FCAAB Årsskrift 2021

Page 1

ÅRSSKRIFT 2021 FRIVILLIGCENTER AABENRAA


Frivilligcenter Aabenraa Nørreport 30 st. 6200 Aabenraa CVR. nr.. 37854638 Tlf. 53700835 mail@frivilligcenteraabenraa.dk www.frivilligcenteraabenraa.dk Bestyrelsesformand: Ulrick Steffensen Centerleder: Gry Mortensen

Årsrapport 2021 Tekst og layout: Gry Mortensen (medmindre andet nævnt) Fotos: Canva og Pixabay (medmindre andet nævnt)


INDHOLD TAL FOR FRIVILLIGCENTER AABENRAA 2021

2

LEDER: GENÅBNING OG FRIVILLIGCENTRETS IDENTITET

3

GENERALFORSAMLING 2021

4

FRIVILLIGCENTRETS FORMÅL OG KERNEYDELSER

6

KERNEOPGAVE: VI STØTTER

7

KERNEOPGAVE: VI UDVIKLER

9

KERNEOPGAVE: VI FORMIDLER

10

KERNEOGAVE: VI GØR DET LET

11

FRIVILLIG FREDAG: ÅBENT HUS OG FRIVILLIGFEST

14

NYE ANSIGTER: GITTE OG METTE

18

PROJEKT UNG I FÆLLESSKAB

22

UNG I FÆLLESSKAB: SAMARBEJDE MED CSR

24

MÅNEDENS FORENING

26

PRAKTIKANTERNE FORTÆLLER

28

REISE | PAGE 2


Tal for Frivilligcenter Aabenraa 2021 Tilslutning og søgning Medlemstilgang: 5 nye medlemmer (efter genåbningen 21. maj) Følgere på Facebook: 1.200 Besøgende på hjemmesiden: 27.828 (opgjort 28.12.) Tilbud om kurser, møder el. andre arrangementer: 9 Formidling af frivilligt arbejde i Aabenraa Kommune Hjælp via fremmøde i åbningstiden: 67 personlige henvendelser fra 21. maj til 31.12. mod 34 personer i hele 2021. Hjælp via www.frivilligjob.dk, mail eller telefon: 211 personer (mod 81 i 2020) Samarbejder 9 foreninger/frivilliggrupper har modtaget rådgivning om opstart af, og er blevet hjulpet i gang med, lokalarbejde i Aabenraa Kommune 13 gange har Frivilligcenter Aabenraa bidraget til tværsektoriel brobygning, herunder inviteret til dialogmøder, formidlet kontakter mm. 22 gange har vi modtaget opkald eller henvendelser fra mennesker med ondt i livet, hvor vi har henvist til Aabenraa selvhjælp 13 gange har vi henvist seniorer til Kirsebærhavens aktivitetscenter

2


Leder: Genåbning og frivilligcentrets identitet 2021 startede med en nedlukning, der skulle vare til 21. maj, som naturligvis fik betydning for, hvor mange aktiviteter, vi alle kunne gennemføre. Alligevel blev det året, hvor der kom mere liv i centret med flere medarbejdere, praktikanter og husfrivillige samt ikke mindst nye medlemsforeninger. Mød flere af ansigterne her i årsskriftet. Genåbning 2021 vil sikkert af mange blive husket som ”genåbningsåret”. Da vi endelig kunne slå dørene op igen i maj, væltede det dog ikke ind med foreninger lige med det samme. Mange holdt stadig fast i online-møder, og udsigten til en sommer i tiltrængt (corona-)frihed var allerede begyndt at trække i alle. Men da vi kom på den anden side af ferieperioden, tog aktiviteterne for alvor fart, og vi fik mulighed for at gennemføre en masse dejlige arrangementer for alle jer fantastiske frivillige. Det blev bl.a. til fejring af Frivillig Fredag med åbent hus og foreningsstande, en plakatkonkurrence samt en stor fest på Folkehjem. Og takket være en flot donation fra Slots- og Kulturstyrelsen kunne vi give særligt isolerede under pandemien mulighed for forskellige kulturoplevelser. Læs om det spændende efterår på senere sider. Det naturlige samlingssted Inden udgangen af året nåede vi at lancere vores nye hjemmeside. Udover en smart kalenderfunktion, hvor man kan orientere sig om husets aktiviteter og selv booke lokale direkte, har den en integreret foreningsvejviser, hvor foreninger kan søges via kategorier, og hvor hvér forening kan opbygge deres egen flotte side. Det er vores forhåbning, at foreningsvejviseren hurtigt vokser sig stor og bliver brugt flittigt af alle. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan oprettes i vejviseren, da frivilligcenter Aabenraa ønsker at være det naturlige

samlingssted for den lokale frivillighed. Derfor glæder det os også meget, at der i 2021 var en øget tilslutning og ditto søgning fra en bredere vifte af foreningstyper end tidligere. Qua støtten fra Socialstyrelsen og det særlige samarbejde med det kommunale social- og sundhedsmæssige felt, vil vi dog naturligvis altid have særlige forpligtelser i forhold til at understøtte foreningerne, der arbejder indenfor disse områder. Fokus i 2021 Når jeg kigger tilbage på 2021 og på, hvad der særligt har rørt sig i frivilligcentret og i mit daglige arbejde, har det især handlet om at blive skarp på vores kerneydelser og ikke mindst sørge for, at det blev tydeligt, hvad Frivilligcenter Aabenraa kan, skal og vil. Efter et år i 2020 med pandemi, flytning og organisatorisk løft af centret, blev 2021 med andre ord året, hvor vi arbejdede på at markere vores identitet som et frivilligcenter, der holder sig orienteret om de vinde, der blæser i frivilligsektoren, og som samtidig lever op til egne vedtægter samt frivilligcentrenes generelle formål. I dette årsskrift er der derfor fokus på, hvordan vi i 2021 har løftet vores kerneopgaver i dagligdagen. I ønskes god læselyst samtidig med, at jeg gerne vil opfordre til, at man tager direkte kontakt til os, hvis man har spørgsmål til vores arbejde, eller er i tvivl om, hvad vi kan, skal og gerne vil. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive klogere på hinanden. Centerleder Gry Mortensen

3


Generalforsamling 2021 Da frivilligcentret pga. pandemien var omfattet af endnu en periode med nedlukning frem til 21. maj, blev det også nødvendigt i 2021 at afvikle årets generalforsamling digitalt 28. april. Men dette år havde frivilligcentret erfaringerne fra 2020 at trække på. Og trods lidt tekniske udfordringer mv. i Nørreport, hvor formanden og centerlederen befandt sig - herunder baggrundsstøj fra nedbrydningsarbejdet på den anden side af gaden blev det et rigtigt fint arrangement. Kyndigt dirigeret af Ingerfairs konsulent Lasse F. Petersen og med centerlederen og to bestyrelsesmedlemmer som teknisk supportere. Nyt bestyrelsesmedlem Kim Callesen: Jeg hedder Kim Callesen, er 47 år og bor på Løjt land, med min kone og vores to børn. Jeg stiller op til bestyrelsen i frivilligcenter Aabenraa fordi jeg har lyst til at være med til at bidrage til et stærkt og aktivt civilsamfund i vores kommune og mener at frivillige skal have de bedst mulige rammer for at arbejde med og udføre det de brænder for. Jeg har arbejdet med frivillighed i det meste af mit arbejdsliv. Jeg har været ansat som leder i et frivilligcenter, arbejdet med frivillighed i kommunalt regi og arbejder nu som centerchef i headspace Aabenraa og Haderslev, hvor vi i tæt samarbejde med vores frivillige tilbyder børn og unge samtaler om det der fylder hos dem. I min fritid er jeg engageret i mit lokalområde og er medlem af skolebestyrelsen og sidder i Region Syddanmarks udsatteråd.

4

Privatfotos på næste side

Vedtægtsændringer og udskiftning Et væsentligt punkt på dagsorden dette år var vedtægtsændringer. Det var bl.a. nødvendigt for at sikre bestyrelsen bredde at præcisere §6, således at en enkelt organisation ikke kunne være repræsenteret ved mere end ét bestyrelsesmedlem. Derudover blev det også vedtaget at ændre vedtægten for varsling af ekstraordinær generalforsamling. Ved bestyrelsesvalget blev Kirsten Juul Jensen genvalgt og Kim Callesen blev valgt ind som nyt medlem. Det betød et tak for denne gang til Torben Johnsen, som heldigvis gerne ville stå til rådighed som suppleant . Foredrag Efter generalforsamlingen kunne deltagerne høre Lasse F. Petersens spændende oplæg "De seks frivillige arketyper" og samtidig nyde et glas vin og andet godt til ganen fra gaveposerne, som bestyrelsen havde leveret på medlemmernes hjemmeadresser dagen forinden.


Ny bestyrelse Formand Ulrick Steffensen, Funktionsleder Blå Kors Næstformand Kim Callesen, Centerchef Headspace Aabenraa

Valgt 28. april 2021

Gert Vonsild, Næstformand for Ældre Sagen Aabenraa Hans Kristian Wollesen, Ældre Sagen Rødekro Kirsten Juul Jensen, Kredsformand Høreforeningen 1. suppl. Helle Bruhn, Områdeleder for Børns Voksenvenner 2. suppleant Torben Johnsen, "Fri liste"

5


Frivilligcentrets formål og kerneydelser Samarbejdet med Aabenraa Kommune Foreningen Frivilligcenter Aabenraa blev stiftet i 2016 takket være initiativ fra Aabenraa Kommune. Frivilligcentret er dog en selvejende organisation med bestyrelsen som øverste ledelse og er derfor ikke en del af kommunens organisation. Dvs. at frivilligcentret selv ansætter og afskediger, selv definerer sin retning og hvordan driften skal fungere i dagligdagen, selv afholder regnskab og disponerer fuldt over egne midler. Væsentligt er det også at nævne, at selvom frivilligcentret modtager offentlige midler, er centret stadig en civilsamfundsaktør, der frit kan understøtte og igangsætte frivilligdrevne initiativer, herunder sociale indsatser. Denne frihed er fundamental for frivilligcentrets identitet og virke. Kommunens oprindelige fine visioner (med afsæt bl.a. i ønsker fremkommet på et borgermøde) ses i projektbeskrivelsen "Udvikling og etablering af frivillighedscenter i Aabenraa", hvor der bl.a. står: "Frivillighedscentret skal understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde og udvikle fremtidens frivillighed". Vi tager disse ord meget alvorligt, ligesom vi altid står klar i kulissen, hvis kommunen eller andre samarbejdspartnere ønsker sparring til, hvordan vi i fællesskab kan udvikle og løfte frivilligheden endnu bedre. Målsætninger for at understøtte udvikling af fremtidens frivillighed er at: Opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt samvær og trivsel Udvikle udbuddet af aktivitets- og samværstilbud til borgerne så det er varieret og mangfoldigt, så alle kan finde anledning til at være aktive sammen med andre Udfordre den måde vi gør det på i dag og bane vejen for en ny frivillighed, som bygger på samskabelse og det aktive medborgerskab med fokus på at mobilisere flere frivillige ressourcer og opdyrke nye arenaer for frivillighed (Kilde: "Udvikling og etablering af frivillighedscenter i Aabenraa")

6

Kerneydelserne Hvad er det så, vi skal, kan og vil? I vedtægterne for Frivilligcenter Aabenraa står der følgende under §2: Frivilligcenter Aabenraa støtter, udvikler og formidler frivilligt socialt arbejde, arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats, samt gør det det let at blive frivillig og yde en frivillig indsats. Det vil sige, at vi både skal støtte den etablerede frivillighed, herunder også hjælpe nye frivillige og foreninger med at finde hinanden, samtidig med at vi skal bidrage til, at den lokale frivillighed udvikler sig. Krav til frivilligcentre Landets i alt 67 frivilligcentre, hvoraf 37 tilbyder selvhjælpsgrupper, er meget forskellige, ligesom frivilligkulturen i de forskellige geografiske områder og enkelte kommuner varierer. Alligevel arbejder vi alle under samme ramme fra Socialstyrelsen, som vi hvert år ansøger om midler hos og afrapporterer til efter årets udgang. Det er et omfattende arbejde, hvor vi bl.a. dokumenterer, hvordan vi arbejder med kerneopgaverne, redegør for vores målgrupper, centrets organisering, bestyrelsens sammensætning mm. og ikke mindst, hvor meget og hvordan vi løfter socialt. Vi arbejder hver dag på at leve op til både disse generelle krav fra Socialstyrelsen, Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks formålsramme, vores egne vedtægter og de lokaler interesser og medlemsbehov mv. Med andre ord bliver der stillet krav til os fra mange kanter. Og det skal der også. På de næste sider kan man læse konkrete eksempler på, hvordan vi hver dag: støtter frivilligheden og de enkelte foreninger udvikler frivilligheden formidler frivilligt arbejde gør det let at blive frivillig og yde en frivillig indsats


Kerneopgave: Vi støtter Én af de vigtigste opgaver i frivilligcentrets dagligdag er understøttelse af foreningernes arbejde. Igen i 2021 rådgav frivilligcentret om alt lige fra udformning af vedtægter, opstart af nye medlemstilbud, brobygning foreninger imellem og tværsektorielt, fundraising, planlægning af arrangementer, afholdelse af digitale møder, konflikthåndtering, frivilligrekruttering og meget andet. Medlemmer såvel ikke-medlemsforeninger er velkomne til at søge konsulentbistand hos Frivilligcenter Aabenraa. Men er der travlt, prioriteres medlemmerne naturligvis. Læs her eksempler* på, hvordan frivilligcentret støtter. Case: Corona-regler og GDPR Generelt søgte mange foreninger i 2021 rådgivning om, hvordan coronaretningslinjerne skulle praktiseres ved møder eller andre sammenkomster. En nystartet social klub havde vanskeligt ved at finde hoved og hale i coronaretningslinjerne for socialt samvær. Særligt reglerne for, hvornår der skulle vises coronapas. Klubben havde udarbejdet en liste med det fulde navn på alle deltagerne, hvor de var begyndt at afkrydse, hvem der var vaccineret. De ville gerne, at frivilligcentrets leder opbevarede listen, men i stedet rådgav Gry om, at opbevaring af helbredsoplysninger betragtes som håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til personforordningen (GDPR).

Case: Hjælp til opstart af ny forening Centerlederen blev kaldt ud på en opgave hos en interessegruppe i én af kommunens lokalområder. Gruppen ville gerne starte en ny forening og søgte rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige typer foreninger. Efter en mailkorrespondance med Gry besluttede gruppen, at en støtteforening måtte være det rigtige. Så næste skridt var et fysisk møde om vedtægterne, som gruppen forinden havde mailet et udkast til. På mødet rådgav Gry om, at en enkelt paragraf, der søgte at fritage foreningen såvel som enkeltpersoner for eventuel hæftelse, kunne blive problematisk. At man ikke kan skrive sig ud af en forenings økonomiske forpligtelser, og at jura kan trumfe en forenings vedtægter. Case: Hjælp til frivilligrekruttering 2021 stod på en del rådgivning om frivilligrekruttering. En forening kontaktede bl.a. frivilligcentret med henblik på at få hjælp til at rekruttere flere unge frivillige. Fordi frivilligcentret, via midler fra TrygFonden, fik mulighed for i 2021 at arbejde indgående med at bygge bro mellem unge og frivilligdrevne fællesskaber, kunne centerlederen henvise foreningen til centrets egen ungebrobygger, der gav nye perspektiver og idéer til, hvordan man kunne nå ud til unge potentielle frivillige. *Ovenstående cases er anonymiseret af hensyn til de pågældende foreninger/frivilliggrupper.

7


Kerneopgave: Vi støtter Af: Lena Kjærgaard, Formand Colitis-Crohn foreningen Sønderjylland. Privatfoto til højre

Colitis- Crohn foreningen Sønderjylland er en rimelig ny forening i Sønderjylland. Da vi så, at vi kunne få rådgivning til at søge § 18 midler på frivillig center Aabenraa, tænkte vi i bestyrelsen at det var en god måde at lære hvordan vi kan sende en god ansøgning til kommunen om §18 midler. Jeg kontaktede derfor frivillighed centeret, hvor jeg lavede en aftale med Gry om et møde hvor hun kunne rådgive os. Mødet med Gry var en meget positiv oplevelse, hvor vi startede med at snakke lidt om Colitis-Crohn foreningen og hvad det er for nogle arrangementer mm vi laver for vore medlemmer. Da vi gik i gang med at kigge på hvad der kunne søges til var Gry så sød at hjælpe med at udforme nogle ansøgninger, og inden der var gået ret lang tid havde vi fået sendt 3 ansøgninger afsted. Vi søgte bl.a. til vores arrangementer, men også til tryk af plakater, en projektor og en computer, så vi i bestyrelsen ikke skulle bruge vores private til foreningsarbejde. Jeg synes det var en meget givtig rådgivning, hvor jeg gik derfra med et rigtig godt overblik over hvad man alt kan søge §18 midler til. Jeg ved at med den her hjælp, har vi i bestyrelsen rigtig god mulighed for at lave nogle gode arrangementer for vores medlemmer, og jeg ved hvor jeg kan henvende mig hvis der er noget andet jeg er i tvivl om når det gælder foreningsarbejde.

8

Mit møde med Gry endte også med en god snak om hvor vi lavede lidt brainstorm om hvad vi som forening vil kunne bruge frivillighed center Aabenraa til, f.eks. til at få lidt samarbejde med andre foreninger mm. Så min anbefaling er, hvis i som forening har rug for hjælp til at søge § 18 midler, så skynd jer at kontakte frivillighed centeret. Med venlig hilsen Lena Kjærgaard Formand Colitis-Crohn foreningen Sønderjylland


Kerneopgave: Vi udvikler Af: Gry Mortensen, centerleder

I 2021 bidrog Frivilligcenter Aabenraa til udvikling af den lokale frivillighed direkte og indirekte på flere områder. Det være sig: hjælp til opstart af nye foreninger, udvikling af foreningernes og egne indsatser og frivilligfunktioner samt løsningsforslag til kommunale fokusområder. Læs eksempler her. Forslag til integrationsindsats I det tidlige forår udsendte Social- og Sundhedsudvalget en opfordring, der lød: ”Gode ideer søges til integration af flygtninge og nydanskere”. Frivilligcentret udformede og indsendte et forslag til, hvordan frivillige peers og frivillige tovholdere kan facilitere et gruppebaseret udviklingsforløb for kvinder med anden etnisk baggrund. Udvikling af ny frivilligdrevet indsats i centret Som barslende - især fra oplandet - kan det blive lidt af en dagsrejse at skulle på tur i Aabenraa by og pakke barnevogn, baby og udstyr og samtidig koordinere spisning og sovetider. Og kaffen på caféerne kan hurtigt blive en tyngende udgift. Da friviligcentret ofte har ledige lokaler i dagtimerne, bidrager det til ekstra liv med en frivilligdrevet "Babystue". Et opslag på frivilligjob.dk, hvor vi søgte om en "værtinde", gav hurtigt bid. Bedre betingelser for lokal frivillighed Frivilligcentret sendte i '21 en "ønskeliste" afsted, hvor der bl.a. stod: kommunal frivillighedsstrategi, bedre organisering af frivilligheden - herunder synliggørelse af denne - sammentænkning af tilbud, så

ressourcerne udnyttes og parallelrådgivning/-aktiviteter mm. undgås. Altsammen med henblik på at gøre det lettere at blive og være frivillig i Aabenraa kommune. Udvikling af seniortilbud Frivilligcentrets målgruppe er ikke begrænset til bestemte aldersgrupper; vi henvender os som civilsamfundsaktør til alle voksne mennesker, der af den ene eller anden årsag enten søger tilbud i centret eller hjælp til at finde en forening. Og undertiden sker det, at borgere efterlyser, at vi starter nye sociale indsatser, eller at vi selv spotter udækkede behov. I løbet af året blev vi fx kontaktet af flere seniormænd, der mente, at der manglede fællesskaber og kulturelle tilbud kun for dem. Og pludselig opstod en mulighed for at hjælpe dem i gang med en såkaldt Hemingway Club. Summen af frivillige Som man kan læse om tidligere her i skriftet, så skal vi som frivilligcenter netop også hjælpe ved at støtte dannelsen af nye fællesskaber. Enhver indsats for at hjælpe frivilligheden og fællesskaberne på vej, uanset om det er den ene eller anden organisation der står bag, bidrager til det store hele og skaber ofte synergier til glæde for alle. Mere skaber mere. Nulsumsspilteorien lader sig svært overføre til mennesker. Ingen kan stjæle hverken frivillige eller brugere fra andre. Så lad os glædes over hinandens succeser, når de frivilligdrevne indsatser lykkes. Og takke de frivillige. 9


Kerneopgave: Vi formidler Også i 2021 havde Frivilligcenter Aabenraa stort fokus på at formidle frivilligjobs. Med andre ord hjælper vi foreningerne med at finde de frivillige og de frivillige med at finde foreningerne. Som ses i 2021-tallene forrest i skriftet, har der været en fordobling af personlige henvendelser trods et halvt års nedlukning - og telefonen har indimellem været rødglødende. På den ene side ved vi, at mange foreninger blødte frivillige, og på den anden side har vi som frivilligcenter oplevet ekstra søgning på vores frivilligformidling. Der er nok ingen tvivl om, at flytningen til gågaden i efteråret 2020 har været afgørende for denne øgede interesse for vores ydelser. I frivilligcentrets indgangsparti kan man både finde diverse brochurer fra foreningerne og en frivilligjobvæg med lokale, ledige frivilligjobs. Vi forsøger at opdatere den så godt som muligt, men det er svært at følge med. Vi håber en dag at have held med at rejse midler til at ansætte en "frivilligformidler på deltid, som kan bistå centerlederen (der

10

pt. er den eneste ansatte i driften) både i den ordinære åbningstid samt ved opsøgende frivilligrekrutteringstiltag. Så vi kan nå længere ud. Samtaler med nye frivillige Særligt samtalerne i de blå stole med nye frivillige, der henvender sig direkte fra gaden i åbningstiden, vil vi rigtig gerne kunne tilbyde mange flere af. Ofte har samtalerne karakter af kompetenceafklaring eller inspiration til en form for skifte, som den enkelte person står midt i. Det være sig den modne frivillige, der lige er gået på efterløn og længe gerne har villet have tid til frivilligt arbejde eller borgeren i et karriereskift pga. fyring, sygdom eller andet, som søger en måde at prøve kræfter med nye områder for at bringe sig selv i spil, fagligt og personligt. Men også den nyuddannede, som søger erfaring med fagligt relevante opgaver og måske lidt til CV'et til hjælp for jobsøgningen, henvender sig, og tilflytteren der søger nyt netværk og meningsfuldt fællesskab i fritiden. Plus de endnu flere, som umuligt kan sættes i kasser og rammer. Men


- og vi gør det let ofte kigger folk blot forbi for at bladre i brochurer eller læse på frivilligjob-væggen. Der er der også altid plads til. Nyt lokalt redskab Ved årsskiftet fik Aabenraa sin egen udgave af den landsdækkende portal Frivilligjob.dk. I forbindelse med opgradering af frivilligcentrets hjemmeside fik centret et tilbud fra Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der administrerer den populære platform, om at få en integreret lokal udgave på den nye hjemmeside. Dét var vi ikke sene til at acceptere, og det er en stor glæde for os nu at kunne til-

byde denne effektive mulighed for at de lokale foreninger og frivillige bedre kan finde hinanden. På frivilligjob.dk kan man søge ledige frivilligjobs ved at klikke på et kort over Aabenraa Kommune eller ved at søge ud fra forskellige kriterier, såsom interesser, opgavetype osv. Og foreningerne kan enten selv oprettet en profil og lægge stillingsopslagene ud eller bede frivilligcentret gøre det. Vi håber, at alle vil tage godt imod det nye lokale redskab, så vi kan gøre det let at blive frivillig i Aabenraa kommune.

11


GRAFISK FACILITERING

I efteråret var frivilligcentret vært for Center for Frivilligt Socialt Arbejdes sjove og lærerige kursus.

12


13


Frivillig Fredag: Åbent hus I slutningen af september hvert år fejres frivilligheden med en række forskellige aktiviteter landet over. Frivillig Fredag 24.9. blev i Aabenraa markeret med, at frivilligcentret havde åbent hus med foreningsstande, flag i flagstangen og ringriddere fra Slagter Hilbig på grillen. I samme uge kunne centret fejre 1 år på ny adresse, men bl.a. grundet månedene med coronanedlukningen var det første gang, at der befandt sig så mange mennesker i centret på én gang. Og det betød mange spændende snakke foreningerne imellem og med folk, der kom ind fra gaden i tidsrummet 10-16. Det var en stor glæde af opleve, for det er sådan et frivilligcenter skal være: fuld af liv og af frivillighed. Tak til foreningerne, der bakkede op om arrangementet og bidrog til en rigtig hyggelig dag for os alle. Fotos: Gert Vonsild og Gry Mortensen

Gert fra ÆldreSagen Aabenraa ved de flotte rollups. 14


Tak til Røde Kors Aabenraa for udlån af den smukke røde bænk.

Malene Bruhn fortæller om planerne for Julehjertebyens flytning. Og Mathias viser de røde klædedragter. Marinehjemmeværnet og Nyreforeningen deltog også med en stand.

Ovenpå kunne man få sig en snak med krisecentret. 15


Frivillig Fredag: Fest på Folkehjem og plakatkonkurrence Af: Sylvester, koordinator hos Frivilligcenter Aabenraa. Fotos: Gry Mortensen

Efter et år med corona nedlukninger, aflysninger og online arrangementer, var der god stemning og højt humør da vi den 26. september i år bød på et brag af en fest i frivillighedens navn på Folkehjem. Med bred repræsentation fra det lokale foreningsliv, kunne vi fejre det frivillige arbejde i hyggelige rammer, med både underholdning, 3-retters menu og musik. Der var repæsentanter fra Café Venligbo, AURA Aabenraa, Den Blå Oase, Kirkens Korshær, Hjerneskadeforeningen, GOK Aabenraa, Diabetesforeningen, Rødekro Tennisklub, Kirsebærhaven, ParaSport

16

Aabenraa, Marinehjemmeværnet, Red Barnet Aabenraa, Scleroseforeningen, Psoriasisforeningen, Syrerne i Aabenraa, Sygehus Sønderjylland, Sønderjyske Kidz, ÆldreSagen Aabenraa, Aabenraa Live, Aabenraa Bjergmarathon og Ferie for Alle, som alle sammen gjorde aftenen helt unik. De ca. 100 gæster var med til at stemme om vinderen af plakatkonkurrencen ”Frivillig Aabenraa 2021” hvor vi kunne kåre Malene Mørk Thomsen som den heldige vinder. Derudover bød aftenen på taler, underholdning ved den lokale tryllekunstner Henning Nielsen og aftenen afsluttedes med koncert på sønderjysk af Rikke Thomsen.


17


Nyt ansigt i centret: Gitte Pressemeddelelse udsendt af Gry Mortensen 16/8, Foto: Hanne Høilund

Når skiltet er ude, er Babystuen åben … Frivilligcenter Aabenraa slår nu dørene op til det nye drop in-tilbud ”Babystuen” for barslende forældre, der står og mangler et sted at give deres baby mad eller en ren ble, når de er på tur i Aabenraa by. Frivilligcentret kan nemlig tilbyde rolige rammer, hvor man både kan sidde godt og afskærmet i de store nyindkøbte blå lænestole eller nyde lyset i karnappen, hvor der indrettes legerum, de dage Babystuen har åbent. ”Babystuen er åben, når skiltet er ude,” forklarer Gitte, der skal være tovholder for tilbuddet. ”I starten vil det dog mest være om mandagen 10-12, at skiltet er ude,” fortsætter den 37årige mor til to fra Kruså, der har meldt sig på banen som frivillig, fordi hun selv manglede lignede tilbud, da hun var på barsel med sine egne børn. Frivilligcentrets leder Gry Mortensen glæder sig over at have fået kontakt til centrets nye frivillige tovholder med den interessante profil via www.frivilligjob.dk, og over at det endelig lykkes at kunne åbne en babystue. En idé som har været på tegnebrættet længe, men som frivilligcentret først har haft mulighed for at barsle med nu - på den anden side af corona-nedlukningen. ”Alle forældre på barsel er velkomne til at kigge ind, hvis skiltet er ude. Det er som sagt et drop in-tilbud uden tilmelding, forpligtelser eller forventninger af nogen art,” understreger centerlederen. Men hvis nogen har brug for en hjælpende hånd eller lyst til en snak, står Gitte klar til det. Frivilligcentret tilbyder også information om de mange andre gode tilbud til småbørnsforældre, der findes i kommunen, til dem der vil høre mere om mulighederne. Om Babystuen: Babystuen er Frivilligcenter Aabenraas nye drop in-tilbud for dig på barsel. Når skiltet ”Babystuen er åben” står udenfor frivilligcentrets hovedindgang i gågaden, er du velkommen til at kigge ind med dit barn. Det vil ofte være mandag i tidsrummet 10-12. Gitte, der er frivillig tovholder, vil tage godt imod dig og vise dig til rette, hvadenten du blot skal skifte din baby, give mad eller måske selv trænger til at sidde ned og slappe af (eller måske sludre med én af de andre forældre?), mens dit barn sover. Du er velkommen til at tage barnevognen med ind eller stille den i frivilligcentrets gårdhave, hvorfra du kan holde øje med den, hvis du sidder i karnappen/legestuen. Der er vand, kaffe og te på kanden, og du er velkommen til at spise medbragt mad.

18


19


Nyt ansigt i centret: Mette PRESSEMEDDELELSE udsendt af Gry Mortensen 30/09/21 1. oktober tiltræder Mette Carlsen stillingen som projektleder og brobygger for ”Ung i fællesskab” Frivilligcentret modtog 25 ansøgninger, herunder mange fra særdeles kvalificerede kandidater, til den spændende fuldtidsstilling som projektleder og brobygger, men valget faldt altså på den 43-årige cand.theol. med pædagogisk diplomefteruddannelse indenfor frivillighed. Mette kommer fra en stilling som sognepræst i Egernsund og har også flere års erfaring med organisationsarbejde, projekter og frivillighed - herunder viden om mobilisering af unge med særlige behov som frivillige. ”Udover at vi får en fagligt velfunderet medarbejder i Mette, har vi især lagt vægt på Mettes stærke relationelle kompetencer og hendes indsigt i ungemålgruppens virkelighed,” fortæller frivilligcentrets daglige leder, Gry Mortensen. Og netop de gode samarbejdsegenskaber får Mette Carlsen rig lejlighed til at bringe i spil, da er er tale om et projekt, der først og fremmest skal bygge broer til kommunens allerede eksisterende forenings- og fritidsliv. ”Ung i fællesskab” skal nemlig tilbyde en individuel, håndholdt støtte til at flere unge bliver del af frivillige fællesskaber, og at de på sigt også selv bliver frivillige. Frivilligcentret ser meget frem til samarbejdet med Mette Carlsen og opfordrer alle til at kigge forbi i centrets åbningstid, hvis man vil hilse på hende og måske høre mere om det TrygFonden-støttede projekt, der foreløbig forventes at vare 3 år. Mette Carlsen er bosiddende i Sønderborg Kommune med sin mand, der arbejder som projektleder, og deres to teenagebørn. Privatfoto på næste side: Mette Carlsen 20


14

21


Ung i fællesskab: Nyt projekt i Aabenraa Af: Mette Carlsen, Projektleder og brobygger for Ung i fællesskab

Det siges at hver gang tre danskere samles om noget fælles, så opstår der en frivillig forening. I Frivilligcenter Aabenraa tror vi selvfølgelig på, at det at være frivillig er en vej ind i gode fællesskaber hvor man både gør noget meningsfuldt for andre, og samtidig får en hel masse igen. At være aktiv i det frivillige fællesskab er med andre ord en del af en stolt, fælles kultur som er, og kan noget helt særligt. Det er også derfor, Gry Mortensen i 2020 søgte TRYG-fonden om midler til et projekt, der netop handler om at give flere mulighed for at blive frivillige. I oktober 2021 blev Mette Carlsen ansat som brobygger og projektleder for projektet Ung i fællesskab. Ung i fællesskab er helt kort fortalt et tre-årigt projekt for unge mellem 18-30 i Aabenraa Kommune. I projektet ønsker vi at hjælpe unge mennesker ind i det store frivillige fællesskab, der er en del af vores nationale identitet. Som frivillig er man del af noget større og noget fælles. Den oplevelse vil vi gerne åbne for alle unge og især for dem, der af 22

forskellige årsager ikke har haft succes eller mulighed for at være en del af det fællesskab endnu. En af kerneværdierne i Ung i fællesskab er at projektet er håndholdt. Det betyder, at vi bliver ved med både at have kontakt med den unge, og den frivilligdrevne forening, som den unge bliver en del af. En anden helt central værdi i Ung i fællesskab er at det er et projekt, der kan rumme mange forskellige initiativer, vi samarbejder både med uddannelsesinstitutioner, foreninger og kommune og samtidig er der plads til den enkelte unge, som måske bare har lyst til at finde en god vej ind i et frivilligt fællesskab.


Ung i fællesskab: Aktiviteter for unge Af: Mette Carlsen, Projektleder og brobygger for Ung i fællesskab

Ungedag i Julehjertebyen Den 30. november holdt Julehjertebyen og frivilligcenter Aabenraa for første gang en Unge-dag i julehjertebyen. Vi håber, det kan blive en tradition fremover især fordi vi tror på, at den bedste måde at vise hvad frivillige fællesskaber kan, er ved at opleve det. Og de unge fik helt sikkert en hjertevarm juleoplevelse med sig hjem, den 30. november. Initiativtager til julehjertebyen Malene Bruhn fortalte fra scenen om, hvordan hun havde fået ideen til julehjertebyen, og om det imponerende arbejde og den tid, de over 300 frivillige i julehjertebyen lægger hvert år. Klokken 15.00 gik Jesper Westergaard ”The Soulful Singer” på scenen, og sang klassiske croonerjulehits, og Julehjertebyen serverede boller og varm kakao for alle.

Vi håber, at de unge gik hjem med en hjertevarm juleoplevelse og at samtidig fik åbnet øjnene for, at frivilligt arbejde kan gøre en kæmpe forskel i menneskers liv.

Juleklippedag Den 7. december inviterede Frivilligcenter Aabenraa og Ung i fællesskab unge fra STU-uddannelserne til juleklippedag i Frivilligcentret. Vi bad de unge om at være frivillige for os, i et par timer. Vi bad om hjælp til at lave varm kakao og vi bad om et stykke julepynt fra hver, som nu hænger og pynter på førstesalen på Nørreport 30. Vi fortalte også lidt om hvad man kan bruge Ung i fællesskab til, og der var allerede flere, der havde gode ideer til, hvor de kunne tænke sig at være frivillige. Det glæder vi os til at hjælpe dem videre med. 23


Ung i fællesskab: Samarbejde med kommunen Tekst og foto af Kasper Hybschmann-Nielsen, Socialpsykiatrisk medarbejder

I Aabenraa Kommune vil vi gerne have gang i aktiviteter og fællesskaber efter COVID-19 nedlukningerne - også for dem der har særlig svært ved at komme hjemmefra. Et nyt samarbejde mellem Frivilligcenter Aabenraa og Pædagogisk Vejledning & Bostøtte – Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel CSR, Aabenraa kommune er etableret. Det sker i forbindelse med, at Frivilligcenter Aabenraa har startet et nyt treårigt projekt ”Ung i Fællesskab” for unge mellem 18 og 30 år i Aabenraa Kommune. Projektet handler om at hjælpe unge ind i det store frivillige fællesskab.

I alt havde 11 unge tilmeldt sig Mads Marius foredrag foruden de pædagogiske vejledere Per Thomsen, Camilla Freund, Line Fogh og Kasper Hybschmann som deltog som ledsagere.

24

Vi tror på at en stærk, koordineret og fællesorienteret indsats gennem frivillighed, lokalforening og kommunale tilbud kan være med til at støtte de unge mennesker, som både inden/under og specielt efter COVID-19 nedlukningerne har haft det svært og har brug for ekstra fokus, støtte, omsorg og motivation til at komme ud af isolation og ensomhed og ind i det frivillige fællesskab. F#CK PERFECT SHOWET Den 4. nov. 2021 kl. 19 blev de unge mellem 18-30 år, som er visiteret til at modtage socialpsykiatrisk støtte fra Pædagogisk Vejledning & Bostøtte, inviteret til Gratis Foredrag i Sønderjyllandshallen med Mads Marius. Mads Marius er foredragsholder og har produceret verdens første Spokenword album med udgangspunkt i sine 9 diagnoser. Mads lever med ADHD, hjertesygdom, angst, depression, tourettes, PTSD, borderline, OCD og skizofreni. Han fortæller åbent og ærligt om sine 9 diagnoser på en både sjov og alvorlig måde. Han tager de svære – og til tider tabubelagte emner – op med humor og et glimt i øjet.


Citater fra de unge: ”Det var fedt at kunne relatere til det, han snakkede om i forhold til angst, og jeg tog nogle ting med mig, som gav mening og var brugbart for mig.” ”Jeg var vild med den måde, han brugte humor til at snakke om de svære ting. Det kan jeg godt relatere til, så det gør det meget mere personligt at komme til sådan noget” ”Det var rørende, og jeg følte mig ikke alene om at have de udfordringer jeg har i min dagligdag” ”Det var et sjovt og følsomt show. Han var rigtig god til at få sat ord på og det gjorde, at det satte tankerne i gang hos mig selv og med de udfordringer jeg har og bøvler med i min hverdag” ”Dejligt ikke at føle sig ensom. Jeg ved godt, andre også har det som mig, men nogle gange føler jeg mig Palle alene i Verden. Han sagde alt det, som jeg kun drømmer om at sige” ”Det var meget angstprovokerende for mig at sidde sammen med 200 andre mennesker, men det glemte jeg hurtigt. Mads var så dygtig, modig og sjov – jeg både grinede og græd sammen med mange andre” ”Jeg har aldrig været sammen med så mange mennesker før, og jeg har aldrig været sådan et sted før og været til et foredrag. Det var ikke sidste gang, for det var faktisk ikke så farligt, om jeg havde troet”

De pædagogiske vejlederes oplevelse: ”V i s y n e s , d e t v a r e n f e d o g a n d e r l e d e s m å d e a t være sammen med de unge på. Vi fik en mulighed for at skabe relationer på andre måder end gennem det daglige arbejde. Det giver noget andet at snakke om og en øjenåbner for de unge om, at man sjældent er alene om at have det psykisk dårligt eller det at have en diagnose. Det blev gjort naturligt og i øjenhøjde, som i den grad fangede de unge, men også os. Mads kommer med en vild energi, som spreder sig med lynets hast. Hans motivation og vilje er inspirerende og noget af det, som vi har talt om, er Mads´ ord: ”Der er altid et lys i mørket, uanset, hvor mørkt det end måtte være. Så husk lyset – kig altid efter lyset”. Det er noget, vi alle kan relatere til og som jeg (Kasper) flere gange efter har brugt i mit arbejde. Der findes altid et lys – nogle gange skal vi bare have lidt hjælp til at finde det igen.”

På vegne af de unge, mine kollegaer og jeg, vil vi gerne takke Frivilligcenter Aabenraa for invitationen til Foredraget med Mads Marius, som gjorde det muligt for de unge at få en oplevelse, som de ellers ikke ville have haft råd til. Vi ser frem til et langt og godt samarbejde. Med venlig hilsen Kasper Hybschmann-Nielsen

25


Medlemstilbud:

MÅNEDENS FORENING I 2021 igangsatte Frivilligcenter Aabenraa et nyt medlemstilbud, hvor man i en hel måned kan udstille sine materialer i de store vinduer mod gågaden samt lave takeover på centrets sociale medier. Eller måske events i centrets åbningstid?

Bliv inspireret her til jeres foreningsmåned i forbindelse med en mærkedag, landsindsamling, ny social indsats, frivilligrekruttering eller andet. Eller kontakt centret. Vi har tusind idéer.

26


MÅNEDENS FORENING I MAJ

HEADSPACE Headspace lavede både vinduesudstillinger, live-videoer på Facebook og planlagte opslag på frivilligcentrets sociale medier,

27


Socialt ansvarlig virksomhed: Praktikanterne fortæller Afprøvning af kompetencer hos frivilligcentret I 2021 havde frivilligcentret fornøjelsen af hele fire virksomhedspraktikanter. Én var i ren onlinepraktik, to var ledige, nyuddannede akademikere, som gerne ville snuse til NGO-branchen og den fjerde var i et 12 ugers arbejdsprøvningsforløb efter en sygemelding og havde brug for at nytænke sin faglighed og afprøve et forsigtigt indtog på arbejdsmarkedet igen. En frivilligdrevet organisation er en fantastisk platform til at afprøve sig selv fagligt og personligt og til at bringe sine kompetencer i spil, fordi der, i hvert fald i et frivilligcenter er mulighed for at få hænderne i mange forskellige opgaver hvadenten man har en AC-, grafisk, administrativ,

28

merkantil, pædagogisk, eller praktisk baggrund. Eller noget helt andet. Derudover er man som frivilligaktør vant til hele tiden at have øje for den enkeltes motivation. Hvis ikke opgaverne giver mening, ja, så smutter de frivillige på ét eller andet tidspunkt. Samtidig arbejder vi med potentialer og med at rammerne for den enkelte (frivillige) medarbejder kan ændre sig, afhængig af interesser, livssituation, behov mm. Altsammen gør det, at vi har meget at tilbyde, hvis man er ledig, skal i arbejdsprøvning, mangler studiepraktik osv. Tak til dem alle Læs på næste side to praktikanters oplevelse af et forløb hos os. Alle fire forløb har været enormt værdiskabende også for os som arbejdsplads og ikke mindst for vores foreninger og brugere. Derfor skal lyd en stor tak til alle: Tak til Hanne for gåpåmod og smittende humør, tak til Julie for dit behagelige væsen og for at tage dig godt af Telefonkaffe, tak til Kristine for din kæmpe indsats med den sociale vejviser samt de inspirerende samtaler og tak til Merite for din skarphed, organisatoriske forståelse, gode samarbejdsevner og ikke mindst hjælp til at få styr på statistik håndtering af vores projektdata. Alt godt fremover til jer alle.


Merite, cand.soc/sociolog, fortæller: "Jeg har været i en 4 ugers online virksomhedspraktik hos Frivilligcenter Aabenraa. Praktikforløbet fungerede virkelig godt for mig, fordi der var tid i starten af praktikken til at sætte sig ind i opgaverne. Yderligere var det dejligt, at centerlederen Gry havde tid og var opmærksom på at tjekke ind med mig om spørgsmål og arbejdsopgaver." Tre gode grunde Jeg har 3 gode grunde til, at du skal vælge en praktik hos Frivilligcenter Aabenraa: Der er mulighed for at anvende din teori og metode i praksis. Du får indsigt i et frivilligcenters funktion og arbejdsområder. Du kan optræne eller lære nye kompetencer." Kristine, Cand.mag. i teologi og diakoni, fortæller: Jeg har været i 4 ugers virksomhedspraktik hos Frivilligcenter Aabenraa med særligt fokus på udvikling af sociale indsatser. Jeg har været med til: At indhente og bearbejde viden til produktet “Social Vejviser”, en oversigt over kommunens frivillige sociale tilbud og hjælpeindsatser. At skitsere og rammesætte projekteventet “Social Wellness” for udsatte og trængte. Mit praktikforløb har styrket mig i kompetencer som projektudvikling, at arbejde selvstændigt, formidling og

Privatfoto: Merite

fundraising. Jeg har fået indgående kendskab til miljøet omkring frivillige sociale foreninger, deres arbejdsgang og opbygning, og hvordan man skaber værdi i praksis gennem konkrete tiltag og projekter. Centerleder Gry har været god til at inddrage mig i rammesætningen af mine arbejdsopgaver, således at arbejdsindsatsen var til gavn for både min videre kompetenceudvikling og Frivilligcenter Aabenraas behov. Der har været god kontinuerlig kontakt og tilgængelighed samt mulighed for sparring hos centerleder Gry. Du skal vælge at være i praktik hos Frivilligcenter Aabenraa, fordi du får mulighed for at blive inddraget i centrets aktiviteter med udgangspunkt i din egen faglige baggrund og interesser i gode rammer og under gode forudsætninger."

29Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.