107 JORDNÆR

Page 1

PLANSJE 1

JORDNÆR


Beskrivelse av valgte løsninger og konsept Landskaptilpassing: Bygget er plassert mellom byggegrenser/siktlinjer i nord på tomta. Dette for å bevare mest muleg av kulturlandskapet og gi plass til Urneshagen. Bygget er på oppsiden i vest lagt inn i landskapet og tar opp høgdeforskjeller på langs og tvers av tomta med si form. Taket her faller mot fjorden og vegetasjonen fortsetter over taket. Med det føres landskapet over bygget. I enden av dette fortsetter bygget i et lett buet tak som danner en sammenhengende bevegelse ned mot veikant i kjellernivå for så å fortsette videre. På dette taket her er det brukt sedum. Det er her satt inn et halvplan (2 etg.) i den øvre del av bygget. Ellers er det kjeller da et halvplan hvor det er tilkomst fra vei. Arkitektur : Bygget ligger i bakkant tungt inn i terrenget. Bygget er av betong og det er vegetasjon og jord lagt oppå og inntil. I fremkant er det plassert en buetak-konstruksjon av tre. Oppå taket er det sedum. Dette vil oppleves som et landskap av grønne «tepper» og vil i lag med nedgravet del øverst gi et uttrykk av » lite bygd», nærmest et landskap. Bygget vil ha et stillfarent, jordnært uttrykk med naturmaterialer som torv, sedum og tre men utfordrer alikavel. Her søker en å unngå ekspressive flater, former og store blinkande glass som det lett kan bli. Rommene er lyse og luftige og de fleste glassflater er lite synlege fra fjorden. Fra fjorden vil bygget bli en del av landskapet og om kvelden vil det lyse fra noen få steder og markere seg diskret. Og vil med det vise respekt for stedet og kirka. Arealdisponering, tilkomst, logistikk og sambruk: Ankomst til bygget for besøkande er på gangveg fra parkeringsplass langs holdeplass og inn på enden av tomta i nord. Tilkomst med bil er langs fylkesveg 5637 med innkjøring inn i parkeringskjeller. Her er det parkering for tilsette, HC parkering, varelevering og av og påstigning for besøkande til kirka. Dei kjem ned hit via trapp/heis fra vestibyleområde. Dette kan også nås med sti fra terrasse ved kafe. Når en kjem inn i bygget finner ein på venstre sida av det sammenhengende kommunikasjonsarealet den lukka delen, den som ligg inn i lanskapet. Her er museumsdelen, administrasjon og drift. Utstillingsarealene er her avstengt med billettsperre / sikringsskille med tyveri- og brannsikring og klimaregulering. Interntrappa her forbinder varemottak i kjeller med kjøkken/lager for kjøkken. Trappa leder opp til 2 etg. hvor det er møterom og spiserom for sjåfører. Ved inngangen er administrasjonen plassert. På andre sida av kommunikasjonsarealet er vestibylearealet kor det er tenkt sambruk. Dette arealet skal også fungere som kulturarena for bygda. Alle funksjoner i dette området kan benyttes av lokalbefolkningen. Dette er et samanhengande ope areal kor en finner ulike soner som utsalg for lokalmat ( inngang med direkte tilkomst utenifra), resepsjon, museumsbutikk, aktivitetsområde for barn og kafe. Fortsetter en vidare kjem en ut på terassen med uteservering. Her er Urneshagen. I dette området er mobile møbler, ingen faste veggar, derav flesibelt og kan opnast opp ved større samlingar som konsertar m.m. Arealet her kan også lett endrast og brukast på andre måtar. Filmrommet som er tilgjengeleg for lokalbefolkningen er sentralt plassert med tilkomst fra resepsjon. Utstillingskonsept: Utstillingsarealene og filmrom er sentralt plassert med inngang fra vestibyleområde i område for billettsalg/informasjon. Først kjem ein inn i utstilling Norges Verdensarv som er et eget rom som leder videre inn i utstillingen Kirkerommet og til slutt Skogsrommet. Disse to rommene er ett stort rom delt med en skillevegg. Med det blir en ledet rundt og vist hele utstillingen. Taket stiger ved vandringen innover i utstillingen og ender i overlyset over Nordportalen. Urneshagen nås i enden av kommunikasjonsarealet når en har passert uteterrassen. Her er den opprinnelige eplehagen beholdt og det er lagt en sti igjennom hagen. Den slynger seg mellom trærne og det er stopp-punkt med informasjon. Dette arealet skal benyttes til formidling rundt klima- og miljøspørsmål og FNs bærekraftsmål. På taket av museumsbygget er det anlagt en ny Urneshage. Dette skal være et område for formidling, opplevelse og kunnskap rundt fruktdyrking og bærekraftig forvalting av naturressurser. Her kan en ha dyrking av historiske vekster. Dette tilbudet vil være retta mot alle aldersgrupper og er universellt tilgjengelig. Det er heis og trapp opp hit fra vestibyleområdet. Derfra ledes en opp gjennom takhagen på ramper som er universelt utformet. Ved enden møter en stien fra eplehagen. Miljøløsninger: Passiv fremfor aktiv energiproduksjon prioriteres. Viktig her er husets orientering, bruk av glass og utforming. Bygningens form og fasadedesign skal både minimere varmetap og sikre dagslys. Materialene skal være robuste og forenelige med sirkulærøkonomiske prinsipper.

Plass forran inngang

Nye Urneshagen på taket

Bed med vekster

Rampe

Terrasse

Sti

Urneshagen Info. punkt

Info. punkt Sti Info. punkt

Situasjonsplan 1 : 500

5m

PLANSJE 2

0m

20 m 10 m

50 m

JORDNÆR


Snitt B-B Snitt B-B

WC 4 m²

Innkjøring Plass ved inngang

Hovedinngang

Overdekket uteareal

Sykkellparkering

Dagleg leiar 8 m²

Kontor 24 m²

Salgsrom lokalmat 20 m²

Kopirom/rekvisita 5 m² Korridor 19 m²

Oppstillingsplass/ av og påstigning EL-buss

Monter

4 biloppstillingsplasser

Monter

Garderobe, sitteplasser og bagasjeoppbevaring

Felles varemottak 10 m²

Oppstillingsplass for avfallscontainere

Snitt C-C

Snitt C-C

HCWC 6 m²

Lager utstilling Teknisk rom 12 m² 8 m²

Ekstra garderobe WC

WC

Norges verdensarv 60 m²

HCWC

Reinhaldsrom 5 m²

2 HC plasser

Snitt A-A

Filmrom 30 m²

Publikumstoaletter 19 m² Aktivitetsområde for barn 35 m²

El-bus

Garderobe

Sluse 14 m²

WC

Trapp/heis 19 m²

Snitt C-C

WC 1 m²

Bill.salg/info/museumsbutikk 11 m² Lager 6 m²

Vestibyle 162 m²

Lager redskap, utemøbler 15 m²

Møterom/pauserom 22 m²

Lager formidlingutstyr 13 m²

Snitt C-C

Trapp/heis 18 m²

Skjermet tekjøkken Teknisk rom 27 m²

Kjøkken/oppvask 25 m²

Gang 5 m²

Kjøl/fryselager 4 m²

Kirkerommet 60 m²

Skogsrommet 78 m²

Tørrvarelager 4 m²

Nordportalen

Snitt A-A

Matavfall 10 m²

Snitt A-A

Overlys

Snitt A-A

Kafe 50 m²

Overdekket uteareal

Uteservering

Urneshagen

Gangsti

Gangsti

Snitt B-B

N

Snitt B-B

Plan U1

Plan 1

1 : 200

1 : 200

1m

PLANSJE 3

0m

10 m 5m

20 m

JORDNÆR


Snitt B-B

Snitt C-C

Snitt C-C

Trapp/heis 15 m²

Spiserom 8 m²

Gang 4 m²

Teknisk rom 38 m²

Møterom 13 m²

Snitt A-A

Snitt A-A

-Avvik for kafe-arealet skyldes at her legges til arealet for spiserom og møterom uten å redusere kafe-arealet. Dette er blitt egne rom i 2 etg. -Avvik for lager kafe skyldes at det ikke er tatt med nærtørrlager og kjøle/fryselager da det er uklart hvor dette ønskes plassert. -Avvik for publikumstoaletter skyldes at det er tatt med intern gang her på 6 m2. -Avvik for museumsbutikken og vestibylearealet skyldes at montrer med varer er plassert i vestibyleområde og arealet for museumsbutikk er med det lagt til vestibylearealet.

Snitt B-B

Plan 2 1 : 200

1m

PLANSJE 4

0m

10 m 5m

20 m

JORDNÆR


Vei

OK tak 42 200

Urneshagen på taket

Sedumtak

OK tak 39 730 Møterom

Teknisk rom Kirkerommet

Skogsrommet Vestibyle

1 etg. 34 200

Kjeller 30 200

Vestibyle

Garasje

Kjøkken

Lager kjøkken

Uteareal framfor inngang

Billettsalg

Servering

Kafe

Uteservering

34 200

Lager redskap/utemøbler 30 200

Vei

Snitt A-A

Snitt B-B

1 : 200

1 : 200

Vei Urneshagen på taket

Sedumtak

Teknisk rom

Rampe

Vestibyle

1 etg. 34 200

Kjeller 30 200

Vertikal kommunikasjon

Kirkerommet

Skogsrommet

Lager formidlingsutstyr

Garasje

Vei

Snitt C-C 1 : 200

1m

PLANSJE 5

0m

10 m 5m

20 m

JORDNÆR


PLANSJE 6

JORDNÆR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.