105 Mellom Himmel og Jord

Page 1

Mellom Himmel og Jord På en bratt skrånende, kileformet jordbrukstomt - Utfordringen har vært å balansere mellom å innordne seg landskapet, stavkirken og byggene i området og samtidig være tydelig, appellerende og inspirerende. For å løfte stavkirken mener vi at besøkssenteret selv må ha en styrke.

“Mellom himmel og jord”

1/6


Innggangspartiet med portalen mellom eplehage og tun.

En ydmyk plassering i landskapet, med takformasjonene som et rolig, skulpturelt element.

Bygget presenterer seg med en rolig inngangsside hvor utsalgslokalet får ligge som et tun-element og innordner seg portalen som er det dominerende motivet. Denne strekker seg tvers gjennom bygget og binder således sammen byggets ambisjoner - eplehagen og stavkirken, rammene for et lokalt kulturhus og en vakker kafe. Alt knyttes opp mot dette sentrale rommet, hvor sistnevnte får ligge noe skjermet og kikker ut over eplehagen og fjorden. Relevant for både lokale og tilreisende. Stavkirken er karakteristisk for sine tak. De bretter og folder seg oppover mot himmelen. På samme måte blir også Himmel og Jord definert av sine tak, men forenklet og fortolket slik at det både er en del av sin samtid og samtidig legger seg ydmykt og referer til sin sjef - Urnes Stavkirke.

Fra aktivitetsrommet for barn, ut mot eplehagen som får spille en sentral rolle i fortellingen til nye besøkssenter for Urnes Stavkirke. I bakgrunnen sees det luftige kaféområdet med utsikt over fjorden. “Mellom himmel og jord”

2/6


7.

B

Tørr

Kjøl

Avfall

Varem.

Utsalg

Lager Form.

Lager Utstiilling Lager Butikk

Kjøkken

Kafé Butikk Portal

Vestibyle

A Film

Teknisk

Portal

A

Aktivitet

Ventilasjon

4.

1.

2.

6. 5.

B

3.

Kontor Dgl. leder

Gard.

Kontorer

Pauserom

Terrasse

1) Adkomst

3) Uteområde - Eplehagekaféen

5) Utsiktspunktet

2) Varelevering/Avfallshåndtering

4) Parkering ansatte og HC

6) Mulig av/påstigning Minibuss

7) Parkering

N “Mellom himmel og jord”

3/6


Urnes verdensarvsenter Arealoversikt innsendt forslag xxxxxxxxxx

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

+40,0m +39,0m

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

m2 (FUA)

m2 (FUA)

+35m +33,8m +32,0m

+31,8m

Snitt A-A

Publikumsfunksjoner

372

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk +39,0m

+32,0m

Snitt B-B

6

Filmrom

30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

Utstillinger

60

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

140

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

Planen organiserer seg som et kors om den sentrale aksen som dannes av eplehage og natur på ene siden, inngangsparti og kultur på den andre siden. Dette krysses av museet mot Urnes Stavkirke i øst og kafeen mot fjorden i vest. Mens bygget er dedisert til Stavkriken, er vår oppfattelse at det samtidig kan være et generøst og vakkert samlingspunkt for lokalbefolkningen i Ornes. Rommene som ikke vies faste utstillinger, som aktivitetsrommet og filmrommet, knytter seg opp mot den sentrale aksen og kan forestilles brukt til flere typer arrangementer. Med kobling til kafeen, naturligvis.

Ansatte- og driftsarealer

92

Felles varemottak

10

Organiseringen av planen gjør det også mulig å samle grupper til ulike arrangementer eller omvisninger, uten at dette vil være til sjenanse for øvrig publikum.

Lager redskap, utemøbler etc.

15

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

70

Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

10 13

8

8 24

29

5

20

20

Toaletter og garderobe, personale

5

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

SUM FUNKSJONSAREAL

140 16

8 12

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

60

12

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

Kontor daglig leder

35 20

232

Basisutstilling Norges verdensarv

Lager utstilling

225 25 25 16 20 5 30

6 5 10 15

82 815

696

1000

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

1 “Mellom himmel og jord”

4/6


Fra kaffeen kommer man ut i den gamle eplehagen. Fra uteserveringen kan man nyte utsikten til Urneshagen i all slags vær. Eplehagen vil være et område både for rekreasjon og en formidlingsarena for blant annet økologisk jordbruk. På plan to disponerer de ansatte ved senteret luftige lokaler med fjordutsikt. Her får de et sosialt og samlende lunsjrom med et velutstyrt tekjøkken. Fra kontorene er det adgang til en privat takterasse hvor man kan trekke luft og se ut over Lustrafjorden. Kopirom/lager foreslås inkorporert som en del av møblementet. Dette vil gjøre at lokalene fremstår som luftige og funksjonelle i hverdagen. En sentral målsetning vært å disponere bygget slik at det kan stråle både som arbeidsplass, museum og kulturhus. Organiseringen av planen gjør at de ulike delene av bygget lett kan stenges av eller åpnes opp, avhengig av bruk og sikkerhetsbehov.

Vestibylen er senterets samlingspunkt. Garderobe til publikum utformes som vakre skap bygget i tre. For et helhetlig og ryddig uttrykk.

Avhengig av jordsmonn og ambisjonsnivå, foreslås det utført som en trekonstruksjon med yttervegger av stampede jordblokker. Vi har også sett at bygget står seg kledd i tre, men dimensjonerer yttervegger etter jord. Som en perfekt illustrasjon på bærekraft, bygget av tomtens ressurser, knyttet mot eplehagens jordsmonn og med sanselige og estetiske paralleller til Urnes. Jord som materiale vil skape en behagelig akustikk, er svært brannsikkert og sørger for god varmemagasinering.

“Mellom himmel og jord”

5/6


“Mellom himmel og jord”

6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.