112 FOR GENERASJONER

Page 1

BESKRIVELSE AV FORSLAGET "FOR GENERASJONER". KULTURMINNE - OG LANDSKAPSHENSYN Utgangspunktet er en liten , ordinær kileformet tomt mellom to veger i relativt bratt terreng. Beliggenheten er imidlertid sentral i natur- og kulturlandskapet, nært knyttet til sjø- og fergetrafikk og veg. Lett synlig fra sjøsiden, mer dempet fra landsiden. Situasjonen gir følgelig en god mulighet til å etablere det ønskede nav og utgangspunkt for å presentere verdensarven knyttet til Urnes. Oppgaven og utfordringen blir å utforme anlegget som en vellykket ramme rundt aktiviteter, utstillinger og presentasjon av stavkirken, med tilstrekkelig identitet, kvaliteter og opplevelsesmuligheter som fullender opplevelsen.

OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET Topografi og vegsituasjon/byggbart areal i forhold til funksjoner, ønsker og behov, gjør det naturlig og nødvendig å bygge i flere etasjer. Hovedplanet med alle publikumsfunksjoner legges på cote 35, som går gjennom hele tomten. Adkomst for publikum mot øst for å få best mulig kontakt med senteret og stavkirken. Adkomst for drift og personale mot vest, på nedre plan. En 2. etasje er mulig i deler av bygget. Bygningen plasseres godt inn i bakken, og forankres ytterligere visuelt med terrassert uteareal som griper inn og knytter bygg med Urneshagen. Aktiviteter foregår ute i hagearealer/på terrasser og skjermede uteplasser og innendørs under et stort tak/lokk som ligger over bygget med helning som tilliggende terreng. Gode forbindelser mellom aktiviteter/funksjoner inne og ute. Parkering HK, sykler og busstrafikk foregår fra østsiden. Fleksibilitet tilsiktes i organisering/planløsning og romløsninger.

MILJØLØSNINGER Forslaget prøver å ivareta bestillers ønske om å lage en god ramme rundt formidling av kultur og natur som en helhetlig opplevelse. Tomten vil fortsatt kunne oppleves som vegkrysset med overgang til frukthagen, men i oppstrammet versjon og tilført struktur for ny aktivitet. Bygningen tenkes utformet med ønske om en god, trygg og spennende opplevelse, hvor planløsning og funksjoner forsterker eksisterende landskapskvaliteter; Urneshagen og videreutvikling av denne, utsikt mot /over fjorden og ferden videre opp mot stavkirken. Bygningen oppføres med betongkonstruksjoner i nødvendig omfang vs topografi, men med mest mulig bruk av trekonstruksjoner i samspill med omgivelsene og innhold i utstillingene. Tak tekkes gjerne med torv, alternativt skifer. Utvendig terrassering med natursteinsmurer som spiller på formspråket i "Urnesstilen". Glass i fasader for å ivareta god kontakt ute/inne og utsiktskvaliteter. Takoverbygg som skjermer uteplasser og aktiviteter. Tette vegger av tre, gjerne med sponflis som utvendig kledning. Massivtre i vegger.

GJENNOMFØRBARHET Forslaget betraktes i utgangspunktet som en enkel bygning tilpasset tomtesituasjonen med bratt tomt og ensidig terrengfall. En aksentuering gis bygningen i deler av den ytre formen for å knytte den til "Urnesstilen" og forsterke identiteten. Volumet følger naturlig bygningens planløsning og utstrekning, men løsningen kan enkelt bearbeides/tilpasses behov, ønsker og prioriteringer. Terrengfallet gjør det naturlig å vurdere ekstra volum/disponibelt areal opp mot oppfylling/tilfylling. Gjerne hagerelatert.

p HC

p HC

p sykkel

overbygd adkomst

p4

p sykkel

wc

butikk mat

vestibyle

butikk museum ekspedisjon

adkomst utsikt personale+drift vareinntak

lager

vestibyle

ekspedisjon

lager

takterrasse aktivitet

uteservering

overbygd venteplass

wc

gard

wc

butikk museum

busstop

overbygd venteplass

wc

wc

butikk mat

film

takterrasse aktivitet

uteservering

overbygd adkomst

p4

film

vareinntak

gard

wc

lager

lager teknisk

teknisk

kjøk.

terrasse historiske vekster

kjøk.

terrasse historiske vekster

kafe

utstilling urnes

Det store taket ligger som et lokk over bygningen og skjermer aktivitetene og opplevelsene. Besøkeren får gradvis del i innholdet og mulighetene etterhvert som man nærmer seg stedet. Senteret formidler opplevelsene innendørs, delvis utendørs under tak og på byggets terrasser/tak samt i eplehage/hageanlegget og presenterer utangspunktet; verdensarven og Urnes stavkirke.

utstilling urnes

1

utstilling basis

lager

adkomst urneshagen

busstop

kafe

utstilling basis

terrassert hage

Adkomst besøkende

lager

terrassert hage

adkomst urneshagen

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER kontakt urneshagen

0

5

10

15

25m

SITUASJONSPLAN MÅL 1:500


AREALOPPGAVE Arealbruk i forslaget tar utgangspunkt i romprogrammet, med tillegg for trafikkarealer mellom funksjonene og mulige tilleggsarealer innenfor gitt bygningsform/volum. Trapperom/heis pga flerplansløsning. Forslaget er fleksibelt mht. arealbruk-/disposisjon og kan krympes eller vokse innenfor viste bygningsvolum.

I FORSLAGET

168 inkl. gangareal 50 25 30 17 20 7 30

sykkelparkering

35 Lager ved ekspedisjon/aktivitetsrom

20+5 (lager) 16

77 inkl. lager 144 (17) 8 15

8 overbygd inngangsparti

26

lager evt. wc

opphold/ utesalg

6 21

858,3m2 BRA

film

6

butikk mat

6 13

vestibyle

butikk museum

ekspedisjon aktivitet

terrasse

15

lager

Hall / gang

D

C

evt.wc wc

Trapperom/heis 18 (i alle etasjer) Gangareal/garderobe 1.etg. 126 Teknisk rom 1.etg. 72

SAMLET AREAL, BRA U. etasje 134,2m2 BRA (minumum) 187,5m2 BRA fullt utnyttet + trappe-/heisrom 18,9m2 1. etasje 858,3m2 BRA 2. etasje 126,9m2 BRA disponibelt ++

gard

lager teknisk

SAMLET VOLUM

kjøk.

terrasse historiske vekster

B uteservering

38

kafe

U. etasje 134,2m2 BRA (minumum) + trappe-/heisrom 18,9m2 Romhøyde 3,0m : 459,0m3 1. etasje 858,3m2 BRA inkl. trappe-/heisrom Romhøyde 3,15m-9,55m : 5026,0m3

info/ monter

A

utstilling urnes utstilling basis

evt.lager

2

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER

0

1

2

3

4

5

10m

PLAN 1 MÅL 1:200

15m


187,5m2 BRA (min.142,8m2) (134,2m2 + trapperom/heis)

126,9m2 BRA fleksibelt/disponibelt areal

parkering, rom for avfall/ overbygning ikke medregnet

kontor kontor

møte

åpent ned vestibyle kopi/rekv

møte

kopi/rekv

wc/gard

wc/gard

renhold

renhold

hall

takterrasse

D

takterrasse

C

C overbygd venteplass

hall

avfall hall

varemottak

D

busstop

varemottak

minimumsløsning

disp.teknisk

B

terrasse historiske vekster

B kafe

A

A åpent ned utstilling basis

øvre del utstilling urnes

lager

3

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER

0

1

2

3

4

5

10m

PLAN U+2 MÅL 1:200

15m


cote 40,0 UTE-UTSTILLING/VENTEPLASS

5000

15

0

cote 35,0

TERRASSE

ADKOMST

MØTE

VESTIBYLE

cote 31,65

EKSPEDISJON

AKTIVITET

WC

150 cote 40,0 150

cote 40,0

TERRASSE/UTESERVERING

KJØKKEN

cote 35,0 35

cote 31,65

AVFALL

GANG

GARD

5000

UTE-UTSTILLING/VENTEPLASS

5000

UTE-UTSTILLING/VENTEPLASS

6850

SNITT D

TEKNISK

TERRASSE/UTESERVERING

HALL

cote 35,0 35

KJØKKEN

cote 31,65

AVFALL

GANG

GARD

TEKNISK

HALL

ALTERNATIV LØSNING HVIS MAN ØNSKER INNVENDIG FORBINDELSE MELLOM HOVEDETASJE OG TAKTERRASSE/VENTEPLASS BUSS OG UTEUTSTILLING

SNITT C

TERRASSE

DISP. LAGER

OPPFYLT TERRENG TERRASSEHAGE

SNITT A

BASIS-UTSTILLING

OPPFYLT TERRENG

150

6850

15 0

URNES-UTSTILLING

cote 35,0 35

TERRASSE/UTESERVERING

EKSISTERENDE TERRENG

DISP. LAGER

KAFE

OPPFYLT TERRENG

GANG

6850

SNITT C, ALTERNATIV

URNES-UTSTILLING

cote 35,0 35

EKSISTERENDE TERRENG

OPPFYLT TERRENG TERRASSEHAGE

SNITT B

4

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER

0

1

2

3

4

5

10m

SNITT MÅL 1:200

15m


PERSPEKTIV FRA NORDVEST INNGANGSPARTIER

PERSPEKTIV FRA INNGANGSPARTI/VESTIBYLE (UTEN TAK /FORENKLET)

5

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER

PERSPEKTIVER 1


PERSPEKTIV FRA VEST , MOT FJORDEN

PERSPEKTIV FRA ØST , MOT VEIEN TIL STAVKIRKEN

6

URNES VERDENSARVSENTER

FOR GENERASJONER

PERSPEKTIVER 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.