122 Ur & Stav

Page 1

1. INTENSJONER OG OVERORDNET GREP Et dempet og respektfullt ytre Det skrånende terrenget heves svakt slik at det oppstår en grønn og tilgjengelig flate på den nedre delen av tomten. Bygningsmassen integreres under flaten slik at volumvirkningen reduseres, og slik at adkomsten til huset kan vendes direkte mot utsikten og den fremforliggende veien. Bygningen organiseres langsetter terrenget, og avgrenses på fjordsiden av en variert vegg inspirert av lokale natursteinsmurer. Veggen bygges opp med stein fra ura som troner over neset. Slik fremstår huset dempet mot landskapet, integrert i det eksisterende kulturmiljøet, og som et lavmælt supplement til stavkirken og dens vertikale karakter.

Et hus i kontakt med sine omgivelser Den grønne takflaten løftes ytterligere i et mindre parti over husets sentralområde, hvilket skaper direkte adkomst til hagen, gir nærkontakt med det ovenforliggende kulturlandskapet, og etablerer tilholdssted for en kafé med spektakulær utsikt mot fjord, fjell og omkringliggende natur. Det hevede volumet blottlegges også gjennom inntrekninger og åpninger i steinmuren slik at det dannes et «hus innskrevet i huset» - etter inspirasjon fra stavkirkens plassering innenfor en omkransende mur. Den innskrevne husformen skaper ekstra romhøyde i vestibylen, danner spennende romlige sammenhenger i overgangen mellom de to etasjene, og utføres med utstrakt bruk av tre i konstruksjoner og overflater. Fasaden utføres i glass, med en fasadestruktur av skråstilte trestaver inspirert av stavkirkens bærekonstruksjon. Slik skapes et filtrert uttrykk mot omgivelsene, samtidig som rikelig med dagslys bringes ned i hjertet av senteret.

En hage for formidling og opplevelser Urneshagen omslutter det hevede volumet og er således tett vevet sammen med både senteret og det eksisterende skrånende landskapet. Hagen kultiveres og utvikles til et sted der besøkende kan tilegne seg kunnskap om både det lokale kulturlandskapet og om bærekraftig naturforvaltning og menneskehetens økologiske fotavtrykk på et overordnet nivå. En eplehage danner hjertet i anlegget, og flankeres av områder for dyrking av lokale matvarer som bær og frukt. Steder for informasjonsinnhenting og rekreasjon fordeles rundt omkring i hele hagen. Slik fremhever hagen kvaliteter ved det lokale kulturmiljøet, samtidig som det oppfordres til at blikket vendes over fjorden og ut mot verden.

Et funksjonelt og fleksibelt hus

Ur & Stav URNES VERDENSARVSENTER

Perspektiv mot inngangspartiet

Huset organiseres som et rektangulært volum med angrepspunkt på midten, hvilket gir korte avstander til samtlige funksjoner og rasjonell intern flyt. Alle funksjoner ligger på samme etasje (med unntak av kaféen), og er samlet i et langsgående og sammenhengende romforløp. En servende rygg på hver side gir korte avstander mellom hovedfunksjoner og betjenende bifunksjoner. Organiseringsprinsippet legger opp til at rom enkelt kan omrokkeres og flyttes rundt på uten at husets overordnede hovedgrep påvirkes negativt. Både langs ytterkantene og sentralt har rommene stor grad av fleksibilitet for flerbruk/sambruk, og vil kunne deles inn i større eller mindre soner etter behov.

Et robust, miljøskånsomt og gjennomførbart prosjekt

1. En grønn flate tilgjengelig for alle

Terrenget løftes i fremkant av tomten og det skapes en tilgjengelig flate som bygningsmassen innpasses under

Ur & Stav

2. En steinfasade inspirert av ura

En variert vegg av lokal stein rammer inn flaten og inviterer besøkende inn

3. En bygning i kontakt med kulturlandskapet Heving av takflaten over fellesområdet gir visuell kontakt med tomtens grønne kvaliteter og bringer dagslys ned

4. Et hus innskrevet i huset

Et trevolum med konstruksjoner inspirert av stavkirken løfter besøkende opp i hagen og rommer en kafé med flott utsikt mot fjord og fjell

Husets robuste fasade og delvise integrering i terrenget beskytter mot påvirkning fra naturkreftene og legger tilrette for varighet og lang levetid. Bruk av tre i innenforliggende konstruksjoner og overflater er miljøvennlig, fremtidsrettet og skaper fleksibilitet under bygging og ved ombygginger. Husets arealog volumeffektivitet, enkle grunnform, og rasjonelle geometri skaper forutsigbarhet for byggeprosessen. Angrepspunkt for bygging fra den nedre veien forenkler arbeidene sammenlignet med andre alternativer. Organisering av all adkomst fra den nedre veien (i den ferdige løsningen) sørger for begrenset arealbruk til logistikk-/kjøreflater, og begrenser behovet for oppfyllinger, planering og støttemurer i det sårbare landskapet. Prosjektet respekterer tomtegrenser, reguleringsbestemmelser og øvrige stedlige forutsetninger.


2. FORHOLD TIL KULTURLANDSKAP OG OMGIVELSER Relasjoner til det nære og det fjerne Prosjektet er gitt en enkel grunnform som holdes fri for formale krumspring og ornamentering. Den innskrevne husformens skala henter inspirasjon fra bebyggelsen i nærområdet, og har tilsvarende orientering og proporsjoner som låvebygningen på nedsiden av Sørsideveien. Steinveggens begrensede høyde og naturnære karakter gir en dempet virkning mot fjorden, samtidig som dens overflatespill og variasjon skaper spenning på nært hold. Fra oversiden av tomten fremstår bygningen integrert i landskapet - der den frodige hagen spiller hovedrollen. Den delen av skråningen som møter nabotomten i syd er beholdt med sin nåværende helning, slik at overgangen mot det eksisterende landskapet blir sømløs, og slik at majoriteten av dagens skrånende eplehage kan bevares intakt.

Klimatilpasning - utsikt, sol, vind og støy Forplass og vestibyle får utsikt på tvers av fjorden mot bygda Solvorn, mens personalavdelingen henvendes sydover mot nabotomtens eplehage. På nivået over får kafé og hage storslått utsikt mot fjell og fjord i alle retninger. Kaféens uteområde er solrikt gjennom hele dagen og har soner som ligger tilbaketrukket i le av eplehagen for dager med mye vind. Den innskrevne husformen skaper lesoner omkring seg, og langs uteserveringen utgjør steinveggen rekkverk - hvilket bidrar

til å skape en skjermet og intim situasjon. Hovedinngangens overdekkede uteareal beskytter besøkende mot regn og vind, og både bygning, hage og uteservering er trukket unna den støybelastede delen av tomten.

3. SYNERGIER Adkomstforhold, logistikk og tilgjengelighet All kjøreadkomst organiseres langs Sørsideveien, hvilket skaper en oversiktlig situasjon, gir begrensede terrenginngrep, og forebygger trafikkfarlige situasjoner (ingen rygging). Gangvei fra p-plass for buss og biler utgjør en oversiktlig og tilnærmet rettlinjet bevegelse, der den varierte steinveggen leder besøkende frem til hovedinngangen. Minibuss, drop-off sone og HC-parkering er plassert i umiddelbar nærhet av inngangen, med parkering for sykler og biler tett på. Personalinngang og varemottak ligger i bygningens søndre ende uten kryssende publikumstrafikk. Ved hovedinngangen etableres et romslig plassrom som leder helt inn til husets vestibyle.

Innvendig organisering og flyt Vestibylen danner et lyst, åpent og inviterende rom, med gulvnivået en knapp meter over den fremforliggende Sørsideveien slik at gode utsiktsforhold er ivaretatt. Rommet ligger i hjertet av husets langsgående sentralområde, og etablerer en oversiktlig og lett forståelig situasjon for både

publikum og ansatte. Samtlige funksjoner i huset ligger nært vestibylen, og alle publikumsfunksjoner nås direkte herfra - med utstillingsrommene organisert mot nord, butikk- og salgsrom i ryggen mot øst, og garderober og aktivitetsområde i ryggen mot vest. Kaféen utgjør en naturlig fortsettelse av vestibylen opp et nivå mot syd, og knytter direkte an til Urneshagen. Den omkranser kafékjøkkenet, og har soner mot øst som kan stenges av for møter og lukkede arrangementer. Under kaféen ligger personalavdelingen, med direkte kontakt mot både vestibylen og kafékjøkkenet i etasjen over. Slik er kaféen tett forbundet med både supplerende lagerarealer og varemottak. Personalavdelingen ligger skjermet i enden av huset, og får dagslys og utsikt gjennom vinduer i den sydvendte fasaden.

Utstillingstekniske forhold Utstillingsarealene organiseres etter hverandre i direkte fortsettelse av vestibylen, med filmrommet og basisutstillingen som det første publikum møter. Herfra ledes man videre til «Tre og tro gjennom tusen år», der Urnesportalen tar imot besøkende i en gang- og siktlinje som strekker seg gjennom hele huset. Fra Skogsrommet ledes man videre til Kirkerommet, som innredes for å skape følelsen av å komme inn i stavkirken og således utgjør utstillingens klimaks. Sistnevnte to rom kan skilles ad etter behov, og «Tre og tro» kan nås direkte uten at man må gå gjennom basisutstillingen. Organiseringen med to adskilte adkomster/utganger åpner for at retningen gjennom utstillingene kan snus ved behov. Utstillingsarealene er utformet

som generelle rom, med rause romhøyder og rettvinklet geometri slik at de i størst mulig grad er formbare i forhold til utstillingenes innhold. Sikringsskille for “Tre og tro” er ivaretatt med sluseløsning, og arealenes plassering innunder terreng og bak steinveggen gir stabile klimatiske forhold. Betjenende lagerarealer og rom for formidlingsutstyr er plassert i umiddelbar nærhet av utstillingsrommene.

N

En ressurs for lokalmiljøet Urnes stavkirke har utvilsomt beriket bygda Ornes, men bygdas befolkning har også ofret mye gjennom sin forvaltning av verdensarven over en rekke generasjoner. Senteret gir noe tilbake til lokalbefolkningen gjennom å skape en arena som blir et positivt tilskudd til lokalmiljøet. Urneshagen blir liggende vendt mot bygda og ovenforliggende områder, og bygningen kan ankommes også fra denne siden. Stier opp til Ornesveien gjennom den opprinnelige skrånende eplehagen etableres ikke bare for publikummere som vil gå til fots til kirken, men også som adkomstveier til hagen og senteret for lokalbefolkningen. Bygdas skole ligger like ovenfor, og elever og lærere kan anvende hagen til undervisning og rekreasjon i både sommerog vinterhalvåret. Inne i senteret finnes en rekke rom med ulike størrelser som vil kunne disponeres av lokalbefolkningen, samtidig som vestibylen utgjør et større forsamlingssted for hele bygda. Her skaper tilbaketrekkbare amfi/trapper og mobil resepsjonsdisk stor grad av fleksibilitet for variert bruk.

P-plass

Orne sveie n

Eplehage

Sør

side

veie

n

Urneshagen

Verdensarvsenter

Eplehage eksisterende

Ur & Stav

Fugleperspektiv fra nordvest

SITUASJONSPLAN 1:500 (A1)


Perspektiv fra Vestibylen

Kafé c + 32,4

2. Etasje

c + 29,0 c + 28,5

1. Etasje - Vestibyle 1. Etasje - Utstilling

Ansatt / drift

Ur & Stav

SNITT A 1:200 (A1)


4. GJENNOMFØRBARHET Miljø, energibruk og bestandighet Prosjektet er ambisiøst med tanke på bærekraft og sirkulærøkonomiske prinsipper; Et hus som ligger integrert i terrenget har mindre varmetap mot omgivelsene enn et hus som ligger over. En kompakt og areal-/volumeffektiv bygningskropp med begrenset overflate gir redusert energibruk til oppvarming. Åpningstagninger og bruk av glass gjøres på utvalgte steder og der effekten er størst i forhold til utsikt, dagslysinnslipp og kontakt mellom ute og inne. Lokalt produserte trekonstruksjoner og bruk av tre i bæresystem, vegger og dekker reduserer CO2utslipp til atmosfæren i forbindelse med produksjon, transport og byggeprosess, og inviterer til gjenvinning og gjenbruk. Solceller integrert på det innskrevne volumets syd- og vestvendte glassfasader produserer strøm året rundt, og kort til moderat avstand til fjell i det aktuelle området muliggjør boring etter bergvarme som bidragende energikilde. Åpne himlinger med eksponering av dekker og teknikk i utvalgte deler av huset reduserer materialbruk og gir økte romhøyder, og et rasjonelt ventilasjonsanlegg med korte føringsveier gir redusert energibruk i etablering og drift. Byggeplassmessig angrepspunkt fra Sørsideveien gir redusert behov for midlertidige og avhjelpende konstruksjoner i byggefasen, og det anvendes lavkarbonbetong i støpte konstruksjoner mot bakken. Husets steinfasade foreslås bygget som en gabion-vegg av kassetter med stein fra den lokale ura. Det kan med fordel anvendes ulike typer stein og steiner av varierende størrelse, hvilket vil sørge for et mangfoldig og spennende uttrykk. Kassettene som holder steinen utføres av rustfritt eller galvanisert resirkulert stål.

Aksionometri Gabion

Bruk av lokal stein er en kortreist, miljøvennlig og robust løsning, som vil sørge for et stabilt inneklima for bakenforliggende funksjoner. Ved behov for mer stein kan det vurderes å kombinere lokalt funnet stein med gjenbrukt bearbeidet stein. Bearbeidet stein kan være kappet, skåret eller sprengt ut i forbindelse med opprinnelig bruk, men bør ikke bearbeides spesifikt for prosjektet. Som for alle materialer i prosjektet bør det tilstrebes kortest mulig transportvei til byggeplassen. Urneshagens planter og trær lagrer karbon og er viktige for opprettholdelsen av lokalt dyre- og fugleliv. På toppen av den innskrevne husformen foreslås et biotoptak som kan bidra aktivt i det lokale økosystemet. Et biotoptak har stort biologisk mangfold, og det bør velges arter som blir en ressurs for områdets flygende insekter. Slik blir takflaten også en viktig del av det pedagogiske programmet for hagen.

Fundamentering, bæresystem og materialbruk Den bearbeidete delen av skråningen på tomten er holdt innenfor anbefalinger for helningsgrad i ROS-analysen. Tomten er ikke utsatt mtp. kvikkleireskred og kan således bearbeides nedenfra uten at det blir behov for betydelig avstøtting av skråningen. Unntak her er husets nordøstre hjørne, der nærhet til den høyereliggende veien gjør det nødvendig å sette ned en kort spuntvegg fra oversiden for å holde veien midlertidig på plass (-veien gir grei tilkomst for dette arbeidet). Tverrvegger integrert i husets bakre rygg motvirker jordtrykk fra skråningen, og huset kan dermed fundamenteres på konvensjonelt vis. Skråning direkte over huset forekommer kun i et begrenset område i det nordøstre hjørnet, og her anvendes lette masser for å bygge opp skråningen slik at laster på underliggende konstruksjoner reduseres. Veggkonstruksjoner mot terreng og vegger/dekker i husets nordre del støpes (omkring utstillingsarealene og under eplehagen). Utover dette og innenfor denne støpte omrammingen bør det være en ambisjon at husets bæresystem i størst mulig grad utføres som trekonstruksjoner der fukt- og klimatekniske forhold åpner for det. Det foreslås en struktur av søyler og randbjelker i limtre, kombinert med bærende vegger og dekker i massivtre. Massivtredekkene kan utføres med ovenforliggende påstøp for økte spennvidder (over vestibylen), og steinveggen mot fjorden er en selvbærende forblending som kan utføres med et innenforliggende bæresjikt

av massivtre. Tykkelsen på vekstlaget i hagen tilpasses vekster og epletrær lokalt, hvilket reduserer laster på bygningen og skaper variasjon i utearealet. Husets aksesystem er tilpasset rasjonelle spennvidder for det foreslåtte konstruksjonssystemet. Limtresøylene i fellesområdet består av en kombinasjon av vertikale og skråstilte søyler, hvilket gjør at de spiller på lag med trestavene i fasaden og også relaterer seg til elementene i basisutstillingene og deres diagonalbaserte formspråk. Massivtre i vegger og dekker eksponeres mot innerom der brann- og lydmessige forhold åpner for dette.

Arealoppgave

Universell utforming Prosjektet er universelt utformet både innendørs og i Urneshagen. Sørsideveiens helningsgrad varierer mellom 1:15 og 1:20, hvilket legger til rette for at både gangveien fra p-plassen i nord og områdene fremfor senteret kan tilpasses alle brukere. HC-parkeringsplasser er plassert umiddelbart utenfor inngangen, og det er full tilgjengelighet i adkomstsituasjonen. Rampe inne i huset utføres i henhold til stigningskrav, og trapper er supplert med en strategisk plassert heis. Løsningene gir alle brukere like muligheter for bruk og opplevelse av huset. Urneshagen er universelt utformet i sin helhet, og tilgjengelig for alle både fra senteret og gjennom åpningen i steinveggen i nord.

1 - Publikumsfunksjoner

377 m²

101 Resepsjon/vestibyle 102 Kafé 103 Kjøkken/oppvask 104 Lager/kjøl/frys kafé 105 Lager kafé 106 Kjølt rom matavfall 107 Publikumstoaletter 108 Museumsbutikk 109 Lager museumsbutikk 110 Filmrom 111 Aktivitetsområde for barn og unge 112 Salgsrom lokalprodusert mat

146 m² 56 m² 25 m² 6 m² 7 m² 10 m² 15 m² 20 m² 6 m² 30 m² 35 m² 21 m²

2 - Utstillinger

227 m²

201 Basisutstilling Norges Verdensarv 55 m² 202 Utstilling “Urnes stavkirke - tre og tro gjennom tusen år” 140 m² 203 Lager utstilling 11 m² 204 Teknisk rom utstilling 8 m² 205 Lager utstillinger, formidlingsutstyr 13 m²

3 - Ansatte- og driftsarealer

Økonomi

301 Kontor daglig leder 8 m² 302 Åpne arbeidsplasser 24 m² 303 Kopirom/lager rekvisita 4 m² 304 Møterom, pauserom 21 m² 305 Toaletter og garderobe, personale 5 m² 306 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 5 m² 307 Felles varemottak 10 m² 308 Lager redskap, utemøbler, etc. 1 12 m² 309 Lager redskap, utemøbler, etc. 2 2 m² 310 Teknisk rom (holdt utenfor BRA) 57 m²

Bygningen er kompakt, med en enkel grunnform og rasjonell geometri. Aksebredder tilpasset konstruksjontypene gjør at unødig overforbruk av materialer unngås. Bruk av tre i konstruksjonssystem og øvrige bygningselementer er kostnadseffektivt i innkjøp og skaper fleksibilitet i byggeprosessen. Bruk av lokal stein i husets fasade vil være besparende med hensyn på både innkjøps- og transportkostnader. Planløsningen er arealeffektiv, hvilket gir en lav brutto/netto faktor, og romhøyder er gjennomgående tilpasset rommenes funksjon. Husets fleksible løsninger åpner for sambruk og flerbruk, hvilket gjør at arealbehovene kan dekkes inn på få kvadratmeter.

NETTOAREAL BRA Totalt

Teknikk Teknisk rom innpasses i husets bakre rygg, og føringsveier for tilluft og avtrekk løper i ryggens himling. På denne måten betjenes rommene i ryggen ovenfra, mens arealene fremfor betjenes via veggdyser og forgreininger vinkelrett på ryggen. Kjøkken og kafé betjenes fra himling over kjøkkenet. Systemet utgjør en rasjonell infrastruktur med korte føringsveier.

91 m²

695 m²

BRUTTOAREAL BTA Totalt Aksionometri Komponenter i øvre del

958 m²

B/N-Faktor

1,37

A

N

Eksisterende Eplehage

Bær og frukt c + 33,3

Amfi

205

c + 32,4

110

Filmrom

109

108

112

310

308

“Skogen” c + 28,5

Urneshagen

201

202

Basisutstilling

Utstilling

104 103

Eplehage

c + 29,0

101

Resepsjon/vestibyle

105

303 306

203

102

Kafé

302

305

c + 32,4 åpent ned

B

c + 29,0

“Kirkerommet”

c + 32,4

c + 33,3 Bær og frukt

304

107

c + 28,5

204

Uteservering

c + 31,6

c + 29,0

111

106

Aktivitetsområde

307

B 301

Eksisterende Eplehage

309

c + 30,0

HC

HC

Drop-off

Minibuss

Sørsideveien

Ur & Stav

PLAN 2. Etasje 1:200 (A1)

A

PLAN 1. Etasje 1:200 (A1)


Perspektiv fra Kaféen

Kafé 2. Etasje

c + 32,4 Utstilling

1. Etasje - Vestibyle 1. Etasje - Utstilling

Ur & Stav

Basisutstilling

Vestibyle

c + 29,0 c + 28,5

SNITT B 1:200 (A1)

Ansatt / drift


Perspektiv fra Urneshagen

Ur & Stav

Oppriss fra fjordsiden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.