__MAIN_TEXT__

Page 1

10 lat w polsce 10 years in poland

2010/2011

europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych


Aby nauczanie i uczenie się języków w całej Europie było bardziej skuteczne, normą powinno stać się kształcenie różnojęzyczne (czyli język ojczysty i dwa inne); należy też powszechniej stosować zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, a także tworzyć lub rozwijać uczenie się nieformalne, poza klasą szkolną. In order for the language teaching and learning to be more effective throughout Europe, plurilingual education

(i.e. mother tongue plus two) should become the norm,

contentbased language learning

hould be introduced more widely and informal learning outside the classroom created or developed.

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego ds. wielojęzyczności. Zalecenia dla polityki promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej. Civil Society Platform on Multilingualism. Policy Recommendations for the Promotion of Multilingualism in the European Union.

B


10 lat w polsce 10 years in poland

2010/2011

europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych


Spis treści | Table of Contents 3

Wstęp | Introduction

3

Słowo wstępne Preface Katarzyna Hall

4

10 lat innowacyjnych projektów językowych 10 Years of Innovative Language Projects Anna Grabowska

10

European Language Label z perspektywy Komisji Europejskiej European Language Label. An European Commission Perspective Manola Peschieri

11

Prezentacja Komitetu Selekcyjnego ELL Presentation of ELL Competition Jury

11

Radość trudnych decyzji Satisfaction with Tough Choices Hanna Komorowska

14

10 projektów /10 lat | 10 Projects /10 Years

26

2010

28

Konkurs projektów instytucjonalnych Competition for Institutions

44

Konkurs projektów nauczycielskich Competition for Individual Teachers

56

Konkurs projektów indywidualnych Competition for Individual Language Learners

58

2011

60

Konkurs projektów instytucjonalnych Competition for Institutions

80

Konkurs projektów nauczycielskich Competition for Individual Teachers

94

Konkurs projektów indywidualnych Competition for Individual Language Learners

96

Nagroda honorowa ell | ell Certificate of Merit

2


Szanowni Państwo, w 2011 roku szkoły, uczelnie, placówki oświatowe, inne instytucje edukacyjne, nauczyciele i uczniowie z Polski już po raz dziesiąty uczestniczyli w organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych” (European Language Label). Konkurs ten jest jedną z wielu inicjatyw, stanowiących odpowiedź na wezwanie Rady Europejskiej do nauki co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. Nagradzane w konkursie projekty wzbogacają i uatrakcyjniają dotychczasowe krajowe praktyki nauczania i uczenia się języków obcych poprzez wprowadzanie autorskich programów kształcenia językowego, nowatorskie metody nauczania oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Promują one także językową różnorodność Unii Europejskiej. Dobra znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się nimi to dziś kluczowa kompetencja niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie i na rynku pracy. Nauka języka obcego nie sprowadza się jedynie do przyswojenia zasad gramatycznych danego języka, lecz jest powiązana z poznawaniem i opisywaniem wydarzeń, problemów i zjawisk współczesnego świata i to już od najmłodszych lat. Warto tu przypomnieć, że celem inicjatywy flagowej Unii Europejskiej „Mobilna młodzież” jest umożliwienie do 2020 r. każdemu młodemu Europejczykowi odbycia części swojej edukacji za granicą. Ważne jest też stanowisko Parlamentu Europejskiego, który w rezolucji w sprawie wielojęzyczności podkreślił, że zdobywanie różnorodnych umiejętności językowych uważane jest za bardzo ważne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, ponieważ pozwala im czerpać pełnię korzyści ekonomicznych, społecznych i kulturowych wynikających ze swobody przemieszczania się wewnątrz Unii. Dlatego polska prezydencja wspiera prace dotyczące kompetencji językowych, będących istotnym warunkiem mobilności edukacyjnej i zawodowej. Kompetencje te muszą być rozwijane już od najwcześniejszego etapu kształcenia, by zapobiec powstawaniu nowych nierówności społecznych. Znajomość języków jest bowiem nie tylko kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, ale także zwiększania osobistej mobilności w celu nauki, podjęcia pracy lub uczestnictwa w kulturze.

Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej Minister of Education

Ladies and Gentlemen, In 2011 schools, Higher Education Institutions, educational institutions, teachers and students from Poland for the tenth time participated in the European Language Label competition organised by the Foundation for the Development of the Education System and the Ministry of National Education. This competition is one of many initiatives that respond to the European Council’s call to learn at least two foreign languages from the very early age. Awarded projects enrich and make existing practice of language teaching and learning more attractive by introduction of school-specific language curricula, innovative teaching methods and use of modern communication technology. They also promote linguistic diversity of the European Union. Today good command of foreign languages and ability to use them is a key competence required to function in the modern world and labour market. Learning a foreign language cannot be reduced merely to learning the rules of grammar of a given language but is related to exploring and describing events, issues and phenomena of the modern world, and starting at a very early age. It is worth recalling that the flagship initiative of the European Union “Youth on the Move” aims at enabling every young European by 2020 to complete part of education abroad. Of importance here is also the position of the European Parliament which in the resolution on multilingualism highlighted that the acquisition of various linguistic skills is crucial for all European Union citizens as it allows them to fully benefit economically, socially and culturally from freedom of movement within the European Union. Therefore the Polish presidency of the Council of the European Union supports work on language skills as an important element of educational and professional mobility. These competences need to be developed from the earliest stage of education to prevent emergence of new social inequalities. Knowledge of languages is not only a key economic growth and competitiveness factor but also a factor in increasing personal mobility for education, employment and participation in culture.

3


10 lat innowacyjnych projektów językowych

Anna Grabowska european language label

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To również sposób na poznanie i zrozumienie innych, odczytanie tego, co jest ukryte między słowami, gestami, symbolami. Niezależnie od tego w jakim celu uczymy się języków obcych – czy to z pasji, ciekawości, czy też z chęci rozwoju kariery zawodowej – każde nowo poznane słowo lub wyrażenie przybliża nas do odkrycia otaczającego nas wielojęzycznego świata. Dlatego też nauka języków obcych coraz rzadziej kojarzona jest ze żmudnym przyswajaniem deklinacji, koniugacji i kolokacji, a coraz częściej postrzegana jest jako szansa na rozwój osobisty, naukowy, społeczny i ekonomiczny, szansa na poznanie i stworzenie czegoś nowego, kreatywnego i innowacyjnego. W Polsce pasjonaci nowatorskich sposobów nauki języków obcych, nie tylko tych najbardziej popularnych, takich jak: angielski, niemiecki czy francuski, ale i tych bardziej egzotycznych, takich jak: szwedzki, hebrajski czy arabski, od 10 lat nagradzani są w drodze konkursu europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – european language label (ell). Konkurs ell jest prowadzony w naszym kraju przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. ell jest przyznawany w trzech kategoriach: konkurs projektów instytucjonalnych, konkurs indywidualny dla nauczycieli oraz konkurs dla osób uczących się języków pod hasłem Języki to moja pasja. O certyfikat ell mogą ubiegać się nauczyciele języków i osoby uczące się oraz wszystkie typy przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych i innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez polskiego ministra edukacji oraz przez komisarza ue ds. kultury, edukacji, wielojęzyczności, młodzieży i sportu. Przystąpienie Polski do programu European Language Label 10 lat temu nie było przypadkowe. Wraz ze zwiększającą się liczbą państw członkowskich w zjednoczonej Europie rodziła się potrzeba stworzenia spójnej polityki językowej. Różnorodność językowa stawała się nieodłączoną częścią europejskiej tożsamości. I tak w lutym 2002 roku Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rezolucję w sprawie wspierania różnorodności językowej i nauki języków obcych, w której podkreślono, że znajomość języków jest jedną z podstawowych umiejętności,

Koordynatorka programu Programme Coordinator

10 Years of Innovative Language Projects Learning a language that represents a culture different than your own is a great adventure, an encounter with the unknown, unfamiliar and fascinating. It is also a way for meeting and understanding other people, discovering the meaning of words, gestures and symbols. Regardless of the motivation for learning a language; be it passion, curiosity or ambition to advance a professional career, each new word and phrase brings us closer to discovering the multilingual world. This is why learning a language is no longer associated with painstaking memorising of declinations, conjugations and collocations, but rather viewed as an opportunity for personal, scientific, social and economic development, and a chance for learning and making something new, creative and innovative. For 10 years, enthusiasts and promoters of innovative language learning methods in Poland have participated in the european language label competition, which awards the most innovative projects in language teaching and learning. The competition is open to all the languages, both the more popular ones like English, German and French, and less frequently used and taught ones, such as Swedish, Hebrew and Arabic. In Poland, ell competition is managed by the Foundation for the Development of the Education System (frse), which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education. European Language Label is awarded in three distinct categories: competition for institutions, competition for individual teachers, and competition for learners under the banner Języki to moja pasja [Languages are my Passion]. All types of preschools, primary and secondary schools, higher education institutions, as well as other educational institutions and providers focused on language teaching to children, youth and adults, along with language teachers and learners can enter the European Language Label competition. Laureates of the competition obtain certificates signed by Polish Minister for Education and eu Commissioner for Culture, Education, Multilingualism, Youth and Sports. Joining the European Language Label programme by Poland 10 years ago was no accident. With the growing number of Member States, the united Europe saw the need for the development of a coherent language policy. Linguistic diversity has become an inherent element of European identity. Therefore in February 2002, the Council of the European Union has adopted a Resolution on the promotion of linguistic diversity and language learning, which emphasised that the knowledge of languages is one of the basic skills which each citizen needs to acquire. 4


które powinni posiadać Europejczycy. Kilka tygodni później obradująca w Barcelonie Rada Europejska wezwała rządy państw członkowskich do podjęcia działań służących lepszemu opanowywaniu umiejętności podstawowych, w szczególności przez nauczanie wszystkich dzieci od najmłodszych lat dwóch języków obcych. W 2006 roku sformułowania te zostały powtórzone i wzmocnione w kolejnym dokumencie Rady w sprawie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych, w którym mówi się, że umiejętność posługiwania się językami obcymi nie tylko sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między narodami, lecz jest także podstawowym warunkiem mobilności pracowników, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Dalszy rozwój polityki językowej Unii Europejskiej to powołanie w 2007 roku komisarza ds. wielojęzyczności, ogłoszenie przez Komisję Europejską w roku 2008 komunikatu pt. Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie oraz uchwalenie przez Radę w listopadzie tego samego roku Rezolucji w sprawie strategii europejskiej na rzecz wielojęzyczności. Wszystkie te działania udowodniły, że popularyzacja nauki języków obcych stanowi priorytet dla krajów ue, a program European Language Label jest jednym z narzędzi jego realizacji. Ale wielojęzyczność to nie tylko jeden z postulatów zawartych w dokumentach określających politykę Unii Europejskiej, lecz jej rzeczywistość. Mimo iż obecnie kwestie związane z promowaniem wielojęzyczności leżą w gestii komisarza odpowiedzialnego również za sprawy edukacji, kultury i młodzieży, zagadnienia kształcenia językowego nie straciły na znaczeniu, lecz stanowią podstawę wszelkich działań i reform podejmowanych w dziedzinie edukacji i szkolenia wszystkich grup wiekowych obywateli ue. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że głównym priorytetem polskiej prezydencji w Radzie ue w obszarze edukacji jest kształcenie językowe wzmacniające ideę mobilności. Priorytet ten ma swoje odzwierciedlenie w międzynarodowej konferencji pt.: Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego zorganizowanej w ramach oficjalnej

2%  Język polski jako obcy | Polish

48%  Język angielski | English

as a foreign language 5%  Język hiszpański | Spanish

Język projektu Language of Project

18%  Język francuski | French 27%  Język niemiecki | German

A few weeks later, at a meeting in Barcelona, the European Council called the governments of Member States to take actions aimed at better acquisition of basic skills, mainly by teaching all the children two foreign language from the young age. In 2006, this call was reaffirmed in another document issued by the Council and pertaining to European indicator of language competence, which stipulates that foreign language skills, as well as helping to foster mutual understanding between people, are a prerequisite for a mobile workforce and contribute to the competitiveness of the European Union economy. As part of further development of language policy of the European Union, in 2007 a Commissioner for Multilingualism was appointed. In 2008 the European Commission issued a communication entitled Multilingualism: an Asset for Europe and a Shared Commitment and the Council adopted in November that year the Resolution on a European Strategy for Multilingualism. All these activities have proven that promotion of language learning is a priority for all eu member states and the European Language Label programme is a quality tool for its implementation. However, multilingualism is not only a postulate included in documents describing the policy of the European Union, but also a reality. Although the Commissioner responsible for education, culture and youth is also responsible for the promotion of multilingualism, the issues of language education not only have not lost on their importance, but have constituted the basis for all actions and reforms in the field of education and training addressed to eu citizens representing all age groups. This is best reflected by the fact that a top priority of Polish presidency in the Council of the European Union in the scope of education is language education for mobility. The significance of this priority is emphasised by an international conference entitled Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe organised as part of the official programme of Polish presidency in September 2011. The recognition of the importance of language knowledge by politicians in Poland and other 5


agendy przewodnictwa Polski w ue we wrześniu 2011 roku. Docenienie przez polityków wagi znajomości języków w Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich przekłada się na: dążenie do tego, aby młodzież oprócz języka ojczystego posługiwała się co najmniej dwoma językami obcymi; promowanie różnorodności językowej na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia; podkreślenie roli nauczycieli uczących języków obcych i ich przygotowania oraz doskonalenia zawodowego; podnoszenie kompetencji językowych innych nauczycieli w celu promowania nauczania przedmiotów pozajęzykowych w językach obcych (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe — clil); umożliwianie migrantom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, nauki języka państwa przyjmującego w celu ich lepszej integracji i zwiększenia ich szans na znalezienie pracy; doskonalenie uczenia się języków przez całe życie w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej; różnicowanie oferty językowej i zapewnienie wysokiej jakości nauczania języków w szkołach; zachęcanie do uczenia się języków przy wykorzystaniu cyfrowych technologii komunikacyjnych i metod uczenia się na odległość; zwiększenie znaczenia umiejętności językowych w rozwoju kariery pracowników; promowanie wykorzystywania do oceny własnych kompetencji językowych narzędzi, takich jak: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz paszport językowy Europass etc. Wymieniona wyżej lista obszarów rozwoju kształcenia językowego nie jest tylko przedmiotem teoretycznych dyskusji europejskich ekspertów i polityków, lecz od 10 lat stanowi element codziennego życia wielu polskich szkół, uczelni i środowisk lokalnych, które dzięki konkursowi European Language Label zyskują uznanie za wysiłek włożony w rozwój edukacji językowej oraz mogą pokazać swoje innowacyjne rozwiązania innym. Kiedy w 2002 roku ogłoszono pierwszą edycję ell, wnioski na konkurs złożyły głównie duże instytucje edukacyjne zajmujące się opracowywaniem programów nauczania i pomocy dydaktycznych, takie jak: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne czy uczelnie wyższe. Uzyskanie certyfikatu ell traktowane było przez nie jako otrzymanie znaku jakości dla opracowanego przez siebie produktu. Było to zresztą zgodne z samą ideą konkursu ell, który ma nagradzać najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia językowe. Ponadto projekty językowe nadsyłane na konkurs ell w latach 2002–2004 zazwyczaj skoncentrowane były na nauczaniu jednego języka i realizowane były w większości przez specjalistów od jego nauczania. Wraz z wejściem Polski do ue i zwiększoną mobilnością obywateli z i do naszego kraju wzrosła potrzeba coraz lepszego przygotowania językowego nauczycieli i uczniów do funkcjonowania w wielonarodowej rzeczywistości.

eu Member States translates into efforts aimed at making sure that young European citizens, apart from their mother tongue, speak at least two other languages. Linguistic diversity is promoted at all levels of education and training. The role language teachers play and the importance of their training and in-service training are also emphasised. Teachers of other subjects consistently improve their linguistic competencies in order to promote Content and Language Integrated Learning (clil). Migrant workers, and their children in particular, are provided with opportunities to learn the language of the host country in order to better integrate and enhance their employability. Lifelong language learning as part of formal, informal and non-formal education is strongly promoted. Language teaching offer is diversified and top quality teaching is ensured at schools. Learners are encouraged to learn languages with the use of ict tools and distance learning methods. Linguistic skills play increasingly important role in the development of professional career. Last, but not least, the use of tools for self-assessment of linguistic competencies, such as Common European Framework of Reference for Languages developed by the Council of Europe and Europass language passport, is strongly promoted. The elements contributing to the development of language education in Europe listed above are not only the subject of theoretical discussions held by European experts and politicians, but more importantly for the past 10 years have been components of every day life of many schools, HEIs and local communities across Poland who thanks to the European Language Label competition win recognition for their efforts on behalf of the development of language education and share their innovative solutions with others. When the first ell competition was announced in 2002, entries were submitted mainly by large educational institutions whose activity focuses on the development of curricula and teaching aids, to mention codn (In-Service Teacher Training Centre), educational publishers and higher education institutions. Winning an ell certificate was perceived as quality assurance for the developed product, which in fact was consistent with the idea of ell competition designed to award the best and the most innovative initiatives related to language teaching and learning. ell competition entries in 2002–2004 focused mainly on the teaching of one language and were implemented by specialists. With Poland’s accession to the European Union and with enhanced mobility from and into our country, we have observed a growing need for better language training of teachers and learners so that they can be successful in internationalised reality. Every year, ell projects have been more multilingual and interdisciplinary. 6


Z roku na rok projekty ell stawały się bardziej wielojęzyczne i interdyscyplinarne. Nauczanie języków obcych przestało być domeną jedynie nauczycieli językowców, którzy w swoje przedsięwzięcia zaczęli angażować fizyków, historyków czy muzyków. Do dziś wśród projektów nadsyłanych na konkurs ell przeważają inicjatywy realizowane w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim, jednak coraz częściej pojawiają się inicjatywy dotyczące nauki języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak: szwedzki, hebrajski, japoński oraz języków dialektycznych, np. gwary kociewskiej. Obchody 10-lecia ell w Polsce skłaniają do refleksji, czy projekty nagradzane certyfikatem ell przyczyniły się do podniesienia poziomu kształcenia językowego w Polsce. Nie były prowadzone badania mające wykazać, czy program ell wpłynął na poprawę jakości edukacji językowej ani czy miał wpływ na wzrost liczby osób uczących się języków. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że w szkołach, na wyższych uczelniach i w społecznościach lokalnych, w których realizowano projekty ell, wzrosła motywacja do nauki języków. Tym bardziej, że edukacja językowa przestała być kojarzona z uczeniem się jedynie formuł gramatycznych, a stała się elementem innowacyjnego kształcenia w każdej dziedzinie nauki, kultury czy sportu. Coraz częściej nauczyciele szkół technicznych, którzy przy braku na rynku podręczników do nauki języków specjalistycznych opracowują programy autorskie przygotowujące do mobilności zawodowej przyszłych kucharzy, inżynierów lub farmaceutów. Nieodłącznym elementem projektów nadsyłanych na konkurs ell są nowoczesne technologie. Na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej może to oznaczać porozumiewanie się w języku obcym, przy pomocy skype’a lub e-maila, z rówieśnikami mieszkającymi w innych krajach. Na poziomie uniwersyteckim oznacza naukę np. języka angielskiego na odległość przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych i metod e-learningu uwzględniających nowy profil studentów, tzw. pokolenia sieci.

40 35 30 25 20

Laureaci ell

15

ell Laureates

10 5 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Language teaching has ceased to be the province of language teachers who have started to commit physics, history and music teachers in the process. Although still majority of ell projects are implemented in English, German, French and Spanish, we more and more frequently observe initiatives focused on less frequently used and taught languages, such as Swedish, Hebrew and Japanese, as well as dialects. Celebrations of the 10th anniversary of European Language Label in Poland is the time for reflection whether projects awarded ell certificate have contributed to enhancing the quality of language education in Poland. Although no survey has been staged to prove that ell has affected the quality of language education in Poland or the number of language learners, certainly you can say that the motivation for language learning has been boosted at schools, HEIs and in local communities where ell projects have been implemented. And what is more important, language learning has ceased to be associated with memorising grammar and become an intrinsic element of innovative education in any field of science, culture and sports. Over the past decade, the implementation of ell programme in Poland has been accompanied by rapid development of technology. This is why the use of the latest ict innovations in language teaching and learning is another characteristic of projects awarded with ell certificate. At preschools and primary schools, this stands for communicating with peers from abroad with the use of skype or e-mail. At HEIs, the use of ict means for example distance learning English courses with the use of state-of-the-art technology and e-learning methods, which provide for a new profile of students who are representatives of the web generation. Modern technologies constitute an indispensable element of projects entered for ell competition by teachers at technical schools who due to the lack of textbooks teaching specialist vocabulary develop original study programmes preparing future chefs, engineers or pharmacists for work-related mobility. 7


Obniżenie przez men wieku rozpoczynania nauki pierwszego języka obcego zaowocowało, szczególnie w latach 2008–2011, projektami dotyczącymi kształcenia językowego najmłodszych. Wśród laureatów ell znalazło się wiele przedszkoli i szkół podstawnych, których nauczyciele z wielkim zaangażowaniem uczą swoich podopiecznych poprzez zabawę, angażując w proces kształcenia językowego rodziców i pokazując dzieciom korzyści płynące z posiadania umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Zyskujące coraz większe znaczenie i popularność wśród uczniów i rodziców zintegrowane nauczania przedmiotu i języka (clil) przyczyniło się również do wzrostu liczby projektów ell składanych przez nauczycieli ze szkół dwujęzycznych lub szkół z oddziałami dwujęzycznymi. Wiele zmian w tematyce i jakości składanych projektów przyniosła jubileuszowa edycja konkursu ell. Wśród rekordowej liczby zgłoszonych inicjatyw dużą część stanowiły wnioski złożone przez nauczycieli, którzy otrzymują certyfikat ell za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia językowego. Ustanowienie przez ke na lata 2010–2011 priorytetów tematycznych ell niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem metodyki nauczania języków obcych, tj.: umiejętności językowe jako przygotowanie do pracy zawodowej oraz nauka języków jako sposób na aktywizację i integrację społeczności lokalnej, skłoniło do udziału w konkursie również instytucje spoza systemu edukacji, takie jak: biblioteki, organizacje pozarządowe, władze lokalne i urzędy pracy. Podsumowując 10 lat European Language Label w Polsce nie sposób nie wspomnieć o zmianach, które zaszły w sposobie zarządzania tym programem. Obecnie polska Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” oprócz obsługi administracyjnej konkursu ell aktywnie wspiera rozwój kształcenia językowego. Wspólnie z programami Comenius, Leonardo da Vinci i Europass organizowane są seminaria dla nauczycieli języków ze wszystkich typów szkół i instytucji edukacyjnych. Przy organizacji takich spotkań dział ell współpracuje z partnerami zewnętrznymi:

44

Uniwersytety | Universities 39

Ponadgimnazjalne | Higher Secondary Schools 32

Gimnazja | Lower Secondary Schools

Instytucje koordynujące Coordinating Institutions

40

Szkoły podstawowe | Primary Schools 16

Przedszkola | Nursery Schools

24

Ośrodki doskonalenia | In-service Teacher Training Centres 16

Szkoły języków obcych | Foreign Language Schools Inne | Other

13

Lowering by the Ministry of Education the age limit for commencing compulsory learning of the first foreign language has resulted in a bigger number of projects focusing on early childhood language education submitted in the years 2008–2011. Among ell laureates, there have been many preschools and primary schools whose teachers with great commitment instruct the young learners through play, commit their parents to the process and demonstrate the benefits resulting from the ability to communicate in a foreign language. The growing popularity, both among learners and their parents, of Content and Language Integrated Learning (clil) has contributed to the growth in the number of ell projects entered by teachers at bilingual schools and schools with bilingual sections. The jubilee edition of ell competition has seen many improvements in terms of the topics and quality of the projects. We have seen a record number of entered initiatives, a large part of which have been submitted by teachers who are awarded the certificate for outstanding achievements in language teaching. European priorities for 2010–2011 Label campaigns established by the European Commission, which are not directly related with the development of language teaching methodology and include language skills as a preparation for work and language learning in the community, have encouraged institutions operating outside the system of education, such as libraries, non-governmental organisations, local authorities and job centres, to enter the competition. When re-examining the ten years of European Language Label in Poland, we must mention the changes in the programme’s management and administration. Today, the National Agency of the Lifelong Learning Programme in Poland, apart from providing administrative support to ell competition, actively promotes the development of language education as part of all LLP’s sub-programmes. In cooperation with Comenius, Leonardo da Vinci and Europass programmes, seminars for language teachers working at all types of schools and educational institutions are staged. 8


Przedstawicielstwem ke w Polsce, men-em, ore, wcies-em, Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Goethe-Institut, British Council, Longman Pearson, Huber Polska. Rokrocznie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków prowadzone są warsztaty informujące o możliwościach realizacji działań związanych z nauką języków obcych w ramach europejskich programów edukacyjnych. Organizowana jest też konferencja poświęcona zagadnieniom wielojęzyczności w Europie. Ponadto wydawane są publikacje prezentujące przykłady najlepszych projektów językowych, działa również strona internetowa ell promująca nie tylko konkurs, ale i wiele innych polskich i europejskich inicjatyw językowych. Na łamach jows co rok zamieszczany jest artykuł prezentujący laureatów danej edycji konkursu. W roku 2009 przy frse powołana została również grupa ekspertów ds. kształcenia językowego, której głównym celem jest analiza potencjału europejskich programów edukacyjnych w dziedzinie promowania idei wielo- i różnojęzyczności w Polsce oraz opracowanie zaleceń mających na celu lepsze wykorzystanie możliwości jakie te programy stwarzają beneficjentom w doskonaleniu ich kompetencji językowych. Jednak największą wartość ponad 600 projektów nadesłanych przez ostatnie 10 lat na konkurs ell stanowi nowatorskie podejście do nauki języków obcych, jak również fakt, że wielojęzyczność przestała być jedynie postulatem ke. Przełamano prymat języka angielskiego jako lingua franca, wielu nauczycieli zrozumiało, że celem nauki języków nie jest jedynie dobre przygotowanie uczniów do egzaminu, ale przede wszystkim wyposażenie ich w kompetencje językowe, które pomogą im w przyszłości studiować na zagranicznych uczelniach i korzystać z ofert pracy na całym świecie. Do wyboru mamy ponad 6000 języków. Wystarczy tylko rozpocząć naukę jednego z nich a świat stanie przed nimi i nami otworem. Tymczasem zachęcam Państwa do lektury niniejszej publikacji poświęconej dekadzie funkcjonowania programu European Language Label w naszym kraju. Mam nadzieję, że zainspiruje ona Państwa do podjęcia własnych inicjatyw językowych i że zgodnie z hasłem konkursu, nauka języków obcych stanie się prawdziwą pasją. Czego sobie i Państwo życzę!

When hosting such events, ell team cooperates with external partners, such as European Commission’s Representation in Poland, Ministry of National Education, Centre for Education Development (ore), Centre for Innovations and Training (wcies), Department of Education at Warsaw City Hall, Goethe-Institut, British Council, Longman Pearson, and Hueber Polska. Each year, as part of the celebrations of European Day of Languages, workshops informing about the opportunities for taking actions related to language education as part of European educational programmes are staged. We also organise a conference on multilingualism in Europe. Publications presenting good practices in language projects are regularly published and the ell website promotes not only the competition, but also many other Polish and European initiatives related to language teaching. Each year, Języki Obce w Szkole (Languages at School) periodical features an article presenting ell laureates. In 2009, a team of language education experts has been established at frse. The team analyses the potential of European educational programmes for promoting the idea of multilingualism and linguistic diversity in Poland and develops recommendations aimed at better use of the opportunities the programmes offer to beneficiaries in relation to the improvement of their linguistic competencies. However, the biggest value of more than 600 projects entered for the ell competition over the past ten years has been innovative approach to language learning and the fact that multilingualism has ceased to be a postulate of the European Commission and became reality. The pre-eminence of English as the lingua franca has been abolished and many teachers have understood that the goal of language teaching is not only preparing students for taking examinations, but first and most of all equipping them with linguistic competencies, which in the future will be helpful in studying abroad and searching for employment all over the world. We have more than 6,000 languages to choose from. All you have to do is to start learning one of them and the world is your oyster! I would like to encourage the readers to become acquainted with the publication devoted to the first decade of the operations of the European Language Label programme in Poland. I hope that these good practice examples will serve as an inspiration for you in taking original initiatives related to language teaching and learning. I wish you the best of luck and every success in future initiatives!

9


European Language Label z perspektywy Komisji Europejskiej

Manola Peschieri policy officer multilingualism policy unit

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Directorate-General Education and Culture

W 1998 r. Komisja Europejska wprowadziła w życie rekomendacje przedstawione w Białej Księdze z 1995 r. w sprawie nauczania i uczenia się. W ramach realizacji Celu 4: Innowacyjne sposoby uczenia się języków obcych, wdrożyła projekt pilotażowy „European Label” ukierunkowany na upowszechnianie innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji językowej na poziomie europejskim. Już na etapie pilotażowym projekt okazał się ogromnym sukcesem we wszystkich uczestniczących krajach, dlatego też podjęto decyzję o wprowadzeniu od 2001 r. europejskiej inicjatywy pod nazwą „European Language Label”. Nagrody ell przyznawane są projektom realizowanym przez wszystkie sektory edukacji. Co roku ogłaszane jest zaproszenie do zgłaszania do konkursu ell projektów, które charakteryzują się innowacyjnością w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Zwycięskie projekty wybierane są na podstawie jednolitych kryteriów uzgodnionych na poziomie europejskim. Ponadto istnieje możliwość zastosowania kryteriów krajowych, pod warunkiem, że są one zgodne z kryteriami europejskimi. W planie działania „Wspieranie nauki języków obcych i różnorodności językowej” przyjętym przez Komisję Europejską w 2003 r. przewidziano, że konkurs ell zostanie rozbudowany przez „wprowadzenie w każdym kraju lub regionie dorocznej nagrody indywidualnej dla osób uczących się języków obcych, które poczyniły największe postępy w nauce oraz nagrody indywidualnej dla najlepszych nauczycieli języków obcych”. Te dwie nowe kategorie zostały wprowadzone, aby doceniać i rozpowszechniać uwieńczone sukcesem projekty związane z kształceniem językowym. Poszczególne kraje same decydują o charakterze nagród: na przykład przyznaje się je wybitnym osobistościom pełniącym funkcję ambasadorów uczenia się języków. Komisja Europejska koordynuje działania związane z konkursem ell, lecz konkursem zarządzają poszczególne państwa członkowskie, które mianują krajowe komitety selekcyjne przyznające nagrody. ke stworzyła bazę wszystkich nagrodzonych projektów dostępną na stronie internetowej ell. Baza obecnie zawiera ponad 1400 projektów, będących przykładem dobrej praktyki w dziedzinie edukacji językowej, dzięki czemu służy ona jako źródło inspiracji dla praktyków i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki językowej. Dlatego też ke zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z tego niezwykle ważnego narzędzia, które pozwala dzielić się sukcesami i przyczynia się do zwiększania wymiaru europejskiego, który jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakie projekty muszą spełnić, aby otrzymać Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

European Language Label. An EC perspective In 1998, the European Commission followed the recommendations of the 1995 White Paper on Teaching and Learning (Objective 4: Innovative ways to learn languages), and launched the pilot project “European Label”, the aims of which were to identify and disseminate innovative projects in language teaching and learning at European level. Since, during the pilot phase, the project proved itself to be very successful across all participating countries, a decision was taken to create an Europe-wide initiative called “European Language Label” as from 2001. The European Language Label concerns every level of education and training. Every year a public call for projects is announced at national level, to award a European Label to current projects showing innovation in language teaching and learning. Projects are selected against common criteria agreed at European level, but national priorities can also be added, provided they are in line with the European criteria. The Action Plan for language learning and linguistic diversity, approved by the Commission in 2003, proposed that the Label initiative be extended by “introducing in each country or region an annual prize for the individual having made the most progress in foreign language learning, and the best language teacher”. The aim of these two new activities was to acknowledge and publicise success stories related to language learning or teaching. The countries are free to define the nature of these awards: i.e. whether they are granted to renowned personalities acting as ambassadors for language learning or in order to recognise a particular contribution to languages. The Label is co-ordinated by the ec, but it is managed by the individual Member States, with national juries deciding on the detailed criteria. A database is available on the ell website, which contains all projects (over 1,400 of them) validated during the years by the ec. Its main purpose is to inspire practitioners, stakeholders and language policy makers by presenting “best practices” in the field of language education. The European Commission therefore invites all those concerned to take advantage of this useful and important instrument in order to share their respective success stories and contribute to the growth of that European dimension, which is one of the most important criteria that must apply to all projects awarded the European Language Label.

10


prezentacja komitetu selekcyjnego ell | presentation of ell competition jury

Radość trudnych decyzji Konkurs European Language Label, zapoczątkowany w Polsce w roku 2002 obchodzi swoje 10. urodziny. Certyfikaty przyznaje po głosowaniu Komitet Selekcyjny ell, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Konkurs ell to jedna z inicjatyw europejskich zmierzających do wspierania nauki języków. Dzieje się tak nie bez powodu – języki to doskonała inwestycja kulturowa i cywilizacyjna. Opanowywanie języków pobudza ciekawość poznawczą, zwiększa otwartość na nową wiedzę, pomaga poznawać inne kraje, innych ludzi i inne style życia, a tym samym podważa szkodliwe stereotypy, toruje drogę życzliwości, współpracy i demokracji. Znajomość języków to także droga do modernizacji oświaty, gdyż pozwala integrować materiał różnych przedmiotów nauczania, wykorzystując do tego celu nowe technologie informatyczne. Od początku konkursu w Polsce liczba nadsyłanych wniosków jest znaczna. Dowodzi ona dużego zainteresowania, a zatem i potrzeby konkursu tego typu. Wnioski te napływają z ośrodków dużych i małych, wielkomiejskich i wiejskich, z przedszkoli, szkół wyższych i uniwersytetów trzeciego wieku, ze szkół i z muzeów. Wszystkie łączy ogromna aktywność, pomysłowość, gotowość do uruchamiania inicjatyw i umiejętność poszukiwania partnerów swych działań. Wybór projektów, które zasługują na wyróżnienie nie jest więc zadaniem łatwym – jednocześnie jednak daje olbrzymią satysfakcję.

prof. zw. dr hab. | professor

Hanna Komorowska Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego Institute of English Studies, University of Warsaw

Satisfaction with Tough Choices European Language Label competition, which was launched in Poland in 2002, celebrates its 10 th birthday. Certificates are awarded by a jury, over which I am pleased to preside. ell competition is a European initiative aimed at the promotion of language learning. It has been introduced for a good reason; language learning is an excellent investment in cultural and civilisational terms. Knowing languages stimulates cognitive curiosity, promotes openness to new knowledge, and is conducive to discovering different countries, meeting new people and learning about diverse lifestyles. At the same time it overcomes harmful stereotypes, paves the way for friendliness, cooperation and democracy. Languages are also a way for modernising education, as they help integrate contents taught as part of various subjects, also with the use of the latest ict tools. From the very beginning, the competition has enjoyed great popularity in Poland, which confirms the fact that such initiatives are not only welcome, but also needed. Competition entries are submitted by institutions operating in large and small cities, towns and villages. Various institutions, ranging from preschools, higher education institutions and third age universities to schools and museums enter the competition. They all share certain features and are characterised by great activity, inventiveness, readiness to launch new initiatives and talent for finding partners for their activities. Deciding on the projects that should be awarded the ell certificate is a tough choice, but at the same time gives enormous satisfaction.

11


Grażyna Czetwertyńska_Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego | Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw

Odkąd przyznawany jest certyfikat ell, ngrodzonych zostało bardzo wiele świetnych projektów, które nie tylko sprzyjały poznawaniu języków i kultur, ale też istotnie wpływały na środowisko lokalne. Powstawały pożyteczne obcojęzyczne przewodniki po okolicy opracowane przez dzieci, młodzież odkrywała tajemnice wielokulturowej i wielojęzycznej przeszłości regionu sięgając do źródeł archiwalnych, organizowano festyny i festiwale, przedstawienia teatralne otwarte dla szerokiej publiczności. Wiele inicjatyw miało charakter stałej współpracy pomiedzy instytucjami i organizacjami, zawsze z ideą upowszechniania nauki języka w tle.

Since ell certificates have been introduced many great projects, which not only promote learning languages and discovering other cultures, but also positively affect local communities, have been awarded the Label. Project results have included useful guides to individual regions developed by children in foreign languages. Young people have discovered multicultural and multilanguage past of their regions and read archival documents. Many festivals, festive events, and theatre performances have been staged for the broad public. Numerous initiatives which focused on the promotion of language learning have transformed into a long-standing cooperation between individual institutions and organisations.

Małgorzata Skórka_Ministerstwo Edukacji Narodowej | Ministry of National Education Dla dzieci w wieku przedszkolnym udział w konkursie ell to jeden z etapów budowania mocnego fundamentu na bazie, którego będą zdobywały wiedzę w kolejnych latach nauki. To również szansa na kreowanie wśród nich postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur i narodowości. Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystąpienie do konkursu ell to jedna z możliwości poznania samych siebie i odkrycia własnych zdolności. Jednocześnie, w trakcie realizacji projektów konkursowych uczniowie zmieniają swoje nastawienie do szkoły, którą zaczynają postrzegać, jako środowisko przyjazne rozwijaniu ich zainteresowań, talentów i pasji, co jednocześnie sprzyja integracji całej społeczności szkolnej.

For preschoolers, participation in ell competition is one of elements, with which a solid basis for further learning in the years to come is built. It is also an opportunity to instil in them tolerance and respect for other cultures and nations. For primary and secondary school students, entering ell competition serves as an opportunity to explore their personality and discover their skills. In the course of project implementation, they change their attitude to school, which they start to perceive as an environment conducive to the development of individual interests, talents and passions. The projects are also conducive to the integration of school community.

Jolanta Urbanik_Uniwersytet Warszawski | University of Warsaw Dane opublikowane przez Eurostat wskazują, że liczba uczących się języków wśród uczestników kształcenia zawodowego stale rośnie. Jedną z przyczyn takiego stanu może być fakt, iż uczący się w sektorze kształcenia zawodowego i szkoleń najlepiej zdają sobie sprawę ze znaczenia znajomości języków dla mobilności zawodowej, doskonalenia zawodowego, a także dla zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Wydaje się, że konkursy ell mają istotne znaczenie dla wzrostu świadomości znaczenia kształcenia językowego dla sukcesu zawodowego i społecznego uczących się. Priorytety europejskie konkursu ell w 2011 r. zachęcały do przedstawiania projektów odnoszących się do umiejętności językowych przygotowujących do pracy zawodowej. Upowszechnienie proponowanych w konkursie rozwiązań przyczyni się z całą pewnością do zwiększenia atrakcyjności i efektywności kształcenia językowego w sektorze kształcenia zawodowego.

Data published by Eurostat indicate, that the number of people learning languages among vocational education students is constantly rising since 2000. One of the reasons of this state may be the fact that students of vocational education sector and trainings are well aware of the importance of knowledge of languages for mobility, professional development, as well as finding and holding of employment. It seems that the ell awards are of great value for development of language learning for professional and social success of learners. The European priorities of ell in 2011 have encouraged to present projects relating to language skills that are preparing for professional employment. Disseminating the solutions proposed in the competition will surely boost the attractiveness and effectiveness of language learning in the vocational education sector.

12


Monika Knapkiewicz_British Council Konkurs ell daje instytucjom takim jak stowarzyszenia czy szkoły językowe fantastyczną okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w dziedzinie edukacji i zainspirowania innych do podjęcia podobnych działań. Zasiadając w komitecie selekcyjnym ell byłam wielokrotnie zaskakiwana bogactwem pomysłów, wyobraźnią i niejednokrotnie, wytrwałością w realizacji projektów, jakimi wykazywały się te instytucje i osoby w nich pracujące. Wyróżnienie w postaci certyfikatu ell stawia instytucję w szeregu tych, którym po prostu „się chce”, tych, na które trzeba zwrócić uwagę np. podczas wyboru szkoły językowej. Certyfikat oznacza, że instytucja dąży do tego, by się doskonalić, rozwijać, wdrażać nowe pomysły oraz że takiej instytucji warto zaufać.

European Language Label competition serves as a splendid opportunity for various associations and language schools to share their experiences and solutions related to language education. It also inspires other institutions to take similar actions. Being a member of the national jury ell competition in Poland, I have been repeatedly surprised by the diversity of ideas, imagination, and persistence in project implementation displayed by individual persons and institutions they work for. Institutions who are awarded European Language Label certificate are ones who simply want to do things. It is worth looking for institutions displaying the label when deciding on a language school, as the ell certificate is a guarantee that a given institution consistently develops, improves and introduces new ideas. In other words, ell is a confirmation that you can place trust in its holder.

Maria Bołtruszko_Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministry of Science and Higher Education O ile znajomość języków obcych jest sprawą ważną dla każdego Europejczyka, to dobra znajomość komunikowania się w językach obcych staje się dziś absolutnie niezbędną kompetencją każdego człowieka poszukującego zajęcia wymagającego kwalifikacji na poziomie wyższym. Dlatego szkoły wyższe przywiązują dużo uwagi zarówno do umiejętności językowych swoich absolwentów, jak też do tego, by ciągle poszerzać swoją ofertę zajęć prowadzonych w językach obcych. Także w procesie prowadzenia badań, jak i w procesach oceny dorobku naukowego dobra znajomość języków obcych jest wartością, którą trudno przecenić. W tym kontekście konkurs European Language Label stanowi bodziec wspierający działania uczelni. Warto, aby szkoły wyższe korzystały z niego tworząc projekty dla rozwoju własnej dydaktyki, ale także dla dobra innych poziomów nauczania.

Language skills are important for any European, and proficient knowledge of foreign languages is an indispensable competence to be displayed by any person looking for a job that requires higher education qualifications. This is why heis attach importance both to language skills of their students and to expanding language offer designed for them. Also in the process of conducting research and making assessment of scientific output, foreign language proficiency is a value not to be underestimated. In this context, European Language Label competition is an impulse that supports hei’s activity. It is important that heis use this opportunity to develop projects that contribute to the development of the teaching offer related to languages and other fields.

Ewa Orłowska_Ośrodek Rozwoju Edukacji | Centre for Education Development Dla nauczycieli to jedyna w swoim rodzaju okazja do zaprezentowania szerzej projektów, realizowanych najczęściej w gronie kilkudziesięciu uczniów i często nieznanych bliżej nawet na terenie macierzystej szkoły. Bycie zauważonym to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, tak często niezaspokojona u nauczycieli realizujących ambitne projekty. Nagrodzone projekty European Language Label to kopalnia nowych pomysłów i inowacyjnych rozwiązań. Laureaci tworzą unikalne grono kreatywnych i dynamicznych nauczycieli, wielu z nich co roku pojawia się w konkursie z nowym projektem. Jak widać takie wyróżnienie z rąk uznanych autorytetów jest nie tylko prawdziwą przyjemnością ale i inspiracją.

For teachers, it is a rare opportunity to present to a wider public their projects, usually implemented in medium-sized groups of students and often unfamiliar even at their home institutions. Recognition is one of the most basic human needs, and it is often unsatisfied in case of teachers implementing ambitious projects. ell-winning projects are a goldmine of ideas and innovative solutions. Laureates form a unique group of creative and dynamic teachers, many of them enter the contest with new projects every year. As you can see, such a distinction from the hands of respected authorities is not only a genuine pleasure, but also an inspiration.

13


10 projektów / 10 lat 10 projects  / 10 years


1/

Przedszkolaki odkrywają tajniki nauki ///////Preschoolers Discover the Secrets of Science en

The three year project was addressed to 4-, 5- and 6-year-olds and sought to broaden the preschoolers’ knowledge of the world around them and the laws of nature. During weekly meetings, the children supervised by an English teacher engaged in simple experiments in physics, chemistry and biology, each of which ended with a brief summary prepared by the pupils themselves. The project also included long-term experiments, such as culturing mould or measuring the amount of rainfall. Different topics were scheduled for each month of the school year. For example, in January, the children discovered the functions of the senses, and in May, they learnt about the properties of water and its circulation in nature. Learning took place through play and experimentation. The popularity of the classes among children contributed to the development of cooperation with parents. An additional project activity was introduced, which involved monthly ‘homework’ done with the participation of parents. The results of activities were discussed on an Internet forum and underpinned further integration of pre-school groups.

tytuł projektu_ Young Scientist laureat 2009_ Dwujęzyczne Przedszkole „Tęczowy Ogród” prowadzone przez Greenwich School of English w Warszawie; Ewa Mach i Tatiana Machowska język projektu_ angielski

pl

Trwający trzy lata projekt adresowany był do 4-, 5- i 6-letnich dzieci, i miał na celu poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat otaczającego je świata i praw rządzących naturą. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego wykonywały proste doświadczenia z pogranicza fizyki, chemii i biologii, zakończone krótkim, samodzielnym podsumowaniem. Projekt obejmował również doświadczenia długoterminowe, takie jak hodowanie pleśni lub pomiar opadów deszczu. Na każdy miesiąc roku szkolnego zaplanowano inną tematykę, np. w styczniu dzieci odkrywały funkcje zmysłów, a w maju poznawały właściwości wody oraz jej obieg w przyrodzie. Nauka odbywała się poprzez zabawę i eksperymentowanie.

project title_ Young Scientist laureate 2009_ Rainbow Garden Bilingual Pre-school run by Greenwich School of English in Warsaw; Ewa Mach and Tatiana Machowska project language_ English

Popularność zajęć wśród dzieci przyczyniła się do rozwoju współpracy z rodzicami. Wprowadzono dodatkową formę realizacji projektu polegającą na wykonywaniu comiesięcznych zadań domowych z udziałem rodziców. Wyniki tych działań były omawiane na forum internetowym i stanowiły podstawę dalszej integracji grup przedszkolnych.

16


2/

Angielski pod strzechą ///////English under a Thatched Roof pl

Autorzy projektu Crossing the bridge zaproponowali ciekawą formę motywowania uczniów do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem ścieżek międzyprzedmiotowych, w ramach których uczestnicy poznali zwyczaje i tradycje Lubelszczyzny. Chałupy pokryte strzechą, izba z paleniskiem, a przed domem żuraw do czerpania wody – w takiej scenerii uczniowie lubelskich gimnazjów przygotowywali zajęcia w języku angielskim, podczas których wcielili się w zamieszkujące niegdyś w domach rodziny. Przebrani w stroje ludowe opowiadali o budynkach, tłumaczyli na angielski ludowe przyśpiewki, przysłowia oraz opowiadali o przygotowanej własnoręcznie potrawie regionalnej. Całość przedsięwzięcia wyreżyserował native speaker, który wcielił się w rolę asystenta Stevena Spielberga.

tytuł projektu_ Crossing the bridge laureat 2005 _ Gimnazjum nr 7 w Lublinie; Monika Kapuśniak język projektu_ angielski project title_ Crossing the bridge laureate 2005_ No. 7 Lower Secondary School in Lublin; Monika Kapuśniak project language_ English

en

The authors of the Crossing the Bridge project presented an interesting method of motivating students to learn English by using interdisciplinary pathways to teach about the customs and traditions of the Lublin region. Thatched cottages, a hearth, and a crane to draw water outside. In such a setting, lower secondary school students in Lublin prepared for their English classes, during which they impersonated past families. Dressed in folk costumes, they talked about buildings, translated folk chants and proverbs into English, and described the regional dish they prepared. The whole project was directed by a native speaker of English who played the role of an assistant to Steven Spielberg.

17


3/

Językowe spotkania z ekologią ///////Linguistic Reunion with Ecology tytuł projektu_ Rzeka zabiera – rzeka daje laureat 2002_ lo Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu; Barbara Jaworowska, Elżbieta Tracz, Beata Bujak język projektu_ angielski, fiński project title_ The River Proposes – the River Disposes laureate 2002_ tak Upper Secondary School in Opole; Barbara Jaworowska, Elżbieta Tracz, Beata Bujak project language_ English, Finnish

pl

en

Przed wymianą uczniowie obserwowali ptaki wodne, badali czystość Odry, uczęszczali na warsztaty językowe i kulturowe. Przygotowali też dla fińskich rówieśników wystawę Powódź w Opolu, natomiast po wymianie – wystawy My i Finlandia oraz Z Sokratesem do Europy.

Before the exchange the Polish students watched the water birds, examined the cleanness of the Oder, and attended cultural and linguistic workshops. They also prepared an exhibition Flood in Opole for their Finnish peers, and following their visit to Finland, two other exhibitions: Us and Finland and To Europe with Socrates.

Celem rocznego projektu prowadzonego we współpracy z partnerską szkołą z Finlandii było poznanie sytuacji ekologicznej Opola i Rukki, wprowadzenie pojęć naukowych w języku angielskim, poznanie podstaw języków narodowych, a także historii i kultury oraz wspólna działalność naukowa i artystyczna młodzieży podczas dwutygodniowej wymiany w obu krajach.

Podczas pobytu w Finlandii Polacy zwiedzali Helsinki i Laponię, zapoznali się z problemem utylizacji śmieci, odwiedzili obóz uchodźców w Rukki, obserwowali ptaki nad rzeką Siikajoki i na wyspie Hailuoto, tworzyli rzeźby z lodu i uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w szkole. W czasie trwania projektu młodzi Finowie poznawali język polski, a podczas pobytu w Polsce uczestniczyli w lekcjach chemii i języka angielskiego, zwiedzali Warszawę, Kraków i Auschwitz oraz obserwowali polską przyrodę podczas wycieczki na Górę św. Anny.

The objective of the one-year project conducted in collaboration with a partner school in Finland was to study the environmental situation of the towns of Opole and Rukki, introduction of relevant scientific terms in English, learning the basics of both languages as well as facts about the history and culture, and collaborative educational and artistic activities of the young people during a two-week exchange in both countries.

During their stay in Finland, the Polish students visited Helsinki and Lapland, became acquainted with the local waste disposal problems, visited a refugee camp in Rukki, did bird watching on the Siikajoki River and Hailuoto Island, carved ice sculptures and participated in classes at host school. Within the project the Finnish students learned the basics of Polish, and during their stay in Poland they took part in chemistry and English classes, visited Warsaw, Krakow and Auschwitz, and went trekking to St. Anne’s Mountain where they observed Polish nature.

18


4/

Wirtualne gry z językiem polskim ///////Virtual Games with the Polish Language pl

Celem międzynarodowego projektu było opracowanie metodologii i materiałów przeznaczonych do uczenia się przez internet języków rzadziej nauczanych (estońskiego, fińskiego, litewskiego, portugalskiego i polskiego). Zespół polski przygotował materiały dydaktyczne do wirtualnego kursu języka polskiego dla początkujących, zamieścił te materiały na wspólnej dla całego projektu platformie sieciowej oraz opublikował podręcznik z płytą cd Powiedz to po polsku. Say it the Polish way. Próby pilotażowe pierwszej wersji przeprowadzono wśród słuchaczy kursów językowych w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ. Efekty projektu Oneness City, Poland są dostępne pod adresem internetowym www.oneness.vu.lt. Ta wirtualna szkoła językowa oferuje ćwiczenia i testy językowe. W kawiarence internetowej można nawiązać kontakt z innymi osobami uczącymi się języka polskiego oraz sięgać do rozmaitych źródeł pomocniczych. Strona www funkcjonuje do dziś, oferując kompleksowe materiały językowe i pomoc merytoryczną dla wszystkich pragnących uczyć się polskiego.

en

The aim of the international project was to develop a methodology and materials for learning less commonly taught languages via the Internet (Estonian, Finnish, Lithuanian, Portuguese, and Polish). The Polish team prepared teaching materials for a virtual Polish language course for beginners, posted them on a shared on-line platform, and published a textbook with a cd Powiedz to po polsku. Say it the Polish way. Pilot trials of the first version were conducted among the students of language courses at the Summer School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University. Project result, i.e. the Oneness City, Poland, is available on the Internet at www.oneness.vu.lt. This virtual language school offers exercises and language tests. At the Internet café, you can contact other Polish learners and refer to various resources. The website operates to this day offering comprehensive linguistic materials and technical assistance to all willing to learn Polish.

tytuł projektu_ Oneness laureat 2008_ Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ w Krakowie; dr Waldemar Martyniuk język projektu_ polski jako obcy project title_ Oneness laureate 2008_ School of Polish Language and Culture at the Jagiellonian University in Kraków; Dr. Waldemar Martyniuk project language_ Polish as a foreign language

19


5/

Wielojęzyczni seniorzy ///////Multilingual Seniors en

The project aimed to promote intercultural and intergenerational dialogue through use of culture and arts and to motivate people of all ages to learning the foreign languages. It was one of possible answers to the challenges of an aging population. Within the project the students of the University of the Third Age staged a legend on Gdansk Ship in the Coat of Arms in English for an international audience. The same legend was staged also in the international cast. The University employees organised an international folk event, participants of which were wearing folk costumes representing different regions of Europe. During the event the participants could become acquainted with cultures of five European countries: Poland, Lithuania, Italy, Sweden and Austria, taste traditional Polish dishes prepared by the students of the University of the Third Age, and had an opportunity to talk in six languages (also in Russian). Representatives of each country presented a national song and a folk dance. Moreover, an international team working in English prepared a dictionary of basic terms and phrases used on daily basis in five countries participating in the project.

tytuł projektu_ Polak mały czy Litwin duży – zawsze niech kulturze służy! laureat 2008_ Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Daniela Chodowieckiego; Arleta Pławska język projektu_ angielski, niemiecki, szwedzki, litewski, włoski

pl

Projekt miał na celu wspieranie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego przy wykorzystaniu kultury i sztuki oraz motywowanie do poznawania języków obcych przez osoby w każdym wieku. Jest to jedna z możliwych odpowiedzi na wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem. W ramach projektu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystawili na scenie przed międzynarodową publicznością legendę o Gdańsku Okręt w herbie w języku angielskim. Ta sama legenda została wystawiona także w obsadzie międzynarodowej. Pracownicy uczelni zorganizowali międzynarodowy wieczór ludowy, podczas którego wszyscy przebrani byli w stroje ludowe z różnych regionów Europy. Podczas wieczoru uczestnicy mieli możliwość zapoznania sie z elementami kultury pięciu państw europejskich: Polski, Litwy, Włoch, Szwecji i Austrii, skosztowania własnoręcznie przygotowanych przez słuchaczy utw tradycyjnych potraw polskich oraz rozmawiania w sześciu językach (także po rosyjsku). Każde uczestniczące w wieczorze państwo zaprezentowało także pieśń narodową oraz taniec ludowy.

project title_ A Pole or Lithuanian – We Share a Passion for Culture! laureate 2008_ School of Social Science and Economics in Gdańsk Daniel Chodowiecki University of Third Age; Arleta Pławska project language_ English, German, Swedish, Lithuanian, Italian

Ponadto w międzynarodowym zespole pracującym w języku angielskim powstał słownik zwrotów używanych na co dzień w pięciu państwach europejskich biorących udział w projekcie.

20


6/

Języki romańskie przy filiżance kawy ///////Romance Languages over a Cup of Coffee pl

Dzięki projektowi Diálogo Café powstała internetowa platforma edukacyjna zrzeszająca entuzjastów języków romańskich. Zaistniała możliwość zbudowania społeczności internetowej wokół zagadnień związanych z językami: hiszpańskim, włoskim, portugalskim oraz francuskim. Rozwiązanie to zintensyfikowało kontakt ucznia z native speakerami, zachęcając do dzielenia się wiedzą i ułatwiając przepływ informacji. Platforma umożliwiła również kursantom dostęp do bardziej zróżnicowanej oferty językowej. Oprócz doskonalenia danego języka romańskiego na zajęciach prowadzonych w sposób tradycyjny, uczestnicy mogli poznawać jego związki z innymi językami z tej samej grupy.

en

Thanks to Diálogo Café project an educational web platform uniting enthusiasts of Romance languages was created. An on-line community was built around issues related to Spanish, Italian, Portuguese, and French. This solution intensified students’ contacts with native speakers, encouraged them to share knowledge and facilitated the information flow. The platform has also ensured students access to a more varied language offer. In addition to improving the Romance language of choice during traditional classes, project participants could learn about its relationships with other languages of the same group.

tytuł projektu_ Diálogo Café laureat 2006_ Diálogo. Szkoła Języków Romańskich, Lublin; Tomasz Chudak język projektu_ hiszpański, włoski, francuski, portugalski project title_ Diálogo Café laureate 2006_ Diálogo. Romance Language School in Lublin; Tomasz Chudak project language_ Spanish, Italian, French, Portuguese

21


7/

Germaniści doskonalą swój warsztat ///////Germanists Improve Their Linguistic Proficiency pl

Projekt delfort – czyli cykl warsztatów dla nauczycieli języka niemieckiego – obejmował swoim zasięgiem całą Polskę. W każdym z regionów działał koordynator rekomendowany przez men. Program warsztatów obejmował takie tematy jak: kształcenie na poziomie wczesnoszkolnym, nauczanie dwujęzyczne, nauczanie w szkołach zawodowych, przygotowanie do egzaminu maturalnego, wykorzystanie multimediów w dydaktyce oraz staże zagraniczne. Regionalni koordynatorzy byli odpowiedzialni za planowanie i organizację szkoleń, czuwali nad zapewnieniem odpowiedniej jakości warsztatów według opracowanych standardów. Kursy odbywały się we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi partnerami w regionie.

en

The country-wide delfort project featured a series of language workshops for German teachers. A programme co-ordinator recommended by the Ministry of Education was appointed for each of the regions. The workshop programme included early education, bilingual education, vocational school teaching, preparing for the final secondary education examination, the use of multimedia in teaching, and training abroad. Regional coordinators were responsible for the planning and organisation of training and supervised the quality of training according to developed standards. The courses were held in cooperation with in-service teacher training centres and other partners in the regions. The delfort in-service German teacher training programme continues its operations until now.

Program dokształcania nauczycieli języka niemieckiego delfort funkcjonuje do dziś.

tytuł projektu_ delfort-regio laureat 2002_ codn oraz Goethe-Institut w Warszawie; Małgorzata Multańska, Roland Dittrich język projektu_ niemiecki project title_ delfort-regio laureate 2002_ In-Service Teacher Training Centre (codn) and the Goethe-Institut in Warsaw; Małgorzata Multańska, Roland Dittrich project language_ German

22


8/

Francuski w lokalnej sieci ///////French Caught in the Local Web pl

Projekt miał na celu stworzenie platformy doskonalenia zawodowego i forum wymiany doświadczeń nauczycieli języka francuskiego w regionie. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli nowoutworzonych „klas frankofońskich” mających zapewnić skuteczną naukę języka francuskiego do poziomu b2. Szkolenia obejmowały: zapoznanie nauczycieli z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Europejskiego Portfolio Językowego, naukę korzystania w czasie lekcji z nowoczesnych technologii, tworzenie własnych materiałów i narzędzi dydaktycznych oraz promowanie kultury frankofońskiej. Uczestniczący w projekcie nauczyciele mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami i sposobami rozwiązywania problemów, a także uświadomili sobie konieczność nowego podejścia w promowaniu języka francuskiego.

tytuł projektu_ Klasy frankofońskie na Śląsku laureat 2007_ Polskie Stowarzyszenie „Europa Języków i Kultur”; Renata Klimek-Kowalska, Elżbieta Paniczek, Grażyna Majchrowska język projektu_ francuski project title_ French Speaking Classes in Silesia laureate 2007_ Polish Association „Europe: Languages and Culture”; Renata Klimek-Kowalska, Elżbieta Paniczek, Grażyna Majchrowska project language_ French

en

The project aimed to create an in-service training platform and a forum for exchange of experiences by French teachers in the region. Training was staged for teachers working at newly established French-speaking classes designed to ensure effective teaching of French up to the level of b2. The training included: familiarising teachers with the objectives of the Common European Framework of Reference for Languages and ​​ the European Language Portfolio, learning how to use modern technology in the classroom, create their own materials and teaching tools, and the promotion of the francophone culture. Teachers participating in the training shared their experiences and methods for solving problems, and also realised the need for new approaches in promoting the French language.

23


9/

Język na służbie ///////Language on Duty pl

Aby umożliwić pracującym w Polsce cudzoziemcom szybką adaptację w środowisku zawodowym, opracowane zostały specjalne programy do zintegrowanego nauczania języka polskiego jako obcego. Projekt ten przyczynił się do wprowadzenia zmiany jakościowej w metodyce nauczania, włączając języki specjalistyczne do programu ogólnego języka polskiego. W ten sposób cudzoziemcy mogli równolegle nabywać umiejętności komunikowania się w sytuacjach życia codziennego, w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym oraz nawiązywać nowe, zawodowe kontakty. Specyfika projektu polegała także na wykorzystaniu języka polskiego jako obcego do poznawania, a przez to rozumienia kulturowej, religijnej i krajoznawczej różnorodności Polski, jak również do poszukiwania w Europie wartości uniwersalnych, które zbliżają ludzi i narody. Do przygotowania programów wykorzystano nowatorskie metody, które opracowano na podstawie wyników szczegółowej analizy potrzeb komunikacyjnych uczących się.

en tytuł projektu_ Programy specjalistycznych kursów języka polskiego jako obcego dla duchowieństwa, przewodników i celników laureat 2003_ Fundacja Nauki Języków Obcych Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców Linguae Mundi w Warszawie; Magda Szmyt, Mariola Zajączkowska język projektu_ polski jako obcy project title_ Specialist Courses in Polish as a Foreign Language for the Clergy, Tourist Guides and Customs Officers laureate 2003_ Foreign Language Teaching Foundation at the Linguae Mundi Polish Language Centre for Foreigners; Magda Szmyt, Mariola Zajączkowska project language_ Polish as a foreign language

Specialist programmes for integrated teaching of Polish as a foreign language have been designed to enable foreigners working in Poland quick adaptation to their new professional environment. By incorporating specialist vocabulary into general Polish teaching curriculum, the project has brought about a profound change in the methodology. Thus foreigners could acquire communication skills required for everyday situations, and at the same time fully participate in their professional life and make new professional contacts. The unique features of the project also included the fact that Polish as a foreign language was used to learn about and understand the cultural, religious and geographical diversity of Poland, as well as to seek Europe’s universal values, which bring people and nations together. Innovative methods developed on the basis of a detailed analysis of learners’ communication needs were used during curriculum development.

24


10/

Hiszpański w latynoskich rytmach ///////Spanish in the Rhythm of Latin Music en

The project formed an attempt to overcome the Eurocentric way of looking at the world and broaden the horizons of students by showing culture from the Mesoamerican perspective. Educational activities for children and youth were organised; film screenings, cultural meetings, and thematic lectures conducted by experts were staged, accompanied by exhibitions on ethnology and archaeology: Guatemalan Market – an ethnographic exhibition presenting a traditional Indian market, In the World of the Maya – a photography exhibition with a commentary by archaeologist Dr. Jarosław Źrałka, a Maya expert, and museum lessons: On the Trail of the Jaguar and The Indian Market in Guatemala. In addition, various workshops were held, to mention: Hablamos y Cantamos – language and music workshops with the teaching of Latin American Spanish, The mysterious Path of Cocoa – an educational game based on the knowledge of botany and zoology, and archaeological workshops Discovering the Treasures of the Maya – an Archaeological Journey.

pl

Aby przełamać europocentryczny sposób patrzenia na świat i poszerzyć horyzonty uczniów, powstał projekt pokazujący kulturę z perspektywy mezoamerykańskiej.

Also, the fourth thematic volume of the Museum’s Educational Publication Guatemala Makes Me Crazy, was published along with a multimedia presentation. The project helped students realise that a language was not only about vocabulary and grammar, but above all the whole context in which it was used: history, people, traditions ... It was a starting point to engage in a cultural dialogue and an attempt to provide an answer to the question of origins of cultural diversity.

Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży: pokazy filmowe, spotkania kulturalne oraz wykłady tematyczne prowadzone przez specjalistów. Powstały też wystawy etnologiczno-archeologiczne: Gwatemalskie targowisko – wystawa etnograficzna przedstawiająca tradycyjne targowisko indiańskie i W świecie Majów – wystawa fotograficzna z komentarzem autorskim archeologa, badacza cywilizacji Majów dra Jarosława Źrałki. Przygotowano dwie lekcje muzealne: Szlakiem jaguara i Na indiańskim targu w Gwatemali. Ponadto odbyły się różnorodne warsztaty: Hablamos y cantamos – warsztaty językowo-muzyczne z nauką języka hiszpańskiego w wersji latynoamerykańskiej, Tajemnicze ścieżki kakaowca – gra edukacyjna bazująca na wiedzy z botaniki i zoologii oraz warsztaty archeologiczne Odkrywamy skarby Majów – archeologiczna wędrówka.

tytuł projektu_ Gwatemala mnie powala laureat 2008_ Muzeum Miejskie w Żorach; Anita Czerner język projektu_ hiszpański project title_ Guatemala Makes Me Crazy laureate 2008_ Municipal Museum in Żory; Anita Czerner project language_ Spanish

Wydano także tematyczny czwarty tom Muzealnych Zeszytów Edukacyjnych Gwatemala mnie powala wraz z prezentacją multimedialną. Projekt pozwolił uświadomić uczniom, że język to nie tylko słówka i gramatyka, ale przede wszystkim cały kontekst, w którym się go używa: historia, ludzie, tradycje… Stanowi punkt wyjścia do podjęcia dialogu kulturowego oraz jest próbą zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie o podłoże różnorodności kulturowej. 25


26


laureaci european language label european language label laureates

27


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools tytuł | title_

Dni anglojęzyczne i polsko-angielskie w naszym przedszkolu. Dni obcojęzyczne w każdym przedszkolu English Speaking Days at Our Preschool. Introducing Foreign Language Days at Each Preschool

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka podczas zajęć z języka

▸▸ Promoting general development of children during English classes; ▸▸ Introducing elements of English speaking countries’ culture, such

angielskiego; ▸▸ wprowadzanie na zajęciach elementów kultury anglojęzycznej: świąt, zwyczajów, potraw, muzyki, malarstwa, bohaterów literatury dziecięcej, z uwzględnieniem kształtowania postawy tolerancji wobec tej i innych kultur; ▸▸ tworzenie w ramach edukacji anglojęzycznej niekonwencjonalnych zajęć w formie zabawy, nauki, pracy, a służących odkrywaniu i kreowaniu otaczającej rzeczywistości.

W każdym dniu realizowany był określony temat według przygotowanych przez koordynatorów wytycznych. Dzień anglojęzyczny wymagał od nauczyciela języka angielskiego i pozostałych nauczycieli wprowadzenia tematycznego na odbywających się wcześniej zajęciach. Temat związany był z wybranym elementem kultury lub elementem otaczającego świata, który jest przybliżany dzieciom w ramach zajęć z języka angielskiego. Każdemu dniu anglojęzycznemu towarzyszyły zmiany w oprawie dekoracyjnej szatni, przygotowanie strojów oraz przyswojenie nowego słownictwa i zwrotów. Dzieci śpiewały znane piosenki lub uczyły się nowych, tańczyły, brały udział w konkursach, grach i zabawach. Odbyły się także warsztaty praktyczne, zajęcia plastyczne, prace grupowe i indywidualne oraz zajęcia wspierające rozwój, które prowadzone były w języku angielskim. W ramach dni anglojęzycznych zorganizowano m.in.: St. Patrick’s Day, Scottish Day, April Fools’ Day, Daffodil National Wales Day, Halloween – Orange Pumpkin Crazy Day, The Beatles Party, Tartan Scottish Climates, English Cooking Day, Pyjamas Party.

as Christmas celebrations, food, music, painting, and fairy tale characters, with a view of shaping tolerance towards this and other cultures; ▸▸ Development of an unconventional offer of English classes encompassing play, learning, working, and allowing to discover and shape the reality.

On each English speaking day a new topic was introduced in accordance with guidelines prepared by project coordinators. English teacher and other teachers introduced the topic during the previous classes. The topics were related to the selected element of culture and the surrounding world discussed during English classes. On each English speaking day, the cloakroom was specially decorated and children wore special costumes. In order to acquire new vocabulary and phrases, children sang songs and danced to new or familiar songs. They participated in competitions, games and plays, as well as workshops and arts classes staged in the form of team and individual work. Activities aimed at promoting general development of children were staged in English. As part of English speaking days, the following thematic festivals were held: St. Patrick’s Day, Scottish Day, April Fools’ Day, Daffodil National Wales Day, Halloween – Orange Pumpkin Crazy Day, The Beatles Party, Tartan Scottish Climates, English Cooking Day, and Pyjamas Party.

28


koordynator_ Małgorzata Kielan instytucja_ Przedszkole Niepubliczne i Punkt Przedszkolny „Akademia Małych Geniuszy” w Poznaniu język_ angielski coordinator_ Małgorzata Kielan institution_ Akademia Małych Geniuszy Non-Public Preschool and Playgroup in Poznań language_ English

pl

en

Projekt zrealizował projakościowe dążenia w zakresie wykorzystanych różnorodnych form, metod i technik pracy mających przy tym na celu zwiększenie efektywności nauki języka angielskiego z jednoczesnym wspieraniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

The project succeeded in offering top quality and diversified activities, work methods and techniques aimed at enhancing the effectiveness of English teaching and promoting general development of preschoolers.

Ponadto przeprowadzano w języku angielskim zajęcia terapeutyczne wspierające ogólny rozwój dzieci. Wykorzystywano w tym celu metody Weroniki Sherborne, Dennisona (kinezjologia edukacyjna), Dziamskiej (edukacja przez ruch), Batti Strauss. Stosowano też: terapeutyczne techniki parateatralne, bajkoterapię wg Molickiej, clownadę, śmiechoterapię, relaksację wg Polender, muzykoterapię, masażyki, ekspresję plastyczną indywidualną np. mandale, prace w glinie, kolaż, czy malowanie palcami.

Moreover, various therapeutic activities aimed at promoting the development of children were staged in English. For this purpose, methods developed by Weronika Sherborne, Dennison (educational kinesiology), Dziamska (education through movement), and Batti Strauss were used. Also drama therapy techniques, fairy tale therapy techniques by Molicka, clown therapy, laughter therapy, relaxation techniques developed by Polender, music therapy, massage therapy, individual artistic expressions; e.g. mandalas, clay works, collage, and painting with fingers, were applied.

29


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools tytuł | title_

climates – Creative Language Learning and Multicultural Activities Together in European Schools

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ wyposażenie młodych obywateli w narzędzia, które rozwiną ich

▸▸ Equipping young European citizens with tools, which will develop

kompetencje wielokulturowe i będą promować umiejętność efektywnego współdziałania w środowiskach różnorodnych kulturowo; ▸▸ zwiększenie roli twórczego podejścia do wczesnego nauczania języka obcego; ▸▸ wdrażanie nowoczesnych metod w celu promowania wielojęzyczności; ▸▸ kształtowanie postaw empatycznych; ▸▸ budzenie u dzieci ciekawości świata.

their multicultural competencies and promote the skills of effective cooperation in diversified culture environments; ▸▸ Enhancing the importance of creative approach to early childhood language learning; ▸▸ Introducing modern methods to promote multilingualism; ▸▸ Shaping emphatic attitudes; ▸▸ Arousing the curiosity of the world in children.

30


koordynator_ Anneta Sadowska-Martyka instytucja_ Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie język_ angielski coordinator_ Anneta Sadowska-Martyka institution_ No. 81 Primary School in Warsaw language_ English

pl

en

W pierwszej fazie realizacji projektu climates uczniowie tworzyli The Travelling Suitcase (Podróżującą Walizeczkę) zawierającą pomoce niezbędne do zapoznania swoich rówieśników ze szkół partnerskich z Polską. Dzieci spisały i zilustrowały legendy o smoku wawelskim oraz Lechu, Czechu i Rusie, wybierały stroje ludowe, przygotowywały gry i zabawy, puzzle, układanki oraz prezentacje multimedialne. W ciągu dwóch lat trwania projektu „walizeczki” były prezentowane przez nauczycieli odwiedzających szkoły współpracujące w ośmiu krajach europejskich, którzy przeprowadzili zaprojektowane ze swoimi uczniami lekcje kultury i języka polskiego, z wykorzystaniem metod aktywizujących.

At the first stage of the climates project implementation, pupils created The Travelling Suitcase, which contained all the materials indispensable for making the peers from partner schools familiar with Poland. Children wrote stories about Polish legend characters, such as the Wawel Dragon, and Lech, Czech and Rus, selected folk costumes to be presented, and prepared games, plays, puzzles, and multimedia presentations. During the two years of project implementation, travelling suitcases were presented by teachers visiting partner schools in eight European countries. The teachers staged presentations on Polish language and culture with the use of materials developed by pupils and applying activation methods.

Prezentacje przygotowywane na spotkania wykonane były w języku angielskim, lecz wybrane słowa i zwroty zawsze przedstawiano też w języku ojczystym, z wersją audio nagraną przez uczniów. Nauczyciele przygotowywali gry i zabawy dla dzieci skłaniające do refleksji, uważnego słuchania i porównywania języków.

The presentations prepared for the meetings were made in English, but featured selected words and phrases in Polish in the form of audio recordings made by the pupils. Teachers also designed plays and games for children that made them carefully listen to, reflect on and compare the languages.

Samodzielne projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych oraz zmiana sposobu organizacji pracy w klasie przy zastosowaniu technik pracy w grupach przyczyniły się do znacznego podniesienia motywacji dzieci do nauki języków obcych oraz zainteresowania się zagadnieniami związanymi z kulturą innych państw świata. Projekt wpłynął pozytywnie na atmosferę w szkole i pogłębił współpracę nauczycieli i rodziców uczniów.

Designing and making the teaching aids, as well as a different organisation of class work, which focused on team work, boosted young pupils’ motivation for language learning and their interest in culture of other countries of the world. The project positively affected atmosphere at the school and enhanced cooperation between teachers and parents.

Projekt climates był oparty na międzynarodowej współpracy szkół. Prace projektowe prowadzone były równolegle w 12 instytucjach i zorganizowano je wokół 12 zagadnień tematycznych. Wszystkie przygotowane przez instytucje partnerskie materiały, ćwiczenia i pomoce zostały zebrane w przewodnik zawierający scenariusze lekcji, karty pracy, materiały dodatkowe i zamieszczone na stronie projektu.

The climates project was based on international cooperation of schools. Project works were implemented simultaneously at 12 institutions and focused on 12 themes. All the materials, exercises and teaching aids developed by partner institutions as part of the project have been published in a form of a guide featuring lesson scenarios, work charts and additional materials, and were posted on the project website.

31


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools tytuł | title_

Razem w Europie Together in Europe pl

en

cele_

objectives_

▸▸ aktywizacja osób bezrobotnych i ich integracja ze społecznością

▸▸ Activation of the unemployed and their integration with local commu-

lokalną poprzez udział w kursach językowych prowadzonych przez uczniów; ▸▸ doskonalenie znajomości języków obcych i obsługi komputera przez uczniów Zespołu Szkół dzięki nauczaniu osób dorosłych; ▸▸ wsparcie osób bezrobotnych w ich powrocie na rynek pracy; ▸▸ budowanie w młodych ludziach poczucia własnej wartości, wiary we własne siły; ▸▸ poznanie przez młodych ludzi specyfiki pracy nauczyciela; ▸▸ kształtowanie w młodych ludziach postaw przedsiębiorczości, odpowiedzialności i empatii; ▸▸ wsparcie uczniów w diagnozowaniu własnych uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych; ▸▸ przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w kontaktach dwóch grup społecznych.

nity thanks to participation in language courses staged by students;

▸▸ Improving the knowledge of languages and computer literacy by students thanks to teaching adults;

▸▸ Assisting the unemployed in their return to the labour market; ▸▸ Promoting self-esteem and self-confidence in the young people; ▸▸ Learning about the teaching profession by students; ▸▸ Shaping the attitude of entrepreneurship, responsibility and empathy in the young people;

▸▸ Supporting students in identifying their talents, interests and predispositions for a future career;

▸▸ Abandoning stereotypes and prejudice in contacts of the two social groups.

Praca nad projektem była koordynowana przez trzy instytucje. Urząd Pracy miał za zadanie zrekrutować osoby bezrobotne zainteresowane kontynuowaniem nauki w celu poszerzenia wiedzy i zwiększenia szans na zatrudnienie. Zwykle byli to zarejestrowani bezrobotni w wieku 18–55 lat, głównie kobiety z podstawowym i średnim wykształceniem.

The project was coordinated by three institutions. The Job Centre was responsible for recruiting the unemployed interested in continuing education with a view of expanding knowledge and enhancing employability. The group was composed of job seekers aged 18–55, mainly women, graduates of primary and secondary school education.

Stowarzyszenie koordynowało i monitorowało projekt. Ze strony placówki oświatowej w projekcie uczestniczyło trzech nauczycieli oraz uczniowie-wolontariusze w wieku 16–19 lat. Zajęcia odbywały się w salach lekcyjnych i pracowni komputerowej dwa razy w tygodniu i były prowadzone przez dwóch uczniów równocześnie. Każdy kursant wziął udział w 50 godzinach zajęć.

The Association coordinated and monitored project works. The school compound was represented by three teachers and student volunteers aged 16–19. Classes were staged twice a week at the school rooms and computer laboratory by two students working together. The language course comprised 50 hours.

32


Uczniowie doskonalili znajomość języków obcych dzięki nauczaniu osób dorosłych

koordynator_ Monika Andrzejewska instytucja_ Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Zespołu Szkół oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Policach język_ angielski

pl

coordinator_ Monika Andrzejewska institution_ Ignacy Łukasiewicz School Compound in Police in cooperation with School Compound Association and Poviat Job Centre in Police language_ English

Wspólna realizacja projektu przyniosła korzyści wszystkim zaangażowanym. Uczniowie nauczający osoby bezrobotne musieli zweryfikować własne umiejętności, zastanowić się jak interesująco przekazać posiadaną wiedzę, dobrać materiał i ćwiczenia do potrzeb kursantów, a na koniec lekcji obiektywnie ocenić ich postępy. Osoby bezrobotne, zdobywając umiejętności językowe, zwiększyły swoje szanse na ponowne zatrudnienie. Fakt, że to uczniowie byli ich nauczycielami zmniejszał dystans, ułatwiał kontakty i lepiej motywował do nauki.

en

Joint implementation of the project was beneficial to all the parties involved. Students teaching the job seekers could verify their language skills, worked to render their knowledge in an interesting way, adapted the material and exercises to the needs of course participants, and assessed the progress made. Thanks to improving their language skills, the job seekers boosted their employability. The fact that young students taught course participants was conducive to creating relaxed atmosphere, closer contacts and boosted motivation for work.

33


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools tytuł | title_

Opoczyńscy policjanci podbijają Europę – integracyjne warsztaty językowe Opoczno Policemen Conquer Europe – Integration Language Workshops

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ nabywanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku

▸▸ Acquiring and improving skills of communicating in a foreign language

obcym; ▸▸ podnoszenie kompetencji zawodowych potencjalnych i obecnych policjantów z gmin Drzewica i Opoczno; ▸▸ nauczanie języka obcego rozszerzone o słownictwo i struktury specyficzne dla zawodu policjanta; ▸▸ motywowanie uczestników projektu do poszerzania znajomości języka angielskiego i niemieckiego pod kątem jego przydatności w późniejszej karierze zawodowej; ▸▸ zwiększanie szans zdobycia pracy na rynku europejskim; ▸▸ podniesienie aktywności społeczności lokalnej; ▸▸ wyrównywanie szans edukacyjnych dla mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców; ▸▸ promowanie dialogu międzypokoleniowego i integracja specyficznej grupy zawodowej.

Uczniowie klas o profilu policyjnym w zsp w Drzewicy i czynni zawodowo policjanci z gmin Drzewica i Opoczno wzięli udział w integracyjnych warsztatach językowych. Warsztaty te zorganizowano w czterech grupach – trzech angielskojęzycznych i jednej z językiem niemieckim. Zajęcia dydaktyczne poza nauką języka obcego obejmowały także zagadnienia z tematyki policyjnej (np. wygląd posterunku, sprzęt i wyposażenie, rodzaje przestępstw, typy przestępców, kary, rysopis podejrzanego, raport policyjny) i ogólnej (np. cv i list motywacyjny). Głównym źródłem pomysłów był internet (np. lekcja pt. International co-operation interpol, podczas której przeglądano strony internetowe interpol-u). Autorzy projektu wykorzystali również filmy kryminalne w oryginalnej wersji językowej, do których prowadzący zajęcia opracowali zestawy ćwiczeń oraz podręcznik English for Law Enforcement.

and professional competencies (of future and professionally active policemen working in Drzewica and Opoczno); ▸▸ Teaching general and specialist vocabulary related to police work; ▸▸ Motivating project participants to expand their knowledge of English and German in order to boost their professional career; ▸▸ Enhancing employability in the European market; ▸▸ Increasing social activity of local community; ▸▸ Bridging educational gap between residents of rural areas, small towns and towns with a population reaching 25,000; ▸▸ Promoting intergenerational dialogue and integration of a specific professional group.

Police school students at Post-Secondary School in Drzewica and professionally active policemen from the municipalities of Opoczno and Drzewica attended integration language workshops. The workshops were organised for four groups – three English-speaking and one German-speaking. In addition to learning a foreign language, the classes covered police-related themes (such as police station design, equipment and supplies, types of crimes, types of offenders, punishment, suspect description, police report), and general topics (e.g. cv and motivational letter). The main source of ideas was the Internet (e.g. the lesson entitled International co-operation interpol, during which interpol website was viewed). The authors also used detective films in the original version, for which the teachers had developed sets of exercises and a textbook, English for Law Enforcement.

34


koordynator_ Anna Niemczyk-Więckowska instytucja_ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy język_ angielski i niemiecki coordinator_ Anna Niemczyk-Więckowska institution_ Post-Secondary School Compound in Drzewica language_ English and German

pl

Dzięki udziałowi w warsztatach cztery osoby przystąpiły do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje językowe certyfikatem – First Certificate in English i Zertifikat Deutsch. Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu miała wymiar nie tylko językowy. Uczniowie poszerzyli wiedzę praktyczną o zawodzie policjanta, natomiast policjanci dowiedzieli się więcej o problemach młodzieży.

en

Through participation in the project, four people took external examinations to confirm their qualifications with a language certificate – First Certificate in English and Zertifikat Deutsch. Thanks to exchange of experiences between project participants, the project focused not only on languages. Students expanded their knowledge of police work, and policemen became acquainted with current problems of today’s youth.

35


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools tytuł | title_

Shakespearean Day – Dzień Szekspira pl

en

cele_

objectives_

▸▸ poszerzenie wiedzy o epoce i sztukach Szekspira; ▸▸ rozwijanie umiejętności językowych i motywowanie do nauki języków

▸▸ Broadening knowledge on the times and works of Shakespeare; ▸▸ Developing language skills and motivating for language learning

▸▸ kształcenie umiejętności pracy w grupie; ▸▸ motywowanie do porozumiewania się w języku obcym; ▸▸ łączenie nauki języków obcych z technikami dramy, pracami tech-

▸▸ Shaping teamwork skills; ▸▸ Motivating for communicating in foreign languages; ▸▸ Combining language learning with drama, practical and arts works; ▸▸ Improving the quality of English teaching and learning; ▸▸ Developing students’ acting, directing, stage design, technical and

obcych poprzez pracę samodzielną i pod kierunkiem nauczyciela;

nicznymi i plastycznymi;

▸▸ podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka angielskiego; ▸▸ rozwijanie wśród uczniów zdolności aktorskich, reżyserskich, scenograficznych, technicznych i plastycznych; ▸▸ przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień w  języku angielskim.

Projekt rozwijający zainteresowania humanistyczne i językowe uczniów obejmował postać i twórczość Williama Szekspira. Poprzez kolejne etapy uczniowie poszerzali wiedzę o Szekspirze i jego epoce, poznając pasję, bogactwo charakterów postaci i ponadczasowość jego dzieł. Uczniowie brali udział w wielu wydarzeniach związanych z życiem i twórczością Williama Szekspira, co zaowocowało zorganizowaniem przez uczniów i nauczycieli Dnia Szekspirowskiego. Dzień Szekspirowski poprzedzony był cyklem lekcji wprowadzających słownictwo związane z epoką i dramatem szekspirowskim oraz teatrem elżbietańskim. Przez kilka tygodni przygotowywano przedstawienia, prace plastyczne oraz dekoracje. Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach szekspirowskich Johna Cudaka i przedstawieniu I Love Shakespeare zorganizowanym przez europejski program edukacyjny Nauka Bez Granic w Centralnym Basenie Artystycznym w Warszawie. Uczniowie próbowali przekazać swoją pasję szekspirowską w różnoraki sposób. Gimnazjaliści prezentowali wykonane przez siebie makiety The Globe Theatre i plakaty. Zorganizowano też konkurs na najlepszą czaszkę przygotowaną na zajęciach technicznych. Każda klasa przedstawiła własną interpretację wybranego fragmentu sztuki, skecz lub wywiad z Szekspirem. Scenografia, reżyseria przedstawień i obsługa sceny zostały przygotowane przez uczniów.

through individual work and under teacher’s supervision;

artistic talents;

▸▸ Preparing students for public speaking in English. The project promoting humanities and languages focused on the life and work of William Shakespeare. Students developed their knowledge on the playwright’s life, his times, his passion, varied protagonists and timelessness of his works. Students attended many events devoted to the life and work of William Shakespeare, which resulted in staging the Shakespearean Day at the school. Prior to the Shakespearean Day, several lessons were held to introduce the vocabulary related to the Shakespearean era, drama, and Elizabethan theatre. Over a few weeks, theatre performances, arts works and decorations were prepared. Moreover, students attended Shakespearean workshop staged by John Cudak and a performance entitled I Love Shakespeare staged by Learning Without Borders European Educational Programme at Centralny Basen Artystyczny in Warsaw. Students expressed their passion for Shakespeare’s works in different forms. Lower secondary school students exhibited models of the Globe Theatre and posters. Also a competition for the best skull prepared during craft classes was staged. Each form presented their interpretation of a selected fragment of Shakespeare’s works, sketch or interview with Shakespeare. Students were responsible for preparing stage design, directing and staging the performances.

36


pl

Uczestnictwo w przedsięwzięciu wpłynęło na zmianę sposobu myślenia o twórczości Szekspira, ukazując go i jego dzieła jako pełne energii, humoru, tajemnicy i znajomości ludzkich charakterów. Organizacja przedstawień przygotowywała uczniów do wystąpień publicznych oraz korzystnie wpłynęła na rozwój słownictwa, wymowy i dynamikę wypowiedzi.

en

Project implementation has resulted in changed perception of Shakespeare’s works thanks to presenting them as full of energy, witty, mysterious and showing true nature of man. Staging the performances has helped students to practice public presentations and positively affected the acquisition of vocabulary, improved pronunciation and dynamism of speaking in English.

koordynator_ Dominika Domczyk instytucja_ Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Warszawie język_ angielski coordinator_ Dominika Domczyk institution_ Upper Secondary School Compound of No. 14 Private Primary School and No. 4 Lower Secondary School in Warsaw language_ English

37


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions tytuł | title_

Hippocampus academy – docendo discimus pl

en

cele_

objectives_

▸▸ motywowanie do nauki języka obcego za pomocą metody nauczania

▸▸ Motivating for language learning with the use of LdL teaching method

LdL, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych: platformy Moodle, forum studenckiego i tworzenia dokumentów w Google Docs; ▸▸ wykorzystanie potencjału i zdolności językowych studentów przy tworzeniu materiałów dydaktycznych; ▸▸ przybliżanie studentom języka specjalistycznego i uświadomienie znaczenia jego znajomości pod kątem przydatności w późniejszej karierze zawodowej; ▸▸ wszechstronne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego poprzez wzbogacenie ich doświadczeń o pracę z grupami osób starszych.

Projekt zainicjowany został w październiku 2009 roku jako forma wspierania studentów filologii angielskiej o specjalności nauczycielskiej i tłumaczeniowej w celu lepszego przygotowania ich do pracy zawodowej. Główna idea projektu opierała się na metodologii learning by teaching (niem. Lernen durch Lehren, LdL), która zakłada, że studenci uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych. Studenci filologii angielskiej zachęceni zostali do prowadzenia zajęć jako wolontariusze dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku założonego przez Fundację Kromka Chleba. Działania te pozwoliły studentom spróbować swoich sił w roli nauczyciela i egzaminatora oraz umożliwiły aktywizację i integrację społeczności lokalnej z uczelnią. Studenci samodzielnie stworzyli materiały dydaktyczne oraz, w celu utworzenia bazy tekstów specjalistycznych, opracowali słownik on-line, materiały ćwiczeniowe z dziedziny prawa i ekonomii. Przygotowali testy modułowe z gramatyki i słownictwa. Projekt umożliwił studentom: zdobycie doświadczeń zawodowych przed aktualnym podjęciem pracy, skorzystanie z doświadczeń koleżanek i kolegów, uzyskanie informacji o ważnych dla studentów działaniach, konferencjach i konkursach. Pomógł także w zaangażowaniu studentów w działalność na rzecz ludzi starszych i maturzystów w środowisku lokalnym.

and state-of-the-art teaching aids: Moodle platform, students’ forum and preparing files with the use of Google Docs; ▸▸ Using language skills and potential of students for preparing teaching aids; ▸▸ Teaching specialist vocabulary to students and making them aware of importance of knowing specialist jargon for the future career; ▸▸ Preparing students for English teaching profession thanks to handson experience in work with the elderly.

The project was initiated in October 2009 to support English philology students who majored in teaching and translation. It was aimed at preparing them for their future career. The project was based on the learning by teaching methodology (German: Lernen durch Lehren, LdL), which assumes that students learn best by teaching others. English philology students were encouraged to act as volunteers and teach students of the Third Age University established by Kromka Chleba Foundation. This volunteer work helped the students gain practical experience in the teaching profession, and was conducive to activating and integrating the local community and the school. Students have developed original teaching materials and on-line dictionary based on specialist texts they worked on, as well as exercises in the field of law and economics. They prepared modular grammar and vocabulary tests. The project allowed students gain professional experience prior to taking up paid employment. They shared their work experiences, obtained feedback from the students, attended conferences and participated in competitions, and became actively involved in work on behalf of the elderly and secondary school-leavers in the local community.

38


koordynator_ Sabina Nowak instytucja_ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie język_ angielski coordinator_ Sabina Nowak institution_ School of Higher Vocational Education in Tarnów language_ English

Główna idea projektu opierała się na metodologii learning by teaching, która zakłada, że studenci uczą się najlepiej poprzez nauczanie innych.

39


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions tytuł | title_

(Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem, fotoksiążkami, nowoczesnymi technologiami oraz rodzicami (Very) Early Childhood Language Learning Aided by a Teddy Bear, Photo Books, Latest Technologies and Parents

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ rozwijanie wrażliwości językowej i interkulturowej od wczesnego

▸▸ Developing sensitivity to other languages and cultures from early

etapu życia; ▸▸ promowanie wielojęzyczności; ▸▸ kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych języków i kultur; ▸▸ informowanie rodziców o korzyściach płynących z wczesnej nauki języków obcych i zachęcanie ich do współuczestnictwa w tym procesie; ▸▸ testowanie nowatorskiego środka dydaktycznego – książeczek fotograficznych; ▸▸ wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (clil); ▸▸ wprowadzanie elementów technologii informacyjno-komunikacyjnych; ▸▸ przygotowanie dzieci do funkcjonowania w  społeczeństwie przyszłości.

koordynator_ prof. Sławomir Koziej, Joanna Karczewska, Izabela Jaros, Anna Pasternak, Anna Matyjasek instytucja_ Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego i Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach język_ angielski, niemiecki, hiszpański

childhood;

▸▸ Promoting multilingualism; ▸▸ Enhancing curiosity and openness towards other languages andcultures;

▸▸ Informing parents about the benefits of early childhood language learning and encouraging them to active participation in the process;

▸▸ Verifying usefulness of photo books as an innovative teaching aid; ▸▸ Implementing Content and Language Integrated Learning (clil); ▸▸ Incorporating elements of information and communications technology into the education process;

▸▸ Preparing children for living in the society of the future.

coordinator_ Prof. Sławomir Koziej, Joanna Karczewska, Izabela Jaros, Anna Pasternak, Anna Matyjasek institution_ Institute of School Education at Jan Kochanowski University and No. 40 Local Government Preschool in Kielce language_ English, German, Spanish

40


pl

Główną ideą projektu jest popularyzowanie nauki języków obcych od trzeciego roku życia z wykorzystaniem innowacyjnego środka dydaktycznego – książeczek fotograficznych, wykonywanych przez rodziców wspólnie z dziećmi. Koordynatorzy projektu zaproponowali następujące obszary tematyczne: części ciała, części twarzy, ubrania, zabawki, kolory, liczebniki, rodzina, w parku, zwierzęta domowe, zwierzęta hodowlane, święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Projekt skierowany jest do studentów przygotowujących się do roli nauczyciela języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym lub nauczyciela edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego, czynnych nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz języków obcych, jak również rodziców dzieci. Język angielski wprowadzony został jako pierwszy we wszystkich grupach, a następnie dodano język hiszpański oraz niemiecki. Nauczyciel włączał treści językowo-przedmiotowe każdego dnia podczas zabaw, gier, piosenek, historyjek czy wierszyków związanych z kręgiem tematycznym opracowywanym w języku polskim. Wykonywanie książeczek fotograficznych zachęciło rodziców do uczestnictwa w procesie dydaktycznym, a jednocześnie zwiększyło motywację dzieci do nauki języków obcych.

en

The main concept behind the project was the promotion of early language learning (starting at the age of three) with the use of an innovative teaching aid: photo books made by parents and the children. Project coordinators proposed the following project themes: parts of the body, parts of the face, clothes, toys, colours, numbers, family, park, pets, farm animals, Christmas and Easter. The project was addressed to students preparing for the teaching profession at the first stage of education and for work as preschool and integrated education teachers. The target group also included professionally active language and preschool teachers, and parents of the preschoolers. English was the first foreign language introduced in all the groups. Next, Spanish and German were added. The form teachers introduced new vocabulary and contents on everyday basis through various fun activities, games, songs, stories and poems and integrated them with the content taught in Polish. Making the photo books served as an encouragement for parents to actively participate in the teaching process and boosted children’s motivation to learn languages.

41


2010

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Instytuty kultury | Institutes for Culture tytuł | title_

Deutsch-Wagen-Tour pl

en

cele_

objectives_

▸▸ zainteresowanie uczniów nauką języków obcych – w tym przypadku

▸▸ Promoting German language learning; ▸▸ Raising language teaching standards; ▸▸ Reaching learners, students’ parents, headmasters and local level

językiem niemieckim; ▸▸ podniesienie standardów nauczania języka obcego; ▸▸ dotarcie do polskich uczniów, rodziców, dyrektorów szkół oraz osób podejmujących decyzje na szczeblu lokalnym; ▸▸ wzrost popularności języka niemieckiego w Polsce i jednocześnie promowanie wielojęzyczności.

decision makers across Poland;

▸▸ Improving the popularity of German language across Poland and promoting multilingualism.

42


koordynator_ Magdalena Zaręba instytucja_ Goethe-Institut w Warszawie język_ niemiecki coordinator_ Magdalena Zaręba institution_ Goethe-Institut in Warsaw language_ German

pl

Projekt Deutsch-Wagen-Tour to ogólnopolski program promujący język i kulturę niemiecką. Nowatorstwo projektu polega na przeprowadzaniu różnego rodzaju niekonwencjonalnych zajęć językowych przez profesjonalnie przygotowanych lektorów. Podczas zajęć wykorzystywano nowoczesne materiały i pomoce naukowe uwzględniające zróżnicowany poziom znajomości języka oraz wiek uczestników. Nauka języka wzbogacana była informacjami dotyczącymi niemieckiej kultury i stylu życia. Lektorzy docierali nawet do najdalej położonych placówek edukacyjnych pięcioma kolorowymi samochodami – „Deutschwagenami” – które wyposażono w nowoczesne pomoce naukowe. W pierwszym roku trwania projektu lektorzy odwiedzili aż 700 placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, centra edukacyjne) i przeprowadzili zajęcia dla ponad 50 000 uczestników. Na potrzeby projektu została przygotowana strona internetowa w dwóch wersjach językowych zawierająca informacje o projekcie, wypowiedzi uczestników zajęć oraz blog prowadzony przez lektorów. Na stronie znajdują się również elementy edukacyjne – interaktywne gry językowe pozwalające sprawdzić i rozwinąć umiejętności językowe. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli dwt miały bardzo luźny i swobodny charakter, znacząco odbiegający od tradycyjnych zajęć szkolnych, co wpływało motywująco na uczniów. W zajęcia włączani byli również rodzice i dziadkowie, którzy towarzyszyli dzieciom podczas wizyt lektorów w szkołach bądź w trakcie imprez plenerowych. Lektorzy brali również udział w spotkaniach z rodzicami, informując o korzyściach wynikających ze znajomości języka niemieckiego oraz przekonywali, że nauka języków obcych, coraz bardziej niezbędnych we współczesnym świecie, może być przyjemna i efektywna.

en

Deutsch-Wagen-Tour (dwt) is a programme promoting German culture and language throughout Poland. The novelty of the idea lies in various unconventional language activities. dwt teachers use original professional materials and educational aids that take into consideration participants’ different age and language knowledge. Pupils also learn about German culture and lifestyle. With five colourful Deutschwagens equipped with modern teaching aids teachers reached the most distant educational institutions in various parts of Poland. During the first year of project implementation dwt teachers visited 700 educational institutions (preschools, schools, higher education institutions and educational centres) and more than 50,000 participants attended the activities. A part of the project is a website developed in two languages (Polish and German) where among other things you can find information on the project, participants’ opinions and a blog, where DWT teachers give account of visits in educational institutions and upload photos. The website also features educational elements: interactive language games, which allow students and pupils to verify and develop their skills. Activities are staged in relaxed and casual atmosphere, so different from traditional school classes. In such a friendly environment pupils are more motivated. Parents and grandparents who accompany children during activities with dwts in schools and outdoors are also invited to participate. dwt teachers meet parents and explain the benefits of speaking German. They try to convince them that learning foreign languages can be pleasurable and that good command of languages has become indispensable in today’s world.

43


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools

2010

tytuł | title_

Volunteering Club – Give Something from Yourself! pl

en

cele_

objectives_

▸▸ wspieranie twórczego podejścia do uczenia się języków obcych; ▸▸ dawanie uczniom szansy praktycznego wykorzystania języka angiel-

▸▸ Promoting creative approach to language learning; ▸▸ Giving students opportunity to practice English thanks to contacts

Podczas projektu uczniowie zostali zainspirowani ideą pomocy innym i stworzyli pod okiem nauczyciela własne pomysły, które zaowocowały ciekawymi działaniami edukacyjnymi takimi jak: anglojęzyczne przedstawienie dla innych uczniów w szkole, stworzenie i prowadzenie anglojęzycznej biblioteki dla klas iii–vi, projekt czytania anglojęzycznych lektur młodszym kolegom, spotkanie z wolontariuszami z Hiszpanii, Ukrainy i Belgii, warsztaty z wolontariuszką z Belgii na temat praw człowieka czy warsztaty anglojęzyczne z wolontariuszem z Malezji. Poprzez realizację projektu na zasadzie wolontariatu chciano dać uczniom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia organizacyjnego. Ogromną motywacją do zogniskowania przedsięwzięcia wokół tej tematyki jest świadomość, że takie działania uczą okazywania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

As part of project implementation, students were inspired to provide support to others and put their original ideas in practice under teacher’s supervision, which resulted in attractive educational activities, such as a performance in English shown to other students at the school, establishing and running a library with materials in English for students from grades iii–vi, a project consisting in reading stories in English to younger pupils, staging meetings with volunteers from Spain, Ukraine and Belgium, participating in workshop devoted to human rights staged by a volunteer from Belgium and an English workshop staged by a volunteer from Malaysia. Thanks to the volunteering character of the project, students have had an opportunity to use their skills, pursue their interests and gain organisational experience. The project has motivated students and taught them how to provide disinterested support to others.

skiego poprzez kontakt z zagranicznymi wolontariuszami, przeprowadzenie wywiadu w języku angielskim czy wystąpienia teatralne; ▸▸ nauka języka angielskiego poprzez zabawę i praktyczne zastosowanie poznawanych na lekcjach zagadnień językowych; ▸▸ wspieranie kreatywności młodych ludzi i realizacja ich pomysłów; ▸▸ rozwijanie przedsiębiorczości uczniów poprzez umacnianie umiejętności wykorzystywania i doskonalenia własnych pomysłów i inicjatyw, zwiększanie aktywności, rozwój ambicji i dążenie do realizacji celów oraz rozpoczętych działań; ▸▸ pobudzanie uczniów do kreatywnych działań ściśle związanych z uczeniem się języka angielskiego.

Innowacyjność elementów wprowadzonych do nauczania języka opiera się na różnorodności podejmowanych działań w ramach pracy z wolontariuszami. Uczniowie, angażując się w konkretne działania, rozwijali zarówno swoje kompetencje społeczne, jak i umiejętności komunikacji w języku angielskim w zależności od kontekstu sytuacyjnego.

with volunteers from abroad, staging interviews and performances in English; ▸▸ Learning English through play and using structures learnt during classes; ▸▸ Supporting creativity of the young people and helping them realise their dreams; ▸▸ Promoting entrepreneurship of students, improving their skills of using and perfecting ideas and initiatives, enhancing activity, developing ambitions and promoting goal realisation, as well as successful implementation of tasks; ▸▸ Stimulating students’ creative activity related to English learning.

Innovativeness of the project lies in a broad variety of activities related to language teaching and learning taken and the use of volunteering in the process. Thanks to active commitment to specific activity students developed their social and linguistic skills in English.

44


koordynator_ Agnieszka Grzesiak instytucja_ Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu język_ angielski coordinator_ Agnieszka Grzesiak institution_ No. 7 Erazm z Rotterdamu Primary School in Poznań language_ English

45


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools

2010

tytuł | title_

Be green – think green, czyli co gimnazjaliści wiedzą o ochronie środowiska Be Green – Think Green, or What Lower Secondary School Students Know about Environmental Protection

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ rozwijanie umiejętności językowych w nowej dziedzinie; ▸▸ łączenie nauki języka angielskiego z technikami multimedialnymi; ▸▸ rozwijanie wśród uczniów zdolności aktorskich, informatycznych,

▸▸ Developing language skills in a new field; ▸▸ Learning English with the use of multimedia technologies; ▸▸ Building acting, it, and journalism skills in students; ▸▸ Preparing students for public speaking in English; ▸▸ Raising awareness of the importance of English for career prospects; ▸▸ Combining language learning with natural science teaching; ▸▸ Promoting environmental protection.

dziennikarskich;

▸▸ przygotowanie ucznia do prezentacji publicznych w języku angielskim; ▸▸ uświadamianie znaczenia znajomości języka angielskiego w zdobywaniu pracy;

▸▸ nauczanie języka poszerzone o pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych; ▸▸ podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Projekt obejmował działania na rzecz redukcji odpadów poprzez zmianę postaw konsumenckich i wskazanie kryteriów odróżniających produkty bezpieczne od uciążliwych dla środowiska. Wynikiem projektu była prezentacja badań, ekologiczny pokaz mody, premiera filmu przyrodniczego, festiwal piosenek przyrodniczych w języku angielskim oraz debata ekologiczna Co zmieniło się we mnie?, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia. Zrealizowano również konkurs na logotyp projektu i zbiórkę nakrętek plastikowych na cele charytatywne. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Rhymes and Songs Festival promującym zdrowy styl życia oraz dokonali analizy odpadów wytwarzanych przez szkołę. Przez cały okres trwania projektu zorganizowano kilka debat ekologicznych w ramach działalności koła języka angielskiego. W dyskusji Nowa architektura amerykańska: architektura jako system ekologiczny udział wzięli przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej w Warszawie.

The project aimed at promoting waste reduction by changing consumer attitudes and identifying criteria that distinguish safe products from these that are harmful to environment. Project results included a presentation of study, eco-fashion show, screening of a nature film, festival of nature songs in English, and a debate on ecology aimed at promoting healthy lifestyle entitled What Has Changed in Me?. Project activities included a competition for project logo and collection of plastic bottle tops for charity purposes. Students participated in a Poland-wide Rhymes and Songs Festival contest, which promoted healthy lifestyle and made an analysis of waste produced by the school. Throughout the project, the school’s English Club staged several debates on ecology. Representatives of American Embassy in Warsaw were invited to the discussion entitled New American Architecture: Architecture as an Ecological System. The project was crowned with a performance entitled Eco-Easter and a screening of a nature film in English, which summed up the activities taken.

Projekt zakończył się wystawieniem spektaklu Eko-Easter z okazji świąt wielkanocnych oraz prezentacją filmu przyrodniczego w języku angielskim, podsumowującą całokształt działań.

46


pl

W czasie realizacji projektu uczniowie byli skupieni wokół jednego zagadnienia wykraczającego poza standardowy program nauczania. Uczyli się promowania nowych wartości w życiu społecznym najbliższego otoczenia. Poprzez zabawę, sztukę i teatr poznali język naukowy związany z tematem ochrony środowiska. Uczestniczyli w wielu spotkaniach i warsztatach językowych o tematyce ekologicznej oraz w zajęciach biologii w języku angielskim z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz innych źródeł multimedialnych.

en

When working on the project, students focused on one topic which was not included in the standard curriculum. They learnt to promote new values for the society and local community. Through play, fine arts and theatre they learnt vocabulary related to environmental protection. They attended several meetings and language workshops on ecology, as well as biology classes in English, during which interactive whiteboard and other multimedia tools were used.

koordynator_ Magdalena Szpryngier instytucja_ Gimnazjum nr 81 im. prof. W. Doroszewskiego w Warszawie język_ angielski

47

coordinator_ Magdalena Szpryngier institution_ No. 81 Prof. W. Doroszewski Lower Secondary School in Warsaw language_ English


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools

2010

tytuł | title_

Science in English pl

en

cele_

objectives_

▸▸ doskonalenie umiejętności językowych uczestników zajęć; ▸▸ zwiększenie zainteresowania uczestników zajęć językami obcymi

▸▸ Improving language skills; ▸▸ Promoting interest in languages and sciences as fields in which

oraz nauką jako dziedziną pozwalającą szkole na wypromowanie przyszłych specjalistów na wymagającym rynku pracy; ▸▸ wzbogacenie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu biologii, fizyki oraz chemii; ▸▸ wprowadzenie, utrwalanie oraz aktywne używanie nowoczesnych technologii informacyjnych przez uczestników zajęć.

Projekt obejmował naukę przedmiotów ścisłych takich jak fizyka, biologia oraz chemia w języku obcym. W zajęciach wzięła udział eksperymentalna grupa młodzieży, która zdecydowała się uczęszczać na ćwiczenia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami pragnącymi rozwijać swoje umiejętności językowe oraz naukowe poprzez zabawę i doświadczenie.

future specialists sought after in the demanding labour market should be proficient; ▸▸ Enhancing and consolidating knowledge in biology, physics and chemistry; ▸▸ Learning to use latest ict tools in everyday work.

The project focused on teaching biology, physics and chemistry in English. A group composed of volunteer students attended classes in these subjects taught exclusively in English. Project works included weekly meetings with students who wanted to develop their language and science related skills through playing and experimenting.

48


W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami pragnącymi rozwijać swoje umiejętności językowe oraz naukowe poprzez zabawę i doświadczenie.

koordynator_ Sylwia Piekarczyk instytucja_ Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie język_ angielski coordinator_ Sylwia Piekarczyk institution_ Ojciec Ludwik Wrodarczyk Lower Secondary School in Radzionków language_ English

pl

en

Niezmiernie istotnym elementem zajęć była praca z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Uczniowie współtworzyli blog: www. spiekarczyk.blogspot.com i zamieszczali tam wyniki swoich eksperymentów oraz badań, prezentowali rozwiązania zadań domowych, tworzyli prezentacje PowerPoint oraz komentowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Udział w zajęciach pozwolił młodym ludziom podnieść poziom umiejętności językowych, rozwinąć swoje zdolności informatyczne i wiedzę przedmiotową oraz pozytywnie wpłynął na rezultaty osiągane na kolejnych etapach kształcenia.

The use of the latest information and communications technology constituted an important element of project works. Students wrote a blog at www.spiekarczyk.blogspot.com where they posted results of their experiments and research, uploaded they homework, PowerPoint presentations, and commented on and shared their opinions. Thanks to attending the science classes in English, the students improved their language skills, raised their ict skills and enhanced knowledge in sciences, which positively affected their attainment at later stages of education.

Wszelkie materiały tj.: prezentacje multimedialne, ćwiczenia, notatki, kserokopie i filmy edukacyjne były samodzielnie przygotowywane przez nauczyciela prowadzącego we współpracy z nauczycielami przedmiotów ścisłych. Wszystkie tematy zostały opracowane w języku angielskim, w formie wykładów oraz pracy w grupach. Zadania wykonywane były metodami projektowymi, organizowano także dyskusje i eksperymenty, jak np. postawienie hipotezy oraz udowodnienie właściwości przewodnictwa korzenia selera naciowego czy eksperyment z rozpuszczalnością soli i cukru.

All teaching aids, multimedia presentations, exercises, notes, abstracts and educational films were developed by the leading teacher in cooperation with the teachers of individual science subjects. All the topics were presented in English; instruction took form of lectures and group work. The tasks were implemented with the use of project methods, and discussions and experimenting have also been used. Students made hypotheses and verified them in practice. For example they wanted to know if celery displays conduction properties, and made experiments related to solubility of sugar and salt.

49


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Lower Secondary Schools

2010

tytuł | title_

Auf nach Berlin – międzykontynentalna, interaktywna współpraca na platformie Moodle Auf nach Berlin – Intercontinental, Interactive Cooperation with the Use of Moodle Platform

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ uwrażliwienie na inne kultury i propagowanie postawy otwartości; ▸▸ stworzenie realnych sytuacji komunikacyjnych; ▸▸ zwiększenie efektywności nauczania dzięki zastosowaniu nowo-

▸▸ Sensitising to other cultures and promoting openness; ▸▸ Providing authentic communication situations; ▸▸ Improving effectiveness of teaching thanks to the use of the latest

czesnych technologii: platformy Moodle i narzędzi Web 2.0 (forum, chat, wiki i inne); ▸▸ aktywizacja uczniów poprzez włączenie ich w proces podejmowania decyzji; ▸▸ wykształcenie aktywnego podejścia uczniów do nabywania kompetencji językowych i kluczowych, świadomość konieczności uczenia się przez całe życie; ▸▸ umiejętność prezentowania własnego regionu, miasta i społeczności lokalnej w języku obcym, przygotowanie do roli pośrednika językowego; ▸▸ umiejętność pracy z wielonarodową grupą w języku obcym.

Projekt realizowany był w ramach przygotowań do partnerskiej wymiany ze szkołą w Niemczech. W ramach planowanego przedsięwzięcia nawiązano kontakt z przebywającymi w Berlinie uczniami z rpa. Celem współpracy miała być wymiana doświadczeń i przygotowanie strony polskiej do udziału w wyjeździe. W pierwszej fazie opracowany został kurs e-learningowy na platformie Moodle, gdzie zamieszczono moduły poświęcone poznawaniu się i wymianie międzykulturowej. W komunikacji na odległość uczniowie, używając nowoczesnych narzędzi takich jak skype, forum, chat, prezentacje PowerPoint, przedstawiali siebie oraz swoją najbliższą okolicę, szkołę i kraj. W kolejnej części projektu – Uczenie interkulturowe – brały udział studentki z nkjo w Cieszynie, które przygotowały podcasty na temat tradycji bożonarodzeniowych i systemu edukacji w Polsce. Natomiast partnerzy z rpa zamieścili na YouTube krótkie filmy przybliżające Berlin, wraz z zadaniami dla polskich uczniów.

technologies: Moodle platform and Web 2.0 tools (forum, chat, wiki and other); ▸▸ Activating students by committing them to decision making process; ▸▸ Shaping active attitudes to acquiring language and key competencies and raising the awareness of the need for lifelong learning; ▸▸ Learning the skills of presenting the region, town and local community in a foreign language, preparing for the role of a language mediator; ▸▸ Learning the skills of working in a foreign language and within an international group.

The project was implemented as part of the preparations for partner exchange with a school in Germany. Contact has been established with students from South Africa who stayed in Berlin. The cooperation aimed at exchange of experiences and preparing Polish students for a mobility abroad. At the first stage of project implementation, an e-learning course for Moodle platform was developed. It included modules devoted to making friends and intercultural exchanges. With the use of Skype, forum, chat, and PowerPoint presentations, students introduced themselves, their school, region and the country. At the next stage of project implementation entitled Intercultural Learning, students of Teacher Training College in Cieszyn prepared podcasts on Christmas celebrations and system of education in Poland. Partners from South Africa posted on YouTube short videos on Berlin, which included tasks for students from Poland.

50


koordynator_ Justyna Sobota instytucja_ Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego przy współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie język_ niemiecki

coordinator_ Justyna Sobota institution_ Towarzystwo Ewangelickie Upper Secondary School in cooperation with Teacher Training College in Cieszyn language_ German

pl

en

Dzięki projektowi nauka języka niemieckiego stała się nowoczesna i wydajna. Uczniowie nauczyli się planowania i realizacji projektów międzynarodowych oraz promowania własnego regionu w języku obcym.

Thanks to the project, learning German was effective and encompassed the use of the latest technologies. Students have learnt to design and implement international projects and to promote their region in a foreign language.

Materiały, narzędzia i zdobytą wiedzę wykorzystano podczas wymiany ze szkołami partnerskimi w Berlinie i Poczdamie oraz przy ewaluacji projektu, w ramach której powstały pamiętniki, zdjęcia, trasy zwiedzania ze zdjęciami oraz scenariusze filmów rozgrywających się Berlinie, pisane wspólnie przez polskich i południowoafrykańskich uczniów.

Materials, tools and knowledge acquired in the project were used during exchanges with partner schools in Berlin and Potsdam and during project evaluation as part of which diaries were written, photos taken, sightseeing trips designed and film scenarios on Berlin written by students from Poland and South Africa.

51


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools

2010

tytuł | title_

www.czacki.moodle.waw.pl jako wsparcie nauczania języka angielskiego w xxvii Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie www.czacki.moodle.waw.pl as a Tool Supporting English Teaching at No. xxvii Tadeusz Czacki Upper Secondary School in Warsaw

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ indywidualizacja toku nauczania; ▸▸ poprawienie kontaktu i przepływu informacji między uczniami

▸▸ Individualisation of the teaching process; ▸▸ Improving contacts and flow of information between students and

▸▸ umożliwienie korzystania z ćwiczeń powtórzeniowych on-line,

▸▸ Promoting the use of on-line consolidation exercises, which enabled

a nauczycielem;

w taki sposób, aby nauczyciel mógł monitorować czas i poziom ich wykonania; ▸▸ stworzenie możliwości przesyłania prac pisemnych w uporządkowany, zintegrowany z wewnętrznym dziennikiem postępów w nauce sposób; ▸▸ zachęcenie uczniów do wykorzystania zasobów internetowych w celach edukacyjnych.

W ramach projektu powstała platforma nauczania zdalnego, która jest składową portalu szkoły. Na platformie publikowane są zadania on-line dla uczniów oraz testy służące do samooceny. Uczniowie mogą częściej sprawdzać swoją wiedzę i otrzymywać informację zwrotną o postępie w nauce. Platforma jest wykorzystywana głównie do prowadzenia kursów z języka angielskiego. W jej ramach prowadzone są kursy dla każdej klasy, także kursy on-line do zajęć fakultatywnych, takich jak fakultety maturalne, koło zainteresowań przygotowujące do Olimpiady Języka Angielskiego, a także zajęcia Biology in English przygotowujące uczniów klas biologiczno-chemicznych do studiowania w języku angielskim. Uczniowie mogą pobierać z portalu materiały do samodzielnej pracy, wykonywać testy on-line, dyskutować na zadane tematy na forum i przesyłać prace domowe. Rolą nauczyciela w ramach platformy Moodle jest przede wszystkim bycie przewodnikiem uczniów w samodzielnych poszukiwaniach.

the teacher;

the teacher monitoring the time needed to complete them and attainment level; ▸▸ Providing tools for sending written assignments in a structured way, integrated with internal progress register; ▸▸ Encouraging students to use Internet resources for educational purposes.

As part of the project, a distance learning platform was developed and incorporated into the school’s website. On the platform, on-line assignments and self-assessment tests are posted and accessed by students who can verify their knowledge and obtain feedback on their progress. The platform is used mainly to teach English and features courses for each form, including on-line assignments for optional classes, such as additional classes for students preparing for the final examinations; English Club where students prepare for the participation in English contest; and Biology in English class attended by students of biology and chemistry oriented forms who intend to continue their studies in English. Students can download materials for individual work, do on-line tests, discuss with peers topics posted on the forum, and upload their homework. The teacher working on the Moodle platform is a mentor to students who guides them in their individual work.

52


koordynator_ Marcin Stanowski instytucja_ xxvii Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie język_ angielski coordinator_ Marcin Stanowski institution_ No. xxvii Tadeusz Czacki Upper Secondary School in Warsaw language_ English

pl

en

Uczniowie szkoły korzystają z przygotowanych modułów, a także samodzielnie tworzą kursy internetowe, np. Learning by singing and laughing – zbiór zasobów dotyczących nauki języka angielskiego poprzez humor i piosenki oraz Trening maturalny – repozytorium materiałów do matury z angielskiego.

Students work on the available modules and develop new ones, to mention Learning by Singing and Laughing module featuring English learning materials and Trening Maturalny, a repository of materials useful for preparing for matura examinations in English.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to: przygotowanie podręcznika i regulaminu użytkownika serwisu, stworzenie projektu graficznego strony Moodle, opracowanie tutorialu dla nauczycieli, aby zainteresowani mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z funkcjonowaniem platformy oraz promocja idei uczenia się przez internet i korzystania z serwisu wśród nauczycieli i uczniów.

The main project tasks include preparing a guidebook and the rules for website users, designing the graphics for Moodle website, and designing a tutorial for teachers so that they can easily navigate on the platform. Other project objectives include the promotion of learning on the Internet and the propagation of using the platform by other school teachers and students.

53


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools

2010

tytuł | title_

Glueckskekse – ciasteczko edukacyjne Glueckskekse – Educational Cookie pl

en

cele_

objectives_

▸▸ zwrócenie uwagi mieszkańców Siedlec na możliwość i potrzebę

▸▸ Drawing the attention of Siedlce residents to the need and oppor-

nauki języka niemieckiego; ▸▸ zaangażowanie młodych przedstawicieli lokalnej społeczności; ▸▸ motywowanie obu stron – kursantów i mieszkańców Siedlec do nauki języka; ▸▸ cedowanie na uczniów odpowiedzialności za postępy w nauce; ▸▸ integracja grupy; ▸▸ przeniesienie lekcji języka niemieckiego poza mury szkoły, uatrakcyjnienie metod i form nauczania.

Projekt został przygotowany przez grupę 12 kursantów Deutsche Schule w wieku 14–18 lat. Uczniowie realizowali projekt społeczny, którego celem było zachęcenie mieszkańców do nauki języka niemieckiego. Przygotowano wróżby w języku niemieckim i umieszczono je w bio-ciasteczkach, które następnie rozdawano na ulicach miasta w godzinach szczytu. Projekt realizowany był w kilku fazach. W pierwszej kolejności przygotowano treść wróżb. W kilku trzyosobowych grupach opracowywano zakres tematyczny. Wróżby zawierały poznane wcześniej struktury gramatyczno-leksykalne – celem tego zadania było ich powtórzenie i utrwalenie. Kolejnym etapem było znalezienie przez każdego ze słuchaczy niemieckojęzycznego przepisu na kruche ciasteczka oraz przekonanie pozostałych uczestników grupy do wybrania właśnie jego przepisu. Zwycięzca nagrał film instruktażowy dla grupy, wykorzystany na kolejnych zajęciach podczas wspólnego pieczenia ciasteczek. W ramach przygotowań do finalizacji projektu wykonane zostały koszulki z flagą Niemiec, a następnie przystąpiono do rozdawania ciastek na ulicach miasta. Akcja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców Siedlec. Uczniowie pomagali przetłumaczyć wróżbę, odpowiadali na pytania związane z nauką niemieckiego, a od starszej generacji dowiedzieli się wiele o stosunkach polsko-niemieckich w przeszłości. Zamknięciem projektu było omówienie wrażeń z akcji i stworzenie pamiątkowej kroniki.

tunities for learning German;

▸▸ Committing young representatives of local community; ▸▸ Motivating course participants and Siedlce residents to learn German; ▸▸ Making students responsible for their learning and progress; ▸▸ Integrating the group of learners; ▸▸ Teaching German outside the school, making teaching and learning more attractive.

The project was prepared by a group of 12 teenage students of the Deutsche Schule aged 14–18 with a view to encouraging the residents of Siedlce to learn German. Students prepared ‘prophecies’ in German, which were placed in cookies distributed in the streets in peak hours. The project was implemented in several phases. First, groups of three agreed the thematic scope of prophecies, in which they used grammatical and lexical structures learnt during the course. This helped the students review and consolidate their knowledge. The next step was to find a recipe for the cookies by each student and to convince other group members to decide on it. The winner was asked to record an instructional video for the group, which was used in subsequent classes when baking the cookies. Students also prepared T-shirts with German flag, which they wore when handing out the cookies in the streets. The cookie campaign received great attention from the inhabitants of Siedlce and the media. The students helped translate the prophecies, answered questions related to learning German, and learnt a lot from the older generation about Polish-German relations in the past. The project was rounded off with a discussion on campaign experiences and creation of a memorial chronicle.

54


koordynator_ Anna Kizeweter instytucja_ Deutsche Schule – Ośrodek Szkolenia Języka Niemieckiego w Siedlcach język_ niemiecki coordinator_ Anna Kizeweter institution_ Deutsche Schule – German Language Centre in Siedlce language_ German

pl

Dzięki projektowi uczniowie są w stanie wykorzystać zdobyte umiejętności językowe w praktyce i jasno, mimo wieku sprecyzować cel nauki. Dla lektorów przedsięwzięcie stało się iskrą do tworzenia nowych, kreatywnych metod pracy. W wyniku akcji utworzona została także początkująca grupa języka niemieckiego dla osób dorosłych.

en

Thanks to project implementation, students put the acquired knowledge in practice, and despite their young age could clearly define the purpose of their learning. For teachers, the initiative was a driving force for the development of new, creative work methods. As a result, a new German course for adult learners was offered at the school.

55


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla osób uczących się języków obcych | Competition for Individual Language Learners

▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools

2010

tytuł | title_

Dla Janka i Isabell For Janek and Isabell pl

en

cele_

objectives_

▸▸ pomoc obcokrajowcom w poznaniu miasta; ▸▸ doskonalenie umiejętności językowych uczestników projektu; ▸▸ promowanie wizerunku miasta wśród obcokrajowców; ▸▸ zastosowanie znajomości języka niemieckiego w praktyce; ▸▸ zachęcanie młodych ludzi do uczenia się języka niemieckiego.

▸▸ Helping visitors from abroad discover the town; ▸▸ Improving language skills by project participants; ▸▸ Promoting the town among visitors from abroad; ▸▸ Encouraging to putting German in practice; ▸▸ Motivating young people to learn German.

Pomysł na projekt zrodził się z praktycznej potrzeby pomocy językowej dwójce wolontariuszy z Niemiec, którzy co roku odwiedzają Siedlce. W ramach projektu przygotowano w języku niemieckim porady i sugestie dotyczące podstawowego słownictwa codziennego, informacje o wydarzeniach kulturalnych, usługach, komunikacji, a także lokalach gastronomicznych w Siedlcach. W pierwszej kolejności nawiązano kontakt z wolontariuszami i stworzono subiektywny słowniczek polsko-niemiecki z podstawowymi zwrotami w języku polskim i tłumaczeniem na niemiecki. W celu przygotowania przewodnika po restauracjach przeprowadzono ankietę wśród 200 osób (uczniów i znajomych) i wyselekcjonowano lokale, a następnie dokonano tłumaczenia ich oferty na język niemiecki. Ponadto do przewodnika opracowana została baza sklepów (adres, opis asortymentu oraz godziny pracy), rozkład jazdy komunikacji miejskiej, informacje o sławnych osobach mających związki z Siedlcami. Na forum powstał Dekalog przetrwania w Siedlcach z poradami rodowitych mieszkańców na temat specyfiki miasta.

The project was a result of a practical need to provide linguistic assistance to two volunteers from Germany who visit Siedlce each year. As part of the project, basic advice and information on cultural events, services, transport and restaurants in Siedlce were prepared in German. First, in cooperation with the volunteers a Polish-German phrasebook with the most indispensable phrases agreed upon was prepared. In order to issue a restaurant guide, 200 respondents (students and their friends) were interviewed. Having agreed on the selection, the offer of the restaurants was translated into German. The rough guide also included a list of shops featuring their addresses, descriptions of goods on offer and opening hours, as well as local buses’ timetables, and information on famous Poles coming from Siedlce. A Siedlce Survival Kit with practical advice from indigenous population was posted on an Internet forum.

Nowatorstwo projektu polega na uczeniu się języka poprzez działanie społeczne. Uczestnicy projektu, zbierając materiały do przewodnika po Siedlcach, nie tylko angażowali się w wyszukiwanie informacji i opis miejsc, ale także musieli przetłumaczyć pozyskany materiał na język niemiecki i komunikować się w tym języku z wolontariuszami. Uczestnictwo w procesie tworzenia materiału rozwijało ich sprawności komunikacyjne.

The innovative character of the project is learning a language through social activity. When collecting information for the Siedlce Guide, project participants not only looked for information and described individual venues, but also translated it into German and communicated with the volunteers. Active commitment to the process helped them improve their communication skills. The presented language learning method is easy to use and adaptable to any level of language proficiency, and more importantly may result in committing young people to work on behalf of local community.

Przedstawiony sposób na uczenie się języka obcego jest łatwy do wykorzystania przez uczniów każdego języka i poziomu zaawansowania, a ponadto może zaowocować zaangażowaniem młodych ludzi w działania społeczności lokalnej.

56


koordynator_ Karolina Kościesza z zespołem instytucja_ Deutsche Schule OSJN w Siedlcach język_ niemiecki coordinator_ Karolina Kościesza with the team institution_ Deutsche Schule in Siedlce language_ German

57


58


laureaci european language label european language label laureates

59


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools tytuł | title_

Dziecko między kulturami świata The Child Among the Cultures of the World pl

en

cele_

objectives_

▸▸ motywowanie nauczycieli, studentów dzieci i rodziców do nauki

▸▸ Motivating teachers, students, preschoolers and their parents to

języków; ▸▸ stworzenie dzieciom otoczenia umożliwiającego naukę poprzez zanurzenie w języku; ▸▸ rozwijanie wrażliwości językowej od wczesnego etapu życia dzieci; ▸▸ rozbudzanie idei tolerancji, ciekawości i otwartości poznawczej nauczycieli i dzieci na inne kultury i języki świata; ▸▸ promowanie edukacji dwujęzycznej.

koordynator_ Kinga Kuźma-Gołdanowska, Hanna Domańska, Alicja Ochmińska, dr Marcin Bąkiewicz, dr Barbara Pietrzak-Szymańska, dr Waldemar Pytel instytucja_ Przedszkole Our Preschool we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP język_ angielski

language learning;

▸▸ Creating an environment that helps children learn through immersion in the language;

▸▸ Developing sensitivity to languages from early childhood; ▸▸ Shaping tolerance, curiosity and cognitive openness to other cultures and languages in children and teachers;

▸▸ Promoting bilingual education.

coordinator_ Kinga Kuźma-Gołdanowska, Hanna Domańska, Alicja Ochmińska, Dr. Marcin Bąkiewicz, Dr. Barbara Pietrzak-Szymańska, Dr. Waldemar Pytel institution_ ‘Our Preschool’ in cooperation with TWP School of Pedagogy language_ English

60


pl

Projekt Dziecko między kulturami świata to kompleksowa, zintegrowana i wewnętrznie spójna autorska koncepcja pracy przedszkola, aktywizująca środowisko lokalne oraz akademickie. Wykorzystywane metody nauczania języka obcego oparte są na zasadach psycholingwistyki. Dzieciom stwarzane są możliwości poznawania różnych odmian języka angielskiego, charakterystycznych dla różnych kultur. Język angielski jest środkiem, a nie celem do poznania świata i jego różnorodności, co dodatkowo motywuje dzieci do nauki, podobnie jak specyficzny, oddziałujący na wyobraźnię wielokulturowy wystrój wnętrz i kontakt z nauczycielami obcokrajowcami. Główną ideą projektu jest atrakcyjne, odpowiadające potrzebom współczesnego dziecka, prowadzenie nauki języka angielskiego w grupach profilowanych wg zainteresowań i predyspozycji dzieci, w ścisłym powiązaniu i korelacji z treściami realizowanymi przez nauczycieli wychowawców. Program realizowany jest w różnych grupach wiekowych, co umożliwia nauczanie poziome „dziecko–dziecko”, nie tylko „nauczyciel–dziecko”. Wprowadzone metody nauczania, techniki oraz elementy technologii informacyjnej są odpowiednio dobierane do procesu nauczania na etapie przedszkolnym. Dzięki programowi dzieci osiągnęły poziom rozumienia żywego języka i jego różnorakich akcentów prezentowanych przez nauczycieli z różnych krajów. Obserwowany jest również wzrost poziomu czynnego komunikowania się dzieci poprzez zapamiętywanie całych struktur językowych i ich świadome używanie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnych.

en

The project entitled the Child Among the Cultures of the World is a comprehensive, integrated and coherent author concept for the operations of a preschool, which activates local and academic community. Applied language teaching methods are based on the principles of psycholinguistics. Children are offered opportunities for learning different varieties of English typical for specific cultures. English is a means and not an objective of learning about the world and its diversity, which as a result is an additional motivator for learning. The same purpose is achieved by original and multicultural interior decoration affecting the imagination and contact with native speakers of English. The main idea behind the project is to teach English in an attractive way, meeting the needs of today’s children, and to offer education to groups of children according to their interests and aptitudes. Contents taught by individual teachers are interrelated and coordinated. Children learn in mixed age groups, which promotes child-to-child and not only teacher-to-child teaching. The applied teaching methods, techniques and ICT tools are adapted to the needs of the teaching process at the preschool level. Thanks to the programme, children have acquired understanding of real-life language and became used to different accents with which teachers coming from different countries spoke. Children have memorised and learnt to actively use language structures for specific communication situations.

61


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools tytuł | title_

Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu There is no Place Like Our Szewna Preschool

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka angielskiego; ▸▸ zapewnienie dzieciom dobrego szkolnego startu językowego; ▸▸ nabycie umiejętności pracy w grupie; ▸▸ podniesienie samooceny dzieci, pokonanie bariery strachu i lęku

▸▸ Inspiring and strengthening motivation for learning English; ▸▸ Providing children with a good start in language learning; ▸▸ Acquiring team work skills; ▸▸ Boosting children’s self-esteem, overcoming fear and anxiety in new

▸▸ korygowanie wad postawy ciała, wymowy oraz rozwijanie uzdolnień

▸▸ Correcting the curvature of the spine and speech defects, and de-

W ramach projektu zorganizowane były zajęcia z języka angielskiego w powiązaniu z zajęciami z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, tanecznych, sportowych oraz zajęć na pływalni. Nauka języka angielskiego odbywała się głównie poprzez zabawę, dzięki czemu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach i łatwej zapamiętywali przekazywane treści. Na zajęciach wykorzystywano metodę Total Physical Response (tpr) opartą na założeniu, że w czasie nauki języka obcego jest on przyswajany podczas procesu „łamania systemu/kodu” (ang. codebreaking process) podobnego jak w nauce języka ojczystego. Proces ten pozwala na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się) oraz rozwijania zrozumienia zanim dojdzie do komunikacji. W metodzie tej uczniowie wykonują komendy nauczyciela, które wymagają ruchu; dzieci reagują całym ciałem na polecenia, kojarzą czynności z gestami, zapamiętują wzrokowo. Działanie według zasady „zrobię sam i zapamiętam” przynosi największe rezultaty.

As part of the project implementation, English classes were combined with these in eurhythmics, physiotherapy exercises, speech-therapy, dance, sports and swimming activities. English was taught mainly through play. As a result, pupils were more willing to participate in the classes and better assimilated knowledge. During the classes, Total Physical Response (tpr) method was used, which is based on the assumption that language is internalised as part of a code breaking process, which is similar to the one observed during the acquisition of mother tongue. This process involves an extensive period of being exposed to, listening and developing comprehension prior to starting communication. This method provides for pupils responding to commands given by teacher with physical movement. They associate commands and gestures, and use their sight to remember. Acting in accordance with the rule ‘I do it on my own and retain’ brings the best results.

w nowej sytuacji, umacnianie wiary we własne siły i możliwości; i zainteresowań dzieci uczęszczających do szkoły.

Dzięki projektowi udało się zwiększyć szanse edukacyjne dzieci zdolnych. Na etapie przedszkolnym usuwane są przyczyny niechęci do mówienia. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w grupie rówieśniczej prowadzi do traktowania nauki jako zabawy. Istotnym efektem pracy było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, wzbogacenie ich poczucia tożsamości kulturowej oraz opracowanie przyszłych ścieżek edukacyjnych.

situations, enhancing self-confidence; veloping skills and interests of pupils.

Thanks to the project, educational opportunities of gifted children have been boosted at the preschool level. Children were ensured a sense of security and acceptance on the part of peer group, which led to enjoying learning as much as playing. An important result of project work was developing the imagination and creativity of children, enriching their sense of cultural identity and setting the direction for future educational paths.

62


koordynator_ Beata Majcher instytucja_ Zespół Szkół Publicznych w Szewnie język_ angielski coordinator_ Beata Majcher institution_ Public School Compound in Szewna language_ English

63


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły podstawowe | Primary Schools tytuł | title_

Moje kreatywne wakacje My Creative Holidays pl

en

cele_

objectives_

▸▸ promowanie idei tolerancji i pokoju; ▸▸ nauka języków obcych; ▸▸ aktywizacja działań wolontariuszy; ▸▸ szerzenie idei wolontariatu; ▸▸ poznawanie różnic i podobieństw kulturowych.

▸▸ Promoting tolerance and peace; ▸▸ Language learning; ▸▸ Activating volunteers; ▸▸ Propagating volunteerism; ▸▸ Identifying differences and similarities in cultures.

koordynator_ Agnieszka Grzesiak, Agnieszka Skorniak instytucja_ Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu język_ angielski coordinator_ Agnieszka Grzesiak, Agnieszka Skorniak institution_ No. 7 Erazm z Rotterdamu Primary School in Poznań language_ English

64


pl

W czasie wakacji w placówce szkolnej został zorganizowany międzynarodowy workcamp. W ramach spotkania odbyły się zajęcia artystyczno-sportowe dla dzieci. Były one prowadzone przez międzynarodową grupę wolontariuszy. Uczestnicy projektu pracowali w małych grupach z wolontariuszami, skupiając się na wykonaniu poszczególnych zadań. Były to między innymi zajęcia mające na celu przybliżenie uczniom kraju pochodzenia wolontariuszy. Uczniowie mieli na podstawie rozmów z wolontariuszami oraz przywiezionych przez nich map, broszur czy widokówek przedstawić w formie plastycznej charakterystyczne cechy danego kraju, ciekawostki i informacje praktyczne. Innym zadaniem o podobnym charakterze była praca w grupach podejmująca tematykę praw człowieka. Uczestnicy mieli też za zadanie stworzyć swoją wyspę i ustalić prawa oraz obowiązki dla harmonijnego życia mieszkańców. Dzięki pracy zespołowej dzieci rozwinęły takie umiejętności jak: podejmowanie decyzji w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie własnych opinii, słuchanie innych osób, poszukiwanie kompromisów, dyskutowanie, dokonywanie oceny pracy swojej i innych.

en

During summer holidays, an international work camp was organised at the school, which offered arts and sports activities staged by an international group of volunteers. Project participants worked in small groups on specific tasks set by the volunteers. Many of these tasks aimed at becoming acquainted with volunteers’ countries of origin. As part of project work, pupils, presented with the use of different forms of expression characteristic features of individual countries, practical information and tips concerning them, based on interviews with volunteers, maps, brochures and postcards brought by them. Other tasks performed in groups focused on human rights. Project participants designed an island and set the rules and regulations for it, which provided for harmonious co-existence of its residents. Through teamwork, pupils developed skills of taking decisions as a group, conflict solving, expressing opinions, listening to others, striking compromise, staging discussion, making assessment of one’s own work and this of others.

65


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools tytuł | title_

Korzenie europejskiej tożsamości w twórczości ludowej The Roots of European Identity in Folklore

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ poznanie wartości innych krajów na podstawie baśni i legend oraz

▸▸ Learning the values observed in other countries from their fables

wymiana poglądów z innymi szkołami partnerskimi; ▸▸ doskonalenie umiejętności językowych (język angielski i niemiecki); ▸▸ rozwijanie zdolności opracowywania treści w formie prezentacji multimedialnych; ▸▸ pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; ▸▸ uświadamianie wagi współpracy i umiejętności interpersonalnych w pracy nad danym zadaniem; ▸▸ analiza różnic i podobieństw pomiędzy różnymi kulturami (Wschodu i Zachodu).

and legends and exchanging views with other partner schools;

▸▸ Improving language skills in English and German; ▸▸ Improving the skills of making multimedia presentations; ▸▸ Improving the skills of using various sources of information; ▸▸ Making aware of the importance of cooperation and interpersonal skills in working on a specific task;

▸▸ Analysing differences and similarities in cultures of the east and the west.

66


koordynator_ Bogumiła Puzoń, Wioleta Dandyk instytucja_ Zespół Szkół w Zebrzydowicach język_ angielski

pl

Projekt miał na celu przeanalizowanie czynników decydujących o tożsamości Polaków, Turków, Węgrów, Czechów, Hiszpanów i Niemców. Punktem wyjścia do dyskusji była szczegółowa analiza bajek i legend narodów europejskich. Uczestnicy projektu omawiali wartości mające znaczenie dla poszczególnych narodowości, a następnie porównywali je z rodzimymi legendami. Tezy zostały zaprezentowane w postaci kolaży, plakatów oraz krótkich felietonów. Produktem końcowym projektu było stworzenie Europejskiego kwiatu wartości w formie cyfrowej mapki. Zostały tam zamieszczone bajki, legendy i komentarze do legend. Interaktywna mapka wartości pokazująca podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi narodami była efektem pracy uczniów w grupach międzynarodowych, co stanowiło dla nich wyzwanie także pod względem językowym.

en

coordinator_ Bogumiła Puzoń, Wioleta Dandyk institution_ School Compound in Zebrzydowice language_ English

The project aimed at analysing factors that determine national identity of Poles, Turks, Hungarians, Czechs, Spaniards and Germans. The analysis of fables and legends of individual European nations served as a starting point for the discussion. Project participants discussed the values that are of importance to individual nations and compared them to their native legends. The theses have been presented in the form of collages, posters and short commentaries. The end product of the project was the European Value Flower in the form of a digital map containing fairy tales, legends, and commentaries to them. The interactive map of values showing similarities and differences between individual nations was a result of work of international student groups, which was also a linguistic challenge.

67


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools tytuł | title_

Czartoryska Wieża Babel – teatr językowy Czartoryska Tower of Babel – Language Theatre pl

en

cele_

objectives_

▸▸ zachęcanie uczniów do nauki różnych języków obcych, motywowa-

▸▸ Encouraging students to language learning, motivating and develop-

nie i rozwijanie ich zainteresowań poprzez innowacyjne działania; ▸▸ kształtowanie umiejętności językowych i interkulturowych; ▸▸ przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego; ▸▸ kształtowanie i rozwój umiejętności współpracy w zespole; ▸▸ rozwijanie zainteresowań, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

ing students’ interests with the use of innovative actions;

▸▸ Improving linguistic and intercultural skills; ▸▸ Preparing students for independent language learning; ▸▸ Making students aware of the need to learn foreign languages; ▸▸ Instilling and developing team working skills; ▸▸ Developing interests, openness and tolerance for other cultures.

koordynator_ Agnieszka Tymińska instytucja_ Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie język_ angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski coordinator_ Agnieszka Tymińska institution_ No. 93 Księżna Izabela Czartoryska Lower Secondary School in Warsaw language_ English, French, German, Russian, Italian

68


pl

Projekt to szereg działań mających na celu przygotowanie wielojęzycznych przedstawień teatralnych i promocję nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W tej konwencji przygotowano dwa przedstawienia: Romeo i Julia oraz Opowieść wigilijna. Uczniowie płynnie przechodzili od partii mówionych w różnych językach obcych. Ponadto przedstawieniom towarzyszyły konkursy na plakat teatralny i scenografię. Przygotowywana została także promocja wydarzenia (zdjęcia, prezentacja, film, reportaż) oraz zapewniono obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie, efekty specjalne i dźwiękowe, nagrania muzyki, prezentacje z napisami do scen obcojęzycznych). Uczniowie rozwinęli umiejętność współpracy i przejęli odpowiedzialność za realizację swoich zadań. Dzięki przedsięwzięciu poszerzyli swoje zainteresowania, uświadomili sobie konieczność nauki języków obcych, a przede wszystkim doskonalili umiejętności językowe i interkulturowe.

en

The project involved a number of activities aimed at staging theatre performances in several languages and promotion of learning English, French, German, Russian, and Italian. Romeo and Juliet and A Christmas Carol were rendered for theatre by students who at the stage easily switched from one language to another. The performances were accompanied by a competition for the best poster and stage design. Students worked on the promotion of the shows (photos, presentations, video, documentary) and secured technical services (lighting, sound, special and sound effects, music recordings, subtitles for scenes in foreign languages). Thanks to project implementation, students learnt to cooperate and took responsibility for implemented tasks. In the process, they developed their interests, realised the importance of language learning and, most importantly, improved their linguistic and intercultural skills.

69


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper-Secondary Schools tytuł | title_

Mali paryżanie małym warszawiakom From Little Parisians to Little Varsovians pl

en

cele_

objectives_

▸▸ pogłębienie znajomości języka francuskiego; ▸▸ poznanie strategii komunikacyjnych w języku docelowym; ▸▸ uwrażliwienie uczniów na aspekty kulturowe języka; ▸▸ rozwijanie u uczniów kompetencji interpersonalnych poprzez współ-

▸▸ Improving knowledge of French; ▸▸ Learning communication strategies in the target language; ▸▸ Making students sensitive to cultural aspects of language; ▸▸ Developing in students interpersonal competencies though work

▸▸ rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych młodzieży licealnej.

▸▸ Developing students’ scientific passions and interests.

pracę z małymi dziećmi;

with children;

koordynator_ Radosław Kucharczyk instytucja_ XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie język_ francuski coordinator_ Radosław Kucharczyk institution_ No. XXI H. Kołłątaj Upper Secondary School in Warsaw language_ French

70


pl

W czasie realizacji projektu uczniowie z liceum ogólnokształcącego nawiązali współpracę ze szkołą podstawową w Fontenay-aux-Roses we Francji. Dzieci napisały w języku francuskim opowiadanie Była sobie raz chmurka, które zostało przetłumaczone na język polski przez uczniów liceum. Młodzież przygotowała także rysunki ilustrujące opowiadanie. Całość wydano w dwóch wersjach językowych. Ważną częścią projektu było przygotowanie i przeprowadzenie przez młodych ludzi warsztatów literacko-plastycznych na podstawie książeczki dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 404 w Warszawie. Rezultaty tego projektu zostały upowszechnione wśród nauczycieli warszawskich szkół oraz na stronie internetowej. Zainteresowanie projektem było tak duże w dzielnicy, że dyrektor szkoły podjęła decyzję o utworzeniu w roku szkolnym 2010/2011 klasy językowo-kulturoznawczej z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego.

en

During project implementation, students established cooperation with primary school in Fontenay-aux-Roses in France. French children wrote a story in French entitled Once Upon a Time There Was a Cloud, which was translated into Polish by the upper secondary school students, The young people also made illustrations to the story. The resulting book was published in the two language versions. Literature and Arts Workshop staged by students for preschoolers at no. 404 Integration Preschool in Warsaw based on the book formed an important element of the project. Project results have been disseminated among teachers at schools in Warsaw and on the website. The project has become a huge success in the district and the headmaster has decided to establish a language and culture oriented form in the school year 2010/2011 where intensive French course is offered.

71


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper-Secondary Schools tytuł | title_

część i: Wielokulturowa Łódź – wczoraj i dziś – wiosna języków część ii: Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi obywatelami świata part i: Multicultural Łódź Yesterday and Today part ii: Students of No. xxiii Prof. Józef Tischner Upper Secondary School in Łódź – Citizens of the World

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ poznanie rodzinnego miasta, jego przeszłości i współczesności

▸▸ Learning about the home town, its history and present times in the

w kontekście dialogu międzykulturowego; ▸▸ uczenie tolerancji i zrozumienia dla innych kultur poprzez działanie: poznawanie historii i tradycji krajów pochodzenia, osobiste kontakty z przedstawicielami tych kultur, wymiana doświadczeń, wspólne spędzanie czasu oraz nauka języków ojczystych cudzoziemców; ▸▸ kształtowanie umiejętności prezentowania swoich poglądów na szerszym forum; ▸▸ motywowanie do nauki języków obcych, zarówno uczniów i ich rodziców, jak i społeczności lokalnej.

W projekcie skupiono się na wielokulturowości XIX-wiecznej Łodzi oraz na współczesnym mieście, któremu kolorytu nadają przebywający tam cudzoziemcy ze 144 krajów świata. Uczniowie, poznając historię Łodzi, przyswajali niemieckie słownictwo, by zaprezentować swoje miasto rówieśnikom z niemieckiej szkoły. Opracowane przez młodzież informacje, wzbogacone wykonanym przez uczniów albumem, zostały zaprezentowane Niemcom w Międzynarodowym Domu Spotkań Krzyżowa. Poznawanie przebywających obecnie w Łodzi przedstawicieli innych kultur oraz ich języków ojczystych, np. greckiego czy chińskiego, zainspirowało młodych ludzi do zainteresowania się studiami kulturoznawczymi i lingwistycznymi. W części drugiej podjęto szereg różnorodnych działań o zasięgu regionalnym (udział uczniów w debacie na temat tolerancji; dyskusje prowadzone były w lokalnych mediach z udziałem m.in. rzecznika prasowego Festiwalu Czterech Kultur), europejskim (wizyta i udział w obradach w Parlamencie Europejskim w Strasburgu) i światowym (udział w debacie Polska–Afryka. Szanse i Perspektywy, w której uczestniczyli ambasadorzy Nigerii i Angoli).

context of intercultural dialogue;

▸▸ Teaching tolerance and understanding for other cultures through

action; learning the history and traditions of various countries, making contacts with representatives of various cultures, exchanging experiences, spending time together and learning languages spoken by immigrants; ▸▸ Practicing the skill of presenting opinions in public forum; ▸▸ Motivating students, their parents and people in local community for language learning.

The project focused on both the nineteenth-century multicultural Łódź and the contemporary city, where foreigners representing 144 countries reside. While learning about the history of Łódź, the students absorbed German vocabulary in order to present their city to peers from a German school. Information prepared by the youngsters, complete with an album, was presented to the Germans at the Krzyżowa International Meeting House. Exploring the cultures of the present residents of Łódź and their mother tongues, such as Greek or Chinese, inspired the youth to take interest in culture and language studies. As the second stage of project implementation, several initiatives with regional scope were taken; students participated in a debate on tolerance; discussions were aired by local media and attended by the spokesperson for the Łódź of Four Cultures Festival, on the European level (visit to and observing a session of European Parliament in Strasbourg) and with the global reach (participation in the debate entitled Poland-Africa. Opportunities and Perspectives, in which ambassadors of Nigeria and Angola participated).

72


koordynator_ Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk instytucja_ xxiii Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi język_ niemiecki i języki imigrantów

pl

Projekt był ciekawą formą zintegrowanego nauczania języka niemieckiego i historii, a jednocześnie nauką języka poprzez działanie w kontekście międzykulturowym. Ponadto przedsięwzięcie przygotowało młodych ludzi do wyboru zawodu oraz było przykładem aktywnej współpracy z instytucjami europejskimi.

coordinator_ Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk institution_ No. xxiii Prof. Józef Tischner Upper Secondary School in Łódź language_ German and Languages Spoken by Immigrants

en

The project was an interesting form of integrated learning of German and history through action and in an intercultural context. The project prepared young people for the choice of profession, and served as an example of active cooperation with European institutions.

73


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions tytuł | title_

Once Upon a Time pl

en

cele_

objectives_

▸▸ rozwijanie profesjonalnych umiejętności w zakresie nauczania

▸▸ Developing English teaching skills; ▸▸ Encouraging students to look at the public space as a possible place

języka angielskiego; ▸▸ zachęcanie studentów do postrzegania otaczającej ich przestrzeni publicznej jako ewentualnego miejsca ich rozwoju zawodowego; ▸▸ uwrażliwianie studentów na potrzebę lokalnych działań charytatywnych na rzecz chorych dzieci.

for professional development;

▸▸ Sensitising students to the need for local charitable activity on behalf of hospitalised children.

74


koordynator_ Anna Bąk-Średnicka instytucja_ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu język_ angielski

pl

Inspiracją do opracowania projektu było bardzo bliskie sąsiedztwo uczelni i szpitala. Wstępne rozmowy zarówno z władzami uczelni jak i ordynatorem oddziału dziecięcego o ewentualnej współpracy i jej formie spotkały się z serdecznym odzewem. Pomysł polegał na wykorzystaniu umiejętności i chęci studentów, przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, do opracowania i przeprowadzania zajęć z chorymi dziećmi. Po przygotowaniu terminarza spotkań rozpoczęły się cotygodniowe wizyty u małych pacjentów. Pierwsza edycja projektu trwała od kwietnia do czerwca 2010 roku. Spotkania odbywały się w szpitalnej świetlicy. Każda lekcja traktowała o wybranych postaciach z międzynarodowych bajek, legend czy opowiadań i przeprowadzona była według autorskiego scenariusza. Wszystkie konspekty zajęć zamieszczono na stronie internetowej projektu. Druga edycja projektu, która nosi nazwę Karaoke, rozpoczęła się w marcu 2011 roku. Podczas spotkań studenci wykorzystywali piosenki w autorskim opracowaniu. Projekt przyniósł pozytywne efekty każdej ze stron. Dzięki współpracy uczelni ze szpitalem poszerzyła się oferta praktyki metodycznej o dobrowolne lekcje językowe w szpitalu. Studenci zdobyli doświadczenie w prowadzeniu lekcji poza klasą szkolną oraz z grupą dzieci w różnym wieku i na nierównym poziomie językowym, natomiast mali pacjenci mogli, mimo choroby, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

coordinator_ Anna Bąk-Średnicka institution_ School of Higher Vocational Education in Sandomierz language_ English

en

Immediate proximity of the school and a hospital was an inspiration for this project. School authorities and the head of children’s ward at the local hospital enthusiastically ventured upon cooperation. The idea was to use the skills and willingness of students, future teachers of English and German, to develop and conduct weekly classes for hospitalised children. The first stage of project implementation lasted from April to June 2010. Meetings were staged at a hospital day room. Each original lesson of the first edition was devoted to certain characters of international fairy tales, legends and stories. All lesson scenarios can be found on the project website. The second stage of project implementation, which commenced in March 2011, was entitled Karaoke. During the meetings with hospitalised children students used songs, for which they prepared original exercises. The project has brought positive results for all parties involved. Thanks to cooperation between the school and the hospital, the practical training offer for students has expanded. The students have gained experience in conducting classes outside the classroom and with a group of children of different age and at different language level, while the young patients could participate in educational activities in spite of illness.

75


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools tytuł | title_

life™ Foundation Programme pl

en

cele_

objectives_

▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka angielskiego ogól-

▸▸ Designing and launching general English programme for all proficiency

nego na wszystkich poziomach zaawansowania, w celu podniesienia kompetencji językowych; ▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka angielskiego pod kątem studiów na wyższej uczelni, którego celem jest zdanie egzaminu Academic ielts na poziomie umożliwiającym studia w języku angielskim; ▸▸ opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego do nauki wybranego(-ych) przedmiotu(-ów) studiów w języku angielskim na pierwszym roku, aby umożliwić studentom dobry start na studiach; ▸▸ opracowanie i wdrożenie programu nauki języka polskiego jako obcego, którego celem jest zdobycie podstawowych umiejętności komunikowania się.

levels in order to raise linguistic competencies;

▸▸ Designing and launching English programme preparing for entering

hei studies in English and aimed at taking Academic ielts tests, the passing of which confirms linguistic aptitude for taking up studies in English; ▸▸ Designing and launching a study programme preparing for studying specific courses in English at the first year of hei studies in order to ensure future students a good start in their studies; ▸▸ Designing and launching a study programme in Polish as a foreign language, aimed at teaching basic communication skills.

koordynator_ Jolanta Kulik, Katarzyna Szczepaniak, Urszula Migdał instytucja_ Worldwide School Spółka z o.o. język_ angielski, polski jako obcy coordinator_ Jolanta Kulik, Katarzyna Szczepaniak, Urszula Migdał institution_ Worldwide School Spółka z o.o. language_ English, Polish as a foreign language

76


pl

life™ to międzynarodowy projekt edukacyjny stworzony z myślą o promowaniu edukacji międzykulturowej w Polsce. W projekcie wzięli udział studenci z Polski, Królestwa Arabii Saudyjskiej, Wietnamu, Iranu oraz Jemenu. Od roku 2008 do chwili obecnej miały miejsce trzy edycje projektu. Liczba studentów rosła z roku na rok – w sumie wzięło w nim udział 250 osób. W ramach projektu realizowane są roczne programy przygotowujące studentów zagranicznych do podjęcia studiów w Polsce na wydziałach z wykładowym językiem angielskim. Nauka w nowym kręgu kulturowym to dla wielu ogromne wyzwanie, dlatego program wykracza poza rozwijanie kompetencji językowych studentów. Głównym założeniem jest pomoc w budowaniu efektywnych strategii zarządzania konfliktem na tle kulturowym, religijnym czy etnicznym, ale również promocja Polski jako miejsca, gdzie warto studiować. Nieocenioną rolę w programie pełnią polscy studenci, którzy są autorami wielu imprez integracyjnych, w wyniku których szybko nawiązują się przyjaźnie długo trwające po zakończeniu programu. Studenci biorący udział w projekcie osiągają wyniki umożliwiające im studiowanie nauki na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.

en

life™ is an international educational project designed to promote intercultural education in Poland. Project participants were students from Poland, the Kingdom of Saudi Arabia, Vietnam, Iran and Yemen. Since 2008, three editions of the project have been staged and enjoyed growing popularity. In total, 250 people participated in it. As part of the project, one-year courses preparing students from abroad for taking up studies in Poland at faculties offering courses in English have been staged. Studying in a new country and a different culture is an enormous challenge, therefore the programme concentrates not only on developing linguistic competencies of the students, but also helps them build effective strategies for managing conflicts resulting from cultural, religious, and ethnic differences. It also promotes Poland as an attractive place to study in. Polish students, who organised a lot of integration events leading to making long-lasting friendships, play an invaluable role in the programme implementation. Having completed the course, students participating in the project are capable of taking up studies at prestigious universities in Poland and other European countries.

77


2011

kategoria | category_

Konkurs instytucjonalny | Competition for Institutions ▸ ▸ ▸ Szkoły prywatne | Private Schools tytuł | title_

FunEnglish.pl – Stworzenie i promocja e-kursu angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym Online English Course for Young Children

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ nawiązanie trwałych więzi między przedstawicielami społeczności

▸▸ Tightening ties between representatives of local community and

lokalnych a uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły; ▸▸ podniesienie świadomości społecznej w kontekście edukacyjnego potencjału jaki tkwi w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych; ▸▸ zapewnienie uczestnikom programu dostępu do technologii edukacyjnych.

Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i dotyczy nauki języka angielskiego z wykorzystaniem e-learningu. Autorzy projektu współpracują z edukacyjnymi instytucjami publicznymi i organizacjami non profit. Dzięki kontaktom z powyższymi podmiotami organizowane są warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów z zakresu wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Działania opracowane w projekcie składają się ze zbioru interaktywnych lekcji, z których każda to cztery multimedialne moduły: film, fotolekcja, piosenka oraz gra. W przyjętej metodzie zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Są to: blended learning, czyli łączenie tradycyjnego sposobu nauki z interaktywnym kursem. Kąpiel językowa polegająca na otoczeniu dziecka językiem angielskim oraz komunikatami w języku obcym, natural immersion to uczenie myślenia po angielsku, multireprezentacja, czyli prezentowanie fraz i słówek w różnej formie – za pośrednictwem obrazu, tekstu, dźwięku oraz innych multimedialnych metod przekazu. Każde zagadnienie wykorzystywane jest również w licznych kontekstach i przykładach. W projekcie bierze udział ponad 30 szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Dzięki stworzeniu innowacyjnej platformy e-learningowej zwiększyła się motywacja dzieci do nauki języka angielskiego.

pupils, their parents and school staff;

▸▸ Raising social awareness of the educational potential of using the latest technologies in language teaching;

▸▸ Providing programme participants with access to educational technologies.

The project targeting school pupils focuses on teaching English with the use of e-learning. Project authors cooperate with public educational institutions and non-profit organisations. Thanks to these contacts, workshops and training for teachers, parents and pupils are staged to show them how to use the latest technologies in English teaching and learning. Project results include a set of interactive lessons, each comprising four multimedia modules: video, photo lesson, song and game. The method has applied several innovative solutions, including blended learning, which combines traditional forms of instruction with an interactive e-course. Language immersion stands for exposing the child to English and communication in the language. Natural immersion means teaching the children to think in English, and multirepresentation is used to present words and phrases in various forms, be it image, text, sound and other multimedia. Each topic is presented in various contexts, for which several examples are given. More than 30 schools from the Dolnośląskie, Wielkopolskie, Małopolskie and Mazowieckie Provinces participate in the project. The innovative e-learning platform developed under the project has boosted children’s motivation for learning English.

78


koordynator_ Krzysztof Wojewodzic instytucja_ Szkoła Językowa FunEnglish we Wrocławiu język_ angielski coordinator_ Krzysztof Wojewodzic institution_ FunEnglish English School language_ English

79


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Przedszkola | Preschools

2011

tytuł | title_

Technologie multimedialne w nauczaniu języka angielskiego Multimedia Technologies in English Teaching

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-

▸▸ Use of the latest ict and Internet resources in teaching and learn-

kacyjnych i zasobów internetu w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego; ▸▸ wprowadzenie zagadnień kulturowych i poszerzenie wiadomości o obszarze nauczanego języka; ▸▸ rozwijanie umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych oraz świadomości kultury i umiejętności jej wyrażania.

ing English;

▸▸ Introducing elements of culture and expanding knowledge of English speaking countries;

▸▸ Developing learning skills, it competencies and cultural awareness and expression.

W projekcie komputer i tablica interaktywna są narzędziami wspierającymi ucznia i nauczyciela w procesie uczenia się oraz nauczania języka angielskiego. Dzięki zastosowaniu programów komputerowych do nauki języka, opcji nagrywania wypowiedzi i sprawdzania wykonywanych ćwiczeń uczniowie na bieżąco oceniają swoje postępy, zyskują większą autonomię i są lepiej przygotowani do samodzielnej nauki. Wyszukując informacje w internecie, rozwijają ciekawość świata i poszerzają wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Uczniowie zyskują także dostęp do dokumentów oraz materiałów wizualnych i muzycznych, co zwiększa atrakcyjność lekcji oraz motywację do nauki języka obcego.

In the project, computers and interactive whiteboard are the tools used to support pupils and teachers in the process of English teaching and learning. Thanks to the use of language learning software featuring options for recording oral expression and verifying exercises, pupils on an ongoing basis monitor their progress, are given greater autonomy, and are better prepared for independent learning. By searching for information on the Internet, they develop their curiosity of the world and expand knowledge about the culture of English speaking countries. Pupils also have access to documents, and video and audio recordings, which enhances the attractiveness of individual lessons and motivation for language learning.

Na zajęciach uczniowie uczą się jak korzystać z poczty internetowej, pisać blog, tworzyć prezentacje multimedialne, voki, komiksy, historyjki obrazkowe i proste animacje. Poznają obsługę takich programów jak Photo Story, Monkey Jam oraz Power Point.

During the classes, pupils learn how to use e-mail, write a blog, make multimedia presentations, vokis, comic strips, cartoons and simple animations. They learn to use Photo Story, Monkey Jam and Power Point software.

Autorzy projektu przeprowadzili także szkolenia dla rodziców, ucząc ich w jaki sposób nawet bez znajomości języka obcego mogą wspierać swoje dzieci w podnoszeniu kompetencji językowych.

Project authors have also staged training for parents to show them how to support their children in improving language competencies, even if the parents themselves do not speak a foreign language.

80


Uczniowie rozwijają ciekawość świata i poszerzają wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych koordynator_ Iwona Przemyk instytucja_ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach język_ angielski coordinator_ Iwona Przemyk institution_ School and Preschool Compound in Studzienice language_ English

81


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools

2011

tytuł | title_

Digital Natives uczą się języka obcego i przedmiotów ogólnokształcących na lekcjach informatyki Digital Natives Learn Languages and General Education Subjects as part of IT Classes

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ skorelowanie nauczania języka obcego z przedmiotami ogólno-

▸▸ Combining language learning with general education subjects; ▸▸ Teaching students how to use ict, pc, Internet, and mobile informa-

kształcącymi; ▸▸ wdrożenie uczniów do wykorzystania technologii informatycznych: pc, internet, mobilne nośniki informacji podczas lekcji i pracy domowej; ▸▸ komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych; ▸▸ opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

tion media in the classroom and when doing homework;

▸▸ Communicating with the use of a computer and ict; ▸▸ Preparing digital images, texts, numerical data, motives, animations, and multimedia presentations.

koordynator_ Justyna Nierada instytucja_ Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach język_ niemiecki coordinator_ Justyna Nierada institution_ No. 3 Noblistów Polskich Lower Secondary School in Gliwice language_ German

82


pl

W ramach projektu wprowadzono zintegrowane nauczanie języka niemieckiego i informatyki. Uczniowie na zajęciach z technologii informacyjnej posługiwali się językiem niemieckim zarówno podczas korzystania z narzędzi komunikacyjnych, jak i rozwiązywania zadań z przedmiotów ogólnych. Rezultaty prac dokumentowane były przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów, dyktafonów, laptopów i narzędzi internetowych poznawanych na lekcjach informatyki. W trakcie realizacji projektu nauka języka odbywała się w muzeach, obiektach architektonicznych, zakładach przemysłowych, ogrodach botanicznych i parkach, salach koncertowych i wystawowych oraz podczas wyjazdów edukacyjnych. Zadaniem uczestników projektu było dokumentowanie w dwóch wersjach językowych poznawanego materiału w formie elektronicznej. Istotny punkt przedsięwzięcia stanowiła także wymiana informacji między członkami grupy projektowej za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykształcenie umiejętności korzystania z „lustrzanych materiałów” w języku angielskim oraz niemieckim.

en

As part of the project, integrated teaching of German and it was introduced. Students during it classes used German to complete general subject assignments and operated communications software in the language. The results of their work were documented with the use of mobile phones, cameras, recorders, laptops and Internet tools introduced during IT classes. During project implementation, language classes were staged in museums, buildings featuring interesting architecture, industrial plants, botanic gardens and parks, concert halls and exhibitions sites, as well as during educational trips. Students’ work under the project consisted in recording in digital form and in two language versions the material taught during classes. An important element was exchange of information by project group participants with the use of ict tools and practicing the skill of using ‘mirror’ materials in English and German. Actions taken as part of the project have contributed to developing students’ language and ict skills and motivated them to search for other methods of informal language learning.

Podjęte działania przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności językowych i informatycznych wśród uczniów, a także zachęciły do poszukiwań własnych sposobów nieformalnej nauki języków obcych.

83


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły ponadgimnazjalne | Upper Secondary Schools

2011

tytuł | title_

Jobbörse pl

en

cele_

objectives_

▸▸ zaangażowanie uczniów w świadome poszukiwanie swojej drogi

▸▸ Committing students to deciding on a career after graduation; ▸▸ Developing creativity; ▸▸ Identifying strengths, aptitudes for specific professions and making

zawodowej po ukończeniu szkoły; ▸▸ rozwijanie kreatywności; ▸▸ szukanie mocnych cech, predyspozycji zawodowych oraz badanie rynku; ▸▸ tworzenie stron internetowych na niemieckim serwerze; ▸▸ posługiwanie się w praktyce fachowym językiem niemieckim; ▸▸ stymulacja współpracy i zdrowej rywalizacji.

Jobbörse to projekt stymulujący młodzież do podejmowania samodzielnych decyzji związanych z przyszłością zawodową i uczący posługiwania się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym na rynku pracy. Uczniowie klas drugich zostali podzieleni na dwie grupy: liderów i osoby poszukujące pracy. Pierwszą grupę zaproszono na dwugodzinne warsztaty z pr-u, natomiast „osoby bezrobotne” uczestniczyły w spotkaniu poświęconym rozmowom kwalifikacyjnym i pisaniu listów motywacyjnych. „Liderzy” mieli za zadanie stworzenie własnych firm, nazwanie ich, opracowanie logotypu, wizytówki, reklamy i strony internetowej na serwerze niemieckim, na której umieszczać będą wszystkie informacje o swoim przedsiębiorstwie. „Bezrobotni” przygotowali bazę pytań, które mogą zostać zadane podczas rozmów kwalifikacyjnych, a także pracowali nad własnym wizerunkiem oraz uczyli się pisać cv i listy motywacyjne. Finałem projektu była giełda pracy, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt oraz klasy pierwsze. „Liderzy” przedstawili profile swoich firm. Publiczność poprzez głosowanie wybrała najlepsze przedsiębiorstwa. „Bezrobotni”, którzy zdaniem właścicieli firm napisali najciekawsze listy motywacyjne, mogli ubiegać się o pracę w wytypowanych firmach. Uczniowie nauczyli się odpowiadać za efekty własnych przedsięwzięć. Zdobyli wiedzę dotyczącą zakładania firm, tworzenia biznesplanów, praw rządzących wolnym rynkiem, nauczyli się pisać listy motywacyjne, pokonywać stres w czasie symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej, oceniać i wskazywać swoje mocne strony. Zakładając strony internetowe na serwerze niemieckim, poznali słownictwo jakiego nie znajdą w podręcznym słowniku polsko-niemieckim.

labour market research;

▸▸ Establishing websites on a German server; ▸▸ Using specialist German vocabulary; ▸▸ Making simulations of cooperation and competition. Jobbörse is a project designed to motivate young people to take independent decisions related to the selection of a career and to teach German vocabulary useful in the labour market. Second grade students were divided into two groups: leaders and job seekers. The former group was invited to a two-hour pr workshop, whereas the job seekers attended a meeting devoted to job interviews and writing motivational letters. Next, leaders were asked to set up their own businesses, choose a name for them, design a logo, business cards, advertisements and construct websites on a German server, where they posted information on their companies. The job seekers made a list of questions asked during job interviews, worked on their image and learnt to write cvs and motivational letters. As a project round-up, a work fair was organised, to which students participating in the project and first grade students were invited. During the fair, leaders presented their businesses to the audience who voted for the best company. The job seekers who in the opinion of company owners wrote the most appealing motivational letters could apply for work at selected companies. Thanks to the project implementation, students have learnt to take responsibility for their actions. They have acquired knowledge on how to set up a company and write a business plan. They have discovered the rules that govern the free market, and learnt to write motivational letters and to manage stress during the mock job interview. They have also learnt to identify and emphasise their strengths. When constructing the websites on a German server, they became acquainted with vocabulary that is hard to be found in a pocket Polish-German dictionary.

84


koordynator_ Anna Kizeweter instytucja_ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. K. Wielkiego w Siedlcach język_ niemiecki coordinator_ Anna Kizeweter institution_ No. 4 Kazimierz Wielki School Compound in Siedlce language_ German

Finałem projektu była giełda pracy, na którą zostali zaproszeni wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt. 85


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Szkoły wyższe | Higher Education Institutions

2011

tytuł | title_

Kuźnia kadr 2 Internacjonalizacja biznesu Breeding Ground for Fresh Talent 2 Internationalisation of Business

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ doskonalenie umiejętności językowych, kwalifikacji i kompetencji

▸▸ Improving language skills and professional qualifications and com-

zawodowych w zakresie komunikacji handlowej i negocjacji osób dorosłych; ▸▸ przygotowanie do pracy zawodowej, nawiązywania i realizowania kontaktów z partnerem zagranicznym i wykonywania swoich obowiązków; ▸▸ poznawanie standardów kulturowych oraz przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń; ▸▸ aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; ▸▸ stworzenie pracującym dorosłym z dużym doświadczeniem zawodowym szansy zdobywania i doskonalenia umiejętności językowych z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi metodyki i dydaktyki nauczania osób dorosłych.

Zaproponowane w projekcie szkolenia były wynikiem diagnozy potrzeb i możliwości regionalnego rynku pracy. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Dolnego Śląska, przygotowano szeroką ofertę otwartych szkoleń niemieckojęzycznych oraz uzupełniającą ofertę otwartych szkoleń anglojęzycznych w ramach kształcenia ustawicznego.

petencies of adult learners in the scope of business communication and negotiations; ▸▸ Preparing for work, establishing and furthering business contacts with partners abroad, performing professional duties, becoming acquainted with cultural standards, overcoming barriers, stereotypes and prejudice; ▸▸ Activation and integration of local community; ▸▸ Providing people who are active in the labour market for a long time with an opportunity to acquire and develop language skills with the use of state-of-the-art methodology and tools for teaching adult learners.

The training offered as part of the project resulted from the diagnosis of the needs and opportunities offered by the labour market in the region. Taking into consideration the geographic location of the Lower Silesia Region, a broad offer of open continuous learning German and English courses was prepared.

86


koordynator_ Agnieszka Pietrus-Rajman instytucja_ Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu język_ niemiecki, angielski coordinator_ Agnieszka Pietrus-Rajman institution_ School of Languages, Wrocław University of Economics language_ German, English

pl

Wszystkie zajęcia umożliwiały łączenie umiejętności językowych z doskonaleniem zawodowym. Dzięki uwzględnieniu modułów z zakresu interkulturowości uczestnicy obcojęzycznych szkoleń mieli możliwość poznania innych kultur oraz przełamania barier, stereotypów i uprzedzeń. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane przede wszystkim z myślą o rozwoju zawodowym mieszkańców regionu. Doskonalenie umiejętności językowych w połączeniu z praktyczną wiedzą ułatwiającą wykonywanie zawodu pozwoliły uczestnikom przełamać bariery utrudniające praktyczne wykorzystanie znajomości języka w pracy zawodowej.

en

All the courses offered under the project provided for combining language skills with in-service training. Thanks to including modules devoted to interculturalism, language course participants learnt about other cultures and overcame barriers, stereotypes and prejudice. The training was designed especially for and offered to local residents so that they could improve their professional skills. Improving language skills combined with practical knowledge allowed the participants overcome barriers that hinder practical language use at work.

87


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Ośrodki doskonalenia nauczycieli | In-Service Teacher Training Centres

2011

tytuł | title_

Multimedialne warsztaty języka angielskiego „multilanguage” multilanguage Multimedia English Workshop

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ nabywanie praktycznych umiejętności językowych w zakresie ję-

▸▸ Acquiring practical language skills in English in the scope of four

zyka angielskiego w obszarach czterech umiejętności kluczowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania; ▸▸ kształtowanie prawidłowej wymowy w języku angielskim; ▸▸ rozwijanie umiejętności pracy w grupie rówieśników; ▸▸ poszerzanie zdolności artystycznych przy jednoczesnej nauce języka angielskiego; ▸▸ wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych przy nauce języka angielskiego.

Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli wszystkich przedmiotów pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez interaktywną naukę języka angielskiego. Na zajęcia regularnie uczęszczało około stu osób.

key competencies: listening, reading, speaking, writing;

▸▸ Improving English pronunciation; ▸▸ Developing team working skills; ▸▸ Developing artistic skills while learning English; ▸▸ Using the latest multimedia technology in English learning. The project is addressed to primary school pupils and teachers of all subjects willing to improve their professional qualifications through interactive English learning. The classes offered are attended by one hundred participants.

koordynator_ Magdalena Pabian instytucja_ dodn w Jeleniej Górze język_ angielski coordinator_ Magdalena Pabian institution_ dodn (In-Service Teacher Training Centre) in Jelenia Góra language_ English

88


pl

en

Dzięki warsztatom zaobserwowano wśród uczniów poprawę kluczowych umiejętności językowych, znaczne zwiększenie zasobu słownictwa, poprawę wymowy angielskiej, rozwój społeczny i kulturowy, poszerzenie umiejętności artystyczno-manualnych oraz korzystania z nowoczesnych metod nauki. Warsztaty zmobilizowały także nauczycieli, którzy stworzyli autorskie scenariusze lekcji i na ich podstawie prowadzili zajęcia w ośrodku szkoleniowym.

Thanks to the participation in the workshop all key language skills of the pupils have been improved. Both their English vocabulary and pronunciation have improved, as well as social and cultural skills. They have developed their artistic talents and improved manual dexterity, and learnt to use the latest learning tools. The workshops also motivate teachers to write original lesson scenarios and based on them stage courses at the in-service training centre.

W ramach zajęć i warsztatów językowych wykorzystywane były różnorodne narzędzia technologicznie. Wprowadzano interaktywne programy edukacyjne MultiKid oraz Quartet, zaprezentowane zostały ćwiczenia na tablicy interaktywnej oraz klocki K’nex, za pomocą których młodsi uczniowie poprzez zabawę tworzyli własne figury, rozwijając wyobraźnię przestrzenną i umiejętność pracy w grupie.

Various technologies and tools are used during language classes and workshops. Exercises are displayed on interactive whiteboard, multikid and quartet interactive learning software is used, along with K’nex digital building blocks, with the use of which younger students create figures, develop spatial imagination and team work skills, all through play.

Dzięki warsztatom zaobserwowano wśród uczniów poprawę kluczowych umiejętności językowych 89


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Stowarzyszenia i instytucje kulturalne | Associations and Institutes of Culture

2011

tytuł | title_

Wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka francuskiego Teaching French by Theatre

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ zachęcanie młodzieży do nauki języka francuskiego przy zastoso-

▸▸ Motivating young people to learn French with the use of activation

waniu metod aktywizujących; ▸▸ zindywidualizowanie procesu nauczania języka; ▸▸ poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów krajów frankofońskich oraz na temat literatury frankofońskiej; ▸▸ propagowanie teatru i podstawowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania na scenie; ▸▸ przełamywanie bariery językowej na scenie; ▸▸ wdrażanie umiejętności współpracy w grupie – rozwój społeczny uczniów.

methods;

▸▸ Individualisation of language teaching process; ▸▸ Expanding students’ knowledge on the literature, culture, traditions and customs of the French speaking countries;

▸▸ Promoting theatre and teaching basic knowledge of stage acting; ▸▸ Overcoming language barrier on stage; ▸▸ Introducing team working skills and promoting social development of students.

koordynator_ Janina Serdakowska-Słowik instytucja_ Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim język_ francuski coordinator_ Janina Serdakowska-Słowik institution_ Młodzieżowy Dom Kultury (Youth Culture Centre) in Aleksandrów Łódzki language_ French

90


pl

en

Dynamika, ruch, działanie, kreowanie postaci i sytuacji uruchamiało wyobraźnię uczniów i inspirowało ich do nauki języka. W projekcie realizowane były spektakle na podstawie tekstów pisanych przez koordynatora projektu oraz przez młodzież. Integralną częścią były recytacje poezji i prozy francuskiej oraz krótkie formy inscenizacji tematycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej. Projekt obejmował różne działania artystyczne w języku francuskim: koncert kolęd francuskich, inscenizacje tematyczne na Dzień Kobiet czy Dzień Nauczyciela, humorystyczne prezentacje mody francuskiej, śpiewanie piosenek Edith Piaf czy Celine Dion, inscenizacje dla dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli.

Dynamism, motion, action, and creation of characters and situations fire students’ imagination and inspire them to learn the language. As part of the project, performances based on texts written by the project coordinator and the young people are staged. An integral part of the project are recitations of poetry and prose in French, as well as short drama exercises for primary school pupils. The project involves various forms of artistic activity in French; a concert of French carols, stage productions on the occasion of Women’s or Teachers’ Day, French fashion parody shows, singing songs by Edith Piaf and Celine Dion, and performances for children at local schools and preschools.

Projekt edukacyjny adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów, którzy w w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w warsztatach teatralnych.

Uczestniczący w projekcie uczniowie nabrali odwagi w używaniu języka obcego oraz śmiałości w różnych sytuacjach życiowych. Młodzi ludzie uświadomili sobie znaczenie znajomości języków i wielu z nich będzie kontynuowało naukę języka francuskiego na kolejnych etapach edukacji.

The educational project is addressed to primary school pupils, as well as lower and upper secondary school, and HEI students who attend theatre classes as part of after-school activities.

Students participating in the project have gained confidence in using the foreign language and developed self-confidence in various every day life situations. The young people have become aware of the importance of speaking languages and many of them intend to continue learning French at further stages of their education.

91


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla nauczycieli | Competition for Individual Teachers ▸ ▸ ▸ Stowarzyszenia i instytucje kulturalne | Associations and Institutes of Culture

2011

tytuł | title_

The Blue Angel – projekt edukacyjno-artystyczny z piosenkami Marleny Dietrich The Blue Angel – Education and Arts Project with Songs by Marlena Dietrich

pl

en

cele_

objectives_

▸▸ popularyzacja języka niemieckiego; ▸▸ poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów

▸▸ Promoting the German language; ▸▸ Expanding students’ knowledge on the culture, traditions and cus-

Projekt jest przedstawieniem edukacyjno-artystycznym z piosenkami Marleny Dietrich. Spektakl prezentuje historię życia słynnej niemieckiej aktorki w kontekście wydarzeń historycznych i ma na celu popularyzację języka niemieckiego i kultury Niemiec.

The project consists in staging an educational and artistic performance featuring the songs by Marlena Dietrich. The show presents the life of the famous German actress and the times she lived in and aims at propagating the German language and culture.

Nauka języka niemieckiego odbywała się w sposób wykraczający poza ramy tradycyjnych form kształcenia językowego. W przedstawieniach teatralnych materiał dydaktyczny w formie piosenek i narracji prezentowany był w języku niemieckim i polskim. Na ekranie znajdującym się scenie wyświetlane były teksty utworów w języku oryginalnym, a po spektaklu widzowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących życia sławnej śpiewaczki.

Learning German takes form different than these offered by traditional language education. The show encompasses teaching material in the forms of songs and narration presented in German and Polish. On the screen, which forms a part of stage decoration, lyrics of the songs are displayed in German and after the show the audience can ask questions about the life of the famous actress singer.

krajów niemieckojęzycznych.

W przyszłości planowane jest rozbudowanie materiału dydaktycznego o zaproszenia zawierające teksty utworów w oryginalnej wersji językowej wraz z polskim tłumaczeniem. Planowane jest także zaangażowanie uczniów, którzy będą mogli zaśpiewać piosenki na scenie wraz z artystami.

toms of German speaking countries.

There are plans to expand the teaching material by invitations including original song lyrics and their translations into Polish. Future plans also include inviting students to sing the songs on stage together with the artists. The project has contributed to greater interest in German in local community and enhanced young people’s motivation to learn the language.

Projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania językiem niemieckim społeczności lokalnej, a także zmotywował młodzież do nauki tego języka.

92


koordynator_ Marlena Uziębło instytucja_ Stowarzyszenie ProDeutsch w Siedlcach język_ niemiecki coordinator_ Marlena Uziębło institution_ ProDeutsch Association in Siedlce language_ German

93


kategoria | category_

Konkurs indywidualny dla osób uczących się języków obcych | Competition for Individual Language Learners

▸ ▸ ▸ Gimnazja | Lower Secondary Schools

2011

tytuł | title_

Health and Body e-learning pl

en

cele_

objectives_

▸▸ nauka i doskonalenie znajomości języka angielskiego; ▸▸ przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego; ▸▸ poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, która stanowi

▸▸ Learning and improving the knowledge of English; ▸▸ Preparing for final Lower Secondary School examination in English; ▸▸ Enhancing knowledge on healthy lifestyle, which is one of the topics

jeden z tematów katalogowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Autorka, wykorzystując bezpłatne narzędzia dostępne w sieci, stworzyła stronę internetową w języku angielskim poświeconą zdrowiu, budowie ciała ludzkiego oraz zdrowemu stylowi życia. Health and Body e-learning poprzez zabawę motywuje do nauki specjalistycznego języka angielskiego. Materiały zamieszczone w witrynie pomagają ćwiczyć umiejętności czytania, pisania i słuchania w języku angielskim na poziomie A2–B1. Wśród zadań znajdziemy: krzyżówki, domino, dyktanda, anagramy, fiszki oraz ankiety. Warto podkreślić, że żadne z narzędzi internetowych wykorzystanych w projekcie nie jest objęte programem nauczania informatyki w gimnazjum. Instrukcje obsługi tych narzędzi są dostępne tylko w języku angielskim. Uczennica opanowała umiejętność posługiwania się nimi samodzielnie, jednocześnie w sposób praktyczny ucząc się języka angielskiego. Koledzy ze szkoły korzystają z materiałów opracowanych przez autorkę projektu. Dzięki tym działaniom zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem narzędzi internetowych do tworzenia własnego środowiska nauczania i wzbogacania zajęć materiałami multimedialnymi.

included in the examination questions catalogue.

The author used free tools available online to construct a website in English devoted to health, parts of human body and healthy lifestyle. Health and Body e-learning motivates to learn specialist English vocabulary through play. The materials posted on the website help to practice reading, writing and listening skills in English at the A2–B1 proficiency level. The tasks to be completed include crosswords, domino, dictation exercises, anagrams, information cards and surveys. It should be emphasised that none of the Internet tools used in the project are covered by Lower Secondary School IT curriculum. Instructions for use of these tools are available only in English. The student has learnt to use the tools on her own and at the same time used her English in practice. Dorota’s peers use the materials developed by the author. Thanks to her project, both students and teachers have been motivated to use Internet tools to build individual learning environment and create attractive multimedia materials for the classes.

94


koordynator_ Dorota Kowalik instytucja_ Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach język_ angielski coordinator_ Dorota Kowalik institution_ No. 14 Lower Secondary School with Bilingual Sections in Gliwice language_ English

95


nagroda honorowa ell | ell certificate of merit

Izabela Jaros

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Jan Kochanowski University in Kielce

pl

W 2011 roku przyznany został pierwszy w historii konkursu honorowy certyfikat European Language Label za całokształt działań w dziedzinie kształcenia językowego. Laureatka wyróżnienia, Izabela Jaros z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zrealizowała wiele projektów, które były nagrodzone w latach poprzednich znakiem ell. Poniżej krótki opis tych przedsięwzięć.

▸▸ W 2005 roku nagrodzony został projekt Język angielski z klockami

Cuisenaire’a, który powstał w celu testowania przydatności matematycznych pomocy dydaktycznych w nauce języka angielskiego oraz popularyzacji idei wykorzystania liczb w procesie uczenia się języka. ▸▸ Portfolio kreatywnego nauczyciela języków obcych w kształceniu zintegrowanym to projekt nagrodzony w 2007 roku. Miał on na celu opracowanie zbioru pomocy dydaktycznych dla nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi w wieku 6–9 lat. ▸▸ Kolejny projekt T-shirt edukacyjny nagrodzony w 2008 roku za opracowanie pomocy dydaktycznej w postaci koszulki zawierającej ilustracje do wprowadzanego słownictwa w języku obcym. Projekt był wdrażany przez studentów pedagogiki w przedszkolu samorządowym w Kielcach. ▸▸ Główną ideą projektu (Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem, fotoksiążkami, nowoczesnymi technologiami oraz rodzicami z 2010 roku jest popularyzowanie nauki języków obcych od trzeciego roku życia z wykorzystaniem innowacyjnego środka dydaktycznego – książeczek fotograficznych wykonywanych przez rodziców wspólnie z dziećmi. ▸▸ Projekt „Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym (clil)” z 2011 roku realizowany był we współpracy ze szkołą podstawową. W ramach projektu zostały opracowane materiały służące do nauki języków obcych podczas zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

en

In 2011, for the first time in the history of the competition, European Language Label Certificate of Merit for the Special Achievements in the Scope of Language Teaching was awarded to Izabela Jaros of Jan Kochanowski University in Kielce who had implemented five ell certificate winning projects. Here is the list of the ell certificate winning projects implemented by Izabela Jaros.

▸▸ In 2005, English with Cuisenaire Rods project was awarded with

the Label. The project was designed to test mathematical teaching aids in English language learning and to promote the idea of ​​using numbers in the process of language learning. ▸▸ The next project entitled Portfolio of a Creative Language Teacher for Integrated Teaching was awarded the label in 2007. The project aimed to develop teaching aids for language teachers working with children aged 6–9. ▸▸ Educational T-shirt was the project awarded with ell in 2008. It consisted in the development of a teaching aid taking form of T-shirts presenting illustrations to vocabulary taught in English. The project was implemented by students of pedagogy at a preschool in Kielce. ▸▸ The main idea behind the project entitled (Very) Early Childhood Language Learning Project Aided by a Teddy Bear, Photo Books, Latest Technologies and Parents, which won the certificate for 2010 is promoting language learning by children aged 3 and more with the use of an innovative teaching aid: photo books made by parents and the children. ▸▸ The project entitled Creative Use of Interactive Whiteboard in Content and Language Integrated Learning (clil), which was awarded the certificate in 2011 is implemented in cooperation with a primary school. As part of the project, educational contents have been developed for teaching foreign languages during classes in other subjects. 96


Tytuł | Title European Language Label 2010–2011 10 lat w Polsce | 10 Years in Poland Koncepcja i redakcja | Concept and editing Anna Grabowska , Małgorzata Janaszek Współpraca wydawnicza | Editing cooperation Jan Andrzej Nicał Tłumaczenie | Translation Anna Podoracka , Poliglota Biuro Tłumaczeń Opracowanie graficzne, skład i łamanie | Graphic design, typesetting and formating Anita Wasik Druk | Printing Drukarnia Top Druk Ryszarda Zelkowskiego Wydawca | Publisher Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. 48 22 46 31 263, fax. 48 22 46 31 105 e-mail: label@frse.org.pl www.ell.org.pl www.frse.org.pl ISBN 978-83-62634-52-1 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. | The publication is financed by the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained in the publication. Zdjęcia zamieszczone na stronach 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74, 95 pochodzą z archiwum Europejskiego Dnia Języków. | All the pictures contained on pages 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74, 95 come from the European Day of Languages archives. Publikacja nie powstałaby bez pomocy stażystek programu ell w składzie: | We would like to thank the ell trainees for their cooperation: Weronika Skaczkowska, Maja Witkowska, Agnieszka Ziółkowska Publikacja bezpłatna | Free copy Warszawa 2011


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa Tel. +48 22 463 12 63; mail: label@frse.org.pl isbn 978-83-62634-52-1

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

Profile for frse