120 INNRISS

Page 1

INNRISS handler om å etterlate spor. Spor som er underordnet helheten, men med en

tilstedeværelse. INNRISS er et landskap som

utspiller seg både over bakken og under bakken. INNRISS er en overgang mellom inne og ute, mellom interiøret og det store fjordrommet.

INNRISS søker å skape en bro mellom fortid og nåtid, mellom kulturen og naturen.

Forslaget tar utgangspunkt i to erkjennelser.

Urnes kirke fremstår som en selvgrodd del av situasjonen. Dette har noe å gjøre med dens

plassering, form og omfang. Det som er eldre enn Urnes kirke er naturen og landskapet.

INNRISS er derfor et forsøk om å gro inn i

situasjonen, samtidig som man opprettholder kontrakten med sine omgivelser.

Grepet er å beholde eksisterende situasjon i

størst mulig grad. Bygget plasseres nederst på tomten i et enetasjes volum delvis inngravd i terrenget. Fjernvirkningen blir redusert til

minimum. Ornesvegen slynger seg fortsatt visuelt uanfektet frem til platået ved kirken. Den

opprettholder sin “prosesjonskarakter”. De besøkende som ferdes til kirken opplever

uforstyrret det store fjordrommet. Arkitekturen forblir underordnet, som et innriss i landskapet.

Ved å plassere bygget nederst på tomten gis det et større sammenhengende areal til

disposisjon for Urneshagen. Det etablerers

varierte aktivitets- og læringssoner. Et sørvendt utendørs sitteamfi forbinder senterets

hovedetasje til en takhage med lokale

urteplanter og bikuber. I takhagen inngår også UNESCOs utendørs installasjon. Fra

takhagen går man inn i eplehagen, som stiger mot Ornesvegen. Eplehagen ligger på langs i terrenget med en universelt utformet

bevegelsesløype. Med en slik utforming og

omfang styrkes den pedagogiske ambisjonen for Urneshagen ytterligere.

Atkomst til senteret er iscenesatt. Intensjonen er å gi de besøkende en opplevelse av at man entrer en annen virkelighet, hvor fortellingen om Urnes kirkens tusenårige historie flettes inn i nåtidens

arkitektur. Ved krysset Ornesvegen og Sørsidevegen står man ved et skille. Et bevisst valg. Til Urnes kirken går man opp, til senteret går man

ned i. Herfra ser man senterets inngang, i enden av en slakbuet nedadgående rampe. Den siste

delen av atkomstprosesjonen er en overdekket

søylegang. Søylene er entasis-utformet, med en utbukting, noe som gir variert utsyn, samt spennende skyggespill i svalen.

Atkomstsituasjonen fremstår som en portal, hvor

utsikten mot fjorden gradvis minskes idet man trer inn i bygget. Etter å ha gått inn i inngangspartiet møtes man av en buet vegg som leder til

INNRISS

resepsjonsområdet, byggets senterpunkt. Herfra Senteret sett fra atkomsten (krysset mellom Sørsidevegen og Ornesvegen). Til Urnes kirken går man opp, til senteret går man ned.

kan man se samtlige aktivitetene: utstillings-

området, filmrommet, aktivitetsrom og kafé med utsikten.

INNRISS 1/6


FJERNVIRKNING:

Bygget plasserers nederst på tomten og på langs med terrenget. Fjernvirkningen er dermed redusert til

minumum. Utsikten fra Ornesvegen endres ikke.

Senteret sett fra fjorden. Ornesvegen beholder sin visuelle profil. Senteret fremstår som en linje i landskapet, et innriss.

URNESHAGEN:

Sammen med takhagen og amfiet fremstår Urneshagen som et sammenhengende uteområde for læring og opphold. Urnesløypen er utformet etter UU-krav.

ATKOMST:

Atkomst til senteret skjer på egen tomt. Når de besøkende krysser Ornesvegen, entrer de senterets uteområdet: den

1:200

nedadgående rampen som leder til bygget.

SITUASJONSPLAN,1/500

1:500 1:1000

3

1

5

1 3 5

10

135

20 25

10

10

20

30

50

1 3 5

Senteret og Urneshagen sett fra Ornesvegen. De besøkende som ferdes til kirken opplever uforstyrret det store fjordrommet.

10

20

50

INNRISS 2/6


Urneshagen sett fra senterets tak. Nærmest ser man man bikuber og

urtehagen som beplantes med lokale urtekulturer. I bakgrunnen ser man amfiet som ankommer takhagen. Unesco installasjonen har et eget

område. Heis/hcwc plasseres i det karakteristiske trehuset. Urnesløypen slinger seg fra takhagen inn i et dyrket landskap.

INNRISS 3/6


TVERRSNITT A-A, ,1/200

LANGSNITT B-B, ,1/200

+40,5

+40,5

+37,0

+37,0

+33,0

+33,0

BB

+31,5

PLAN 1. ETASJE,1/200

UTOMHUSPLAN / 2. ETASJE,1/200

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

202

204

203

201

I

202

c+33

110

205

+40,5

H

heis

108

E

+37,0

hcwc

201 202 203 204 205

c+31,5

101

301 302 303 304 305 306 307 308 401

D

+33,0

109

G

A

106

102

C

B

103

105

103-1

AA

103-2

104-2

103-3 F

307

104-3

104-1

104-4 306

301

303

305

107

308

A B C D E F G H I

401

302

BB

304

1:200

1:500

MOTTAGELSE:

UNIVERSELL UTFORMING:

publikumssonen (A), utstillingssonen (B)

man samtlige publikusfunksjoner.

den forbinder alle nivåene i senteret:

Utstillingssonen er en egen sikingssone.

å orientere seg. Butikken og

SONER:

B

Senteret er organisert i tre tydelige deler:

Tilkomsten til disse er enkel og det er lett

og administrasjon/drift (C).

Publikumssonen er optimalisert også for

A

salgsrommet inngår i resepsjonsområdet

og det er planlagt sikringstiltak for varene.

bruk utenom senterets åpningstider.

I resepsjonsområdet inngår også

Administrasjon ligger samlet med direkte atkomst til resepsjonsområdet.

Resepsjonen er byggets hjerte. Herfra ser

C

publikumsgarderobe og tekjøkken.

Heisen sikrer universell utforming ved at trinnfri atkomst fra resepsjonsområdet til

utstillingsdelen og til takhagen. Heisen har en størrelse som også egner seg til varetransport, eksempelsvis ved utstillingsrigg.

1:1000

3

1

5

1 3 5

10

135

20 25

10

103-1 Kjøkken servering 103-2 Kjøkken produksjon 103-3 Kjøkken oppvask

10

104-1 104-2 104-3 KONSTRUKSJON: 50 104-4 20

AREALREGNSKAP Publikumsfunksjoner 101 Resepsjon/vestibyle 102 Kafé 103 Kjøkken, oppvask mv. 104 Lagre kafé 105 Toaletter 4 WC + HCWC (p 106 Museumsbutikk 107 Lager museumsbutikk 108 Filmrom AREALREGNSKAP 109 Aktivitetsområde Publikumsfunksjoner FUA 110 Salgsrom lokalprodusert m Resepsjon/vestibyle 111 145utenfra, (p HC WC/atkomst Kafé Utstillinger 50 Kjøkken, oppvask mv. 25 201 Basisutstilling Norges verde Lagre kafé 23stavkirke» 202 Utstilling «Urnes Toaletter 4 WC + HCWC 1) utstilling 13 203 (plan Lager Museumsbutikk 20 204 Teknisk rom utstillingsutsty Lager museumsbutikk 6 205 Lager utstilling/formidlingsu Filmrom 30 Ansatte- og driftsarealer Aktivitetsområde 35 301 Kontor daglig leder Salgsrom lokalprodusert 20 302 matÅpne arbeidsplasser HC WC/atkomst utenfra, 2) 6 303 (plan Kopirom, lager rekvisita Utstillinger 304 Møterom, pauserom Basisutstilling Norges305 verdensarv 60 Toaletter/garderobe, perso Utstilling «Urnes stavkirke» 306 Renholdsrom,140 lager renhold Lager utstilling 12 307 Felles varemottak Teknisk rom utstillingsutstyr 8 308 Lager redskap, utemøbler e Lager utstilling/formidlingsutstyr 12 401 Avsatt teknisk rom Ansatte- og driftsarealer SUM FUNKSJONSAREAL Kontor daglig leder 8 Åpne arbeidsplasser 25 (BTA) BRUTTOAREAL Kopirom, lager rekvisita 5 Plan 1 Møterom, pauserom 20 WC (tilleg Plan 2: heis+ HC Toaletter/garderobe, personale 6 Renholdsrom, lager renhold SONER 5 Felles varemottak A 10 Resepsjon Lager etc. 15 B Tekjøkken AAredskap, utemøbler Avsatt teknisk rom C Innlåsing butikk70 SUM FUNKSJONSAREAL D Garderobe 769 E Heis BRUTTOAREAL (BTA) 999 F Ovedekket service Plan 1 979 G HC bilparkering Plan 2: heis+ HC WCH(tillegg)Bilparkering 20 I Sykkeloppstilling SONER Resepsjon 103-1 Kjøkken servering Tekjøkken 103-2 Kjøkken produksjon Innlåsing butikk 103-3 Kjøkken oppvask Garderobe Heis 104-1 Matavfall (10 m2) Ovedekket service 104-2 Tørrlager (4 m2) HC bilparkering 104-3 Kjølelager (4 m2) Bilparkering 104-4 Varemottak (5 m2) Sykkeloppstilling

30

Matavfall (10 m2) 50 1 3 5 10 Tørrlager (4 m2) Kjølelager (4 m2) Varemottak (5 m2)

20

Senteret tar utgangspunkt i en enkel og kompakt rektangulær form som skjærer

seg i terrenget. Langsgående vegger er bærende med dekker som spenner på

tvers. Taket over yttersonen (overdekket ankomst, trapp til takhagen) krager ut.

INNRISS 4/6


Senteret oppføres i tegl (i rolige jordtoner) med tre elementer i tre: søylegangen ved atkomsten, heishuset på taket og overdekningen ved kafèen.

Resepsjon-/vestibyleområdet og amfiet sett fra kafèen. I bakgrunnen (diagonalt) ser man utstillingssonen.

Atkomstsituasjonen fremstår som en portal. Utsikten mot fjorden minskes gradvis idet man trer inn i bygget.

Utstillingssonen er senket ned i terrenget (1.5 m), men visuelt godt forbundet med vestibylen. Heisen sikrer UU-tilgang.

INNRISS 5/6


Senteret sett fra Sørsidevegen. Et sørvendt amfi

forbinder Urneshagen med hovedetasjen. I bakgrunnen ser man svalen med den karakteristiske søylegangen. Kafèen er vestvendt med delvis overdekket uteområdet.

Byggets detaljering og materialvalg baserer seg på

bestandige løsninger. Det mest bærkraftige er det som varer lengst.

INNRISS 6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.