109 OFF THE WALL

Page 1

OFF THE WALL NYTT VERDENSARVSENTER PÅ URNES

KULTURMINNE/LANDSKAPSHENSYN Når man ankommer Urnes fra fjorden blir man slått av det voldsomme landskapsrommet; de bratte skogkledde fjellsidene lengst oppe, det bearbeidete kulturlandskapet med spredt bebyggelse nærmest vannet - og i overgangen mellom disse - på det høyeste punktet på Urnes: den unike middelalderstavkirken som skuer utover fjordlandskapet; de som kommer og de som drar. Fra fjorden blir det nye besøkssenteret godt synlig, men plasseringen i sammenheng med den øvrige bebyggelsen i kulturlandskapet nært knyttet til veier og vegetasjon gjør at det skapes en sammenheng med lokalmiljøet. Det nye senteret er brutt opp i mindre volumer som er

gjenkjennbare på Urnes; ikke større enn gårdsbygningene nede mot vannet, ikke mindre enn de spredte eneboligene som ligger opp langs åskanten. Høydene er beskjedne, og hvert volum har en tydelig horisontal underdeling; proporsjoner som minner om vegger og takflater til de øvrige byggene som ligger og skuer utover. Samtidig har det nye senteret en enkel, men tydelig arkitektur som trer tydeligere fram jo nærmere man kommer; en materialitet og håndverksmessig kvalitet som oppleves tett på og gir rike romlige opplevelser inne i bygget - enten man velger å besøke kirken eller ikke.

OFF THE WALL


PLASSERING PÅ TOMTEN

SITUASJONSPLAN 1:500

Den valgte tomten ligger som en kile mellom to veier i svært bratt terreng, og burde ha mulighet til henvendelse til begge disse veiene. Samtidig vil en stor andel av de besøkende ankomme fra nord inn mot prosjektet, og anleggets synlighet mot krysset blir derfor svært viktig. I stedet for å anlegge hovedadkomst mot en av veiene, noe som vil kreve store terrenginngrep, tar prosjektet utgangspunkt i koten midt på tomten. Fra denne koten er høydedifferansen opp og ned omtrent like stor, og den knytter seg enkelt opp til gangadkomst fra parkeringsområdet.

TILRETTELEGGE FOR BEBYGGELSE Mot øst etableres en terrengmur i støpt betong som skaper overgangen mellom det øvre nivået og bygget. Inntil den solide terrengmuren kan de ulike programmatiske volumene plasseres, oppført som enkle, modulære trekonstruksjoner. Samspillet mellom de ulike konstruksjonssystemene sikrer et solid og varig utgangspunkt samtidig som selve museumsbygget enkelt kan tilpasses og justeres ved behov.

ALLE PUBLIKUMSAREAL PÅ ETT PLAN Med adkomst tett opptil krysset plasseres alle publikumsarealer på samme nivå og skaper en publikumsopplevelse fra nord og adkomsten og gradvis sørover mot den utendørs Urneshagen. Lengst nord og mest eksponert ligger billettsalg og cafe med tilhørende støttefunksjoner som også kan benyttes uavhengig av museets åpningstid. Mot sør ligger utstillingsarealer for betalende gjester. Ett nivå forenkler kommunikasjonen i anlegget og reduserer kostnader.

PLASSERING I TERRENG I FORHOLD TIL EKSPONERING De ulike publikumsarealene organiseres etter grad av åpenhet og eksponering: fra det mest eksponerte adkomstarealet med cafe som fungerer som en storstue for hele Urnes som et lyst og inviterende rom med spektakulær utsikt over fjorden mot vest til de mer innadvendte utstillingsrommene med større krav til sikkerhet og lysskjerming. Plasseringen i terrenget understreket det samme; lyse og åpne arealer ligger lengst framme mot vest, mens mørke arealer med strengere sikkerhetskrav ligger lenger inn i terrenget. Organiseringen understreker både de museale kravene og skaper en besøksopplevelse som starter i det store landskapsrommet og gradvis blir til innadvendte, intime romlige opplevelser. SKAPE FORBINDELSER Arealer for ansatte legges under den mest fremskutte delen, noe som sikrer god forbindelse med den nedre veien i vest med minimale terrenginngrep. Plasseringen sikrer samtidig at ansatteparkering og varelevering vil ligge separert fra publikumsfunksjonene og lavere i terrenget og dermed ikke påvirke utsynet og utsikten for de besøkende. På hver side av selve museumsbygget legges utendørs forbindelser opp til veien i øst som fører til selve stavkirken og etablerer besøkssenteret som et naturlig utgangspunkt for vandringen på Urnes.

NYE PLASSER De store nivåforskjellene på tomten gjør det krevende å tilrettelegge for trafikale løsninger uten store terrenginngrep. I forslaget legges lommer for parkering og stoppesteder for minibusser til de flatere partiene som naturlig oppstår enten der bebyggelsen møter den nedre veien mot vest, eller der utgravde masser legges tilbake på østsiden av terrengmuren for hentested til minibuss på vei opp til kirken. Slik gjenbrukes massene lokalt og sikrer god flyt mellom de ulike brukerne av museet.

N 0

10

OFF THE WALL

20


ADKOMST Det nye besøkssenteret ligger lavmælt, men godt synlig fra veien opp mot Urnes stavkirke. Det nye fortauet som etableres fra den nye parkeringsplassen knyttes til overgangen over veien, og derfra han man enkel adkomst både til vestibyle, oppstillingsplasser for minibusser og forbindelsene til Urneshagen, enten via kafe eller via utomhusanlegget og de utendørs utstillingsarealene.

URNES VERDENSARVSENTER

ADKOMST FRA PARKERINGSPLASSEN

SNITT A-A 1:200

SKOGSROMMET

KIRKEROMMET

VESTIBYLE/KAFE

SNITT B-B 1:200

BUTIKK

RESEPSJON

LAGER

CAFÉ

ARB.PLASSER

OFF THE WALL


B

Romprogram konkurransegrunnlaget

Arealoversikt innsendt forslag

ROMKATEGORI

m2 (FUA)

m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

145 50 25 28 13 20 6 30

Utstillinger

232

35 20

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

A ØVRE ADKOMST

60 140 12 8

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

Ansatte- og driftsarealer

92

Kontor daglig leder PARKERING BUSS

HOVEDADKOMST

c+ 39 LAGER/TEKNISK

RAMPE c+ 35

HC-PARKERING

KIRKEROMMET TRAPP/ AMFI

BASISUTSTILLING c+ 36

C

TRAPP/ AMFI

RAMPE

AKTIVITETSOMR. BARN

SALGSROM

C

SKOGSATRIET

FILMROM

MUSEUMSBUTIKK

c+ 33

c+ 33

c+ 33,5 VESTIBYLE/ RESEPSJON c+ 33 NEDRE ADKOMST

OVERDEKKET VENTEOMRÅDE

SKOGSROMMET

KJØKKEN

8

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

24

Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale

5 20 5

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL

10 15 70

369 130 60 26 23 13 22 5 34 34 22 230 60 140 11 8 11 98 7 27 5 20 6 5 10 18 40

696

697

c+ 33 UTESERVERING

CAFÉ

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

c+ 33

920

TIL URNESHAGEN

10

20

N

0

B

A

PLAN 1 1:200

LAGER KJØK.

KOPI/ LAGER RENHOLD GARD.

ORGANISERING/DRIFT

TEKNISK

Alle ansattefunksjoner ligger mot nedre gatenivå med ansatteparkering, varemottak og direkte tilgang til kjerne som knytter etasjen til de sentrale funksjonene i plan 1. Tilsvarende ligger møterom lett tilgjengelig fra ansatteinngang og i direkte tilknytning til trapp og heis, og gjør sambruk enkelt. Ved behov for større tekniske arealer kan underetasjen enkelt utvides mot øst.

c+ 29,5

ARBEIDSPLASSER

MØTEROM/PAUSE

AVFALLSVAREMOTTAK ROM

LAGER

VARELEVERING PERSONALINNGANG HC-PARKERING PARKERING c+ 30

0

10

20

N

PLAN U 1:200

OFF THE WALL


BYGGETS ELEMENTER URNESHAGEN Uterom som forlengelse av museumsbygget; enkelt tilgjengelig også fra kafe. Et overbygget uteområde ligger i tilknytning til et amfiformet uteareal velegnet til formidling og læring KIRKEROMMET Innadvendt og fokusert, mørkere, stemningsfullt og høytidelig

SKOGSROMMET Skogen og håndverkproduksjon; innrammet, avgrenset og stilisert

BASISUTSTILLINGEN Urnes´rolle i verden. Utsikten tilbaketrukket bak et filter av vegetasjon

VESTIBYLE/KAFE Utadvendt med henvedelse mot utsikten og landskapsrommet panorama

PERSPEKTIV SETT OVENFRA

MILJØLØSNINGER Byggets enkle utforming og plassering delvis integrert i terreng reduserer varmebehovet og energiforbruket betydelig sammenlignet med et konvensjonelt bygg. Det nordre bygningsvolumet med publikumsarealer og arealer for ansatte har størst andel glass; ellers har de mer innadvendte utstillingsrommene forholdsvis lite glassareal og varmetap. Med bygningsmassen orientert mot sør og vest vil terrengveggen mot øst og støp på grunn ha potensiale for lagring av passiv solvarme og sikre et stabilt inneklima i hele bygget. Terrengvegg og bunnplate utføres i lavkarbonbetong primært med bruk av tilslag fra lokale produsenter. På denne oppføres selve bygningskonstruksjonen; en enkel trekonstruksjon med avstivende massivtre- kjerner/vegger sentralt i bygget som reduserer spennlengder og gir et varmt interiør. Omfattende bruk av tre fra lokale sagbruk bidrar ytterligere til å redusere CO2-utslipp ved produksjon, transport og bygging. Byggets modulære konstruksjonsprinsipp gjør det enklere å tilrettelegge for gjenbruk og gjenvinning på et senere tidspunkt.

FASADE - INSPIRASJON/HÅNDVERK/TEKSTUR/LYSINNSLIPP

De største takflatene er dekket med intensive grønne tak med stedegne arter som isolerer, minimerer negativ påvirkning for biologisk mangfold og bidrar til fordrøyning av overvann. Øvrige takflater dekkes med naturlige, lokale materialer - som mørk grus - slik at takflatene samlet fremstår som et naturlig, integrert landskap med tett tilknytning til kulturlandskapet de inngår i. GJENNOMFØRBARHET

SAMBRUK

SCENE

FILMROM

Plasseringen av bygget langs én kote sentralt på tomten reduserer behovet for omfattende terrenginngrep på en krevende tomt. Utover kostnader knyttet til etablering av tomt og terrengbearbeiding er konstruksjonen av det nye besøkssenteret basert på enkle modulære prinsipper som enkelt kan repeteres, endres og justeres etter behov. Fokus for hele prosjektet har vært å skape svært ulike romlige opplevelser med enkle virkemidler - henvendelse, lysinnslipp og interiør materialbruk - innenfor et rolig, modulært byggesystem. Materialbruken - tre og betong - krever lite vedlikehold og blir vakrere over tid.

Besøkssenterets funksjon som lokal møteplass og felles storstue på Urnes er et viktig bidrag til prosjektets sosiale bærekraft. Alle tilgjengelige publikumsfunksjoner er plassert i det mest eksponerte bygningsvolumet, og dette er innredet slik at kafe- og vrimlearealene kan utvides i de tilknyttede arealene, som salgsareal og filmrom, og slik fungere som scene for lokale oppsetninger, arrangementer og større selskapslokaler ved behov.

Utvidelse av kaferommet inn i filmrommet ved lokale oppsetninger og arrangementer.

CAFÉ

FASADE MOT VEST 1:200

OFF THE WALL


SNITT C-C 1:200

KIRKEROMMET BUTIKK

AKTIVITETSROM

FILMROM

BASISUTSTILLING

SKOGSATRIET

UTSTILLINGSROMMENE Som besøkende på Urnes er den fantastiske naturen tilstede enten man ankommer med ferje eller bil; og hele veien opp til kirkeområdet. Nettopp fordi naturen og utsikten er så tilstedeværende har det vært viktig at utstillingsrommene tilbyr en helt annen romlig opplevelse som inviterer til ro, fokus og konsentrasjon - å gå inn i en annen verden selv om man er på Urnes. Skogsrommet og Kirkerommet er utformet spesifikt for tematikken til utstillingene, både med tanke på henvendelse, lysinnslipp og romlige proporsjoner. Samtidig er de forholdsvis fleksible utstillingsrom der utstillinger kan endres og tilpasses etter behov, også med tanke på lysinnslipp og møblering.

SKOGSROMMET

SKOGSROMMET Skogsrommet et er rektangulært rom der spredte runde søyler, sirkulært kubbegulv og lys som filtreres gjennom fasaden skaper en følelse av å bevege seg i skogen på vei til kirken. I direkte tilknytning til Skogsrommet ligger skogsatriet, et åpent uterom inn mot terrengveggen der levende trær og indirekte lys skaper en abstrahert fortsettelse av skogen inne i bygget.

KIRKEROMMET Kirkerommet er et høystrakt, innadvendt rom med symmetrisk søyleplassering og overlys. Rommets proporsjoner og lysforhold er inspirert av Urneskirkens intimitet, samtidig som utformingen kan fungere som en black-box med full kontroll over utstillingstekniske forhold.

KIRKEROMMET

OFF THE WALL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.