Wijkblad 59 Groenewijk

Page 1

WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

DE GROENEWIJK NR 59, SEPTEMBER 2019


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

TELEFOON NUMMERS NOODNUMMERS ambulance, brandweer, politie idem voor doven en slechthorenden dierenambulance huisartsenpost storing electra storing gas storing water

112 0800 - 8112 0900 - 0245 045 - 5778844 0800 - 9009 0800 - 9009 043 - 2090909

OVERIGE NUMMERS gemeente Heerlen handhaving sociaal buurtteam wijkagent ziekenhuis Zuyderland

14045 14045 045 - 5604004 0900 - 8844 045 - 5766666

2


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

IN DITNUMMER 02TELEFOONNUMMERS 04FEESTELIJKE OPENING PINKIOSK

23SPEELTERREIN WINDEKIND 24SPELEN TOENEN NU DOOR THEO SCHEEPERS

08NETWERKBIJEENKOMST 10JUBILEUMFEEST BUURTVERENIGING CAUMERVELD 14AFSCHEID BESTUURSVOORZITTER 16BEWEEGACTIVITEITEN BUURTPUNT A GENE BEK 18OPROEP VRIJWILLIGERS BESTUUR EN WERKGROEPEN 19KERSTBOOM HAKEN HEERLEN

28DAG VAN DE DUURZAAMHEID 30SPEK & EI TREFFEN 32BBQ HONDENBEZITTERS CAUMERDAL DOOR AREND LUNENBORG

34HERFSTWANDELING 35PROGRAMMA IVN HEERLEN 36ACTIVITEITENOVERZICHT BUURTPUNT A GENE BEK 38ACTIVITEITEN IN A GENE BEK

20DE BOURGONDIERS BOEKVERSLAG

3


FEESTELIJKEOPENING PINKIOSK28JUNI V.WEERDEN POELMANSTRAAT


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Het verdwijnen vansteedsmeergeldautomatenuit buurtenenwijken was ook voor de wijkraad Douveweien/Caumerveld aanleiding om zich sterk te blijven makenvoor het behoud van de geldautomaat bij het winkelcentrum. We vonden daarbij meteen ook de politiek aan onze zijde.Met steun van de gemeente Heerlen werd begin dit jaar een oplossing gevonden in de vorm van een vrijstaande pin-kiosk. Na een paar weken proefdraaien vond op 28 juni de officiele ingebruiknameplaats. Het was een feestelijk moment opgeluisterd door de klanken van het draaiorgel, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de beide wijkraden, Aarveld/Bekkerveld en DouveweienCaumerveld en natuurlijk de SNS Bank en vertegenwoordigers uit de politiek. Voorzitter Peter Kastrop van de wijkraad had vervolgens de eer om de openingshandeling te verrichten. De “eerste” pinklanten lieten niet lang op zich wachten. Nu nogin een neutrale kleur,wordt de pinkioskbinnenkort door een kunstenares uit dewijk voorzien van een kleurrijke schildering. Daarmee wordt de wijk tevens een kunstwerk rijker.

Fotoʼs:Lucho Carreno
NETWERKBIJEENKOMST

“MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS DOUVE WEIEN-CAUMERVELD”

De wijkraad Douve Weien-Caumerveld heeft op woensdag 18 september weer een netwerkbijeenkomst voor haar maatschappelijke partners gehouden in A Gene Bek. Hieraan hebben circa 45 personen deel genomen. Tijdens deze netwerkbijeenkomst stond het recent gestarte Buurtpunt in A Gene Bek centraal. In de wijken Douve Weien-Caumerveld en Aarveld-Bekkerveld is sinds mei 2019 een buurtpunt in ontwikkeling. Een samenwerking tussen wijkraden de Douve WeienCaumerveld en Aarbek èn A Gene Bek. De coöperatie Heerlen Stand-by zorgt voor de professionele ondersteuning en de verbinding met het Sociale Buurtteam. Elke donderdag tussen 11:00 – 13:00 uur is het buurtpunt geopend voor de bewoners van beide wijken. Rondom deze openingstijden zullen in de toekomst nog meerdere activiteiten ontstaan voor de wijkbewoners. Het doel van deze netwerkbijeenkomst was om gezamenlijk te kijken hoe we ons buurtpunt kunnenversterken. Welke nieuwe verbindingen zijn er mogelijken wat kun je voor elkaar betekenen?

8


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Er werden korte presentaties verzorgd over het Buurtpunt, het Algemeen MaatschappelijkWerk,Novizorgen HeelHeerlenBeweegt.Na dezepresentatiesgingen de aanwezigenmet elkaar in gesprek.Hierbij kwamen de volgende vragen aan de orde: 1. 2. 3. 4.

Wat verwacht je van het buurtpunt Wat kunje individueel of als organisatie bijdragenaan de ontwikkelingvan het buurpunt Welke activiteiten kunnentoegevoegdworden omhet buurtpunt aantrekkelijker te maken Opwelkewijzekunnenwe buurtbewonersenthousiasmerenomaanactiviteiten van het buurtpunt deel te nemen

De gesprekken werden met veel enthousiasme gevoerd, er werden levendige discussies gevoerd en leuke initiatieven tot samenwerking besproken. Van deze netwerkbijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in het volgende wijkblad opgenomen.

9


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Sfeervol en drukbezocht jubileumfeest BuurtverenigingCaumerveld– de Erk Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van buurtvereniging Caumerveld – de Erk heeft opzaterdag14 september een in nazomerse sfeer feest plaatsgevonden op de binnen de wijk gelegen oud Hoeve Corisberg. Meer dan 120 leden/gastenvan de buurtvereniging werden ontvangen met jubileum gebak en koffie op de zonnige en feestelijk aangeklede binnenplaats van de Hoeve. Vanaf 16:00 uur veranderende de binnenplaats in een Zuid-Europees terras met op de achtergrond door de wijkbewoner Arthur Lemmerlinggedraaide plaatjes van ouderwets vinyl.Sfeervolle klankenuit dejaren ʼ60,ʼ70ʼ,ʼ80maaktedesfeercompleet.

10


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Bezoek Wethouder Ariane Keulen: Wethouder Ariane Keulen sprak de leden van de jubilerende buurtvereniging met lovende woorden toe. Ze benadrukte het belang van de buurtvereniging om zo de sociale contacten van de bewoners in de wijken te bevorderen. Met aansprekende voorbeelden zoals de aanpassing van de rotonde op de Heesberg, de ontsluiting van de Joh. XXIII-Singel en de verduurzaming van de wijk ziet wethouder Ariane Keulen als een mooi resultaat van de goede contacten tussen het bestuur van de vereniging en de gemeente. Zij benadrukte dat ondanks de “welvarendheid van de wijk” en een wijk met weinig sociale problemen oog te houden voor eenzaamheiden zelfredzaamheid. Links:wethouderAriane Keulen, rechtsvoorzitter Joost Frantze

Diversiteit aanactiviteiten: Tijdens de middag amuseerde Goochelaar Rob Watrin de gasten met verassende trucjes en werd er gezorgdvoor schminkop de gezichtjes van de kleinsten uit de wijk. De jeugd amuseerde zich met een voetbalspel en de senioren uit de wijk bekeken fotoʼs van 25 jaar historie aan buurt activiteiten. In de avond stond een ambachtelijk verzorgde BBQ voor eenieder klaar en ging het feest op het binnenplein en in de Hoeve tot kort voor middernacht door met als muzikaleafsluiting deband“We TWO”


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Dank aan vrijwilligers: De voorzitter van de buurtvereniging, Joost Frantzen benadrukte in zijn toespraak de enorme inzet van velen gedurende de afgelopen 25 jaar. De verenigingvind haar fundamentop de tomelozeinzet van vele vrijwilligers uit de wijk.Het is bijzonderomte ziendat de in 1994opgerichte vereniging een enorme rol heeft gespeeld in de sociale cohesie van de wijk. Hierdoor zijn kinderen, ouders en senioren via een diversiteit aan activiteiten met elkaar in contact gebracht. Joost Frantzen sprak in het bijzonder lovende woorden uit richting de leden van de huidige activiteiten commissie en bestuur: Wilma Suntjens, Els van der Lubben en Caren Gien. Zij zijn bijna twee decennia als vrijwilliger onvoorwaardelijk met organiseren van activiteiten en het besturen van de vereniging. Toekomst: Joost Frantzen benadrukte dat we doorgaan waar we ooit in 1994 mee zijn begonnen. Wij blijven activiteiten organiseren die passend zijn bij de ontwikkeling van de wijk en haar inwoners. De focus zal de komende jaren liggenopvitaliteit en zelfredzaamheidvan de wijk en haar bewoners, duurzaamheidvandegroeneomgevingendehuizenenverdere versterking van de sociale en bestuurlijke verbindingen binnen en buiten de wijk. Hiervoor zoekenwe nieuw bloed met creatieve geesten.Het bestuur blijft vanzelfsprekendintensief betrokken en verbonden met het bestuur van de Groene Wijk en de gemeente.

12AFSCHEID PETER KASTROP & JOHN ERKENS Op 18 september werd, tijdens de netwerkbijeenkomst voor de maatschappelijke partners, op gepaste wijze afscheid genomen van de voorzitter van de wijkraad, Peter Kastrop, en de voorzitter van de werkgroep wijkontwikkeling,John Erkens. Beiden hebben besloten hunfunctie in de wijkraad neer te leggen.

Peter Kastrop heeft zich 20 jaren ingezet voor de wijk en haar bewoners, is medeinitiatiefnemer en oprichter van de stichtingwijkraad Douve Weien-Caumerveld en was vanaf het beginactief als voorzitter. Hij heeft zichaltijd met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezetvoor de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hij was het boegbeeld van de wijkraad en mede door zijn inspanningenis onzewijk een veilige en prettige wijk omin te wonen.

14


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD John Erkens heeft zich gedurende17 jaren ingezetvoor de wijk en haar bewoners. Hij vervulde zijnfunctie als voorzitter van de werkgroep wijkontwikkelingmet inzet en betrokkenheid;ookhij heeft veel betekendvoor de verbetering van de veiligheid enleefbaarheid van dewijk.Hij organiseerdedejaarlijkse wijkschouw,waarbij o.a.de toegankelijkheid van de wijk voor mensenmet een fysieke beperkingzijnbijzondere aandacht had.Hij isen blijft daarnaastvoorzitter van de gehandicaptenraadvoor de gemeenteHeerlen. Wethouder Adriane Keulen van de gemeenteHeerlen sprak Peter en John toe en sprak daarbij haar waardering uit voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk: waarbij zij een voorbeeld waren voor velen. Ook het bestuur van de wijkraad bedankt Peter en John voor hun jarenlange inzet voor de wijk en de wijze waarop zij dit hebben gedaan. Uit de reacties van de andere deelnemers aan de netwerkbijeenkomst blijkt dat ook zij dit van harte onderschrijven.

15


Beweegactiviteiten Buurtpunt A Gene Bek Gezellig Wandelen Elke donderdag om 16.00 uur. Vertrek vanuit het Buurtpunt. Sportief Wandelen (ong. 10 km) Elke donderdag om 11.00 uur. Vertrek vanuit het Buurtpunt. Jeu de Boules Elke donderdag om 15.00 uur b캐 het Aarveld plantsoen. Aanmelden voor het wandelen of Jeu de Boules is niet nodig en er z캐n geen kosten aan verbonden.

Nieuwe beweeggroep In september start een nieuwe beweeggroep in A Gene Bek. Meer informatie over de t캐den en kosten volgt via www.heelheerlenbeweegt.nl. Interesse? Neem contact op met de sportconsulent.

Meer informatie? Neem voor vragen over sport en bewegen contact op met sportconsulent Vivian Boesten via vboesten@alcander.nl of 045560 25 25 Of spreek haar aan t캐dens de open inloop in Buurtpunt A Gene

www.heelheerlenbeweegt.nl

Fb.com/heelheerlenbeweegt


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Wandelen en ontmoeten in A Gene Bek Wekelijks staat in het buurtpunt de koffie klaar. Buurtbewoners kunnen er terecht v oor een praatje, hulpvraag en om andere mensen te ontmoeten. Bent u liever in beweging? Dat wandelen en ontmoeten prima samen gaan blijkt uit het initia�ef dat is ontstaan vanuit Buurtpunt A Gene Bek. Sluit gerust eens aan bij de wandelaars die elke donderdag om 11 uur verzamelen in het Buurtpunt A Gene Bek. Er wordt stevig gewandeld en een kilometer of 8 tot 10 wordt dan ook meestal wel gehaald. Ook John (57) heeft al een aantal keer meegelopen. Hij is door zijn buurvrouw geënthousiasmeerd en ook een andere buurtbewoonster die hij weer via via kent loopt regelma�g mee. Omdat John �jdelijk geen werk had was hij in de gelegenheid om op donderdagmorgen aan te sluiten. Voor hem een goede gelegenheid om lekker uit te lopen van de zware hardlooptraining die hij op woensdagavond bij Achilles Top hee�. Maar ook om even zijn zinnen te verze�en en in contact te komen met andere mensen uit de buurt. De route van de wandeling wordt voor vertrek samen bepaald, a�ankelijk van wie er die dag meeloopt. En na afloop wordt er nog een kop koffie gedronken in het buurtpunt. Vind u het ook gezellig om te wandelen en lukt het u om minimaal een uur te lopen? Kom dan vrijblijvend naar het buurtpunt op donderdagochtend om 11.00 uur en ontmoet uw buurtbewoners! Meer informatie? Neem contact op met de sportconsulent van Heel Heerlen Beweegt via vivian@heelheerlenbeweegt.nl of 045-5602525 (din t/m don)

17


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Wijkraad DouveWeien/Caumerveld zoekt vrijwilligers voor bestuuren werkgroepen Met plezierleven, leren en werkenin Douve Weien/Caumerveld “De stichting heeftten doelhet bevorderenvan deleefbaarheid enhet gevoelvan veiligheid in dewijk envoorts al wat meteenenander rechtstreeksofzijdelingsverband houdtof daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in deruimste zindeswoords” Het bovenstaandecitaat is het eerste artikel uit de oprichtingsaktevan stichting Wijkraad Douve-Weien/Caumervelden geeft daarmeemeteen aan wat de wijkraad voor bewoners van de Groene Wijk kan betekenen:er toe bijdragendat iedereen, van jongtot oud,met veel plezier in onzewijk kanleven, leren en werken. VRIJWILLIGERS Om dezedoelstellingente halen is een aantal werkgroepen opgericht waarin vrijwilligers uit de wijk zichsameninzetten omactiviteiten voor en door wijkbewoners opte zetten. Ook gevenzijondersteuningaan ideeën en wensen van uit de wijk. Wij zoekenmensendie onsdaarbij willen helpen.Dat kan zijndoor aan te sluiten bij een van de bestaande werkgroepen: • • • •

Werkgroep Communicatie,redactie wijkblad“De Groene Wijk”, website ensociale media Werkgroep Senioren Werkgroep Groene Wijk Duurzaam Werkgroep Wijkontwikkeling

Verder heeft de Wijkraad opkorte termijn een aantal algemenebestuursfuncties vacant waarvoor we geïnteresseerden graagoproepencontact met onste zoeken. Voor belangstelling,vragen of verdere informatie kunt u contact opnemenmet Peter Frolichs van de wijkraad. Tel.0653460547 We nodigenbelangstellendengraaguit voor een nadere kennismakingmetWijkraad, doelstelling en haar activiteiten en hopendaarbij natuurlijk op een positieve klik.U kunt uiteraard wanneer u dat wilt een aantal keren vrijblijvend meedraaienin een werkgroep van uw keuzeof een bestuursvergadering bijwonen.

18


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Kerstboom haken Heerlen…….. Wij willen graag een glimlach op de gezichten van Heerlenaren toveren door een mooie grote kleurrijke kerstboomte gaan haken. Dit gaan we doen met bewoners uit de buurt en natuurlijk mogenalle Heerlenaren meedoen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden gaan we zo veel mogelijk recyclen, restjeswol opmaken. Wij vragen aan Heerlenaren om restjes wol te doneren. De wijkraad Douve Weien / Caumerveld wil dit initiatief zoveel mogelijk ondersteunen. Buurtbewoners komen bij elkaar om aan een Heerlens project te werken, daar krijg je een saamhorigheidsgevoel van onder de buurten Het kunstwerk is straks door Heerlenaren gemaakt en niet door 1 aparte buurt dus heel Heerlen mag trots zijn op het prachtige kunstwerk dat straks de stad gaat sieren Wat vragen wij? Buurt bewonersdie mee willen haken/breien. Interresse? Contactgegevens: We hebben een openbare facebookpagina aangemaakt onder de naam “kerstboom haken Heerlen” Meer informatie is te vinden/krijgenbij -Ursula Hanssen 06-41010773enSaskia Cebe-Prins 06-28708287 Wij hopen op een gezellige en productieve samenwerking

19


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

DE BOUR GON DIËRS Bart van Loo We hebben het allemaal weleens gehoord ʻLimburgers zijn echte Bourgondiërs.ʼ Binnen Nederland staan de Limburgers bekend als een volk dat houdt van feesten en gezelligheid, van lekker eten en drinken. Maar waar komt die ʻBourgondische levensstijlʼ dan nu vandaan?

Het was een vraag die ik

mij al eerder stelde. Wikipedia leerde dat ʻBourgondisch wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om aan te geven dat er genoten wordt van het leven. Deze term is afgeleid van de hertogen van Bourgondië, een zijtak van het Franse koningshuisvan Valois, die omstreeks1400 in het Noordoostenvan het tegenwoordige Frankrijk een machtig rijk opbouwde, dat ook een groot deel van de Nederlanden omvatte. Bekende hertogen van Bourgondië waren Filips de Goede en Karel de Stoute. Hun hof was bekend om zijn grote luxe en rijkdom.ʼMaar op de vraag hoe we dan precies ʻBourgondischʼwerden kreeg ik zoook geen antwoord.

20


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Bart Van Loo trekt in het boek echt alle registers open zo komen we ook te weten dat Filips de Goede 26 bastaardzonen had die hij officieel erkende. Van Loo weidt ook uit, bijvoorbeeld over de uitbundige banketten (de Bourgondische levenswijze), wat modern was en bijvoorbeeld etiquette op en rond het steekspel (een lans breken) was, maar ook de zeer slimmebruiloften. Er wordt zoveel verteld, zoveel namengenoemddat het somslastig leesbaar wordt. Maar het blijft fascineren,het enthousiasmevan de schrijver spat van de bladzijdesaf. Nu zie ik u denken ʻnu weten we nog niet waarom Limburg Bourgondisch is.ʼ Dat heeft te maken met Johanna van Brabant, hertogin van Brabant én Limburg. De hertogin had heel veel problemenmet haar buurmanuit het noorden,de hertog van Gelre. De hertog spande samen met Engeland en organiseerde strooptochten in Brabant. De Engelse koningprobeerde door slimmehuwelijken invloed te krijgen in Holland, Henegouwen en Zeeland. De hertogin zag een schrikbeeld opduiken van een soort Engelse tang rondomBrabant. Omdat de hertogin geen kinderen én geen troonopvolger had zocht ze steeds meer zekerheid bij haar neef de hertog van Bourgondië, Filips de Stoute. Na haar doodin 1406 kwamen Brabant en Limburgbij Bourgondië enzowerden deLimburgersén Brabanders, Bourgondischen dat zijnze nogsteeds.

21


Kom naar het

Binnenlopen zonder afspraak. En het kost je niets! We luisteren naar je verhaal en samen met jou gaan we op zoek naar de antwoorden op al jouw geldvragen.

Tacitusstraat 130 6417 TZ Heerlen

22


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Despeelplaatsbij basisschoolWindekind doorTheoScheepers In de directe omgevingvan onze woning ligt de basisschoolWindekind. Door de bouw van de school op die plek hebben mijn echtgenote en ik ruim 40 jaar geleden besloten om in de wijk Douve Weien te gaanwonen.Wij hadden toen drie kinderen die nog naar school moesten worden gebracht. Gemakkelijk dus,de straat oversteken en zijwaren er.

Waarom? Marga Claessen,directrice van de school,verklaarde dat zij wilde dat de kinderen meer en meer moesten leren spelen.Spelen isblijkbaar voor dehuidige jeugd een vreemde bezigheid. Daarom wilde zij dat daar op deze school zowel binnen als buiten iets aan werd gedaan. Bij de gemeente vond zij daarbij een gewillig oor.

Nu nog hoor ik elke dag als er geen vakantie of weekend is, het geluid van kinderen opde speelplaats. Engelenmuziek! Ik ben altijd blij als de vakanties over zijn, dat ik dan de engelenmuziek weer hoor. Dat alleen al maakt dat je je jonger voelt, zekerals je al wat ouderwordt.

Vandaar de verandering van een saaie plek naar een plaats waar van alles te doen is. Levendiger, meer mogelijkheden omte spelen,meer kleur.

Welnu, een dezer dagen stond er bij de school een heel grote vrachtwagen met allerlei vreemde apparaten erop. In de loop van die dag won mijn nieuwsgierigheid het en gingik kijken wat er aande handwas. De speelplaats voor de oudere kinderen werd stevig onder handen genomen. Een ploeg werklui was bezig om op de speelplaats diverse speel- en speltoestellen te plaatsen zoals een stellage voor volleybal, een compleet basketbalveld, een stenen tafel voor tafeltennis, etc. etc.

Daarom heb ik ook in dit boekje een artikel geplaatst onder de titel “Toen en Nu – Kinderspelletjes “. Wellicht kan dat artikel duidelijk maken dat er aan het spelgedrag van de huidige jeugdnogwel wat te verbeteren valt. Theo Scheepers

23


TOEN

& NU KINDERSPELLETJES

doorTheoScheepers


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Toen Een gesloopte fiets bood nog veel mogelijkheden. Voorbeeld: de wielen werden ontdaan van de spaken en het kale ronde frame was ineens een prachtig speelgoed geworden.Een stokjeerbij en de knaaphadeen hoepel.Een spelletje voor opde straat ,dat gingtoen nogheel goed.De straat was merendeels voor de kinderen. Gemiddeld kwam er per uur één auto en twee karren met paard.Als kind had je meer last van de paardenkeutels dan van autoʼs. De straat was een prachtigespeelplaats. Welke • • • • • • • • • • • •

spelletjes werden doorde kinderen gedaan: Hoepelen Touwtje springen Voetballen Tikkertje spelen Verstoppertje Terrein veroveren-twee partijen, een bal,gooienen opschuiven Hinkelen – met krijt een aantal vakjes makenen van het ene vakje naar het andere hinkelen Hardloopwedstrijden “Schipper magik overvaren, ja of nee, en moet ik dan geentol betalen….” “Witte zwanen,zwarte zwanen,wie wilt er meenaar Engelandvaren” Tollen “Ïe wie waai weg,kopjedoor de heg”– een versje omaf te tellen.

Ik bener ongetwijfeld nogeen paar vergeten. De straat werdookgebruikt voor eenaantal spelletjesmethetimagovankattenkwaad: • Belletje trekken • Ruitje tikken • Voordeuren vastbinden en dan aanbellen • Door de brievenbusschreeuwen Ik bener ongetwijfeld nogeen paar vergeten.

25


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Naast de straat, in de bermenof op onverharde padenwaren er andere spelen: • Knikkeren • Landje pik – met een mesje • Centjes gooien– wie het dichts bij een lijn kwamkreeg alle centen. Op velden of in weiden: • Vliegeren • Bieten pikken,uithollenen een kaarsjeerin – met Sint Maarten • Aan de appels of kersen gaan.

In bossen: • Boompje verwisselen • Hutten makenin bomenof uitgraven in de grond • Boompje klimmen • Vlag veroveren – twee partijen met een eigenvlag De meer gevaarlijke spellen,die eigenlijk verboden werden: • Carbid schieten • De “Katteflietsj” –katapult • Eieren bietsen bij de boer • Vechten met een “bende ”uit een andere buurt • Met oorlogstuiguit WO2 rondlopen. Het moet gezegd worden, in Heerlen-Zuid waren er veel ongeorganiseerde speelmogelijkheden voor de jeugd. De kinderen konden er frank en vrij spelen op een ongedwongenen redelijk veilige wijze,de gevaarlijke spelletjes daargelaten.

26


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Nu De tijden zijn drastisch veranderd. Het verkeer is enorm toegenomen. Speeltoestellen, spellen op pcĘźs, tablet en op smartphones zijn ontwikkeld en worden door de jeugd veel gebruikt. Op straat speleniser nuniet meerbij. De kinderen die buiten willen spelen zijn aangewezen op speelplaatsen bij scholen, speelweiden door de overheid aangelegd, sportvelden, zwembaden en gymlokalen. Een verschraling wellicht, maar is daar niets aan te doen? Jawel. Leer de kinderen ook spelen. Vooral buiten en ook niet altijd in speeltuinen of speelhallen. Stel ook limieten aan het gebruikvan allerlei apparaten. Alhoewel ook die bezigheden voordelen hebben voor de jeugd. Ze leren spelenderwijs omgaan met allerlei toestellendie nietmeeruithet leven zijnwegte denken.Dat isin een steeds verdergaande digitalisering, robotisering, automatisering zeer belangrijk. Het sociale spelen ontstond vroeger vanzelf en kan nu vrijwel uitsluitend in clubverband worden geleerd. Voetballen, handbal, hockey, gymnastiek, volleybal, judo, zwemmen etc. zorgen thans op een uitstekende wijze dat kinderen in een sociaal verband leren spelen.


Dit is de vijfde editie van de Dag van de Duurzaamheid die de wijkverenigingen van Heerlerbaan en Douve WeienCaumerveld organiseren. Het is weer op de prachtige lokatie Hoeve Corisbergaan de Corisbergweg1 in Heerlen. Het programmaisvan 11.00 uurtot 16.00 uur.

In de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten van verduurzaming aan de orde gesteld zoals afvalscheiding en verwerking, duurzaam voedsel en duurzame energie. Daarom willen we nu een overkoepelend beeld laten zien. In onze (ecologische) voetafdruk bespreken we de verschillende aspecten die met duurzaam leven te maken hebben. Aan bod komen:Wonen, Spullen, Water, Voeding,Verkeer, Reizen en Kleding. Dit jaar ishet thema“ONZE (ecologische)VOETAFDRUK”. Iedereen heeft een stukje van de aarde nodig.De Aarde produceert alles wat we nodig hebben om in voedsel-,energie- en andere levensbehoeften te voorzien. Voor de productie en afvalverwerking hiervan is ruimte nodig. Hoe groot de ruimte is die we gebruikenis afhankelijkvan onzelevensstijl. We noemendat onze voetafdruk. Op dit momenthebbenwe anderhalve aarde nodigomte produceren wat we in één jaar gebruiken.We vragen dusmeer van de aarde danzekanbieden. En het begint nu pas door te dringen dat we zo echt niet verder kunnen gaan,als we deaarde leefbaar willen houden.

28


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Maar hoe weet je hoe groot jouw voetafdruk is? En hoe zou je die kunnen verkleinen? De dag van de duurzaamheid op zondag13 oktober is de kans om hierachter te komen. De wijkverenigingenvan Heerlerbaan en Douve Weien-Caumerveld organiseren, samen met de Hoeve Corisberg, Parksjtad in Transitie, de Benzenraderhof en gemeenteHeerlen, weer de Dag van de Duurzaamheid. Er is een leuk en informatief programmaopgezetvoor jongen oud.De wethouder zalom13:00 uur de officiële openingverrichten. Een greepuit de activiteiten op dezedag: • Janneke Postulaat laat u in haar presentatie zien,hoe je zelf je voetafdruk kunt berekenen en natuurlijk wat je kunt doenomdie te verkleinen. • LezingʻGelukkig zijnmet minderʼdoor Lucy Spoelstra • Pascal Braam met “afval voorkomen”(Zero Waste) • De Rd4 komtweer met de grote elektrische vuilniswagen • WML met een ʻkraanʼwagen • Rondleidingenop de Boerderij. • Elektrische fietsen van Bike Fun Molenberg. U kunt de nieuwste fietsen testen. Voor de kinderen is er een puzzelronde, een workshop kaasmaken,voetafdruk maken in klei of waterverf, kratklimmen met de scouting, boogschieten en blikgooienmet de Wombats. En er iseen prijsuitreiking van de puzzelronde. Er zijn informatiestands van o.a. Parksjtad in Transitie, Groene Wijk Duurzaam, IVN enSNS. En natuurlijk ishet vooral ookgezelligen zijner weer hapjesen drankjeste krijgen. Hopelijk wordt het net zulkmooiweer als vorig jaar en komtu ook weer met net zovelen naar dezedag.Dus noteer 13 oktober maar alvast in uw agenda. Zie voor het volledige programma; http://www.heelebaan.nl/of http://www.groenewijkduurzaam.

29


SPEK&EI Een jaarlijksterugkomendevenement waar veel wijkbewoners steedsnaar uitkijken is het Bekkerveldfestival. Dit jaar gehoudenvan 15 tot en met 18 augustus.Op de afsluitende dag zondag18 augustus was er om 11:11 uur het traditionele Spek en Ei treffen. Deze activiteit is dankzijeen financiële bijdragevan de beide wijkraden voor iedereen gratis toegankelijk.Het was een vrolijk ontmoetingsfeest voor vele wijkbewoners die onder het genot van een muzikaal en humoristisch programma, gezelligsamenaan de ontbijttafel aanschoven. Uiteraard met speken ei……

De foto-impressieis van dehandvan LuchoCarreno.

30DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

H O N D E N

BBQ CAUMERDAL

De titel van deze bijdrage zou de lezer zomaar verbijsterd kunnen laten raken. Vreesnieterzijngeenhondendaadwerkelijk op de BBQ gegaan. De bijeenkomst die plaats heeft gevonden op 15 juni 2019 is georganiseerd en bijgewoond door hondeneigenaren en hondenliefhebbers. Alle aanwezigen zijn woonachtig rondom het losloopgebiedin het Caumerdal. Er is een vaste groep hondeneigenaren in het Caumerdal die elkaar bijna dagelijks ontmoet tijdens het wandelen met de viervoeters. Door deze ontmoetingen ontstaan mooie gesprekken en starten zelfs vriendschappen. Het feit dat de honden door het losloopgebied bijna eindeloos veel speelplezier hebben vergroot de sociale factor. Deze gesprekken en ontmoetingen hebben geleid tot een spontaan en succesvol initiatief zoals de titel al verklapt,een BBQ.

dit uiteindelijk geleid tot een zeer gezellig samenzijn met maar liefst 40 mensen en 30 honden. Een BBQ op een Amerikaanse wijze, iedereen heeft voorzien in een eigen hapje en drankje. De faciliteiten waren aanwezig.Zowel de tweevoeters als de viervoeters hebben het erg naar zin gehad. De hondenhebben mededoor de kinderen ook geen enkel tekort gehad aan lekkernijen. Een mooi initiatief dat door alle aanwezigen werd gewaardeerd. Wie weet leidt het in de toekomst tot nieuwe activiteiten.

Het organiseren van een pop-up BBQ werd al snel omarmd door vele hondeneigenaren. Met een kleine subsidie van de gemeente Heerlen en een fantastische samenwerking met scouting Kapelaan Berix heeft

Door ArendLunenborg

32


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

33


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

HERFSTWANDELING Beste wandelaarsvan de Groene Wijk, Nog even en danwordt het toch weer tijd omte gaanwandelen en van de herfstkleuren te gaangenieten. De jaarlijkse herfstwandelingstaat geplandopvrijdag11 oktober.Noteer dezedatum alvast in uw agenda. Het wordt een mooiewandeling. U kunt U al opgevenopde website van de wijk : www.groenewijkheerlen.nl/wandeling-chrho of:: Telefonischbij Els van Hooren: 045-5426194 Met hartelijke groeten en graagtot dan, Marjo, Marie-Jose en Els


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

AGENDA IVN HEERLEN Met het verschijnen van het voorliggendewijkblad kondenwe helaas niet alle IVN activiteiten nog tijdig opnemen,vandaar dat we ons beperken tot de nogkomendezakente weten op: Donderdag 24 oktober Marcel Bruinooge houdt een presentatie over paddestoelen. Wat onderscheidt paddestoelen van planten, waar komen ze voor en onder welke omstandigheden. Veel voorkomende soorten paddestoelen worden besproken.Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen die geinteresseerd is in paddestoelen. Aanvang 19.30u Donderdag26decemberKerstwandelingDe traditionele engezellige wandelingop 2ekerstdag.In deomgevingvan onshomelopenwe door de toch wel mooienatuur,eigenlijk middenin de stedelijke omgeving. Na aflooptrakteren we op een lekkere koperwtensoep en blijven we nogeven napraten over het afgelopen jaar. Ook niet wandelaars zijn welkom vanaf 15.00 uur. Vertrek 13.00uur.

Verder informatie www.ivnheerlen.nlof 045 571 1031

35


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Activiteitenoverzicht Buurtpunt A geneBek! Kom op de soep Vanaf donderdag3 oktober kunt u iedere donderdag vers gemaakte soep komen eten bij Buurtpunt A gene Bek. U bent tussen 11. 00 en 13.00 uur welkom in A gene Bek in de sportkantine op de 1e etage. De soep wordt, samen met wat stokbrood, vanaf 11:00 uur geserveerd en kost € 2,-per kop. Iedere donderdag staat het keukenteam, dat bestaat uit cliënten van Radar en vrijwilligers uit de buurt, paraat om een verse pan soep te maken.Het team staat onder leiding van Annemiek en Patrick die verantwoordelijk zijn voor de keuken van A gene Bek. Bent u slecht ter been? Maak dan gebruikvan delift.

Budget coaches Elke donderdag zijn er budgetcoaches aanwezig tussen 9:00 -12:00 uur. De coaches bieden hulp aan mensen die het nodig hebben om hun administratie en financiën op orde te krijgen. De budgetcoachesbieden udeskundigadvies in het gezond houden van uw financiële huishouding. Daar waar schulden zijn helpen zij u bij het zoeken naar een oplossingof naar de juiste vorm van hulp. De hulpisgratis enukunt zonderafspraak binnenlopen. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan maken de budgetcoaches een afspraak met u.

De beweeggroep Heel Heerlen

Beweegt In A Gene Bek een beweegroep op de donderdag van 10.00-11.00 uur. Benieuwd of dit iets voor u is? Dit kunt u het beste zelf ervaren! Daarom kunt u zich aanmelden voor een gratis proefles. Na de proefles kunt u gedurende 5 weken meedoen tegen een gereduceerd tarief. Kosten per keer zijn dan €3,Na afloop kan er gezellig een kopje koffie gedronkenworden tijdens deopen inloop inhet Buurtpunt.De koffiewordt utijdens deze opstartperiode aangeboden door Buurtpunt A Gene Bek. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier op:www. heelheerlenbeweegt.nl/aanmelden Meer informatie? Neem contact op met Vivian Boesten via vivian@heelheerlenbeweegt. nl of 045-56025 25

Wandelgroep Elke donderdag vertrekt er een wandelgroep buurtbewoners vanaf het buurtpunt om 11:00 uur.De groep maakt wekelijks een flinke route van 8-10 km lang. Voor de mensen is er een gratis kopjekoffie bij aanvangen als afsluiting in het buurtpunt.Deelname isgratis.

36


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD Groepsbijeenkomsten Maatschappelijk werk Gespreksgroep voor volwassen mannen en vrouwen die een dierbaar iemand verloren hebben door overlijden. (Het verlies van jonge kinderen door vroeggeboorte of overlijden past niet binnen het kader van deze training) 10 bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt gewerkt a.d.h.v. een cursusmap en huiswerkopdrachten. De bijeenkomsten zijn op de donderdag tussen 10:00 – 12:00 uur vanaf 3 oktober om de week. Er zullen meerdere themaʼs in de toekomst worden aangeboden. Een voorbeeld van dezetrainingen zijnsociale vaardigheidstraining en training eigen kracht. Contactpersonen: Sharon Essers en Ester Lutgens 045 -560 25 25 sessers@ alcander.nl elutgens@alcander.nl

Buurtpunt. Elke donderdagis het buurtpunt geopend van 11:00 -13:00 uur. Je kunt hier binnenkomen lopen en gebruik maken van een gratis kop koffie. Je kunt er een spelletje spelen, een praatje maken , of je kunt er terecht met een (hulp)vraag.Er is altijd iemand van het sociaal buurtteam aanwezigomuw vragente beantwoorden.

ondersteunen wij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.Wij zijn er voor mensen vanaf 18 jaar. Wij ondersteunen o.a. mensen met dementie, Parkinson, hersenletsel en afasie. Wij streven ernaar om mensente helpen bij het zo zelfstandig mogelijk leiden van huneigenleven. U kiest, en wij zijndaarbij het steuntje in de rug. Bij NOVIzorg staat de cliënt centraal, niet met zʼn beperkingen,maar met zʼnmogelijkheden. Dat is ook de reden waarom NOVIzorg veelvuldig samenwerkt met andere zorgen welzijnspartners. Samen kunnen we meer betekenen voor onzecliënten.

Creativiteit groep Knutselen, handwerken, tekenen. Vanaf dinsdag 8 oktober tussen 11:00 – 13:00 uur is er een Creagroep. Kom gezelligiets creatiefs makenonder het genot van een gratis kopjekoffie.

Wijkagent buurtpunt

aanwezig

in

het

Elke eerste donderdag van de maand zal de wijkagent aanwezigzijntussen 12:30 – 13:00 uur.

Heeft u ook een goedidee?

Binnenkort starten we op dinsdag met een creatieve activiteit. Bij Novizorg aanbodvanaf november belangstelling vindt er na de activiteit Het streven is om het programma op ook een lunch plaats. Heeft u interesse of donderdag van 10:30 uur tot 15:30 uur heeft u zelf een idee voor een activiteit in bij A gene Bek aan te bieden. Dit zal o.a. A geneBek? het positive fit programmazijn.Meer info Neem dan eens contact op met Bob op https://www.novizorg.nl/positive-fit/ van Bergen. U kunt hem bereiken via NOVIzorg wil met haar dienstverlening bvanbergen@alcander.nl of bijdragen aan een maatschappij waarin 06-53316337. iedereen waardig kan leven (de zg. inclusieve samenleving). Daartoe

37


DE GROENE WIJK WIJKBLAD DOUVE WEIEN /CAUMERVELD

Activiteiten in A gene Bek Zaterdag 26oktober van 18.00– 21.00uur.

Mosselavondmet vers afgebakken stokbrood en drie sausjes, kosten € 16,00. Als alternatief huisgemaakte saté, kosten € 10,00. Vooraf inschrijven in het sportcafé noodzakelijk. Zondag 8december van 10.00– 22.00uur.

Kerstmarkt. U kunt terecht voor de mooiste kerstartikelen, winterse gezelligheid, muziek en lekkere versnaperingen, waaronder een buitengedeelte met glühwein, grilworst en nog veel meer. Een gezellig begin van de kerstperiode! Gratis entree. Woensdag 18december vanaf 20.00uur.

Kienavond. De supportersvereniging heeft weer voor aantrekkelijke en mooie prijzen gezorgd op deze traditionele en gezellige avond. Zaal open vanaf 19.00 uur. Gratis entree. Zondag 12januari vanaf 11.11uur.

Herrenzietsung.Eengevarieerd programma met tal van bekende en onbekende artiesten en veel verrassingen. Entree € 25,00 incl. ontbijt en koffie. Kaarten verkrijgbaar in het sportcafé. Zondag 16februari aanvang 14.11uur.

Carnavalsmiddag“A gene Bek geet los!”. Een mix van carnavalsartiesten voor jong en oud met bijzondere momenten. U kunt ervan genieten onder het genot van een gratis kop koffie met nonnevot. Kom op tijd want vol is vol. Gratis entree.

A geneBek

Tacitusstraat 130 6417 TZ Heerlen

ontmoeten@agenebek.nl 045-8516726 Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 08.00 uur. Buurtpunt geopend iedere dinsdag en donderdag van 11.00 – 13.00 uur.


COLOFON De Groene Wijk - Wijkblad Douve Weien / Caumerveld is het wijkblad van de Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld dat vier keer per jaar verschijnt en gratis wordt bezorgd op alle adressen in de wijk. De Wijkraad heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoelvan veiligheidin de wijk en al wat meteen en ander verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.De wijkraad wil er aan bijdragendat iedereen, van jongtot oud,met veel plezier in onzewijk kanleven, leren en werken. Bestuur Peter Kastrop (voorzitter), Frans Pommé(vice-voorzitter), Ton Cuijpers (secretaris), Frank van Engelshoven (penningmeester),Peter Frolichs, Dico Wilbrink(communicatie) Secretariaat Oude Molenweg30 6417PW Heerlen Redactie Johannes XXIII Singel68 6416HV Heerlen redactie@douveweien-caumerveld.nl Bijdragen Bijdragen aan het wijkblad kunnen bij de redactie worden ingediend. Teksten in MS Word en fotoʼs in JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragenniet te plaatsen of te wijzigen. Internet en social media Kijk voor meer en actuele informatie op: www.groenewijkheerlen.nl en www.groenewijkduurzaam.nl Of bezoek onzefacebookpaginaʼs: www.facebook.com/wijkraaddouveweiencaumerveld www.facebook.com/groenewijkduurzaam www.facebook.com/degroene.wijkduurzaam5

39