Page 1

REFLEKTOR PRAVDA O ŽIVOTE V OBCI Občasník Občianskeho združenia OKO Pastuchova Ročník II, Vydanie I., číslo 4/2012 Úvodom.... Priatelia, víta Vás nové číslo nášho časopisu, víta Vás občianske združenie OKO Pastuchova. V dnešnom čísle sa budeme venovať aktuálnemu dianiu v obci, predovšetkým pogratulujeme dôstojnému otcovi Petrovi Rúčkovi, budeme sa venovať výsledkom kontroly Úradu finančnej kontroly, poslednému zastupiteľstvu dňa 14.12.2012, najmä skutočnosti, že poslanci zavreli občanom hubu spôsobom, ktorý patrí do dôb najhrubšej totality, a dostanete do rúk aj niektoré informácie ohľadne smetiska pri ceste do Hlohovca. Zverejníme aj listy čitateľov a budeme sa venovať aj blížiacim sa sviatkom Vianoc a Novému roku.. (redakcia)

Gratulujeme dôstojnému otcovi pánovi ThDr. PaeDr. Petrovi Rúčkovi, PhD. Náš dôstojný otec Peter Rúčka dňa 9.12. 2012 oslávil 32. výročie kňazskej vysviacky. K tomuto krásnemu jubileu mu v mene Občianskeho združenie OKO Pastuchova, redakcie občasníka Reflektor aj v mene všetkých občanov obce srdečne gratulujeme. Dôstojný otec vo svojom živote prekonal veľa skúšok, ktoré mu náš Najvyšší Pán udelil. On slúži, s pokorou, neoblomnou vierou, múdrosťou, elánom. Slúži Bohu a slúži aj veriacim. Na tejto ceste mu prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia a trpezlivosti, ale aj viac tolerancie a pochopenia od svojich veriacich. OZ OKO Pastuchova. Zastupiteľstvo dňa 14.12.2012 - návrat do čias surového komunizmu! Priatelia, dňa 14. 12. 2012 sa konalo napoly utajované zasadnutie OcZ Pastuchov s programom, ktorý sa dotýka slobody a vôle občanov priamo vo všetkých bodoch. V prvom rade treba povedať, že bolo začaté pri viacnásobnom porušení zákona o obecnom zriadení. Prvé porušenie: poslanci sa v pondelok, t.j. 10. 12. 2012 zišli na neverejnom zastupiteľstve, ako to u nich vždy býva zvykom, a pritom každý raz porušujú zákon, ktorý hovorí: „Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné“. V Pastuchove to však neplatí - tu sa poslanci zídu na neverejné zastupiteľstvo, tam si všetko dopredu, s vylúčením verejnosti, dohodnú, a potom zastupiteľstvo vypadá tak, že sa obvykle hrajú na ryby, nechcú sa vyjadrovať k obecným veciam a keď sa vyjadrujú, tak to je vysvedčenie úbohosti a neznalosti ani základných dokumentov o živote obce, ako je zákon o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových pravidlách obce, štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, o základných morálnych zásadách ani nehovoriac. Veľmi vehementne sa vyjadrujú ale vtedy, keď sa vec týka ich osoby, keď sa cítia byť osobne dotknutí - vtedy slovným prejavom niet konca-kraja (napr. vystúpenie p. poslanca F. Ardona na zastupiteľstve v októbri). Vždy akosi na pretrase je OZ OKO Pastuchova, vedenie združenia - nikdy sa ale nepolemizovalo s tým, čo sme hovorili, ale vždy zo strany starostu a poslancov to boli len invektívy. Zažil som vyhrážky od pána poslanca Činčuru, od pána Rusa, starosta mi sľuboval pred posledným riadnym zastupiteľstvom, že mi raz niekto rozbije hubu - pred niektorými poslancami - a nikto sa z nich neunúval zasiahnuť, hoci z titulu poslaneckého mandátu by ma mali ochrániť. Ale čo chceme od nich, keď starosta priamo na zasadnutí zastupiteľstva sa mi vyhrážal, že sa dostanem do pekla - a z prítomných poslancov na to nikto nereagoval!!! (nie že by som sa toho bál, už aj vzhľadom na to, kto to povedal). Druhé porušenie na poslednom zastupiteľstve: pri prejednávaní jednotlivých bodov som sa musel vždy ozvať, aby sa aj prítomní občania mohli vyjadriť k veci - hoci rokovací poriadok obecného zastupiteľstva jasne stanovil, že k prejednávanej veci sa m a j ú v y j a d r i ť ako prví poslanci, potom starosta obce a potom občania obce. Rozhodovaciu právomoc majú poslanci. No a tu je porušení viac: pri kontrole uznesení bolo prečítané uznesenie, ktoré sa začali slovami „OcZ berie na vedomie....) (č. 65 z posledného zasadnutia ocz, 66-audítor, 67 vládny audit, 68-rozpočtové opatrenie, 69-správa o škole, 70-verejný poriadok, 71-o činnosti


knižnice), ku ktorým bez ostychu povedali, že to je uznesenie, hoci to nemôže byť uznesenie, keď nebolo prijaté hlasovaním poslancov. starosta, pani poslankyňa Myjavcová, aj pracovníčka úradu pani Blšťáková svorne tvrdili, že to bolo vždycky tak - nuž nebolo; starosta, aj pracovníčka úradu opustili miesto rokovania, že si to pozrú, medzitým pani poslankyňa Myjavcová preukázala svoju hlbokú neznalosť rokovacieho poriadku zastupiteľstva, v ktorom Článok 9, bod 3 stanovuje: Uznesenia OZ sa terminologicky formujú podľa potreby. OZ v Pastuchove najmä: (odrážka druhá) berie na vedomie informáciu o situácii, stave... - teda uznesením sa berie na vedomie - a uznesenia sú schvaľované zásadne hlasovaním poslancov. Pani poslankyňa Myjavcová: komunistické časy, keď bez vedomosti o veci bolo možné odsúhlasiť všetko, čo všemohúca strana chce, skončili!!! Ako poslankyni, by sa patrilo aspoň prečítať základné dokumenty, ktoré spravujú život obce. No a za chvíľku sa do rokovacej miestnosti vrátili starosta s pracovníčkou úradu - a s dlhým nosom! Nenašli jedinú zápisnicu, v ktorej by nebolo uznesenie, začaté slovami „OcZ berie na vedomie...“, prijaté hlasovaním. Toto môže potvrdiť aj bývalá pani poslankyňa Sobotovičová, ktorá aspoň dbala o správny priebeh zasadnutí zastupiteľstva a prijímanie rozhodnutí. Len starosta a naši poslanci toto nevedia a ani vedieť nechcú!!! Prečo by ich aj zákony trápili - veď veľkomožný starosta im vždycky povie na tajnom zasadnutí, ako majú hlasovať a tým je pre nich vec vybavená. Je to vidieť na zastupiteľstvách, keď pani poslankyňa Myjavcová sa evidentne nudí, ďalší sa bavia medzi sebou - ale keď príde k hlasovaniu, to všetci svorne hlasujú, ako sa boli dohodli. Keby tak nebolo, tak tie fakty, ktoré sú očividné, by nekončili tak, že „obecné zastupiteľstvo berie na vedomie“ a ďalej sa poslanci nezmôžu (áno, priatelia, nezmôžu, nie neunúvajú sa, ale nezmôžu sa) na veci pozrieť z titulu poslanca, ktorý je členom vrchného orgánu obce, na veci, ktoré sú vytýkané. O čo ide? 1. Zamestnanie dcéry starostu na obecnom úrade: zjavné porušenie zákona, vyslovene povedané Inšpektorátom práce Trnava, pričom starostovi bolo uložené, že „musí nastoliť právny stav“. Starosta tak neučinil, poslanci si správu zobrali na vedomie a keď sme navrhovali na zastupiteľstve podať správu o vybavení tejto veci, zamietli! Poslanecký zbor, za koho hráte - všetko nasvedčuje tomu, že za starostu PROTI OBCI!!! 2. Správa o kontrole NKÚ, konštatujúca viacero porušení zákona poslanci si zobrali na vedomie a nič. 3. Správa úradu finančnej kontroly: opäť viacero porušení poslanci si zobrali na vedomie - a nič. 4. Plnenie uznesení zastupiteľstva: napr. uznesenie o vypísaní výberového konania na vyhotovenie projektovej dokumentácie k boľavému problému cesty - starosta už na zastupiteľstve povedal, že „to dáme tej projektantke, ktorá urobila európsky projekt na zveľadenie centra obce“, potom nasledovalo uznesenie o vypísaní výberového konania, z toho bol urobený iba prieskum trhu a celý ten cirkus je k ničomu, pretože starosta si už vybral. Predom - a poslanci - nič („nie sú to veci, povedané na našu adresu, čo nás potom“). Pritom takýto projekt mohol byť aj lacnejšie spravený, keďže sa jednalo iba o premiestnenie pár kvôt, teda výškových bodov (podľa slov projektantky na tej fraške, ktorá bola zorganizovaná starostom, a z ktorého nevzišlo to, čomu zápisnica hovorí „Uznesenie číslo 62“, ktoré nikdy nebolo prijaté poslancami, ba ani nikdy nebolo navrhnuté!!! Ale v zápisnici je napísané, že bolo prijaté. Čo horšie: ani pri kontrole uznesenia nepovedali, ani po mojej intervencii, že uznesenie číslo 62 nebolo prijaté! Prijali toto uznesenie až teraz, 14.12. (Bol som zvedavý na mieru hlúposti našich poslancov, preto som do uznesenia navrhol doplniť slová „ schvaľuje v plnom znení“ - uznesenie ktoré nikdy nebolo navrhnuté, vymyslené iba starostom. Ak sa v texte uznesenia objavia slová „schvaľuje v plnom znení“, to znamená, že hlúposť nášho zväčša náhradného poslaneckého zboru nemá hranice). Už sme raz povedali, že by lepšie urobili, keby namiesto príchodu na zastupiteľstvo išli radšej na pivo a dámy na kávu, bolo by to obci prospešnejšie. 5. K upozorneniu prokurátora, že sa tak nesmie robiť, ako robia, sa postavili tak, že kývnutím ruky „ my si to zoberieme na vedomie a ideme ďalej, nič sa nedeje“. Reakcia na stanovisko orgánu, ktorý robí dozor nad obcami!!! - vážení, zahrávate si z ohňom, keď to nebudete dodržiavať, prokuratúra môže postupovať v súlade so zákonom o prokuratúre a zahájiť konanie na základe vlastných zistení. Trestné konanie. Risknete si neuposlúchnuť prokurátorskú výtku? Ja by som sa veru bál zahrávať sa s prokuratúrou. Poďme ale ďalej: na tomto smutne slávnom zasadnutí bola zamietnutá žiadosť katolíckej cirkvi na podporu na výstavbu zákristia a na úľavu na daniach, zamietnutý návrh na poskytnutie úľav z daní a poplatkov zdravotne ťažko postihnutým, a ani sa nezaoberali našim návrhom na poskytnutie jednorazového finančného príspevku mladým rodinám k príchodu nového člena rodiny - občana Pastuchova. No a keď hovoríme o peniazoch - v návrhu rozpočtu som objavil utajené peniaze, ktoré boli skryté vo forme duplicít - poslanci zase nič (veď sa nás to netýka). No a potom prišli na rad ďalšie body, ku


ktorým sa OZ OKO Pastuchova vyjadrí v osobitných článkoch, nakoľko nechceme duplikovať zápisnicu zo zasadnutia. (hu)

Rozpočet obce a zamietnuté položky Poslanci zamietli žiadosť o príspevok cirkvi a žiadosti o poskytnutie úľavy na daniach. Som z toho zhnusený a zhrozený. Veď medzi poslancami sedí človek, člen farskej rady, ktorý by mal zohľadňovať aj záujmy cirkvi a on jednoznačne prehlási, že je proti. Pán poslanec František Blaško, si aj vnútorne stotožnený s takýmto názorom, alebo si hlasoval tak iba preto, lebo Ti to tak prikázali na tajnom zastupiteľstve v pondelok. Nie je Ti hanba? Nemáš žiadne právo vyhovárať sa na nedostatok peňazí, lebo aj Ty si v minulosti zvyšoval starostovi plat na 100 tisíc mesačne, ty si tiež zodpovedný za to, že si administratíva obce urobila z obecnej kasy Eldorádo. (viď zverejnené výpl .pásky) To isté by sme sa mohli opýtať aj od ostatných poslancov, okrem poslankyni Ingridy Janíčkovej všetci vyhlasujete, že ste hlboko veriaci a podporu, ako aj úľavy ste zamietli. Že to s vierou nemá nič spoločného? A čo tak morálka, vnútorné presvedčenie, svoje (nie starostove, svoje!) vnútorné „JA“??? To akože nič? Zamietnutie žiadosti o zníženie daní ťažko zdravotne postihnutým do tohto morálneho prázdna a bahna plne zapadá. Nezaoberali ste sa tým ani potom, keď sme objavili v rozpočte duplicitné položky, vyše 4800 Eur skrytých peňazí - tieto ste potom posunuli do tzv. fondu rekonštrukcie obecného úradu - aby bolo na odmeny??? Odtiaľ sa totiž veľmi ľahko dajú presunúť na odmeny alebo aj na „skryté“ odmeňovanie. Hanba! Taká istá hanba je zamietnutie, respektíve nezaoberanie sa našim návrhom, návrhom na poskytnutie jednorazovej pomoci rodinám pri narodení dieťaťa. Teraz už nemôžete povedať ani to, že nie sú peniaze, peniaze sú a všade v okolitých obciach sa tento príspevok dáva - veď mladá rodina príchodom dieťaťa má nesmierne veľké náklady, ako by im veľmi pomohlo tých 100 eur od obce. Na druhej strane starosta obce sa nemôže dočkať narodenia detí, aby počet obyvateľov obce prekročil 1000 a jeho platové pásmo sa podľa zákona posunulo vyššie. Teda: z jednej strany občanom nič nedám, z druhej strany natŕčam obidve ruky: dajte mi! Poslanci, kde je Vaše sociálne cítenie, kde je Váš súcit - počkať: aký súcit, keď aj v terajšom zastupiteľstve sú poslanci, ktorí dvihnutím ruky znížili sociálny príspevok rodine starajúcej sa o osobu trpiacu ťažkou chorobou a v ďalšej minúte tou istou rukou odsúhlasili starostovi odmenu vo výške viac, ako 70.000 korún? Ozaj, pán starosta, čo myslíš ,nemohol si túto odmenu obratom ruky darovať tej rodine, ktorá naozaj potrebovala? Mal si dosť vysoký plat na to, aby si mohol byť šľachetný! Nestalo sa - tvoja filozofia je jasná. Natŕčať ruky: dajte mi!!! Mimochodom, poslanci poslušne prikyvovali a prikyvujú aj teraz. Najmä pán poslanec Osuský, pán poslanec Blaško, pani poslankyňa Myjavcová. Poslanci sa priznali aj k tomu, že návrh rozpočtu ani nečítali, Ferko Blaško povedal niečo asi v tom zmysle“ a čo ja som ekonóm, ja týmto číslam nerozumiem“. Na jednom z minulých zasadnutí zastupiteľstva zas povedal: “a čo ja som právnik, ja mám študovať tie predpisy?“ ani čísla, ani predpisy, ani ekonóm, ani právnik, ale Ferko: si poslanec - teraz si sa mal rozhodnúť o rozpočte a ani si sa neunúval ho prečítať. Pritom prídeš na zastupiteľstvo s tým že máš rozhodovať! Ako že znel ten poslanecký sľub, ktorý si zložil? V tomto sľube si nesľuboval, že budeš starostovým šašom, ale si sľúbil, že budeš konať v záujme obce. Tvoje správanie a vyjadrovanie sa hovorí o tom, že žiaľ, nie si poslanec. Si len obyčajná bábka v rukách starostu. Na toto ťa tam ale ľudia nezvolili!!! To isté platí aj pre väčšinu ostaných poslancov. (ps)

Ako občanom Pastuchova /podčiaroví) poslanci zavreli hubu? Svojim uznesením. Prijali totiž uznesenie o zmene Rokovacieho poriadku OcZ v Pastuchove v takom znení, že zmenili bod, ktorý hovorí o tom, že sa prítomní občania môžu k jednotlivým bodom programu vyjadrovať, a možnosť vyjadrovania sa presunuli do interpelácií. Vážení, keď sa ja mám vyjadrovať k už prijatému uzneseniu, je to k ničomu - len Vám vadí, že nemôžete bačovať, ako chcete, teda pardon, poslancom nie, vadí to starostovi, poslancom je to jedno. Nuž, náhradný poslanecký zbor prijal uznesenie, ktoré je proti zákonu o obecnom zriadení, porušuje štatút obce, porušuje samotný rokovací poriadok, no a zbohom, zdravý rozum! Ku cti pani poslankyni Ingridy Janíčkovej slúži, že hlasovala proti a aj pán poslanec Činčura vyjadril svoj nesúhlas tým, že sa hlasovania zdržal. Ale bábky takéto uznesenie prijali. Protizákonne, pri porušení štatútu obce, proti samotnému rokovaciemu poriadku. O demokracii ani nehovoriac. Čo nato kontrolórka obce? Asi nič, keďže tiež „kope za starostu“. Na protest proti takémuto uzneseniu som opustil rokovanie zastupiteľstva. Je nedôstojné, aby sme my, občania obce, robili náhradnému zastupiteľstvu iba komparzistov, teda tichú asistenciu k ich bačovaniu. Lebo to, čo robia, je všetko možné, len nie riadenie obce. Pán Činčura sa vyjadril, že


tam je často zvada: pán poslanec, čo, keby si sa postaral o to, aby rokovanie zastupiteľstva prebiehalo podľa rokovacieho poriadku? Alebo si si nevšimol, že tam je zakotvená povinnosť obce všetky materiály, ktoré sa majú prerokovávať, musia zverejniť aspoň 10 dní pred zastupiteľstvom??? Isteže, pohodlnejšie je zavrieť hubu občanom, prečo by sme my mali poslúchať hlas ľudu, keď my sme jeho volení zástupcovia. síce zo 7 poslancov 6 sú pod čiarou, ale čo na tom, my máme moc! Pri tomto bode sa aj pán poslanec Osuský „zázračne“ rozrečnil, že ani na mestskom zastupiteľstve občania sa nemôžu vyjadriť v priebehu prerokovávania jednotlivých bodov - len ste, pán poslanec, zabudol podotknúť, že tam poslanci sú naozaj poslancami, vyjadrujú sa k veci, a k veci, nie ako u nás býva zvykom, (keď sa napríklad ozve pán poslanec Ardon (František Ardon), je to zážitok, lebo si vypočujeme od Južnej Ameriky po Severný pól všetko možné - len nie k prejednávanej veci), no a čo je najzávažnejšie: odtiaľ vysiela mestská televízia v priamom prenose a všetky materiály, ktoré sa majú prejednávať, sú zverejnené v predstihu. Pán poslanec, aj ako zástupca starostu, kedy sa dočkáme toho, že sa o to zasadíte a bude rokovanie zastupiteľstva prebiehať podľa rokovacieho poriadku? (No na „svätého dindy“, no to by som musel kritizovať starostu, no priamo infarkt). No a možnosť pre občanov vyjadriť sa k prerokovávanej veci je zrušená - proste my sme moc, my sme zavreli občanom hubu, aby sa ani náhodou nestalo, že niečo musíme urobiť podľa zákona. Spupnosť moci, ktorá nemá hranice!!! Ak upozorníme na nedostatok, tak je to „rozdúchavanie vášní“ , „v Pastuchove to tu ešte nebolo“, „pôjdeš za živa do pekla“ a podobne. Pán poslanec Činčura, vypočuj si záznamy zo zastupiteľstiev a zistíš, kto tam robí najväčší bordel! Prítomní občania to nie sú...., najväčšiu zvadu tam robia starosta a poslanec Ardon. Tie videozáznamy sú uložené pri každej zápisnici, ako ich príloha. Alebo nie? Ako poslanec, máš možnosť to zistiť. Nuž, priatelia, uznesenie, ktorým nám, občanom Pastuchova, zavreli hubu, je nezákonné, je nemorálne, je proti demokracii a záujmom obce a je hanbou! Návrat do hlbokej totality! Na protest som opustil rokovanie zastupiteľstva, hoci tam boli ešte body programu, ktoré ma prednostne zaujímali. Predovšetkým vyriešenie petície, lebo už sa preslýcha, že bude odložená. Predtým som ale starostovi a poslancom odovzdal mikulášske balíčky. (hu)

Mikulášske balíčky starostovi a poslancom na zastupiteľstve - plné smetí! Vážení priatelia, chodil v obci Mikuláš, obec deťom podarovala darčeky, krásny a chvályhodný zvyk. Chválili by sme aj my, keby - keby sa neobjavil pre deti balíček od firmy, ktorá prevádzkuje smetisko! Nehorázne, neslýchané, nemorálne a hlúpe, že z jednej strany celá obec je proti aktuálne vykonávanému prevádzkovaniu smetiska, všetci to odsudzujú - a vedenie obce sa spolčí so smetiskom!!! OZ OKO Pastuchova, a ja osobne sa zasadzujeme proti terajšiemu spôsobu prevádzkovania, bez podpory vedenia obce je tento boj značne komplikovaný. Vedenie obce sa však spolčilo s prevádzkovateľom smetiska a je nečinné v tejto veci, hoci od pripomienkovania zámeru a pamätného verejného zhromaždenia obce bol nami pripomienkovaný rozsah hodnotenia - vedenie obce nič, verejná vyhláška k zmene povolenia kazety II - obec opäť nič, navrhovaná zmena územného plánu Hlohovec, vystavená v HC - obec opäť nič, podanie na Obvodný úrad ŽP - obec opäť nič, obec nič, ďalšie pripomienkovania a iné veci, obec nič, nič, nič - ale vedenie obce pritom prijíma a rozdáva mikulášske balíčky s nápisom Plastic People - prečo asi? Mikulášske balíčky sú dôkazom o tom, že vedenie obce je spolčené s prevádzkovateľom skládky - proti všetkým obyvateľom!!! Tomu nasvedčujú aj informácie o sedení v sídle Plastic People po známom čistení Fánešského lesa 20. apríla 2012 - pán starosta bol prítomný, primátor HC tiež, ako aj ďalší - čo sa tam asi dohodlo, keď o dva týždne potom bol podaný Zámer dobudovania smetiska na ministerstve životného prostredia, primátor HC dal vtedy kladné stanovisko, Obv. úrad ŽP kladné... a náš starosta, aj vedenie obce mlčali. Presne takýto scenár bol dohodnutý. Nepočítali však s tým, že sa do toho obuje OZ OKO Pastuchova, že sa do toho obujem ja, že zaangažujem Hlohovčanov - a teraz je z toho veľký bolehlav viacerým úradom a úradníkom. Ku cti pána primátora Hlohovca treba povedať, a patrí mu za to aj naše veľké poďakovanie, že zmenil svoje stanoviská - prv k otázke nebezpečných odpadov dal záporné stanovisko (povolenie tejto časti Zámeru schvaľuje Obvodnú úrad ŽP v HC) a dal aj záporné stanovisko k nie nebezpečným odpadom - teda stanovisko vedenia mesta Hlohovec je negatívne. Našťastie, vedenie obce sme dotlačili k tomu, že dali záporné stanoviská, ktoré spolu s hlohoveckým musí zavážiť. Vedenie obce ale odvtedy neurobilo ani čiarku, hoci „námetov“ na konanie je veľa, pretože navrhovateľ sa snaží nahradiť zámer zmenami existujúcich povolení. My sme vytvorili aktív s občanmi Hlohovca a problémy riešime spolu, pretože skládka je v ich katastri a spolu zmôžeme viac,


pomaly sa dostavujú dielčie úspechy. Máme proti sebe veľmi ťažkého súpera a veľký biznis, preto sa ťažko bojuje. No a keď sa vedenie obce ešte aj spolčí so súperom... mikulášske balíčky, plné smetí pre starostu a poslancov boli namieste, mali by ich primäť k uvažovaniu a konaniu v prospech obce. Taká almužna, akým bolo poskytnutie spomínaných balíčkov, naznačuje, že prevádzkovateľ smetiska si je vedomí svojho zavinenia a takto sa snaží vykúpiť. Možno vykúpiť našu zasmradenú, zadymenú prítomnosť a budúcnosť, skládku, ktorá nám rastie nad hlavy a ktorá bude neustálou hrozbou zamorenia nášho prostredia? Nie. Aj keď vedenie obce takéto almužny prijíma (s vďakou). Čo na tom, že za chvíľu môžeme byť všetci otrávení, prípadne evakuovaní? (hu)

Chodia e-maily, chodia....(alebo duch(ne) kresťanský sa usídlil na obecnom úrade) Vážení občania, chodia z Pastuchova e-maily (listy na počítači) - v jednom sa zverejňujú materiály z obecného úradu na internete, v iných je zas lživo ohovorený náš pán farár - nevieme, kto ich posiela. Isté je, že v čase ich zaslania sa na obecnom úrade svietilo - nadránom, o 3 hodine a úplnou náhodou nesú spomínané e-maily hlavičku obecného úradu Pastuchov. Otázka znie: Ako sa e-mail s hlavičkou OU Pastuchov dostal do redakcie denníka Nový Čas, ktorý hneď začal štvavú kampaň proti pánovi farárovi (viď: www.magnifikat.sk). Keďže tieto veci vrhajú zlé svetlo na OÚ, vyzvali sme vedenie obce, aby podobne ako v prípade zverejnenia odmien, podalo trestné oznámenie, aby poskytli vyšetrovateľovi všetky dôkazy a tak očistili meno OÚ Pastuchov. Ozaj, prečo sa nesvietilo v noci na úrade, keď naši občania boli ohrození veľkým dvojtýždňovým požiarom v roku 2010? Galanovský starosta ešte aj k požiaru pribehol a celú noc tam riešil veci, kým náš krásne spinkal v perinke (však: čo ma potom, mňa sa to netýka). Z obce chodia aj anonymy na rôznych ľudí, prevažne na tých, ktorí si nabrali odvahu kriticky sa vysloviť na adresu starostu a vedenia obce. Najnovšie bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, potom sa z toho spravil iba priestupok a boli sme aj my vyšetrovaní!!! Za naše názory!!! Oznámenie podával starosta, jeho dcéra a pracovníčka úradu pani Blšťáková Alena - cítili sa dotknutí za to, že bola medzi ľuďmi rozšírená informácia o výške ich platov, najmä ich odmien. „Veď je nehoráznosť aby sa ľudia dozvedeli, ako sa narába s ich financiami, aké ryžovisko bolo spravené z obecnej pokladnice. No to je porušenie zákona, to je narušovanie dobrého spolunažívania“! Áno, je skutočne nehorázne, keď zásady odmeňovania hovoria o tom, že odmena môže byť najviac do 50% výšky tarifného platu a tu hľa: odmena vyššia, ako tarifný plat. A bisťu! a potom, že nie sú peniaze. Na budúci rok si obec plánuje zobrať pôžičku, aby sa konečne spravila cesta. Splácať ju budeme všetci. No ale že sa takéto skutočnosti stali známe verejnosti obce, tak to je protizákonné, to je nehorázne, čo si ten prišelec myslí, čo si to dovoľuje? No trestné oznámenie na nich za to!!! Hor sa na políciu do Hlohovca - na obecnom aute!!! (ps)

Listy čitateľov (uverejňujeme v plnom znení) Vážené Občianske združenie Oko Pastuchova! V Pastuchove dňa 12. 12. 2012 Prosím o zverejnenie môjho listu. Hľadám spravodlivosť, ktorá asi v Pastuchove nie je. Do určitého obdobia som s prácou na OÚ bola spokojná a vlastne táto práca ma bavila a robila som ju s láskou a zodpovednosťou. Ale istý mesiac začali moje problémy. Myslela som si, keď budem robiť všetko správne ,bude všetko v poriadku. No, ale mýlila som sa. V apríli tohto roku sa to začalo. Pomáhala som svojej kolegyni Danke Blštákovej pri spustení programu za dane a poplatky a v tom čase sa spúšťali obedy pre dôchodcov. Ďalšia pracovníčka na PN. S radosťou sme sa pustili s kolegyňou do práce. Budú spokojní občania, ale aj „ náš starosta“- ale nebol. V apríli som žiadala starostu o navýšenie môjho pracovného úväzku zo 4 hod. na 6 hod., nakoľko svoju prácu som nestíhala zvládnuť za 4 hod. Starosta mojou žiadosťou nebol nadšený a tak moju žiadosť postúpil na obecné zastupiteľstvo. Ako inak, naše obecné zastupiteľstvo to zamietlo! A ja sa zasa pýtam: „ bolo to nutné dávať na obecné zastupiteľstvo“? Veď ja nie som v žiadnej funkcii, a preto si myslím, že v tejto veci mal rozhodnúť starosta. V máji vyšiel Reflektor a jediný Pán Huszár vytkol obecnému zastupiteľstvu jeho rozhodnutie, zastal si ma a pochopil situáciu, ktorá nastala. Pán Huszár za pochopenie a poukazovanie problémov Vám ďakujem. A to nie je všetko. Svoju prácu robím rok. Pri odovzdávaní a preberaní v Kultúrnom dome sú veľké problémy. Vy všetci, ktorí ste mali prenajatý KD viete o čom hovorím. A tých problémov je viac s ktorými sa nič nerobí.


V máji mi bola predložená Dohoda o hmotnej zodpovednosti za sklad v Kultúrnom dome. Toto som odmietla podpísať, pretože sklad sa dáva ľudom, ktorí si to berú do prenájmu s KD. Ja sa pýtam, ako môžem toto podpísať? V septembri mi toto bolo znovu predložené nepodpísala som to. Dostala som výstrahu, keď „nepodpíšeš máš výpoveď.“ Ja som nepodpísala, lebo keď som pred rokom nastúpila do práce po mojej predchodkyni nebolo nič zrátané, nebola urobená fyzická ani písomná inventarizácia. Pýtam sa, ako môžem takéto niečo podpísať ? Už v spomínanom septembri začali ďalšie a ďalšie problémy. Poukazovala som na nich a nič. Všetko ma to zobralo a ja sa pýtam ako je možné, že keď na iných pracoviskách sa vyskytnú problémy všetko sa rieši a tu nič. A vtedy som si povedala stojí mi toto za to? Dám výpoveď!! Výpoveď som do dnešného dňa nedala, lebo som skončila na PN. Dôsledok prepracovania a vyčerpania v práci. Ja sa mám vyliečiť? A ako, keď každú chvíľu mám vyhrážky. Ďalej sa pýtam, prečo som po celej dedine ohováraná a šíria o mne klamstvá? Komu tak strašne prekáža, že sa priatelím s kolegyňou, kamarátkou Dankou Blštákovou? Ďakujem Forrová Lada Vážené OZ OKO Pastuchova, touto cestou, by som Vás chcela požiadať o zverejnenie môjho listu v Reflektore. K napísaniu týchto riadkov ma inšpiroval fakt, že sa veľmi často stretávam s otázkami občanov, ktorí si nevedia vysvetliť moju súčasnú neprítomnosť na obecnom úrade. Vždy som sa snažila veci správne pomenovať, tak je tomu i teraz, a tak začína môj príbeh. Na obecný úrad v Pastuchove som nastúpila pracovať 01. 11. 2011 na zastupovanie počas materskej dovolenky starostovej dcéry Andrey Skalickej na pozíciu samostatný odborný referent. Mám ekonomické vzdelanie, takmer 30 rokov pracujem v administratíve a pravdu povediac s takým niečím som sa počas svojej praxe nestretla. Do práce som sa vrhla s plním pracovným nasadením, využívajúc svoje doterajšie bohaté pracovné skúsenosti, som mala prácu, ktorá ma neskutočne bavila, napĺňala a obohacovala. Moje nadšenie však trvalo veľmi krátko. Všetko sa zrútilo ako domček z karát a mne po 11-mesačnom pôsobení na Obecnom úrade v Pastuchove nezostalo nič iné, iba ak jazva na duši. Prvý taký zlom nastal, keď sa začali platiť dane a poplatky. Bola som šťastná, že sa spustil program a občan konečne po rokoch mohol dostať kópiu Rozhodnutia za dane a poplatky. V tom čase sa začínal realizovať i rozvoz obedov pre dôchodcov. Spolu s kolegyňou Ladkou Forrovou sme sa nadchli celou dušou tejto myšlienke. No naše nadšenie však opäť trvalo veľmi krátko. Zabudli sme totiž na dôležitú vec: že žijeme v Pastuchove, kde nič, ale absolútne nič nefunguje. Chceli sme dať tomuto trochu úcty a dôstojnosti, preto sme navrhli starostovi navýšenie pracovného úväzku zo 4 – na 6 hodín pre p. Forrovú, úväzok ktorej sa mal rozšíriť aj na doručovanie Rozhodnutí za miestne dane a poplatky do domácnosti, ako aj iných písomností z obecného úradu. Nešlo o nič výnimočné, takýto systém funguje a všade je úspešný. No ale keďže sme v Pastuchove , obecné zastupiteľstvo túto žiadosť bez mihnutia oka zmiatlo zo stola. Je zbytočné tisíckrát klásť si otázku: Prečo to inde funguje, iba v Pastuchove nie? Chcem pri tejto príležitosti vyjadriť obrovské poďakovanie svojej kolegyni Ladke Forrovej, ktorá mi veľmi pomáhala zvládnuť (prvý krát v živote obce!) vydávanie Rozhodnutí o daniach a poplatkoch k všeobecnej spokojnosti občanov. Posuňme sa trochu ďalej a ja Vám poviem, aký „pekne naaranžovaný darček“ som dostala k svojim okrúhlym narodeninám. Týždeň pred týmto mojim sviatkom mi bolo oznámené, keďže som vyberala peniaze za dane a poplatky, že v pokladni chýba väčšia suma peňazí. Nato mi starosta priniesol podpísať vopred pripravenú Dohodu o hmotnej zodpovednosti, so slovami, že túto musím podpísať. Odmietla som s tým, že sa poradím s právnikom. Skysol úsmev a nastalo hrobové ticho. Po pár minútach som sa Aleny Blšťákovej spýtala, koľko peňazí chýba ešte v pokladni. Povedala mi „už nič, už je to v poriadku“. Myslím si, že k tomuto komentár ozaj netreba. A tu už udalosti naberali spád, pripomínajúci scenár z hororového filmu. Starosta sa mi vyhrážal výpoveďou, ba čo viac , dcéra pána starostu chodila do kancelárie obecného úradu , vulgárne a oplzlo mi nadávala, neuvedomujúc si, že hrubo porušovala §11 Občianskeho zákonníka,, nehovoriac o hlbokom prekročení hraníc slušného správania. Keď som starostu upozorňovala na jej správanie, stretla som sa iba s ironickým úsmevom. Chcem dať do pozornosti pani Skalickej, že mne nerobí problém p rijať všetky kroky na


ochranu mojej osoby a môjho mena. Ponižovaním a osočovaním bolo totiž porušené právo na ochranu mojej osobnosti, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Nedá mi nespomenúť tiež i to, že mi bolo vytýkané ako zdvorilo sa správam k tzv. „neprajníkom obecného úradu“. Počas svojej praxe som absolvovala niekoľko školení na profesionálnu komunikáciu a myslím si, že v tejto oblasti medzery určite nemám. Ak si myslíte, že to by už hádam stačilo, tak ste na omyle. Môj príbeh pokračuje ďalej. Starosta ma bez akýchkoľvek dôkazov obvinil, že som dala zverejniť výplatné pásky jeho dcéry ako i Aleny Blšťákovej a že da trestné oznámenie. K tomuto chcem povedať iba toľko, že ja dobre poznám svoje práva i povinnosti, takéto obvinenie som už ale nezvládla, zhoršil sa mi zdravotný stav a odvtedy som na PN. A tu prichádza na rad pomsta, ktorá nemá obdoby. V tom čase som sa zúčastňovala školenia na prípravu matrikárok. Tesne pred záverečnou skúškou starosta obce oznámil ObÚ v Trnave, že mi túto prípravu matrikárok ruší z dôvodu dlhodobej PN. Bola to však zavádzajúca informácia, pretože v tom čase 3-týždňová PN-ka nebola dlhodobá PN-ka. Krátko po tom bola doručená sťažnosť na moju osobu i do Sociálnej poisťovne. Aby toho nebolo málo, bol zaslaný anonymný list na moju osobu do spoločnosti, pre ktorú pracujem už niekoľko rokov. I keď išlo o anonym, odosielateľa si v tomto prípade nie je ťažké domyslieť. Čo k tomu dodať? Necítim hnev, či nenávisť, skôr ľútosť nad tým, kam až siaha ľudská zloba. V týchto riadkoch sa nachádza iba časť PRAVDY. Tá zvyšná PRAVDA sa nachádza v každom vydaní, v každom riadku REFLEKTORA. Vždy ma fascinovala túžba po spravodlivosti. Verím, že čoskoro spravodlivosť si nájde cestu i do Pastuchova. 13.12.2010 Dana Blštáková

Došlo e-mailom: Prosím o zverejnenie. Na posledné obecné zastupiteľstvo som dal žiadosť o doplnenie návrhu do VZN na rok 2013 pre osoby ťažko zdravotne postihnuté o oslobodenie na zníženie daní zo stavieb, bytov a garaží na 50%. Potom aj na oslobodenie platenia za miestny komunálny odpad aspoň na 50%. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TO ZAMIETLO !!! Ako je možné, že v okolitých dedinách, mestách takéto oslobodenie funguje. A v Pastuchove nie! Citujem. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto: 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Takéto isté oslobodenie z platenia na garáže a miestny komunálny odpad. V apríli som sa u starostu informoval o vysporiadaní pozemkov, ktoré obec užíva alebo má zastavané a majetkovo nevysporiadané. Sľúbil, že dá všetko do poriadku. Je december a nič nie je vybavené. Ladislav Repka

Prišelci.... Priatelia, vo svojich vyjadreniach starosta obce s obľubou používa slovné zvraty, že prišelci rozdúchavajú vášne a podobne. Má na mysli vedenie OZ OKO Pastuchova, predovšetkým mňa. Pán starosta, to ti nevadí, že svoju výplatu dostávaš aj z mojich „prišeleckých“ daní a poplatkov??? Vážené poslankyne a poslanci Obecného zastupiteľstva Pastuchov, ja touto cestou žiadam od Vás ochrany svojho dobrého mena, svojej osoby - zakročte v tom zmysle, aby tieto invektívy prestali - veď sa tomu každý len smeje. Každý návštevník obecného úradu je nútený si vypočuť starostove tirády o tom, že rozvraciame obec, aký sme my ...., a podobne. Žiadame u Vás ochranu!!! Dočkáme sa? (hu, ps)

Vynútená odpoveď na článok Vážení priatelia, prečítal som si posledné (v tomto roku prvé?) vydanie úradného časopisu Náš Pastuchov, z ktorého sa medzičasom stal plátok. Posledné číslo tohto plátku totiž je úplne podúrovňové. Navyše, hrubo porušuje Zákon o periodickej tlači. Reagovať na tie nehoráznosti je pod moju úroveň. Vyprosím si ale dôrazne vedeniu obci, aj starostovi, že za moje peniaze takýto paškvil vyrobia a vydávajú! Hanba. Musím ale reagovať predsa len na jeden článok. Ide o článok pani


riaditeľky školy, v ktorom zvelebuje starostu obce, koľko si pre obec urobil a ako je tu fajn. Žiť tu ale nechce, odsťahovala sa do Hlohovca. Pretože tu je fajn, je tu všetko OK. (hu)

VIANOCE

VIANOCE

VIANOCE

Vianoce… … pri tomto slove si každý z nás dokáže nazrieť do vlastného vnútra a spomenúť si na detstvo, na vzácne chvíle strávené so svojimi rodičmi a súrodencami, tí starší neskôr s vlastnými rodinami, manželmi, manželkami a deťmi či vnúčatami. Áno, Vianoce nás spájajú, usádzajú nás k spoločnému stolu, dávajú nám možnosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a venovať svoj čas našim najbližším. V živote sú však také momenty a životné cesty, ktoré nám tieto chvíle odoberú, hoci bytostne by sme túžili byť na Vianoce so svojimi blízkymi. Dôvodov môže byť veľa, či už strata blízkych, či ťažká choroba, pre ktorú nemôžeme byť s nimi, alebo povolanie, ktoré nás v tieto dni od blízkych odlúči. Rád by som na tomto mieste pripomenul, že rodinou nie sú len naši príbuzní, ale sú to i ľudia, ktorí nás majú radi, ľudia, ktorí nám pomáhajú, ktorí do našich sŕdc svojimi skutkami vnášajú lásku a chuť žiť. Ktosi múdry raz povedal, že slovo je najlepší Boží liek, liek, ktorý robí zázraky, no zároveň je i najostrejší hrot kopije nepriateľa. To či bude liekom alebo kopijou je na každom z nás. Z úprimného srdca Vám všetkým prajem, aby po tieto vzácne dni každý z nás našiel pokoj v duši a svojimi slovami rozdával lásku a radosť, ktorej je vždy tak málo a každý z nás po nej tak nekonečne túži. Rád by som sa poďakoval najmä tým, ktorí odídu od rodín a vianočného stola, aby svojou obetavou prácou a láskou pomáhali prežiť nám všetkým príjemné Vianoce. Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, a budeme zasadať k štedrovečernej večeri aj v našej obci a farnosti Pastuchov, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech otvorené srdce a ochotná služba deťom, chorým, starým a trpiacim nás počas celých Vianoc sprevádza, nech rok nastávajúci nám pokoj, porozumenie, zmierenie, lásku, Božie požehnania, zdravie a šťastie prinesie. Prajem vám, nech sú Vianoce vo vašich domácnostiach plné lásky, pokoja a dobrej vôle. Váš duchovný otec Peter Rúčka OBČIANSKE ZDRUŽENIE OKO PASTUCHOVA PRAJE VŠETKÝM PASTUCHOVČANOM POŽEHNANÉ, RADOSTNÉ, POKOJNÉ, A VESELÉ VIANOCE


__________________________________________________________________________________

Adresa redakcie: 92063 Pastuchov 167; e-mail: okopastuchova@gmail.com . Počet výtlačkov: 300; Občasník OZ OKO Pastuchova; Šéfredaktor: PhDr. Štefan Huszár, PhD. Podnety a pripomienky zašlite na túto adresu. Vyšlo dna 17. 12. 2012. Ročník II., číslo 4. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Elektronická verzia: www.okopastuchova.com, aj videá, fotky a rôzne dokumenty.

Reflektor 4 - 2012  

Oko pastuchova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you