093 INNBLIKK OG UTSIKT

Page 1

INNBLIKK OG UTSIKT 1/6


Parkering

Minibuss til stavkirken

Visjon Stille inntegner Urnes verdensarvsenter seg inn i landskapet som en hylle på fjellet. En pause ved den bratte veien fra Lustrafjorden mot Urnes stavkirke. Den avdempede ytre fremtoningen gjemmer på et indre med sterke romlige kvaliteter. En verdig og funksjonell ramme om formidlinger og opplevelser for gjester fra fjernt og nært. I tillegg til utstillingene, er kontakten til naturen og den storslåtte utsikt den store attraksjonen. Alltid under innflytelse av den skiftende himmel og sesongenes rike variasjon i bladformer og farger.

Varemottak og parkering

Relasjonen til omgivelsene Kulturlandskapet utgjør det naturlige bakteppet for Urnes Stavkirke, og sammen utgjør kirke og landskap en ubrytelig helhet. Istedenfor å introdusere en ny typologi, som vil forstyrre balansen, veves besøkssenteret gjennom sin arkitektur inn i dette teppet på kulturlandskapets premisser.

Verdensarvsenter

Fv33 1

Kontakten til natur og utsikt, som er et av stedets fremtredende kvaliteter, danner bakgrunn for besøkssentrets utformning. Vi ønsker å forsterke opplevelsen av et besøkssenter midt i naturen med naturens premisser, ved å la uteområdene fremstå frodig og med uformelle stier fra parkeringen til besøkssenteret og fra Urneshagen videre opp til kirken.

Kirkens akse skærer verdensarvsenteret gjennom det sentrale fordelingsrom

Arkitekturen henter sin inspirasjon og tematikk i den lokale byggeskikken, som er både ærlig og funksjonell: enkle og rektangulære bygninger på en base av stablet stein, som løfter trekonstruksjonen opp fra jorden. Takutheng, som effektivt beskytter tre- og vinduespartier og sikrer bygningene lang levetid. Urneshagen Veien til stavkirken

Huset, som følger tomtens naturlige koter, trykker seg inn mot fjellet og orienterer seg mot fjorden. Det store utkragende tak, som har samme helling som tomten, er dekket med gress og lokale vekster, så det faller i ett med omgivelsene. Huset utnytter tomtens helling ved å fordele funksjonene på to etasjer, for at gi et mindst muligt fodaftryk. Det har vært en målsetning, at huset ikke fremstår større enn den gamle skolebygningen.

Takhellingen følger terrenget slik at bygget ikke forstyrrer utsikten

Veien til kirken er for bratt til at alle vil kunne benytte seg av den, og besøkssenteret er derfor plassert, på samme nivå, som parkeringsarealet. Huset er av samme årsak plassert tettest muligt på parkeringsarealet innenfor tomtens avgrensninger. Fra parkeringen ledes man naturlig over veien og inn på stien, som fører opp til hovedinngangen, så alle gjester kan komme til Besøkssenteret uanstrengt og ved egen hjelp. Stien er skapt dels ved å grave seg inn i landskapet og dels ved å bygge på. Dette sikrer en fornuftig jordbalanse, men også at behovet for beskyttelse minskes.

Situasjonsplan 1:500

I tillegg til å legge på lag med de omkringliggende hus for å underordne seg helheten, så må det nye bygg avspeile sin egen tid. Samtidig fremstår besøkssenteret med tilstrekkelig selvtillit slik at den er sin betydning og funktion bevisst. Både som nytt lokalt samlingspunkt, men også som brohode for Urnes bidrag til verdens kulturarv.

P

0%

Flow: parkering, verdensarvscenter og kirke

Innblikk og utsikt

2/6


Nr. Romkategori Programmerte Prosjekterte nettoarealer nettoarealer

Utstillinger

P P

“Hallen”

Publikumsfunksjoner 367 383 01 Resepsjon/vestibyle 145 145 02 Kafé 50 60 03 Kjøkken, oppvask mv. 25 25 04 Lagre kafé 23 23 05 Publikumstoaletter 13 20 06 Museumsbutikk 20 20 07 Lager museumsbutikk 6 6 08 Filmrom 30 30 09 Aktivitetsområde 35 33 10 Salgsrom lokalprodusert mat 20 18 Utstillinger 232 231 11 Basisutstilling 60 60 12 Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 140 140 13 Lager utstilling 12 12 14 Teknisk rom 8 7 15 Lager utstillinger 12 12 Ansatte- og driftsarealer 92 106 16 Kontor daglig leder 8 9 17 Åpne arbeidsplasser 24 27 18 Kopirom, lager rekvisita 5 6 19 Møterom, pauserom 20 27 20 Toaletter og garderobe 5 6 21 Renholdsrom 5 6 22 Felles varemottak 10 10 23 Lager redskap, utemøbler 15 15 24 Tekniske rom 70 80 SUM Funksjonsareal 691 720

Base av stein løfter konstruksjonen opp fra jorden

0% 0%

0%

P Sperrene understøttes sentralt og muliggjør utkragning

Servicekjerne og hovedfunksjoner

Nivå 1

1

3

2

Nivå 0

7

5 4

4

6

1. Vestibyle / Resepsjon / Kafé 2. Utstillinger / Filmrom 3. Service funksjoner - publikum 4. Service funksjoner - lager 5. Ansattearealer 6. Teknikarealer 7. Parkering / varemottak

Publikumsfunksjoner og flow

Nivå 1 1:200

Nivå 0 1:200

Lokal bruk utenom museets åpningstid: fest, møter, utstillinger, konferanser

Innblikk og utsikt

3/6


Innvendig organisering og flow Besøkssentret samler aktivitetene i en klar, enkel og rasjonell struktur, med en robust plan, som sikrer maksimal fleksibilitet i designet og i den fremtidige bruk. En strukturerende og bærende servicekjerne, som går i byggets lengderetning, deler planen inn i de to hovedfunksjonene: Utstillingene og ’Hallen’. Utstillingene plasseres naturlig mot skrenten hvor takhøyden er størst, og lysinntaket begrenset. Hallen, som rommer de utadvendte funksjoner, som foyeren og caféen, åpner seg mot fjorden og utsikten. De enkelte funksjoner plassering avspeiler det naturlige flow gjennom huset.

1

Ankomst Det store takutheng gir en beskyttet sone rundt hele huset, som ved gavelen skaper mulighet for opphold under taket. Den overdekkene og beskyttede ankomstplassen er romlig nok til at grupper kan stå her samlet i le for vær og vind. Fra dette stedet kan man også handle lokale varer i butikken.

Hallen Porten til Hallen ligger beskyttet under det store takutheng. Med takets beskyttende effekt, får vi mindre krav til inngangens klimasikring, og kan derfor skape en mer glidende overgang til omgivelsene og en sterk ute-inne opplevelse. Fra ankomsten får man lett oversikt over husets organisering og får med en gang et blikk til caféen og Urneshagen. Hallen er et langstrakt, åpent og inviterende rom. En overdekket og klimatisert forlengelse af stien mot kirken. Grensen mellom inne og ute er utformet, som en glidende graduering fra den offentlige sti, som starter med opplevelsen av å komme inn under det beskyttende tak, og videre gjennom glassdøren til Hallens indre. Hallen er holdt i mørke toner for at skape en mer sanselig opplevelse, som ikke kun er for øynene. I taket oppleves hovedkonstruksjonen med de kraftige tømmerkonstruksjoner som rammene på et skip. Den gjennomgående plint langs glassfasaden rammer utsikten inn, og tilbyr uformelle sitteplasser for besøkende i både foyer og caféen. Ved å plassere servicefunksjonene, som garderober, lekerom og butikk i kjernen oppleves Hallen, som et stort, regulært og fleksibelt rom uten forstyrrende elementer. Hallen kan deles opp med gardiner langs rammerne, eller ryddes og omdannes til en lang gildesal som kan huse flere hundre gjester Den første del af Hallen, er en stor og rummelig foyer med god plass til to klasser og flere besøkende samtidig. Herfra er det et fint visuelt overblik og adgang til garderober, toaletter og informasjoner. Lekerommet er plassert i kjernen med direkte kontakt til Hallen. Plasseringen gjør det mulig å lukke rummet og bruke det til andre formål leilighetsvis.

Resepsjon/vestibyle Fra vestibyleområdet kan man kjøpe billetter og bevege seg mot utstillingen gjennom det sentrale fordelingsrom, som er en pause i kjernen, der hvor kirkens akse skærer besøkssentret. Dette er også det vertikale forbindelsesled mellem underetasje og Hallen, som kan nås med trappen og heisen.

Filmrom På vei mot utstillingen møter man først filmrommet, som kan fungere som en introduksjon til udstillingerne. Filmrommet er også fungerende til foredrag og andre aktiviteter. Det høytsittende lysinnfallet fra øst kan avskjermes mekanisk.

Udstillingsrummene

36.900

Udstillingerne er vel proporsjonerte rom hvor det er høyt til taket, som sikrer stor fleksibilitet i bruken. De er som utgangspunkt mørkelagt, men det er mulighet for å utnytte den lette øverste delen av fasaden til lysinnslipp, feks i forbindelse med en naturlig belysning av Urnes Portalen. Etter utstillingen lander man igjen i det sentrale fordelingsrom som også indeholder en souvenirshop. Souvenirene utstilles på hyllene i nisjen og på små podier på hjul, som kan rulles inn i nisjen, som så kan lukkes av når Hallen skal brukes til andre formål.

8m

34.100 30.800

Snitt A 1:200

Innblikk og utsikt

4/6


Café og kjøkken

Funksjonene i Basen

Konstruksjon, struktur og materialer

Café og restaurant, som er plassert i Hallens sydlige hjørne mot Urneshagen fortsetter utenfor forbi glasset. Først under samme tak, og så med himmelen som tak, beskyttet av de omkringliggende murene.

Basen inneholder de funksjonene, som har bruk for å kunne tilgås direkte fra terrenget: kontorer, teknik, parkering og varemottak.

Husets struktur og rytme tegnes af taksperre, plassert pr. 2,4 meter. Sperrene utføres i massivtømmer med fagverk av enkle, synlige og tilgjengelige tømmersamlinger. Sperrene understøttes og fastholdes sentralt av den gjennomgående kjerne av søyler og stabiliserende veggskiver. Vekten fordeles likt til begge sider og muliggjør en betydelig utkragning mot landskapet. På den måten holder vi muligheten åpen for at konstruere fasaden enten med tradisjonelle søyler eller med rent glass, for at sikre den uberørte utsikten.

Forløpet slutter i Urneshagen, som et sted for læring, lek og rekreativt opphold. En uformell sti viser vei fra Urneshagen videre mot kirken, så man også kan gå direkte tilbake til caféen via Urneshagen etter å ha besøkt kirken. Køkkenet, som er plassert i servicekjernen i forbindelse med Hallen har et eget rom for avfallssortering i direkte forbindelse med køkkenet. Det sorterte avfall kastes i sjakter som sender det oppi avfallsvogner på avfallsrommet ved terrenghøyde.

Her plassers kontorene for personale uforstyrret og med en nivåfri adgang til det frie og dagslyset. Kontorene ligger i direkte forbindelse til Hallen via trapper og heis, men kan også kommes til fra egen inngang uten om besøkssenteret åpningstid, eller i bruk i annen sammenheng. Det nedre nivå inneholder også parkering og tekniske rom, som ligger direkte under servicekjernen, så det er kortest mulig føringsvei for de tekniske installasjoner. Parkering og inn/ut-transport til besøkssenteret er plassert under bygningen, så utfordringer i forhold til publikum minimeres. Større emner og leveranser til kjøkkenet transporteres med heisen som har kapasitet til frakt av større emner. Gjester med nedsatt funksjonsevne, kan kjøres helt til den sekundære inngangen under basen og komme med heisen direkte opp i Hallens sentrale fordelingsrom.

Det store taket utføres på samme måte, som tradisjonell tømmerkonstruksjon, som anlegges med torvtak og inngår til den lokale faunaen på hele takflaten. I tillegg til å skape en beskyttet overgangssone mellem ute og inne, utgjør det en sund og tradisjonell konstruktiv trebeskyttelse, som beskytter klimaskjermen, fasader og lukkingsområder. Huset er bekledd med lokalt produceret tre, som feks malmfyr, som varmebehandles eller leveres i en kvalitet, som ikke trenger videre behandling. Treet gir en mørk toning på lag med kirken.

Hvor huset møter terrenget mot øst og i gavlveggene bygges en steinmur etter lokal tradisjon, som en vedligeholdsfri fasade. Fasade og terrenget mot øst bygges opp, så snø og nedbør ledes naturlig vekk langs fasaden og ut ved gavlen. Innvendig vil detaljeringen fremstå avklart, robust og moderne med stort fokus på stofflighet. Alle lukkede flater bekles med akustikkregulerende plater, så miljøet blir dempet og fasiliterer ro, nærvær og reflektion. Gulvet er vist med massive planker, men det skal undersøkes, om det i steden skal legges naturstein, som kan fungere både ute og inne, og på den måten få en robust overflate som utvisker overgangen mellem ute og inne. Besøkssenteret skal tåle at bli brukt, og bygningsdelene kan utskiftes over tid, så selve huset blir en organisme, som lever og puster med tiden og den skiftende bruk. Materialene og løsningene kan tåle tidens nedbrytinger, men tiden må gjerne prege materialene dens opplevelse, slik at huset eldres med verdighet, og står for den tiden den har bak seg.

Innblikk og utsikt

5/6


Energi og gjennomførbarhet

Robusthet og fleksibilitet

Besøkssentret er en enkel og robust konstruksjon med en effektiv utnyttelse av arealet. Huset er konstrueret ut fra tradisjonelle og godt utprøvd byggetekniske løsninger med fokus på byggbarhet og standariserte prosesser.

Funksjon og bruken av huset vil skifte over tid, og det er derfor overveid maksimal fleksibilitet i utformingen. De grunnleggende rommene, som inneholder utstillinger og vestibyle med kafé, er enkle og kraftfulle, og kan oppdeles etter skiftende behov.

Volumet utnyttes optimalt i et kompakt byggeri hvor både fotavtrykk og overflateareal minimeres. Huset er tenkt å utføres som passivhus-standard med moderne energioptimerende installasjoner av lys, ventilasjon og vann i et integrert energidesign. Om det er mulig, vil varmen forsynes av bergvarme. Det store takuthenget skjermer for sollyset hvor det er panoramavinduer. Ytterligere avskjerming kan opnås med gardiner eller lette partier. Takflaten bygges opp med høy isoleringsverdi og dekket av gress(torvtak), som også har en isolerende effekt. Den gennemgående service-kjernen, som spenner seg over hele bygningens lengde, sikrer enkel fordeling av luft, vann og varme til hovedrommene og de sekundære funksjoner. Under seg har den teknikkrommene, som kan komme opp med føringer hvor det er behov.

Innblikk og utsikt

6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.