091 FRA FJORD MOT FJELL

Page 1

FRA FJORD MOT FJELL URNES VERDENSARVSENTER

1/6

FRA FJORD MOT FJELL


Urnes verdensarvsenter

Å utnytte potensialet i stedet

Urnes stavkirke fremstår ikonisk, som en verdig representant for stavkirketradisjonen på verdensarvlisten og som et spesielt viktig møte- og forsamlingsrom til ettertanke, uttrykt i en unik, himmelstrebende bygningstype.

Det har vært et ønske om å tilpasse det nye verdensarvsenteret i skala til landskapets karakter og områdets spredte bosetning. Senteret må oppleves upretensiøst – som en moderne komposisjon i en kontrastfull dialog med Urnes stavkirke.

Med Urnes stavkirke plassert på toppen av landskapet mot bratte fjell, har det vært viktig gjennom designprosessen til verdensarvsenteret å fortsette å la stavkirkens identitet og karakter skille seg ut som områdets viktigste landemerke.

Senteret må være en historie i seg selv, også i tilnærmingen fra fjord-siden mot museet, der den besøkende ledes mot den overbygde ankomsten via en langstrakt sti og rampe. En fascinerende opplevelse blir introdusert i vestibylen som antyder en historisk atmosfære formidlet i markante romligheter - inne og ute - som forberedelse til eventyrenes verden.

Man opplever fortiden sterkest ved å oppsøke dens minner i landskapet. Når Urnes skal fortelle historier om grunnlaget for lokalbefolkningens eksistens, må vi som designere være veldig ydmyke og forsiktige. Kulturelt går dype forbindelser fra dagens hverdag til datidens, et århundre svinner raskt, men ikke uten spor. Det kreves særlige arkitektoniske rammer for å fortelle historier om fortidens spor. Historien er vel være den essensielle, men objektet, sporet, krever et rom som både kan fortelle og forsterke en historie. “Stavkirken, naturen og kulturlandskapet spiller hovedrollene”. Urnes nye verdensarvsenter må reflektere over dette, som en del av hele kulturlandskapet. Samtidig skal besøkssenteret fremstå som et åpent hus som i vest utfyller formidlingen av verdensarven i senteret med utsyn til omverdenen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bygningens hovedide og kontekstuelle samspill med den omkringliggende bebyggelse og landskap, understrekes i forslagets enkle og bevisst ydmyke arkitektur. Senteret føyer seg forsiktig til landskapet og vises i det arkitektoniske konseptet som to svevende takflater som svever over bakken og danner et tak over ankomsten, uteopholdsrummet og selve utstillingsrammen. Senteret understreker dermed i sin komposition det skrånende terreng. Bygningen griper dermed inn så lite som mulig i naturen, helt i samsvar med den lokale bygningstradisjon, hvor husene vanligvis er bygget som trehus fundert på en steinbase, som så å si legger seg direkte i det naturlige terrenget. Senterets enkle geometriske gestalt med store tre-flater, binder spor til omgivelsene og landets bygningstyper – de store låver og mer anonyme bruksbygninger. Stavkirkens høye kunstneriske og håndverksmessige kvaliteter, sammen med materialets sammensetning har inspirert til å sette søkelys på betydningen av detaljer i utformingen av senterets interiør- og hovedkonstruksjoner – til et nyfortolket uttrykk.

Det store utheng på takene beskytter alle glassfasader mot direkte sollys, samtidig som himmellyset kan trenge dypt inn i interiøret og skape utsyn i alle retninger. Samtidig er takflatene trukket ut over gavlene, så det danner fine overdekkede ankomst- og uterom. Under takflatene er senterets indre funksjoner organisert i to forskutte hovedplaner. Et tillegg av takflatene bidrar til å skalere ned huset samtidig som det er mulig å orientere og åpne alle publikums- og utstillingsområdene mot de fantastiske omgivelsene. Ettersom det naturlige terrenget forblir intakt, oppnås en konkret og bevisst mulighet til å skjerpe opplevelsen av et norsk landskap med stor skjønnhet, samtidig som landskapets potensiale utnyttes til å forme og integrere aktivitetene i museets “grensesnitt”.

Plankonseptet omkring to niveaåer Urnesenterets plan er terrasert, som landskabet, og organisert med to inngangssituasjoner. På det øverste nivå orientert mot den lokale bebyggelse og stavkirken. På det nedre nivå der den besøkende fra parkeringsplassen ledes til hovedinngangen ved å følge bevegelsen av rampen til det nedre nivået av bygningen, hvor man via glassvindfanget beveger seg inn i senterets sentrale vestibyle. Herfra har gjestene allerede full oversikt over husets organisasjon ved ankomst. Et enkelt publikums-flow tar utgangspunkt i vestibylen, som det sentrale vertikale og horisontale omdreiningspunktet. Forbindelsen mellom bygningens forskutte plantegninger, etableres enten med heis, eller direkte opp hovedtrappen med synsretning mot stavkirken, gjennom det markante inngangspartiet til østfasaden.

Urnesenterets plan er terrasert, som landskabet, og organisert med to inngangssituasjoner.

2/6

FRA FJORD MOT FJELL


Den horisontale spalte mellom de delte takflatene, bidrar til å nedskalere den samlede bygningsstruktur, samtidig som man sikrer et panorama fra det øvre nivået over Lustrafjorden og fjellandskapet bak. Senteret er opprinnelig planlagt som et stort rom der eksponerte limtrekonstruksjoner strukturerer de mange og varierte funksjonene i huset. Der det er et ønske om klart definerte rom, innføres romskapende lukkede kjerner i forslaget. På det nedre nivå er kjerner plassert for spesielle funksjoner som filmrom, butikk, billettsalg og sikrede utstillingslokaler, og er plassert som klare elementer i planet. Fra det nedre nivået av vestibylen, beveger man seg opp den brede trappen til de øvre publikumsområdene. På øverste nivå plasseres igjen romskapende kjerner til kjøkken, buffé og tilhørende hjelperom i kaféseksjonen i den sørlige delen av bygget, hvor uteservering på terrassen er integrert i «Urneshagen». Kjerner for salgsrom og tilhørende hjelperom for kontorområdene og publikum, disponeres i den nordlige delen av bygningen. Når huset fungerer som en lokal møteplass for forsamlingsarrangementer, kan utstillingsområdene effektivt skjermes fra husets andre funksjoner. Vestibylen, filmrommet og de åpne publikumsarealene på øverste nivå, kan dermed brukes uavhengig av utstillingsdelen i huset.

å soneinndele, lett å orientere seg i og gir nødvendig fleksibilitet. Utstillingsrommene med permanente samlinger og Norges verdensutstillingssamling, benytter seg av terrengets muligheter for mer lukkede partier mot det skrånende terrenget bak publikumsområdene – og kan dermed plasseres på samme nivå. Vi foreslår enkle og lydløse utstillingsløsninger med en gjennomtenkt prosess. I kjernene i utstillingen er diskré glidende og roterende vegger integrert, som et felles lukkekonsept. På samme måte, fra gulvnivå og opp til 220 cm er utstillingsmontre, hyller og åpninger integrert, slik at utstillingskjernene aktiveres både på utsiden og innsiden og gjør det mulig å fokusere på spesielle gjenstander. Utstillingen av kirkerommet er også definert som en uavhengig kjerne med integrert utstillingsmontre og foret med røde veggtekstiler som bakgrunn, med for eksempel Himmeldronningen fra Urnes. Mens verdisaker er beskyttet bak veggenes integrerte glassmontre, blir kopiobjekter brakt ut på gulvflatene på mobile podier. Plandisponeringen av utstillingsseksjonene er definert av ønsket om at senteret skal opptre fleksibelt mellom størrelsene som kreves av romprogrammet. Over tid vil verdensarvsenteret prioritere annerledes, og derfor er alle permanente samlinger både innenfor samme strukturelle rombygging og på samme nivå.

En åpen omvisning i utstillingene I den høye og romslige vestibylen kan den besøkende kjøpe billett og orientere seg om opplevelsene som venter. Herfra starter de besøkendes rundgang i bygningen. Fra billettsalget, kan personalet både drive museumsbutikken og diskret overvåke inngangspartiet. Flowet mellom de to etasjene i vestibylen, kan utføres effektivt selv mens større grupper samles, uten å la seg forstyrre av andre gjesters fordypelse i utstillingsområdene.

Utstillingsarealenes struktur og fleksibilitet I normale åpningstider, smelter vestibylen sammen med utstillingsområdene i flytende overganger, både for basisutstillingen og for utstillingsområdene med Urnes stavkirke. I senterets hoveddisposisjon vil det være mulig å plassere alle utstillingslokaler på lavere nivå av bygningen. Dette skaper svært klare og funksjonelle utstillingsområder, som er enkle

Plan nedre nivå 1:200 3/6

Lukkede soner dekker også funksjonelle behov for eksempel som depot for mobile utstillingsvegger etc. og tekniske behov som installasjonssone som sikrer optimal fleksibilitet og fremtidig beskyttelse når du endrer utstillingsvolumene eller installasjonene. Dette fungerer også som en mulig klimabuffersone for spesielt sensitive utstillinger.

Kaféseksjon, trafikk og levering av varer Kafeen ligger på øverste nivå i den sørlige delen av senteret og dermed orientert med direkte tilgang til de store utvendige terrassene, som anlegges i flere nivåer mot Urneshagens skrånende terreng. All levering av varer utføres effektivt med tilgang på øverste nivå med forsyning til kaféområdet, butikkens lager, etc. og levering av varer påvirker dermed landskapsoverflaten så lite som mulig.

Plan øverste nivå 1:200 FRA FJORD MOT FJELL


Kontorområder, møterom, salgsområde og aktivitetsområde I de nordlige delene av det øvre nivå, er kontorfasilitetene samlet som en enhet organisert i og rundt den store kjernen som også inneholder salgsrom, lager og ulike bi-rom. Møterommet/pauserommet i kontorseksjonen er plassert som en overgang til aktivitetsområdet for barn og unge.

Konstruksjoner og materialer Det nye verdensarvsenteret på Urnes er ment som et fremtidssikret? bærekraftig hus med en hovedkonstruksjon og flere prefabrikkerte bygningsdeler. Produsert på verksted, sikres høy kvalitet og muliggjør en rasjonell konstruksjonsmontering og/eller endring i forhold til fremtidige ukjente behov. En bærekraftig og inkluderende bygning vil støtte formålet med Urnes verdensarvsenters virksomhet. Senteret vil oppleves med et diskret arkitektonisk utseende i et robust, langvarig materialutvalg som over tid patinerer karakteristisk. Bygningens tre bekledning, på en synlig og eksponert trekonstruksjon, danner fasade, tak, gelender og himling i publikumsområdene. Senteret er dermed tenkt i et enkelt og begrenset utvalg av materiale, som med stor ro og tydelige detaljer, lar utstillingsobjektene stå frem og dominere. Urnes verdensarvsenter oppsummerer i sitt arkitektoniske uttrykk, de essensielle materialene som har blitt brukt gjennom hele regionens kulturhistorie. Inspirasjon fra gamle konstruksjonsteknikker, tømmerkonstruksjoner som hovedbestanddel basert på en steinbase, som tregulvflater i publikumsområdene og steinvegger som hviler på terrenget.

Tilgjengelighet Ved å bruke landskapets kote-linjer skapes stier. En opplevelsessti er formet gjennom det kuperte terrenget, slik at funksjonshemmede får direkte tilgang til det nye senteret. I det indre av senteret vil det også være mulig for personer med nedsatt bevegelighet via den sentralt beliggende heisen i huset, å komme til overalt. Verdensarv senteret må som landskap og bygning oppleves av alle.

Kontor

Toaletter med mer

Nedre nivå

Salgsrom

Arealoversikt innsendt forslag "Fra fjord mot fjell"

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35

392 147 60 25 28 20 20 6 30 35

20

21

Utstillinger

232 60

253 65

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

140

150

12 8

12 13

12

13

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

92 8 24

130 8 26

5 20 5

5 20 6

5

5

10 15 70

10 10 40 *

Basisutstilling Norges verdensarv

SUM FUNKSJONSAREAL

696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

775 995

*plus arealer over kjøkkenkjerne og administrasjonskjerne

Kjøkken

Vestibyle

Arbeidplasser

Kafé

Møterom

Urnes verdensarvsenter

Uteservering

Aktivitetsområde

Snitt AA 1:200

”Kirkerommet”

Butikk

Filmrom

”Skogsrommet” Øverste nivå

Basisutstilling Norges verdensarv

4/6

Recepsjon/ vestibyle

Utstilling ”Urnes Stavkirke - tre og tro gjennom tusen år”

Snitt BB 1:200 FRA FJORD MOT FJELL


Situasjonsplan 1:500

5/6

FRA FJORD MOT FJELL


ØSTFASADE 1:200 6/6

VESTFASADE 1:200 FRA FJORD MOT FJELL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.