082 HAGELANGS

Page 1

Urnes verdensarvsenter "HAGELANGS"

Bakgrunn Urnes Verdensarvsenter skal forvalte, beskytte og tilrettelegge for formidling knyttet til Urnes stavkirke. Kirken og gården Ornes er liten og sårbar. En stor del av opplevelsen av kulturminnet er turen opp til kirken. Mange besøkende kommer langveisfra og opplever Urnes som målet på en pilegrimsreise. De som våger å kjøre helt frem med bil opplever noe av det vakreste fjordlandskap Norge kan tilby. De alle fleste kommer hit med ferge fra Solvorn hvor det finnes bedre veiatkomst og overnattingstilbud. Opplevelsen av Urnes starter uansett langs fjorden. Det er allerede planlagt og regulert en buss- og biloppstillingsplass som skal benyttes av besøkende til senteret og stavkirken. Atkomst til fornminnet forutsettes å skje derfra og opp den smale vegen til Ornes gård. Besøkende får dermed med seg en kort men kontemplativ og vakker kultur- og naturopplevelse på veien. Nærkontakt med kulturlandskapet og bebyggelse er forsmaken på å komme til Urnes, som setter den lille kirken i et perspektiv som omfatter Norges tusenårige bygnings- og religionshistoriske utvikling fra vikingtiden til i dag.

Atkomst Atkomst for bil og buss er forutsatt nord for besøkssenteret. De aller fleste skal gå derfra til besøkssenteret og videre opp til Ornes og Urnes stavkirke. For de som ikke kan ta seg opp til kirken med egen hjelp planlegges det shuttlebusstjeneste i den travleste besøkstida. Drosje kan også benyttes. Verdensarvsenteret sett mot hovedinngangen

"HAGELANGS"

1


Hovedgrep Besøkssenteret er lagt på samme høyde i terrenget som det planlagte parkeringsområdet. Man krysser veien derfra og beveger seg langs terrenget bort til besøkssenteret, hele tiden med fjordens dramatiske vestside i sikte. Veien er lagt inn i terrenget langs en forstøtningsmur, som fortsetter videre sørover som ryggen i det nye bygget. Muren er tenkt utført i bordforskalet betong som tar opp jordkreftene mot byggets bakkant mot øst. Taket følger terrenget og løfter seg opp mot kirken, samtidig som at bygget åpner seg ut mot fjorden. Terrenget fylles opp noe mot øst slik at bygget får en underordnet rolle i bevegelsen opp fra besøkssenteret mot gården og kirken.

Taket følger terrenget

Taket løfter seg mot kirken

Bygningen åpner seg mot fjorden

Taket følger terrenget

Besøkssenteret er også en liten bygning. Man kommer langs

Verdensarvsenteret sett fra fjorden

muren til en forplass, der man kan benytte offentlige toaletter, gå inn eller bevege seg på vestsiden bort til Urneshagen og epletrærne som dyrkes i sør. Hvis det er åpningstid - og man velger å gå inn - finnes resepsjon, butikk, kafé, auditorium, rom for barnelek/formidling og betjening innenfor døra. Ved å løse billett får man adgang til utstillingene og tilknyttede billedspill og kan vandre gjennom lokalene. Vandringen fører ut til Urneshagen eller tilbake til kaféen og resepsjonen. De utendørs utstillinger er lagt sør for bygget og videre langs en gangvei i terrenget med stigning beregnet for bevegelseshemmede. Gangveien ender på veien ovenfor besøksbygget, og man kan derfra fortsette videre opp til kirken til fots eller med shuttlebuss. Sett mot fjorden

Sett fra sørvest

"HAGELANGS"

2


Bu ss

op ps till ing

Pa rke rin g

Oversiktsplan

Fergekai

Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag "HAGELANGS"

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

m2 (FUA)

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge

30

435 204 55 27 26 12 20 6 30

35

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

20

232

235

60

60

140

143

Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

12

8

8

12

12

Ansatte- og driftsarealer

92 8

111 8

24

26

Kopirom, lager rekvisita

5

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr

20

5 20

5

12

5

5

Felles varemottak

10

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15

20 15

70

63

691

781

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle

367 145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

23

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

Hovedinngang

6

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv

Varelevering Personalinngang GSPublisherVersion 0.38.99.7

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

Urnes verdensarvsenter Kafe

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

Urneshagen

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA*

b/n-faktor * Bruttoareal ekskl. teknisk kulvert

N

Situasjonsplan GSPublisherVersion 0.38.99.7

0m

25 m

50 m

M 1:500

1009

1,45

"HAGELANGS"

1,29

3


Bygget Bygget har to etasjer. Sokkelen er viet servicefunksjoner med lager, tekniske rom og garderober for tilsatte. Trapp og heis knytter sokkel og hovedplan sammen. Det er lagt en mindre driftsplass i knytning til sokkelen, med parkering for tjenestebiler. Med tanke på fleksibilitet, er det i bakkant av sokkelen vist en teknisk kulvert som kan gi mulighet for

Snitt C

forsyninger under gulv til alle funksjonene, samt til fritt

Snitt D

betjening av hovedplanet med ventilasjon og elektriske plasserte utstillingsmontre i utstillingslokalene.

hag

Snitt A

Snitt B

eva

"skogsrommet"

ndr

ing

"kirkerommet"

utstilling

lager utst. 12 m2

143 m2

"tre og tro gjennom tusen år" l. butikk 6 m2

filmrom

salg lokalpr. mat

l. utstyr

tekn. utst.

30 m2

8 m2

20 m2

12 m2

utstilling

aktivitet barn

kopi

60 m2

35 m2

resepsjon

5 m2

2

28 m

museumsbutikk 20 m2

gang 5 m2

møte

arb.plasser

20 m2

26 m2

"norges verdensarv" +33,30

kontor

vestibyle 176 m2

8 m2

+33,30

"URNESHAGEN"

+33,28

atkomststi

heis 3 m2

+33,28

oppvask

kjøkken kjøl 4 m2

tørrv.

servering

55 m

ren

takoverdekt hovedinngang

16 m2

2

27 m

publ. gard.

hagevandring

kafé

2

"URNESHAGEN"

Snitt D

Snitt C

Snitt B

Snitt A

4 m2

Det kraftige terrengmuren i bakkant mot øst bærer en stor, sammenhengende takkonstruksjon med synlige takstoler av heltre. Rom innenfor volumet er utformet som kjerner som kan minne om vestlandske bygningstun, med stor mulighet for tilpasninger og endringer.

Utstillingslokalet er klima- og lyskontrollert. Bevegelsen for publikum er lagt opp til å kunne være en rundgang med nye utstillinger/inntrykk langs hele vandringen. Når utstillingsrunden er ferdig, kommer man ut til en storslagen utsikt mot øst, og kan velge å ta en kaffekopp og en runde i butikken først, eller fortsette videre opp til kirken. Taket løfter seg mot kirken

Taket følger terrenget

Plan 1

0m

10 m

20 m

M 1:200

N

Bygningen åpner seg mot fjorden

"HAGELANGS"

4


Snitt D

Snitt C

Miljø Inn mot terrenget benyttes betong i den grad det kreves for å sikre skråningen og bære taket. Øvrige konstruksjoner og vegger utføres med tre. Taket har en geometri som gir gode Snitt B

overdekninger på værharde dager, men holder seg lavt mot Snitt A

terrenget. Taket kan tekkes med grønn sedum som demper byggets virkning sett fra vest og øst. Taket annonserer inngangen og danner et generøst overdekket område foran inngangen. Terrassen på byggets vestside er tenkt utført med natursteinsmur i terrenget med en trekonstruksjon som

tekn.kulv. 100 m2

danner rekkverk, skjerming av sokkelinngangene og

pers.gard. 7 m2

heis

varem. kafe

4 m2

7 m2

teknisk 63 m2

overdekning for vare- og personalmottaket i sokkelen. Muren

+29,70

renh. 5 m2

tar igjen uttrykket av steinrøyser/steingjerder i området, som

varemottak 20 m2

matavfall

lager 9 m2

er breavsetninger lagt opp etter rydding av jordene.

11 m2

vf. 4 m2

avfall

+29,68

lager utemøbler

6 m2

Bruken av tre er moderne, og gir en introduksjon til

varemottak

0m

personal inngang

15 m2 2

materialet, men er på ingen måte like sofistikert i dekorasjon

Snitt D

detaljrikdommen i de gamle gjenstandene.

Snitt C

Snitt A

en ramme rundt utstillingselementene og framhever

Snitt B

og håndverk som Urnes. De nye trekonstruksjonene står som

Trekonstruksjonene og steinmurene tåler bruk og viser slitasje og patina gjennom bruk. De kan senere demonteres og

Fra resepsjonen sett mot utstillingsarealet

Plan 0

Fra resepsjonen 0m

10 m

20 m

M 1:200

N

gjenbrukes på nytt et annet sted.

"HAGELANGS"

5


Snitt A-A

Snitt B-B

Kafé Solvorn

Snitt C-C

Snitt D-D

Utgang til Urneshagen 0m

10 m

20 m

M 1:200

"HAGELANGS"

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.