Lykeio, Elefsina, Grecja • Agios Stylianos Primary School, Lakatamia, Cypr • 5 Γυμνάσιο Σερρών, Serres, Grecja • Zespół Szkół Zawodowych, Bogatynia, Polska

okres realizacji projektu 1 kwietnia 2010 – 16 października 2011

języki projektu angielski, grecki

• wyzwalanie w uczniach aktywności i kreatywności w pracach łączących czytanie z rękodziełem; • wykorzystanie narzędzi ict do przedstawienia różnorodnych działań interaktywnych uczniów; • wspieranie uczniów w wymianie doświadczeń i pomysłów prezentowanych na wspólnym blogu; • współpraca między bibliotekami szkolnymi z Polski, Grecji i Cypru; • zdobywanie wiedzy o innych krajach, ich kulturze i codzienności, przezwyciężanie barier kulturowych i językowych; • zastosowanie języka angielskiego w praktyce. Projekt „Bookraft” był efektem szukania nowatorskich sposobów na rozszerzenie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej oraz włączenie się w realizację podstawy programowej zarówno ze strony Polski, jak i Grecji i Cypru. Greccy uczniowie dążyli do poszerzenia działań klubu czytelniczego „Aroma 7”, a uczniowie z Lublina z różnych klas chcieli połączyć naukę z przyjemnością poprzez udział w niespotykanym do tej pory w szkole działaniu internetowo-międzynarodowym. Wiosną 2010 roku szukaliśmy partnerów ze szkół europejskich do projektu w trakcie jednego z zadań w ramach kursu e-learning „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”. Nawiązaliśmy kontakt z Helen Karavanidou i połączyliśmy siły doświadczonego partnera z greckiej Elefsiny z kreatywnością Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Partnerstwo nauczycieli polegało na ustalaniu kolejnych zadań i sposobów ich realizacji. W czasie czatów wiele mogłyśmy się dowiedzieć o życiu, kulturze i pracy greckich nauczycieli bibliotekarzy. Nasz „perfect partner” z Grecji dzieliła się wiedzą i zarażała innych swoim zapałem, silną motywacją, doświadczeniem, zaangażowaniem i kreatywnością. Równolegle do partnerstwa nauczycieli funkcjonowało partnerstwo uczniów, którzy komunikowali się i wykonywali interaktywne zadania. Uczniowie chętnie obserwowali rezultaty swojej pracy i analizowali je, by w efekcie końcowym powstała wspólna i interaktywna praca w formie: audiobooków, prezentacji multimedialnych, piosenki „We are eTwinning”, kalendarza „Piękno czytania”. Powstały też prace inspirowane przez partnerów, np. listy książek polecanych do przeczytania, zatańczenie zorby i poloneza, maratony czytelnicze, listy utworów muzycznych do słuchania w czasie czytania. Każda z grup inspirowała i motywowała do pracy grupę partnerską. W podobny sposób gimnazjaliści i licealiści potrafili zachęcić do prezentowania swoich prac młodszych partnerów z Cypru, Grecji i Polski.

48


II miejsce

w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece 2011” użycie ict w projekcie Skype, TwinSpace, Blogger, Twitter, e-mail, Adobe Photoshop, Gimp, FotoOffice 3, FotoSketcher, Najciekawszym narzędziem, które wykorzystywaliśmy do komunikacji, był Skype, po raz pierwszy użyty przez nauczycieli bibliotekarzy w zajęciach szkolnych. Wspólne i systematyczne wideokonferencje, podczas których uczniowie porozumiewali się w języku angielskim i bliżej poznawali kulturę krajów partnerskich oraz siebie nawzajem, były owocnymi dyskusjami, wspólną nauką oraz dzieleniem się wiedzą i pomysłami. Zainicjowano szereg przedsięwzięć promujących czytanie, które jest „trendy” i może być przyjemnością. To były najbardziej ekscytujące momenty w projekcie, zwłaszcza pierwsza i pożegnalna wideokonferencja. Powstał film podsumowujący projekt „Sześć miesięcy przyjaźni i współpracy w sześć minut”. Dużo emocji dostarczały też uzyskiwane kolejno nagrody, kręcony o nas film i perspektywa spotkania się z partnerami na obozie w Budapeszcie. Oto wypowiedzi uczniów na ten temat: „Najbardziej zabawnym momentem było tworzenie filmu do kroniki szkolnej, podsumowującego projekt. Poznaliśmy też internetowe narzędzia tworzenia animacji, filmów. Wcześniej nie mogłem się zebrać, żeby się tego nauczyć” (Mateusz); „Były to zadania związane z książkami i prace ręczne (…), był maraton czytania książek (…), występowałem jako Romeo (…) Było dużo rzeczy z Szekspira (…) Komunikacja odbywała się przez Internet, przez Skype’a (…) Lubię współpracować z ludźmi, bo na lekcjach raczej sami pracujemy, tutaj w eTwinningu wszystko robiliśmy razem… Lubię teatralne, aktorskie rzeczy, więc tutaj mogłem się wykazać” (Martyn). Wyzwaniem w projekcie było wykorzystanie po raz pierwszy w pracy biblioteki szkolnej narzędzi Web2.0. Sposoby komunikowania się były różne (e-mail, czat, Skype), dzięki temu koordynatorzy projektu i uczniowie systematycznie tworzyli interaktywne prace i modernizowali blog. Uczniowie tworzyli oraz odbierali komunikaty pisane i mówione w języku ojczystym i angielskim, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych. Uczyli się świadomego i bezpiecznego przekazywania informacji w Internecie. Samodzielnie wyszukiwali treści zarówno w zasobach biblioteki, jak i w sieci. Ponadto poznawali i analizowali różne teksty literackie (poznawanie pozycji współczesnej literatury młodzieżowej z wykorzystaniem konkursów, rankingów, prezentacji i gier; kontakt z literaturą światową, np. dramaty Szekspira i „Antygona” Sofoklesa) i inne przedmioty kultury (dzieła sztuki, teatr, muzyka, taniec, sztuki audiowizualne).

49

Photo Scape, beFunky.com, imagechef.com, Audacity, Voice Recorder 1.2, iSpeech, Slide.com, slideboom, YouTube, Animoto; Camtasia, MSOffice, MSGroove, Movie Maker dokumentacja projektu w formie elektronicznej adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p28256/welcome blog: http://etwinningbookraft.blogspot.com http://www.youtube.com/watch?v=E_ BHXYt9w6o http://youtu.be/lVj7QkZm7i0 otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości w Polsce, Grecji i na Cyprze • Europejska Odznaka Jakości w Polsce, Grecji i na Cyprze • zwycięstwo w konkursie europejskim eTwinning 2011 w kategorii wiekowej 16–19 lat • Top 50 w Learning Award 2010


osiągnięte rezultaty i korzyści • wypracowanie bazy materiałów interdyscyplinarnych z zakresu czytelnictwa, literatury, historii, sztuki, informatyki (filmy, prezentacje, animacje, zdjęcia, plakaty, konkursy, rankingi, rękodzieło, teledyski, e-booki) umieszczonych na blogu www.etwinningbookraft.blogspot.com i na platformie TwinSpace; • zakładki do książek wykonane techniką decoupage i scrapbooking, książki origami, inicjały, kalendarz „Piękno czytania”; materiały dydaktyczne (e-booki „Polski Romeo spotyka Grecką Julię”, „Hamlet”, maski greckie i szekspirowskie, przedstawienia „Antygona” i „Szekspir na wesoło”, scenariusze konkursów z historii książki i czytelnictwa etc.); • wzrost umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim; • odkrywanie nowych talentów i umiejętności uczniów (artystycznych, fotograficznych, informatycznych, językowych); • zachęcenie do czytania dla przyjemności; • poznanie innych kultur, w tym dawnej i współczesnej Europy; • nawiązanie kontaktów i przyjaźni z młodymi Europejczykami z Grecji i Cypru; • rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami Web 2.0 i technologią komputerową; • kreatywne spędzanie czasu wolnego w przyjaznym środowisku biblioteki szkolnej umożliwiającej uczniom połączenie zabawy z nauką, nowoczesności z tradycją i czasu wolnego z pasjami; • wymiana doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej bibliotek szkolnych w Europie; • wyjazd na konferencję i obóz eTwinning w Budapeszcie; • kamera wideo, nagroda finansowa.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt był prezentowany naszym społecznościom szkolnym zarówno w Lublinie, jak i greckiej Elefsinie. Linki do bloga są dołączone do stron internetowych i profilu Gimnazjum nr 3 w Lublinie na Facebooku, a także do stron internetowych www.etwinning.pl i www.etwinning.net, w tym w grupie School library. Informacje o projekcie znajdują się też na stronie internetowej International School Associations Libraries oraz ElearningAward. Projekt prezentowany był również w Budapeszcie podczas Konferencji eTwinning 2011. Artykuły o projekcie pojawiły się w szkolnej gazetce, „Kurierze Lubelskim” i gazecie lokalnej w Grecji oraz w czasopiśmie „Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji” i na stronach www.gazeta.pl i www.kuratorium.lublin.pl. Szeroki dostęp do projektu z interdyscyplinarnym materiałem edukacyjnym z zakresu czytelnictwa, literatury, historii, sztuki, informatyki pozwala na wykorzystanie materiałów z tego projektu przez uczniów oraz nauczycieli różnych przedmiotów z różnych krajów i rodzajów szkół.

50


The Dragons of Europe cele projektu • nauka języka angielskiego poprzez współpracę z uczniami i nauczycielami z różnych krajów; • rozwijanie umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej; • poznanie europejskich legend o smokach; • wspaniała, wspólna zabawa. Projekt był realizowany w szkolnej bibliotece. Jeden z numerów wydawanej tam gazetki szkolnej poświęcono tematyce europejskiej. Uczniowie wyszukiwali miasta, z którymi jest związana legenda o smoku. Tak zrodził się pomysł na projekt – opracowanie książki z europejskimi legendami o smokach oraz mapy ich „występowania”. Za pośrednictwem portalu eTwinning zgromadziło się liczne grono nauczycieli chętnych do współpracy. Prace nad projektem uczestnicy rozpoczęli od przygotowania prezentacji o sobie i swoich szkołach. Następnie wszyscy partnerzy opracowali po angielsku jedną legendę ze swojego regionu lub państwa (tekst i ilustrację). Projekt w trakcie realizacji uległ pewnym modyfikacjom. Powstała wspólna pozycja anglojęzyczna „The Great Book of (not only) European Dragons”, a także jej polsko-angielska wersja „Wielka Księga (nie tylko) Europejskich Smoków” oraz mapa ich „występowania”. Na każdym etapie przedsięwzięcia współpraca między partnerami odbywała się poprzez pocztę elektroniczną oraz narzędzia TwinSpace. W drugim roku projektu czworo partnerów zdecydowało się na zorganizowanie konkursu. Gotowe prace można zobaczyć na blogu stworzonym specjalnie dla potrzeb konkursu. Poszczególne zadania wymagały ścisłej współpracy, rozwiązywania na bieżąco pojawiających się problemów. W pracach nad projektem uczestniczyli przede wszystkim członkowie koła bibliotecznego. Na nich spadł główny ciężar tłumaczenia tekstów. Uczniowie całej szkoły włączyli się w przygotowanie książki o smokach, tworząc portrety tych mitycznych stworzeń. Nad realizacją projektu pracowała duża liczba partnerów. Trzeba przyznać, że nie wszyscy z jednakowym zaangażowaniem realizowali poszczególne zadania, zdarzały się opóźnienia, teksty legend przygotowywane były z różną starannością. Udało się jednak zrealizować niemal wszystkie zaplanowane działania. Przygotowano książki, mapę i konkurs.

Urszula Kuta nauczycielka bibliotekarka współpraca: Dorota Waligóra, nauczycielka języka angielskiego

polska szkoła Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce http://www.sp_wegierska_gorka. republika.pl http://biblioteka.2ap.pl

szkoły partnerskie • Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava, Słowacja • 1° Circolo Didattico di Pontecorvo, Pontecorvo, Włochy • 30 ağustos ilköğretim okulu, izmir, Turcja • ceip de Ponts, Ponts, Hiszpania • oraz szkoły z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Estonii, Rumunii, Grecji i Polski

okres realizacji projektu 10 września 2009 – 18 czerwca 2011

język projektu angielski

51


III miejsce

Z niektórymi partnerami udało się nawiązać ściślejszą współpracę (częste e-maile, spotkania nauczycieli w czatroomie), inni ograniczali się do przesyłania materiałów. Uczestnicy na bieżąco wymieniali pomysły na opracowanie i umieszczanie materiałów w sieci.

użycie ict w projekcie

O atrakcyjności projektu w dużym stopniu decydował fakt, że znaczna część prac miała charakter „plastyczny”, uczniowie rysowali ilustracje do książki, tworzyli broszurkę. Tłumaczenie legend stanowiło pewną trudność i była to część pracy najmniej chętnie wykonywana przez uczniów. Dopiero efekt końcowy – gotowy tekst całej legendy – stanowił nagrodę za ciężką pracę.

w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece 2011” Internet, poczta elektroniczna, narzędzia TwinSpace, programy: Word i PowerPoint, Paint, jpegCompress i pdf Creator, gimp, Dokumenty Google, aparat fotograficzny, drukarka, skaner, projektor, technologie bloggera i issuu.com dokumentacja projektu w formie elektronicznej adres TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p16839/welcome blog:

Najwięcej radości sprawiło nam wspólne tworzenie wizerunku smoka wawelskiego. Efekt pracy całej grupy podziwiany jest nadal przez odwiedzających bibliotekę szkolną. Praca nad projektem koncentrowała się na zgromadzeniu jak największej liczby legend o smokach i przetłumaczeniu ich z języka angielskiego. Założeniem było stworzenie książki, która zawierałaby komplet europejskich podań o tych tajemniczych stworzeniach. Polscy uczestnicy projektu poznawali legendy z różnych krajów, mieli możliwość zauważenia różnic i podobieństw pomiędzy nimi. Tworząc książkę o smoku wawelskim, zdobywali wiedzę o średniowiecznym zdobnictwie rękopisów. W trakcie pracy poznawali nowe programy komputerowe, uczyli się posługiwać sprzętem elektronicznym. Mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami i uzdolnieniami (np. tworząc wizerunki smoków, współtworząc broszurkę).

http://www.dragonsofeurope. blogspot.com/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości • Europejska Odznaka Jakości

Uczniowie całej szkoły włączyli się w przygotowanie książki o smokach, tworząc portrety tych mitycznych stworzeń.

52


osiągnięte rezultaty i korzyści • http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16839/welcome; • http://www.dragonsofeurope.blogspot.com/; • polsko-angielska „Wielka księga (nie tylko) europejskich smoków”; • anglojęzyczna książka „The Dragon of Wawel Hill”; • wizerunek smoka wawelskiego; • wzbogacenie wiedzy na temat europejskich podań i legend; • wzrost kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim; • zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystania ict (korzystanie ze słowników oraz komputerowych translatorów, tworzenie prezentacji, posługiwanie się skanerem i różnorodnymi programami komputerowymi); • kształcenie umiejętności planowania i współpracy w grupie.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu: Projekt może być realizowany w dowolnej szkole. Materiały, które powstały w trakcie jego realizacji zostały opublikowane, a polsko-angielska książka z tekstami legend została zaprezentowana całej szkole oraz rodzicom, teksty przedstawiono ponadto na dwóch gazetkach ściennych. Mogą one być wykorzystywane na lekcjach języka polskiego i angielskiego, a także w trakcie zajęć w bibliotece. W naszej szkole zorganizowaliśmy dwie części konkursu ze znajomości legend. Dwa lata realizacji projektu nie wyczerpały wszystkich możliwości. Ciągle jeszcze istnieją legendy, które nie znalazły się w opracowanym zbiorze. Projekt można więc kontynuować.

53


Oui, chef! (Tak, szefie!) cele projektu • poznanie różnic i podobieństw występujących w tradycjach kulinarnych krajów partnerskich; • uświadomienie różnorodności kulturowej i wymiana doświadczeń; • poznawanie i stosowanie: języka francuskiego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych; • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej; • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń; • promowanie zdrowego żywienia.

Gabryela Smolij nauczycielka języka francuskiego polska szkoła Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie http://www.zschoszczno.pl

okres realizacji projektu 14 października 2009 – 31 maja 2010

język projektu francuski

Pomysł na projekt podsunęła koordynatorka ze szkoły portugalskiej, której ogłoszenie znaleźliśmy na portalu eTwinning. Również poprzez ten portal dołączyły do projektu pozostałe szkoły. Uczniowie rozpoczęli działania projektowe od przedstawienia swoich klas, szkół i miast w formie prezentacji multimedialnych, zdjęć i filmików wideo. Następnie opracowali materiały informujące o zwyczajach kulinarnych (w tym bożonarodzeniowych i wielkanocnych) oraz przesłali przepisy kulinarne na tradycyjne dania z różnych regionów swoich krajów, wyjaśniając ich pochodzenie. Kolejny etap to wykonanie typowych dla swego kraju smakołyków i przesłanie ich do szkół partnerskich oraz degustacja i ocena walorów smakowych i estetycznych. Korzystając z wybranych przepisów kulinarnych z krajów partnerskich, uczniowie przygotowywali dania i degustowali je w szkole. Ponadto uczniowie przeprowadzili w swoich klasach ankietę na temat zwyczajów żywieniowych młodzieży, a następnie opracowali zbilansowane menu (typowe dla swego kraju), zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. W trakcie projektu, uczniowie i nauczyciele odkrywali podobieństwa i różnice między tradycjami kulinarnymi krajów partnerskich. Na stronie internetowej projektu uczestnicy dzielili się swoimi uwagami i wrażeniami z degustacji, tu również odbywała się ewaluacja – wyrażanie opinii o projekcie. Nasza szkoła wykonywała zadania zgodnie z uzgodnionym wcześniej planem pracy: wypracowane materiały wysyłaliśmy do portugalskiej koordynatorki, która je zamieszczała na stronie projektu. Uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne (o swej klasie, szkole i mieście), nagrywali filmiki wideo i zamieszczali je na portalu YouTube, redagowali w języku francuskim teksty dotyczące polskich tradycji kulinarnych. Ponadto tłumaczyli na język francuski przepisy na tradycyjne polskie dania. Uczniowie przedstawili swój projekt podczas Dni Otwartych w szkole, dokonywali wpisów na forum strony internetowej projektu, a także dokonywali obróbki technicznej zdjęć.

54


I miejsce

w konkursie językowym eTwinning 2011 użycie ict w projekcie Open Office, MS Word, PowerPoint, Picasa, Movie Maker, Nero Express, Skype, Adobe Acrobat Reader, poczta elektroniczna, skaner, YouTube dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://ouichef.webs.com/ http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p18614/welcome http://www.zschoszczno.pl/news. W projekt i realizację zadań zaangażowali się także inni nauczyciele: języka francuskiego (tłumaczenie tekstów, korespondencja, wpisy na forum), informatyki (realizacja prezentacji Power Point, obróbka zdjęć i filmów, komunikacja z partnerami), technologii gastronomicznej (wyszukiwanie przepisów kulinarnych i wykonywanie potraw), wiedzy o żywieniu (ankieta, dotycząca zwyczajów żywieniowych młodzieży i opracowanie zbilansowanego menu). Współpraca odbywała się głównie w języku francuskim za pośrednictwem strony internetowej projektu (www.ouichef.webs.com), którą administrowała koordynatorka ze szkoły portugalskiej, poza tym każdy miał możliwość zamieścić swoją opinię lub kontaktować się z innymi uczestnikami. Kontakty odbywały się za pomocą Skype’a, poczty elektronicznej oraz tradycyjnej (przesyłanie paczek z produktami przygotowanymi do degustacji). Nasi uczniowie wykonali i wysłali pierniczki oraz wafle przekładane masą czekoladową, a otrzymali konfitury (z pigwy, dyni z orzechami, truskawek, czereśni, moreli) oraz ciasteczka migdałowe i cynamonowe. Młodzi uczestnicy projektu byli bardzo zaangażowani w jego realizację i z entuzjazmem wykonywali zaplanowane działania. Podkreślali przede wszystkim możliwość kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, poznania ich zwyczajów i tradycji oraz realizowania treści programowych w sposób inny niż przy pomocy podręcznika. Mieli również satysfakcję z możliwości wykorzystania w praktyce języka francuskiego, który często uważany jest za mniej przydatny w kontaktach międzynarodowych.

55

php?readmore=428 otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości • Europejska Odznaka Jakości • I nagroda w konkursie krajowym w kategorii „Projekt w szkole zawodowej” w Portugalii:

W projekt i realizację zadań zaangażowali się także inni nauczyciele: języka francuskiego (...), informatyki (...), technologii gastronomicznej (...), wiedzy o żywieniu...


Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie ze środowisk zaniedbanych pod względem społecznym i ekonomicznym, dlatego udział w projekcie o wymiarze europejskim jest dla nich dużą atrakcją i stanowi motywację do nauki. Najbardziej ekscytujący moment podczas trwania projektu to odkrycie, że nasze gołąbki nie są wcale takie ”nasze”, bowiem w Rumunii je się identyczne danie, które nazywa się „sarmale”! Projekt jako taki stanowił metodę innowacyjną, zarówno jeśli chodzi o nauczanie języka obcego, jak i przedmiotów zawodowych (zwłaszcza te ostatnie nauczane są metodami raczej tradycyjnymi). Ponadto pomógł w sposób niekonwencjonalny zweryfikować i przełamać stereotypy oraz uprzedzenia. Umożliwił również młodzieży podejmowanie inicjatyw, wykazanie się pomysłowością i umiejętnościami organizacyjnymi.

osiągnięte rezultaty i korzyści

Najbardziej ekscytujący moment podczas trwania projektu to odkrycie, że nasze gołąbki nie są wcale takie „nasze”, bowiem w Rumunii je się identyczne danie, które nazywa się „sarmale”!

• strona www projektu w języku francuskim; • prezentacje multimedialne i dokumenty Word oraz filmy wideo, przedstawiające szkoły, klasy i miasta partnerskie; • opisy zwyczajów kulinarnych i tradycji świątecznych występujących w krajach partnerskich; • przepisy kulinarne na tradycyjne dania; • przygotowanie smakołyków typowych dla swego kraju (konfitury, ciastka); • opracowanie ankiety na temat zwyczajów żywieniowych młodzieży; • przygotowanie zbilansowanego menu typowego dla każdego kraju; • wykonanie plakatu promującego projekt; • wzrost motywacji do nauki języka francuskiego; • wzrost kompetencji językowych; • wzrost kompetencji w zakresie korzystania z ict; • rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wyrażania swoich doznań organoleptycznych; • poznanie zasad zdrowego żywienia; • nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji; • przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących niektórych krajów.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Projekt może być realizowany w każdej szkole i w każdym kraju ze względu na uniwersalny charakter poruszanych zagadnień. Poza tym tematyka kulinarno-gastronomiczna zawarta jest w programie nauczania każdego języka obcego jako ważny element kulturoznawczy. Projekt może też stanowić ciekawą metodę nauczania w szkołach zawodowych o profilu gastronomicznym.

56


Les contes de La Fontaine cele projektu • zdobywanie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań; • wdrażanie umiejętności pracy w grupie; • integracja uczniów, nauczycieli i rodziców przy realizacji zadań; • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu literatury i historii Francji oraz Polski; • motywowanie uczniów do ciągłego nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności językowych; • rozwijanie u młodych ludzi wrażliwości artystycznej; • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ict; • przygotowanie do publicznych wystąpień w języku francuskim. Projekt był realizowany przy współpracy ze szkołami z Rumunii i Portugalii. Uczniowie pracowali pod kierunkiem zespołu nauczycieli: języka francuskiego, języka polskiego, plastyki, informatyki (nauczyciele plastyki i informatyki posługiwali się też, w ograniczonym zakresie, językiem francuskim). Podstawą podjętych działań była korelacja międzyprzedmiotowa. Projekt obejmował wymianę między partnerami informacji o sobie nawzajem i szkole. Uzgodniliśmy zakres wspólnych zadań i terminów ich realizacji, tworząc kalendarz na platformie TwinSpace, gdzie zarejestrowaliśmy także uczniów oraz umieszczaliśmy zdjęcia. Następnie czytaliśmy wybrane bajki w języku francuskim i ojczystym, i analizowaliśmy je z wykorzystaniem mapy myślowej. Ponadto, uczniowie zapoznali się z czasami La Fontaine’a we Francji i w danym kraju, wykonywali rysunki, ilustracje, maski lub kukiełki bohaterów bajek, które zaprezentowali na forum szkół. Pisali także listy w języku francuskim do kolegów ze współpracujących szkół. Nauczyciele wymieniali się uwagami i doświadczeniami w związku z zastosowaniem mapy myślowej. Wykorzystując tę metodę, zorganizowaliśmy wspólną polsko-francuską lekcję (analiza bajki „Kruk i lis”). Zajęcia te były prowadzone przez dwóch nauczycieli, w obecności dyrektora szkoły, innych nauczycieli i uczniów z równoległej klasy. Fotograficzna dokumentacja lekcji jest zamieszczona w dzienniku projektu i na TwinSpace. Uczniowie stworzyli francusko-polski słowniczek do wybranych bajek z użyciem różnych słowników elektronicznych. Wirtualna wizyta w muzeum La Fontaine'a (w Szampanii) pomogła w zrozumieniu, jak do poszerzania swoich umiejętności językowych można wykorzystać profesjonalnie przygotowaną stronę internetową prowadzoną w języku obcym (Dziennik projektu i TwinSpace).

57

Anna Boguszewska nauczycielka języka francuskiego polska szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie http://www.szkolybulhaka.pl

szkoły partnerskie • Scoala Cu Clasele I-VIII Poiana Stampei, Jud. Suceava, Rumunia • Escola Básica dos 2° e 3° Ciclos de Telões Amarante, Portugalia

okres realizacji projektu 25 października 2010 – 2 maja 2011

języki projektu francuski, polski


II miejsce

w konkursie językowym eTwinning 2011 użycie ict w projekcie PowerPoint, MP3, e-mail, photostore, clipvideo dokumentacja projektu w formie elektronicznej http://twinblog.etwinning.net/27555/ http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p38496/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości

Ciekawym zadaniem było pisanie własnych bajek i porównywanie tłumaczeń. Wykonanie komiksu do bajek z własnymi komentarzami w języku francuskim sprawiło uczniom wiele radości – była to nauka przez zabawę. Zorganizowaliśmy również konkurs recytatorski bajek, pokaz mody z czasów La Fontaine’a wraz z recytacją morałów bajek w języku francuskim, a także stworzyliśmy w wersji papierowej i elektronicznej album bajek z ilustracjami uczniów. Na Szkolne Warsztaty Teatralne przygotowaliśmy spektakl „Bajki La Fontaine’a” w języku francuskim. Prace nad spektaklem obejmowały: wykonanie projektu plakatu przy użyciu technik komputerowych, przygotowanie scenografii i kostiumów, pracę nad tekstem (częściowo w języku francuskim) oraz opracowanie anonsu radiowego. Nagranie anonsu radiowego o spektaklu teatralnym w języku francuskim wywołało entuzjazm zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nasze zamierzenia udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców. Nakręciliśmy film, który można oglądać na naszej TwinSpace. Nasi partnerzy z Rumunii bardzo chcieli zrealizować podobne przedsięwzięcie, ale niestety zabrakło im środków i powstał teatr masek, też bardzo ciekawy. Dziennik projektu był prowadzony w języku francuskim oraz polskim (ze względu na innych nauczycieli i uczniów, którzy nie znają języka francuskiego, a bardzo interesowali się tym przedsięwzięciem). Umieszczanie przez uczniów i nauczyciela informatyki na TwinSpace rezultatów prac było okazją do poznawania terminologii ict w języku francuskim (uczniowie byli zachęcani do wybierania języka francuskiego na TwinSpace).

Ciekawym zadaniem było pisanie własnych bajek i porównywanie tłumaczeń. Wykonanie komiksu do bajek z własnymi komentarzami w języku francuskim sprawiło uczniom wiele radości – była to nauka przez zabawę.

osiągnięte rezultaty i korzyści • plakat do spektaklu „Bajki La Fontaine’a” w wersji elektronicznej i papierowej; • anons radiowy w języku francuskim i polskim o przedstawieniu; • film z przedstawienia; • kukiełki i maski do przedstawienia; • zdjęcia i film z przedstawienia kukiełkowego; • zdjęcia z konkursu recytatorskiego bajek; • analiza bajek metodą mapy myślowej; • udokumentowana zdjęciami wystawa rysunków, ilustracji i obrazów do bajek; • integracja uczniów, nauczycieli i rodziców; • dobra zabawa i owocna współpraca z kolegami z Rumunii i Portugalii w zakresie: planowania, decydowania, wykonywania zadań; • wyzwolenie wielkich pokładów energii i kreatywności, nauka cierpliwości, a nawet pokory; • poszerzenie wiedzy o XVII – i XVIII-wiecznej Francji oraz Polsce; • poszerzenie słownictwa z języka francuskiego i podniesienie poziomu sprawności językowej; • podniesienie sprawności posługiwania się narzędziami ict.

58


upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Rezultaty projektu były oglądane przez całą szkołę. Na stronie szkoły znajduje się link do Dziennika projektu i do TwinSpace, więc każdy może tam zajrzeć. W lokalnej gazecie ukazał się artykuł koordynatora projektu o eTwinningu i naszych działaniach. Temat projektu jest zgodny z podstawą programową języka polskiego dla klasy piątej, więc może być wykorzystywany jako uzupełnienie materiału przez innych uczniów i nauczycieli.

59

Nagranie anonsu radiowego o spektaklu teatralnym w języku francuskim wywołało entuzjazm zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.


Horizonte cele projektu • poznanie rówieśników i nauczycieli z innego kraju; • wymiana wzajemnych doświadczeń dotyczących uczenia się i nauczania języka niemieckiego; • budowanie pozytywnej postawy ucznia – aktywnego i kreatywnego; • wzajemne poznanie kultury Polski i Słowenii przy jednoczesnym pogłębieniu wiadomości o krajach niemieckojęzycznych; • stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Małgorzata Czech nauczycielka języka niemieckiego polska szkoła Gimnazjum nr 11 im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie http://www.g11.ids.czest.pl

szkoła partnerska Osnovna šola Toneta Okrogarja, Zagorje, Słowenia

okres realizacji projektu 1 września 2010 – 22 czerwca 2011

język projektu niemiecki

Po pierwszych pozytywnych doświadczeniach z projektami eTwinning koordynatorka projektu zainicjowała współpracę ze szkołą z kraju, którego kultura była mało znana naszym uczniom. Została nawiązana kooperacja, początkowo na poziomie nauczyciel – nauczyciel, ze szkołą ze Słowenii w ramach poszerzania i pogłębiania metodyki pracy na lekcjach języka niemieckiego. Pomysł na projekt poszerzania własnych horyzontów i wiedzy wyłonił się z potrzeby wytworzenia takiej formuły, która wspomagałaby nauczanie języka niemieckiego i umożliwiała wzajemne poznanie uczestników. Istotna była również integracja treści z podstawą programową nauczania języka niemieckiego na poziomie A1–A2 w obu systemach edukacji. Pracę nad projektem podzieliliśmy na działy takie jak: Oto ja – wzajemne poznanie się; Moja szkoła; Hobby i zainteresowania młodzieży; Urodziny; Święta, ferie oraz wakacje w Polsce i Słowenii; Moje miasto, mój kraj, moje mieszkanie. Wraz z nauczycielem i grupą uczniów ze Słowenii opracowaliśmy główne cele i zadania projektu. Strona słoweńska wspierała stronę polską w kwestiach odpowiedniego wykorzystania dostępnych narzędzi na platformie. Uczniowie oglądali nawzajem swoje prace, ucząc się przy tym kreatywności. Nauczyciele motywowali się wzajemnie i wraz z uczniami tworzyli materiały w duchu zdrowej rywalizacji. Praca z partnerem przebiegała bez zakłóceń. Zrealizowano większość zamierzonych tematów, a niektóre z nich zostały dodatkowo poszerzone lub zmodyfikowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. Największe zainteresowanie wzbudził pomysł i realizacja projektu budowy miasteczka polsko-niemieckiego, w którym patronami ulic, placów lub instytucji byli zarówno polscy, jak i niemieccy protagoniści. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć, wybrać i przedstawić najbardziej znanych przedstawicieli obu narodów, a także uzasadnić ich wybór na patrona danej ulicy lub obiektu. Następnie za pomocą technik plastycznych wypracowali makietę takiego miasteczka.

60


III miejsce

w konkursie językowym eTwinning 2011 użycie ict w projekcie e-mail, PowerPoint, MP3, nagrania wideo, programy Glogster, Sidle oraz Wordle, forum i Wiki dokumentacja projektu w formie elektronicznej strona projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p34225 dziennik projektu: http://twinblog.etwinning.net/24790/ otrzymane nagrody • Krajowa Odznaka Jakości

Drugim ciekawym narzędziem, z którego nauczyliśmy się korzystać, był program Glogster. Z jego pomocą udało nam się wykonać plakaty dotyczące naszego miasta, a także przedstawić dorobek częstochowskich poetów i pisarzy. Reakcja uczniów na podejmowane działania była bardzo żywiołowa, zwłaszcza że sami stanowili o kształcie projektu i współdecydowali o podejmowanych przedsięwzięciach. Najbardziej ekscytującym momentem była ewaluacja, podczas której każdy uczestnik krótko podsumowywał projekt, a także pierwsze nagrania głosowe. O wysokiej jakości projektu stanowi jego nietuzinkowość na tle innych projektów edukacyjnych. Jako nauczyciele zdajemy sobie sprawę z faktu, że w przyszłości nasi uczniowie będą musieli sobie radzić w rzeczywistości wymagającej skutecznego działania w zespole, podtrzymywania kontaktów i współpracy z wieloma partnerami, a także wysokich kompetencji w zakresie stosowania ICT, w której nie mniej ważna będzie świadomość europejskiej jedności. Projekt łączył w sobie elementy nauczania języka niemieckiego z wiedzą informatyczną. Początkowo właśnie zestawienie własnej pracy ze zdjęciem czy nagraniem stanowiło dla uczniów największe wyzwanie, z czasem udało się przełamać pewne bariery wstydu i obawy przed mówieniem publicznie w języku obcym. Dzięki projektowi nauka języka niemieckiego stała się interesująca, nieszablonowa, a przez to efektywniejsza.

61

Największe zainteresowanie wzbudził pomysł i realizacja projektu budowy miasteczka polsko-niemieckiego, w którym patronami ulic, placów lub instytucji byli zarówno polscy, jak i niemieccy protagoniści.


osiągnięte rezultaty i korzyści

Najbardziej ekscytującym momentem była ewaluacja, podczas której każdy uczestnik krótko podsumowywał projekt...

• listy o sobie; • prezentacje multimedialne o szkole i polskich krajobrazach; • plakaty dydaktyczne: systemy szkolnictwa w Polsce i Niemczech, częstochowscy pisarze i poeci, wiosna w Polsce, dni wolne od nauki; • obrazkowy słownik dyscyplin sportowych; • wideo – moje urodziny; • podcasty: piosenka „Alte Schule, altes Haus” oraz piosenki urodzinowe w języku polskim i niemieckim; • utrwalenie i poszerzenie konstrukcji leksykalno-gramatycznych; • gry i zabawy edukacyjne (www.goethe.de, www.yummy.pl); • stosowanie ict (udział w forum, obróbka graficzna zdjęć, tworzenie prezentacji ppt, zapoznanie się z galerią, czatem, Wiki, umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji, nagrywanie audio i wideo); • przekonanie o przydatności przedmiotów szkolnych w późniejszym życiu dorosłym i pracy zawodowej; • poznanie przedstawicieli innej kultury, ich zwyczajów, form spędzania czasu wolnego, systemu szkolnictwa, nawiązanie współpracy; • dziennik projektu.

upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu Efekty naszej pracy były regularnie publikowanie na platformie eTwinning, a także częściowo na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych w szkole. O rozpoczęciu projektu zostali poinformowani rodzice, a rezultaty projektu omawiane były na posiedzeniach rady pedagogicznej. Podczas szkolnego „Dnia Projektu” podzieliliśmy się naszymi osiągnięciami z szerszym gronem społeczności szkolnej i zainteresowanymi rodzicami. Mamy nadzieję na kontynuację partnerstwa na płaszczyźnie kontaktów indywidualnych między uczestnikami oraz kontaktów między szkołami partnerskimi także po zakończeniu projektu; kontynuację, która będzie obejmowała wymianę materiałów, pomysłów i skutecznych rozwiązań dydaktycznych. Jesteśmy przekonani, że główne założenia projektu (tolerancja dla innej kultury, współpraca ponad granicami) są uniwersalne, co pozwala na realizację naszego projektu przez dowolną inną grupę lub szkołę.

62


63


Opisy projektów: Nauczyciele koordynatorzy projektów Koncepcja: Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Redaktor wiodący: Ewa Raińska-Nowak Współpraca redakcyjna: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Barbara Milewska, Gracjana Więckowska Korekta: Agnieszka Pawłowiec i Weronika Walasek Koncepcja projektu okładki: Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Anita Wasik Druk: omikron Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa www.frse.org.pl www.etwinning.pl Nakład: 5500 egz. isbn 978-83-62634-46-0 Publikacja sfinansowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu eTwinning. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej treść. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez nauczycieli koordynatorów projektów eTwinning. publikacja bezpłatna Warszawa 2011


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. +48 22 46 31 400 fax +48 22 31 021 etwinning@frse.org.pl

www.etwinning.pl

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2011  

Publikacja prezentująca najciekawsze projekty realizowane w ramach programu eTwinning. Opisane projekty realizowane były przez laureatów ogó...

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2011  

Publikacja prezentująca najciekawsze projekty realizowane w ramach programu eTwinning. Opisane projekty realizowane były przez laureatów ogó...

Advertisement