Wijkblad nr 60

Page 1

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

DE GROENE WIJK

FEBRUARI 2020

1


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS Ambulance, brandweer, politie, idem voor doven en slechthorenden, Handhaving, Huisartsenpost, OZL Nightcare Dierenambulance Storing gas of electra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode BELANGRIJKE ANDERE NUMMERS Buurtpunt A Gene Bek Gemeente Heerlen Buurtsteun (burenhulp) Sociaal buurtteam Politie(geen spoed) Meld misdaad anoniem Wijkagent RD4 Servicepunt Ziekenhuis Zuyderland

2

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-0313 0800-0313 045-851672 14-045 info@aarbek.nl 045-5604004 0900-8844 0800-7000 0900-8844 0455437100 088-4597777

IN DIT NUMMER 2 5 6 6 7 7 12

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS VOORWOORD WIJKSCHOUW CAUMERVELD-DE ERK BESTUUR EN WERKGROEPEN STRUCTUUR WIJKRAAD WERKPLAN

2020

HERFSTWANDELING

2019

+ DATUM KOMENDE VOORJAARSWANDELING 13 17 17 18 19 20 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35

DRUKBEZOCHTE HALLOWEENWANDELING BEWEEGMARKT

13 MEI 2020

BENUT UW CREATIEVE BREIN BUURTPUNT A GENE BEK VRIJWILLIGE CHAUFFEURS KOM OP DE SOEP BIJEENKOMSTEN CRIMINALITEITSPREVENTIE WHATSAPP BUURTAPPS, BUURTPREVENTIE PINKIOSK KRIJGT KUNSTWERK SAMEN CREATIEF NETWERKBIJEENKOMST MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES WANDELACTIVITEITEN ALCANDER NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN A GENE BEK BUURTACTIE OPROEP EEN BIJZONDERE HOBBY: HEERLENZIEN.NL SCHOLIERENCARNAVAL ONDERSTEUND DOOR WIJKRADEN COLOFON

3


NUMMER 6 FEBRUARI 2020

DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

VOORWOORD Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2020 2020 is voor de wijkraad een uitdagend jaar. De vraagstelling van het buurtgericht werken krijgt steeds meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Dit is van invloed op het functioneren van het bestuur en de werkgroepen van de wijkraad, zowel voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen als de manier van werken. Hierbij zijn projectmatig werken, de hernieuwde positionering van de wijkraad en het dragen van eigen verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten. O.a. deze uitgangspunten hebben er toe geleid dat een aantal mensen in 2019 afscheid heeft genomen van de wijkraad; zo zijn de functies voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur opnieuw bemenst. We zullen nadrukkelijk het vrijwilligersnetwerk uitbouwen en de verbinding zoeken met bewoners, verenigingen en instanties in en rondom onze wijk, die net als wij de sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en burgerkracht in onze wijk willen versterken. De samenwerking met de wijkraad AarBek wordt, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, uitgebreid en versterkt. Dit komt zeker tot uitdrukking in de verdere ontwikkeling van het in 2019 gestarte Buurtpunt (een gezamenlijk initiatief van Standby en de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en AarBek), het samen organiseren van themabijeenkomsten en de communicatie met bewoners en maatschappelijke partners. In maart organiseren beide wijkraden samen een themabijeenkomst over buurtpreventie; u wordt hierover nog nader geĂŻnformeerd. Wij hechten er ook aan de wijkbewoners te informeren over de activiteiten die de wijkraad ontplooit. In dit wijkblad hebben we dan ook het jaarplan 2020 van de wijkraad integraal opgenomen. We zijn benieuwd naar uw reacties.

2020: DOORGAAN OP DE INGESLAGEN WEG 4

Het bestuur van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld

5


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

WIJKSCHOUW Jaarlijks organiseert de wijkraad samen met de gemeente Heerlen een zogenaamde wijkschouw. Hierbij worden ook wijkbewoners betrokken. Tijdens de wijkschouw wordt in het bijzonder gelet op de openbare ruimte in de wijk en worden knel- en verbeterpunten gesignaleerd, waarna samen met de gemeente bekeken wordt wat hieraan gedaan kan worden. Het gaat dan om aspecten van verkeersveiligheid, verlichting, toegankelijkheid en de onderhoudstoestand van openbare ruimte en het groen. Dit jaar wordt de wijkschouw gehouden in Caumerveld-de Erk en wel op woensdag 25 maart aanstaande. De wijkschouw wordt georganiseerd in nauwe samenwerking en overleg met de buurtvereniging Caumerveld-de Erk. Graag zijn we van te voren al zoveel mogelijk op de hoogte van door de bewoners van Caumerveld-de Erk ervaren knel- en verbeterpunten: wij hebben dan een zo compleet mogelijk beeld van wat er in de wijk leeft. U kunt uw knel- en verbeterpunten mailen naar info@douveweien-caumerveld.nl. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de buurtvereniging. 6

BESTUUR EN WERKGROEPEN

SAMENSTELLING BESTUUR EN WERKGROEPEN 2020

WIJZIGINGEN BESTUUR WIJKRAAD EN WERKGROEPEN Het afgelopen jaar was voor het bestuur van de Wijkraad een ingrijpend jaar. Een drietal bestuursleden nam afscheid om uiteenlopende redenen. Met een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester is het dagelijks bestuur volledig vernieuwd. In het artikel over het Jaarplan 2020 is een overzicht opgenomen van de samenstelling van het bestuur en de 3 werkgroepen die de Wijkraad telt. We kunnen stellen dat bestuur en werkgroepen overlopen van enthousiasme, ideeën en plannen voor de komende jaren. Vandaar dat wij gekozen hebben om ons jaarplan 2020 in zijn volledigheid met onze lezers te delen. In de komende edities van ons blad willen wij u graag op de hoogte houden van de voortgang van onze activiteiten en projecten. Mogelijk dat er vonken van ons enthousiasme overslaan en U zich ook in zou willen zetten voor de wijk en haar bewoners. Meldt u zich dan aan via de contactknop op de website www.groenewijkheerlen.nl.

BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Gerard Jansen (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Frans Pommé (de Groene Wijk Duurzaam), Dico Wilbrink (communicatie) WERKGROEP GROENE WIJK DUURZAAM Hasso Gien, Geert-Loys Jacobs, Enrico van der Lubben, Frans Pommé, Jurjen van Asperen, Jos Simons, Jean Weijers WERKGROEP COMMUNICATIE Dico Wilbrink, Jim Rutten, Gerard Jansen, Frans Pommé WERKGROEP LEEFBAARHEID EN SOCIALE COHESIE Charles Hagens, Peter Frolichs, Frans Hol, Thijs Moonen, Roel van Rijswijk, Angie Schijns, Bart Benders, Marjo van Ginderen, Marie-José van der Meer, Els van Hooren

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2020 2020: DOORGAAN OP DE INGESLAGEN WEG De koers van de wijkraad, zoals beschreven in ons Koersdocument, is ook in 2020 leidraad voor het functioneren van het bestuur en de werkgroepen, zowel voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen als de manier van werken. Een meer sociaal-maatschappelijk karakter van de vraagstelling/uitdaging van het buurtgericht werken, het projectmatig aanpakken hiervan, de hierdoor hernieuwde positionering van de wijkraad en het dragen van eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. O.a. deze uitgangspunten hebben er toe geleid dat een aantal mensen in 2019 afscheid heeft genomen van de wijkraad; zo zijn de functies voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur opnieuw bemenst. We zullen nadrukkelijk het vrijwilligersnetwerk uitbouwen en de verbinding zoeken met bewoners, verenigingen en instanties in en rondom onze wijk, die net als wij de sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en burgerkracht in onze wijk willen versterken. 7


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

De samenwerking met de wijkraad AarBek wordt, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, uitgebreid en versterkt. Dit komt zeker tot uitdrukking in de verdere ontwikkeling van het in 2019 gestarte Buurtpunt (een gezamenlijk initiatief van Standby en de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en AarBek), het samen organiseren van themabijeenkomsten en de communicatie met bewoners en maatschappelijke partners. Ook in 2020 worden twee netwerkbijeenkomsten voor de maatschappelijke partners georganiseerd. FACILITEREN ACTIVITEITEN VAN DERDEN De wijkraad ondersteunt en faciliteert activiteiten in onze buurt door middel van het ondersteunen bij de voorbereiding en organisatie van deze activiteiten en/of door een financiële bijdrage. De wijkraad wil een actievere rol op dit punt en scherper en objectiever de activiteiten kunnen beoordelen op de bijdrage van deze activiteiten aan de doelstellingen en ambities van de wijkraad. Ook in 2020 gaan wij als wijkraad actiever op zoek naar activiteiten in de wijk die hieraan bijdragen en die het waard zijn te ondersteunen.

WERKGROEP GROENE WIJK DUURZAAM Duurzaamheid is een zeer ruim begrip dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. In de benadering van de werkgroep is duurzaamheid: het bewust omgaan met materialen, energie, omgeving en mens. De werkgroep wil bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van het profiel van de wijk. Met behoud van vrijheid van keuze dient hiertoe de duurzaamheid in de wijk te worden bevorderd. Voor de organisatievorm waarmee de werkgroep deze missie wil uitvoeren is de coöperatie gekozen. De naam waaronder deze optreedt is Coöperatie Heerlen Duurzaam U.A.. Hierbij zijn enkele ambities geformuleerd; Voorlichter: verricht (markt)onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden van verduurzaming, geeft (dan wel laat geven) waar mogelijk/nodig technisch en financieel advies hieromtrent en doe (dan wel laat doen) aan voorlichting. Bemiddelaar: heeft als doel het onderzoeken, kiezen en bemiddelen bij/aanbieden van energiebesparende producten/diensten aan individuele personen dan wel het gezamenlijk inkopen van energie en/of producten/diensten. Energiebedrijf: wil een lokaal energiebedrijf organiseren met als doel het bevorderen van het gebruik van windenergie, zonne-energie

8

en andere vormen van duurzame energie met en voor de leden van de coöperatie.

van de buurtorganisatie Heerlerbaan weer de dag van de Duurzaamheid.

Daarnaast kan door het gezamenlijk optreden de sociale cohesie worden bevorderd: als mensen elkaar leren kennen, zullen ze gemakkelijker met elkaar in contact treden. Om de genoemde missie en ambitie te kunnen waarmaken wordt een aantal activiteiten opgestart en uitgevoerd.

WERKGROEP COMMUNICATIE De inventarisatie van alle communicatie-uitingen vanuit de wijkraad naar bewoners, maatschappelijke partners en netwerkpartners binnen en buiten de wijk wordt afgerond en vormt de basis voor een communicatie-plan dat vanaf 2020 wordt geïmplementeerd.

Een info-avond Postcode Roos en een info-avond Duurzaam en Levensloop bestendige woonomgeving. Een goede manier om positieve effecten op de sociale cohesie in de wijk te bewerkstelligen is werken aan duurzaam wonen voor ouderen in de wijk.

Bij de inventarisatie van communicatie-uitingen valt op dat met name de platformfunctie voor bewoners veel aandacht heeft gekregen. De werkgroep streeft er naar om vanaf 2020 naast die platformfunctie meer aandacht te geven aan communicatie over de eigenrol en functie van de werkgroepen en het bestuur èn het belang van de samenwerkingsvormen in de wijk voor de bewoners.

Bovendien wordt gewerkt aan de verdere invulling van de cooperatie. Promotie moet worden gemaakt voor het verkrijgen van leden. Naast het gebruik van de website, de facebook pagina’s en folders wordt gezocht naar andere mogelijkheden om de communicatie met de wijkbewoners te verbeteren. De werkgroep zal trachten het aantal leden van de werkgroep te vergroten met het doel ontbrekende competenties, bijvoorbeeld communicatie, te verkrijgen. Ook in 2020 organiseert de werkgroep in samenwerking met leden

In 2020 heeft het prioriteit om een oplossing te vinden voor de vormgeving, de druk en de verspreiding van het wijkblad ‘de Groene Wijk’. Knelpunt is de vormgeving. Het streven is gericht op een duurzame oplossing, waarbij meerdere verantwoordelijken samenwerken aan de totstandkoming van een representatief en kwalitatief hoogwaardig wijkblad. In dit traject wordt nauw samen gewerkt met de wijkraad AarBek die ook een vormgevingsvraag heeft. 9


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

De samenwerking met de wijkraad AarBek wordt naast bij andere activiteiten ook nauwer aangehaald op het gebied van communicatie en redactie van de wijkbladen, waarbij o.a. het uitwisselen van artikelen en het gezamenlijk uitdragen van informatie. Belangrijke impuls in de deze ontwikkeling vormt het gemeenschappelijk Buurtpunt van waaruit gezamenlijke activiteiten voor beide wijken worden georganiseerd. Naast het wijkblad worden t.b.v. actuele specifieke activiteiten flyers verspreid, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke partners. Wisselingen binnen het bestuur hebben eveneens doorgewerkt in het beheer van de website en de facebookpagina. Gestreefd wordt om in 2020 dit aandachtsgebied opnieuw binnen de werkgroep te beleggen en de actualiteit/ kwaliteit van deze media verder te verbeteren. WERKGROEP LEEFBAARHEID EN SOCIALE COHESIE De vraagstellingen voor de werkgroep krijgen steeds meer een sociaal-maatschappelijk karakter: het versterken van de sociale cohesie en het gemeentelijk ouderenbeleid zijn hier voorbeelden van. Hierbij is ook de verdere ontwikkeling van het Buurtpunt in A Gene Bek van groot belang. Gelet hierop 10

worden in 2020 de werkgroepen wijkontwikkeling en senioren samen gevoegd tot de werkgroep leefbaarheid en sociale cohesie. De werkgroep stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage aan de koers van de wijkraad door het concreet vertalen van de begrippen leefbaarheid en sociale cohesie naar acties/projecten De volgende acties/projecten worden gepland voor 2020: • Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Buurtpunt door het ondersteunen van bestaande activiteiten en het initiëren en ondersteunen van nieuwe activiteiten. Te denken valt aan wandelingen, beweeg- en creatieve activiteiten en het organiseren van workshops. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met de wijkraad AarBek en de buurtvereniging Caumerveld-de Erk. • Verdere uitwerking en uitbreiding van burenhulp. Het betreft hier hulp (b.v. het ophalen van medicijnen samen met, naar het ziekenhuis brengen) aan bewoners van onze wijk die in een noodsituatie geholpen moeten worden en waar op dat moment geen mantelzorger of andere hulpverlener beschikbaar is. Naast bestaande particuliere initiatieven wordt dit onderwerp verder uitgewerkt vanuit het eerder vermelde buurtpunt. • Het, in de 1e helft van 2020, in samenwerking met de basis-

scholen Windekind en Tovercirkel, ondernemers en maatschappelijke partners organiseren en faciliteren van een wijkfeest nieuwe stijl. Het verbinden van kinderen/jongeren, hun (groot) ouders en de bewoners van de wijk. In oktober/november samen met Windekind en Tovercirkel organiseren en faciliteren van een thematische wandeling. De jaarlijkse wijkschouw vindt in het voorjaar plaats, waarbij deze keer Caumerveld-de Erk centraal staat. Aandachtspunten hierbij kunnen o.a. zijn: parkeeroverlast, verkeersveiligheid, overhangend groen en slechte staat trottoirs. De voorbereiding wordt gedaan in samenspraak met de buurtvereniging Caumerveld-de Erk; daarnaast worden bewoners middels het wijkblad opgeroepen aandachtspunten te melden. Wijkwethouder Adriane Keulen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig. Samen met de wijkraad AarBek en HeelHeerlenBeweegt wordt in het voorjaar een beweegmarkt georganiseerd. Doel hiervan is volwassenen en ouderen (meer) aan het bewegen te krijgen; door: mensen te informeren (stands), bewegen te laten ervaren (workshops), bewustwording van het belang van bewegen (fittesten) en te activeren (adviesgesprekken). Het verder uitbreiden en optimaliseren van buurtpreventie en de buurtpreventie-app.

• Het samen met wijkbewoners uitwerken van een pilot voor de beplanting en het onderhoud van de boomspiegels van de bomen in de van Weerden Poelmanstraat. Hierbij worden ook de mogelijkheden van de gemeentelijke buurtdeals en buurt actie regeling mee genomen. • De werkgroep veiligheid van Windekind heeft verzocht om in samenwerking met de wijkraad/ werkgroep de veiligheid rondom de school in kaart te brengen en waar mogelijk gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Aandachtspunten zijn o.a. parkeerbeleid, snelheid, veilig oversteken en (verkeers)bewustzijn/ gedrag van ouders. Deze vraagstelling wordt aangepakt naar voorbeeld van het project Heesbergstraat: samen met bewoners en gemeente. Hierbij wordt eerst gezamenlijk de probleemstelling geformuleerd en daarna naar passende oplossingen.

11


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

vervolg pag 11/12

• In 2020 wordt de voetgangersbrug Zandweg vervangen, indien gewenst ondersteuning bij de communicatie. • Verkeerssituatie Benzenraderweg t.h.v. basisschool de Tovercirkel in kaart brengen. Er is contact gelegd met de leiding van de Tovercirkel; indien nodig wordt dit in 2020 ter hand genomen. • De bereikbaarheid van de bushalte Sterflat, zijde Imstenraderbos, verbeteren, alsmede het voetpad, dat parallel loopt aan de Kennedylaan. Hieraan is in 2019 geen aandacht besteed, wordt in 2020 onderzocht. • Heerlencoin: de gemeente onderzoekt de mogelijkheden om bewoners die een klus in de wijk op zich nemen (betrokkenheid vergroten) hiervoor te belonen middels de Heerlencoin. Deze coin kan vervolgens verzilverd worden bij winkels in het centrum van Heerlen (stimuleren Heerlen-centrum). De werkgroep volgt deze ontwikkeling en de toepasbaarheid hiervan voor de wijk. • Met Zuyd Hogeschool participeert de wijkraad in een aantal onderzoekstrajecten waar onder de dementievriendelijke buurt/samenleving en gezond bewegen met gebruik van apps.

12

HERFSTWANDELING

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

VERSLAG HERFSTWANDELING Ook dit najaar hebben we weer gewandeld met ‘de Groene Wijk’. Na een paar regenachtige dagen ziet het er vandaag vrijdag 11 oktober beter uit. Droog met een lekker windje. Prima wandelweer. Dit keer vertrekken we al car poolend naar Sweikhuizen. We parkeren boven op de berg in het dorp t.o. de wei met Alpaca’s waar je zomers een wandeling mee kunt maken, een rondleiding kunt krijgen en ambachtelijk ijs kunt eten. Onze startplek is Gasterie de Bokkereyer. We wandelen richting Terborgh en gaan dan naar Puth. Met mooie uitzichten, een stuk door het bos, langs de manege en de Geleenbeek die we 2 keer oversteken . De herfstkleuren beginnen te komen. We zijn dit jaar ook wat vroeger . Na de mooie wandeling en ook nog even een bezoekje gebracht aan de Sint-Dionysius en Odilia kerk, waar een bruidspaar elkaar het ja-woord gaf, komen we weer bij de Gasterie aan. Binnen hebben ze een grote tafel in het midden van het gezellige cafe voor ons gereserveerd en daar wordt nog gezellig nagepraat met koffie en vlaai. Dit was alweer de 14 de herfstwandeling van de wijk. Els

A R WA VOOR JA

NDELIN

G

TE A D E H T SAVE 0 17 april

202

en ebsite .nl w ia v volgt erlen rmatie roenewijkhe o f in e r Nade en kan via G v inschrij

13


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

HALLOWEEN WANDELING IN DOUVE WEIEN VRIJDAG 1 NOVEMBER OM 17.30 UUR STARTTE DE EERSTE GROEP KINDEREN, OUDERS, OPA’S EN OMA’S MET HUN HALLOWEEN WANDELING. MEDE DOOR ONZE OPROEP IN DE WIJK OM MEE TE DOEN EN MEE TE HELPEN AAN DE WANDELING ALS VRIJWILLIGER OF LOCATIE, ZIJN ER VEEL REACTIES BINNENGEKOMEN.

OP DIE VRIJDAG AVOND wandelden tot na tienen vele groepen door de wijk op weg naar een volgende spannende locatie. In totaal op 11 posten verspreid in de wijk was er iets te kijken, te luisteren, zelf te doen of beleven. De groepen waren duidelijk herkenbaar door de roze capes die de ouderen droegen en alle lichtjes, maskers, eng geschminkte gezichten en griezelige kleding van de kinderen. Start was bij basisschool Windekind, waarvan de oudervereniging als trekker een belangrijk deel van de organisatie op zich had genomen. Eindpunt was het kampvuur bij Scouting Bekkerveld. Daar kreeg iedereen warme chocolademelk of iets anders te drinken en natuurlijk marshmallows om geprikt op een stokje in het kampvuur te roosteren.

14

15


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

Door de grote belangstelling had de organisatie de grens gesteld op 500 deelnemers om het geheel beheersbaar te houden en soepel te kunnen laten verlopen. Dat weerhield buurtbewoners er niet van om los van de groepen gezellig een avondwandeling te maken door een bruisende Halloweenwijk en langs de groepen te lopen die druk bezig waren met hun wandeling en een praatje te maken. Het was kortom een drukke, gelukkig ook droge en zeker gezellige avond in onze wijk ! En daarbij past natuurlijk een compliment voor de organiserende ouders en de school voor hun grote inzet en betrokkenheid. De Halloween wandeling was de eerste activiteit waarbij we als wijkvereniging en basisschool samenwerkten. Doel was om de volwassenen en kinderen van de wijk en school met elkaar te verbinden. Een activiteit waar ook de gemeente Heerlen subsidie voor heeft gegeven en die ook mede mogelijk was door een groot aantal sponsoren. Nu alles weer opgeruimd is gaan we samen kijken wat we komend jaar nog meer aan activiteiten voor ‘jong én oud’ in de buurt kunnen organiseren. Daar zullen we iedereen natuurlijk ook weer over informeren.

16

BEWEEGMARKT = 13 MEI 2020

in ekken welke mogelijkheden er bij u Kom op woensdag 13 mei a.s. ontd rse Dive ers. rt en bewegen voor 50-pluss de buurt zijn op het gebied van spo ken trek in A Gene Bek informatie vers beweegaanbieders zullen u deze dag waaraan u gratis n, en/of voor u een workshop verzorge hoe fit u (nog) en mee kunt deelnemen. Ook kunt u test nt een kop koffie rtpu bent. En uiteraard staat er in het Buu t in het volgend volg of thee voor u klaar. Meer informatie enbeweegt.nl. eerl wijkblad en op de website www.heelh

Vanuit de Werkgroep Leefbaarheid, Veiligheid en Sociale cohesie worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waaronder lezingen en workshops. Als vervolg op de lezing rond ons brein in het najaar 2019, vond er afgelopen januari opnieuw een workshop plaats, ditmaal rond het creatieve brein. Lucy Sweers was er bij en beschreef voor ons hier haar ervaringen.

BENUT UW CREATIEVE BREIN We hadden een leuke middag op woensdag, 22 januari. Een groep van bijna uitsluitend vrouwen had zich verzameld in Tobias. Leonore Stollwerk leerde ons hoe om te gaan met onze hersens als we eens buiten de normale paden wilden denken. We kregen niet alledaagse puzzels en we moesten enigszins lastige vragen beantwoorden. Daaraan vooraf werd ons eerst verteld hoe het brein in elkaar zat en hoe het werkte. Het werd allemaal in een plezierige sfeer gedaan. Na de pauze met koffie en vlaai werden we echt aan het werk gezet. Hoe dachten we over ons wonen in de toekomst? Hoe zouden we willen wonen over vijf jaar? Wat is daarbij noodzakelijk, wat is haalbaar, wat zou optimaal zijn? Het waren erg concrete vragen

voor bijna alle aanwezigen. Door sommigen waren de beslissingen al genomen, voor anderen was er nog veel onduidelijk. Het was een praktische opdracht. Onze hersens werden echt aan het werk gezet. Er kwamen veel suggesties naar boven, niet allemaal even bruikbaar. Maar dat was ook de bedoeling. Alle ingevingen konden gezegd worden. Op die manier kom je tot een overwogen beslissing, zo werd ons voor gehouden. En dus hadden we aan het einde van de middag een mooi lijstje van woonwensen: praktisch, haalbaar en toekomstbestendig. Iedereen ging wijzer en tevreden naar huis. Het was een mooie, leerzame middag geweest. Maar waarom was er maar één man? 17


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

BUURTPUNT NU OOK OPEN OP DE DINSDAGEN De donderdag inloop (ook van 11.00 tot 13.00 uur) is midden 2019 gestart. Inmiddels wordt deze dag in A Gene Bek goed bezocht en zijn er veel leuke activiteiten (o.a. gymnastiek, kom op de soep, wandelen of gewoon gezellig een praatje maken). INLOOP Tijd om een extra inloop te houden en wel op de dinsdag. Tijdens deze inloop kun je creatief aan de slag met haken, borduren en breien en wordt er met verschillende thema’s geknutseld. Denk daarbij aan een carnavalsof paasstukje of voor de kerstmis kerstballen versieren. Anita Oostrum zorgt ervoor dat de groep samen aan de slag kan. HEEL HEERLEN HAAKT Afgelopen jaar heeft Ursula

G VA N A D S N I D E ELK 0 UUR 0 . 3 1 0 0 . 1 1 URTPUNT U B T E H S I GEOPEND. 18

Frolichs met vele anderen meegewerkt aan HeelHeerlenHaakt: een grote Kerstboom, gemaakt van kunstig gehaakte lappen. Deze Kerstboom heeft voor en tijdens de Kerstdagen in de publiekshal van het Stadhuis in Heerlen gestaan. Ursula helpt je in het buurtpunt graag mee als je wil leren breien, borduren of haken. Neem wel je eigen brei-, borduur- of haakwerk mee. Bij deze activiteiten ontmoet je andere buurtbewoners waarmee je samen aan de slag kunt maar ook een gezellige praatje kunt maken. Koffie en thee zijn gratis! ANDERE IDEEËN? Heb je een leuk idee dat je graag met een aantal mensen zou willen doen, dat kan natuurlijk ook. Er is plaats genoeg om een spelletje te doen of gewoon eens lekker te kletsen met andere mensen. Het sociaal buurtteam zal tijdens de inloop momenten op de dinsdag en donderdag altijd aanwezig zijn. Bij deze mensen kun je terecht als je een hulpvraag hebt of als je je ergens zorgen over maakt.

CHAUFFEURS GEZOCHT VERVOERSERVICE OUDERE EN MINDER MOBIELE BEWONERS NAAR BUURTPUNT

SINDS MEI 2019 IS, ELKE DINSDAG EN DONDERDAG VAN 11.00 - 13.00 UUR, IN A GENE BEK HET BUURTPUNT OPERATIONEEL: EEN LAAGDREMPELIGE INLOOPVOORZIENING VOOR DE BEWONERS VAN DE BUURTEN AARVELD, BEKKERVELD, DOUVE WEIEN EN CAUMERVELD-DE ERK.

In het Buurtpunt kunnen de bewoners terecht met hun persoonlijke en sociaal-maatschappelijke vragen, maar ook om deel te nemen aan activiteiten (bewegen, spelletjes, informatiebijeenkomsten etc.) of gewoon om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje of een kop soep. Voor bewoners die niet meer zo goed ter been zijn, willen we een vervoerservice regelen. Zij worden dan opgehaald en na afloop weer terug naar huis gereden met een personenbusje dat door Novizorg beschikbaar wordt gesteld. OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die minimaal één maal in de maand op donderdag of dinsdag tussen 10.30 en 13.30 uur het personenbusje willen rijden. Zij krijgen een korte cursus aangeboden door Novizorg, zodat zij goed voorbereid de weg op gaan. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat van de Wijkraad of de redactie van het Wijkblad. We willen de komende maand de belangstelling inventariseren, bij zowel de bewoners die graag van de service gebruik willen maken als de vrijwilligers die het busje willen rijden. Eén en ander melden kan per email: redactie@douveweien-caumerveld.nl. U wordt dan op hoogte gehouden van de voortgang van deze vervoeractiviteit. 19


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

KOM OP DE SOEP ‘…IK VIND HET VOORAL LEUK DAT IK NIEUWE MENSEN LEER KENNEN’ Bedeesd en tegelijk trots zet Nikkie een kop stevig dampende courgettesoep voor mij neer. En ik ben niet de enige. Er zitten minstens vijfentwintig mensen bij buurtpunt A gene Bek voor de wekelijkse ‘kom op de soep’: een kop soep met brood voor twee euro! Elke donderdag wordt de soep vers gemaakt door Nikkie en Harry. Zij wonen ‘om de hoek’ in een woonvorm van Radar en zijn sinds september de vaste koks in het project. En niet alleen dat: ze bedenken ook nog zelf welke soep ze de volgende keer willen maken. ‘Ik leer hier van alles, maar ik vind het vooral leuk dat ik nieuwe mensen leer kennen’, 20

zegt Nikkie. Waar nodig sturen Patrick of Annemiek van A gene Bek een beetje bij. ‘Maar dat komt eigenlijk steeds minder vaak voor. Ze zijn een stuk zelfstandiger geworden sinds de start en hebben zelfs geleerd hoe de oven werkt. En die is echt niet eenvoudig!’

Volgens Yvonne Mies, die vanuit Radar zowel Harry als Nikkie begeleidt, is dat vooral te danken aan het vertrouwen dat ze krijgen. ‘Dat geeft ruimte om te groeien. Dat zie je terug in de manier waarop ze hun werk doen.’ En het bewijs kan ik met eigen ogen zien. Het idee voor ‘kom op de soep’ is zo’n half jaar geleden ontstaan vanuit de netwerkbijeenkomsten die in de loop van het jaar in

A gene Bek gehouden werden. Daar zaten vanzelfsprekend ook de wijkraden van Aarveld/Bekkerveld en van de Groene Wijk. ‘Het buurtpunt brengt zowel de beide wijken als de wijkraden dichter bij elkaar,’ zegt Frans van Velzen, voorzitter van de wijkraad Aarveld/Bekkerveld. Het idee om in welke vorm dan ook een lunch te gaan aanbieden past daar helemaal bij.

21


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

Beide wijkraden waren heel benieuwd of het project zou gaan lopen en wilden graag een bijdrage leveren om het te laten slagen. Volgens Peter Frolichs, voorzitter van de wijkraad van de Groene Wijk, was het dan ook logisch dat beide wijkraden besloten om in 2019 eventuele financiële te korten van het project aan te vullen. Het lijkt erop dat het niet nodig is. In korte tijd is het aantal gasten flink toegenomen. Zaten er de eerste keer nog maar vier mensen aan tafel, inmiddels zijn het er wekelijks ongeveer twintig. Hoe hard iemand ook zou zoeken, er is geen wanklank te horen over het project. Ook als ik even later

aanschuif bij een andere tafel, waar net een stoel vrij is gekomen. Het is er zó gezellig dat ik moeite moet doen om ertussen te komen. Ik zie een paar bekende gezichten, mensen die ik hier de vorige keer ook gesproken heb. Ze zijn het er allemaal over eens dat Nikkie en Harry het allebei geweldig goed doen. En dat ‘kom op de soep’ een prachtige aanvulling in het buurtpunt. ‘Nu ik vanmiddag zo’n lekkere soep heb gehad, hoef ik vanavond echt niet meer te koken’, zegt Mia. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook twijfel of ik vandaag nog wel achter het fornuis ga staan…

6 APRIL G A D N A A M .30 19.00 - 21 8 APRIL G A D S N E WO .30 14.00 - 16 Afgelopen jaar organiseerden we de succesvolle bijeenkomst over het thema buurtpreventie. Met als speciaal aandachtsgebied de inbraakpreventie. Samen met de voormalige beroepsinbreker ‘Evert’ werd de vinger gelegd op veiligheidsaspecten in en rond de woning, maar ook vakantietips en andere preventie maatregelen. We willen ook dit jaar aandacht besteden aan criminaliteitspreventie, zowel de digitale aspecten als de aan deur gebruikte methoden passeren de revu. We nodigen u ook ditmaal weer van harte uit bij onze:

PREVENTIE BIJEENKOMST De wijkraad Douve Weien-Caumerveld organiseert samen met de wijkraad AarBek en de gemeente Heerlen voor de bewoners van de Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld, Douve Weien en de Erk een tweetal gemeenschappelijke preventiebijeenkomsten in A gene Bek. Deze vinden plaats op maandag 6 april van 19.00 tot 21.30 uur en op woensdag 8 april van 14.00 tot 16.30 uur. Aan de orde komen o.a. inbraakpreventie, babbeltrucs, burgernet,

de wijkagent en het melden van strafbare feiten en verdachte omstandigheden. Nadere informatie en de uitnodiging volgen nog via het wijkblad, een flyer, facebook en/of de website.

22

23


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP Met WhatsApp-groepen houdt de buurt elkaar op de hoogte over onveilige situaties. In onze wijk zijn drie Buurtpreventie WhatsApp-groepen waarvoor je je kunt aanmelden. Je ontvangt alleen een bericht bij een verdachte situatie.

INBREKERS MIJDEN WIJKEN MET BUURTPREVENTIE De gemeente Heerlen verstrekt Buurtpreventie-bordjes als de groep groot genoeg is. Onderzoek toont aan dat inbrekers wijken met deze bordjes mijden. Bordjes zijn aan te vragen via de website van de gemeente Heerlen. De Heesbergstraat wordt binnenkort voorzien van bordjes. MEEDOEN? Meld je dan aan voor een van de WhatsApp-groepen. Geef je naam, mobiel nummer en adres door.

PINKIOSK KRIJGT KUNSTWERK De bewoners van Douveweien en omliggende buurten maken al weer een tijdje dankbaar gebruik van de nieuwe pinkiosk tegenover de Plusmarkt. Bij de feestelijke ingebruikname werd aangekondigd dat er nog gewerkt zou worden de uitstraling van de kiosk. Daarvoor benaderde de SNS-bank een jonge kunstenares uit de wijk, Amber de Lahije. De opdracht aan Amber was om een kunstwerk te ontwerpen dat zowel jong als oud zou aanspreken. Uit een enquete onder een aantal wijkbewoners kwam naar voren dat thema’s “groen en vrijheid” belangrijk werden gevonden.

Amber maakte daarop een 2-tal ontwerpen, die in een flyer werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Zij konden vervolgens hun voorkeur kenbaar maken. Met medewerking van de Plusmarkt en de andere ondernemers in de v. Weerden Poelmanstraat brachten veel wijkbewoners hun stem uit, waarbij het winnende ontwerp ‘vrouw met vredesduif’ onlangs werd uitgevoerd en aangebracht. Amber: “Belangrijk vind ik dat het met recht een ontwerp is van de wijk en ook gekozen door de wijk! En… wat leuk is, ik kijk er zelf op uit van mijn appartement.”

Caumerveld/De Erk: erk.heerlen.bpa@gmail.com De groepen volgen de landelijke richtlijnen van Stichting WhatApp Buurtpreventie (WABP). WABP is een landelijk initiatief. Er bestaan inmiddels ruim 10.000 WABPgroepen in Nederland.

24

Heesbergstraat en omstreken: wabp.heesbergstraat.eo@gmail.com Douve Weien: douveweienbp@gmail.com

25


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

CREATIEF

Nieuw in het buurtpunt zijn de creatieve activiteiten elke dinsdag van 11:00 uur tot 13:00 uur. Begonnen met de brei en haakgroep van Ursula, zijn er wekelijks nieuwe deelnemers met nieuwe creatieve ideĂŤen. Zo was er iemand die graag eens zou willen boetseren. De volgende keer neemt er iemand boetseerklei mee en zijn er wellicht ook anderen die hiermee eens aan de slag zouden willen. Er zijn ook buurtbewoners die hun eigen creatieve materialen meene-

DAG S N I D E ELK 1:00 UUR VAN 1 3:00 UUR 26 TOT 1

men naar het buurtpunt en aanschuiven om gezellig samen aan tafel met andere buurtbewoners hun creatieve dingen te doen. Wil je eerst even de kat uit boom kijken en alleen voor de gezelligheid aanschuiven? Ook dat kan in het Buurtpunt. En hadden we dat al verteld... De koffie is gratis.

27


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

NETWERKBIJEENKOMST MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS DOUVE WEIEN-CAUMERVELD De wijkraad Douve WeienCaumerveld heeft op woensdag 18 september weer een netwerkbijeenkomst voor haar maatschappelijke partners gehouden in A Gene Bek. In de vorige uitgave van ons wijkblad werd hier kort op ingegaan. Daarbij hebben wij aangegeven in een volgende uitgave wat dieper te willen inzoomen op de resultaten uit die bijeenkomst. Tijdens deze netwerkbijeenkomst stond het Buurtpunt in A Gene Bek centraal. In de wijken Douve Weien-Caumerveld en Aarveld-Bekkerveld is sinds mei 2019 een buurtpunt in ontwikkeling. Dit is een samenwerking tussen de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en Aarbek en de accommodatie A Gene Bek. De coöperatie Heerlen Stand-by zorgt voor de professionele ondersteuning en de verbinding met het Sociale Buurtteam. Elke dinsdag en donderdag tussen 11:00 - 13:00 uur is het buurtpunt geopend voor de bewoners van beide wijken. Rondom deze openingstijden zijn inmiddels meerdere activiteiten ontstaan door en voor de wijkbewoners. 28

Het doel van deze netwerkbijeenkomst was om gezamenlijk te kijken hoe we ons buurtpunt kunnen versterken. Welke nieuwe verbindingen zijn er mogelijk en wat kun je voor elkaar betekenen? Er werden korte presentaties verzorgd over het Buurtpunt, het Algemeen Maatschappelijk Werk, Novizorg en HeelHeerlenBeweegt. Na deze presentaties gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Hierbij kwamen de volgende vragen aan de orde: • Wat verwacht je van het buurtpunt? • Wat kun je individueel of als organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van het buurpunt? • Welke activiteiten kunnen toegevoegd worden om het buurtpunt aantrekkelijker te maken? • Op welke wijze kunnen we buurtbewoners enthousiasmeren om aan activiteiten van het buurtpunt deel te nemen?

De belangrijkste acties die hieruit naar voren gekomen zijn en in 2020 verder worden opgepakt en uitgewerkt zijn: • Beter inzicht krijgen in de behoeften en vragen van de bewoners door middel van een onderzoek onder de bewoners. • Daarna dit afstemmen met het aanbod van activiteiten van instellingen, organisaties en verenigingen. Om dit te kunnen realiseren is contact gelegd met Zuyd Hogeschool met de vraag of zij dit onderzoek kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door de inzet van studenten. • Welke andere organisaties/ bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Buurpunt (bijvoorbeeld banken, huisartsen, Alzheimer Nederland, Dementievriendelijke Leefomgeving, Plus Supermarkt, wijkverpleging).

• Een breder aanbod aan beweegen recreatie activiteiten ontwikkelen samen met o.a. de verenigingen, HeelHeerlenBeweegt, Novizorg, Alcander en vrijwilligers. • Communicatie en herkenbaarheid verbeteren en verbreden. • De officiële opening van het Buurtpunt op woensdag 13 mei 2020. • De samenwerking tussen de instellingen, organisaties, bedrijven en verenigingen verbeteren en versterken. Daarnaast zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de wensen en ideeën van de wijkbewoners; wij stellen het zeer op prijs als u dit met ons wilt delen. Stuur een mail naar redactie@douveweien-caumerveld. nl. U zult van ons altijd een antwoord ontvangen.

De gesprekken werden met veel enthousiasme gevoerd, er werden levendige discussies gevoerd en leuke initiatieven tot samenwerking besproken. 29


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

Wandelprogramma 2020 e wandelingen plaats vanuit Heerlen Vanaf april vinden weer maandelijks ken rond Heerlen en omgeving. centrum naar verschillende mooie plek t, Landgraaf) Slot Schaesberg (Kapellerbos, de Mol 16 april: terug) en n hee mig Pale Zuidplas Sigrano (via 14 mei: ) hen Essc Ten en orm Voerendaal (via Terw 11 juni: os) derb enra Imst en ten Diligence (via Wel 09 juli: Wilhelminaberg (Strijthagerbeekdal) : stus 06 augu Schaesberg 03 september: Van Kerkrade naar w Ehrenstein, Oude Hopel) Nieu , (Anstellerbeekdal Dagwandeling nog te bepalen 01 oktober:

Donderdagen 14.00 uur ermarkt Maankwartier Vertrekpunt? Plein voor Jumbo sup Gemiddeld zo’n 8 kilometer Lengte?

Welke dag? Hoe laat?

Duur? Terrein?

+/- 2 uur de wegen, maar Er wordt gewandeld over geasfalteer s)paden. ook over verharde en onverharde (bo

koffie er gezamenlijk op eigen kosten een kop Op het eind van de wandeling wordt opengen wordt ook gebruik gemaakt van of thee gedronken. Voor de wandelin ts n of terug te reizen van of naar de plaa baar vervoer (op eigen kosten) om hee van bestemming. dan op donderdag 16 april naar het Wilt u mee wandelen? Gezellig, kom ga mee! plein voor de Jumbo supermarkt en

Meer informatie? 8, email: josleufkens@hotmail.com

De heer Jos Leufkens, tel. 06-4498277

30

NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN Ook dit voorjaar wordt door Heel Heerlen Beweegt weer op alle basisscholen in de gemeente Heerlen naschools sport- en beweegaanbod georganiseerd. Hierdoor maken kinderen kennis met allerlei sporten en verenigingen uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan gymnastiek, voetbal, maar ook boogschieten of verdedigingssporten. Zo vinden onder andere de volgende gratis sportlessen plaats: KINDERYOGA door Ellen Otte van triangle of Light Voor wie: Groepen 3, 4 en 5 van BS. Tarcisius, Windekind en Tovercirkel (Benz). Waar: Sporthal A Gene Bek of bij Triangle of Light, Caumerboord 38 Heerlen. Wanneer: diverse tijdstippen, variĂŤrend van 15.30 tot 17.30. Data: diverse dagen in februari en maart. HOCKEY door HC Nova Voor wie: Groepen 6, 7 en 8 van Basisschool St. Martinus. Waar: Gymzaal De Doom. Wanneer: dinsdag 14.45 tot 15.45. Data: 14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari. FREERUN door YNKD Voor wie: Groepen 3, 4 en 5 Basisscholen Heerlerbaan. Waar: Gymzaal Corisbergweg. Wanneer: donderdag 15.15 tot 16.15. Data: 6, 13 en 20 februari, 3, 10 en 17 maart. Aanmelden is nodig en kan online op: https://www.heelheerlenbeweegt.nl/aanmelden-naschools-sport/ Houdt de website regelmatig in de gaten voor nieuwe gratis sportlessen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, bestaat het traject telkens uit in totaal zes naschoolse lessen. MEER INFORMATIE? Kijk op de website https://www.heelheerlenbeweegt.nl/ of neem contact op met sportconsulent Vivian Boesten via vivian@heelheerlenbeweegt.nl of 045 - 560 25 25. 31


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

INITIATIEF BUURTACTIE Bij de buurtschouw in de wijk Douveweien in 2019 met mensen van beheer en onderhoud van de gemeente, hebben wij het volgende aangekaart. We telden rond de voetpaden in de wijk ca. 50 anti-inrijpaaltjes die ooit geel waren geverfd. Deze paaltjes zijn bedoeld om autoverkeer te weren op de voetpaden die onder meer op de woonerven en de verkeerswegen uitkomen. Deze paaltjes zijn echter in de avond en nachtelijke uren nauwelijks meer te onderscheiden en worden door fietsers en voetgangers met verminderde visuele vermogens niet meer opgemerkt. Dit kan tot ongelukken leiden. Meerdere paaltjes zijn al door manoeuvrerende auto’s scheef gereden. De vertegenwoordiger van de gemeente Heerlen liet al tijdens de schouw weten géén middelen beschikbaar te hebben om dit aan te pakken. MOGELIJKHEDEN VOOR EEN BUURTINITIATIEF ZOU JE DENKEN Want voor buurtinitiatieven is er wél geld bij de gemeente. Via deze oproep willen we een aantal vrijwilligers vragen om in 2 ploegjes deze zomer op een zaterdagmorgen samen deze paaltjes weer te voorzien van een gele signaalkleur. We sluiten de activiteit af met een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers. Opgeven via de website of een email aan redactie@douveweien-caumerveld.nl.

32

HEERLENZIEN.NL EEN BEZOEKJE WAARD We kwamen Cor van Leipsig uit de Soesterbergstraat op het spoor via zijn echtgenote Francien. Of we eens naar de website www. heerlenzien.nl wilden kijken vroeg ze. Nou dat wilden we wel. Cor introduceert zichzelf uitputtend op zijn homepagina, die verder met enkele muiskliks doorleidt naar een schat aan his†orische foto’s van Heerlense ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar. Cor: “Na mijn pensionering als docent Engels, nu bijna 25 jaar geleden ben ik mij gaan verdiepen in de geschiedenis van Heerlen”. Mijn aanvankelijke belangstelling voor fotografie was hierbij Leitmotiv. Heel Heerlen heeft hij met doorkruist met zijn fototoestel en alles wat de moeite waard was gefotografeerd en uitgezocht. Architectuur, monumenten, kunst cultuur en natuur samengebracht in een indrukwekkend foto-archief. Cor: “Elke keer dat er wat nieuws was, veranderingen in Heerlen, dan trok ik weer op uit om het vast te leggen”. Dit alles heeft hij uiteindelijk samengebracht in een overzichtelijke website, die hij overigens nog steeds bijhoudt. Gevraagd waarom hij dit eigenlijk gedaan heeft, geeft Cor een tweetal redenen:

“Nauurlijk op de eerste plaats omdat ik het leuk vind, maar zeker ook om te laten zien dat Heerlen meer is dan het negatieve imago wat er na de mijnsluitingen ontstaan is”. En dat Cor niet de enige is die wekelijks met de website in de gang is, geven de bezoekerscijfers weer. Cor is een bescheiden mens, maar kan het toch niet zonder enige trots melden. “Ik heb al meer dan 15.000 views en krijg nog steeds veel positieve reacties”. Heerlenzien.nl een bezoekje waard. WELLICHT TIJD VOOR EEN NIEUWE, VASTE RUBRIEK? Onze wijk telt vele bijzondere bewoners, die zich vrijwillig inzetten voor anderen of een bijzonder doel nastreven dat het waard is om ook met anderen te delen. Kent u zo’ n bijzondere wijkbewoner en wilt u dat ook met ons delen, of bent u zelf zo’n wijkbewoner met een bijzondere hobby of bezigheid, meld het aan ons via redactie@douveweien-caumerveld.nl

33


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN/CAUMERVELD

NUMMER 6 FEBRUARI 2020

SPONSORING SCHOLIERENCARNAVAL IN A GENE BEK Steeds vaker werken de wijkraden Douveweien-Caumerveld en die van Aarveld/Bekkerveld samen in het stimuleren en ondersteunen van activiteiten die op de wijkbewoners van beide wijken zijn gericht. Zo ondersteunden we met veel plezier het Scholierencarnaval op 21 februari jl. in de tot feestlocatie omgetoverde accommodatie ‘a Gene Bek’. De wijkraden sponsorden samen de muzikale omlijsting van dit jongerenfeest.

COLOFON ‘De Groene Wijk’ , Wijkblad Douve Weien-Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien-Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis, huis aan huis wordt bezorgd op 2750 adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en al wat daarmee verband houdt en wat daartoe bevorderlijk kan zijn. De wijkraad wil er aan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken. BESTUUR Peter Frolichs (voorzitter), Frans Pommé (vice-voorzitter), Gerard Jansen (secretaris), Paul Peters (penningmeester), Dico Wilbrink (communicatie) SECRETARIAAT Tijmgaard 4, 6417 HE Heerlen secretaris@douveweien-caumerveld.nl REDACTIE Molenplein 3, 6417 PE Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word, PDF en foto’s in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen of te wijzigen. INTERNET EN SOCIAL MEDIA Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl. Of bezoek onze facebookpagina’s: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5 VORMGEVING EN DRUKWERKVERZORGING Repro Mondriaan Heerlen

34

35


NUMMER 6 FEBRUARI 2020

36


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.