FM Energy

Page 1

Fra tekniske komponenter til oplevelsesrige anlæg

FORSYNING ENERGY

FORSYNING

FM ENERGY

Bæredygtig energiforsyning og forsyningssikkerhed er grundpiller i samfundet. Forsyningen er ofte baseret på teknisk komplicerede og sårbare anlæg, der ligesom arkitektur til sundhedsvæsnet, forsvaret, uddannelse og andre vitale samfundsfunktioner skal udformes til specifikke funktioner og samtidig kunne tilpasses nye behov og teknologier over tid.

De tekniske anlæg, energikilder, transmission, transformation, oplagring mv., påvirker i stigende grad vores byer og landskaber - både fysisk og visuelt. Fortidens kraftværker i byerne og ved kysterne blev oftest realiseret uden større demokratisk borgerinvolvering. I dag er der imidlertid langt større bevågenhed og forventninger til, at samfundets store projekter løses miljømæssigt, teknisk og æstetisk godt.

Friis & Moltke har siden grundlæggelsen i 1954 opbygget stor erfaring med og metoder til at planlægge og formgive arkitektur for komplekse samfundsfunktionerikke mindst energianlæg og tilhørende infrastruktur.

Vores arbejde med udvikling af komplekse bygninger og anlæg har bl.a. det til fælles, at bygherrernes programkrav, gældende regler og lovgivning, krav til sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtige løsninger, anlægsøkonomi m.v. skal løses i tæt samarbejde med parterne til en bygbar og god æstetisk helhed.

Vi har gennemført en lang række byggerier med relation til industrien og forsyningsbranchen. Kendetegnende for dem alle er deres forståelse for stedet og den funktion, de rummer, der ud fra en klar bærende idé er omsat til enkle og forståelige former. Gennem disse opgaver har vi opbygget en stærk faglig profil, som er samlet i en selvstændig afdeling, FM ENERGY, hvor vi arbejder fokuseret med udvikling af bygninger og anlæg inden for forsyningssektoren.

2
Friis & Moltke har afdelinger i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København og beskæftiger ca. 60 medarbejdere.
Stjernegaard Fotografi L90 FORBRÆNDINGSANLÆG, ESBJERG
FORSYNING 4

NORBIS PARK AALBORG - DESIGNGUIDE

Visionen for området er, at det skal fremstå som et globalt fyrtårn inden for grøn energi og grønne teknologier og skabe de bedst mulige rammer for at fremelske og dele ny viden. Målet er at skabe en industri- og vidensby bygget på cirkulære principper, der skal træde frem med et markant idémæssigt og arkitektonisk udtryk, og hvor landskabet og stedets historie træder tydeligt frem.

Pionerer

F RIIS & M O lt KE har en lang tradition for at arbejde med energiforsyning. Vi har gennemført en række byggerier, der rummer energianlæg og tekniske installationer med relation til forsyningsbranchen.

Historien har lært os vigtigheden af at konkretisere projekterne, så interessenter på et tidligt tidspunkt i processen kan forholde sig til størrelse og omfang. Den har også lært os, at smukt bearbejdede facader og tilpasning til landskabet kan være vejen til accept fra lokalsamfundet.

6
FORSYNING
2022 A A l BORG
O w ER
2018 l ISB j ERG BIOMASSEAN læ G 2017 D u B l IN wAS t E tO ENERGY, IR l AND 2015 DONG NORDDEI c H t YSK l AND 2010 l90 ESB j ERG MAS t ER pl AN NORBIS pARK 2021 S ø NDERBOR G KRA F t VARMEVæ RK 1993 S tø VRING KRA F t VARMEVæ RK 1996
p
tO x

Viden sikrer kvalitet og

fremdrift

projekterne er oftest kendetegnet ved at være teknisk komplekse, hvor indsigt i tekniske processer og sammenhænge ofte er afgørende for opgaveløsningen. Via vores erfaring kan vi sikre optimal funktionalitet (korte rørstrækninger, plads til drift og vedligehold m.v.) allerede i layout-fasen. Vi råder over kompetente medarbejdere, der taler sproget og kan visualisere samspillet mellem de tekniske fag, forsyninger, traceer mv., så kritiske punkter tidligt afdækkes. For vores kunder betyder det, at der bygges bro mellem fagligheder, skabes overblik og besparelser i tid samt, at fremdriften fastholdes.

8 + -
FORSYNING

LISBJERG BIOMASSE- OG FORBRÆNDINGSANLÆG

Udvidelse af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg med en tredje blok i form af et biomasseanlæg med halm som primært brændsel og træpiller som sekundær brændsel. Visionen for det nye modul var, at det skulle styrke den eksisterende arkitektur tegnet af Friis & Moltke tilbage i 2004 i form af mellemrum, højde, linjeføring og materialitet. Det nye biomasseanlæg opleves ikke som en tilbygning eller en udvidelse i det visuelle billede, men i stedet som et nyt, naturligt element i den kendte skulpturelle komposition, der udgør Lisbjerg-anlægget – som havde den altid været der.

10

FORSYNING

Tid og formidling er afgørende for projektets samlede økonomi

Investeringer i energisektoren er af en størrelse og kompleksitet, hvor tid er afgørende for projektets rentabilitet. Vi arbejder med stram styring, dels af processer, der sikrer projektets fremdrift, men også af den formidlingsindsats, som ofte er afgørende for projektets accept i lokalområdet.

Vi har stor erfaring med at gennemføre dialogbaserede borgerprocesser og udarbejde materiale, der kan anvendes i myndighedsforløb både som dialog- og formidlingsmateriale til møder med politikere og borgere. Via vores store erfaring med kommunal planlægning vil vi ved tidlig inddragelse kunne tilrettelægge og sikre så gnidningsfrie forløb som muligt og samtidig forhindre, at myndighedsforløb trækkes i langdrag.

Koordinerede udviklingsprocesser

Vi er trænede i at styre og facilitere udviklingsprocesser, og det er vores erfaring, at vi skaber bindeled mellem specialviden, der til tider er samlet i “siloer”. Vi har i flere projekter haft succes med at agere koordinator mellem forskellige fagligheder, og vores kunder oplever, at projekterne opnår langt bedre sammenhæng mellem produktion, logistik og projektets arkitektur.

12
VISION OG KONCEPTER IDENTIFIKATION KVALIFICERING DESIGNGUIDE PROJEKTERING UDFØRELSE ARBEJDSGRUPPE IGANGSÆTNING STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE STATUSMØDE WORKSHOP WORKSHOP PRÆSENTATION PRÆSENTATION BYGHERRE F&M TEAM MYNDIGHEDER
STø VRING KRAFTVARMEVÆRK

FORSYNING

Bæredygtighed

Hos Friis & Moltke ser vi det som vores ansvar at bidrage til, at tegnestuens projekter hviler på et bæredygtigt grundlag. Derfor fastlægger vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere de bæredygtighedsmæssige fokusområder, der er relevante og skal prioriteres i den enkelte opgave. Det sikrer, at ressourcerne bruges, hvor de gør størst nytte. Det er sund fornuft, der giver varig værdi for vores kunder - og for miljøet.

Vi arbejder helhedsorienteret og afdækker tidligt i processen de miljømæssige konsekvenserne af de foreslåede dispositioner, herunder hvordan projektet påvirker det omkringliggende område. Vi indarbejder passive og aktive bygningstiltag, der naturligt udnytter stedets ressourcer i driften - eksempelvis solvarme og regnvand. Desuden arbejder vi med at kortlægge og reducere bygningers cO2-aftryk gennem henholdsvis livscyklusanalyser (lcA) og totaløkonomiske beregninger (lcc ). Vi råder over bæredygtighedseksperter og uddannede DGNB-konsulenter.

Vi udvikler løbende vores viden inden for området - senest gennem vores engagement i en erhvervs-ph.d. med titlen “Design for adskillelse”. ph.d’en tager fat i den globale problemstilling; at vores ressourcer er begrænsede, og at vi i højere grad er nødt til at genbruge byggematerialer. Konkret undersøger vi, hvordan vi kan opføre bygninger, så bygningskomponenter kan demonteres og genbruges, når huset skal nedbrydes.

14
TECH LAB AAU
Cirkulært byggeri, hvor alle elementer kan adskilles og genbruges
16

N

HAVVANDSVARMEPUMPE Havvandspumperne erstatter sammen med elkedler et kulfyret kraftværk og indeholder tre varmepumper og en række servicefunktioner. Visionen er at skabe et åbent hus, der i sin form og udtryk formidler den grønne energiproduktion. En udvendig trappe fører til formidlingsrum på etagerne, og vinduesåbninger giver forbipasserende mulighed for at iagttage teknikken. Facader udføres med en robust transparent base og en varieret træbeklædning på bygningens øverste del.

ORBIS PARK,

L90 FORBRÆNDINGSANLÆG, ESBJERG

I udformningen af projektet er der tænkt på at markere bygningen i nattebilledet, hvor den skifter karakter. Her træder de tunge mørke skaller i baggrunden, mens de smalle glasbånd mellem skallerne er oplyste sammen med nordgavlens store glasparti.

18
Stjernegaard Fotografi

En enkel og ærlig tilgang til materialer og konstruktioner

Valg af materialer er en vigtig del af designprocessen, som sammen med stedets karakter er med til at definere bygningens udseende og identitet. Der er mange faktorer, der skal tages hensyn til, i valget af materialer - klima, miljømæssig bæredygtighed, levetid, funktion, vedligeholdelse og økonomi.

Kompositionen opstår i modstillingerne: Det ru mod det glatte, det åbne mod det lukkede, det tunge mod det lette, det mørke mod det lyse. Vi har stor indsigt i materialernes karakter og indbyrdes samspil, som sikrer robuste, fremtidssikre projekter af høj arkitektonisk kvalitet.

Enkle, synlige konstruktioner og bygningsdele afspejler bygningernes funktion som et klart og kendetegnende arkitektonisk element.

20 FORSYNING

ø STRE HAVN , A ALBORG - LySSÆTNING AF AKKUMULATORTANK

Projektet omfatter Aalborg Forsynings pumpestation og akkumuleringstank, der servicerer midtbyen med op til 90 grader varmt fjernvarmevand. Projektet udgør slutstenen i transformationen af et udslidt havneområde, der før blev anvendt til havnedrift og energiproduktion, og som nu på vej til at blive et moderne bolig- og erhvervsområde.

22

DUBLIN WASTE TO ENERG y Affaldsforbrændingsanlæg i Irland – Dublin Waste to Energy. Anlægget ligger på halvøen Poolbeg Peninsula i tæt kontakt til det centrale Dublin. Dublin Waste to Energy står som en markant enhed i det industrielle landskab med sin karakteristiske indadhældende facade. Facaden er opdelt i en tung base, der fungerer som bygningens fundament og anker samt en let metallisk skærm, der - foldet omkring det tekniske anlæg - står som en beskyttende hinde mod naturens elementer.

WWW .F RIIS -M OLTKE . DK ENERGY A ABO ul EVARDEN 1 8000 A ARH u S c A tt.: M A t HIS G ER l I c H tE l. +45 4194 7091 S t RANDVE j EN 20 9000 A A l BORG A tt.: K IM Fl ENSBORG tE l. +45 4194 7010 BRYGH u S pl ADSEN 8 c 1473 Kø BENHAVN K A tt.: K IM Fl ENSBORG tE l. +45 4194 7010 t ORSKEKA j 1 6700 E SB j ERG A tt.: M IKKE l wIENBERG tE l. +45 4194 7040
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.