083 MÅNEFISKEN

Page 1

Urnes verdensarvsenter | Åpen plan- og designkonkurranse

”MÅNEFISKEN”

1


OPPGAVEN Kontekst / arkitektur

Ga

ng

vei

Stedet Ornes med kulturlandskap, og ikke minst Urnes stavkirke, representerer en stor kulturell verdi. Programmet angir at besøkssenteret skal innordne seg landskapet og ikke konkurrere med kirkebygget. Fjernvirkning fra sjøsiden er spesielt viktig. Vi deler denne oppfatningen. Det relativt store programmet bør ikke ta fokus fra det som gjør Ornes spesielt.

Gan gve i

Et bygg som er godt integrert i naturlandskapet, og som har en enkel uprentensiøs form som svarer direkte på funksjonen, vil etter vår oppfatning være det beste svaret. Arkitekturen bør være basal og ”rustikk”, og ha en direkte lesbar konstruksjon som referanse til stavkirken. Den bør også knytte seg til nyere norsk trehustradisjoner. Trearkitekturen fra 60 - 70-tallet representerer på mange måter høydepunktet i nyere norsk trehusbyggeri, og vil for oss være en viktig referanse. Funksjon

Programmet er oversiktlig. Det er klar deling mellom publikums-/ vrimleområder, utstillingsrom og personalrom. Denne delingen bør være lesbar i bygget.

Carport i terreng

Hovedadk

omst

Vrimleområdene med resepsjon, salg, aktivitetsområder og kafe bør være orientert mot uteområdene og utsikten til fjord og kulturlandskap. Utstillingsområdene skal være skjermet og har høye krav til kontrollert lys og klima. Personalrommene må være avskjermet fra publikumsområdene med godt med dagslys og utsyn.

c+32.0

Rommene må utformes slik at de fungerer både for store og små grupper av besøkende. Rommene må oppleves attraktive både med mange besøkende og når det er få mennesker til stede. Det betyr at publikumsarealene må være oversiktlige og lyse, samtidig som de oppleves intime. Innredning må være fleksibel, slik at det enkelt kan ominnredes fra normal drift som besøkssenter, til fest- og møtelokale for lokalbefolkning eller for kurs-/konferansegjester. Kjøkkenhagen

Miljø / bærekraft

Bygget skal gi minst mulig klima fotavtrykk, og skal BREEAM sertifiseres. En konstruksjon med utstrakt bruk av tre virker åpenbar. Det gir det mest miljøvennlige byggematerialet samtidig som det gir en direkte kobling mot stavkirken og byggeskikken for øvrig.

Ter r

ass e

Trapp fra terrasse til kirken

Fruk

thag

en

Ellers vil en kompakt bygningskropp, best mulig tilpasset terrenget, være den viktigste forutsetningen for å oppnå miljøambisjonene. Realiserbarhet

Det er dessverre et faktum at en høy andel konkurranseprosjekter ikke kan realiseres slik de er prosjektert, eller at de ikke blir realisert i det hele tatt. Årsaken er stort sett et misforhold mellom kostnader og budsjett. Besøkssenteret mangler fullfinansiering. For at dette viktige bygget faktisk skal bli realisert, må en allerede i konkurransefasen legge vekt på løsninger som er arealeffektive og ikke minst med en enkel geometri og konstruksjon

Besøkssenteret er integrert i terrenget. Taket følger terreng fallet, og adkomst og terrasse er plassert slik at de ligger på naturlige koter i det eksisterende terrenget Situasjonsplan

0

5

10

”MÅNEFISKEN”

2


LØSNING Hovedgrep

Forslaget har et enkelt hovedgrep. Programmet er plassert under en enkel takflate som følger terrengfallet. Takflaten krager ut over fasadene. Taket opparbeides som ”grønt tak” med lokal vegetasjon, slik at det i prinsipp går i ett med terrenget rundt. Ytterveggene har en enkel struktur av bærende skiver, som gir skygge til glassflatene og rytmer opp langfasadene. I fjernvirkning, både fra sjøsiden og ovenfra, vil fasaden nærmest oppfattes som en ”spalte” i terrenget. Mot oversiden har langfasaden et langt høytsittende vindusbånd som både gir dagslys og innsyn til utstillingen fra gangveien.

Møte

Vestibyle

Mesanin

Filmrom

Utstilling tre og tro

Snitt A - A

Bygningsvolumet er delt mellom en åpen del ut mot utsikten, og en lukket del inn mot terrenget. Fra adkomsten er det en vandring gjennom bygget ut mot ”Urneshagen”, og en terrengtrapp som leder videre opp til Stavkirken. Volumet er kompakt, og med en ytre form som er tilpasset den krevende tomtegeometrien. Retningsendringen vil også bryte opp langfasadene slik at bygget oppfattes mindre. Urtehage

Vindfang

Vestibyle

Resepsjon

Kafé

Urneshagen

Carport

Snitt B - B

Konseptskisse Kontorlandskap (åpent ned)

Organisering av bygningen

Teknisk

Kopi

Adkomsten er henvendt mot krysset/parkeringen i nord. Foran hovedinngangen er det en forplass med snuareal og oppstilling minibuss. Selve inngangspartiet er generøst og overdekket.

Kontor

Gard / rekv.

WC/Gard

(åpent ned)

Møte- / pauserom

BK

Heis

Trapp

Parkering for ansatte og HC parkering er forslått som carporter inn i terrenget, slik at utearealene foran inngangen oppleves attraktive. Fra inngangen ledes en naturlig sørover i publikumsarealene langs en tett vegg som deler bygget på langs. Det vil hele veien være blikk ut mot landskapet. Rett på innsiden av vindfanget er det avsatt areal til salg av lokale produkter. Dette er adskilt fra publikumsarealene til selve besøkssenteret. Videre inn møter publikum en ekspedisjon / informasjonsdisk i et åpent rom med fleksibel innredning for salg og oppholdssoner. Foajesonene går naturlig over i aktivitetssoner og kafe helt i sør med utgang til uteservering / terrasse i direkte kontakt med «Urneshagen». Salgsstativer er tenkt som mobile ”skap” / hyller som kan lukkes ved andre arrangementer.

(åpent ned)

Plan mesaninetasje A

Utstillingslokalene er plassert inn mot terreng. Rommene vil få kontrollert lysinnslipp og god takhøyde. Det er vist felles inngang for begge utstillingsrommene og filmrommet. Dette kan enkelt endres til tre uavhengige adksomter fra foaje om dette vil være mer hensiktsmessig for driften. Lokaler for ansatte er plassert på mesaninetasje. Slik utnyttes terrengsnitt best. Bygget får et kompakt fotavtrykk, og ansatte rommene er skjermet, men med godt dagslys. Det er adkomst via både heis og en enkel spiraltrapp. En enkelt heis utgjør en liten kostnad holdt opp mot fordelene av et kompakt volum.

Tekn. utst. Lg. utstilling

Utstilling tre og tro

Urtehage

Lg. kafé

Lg. redskap

Lg. butikk

Varemottak carport

Lg. utstilling

HCWC

Toaletter

Basisutstilling

Filmrom

Kjøkken

Heis

Trapp

benk c+32.0

B benk

Varelevering og birom er plassert inn mot terreng ved hovedadkomsten. Det vil være noe avstand mellom varelevering og avfallsrom til kafekjøkken, men leveransene til et enkelt lite kafekjøkken vil være små, og innebærer ingen logistikkutfordringer.

c+3

Plan 1

Kafé

Resepsjon / vestibyle

Salgsrom lokal mat

Museumsbutikk

B

Aktivitetsområde

1.5

A 0

5

10

”MÅNEFISKEN”

3


KONSTRUKSJON Med unntak av gulv på grunn og yttervegg inn mot terreng, er bygget planlagt som en ren trekonstruksjon. Dette er gunstig entrepriseteknisk, gir lave byggekostnader og gir god fremdrift. Forslaget har et enkelt og konsistent konstruksjonssystem. Bæressytemet er forslått som som en hybrid løsning med søyler / dragere av limtre og vegger av bindingsverk og etasjeskille av standard bjelkelag. KL-tre benyttes i kjerner, yttertak og ev. som tynnplate kledning. Dette sparer mest material (gunstig for reduksjon av klimagassutslipp). Følgende er forutsatt: • Bæresystem: søyler og sperrer av limtre c/c 6,0 meter. • Yttervegg: isolert bindingsverk (f.eks. 150mm+150mm+50mm innvendig påforing) / betongvegg mot terreng, utvendig isolert. Utvendig luftet lett kledning over terreng. Glassfelt som isolerglass fuget direkte til konstruksjoner.

Oppriss mot adkomst fra nord

• Innervegger. Isolert bindingsverk. Kledning generelt av tre. • Gulv på grunn: isolert betongplate. Klednig av lokal skifer (eventuelt slipt betong) • Etasjeskille: bjelkelag av tre (f.eks. bjelkelag Kerto). Kan prefabrikkeres som elementer. • Yttertak. Elementer av KL-tre, isolasjon av trykkfast mineralull, membran, grønt tak. Byggets symmetriske utforming og størrelse vil gi tilstrekkelig motstand mot seismiske laster.

BÆREKR AFT Prosjektet har høye miljøambisjoner. Ambisjonen om BREEAM sertifisering vil sikre et bredt fokus på sentrale miljøtema. Viktigste tiltak vil være:

Oppriss mot vest

• Legge til rette for lavt energibruk • Fornybar energi fra solceller og varmepumpe • Konstruksjoner og materialer som gir lavt CO2 avtrykk • Materialer med lave emisjoner / innemiljø i toppklasse

Oppriss mot Urneshagen i sør

Grønt tak, solceller på tak, energibrønner, trekonstruksjoner

Oppriss mot øst 0

5

10

”MÅNEFISKEN”

4


Energieffektivitet

Biologisk mangfold / fordrøyning

Hovedgrep for lav energibruk er en kompakt bygningskropp, en energieffektiv klimaskall, lavt kjølebehov og et energieffektivt ventilasjonssystem.

Å bidra til biologisk mangfold i er et viktig bidrag for miljøet. Stedegne planter som er tilrettelagt for pollinerende innsekter er løsningen. I konkurranseforslaget er hele takflaten foreslått med grønt tak bestående av stedegne planter. Det må gjøres spesifikke vurderinger av økolog i en bearbeidelse.

Byggets geometri er et tilnærmet kubisk volum med lite ytterflate. Energieffektiv bygningskropp er oppnådd ved isolasjonstykkelser på passivhusnivå. Vinduer i er trukket inn i fasaden som bidrar til naturlig passiv solavskjerming. Ventilasjonsrommet er sentralt plassert på mesanin, slik at det blir korte og direkte føringsveier og lav SFP-faktor. Det forutsettes behovsstyring av lys og ventilasjon med sensorer. Energiforsyning

For BREEAM sertifisering vil valg av energiforsyning være avgjørende. Det gjelder for energieffektivitet (Ene 01) og for klimagassutslipp (Ene 04). Varmepumpe med høy gjenvinningsgrad til å dekke varmebehovet, vil legge til rette for høy BREEAM-score. Tak over inngangsparti og ”drivhus”/urtehage er forutsatt med transparente solcellepaneler. Klimagassutslipp

Det viktigste bidraget til lav CO2 er å redusere betongkonstruksjoner. Videre en konstruksjon som gir enkel fundamentering. Bygget er en ren trekonstruksjon over fundamenter / gulv på grunn og vegg mot terreng. For betongkonstruksjoener forutsettes lavkarbon betong klasse A og armering av resirkulert stål. Hus skal være pustende; det vil si diffusjonsbrems og celluloseisolasjon. Innvendige kledning av trepanel, tynnplate KLtre. Treoverflater er fuktregulerende, riktig relativ fuktighet er viktig for godt innemiljø. Overflate gulv med lokal skifer kledning, eventuelt som slipt betong i plan 1 Tregulv i plan 2. Fasader av trepanel, sementplater og glass. Materialer vil i hovedsak kunne produseres regionalt slik at klimagass utslipp fra transport reduseres til et minimum. Alle materialer må være miljøsertifisert, og dokumentere fravær av miljøgifter i henhold til BREEAM-NOR «A20-liste». Materialene innebære liten konsekvens ved avhending og kan i stor grad ombrukes. Materialbruk er vurdert helhetlig ut fra klimagass avtrykk, emisjoner, brukbarhet, levetid/vedlikehold og avhending/ mulig ombruk. Det er forutsatt en meget stor grad av trekonstruksjoner og overflater av tre.

Sosial bærekraft

Besøkssenterets funskjon som samlingssted for lokalsamfunnet er en viktig premiss. Slik bygget er utformet vil både kafeen henvedt mot sør, aktivitetsarealene og visningsrommet for film være gode rom for ulike arrangmenter for innbyggerne på Ornes.

AREAL

Planløsninger er tegnet med riktig areal ihht til romprogram. I oppstilling nettoareal NTA er medtatt samme rom som i areal- og romprogramm slik at dette er sammenlignbart. B/N = 1,32. BTA er 997 m2. BYA er 767 m2. ROMKATEGORI

Programmerte nettoarealer

Prosjekterte nettoarealer

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35

427 137 72 32 28 17 30 8 31 44

20

28

Utstillinger

232 60

227 53

140

136

12 8

14 10

12

14

92 8 24

103 9 24

5 20 5

5 21 9

5

4

10 15

15 16

70

71

696

757

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Illistrasjon sett fra adkomst i Nord.

997

Illistrasjon sett fra fjorden. Bygget synes nesten ikke. Takutsping og vertikale skiver bidrar til å redusere speiling i glassfasaden.

”MÅNEFISKEN”

5


”MÅNEFISKEN”

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.