096 storstua

Page 1

Motto: storstua Bygningen har en funksjonsorientert form med røtter i bygningstradisjonene. Formspråket er nøkternt og dempet med material og fargevalg som ligger dempet i landskapet. Konseptet bygger på en moderne fortolkning av bryggehusene med sitt stolpeverk i sin konstruksjon. Taket kommer ut av landskapet mot nord og vokser frem imot eplehagen. Med torv på taket gir den en myk overgang og et mer nedtonet inntrykk fra øst og nordsiden.

Klokken 08:00 i juli

Kontrasten skapes av den høye fasaden mot vest, slik at dagslys kan fylle bygget og gi et lysspill mellom stolpeverket og ikke minst de store roms stilistiske tolkning av epletrærne.

7

es Orn21

22

5 6 3 4 1 2 8

20

17 18 15 16 13 14 11 12 9 10

Sør side veg en

Klokken 12:00 i juli

Klokken 16:00 i juli 19

Klokken 20:00 i juli

N

storstua Prosjekt: Urnes verdensarvsenter

Type tegning: Situasjonsplan

Målestokk: 1:500, 1:4,038

Dato: 21/12-2021


Søylekonstruksjonene med sine utvoksende spir er benyttet i de store rommene for å skape en åpenhet og luftig følelse bak de store vindusfasadene mot vest.

Bygningens hovedetasje er primært for publikum, mens loftetasjen er orientert mot administrativt areal. Publikumsarealene er noe større enn beskrevet for å gi bedre rom for de største besøksmengdene.

Hovedsøyler går ned i sokkeletasjen. Sokkelen er i stor grad bonusareal som følge av høydeforskjeller på eiendommen.

Midtdelen av bygget har ekstra løft for å gi plass til en loftetasje i bakre del. Dette for å gi publikumsarealet mer høyde, men også kunne fordele funksjonsarealer mellom planene. Grepet gir mulighet for at loftetasjen kan ha sin egen tilgang fra bygningens bakside mot Ornesveien.

ord de N a s a F

ord de N a s a F A Snitt

A Snitt

A Snitt

rd e No d a s Fa

102

Lager utstilling 13,7 m2

103

Basisutstilling Norges verdensarv

101

ng fra himli n e om p Å nde r rligge e d n u

72,2 m2

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 148,0 m2

104

Teknisk rom utstilling

DW

201

Kontor

2

8,7 m

202

Møterom/spiserom 23,3 m2

13,6 m2

105

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

C Snitt

12,4 m2

30,4 m2

C Snitt

Museumsbutikk 20,5 m2

108

Salgsrom lokalprodusert mat

113

Teknisk areal

20,2 m2

C Snitt

B Snitt

8,5 m2

112

Trapperom 30,0 m2

110

Aktivitetsområde for barn og unge

205

Kopirom 7,9 m2 210 30,0 m2

C Snitt

114 002 2

est de V Fasa

est de V Fasa

7,1 m

227,5 m

2

toalett

2

2,7 m

15,7 m2

119

Lagre kafe

118

Kjøkken

004

207

206

Vaske rom

116

B Snitt

ng fra himli Åpen e rom gend g li r e und

115

13,0 m2

Korridor

est de V Fasa

Sluse

B Snitt

Korridor

Resepsjon/vestibyle

B Snitt

Trapperom

36,6 m2

111

st de Ø Fasa

B Snitt

Trapperom

109

36,3 m2

7 21 43

003

7,6 m2

st de Ø Fasa

502,2 m2

21,4 m2

Åpne arbeidsplasser

st de Ø Fasa

Garasje

38,4 m2

107

Lager

5 45 66

001

Filmrom

Fellesareal 203

3 44 88

106

C Snitt

C Snitt

204

14,9 m2

Garderobe 12,0 m2

209

Teknisk 21,7 m2

208

BK

5,7 m2

B Snitt

23,6 m2

2

24,4 m

Tekniskrom 112,2 m2

117

Kafé

006

65,5 m2

Varemottak

ng fra himli Åpen e rom gend g li r e und

2

28,8 m

005

Lager redskap, utmøbler 33,4 m2

0 18 86

117

Kafé

63,4 m2

9 718 0 21 96

A Snitt

A Snitt

A Snitt

ør de S Fasa

ør de S Fasa

ør de S a s a F

N

storstua Prosjekt: Urnes verdensarvsenter

Type tegning: Plantegninger

Målestokk: 1:200

Dato: 21/12-2021


Kafé

Hovedinngang

Butikk

Utstilling

39,5m Loft

36,8m 1. Etasje

S gningen på tomten utny es med å grave ut en sokkel l å gi plass l parkering, varemo ak og teknisk rom. Varemo ak er mot sør og personbiler er i hovedsak under bygningen med innkjøring i nord. De e for å få funksjonsareal i en sokkel terrenget gir åpning for. De e overs ger de overordnede føringer på totalt bru oareal betydelig, men fordelene er større enn ulempene se fra vårt ståsted.

33m Parkering

Varemottak

Parkering

SNITT A

Aktivitetsareal barn/unge

Resepsjon

Butikk

Administrasjon

39,5m Loft

36,8m 1. Etasje

Snitt

33m Parkering

Adkomst varemottak

Kjørerampe parkering

Parkering

Trapp og heis

SNITT B

Aktivitetsareal barn/unge

Resepsjon

Butikk

Administrasjon

39,5m Loft Filmrom 36,8m 1. Etasje

A

Bygningen bygger på et søyle/bjelkesystem med bruk av massivtre fyllingsvegger og takskiver i massivtre. Under terreng tenkes søyler i betong med ifylling av tørrmurt naturstein. Noen rom vil kreve betongvegger mot terreng da funksjonaliteten vil kreve de e. Y ervegger i slank massivtre vil være lleggisolert med trefiber før en lu et liggende trekledning monteres. Liggende trekledning i grov dimensjon er ltenkt.

Takløsningen bygget på en selvbærende taktro i massivtre med overliggende membran, isolasjon og tradisjonell to-lags torv. Den bra e nordvendte takskiven vil få hjelp med vannsamlende torvhold og vanningsanlegg for å forhindre u ørking.

33m Parkering

Kjørerampe parkering

Parkering

N

storstua

SNITT C Prosjekt: Urnes verdensarvsenter

Type tegning: Snitt

Målestokk: 1:200, 1:666,667

Dato: 21/12-2021


Massivtreet i taket vil være eksponert i de fleste rom, med nedhengte lydflåter som hjelpemiddel for å få tilfredsstillende akustikk. Lydflåtene benyttes også som hjelpemiddel for lyssetting. Vegger er tiltenkt paneler i limtre for robusthet, men også mulighet for tradisjonell veggoppbygging for å skjule tekniske installasjoner.

Gulvkonstruksjonen er eksponert og polert magerbetong, men bæres av et omvendt ribbedekke av isolert massivtre. Sjiktet med ribber brukes for å distribuere tekniske føringer.

Teknisk rom er delt og vesentlig større enn beskrevet. Dette for å gi rom til flere systemer som kan driftes uavhengig av hverandre. Administrasjon, kjøkken og publikumsarealer er ansett som minimum separate systemer. De vil ha felles anlegg på varmeproduksjon, som skapes med hjelp av varmepumpe med CO2 som drivgass. Da kan det produseres hettvann uten elektrisk ettervarming.

N

storstua Prosjekt: Urnes verdensarvsenter

Type tegning: Perspektiver

Målestokk:

Dato: 21/12-2021


Utvendig landskapsu orming har vært sa søkelys på å lage anlegget mer kompakt og redusere behovet for kryssende trafikk Ornesveien/Sørsidevegen. Stablet naturstein beny es l å ta opp høydeforskjeller i anlegget. Varemo aket og bussparkeringen er noe op mis sk i s gning, som må bearbeides videre i neste fase.

Økonomisk har vilang erfaring på det foreslå e konseptet. Vi har vært med om realisering byggverk i denne størrelsen med denne materialbruken rundt om i Norge en rekke ganger både i høy og nøktern standard.

N

storstua Prosjekt: Urnes verdensarvsenter

Type tegning: Perspektiver

Målestokk:

Dato: 21/12-2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.