081 MASKE

Page 1

0 A1 Beskrivelse Besøkssenter Urnes Stavkirke

-

Motto: MASKE

-

Visjon og målsetting / Kulturpark / Verneverdi -

Parkering 23 p-plasser

-

Underordne seg landskapet og kulturmiljøet Fremme Fortidsminneforeningens bærekraftstrategi: Kulturminnevern og opprettholdelse over tid, etterstrebe gjenbruk / sambruk som bærekraftig ideal Fremme lokal kultur, lokale ressurser og produkter Tilpasning til tomt og klimaendringer Bidra til helhetlig opplevelse og formidling av natur og kulturarv Bidra til forståelse av kulturarv for besøkende Universell utforming Publikumsavvikling BREEAM-sertifisering / miljøfyrtårn

Overordnet plangrep / Arealbruk

Bussoppstilling 2 busser

-

Urnes fikk status som verdensarvsenter i 2019. Senteret skal bidra til å styrke lokalsamfunnet på Urnes og i Luster, gjennom økning av lokal verdiskaping og styrke kulturmiljøverdiene. Høye ambisjoner knyttet til formidling og læring, skal danne navet i et helhetlig publikumstilbud; formidling om historien knyttet til stavkirken, verdensarven, kulturmiljøet og landskapet.

-

Besøkssenteret skal fungere som en inngangsport til området og Urnes stavkirke, og består av en lokal samlings- og kulturarena som en kombinasjon av et museumsbygg og et globalt fellesskap. Senteret skal tilføre kvaliteter, men, først og fremst bidra til de kvalitetene som allerede er tilstede, - en helhetlig opplevelse både ute og inne, ikke minst for det lille lokalsamfunnet, som skal leve videre med sine omgivelser.

-

MASKE forholder seg til «reguleringsplanens» overordnede grenser innenfor bygge- og siktlinjer i tillegg til parkerings - og snuanvisninger i krysset nord for byggetomta. Parkering for to el-busser plasseres på samme sted, slik at det kun er bussene som frakter publikum og beboere ved stavkirken som bruker øvre del av riksveien Samtidig ønskes to HC-plasser for publikum ved senteret, med adkomst via heis til «vestibyleområdet» i tillegg til parkering for fire biler (personalet) MASKE foreslår videre innelukket plass for containere med tilkomst til teknisk rom og avkjølt avfallsrom (kjøkken)

-

Materialitet og byggeteknikk -

-

-

Krysset på fylkesvei 5637/Sørsideveien er omfattende med avkjøring til Nedre Ornes og brygge / fergekai og opp til Øvre Ornes og stavkirken. I dette krysset legges til grunn forslaget fra detaljreguleringen; - med 22 p-plasser og to parkerte busser. Avkjørselen til parkeringen er dimensjonerte for buss og det er foreslått enveiskjøring inne på parkeringsområdet av sikkerhetsmessige årsaker. Veitraseene definerer tomtas trekantede form; Høydeforskjellen går fra ca k + 33 i nord ved veikrysset til ca k+ 44 i sør ved eplehagen. I sør varierer kotehøydene fra ca k + 29 til ca k + 45. MASKEN legger til rette for av- og påstigning utenfor utbyggingsområdet, på p-anlegget ved veikrysset, da dette ellers forstyrrer totalbildet av området, fysisk og visuelt, - og blir synlig fra flere av nærområdene. Adkomst fra buss foregår på tilnærmet horisontalt plan frem til inngang og vestibyleanlegg.

Miljøstrategi / Miljø og bærekraft -

Bygningen er satt inn i terrenget skånsomt uten å endre topografiens karakter og egenskaper. Bygningens utforming og takhelning parallelt med terrenget opprettholder dagens struktur og prinsipp for avrenning og VA infrastruktur, og volumutformingen håndterer økt nedbør og ekstremvind uten at omgivelsene rundt påvirkes negativt.

-

Uteområdene utformes med lokal og stedlig stein og vegetasjon for en sømløs integrering med tilstøtende eksisterende eplehage og omgivelser.

-

Anlegget skal BREEAM sertifiseres. Det vil være mulig å hente gode poenger gjennom tidlige analyser i forhold til livssyklus og kost / nytte vurderinger for materialbruk. Det legges vekt på å velge materialer i tråd med prinsipp for sirkulær økonomi, som enten kan ombrukes slik de er eller gjenbrukes. Fasadematerialet i cor-ten stål kan produseres som resirkulert stål, og valg av trematerialer for innvendig gulv og vegger vil være svært gunstig for å minske klimagassutslippet. Lokal og kortreist stein benyttes både inne og ute, og om mulig være gjenbrukt fra andre bygninger i nærheten.

-

Bygningen har et inviterende inngangsparti og har flere sosiale møteplasser både utvendig og innvendig. Det er lagt opp til et større åpent amfi ved et raust uteområde ved eplehagen, som kan benyttes både til formidling i museets åpningstid og for utlån/ leie til lokalsamfunnets behov for fremføringer av konserter og andre opptredener, - åpne terrasser som kan benyttes for formidling for museet men som også fungerer godt som uformelle møteplasser og et sted å raste når man er på tur i området.

-

Den grunnleggende miljøstrategien for Urnes har sin base i at kulturminnevern og bærekraft knyttes sammen over tid. Dette innebærer sambruk og gjenbruk av lokale ressurser og økologisk avtrykk, som igjen utvikler en måte å leve på, - et levesett i harmoni med natur og kultur.

Tomtas utforming og kompleksitet

Utendørselement

-

Tomtas kompleksitet innebærer opp mot 1: 2,5 / 3 relativt jevn skråning i syd, dog med noe lavere vinkel mot svingen og p-mulighetene i nord. Tomta er i tillegg smalest mot nord og brer seg ut mot Urneshagen og tomteavgrensningen i syd. Mot vest og mot riksveien flater eiendommen ut, og gir muligheter for adkomst med bil til senteret, - teknisk kjøring og HC-parkering.

-

Tomta inkluderer en gammel eplehage som gir mulighet for realisering av «Urneshagen» som et område for formidling, opplevelse og kunnskap rundt fruktdyrking og bærekraftig forvaltning av naturressurser, og er godt synlig fra sjøsiden og bilfergens adkomst mot fergeleie. Syd for tomta, på sydsiden av eplehagen, er det et større og variert skogbelte.

Universell utforming -

-

-

Ved utformingen av bygningen og uteanlegget er det lagt vekt på at universell utforming er integrert i hele anlegget. Fra ankomst- og parkeringsområdet er det trinnfri og tilnærmet horisontal gangakse tilgjengelig for alle. Det er bruk av naturlige lederlinjer med terreng mur i lokal stein og med håndlist frem til inngangen. Det legges opp til gode visuelle kontraster og et romforløp som er intuitivt i bruk for å sikre enkel orientering og god veifinning med arkitektoniske virkemidler. Bygningen er utformet med romgeometri og lydabsorberende materialer som gir godt akustisk miljø med lite etterklangstid. Da gulv og vegger i stor grad må være harde overflater for å håndtere mye slitasje og samtidig være enkel å renholde, er himlingene benyttet til lydabsorberende flater i alle områder. Senteret skal fungere som et nav i avviklingen av driften. Det er et mål at alle besøkende skal ledes inn i senteret for billettkjøp og fordeling / omvisning til stavkirken, utstillingene, «Urneshagen» og guidede turer til øvrige kulturminner og opplevelser på Ornes Billettsonen ligger i vestibyle- og resepsjonsarealet, samtidig som inngangen til utstillingsarealene i senteret markerer et tydelig skille ved/gjennom adkomst via læringstrapp/heis opp til «kontrollpost» i 2.etasje.

Landskap og estetikk; Konsept knyttet til organisering og utforming -

-

-

Den skrånende hagen, utbyggingsområdet, faller kraftig fra øvre til nedre del av veisystemet. Adkomsten mot inngangsparti og vestibyle er kledd med HC-vennlig overflate, eks lokal skifer, og forstøtningsmur i lokal stein. Prosjektet er tilpasset terreng, og takflaten faller med terrenget. Etasjene er plassert som «skuffer» i terrenget, med en rolig og enhetlig, skrå takflate, dog med hulltagninger ifm dagslys til arbeidsplasser, gangakse og utsyn mot Lusterfjorden. Utvendig tak, vegger og øvrige overflater som ikke består av glass, foreslås kledd med resirkulerte og falsede cor-ten stålplater. Stålplatene er falset i fallretningen på tomta. Mot eplehagen i syd, foreslåes et utvendig amfi, for samling av besøkende i tilknytning til historien om lokalsamfunnet som gir de besøkende innsikt, respekt og engasjement for kultur – og naturarv. Her realiseres «Urneshagen» som et område for formidling, opplevelse og kunnskap rundt fruktdyrking og bærekraftig forvaltning og pleie av naturressurser i kulturlandskapet. Fra det utvendige trappeamfiet i forlengelsen av den innvendige kommunikasjonsåren, er det foreslått et trappearrangement opp til veien som leder mot stavkirken. Anlegget, med sitt nedtonete og forsiktig artikulerte uttrykk, baserer seg på ønsket om at stavkirken, naturen og kulturlandskapet Utforming av uteareal/Urneshagen Utgangen mot Urneshagen består av et utvendig samlingspunkt; et utendørs formidlings- og opplevelsesområde knyttet opp mot eplehagen, fokus på bærekraftig forvaltning av naturressurser og FN`s bærekraftmål. Utgangspunktet er naturen og kulturlandskapet som opplevelses- og kunnskapskilde. Her ligger det vel til rette for å formidle sentrale bærekrafttemaer som artsmangfold, kulturlandskap og matproduksjon. Kunnskap kan formidles bla på utendørs sitteamfi og utstillingselementer knyttet til nærområdet uten å forstyrre aktiv drift på øvrige områder uten besøkende. Urneshagen gir et overblikk over et område med formidling, opplevelse og kunnskap rundt fruktdyrking og bærekraftig forvaltning av naturressurser. Utendørs formidlings - og opplevelsesområde, i enden av vestibylekommunikasjonen, er tilgjengelig for alle og er universelt utformet, med direkte adkomst til eget toalett fra utsiden. Dette området kan også nås ved direkte adkomst via utvendig trappearrangement langs senteret fra øvre del av veien til husklyngen og stavkirken.

Sambruk og arealer -

-

22.12.2021

-

Situasjonsplan 1:500 A1 0

5

10

15

1:500 A1 20

es Stavkirke Besøkelsessenter Urnes Stavkirke Motto: MASKE

-

Arealet for senteret er foreslått utplassert over tre nivåer på utbyggingsområdet; med tilnærmet horisontal adkomst/gangvei fra p-anlegg ved veikrysset til vestibylen. Servicetilgang og - anlegg, i tillegg til p-plasser for ansatte og to HC-plasser, har direkte adkomst fra fylkesveien til utbyggingsområdet i vest. Herfra beveger en seg opp i bygget til fellesarealer via trapp og heis. Tekniske installasjoner og rom ligger i u-etasjen, sammen med div mottak- og lagerfunksjoner. Brutto høyde er foreslått til 3,9m for å kunne håndtere containere innendørs. Hovedetasjen foreslås på ca k + 34,5 med en gjennomgående, åpen akse til Urneshagen i syd. Til aksen er foreslått vestibyle og fellesfunksjoner (uten billett), butikker, toalettanlegg, cafèfunksjoner, filmrom og trappeamfi og separat (men tilknyttet aksen) avdeling for barn. Administrasjon m/ møterom og utstillingsarealene er foreslått i bakkant av øvrige fellesarealer, med adkomst fra toppen av trappeamfiet ved heis. Trappeamfiet gir muligheter for fremvisning av film og «forelesninger» og gir en fleksibel dimensjon til sambruksaktiviteter. Utstillingsarealene inneholder areal og volum for: «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» - Skogsrommet (furu) / Kirkerommet (gull)» «Basisutstilling verdensarv» Utendørs formidlings - og opplevelsesområde, i enden av vestibylekommunikasjonen, er tilgjengelig for alle og er universelt utformet, med direkte adkomst til eget toalett fra utsiden. Dette området kan også nås ved direkte adkomst via utvendig trappearrangement langs senteret fra øvre del av veien til husklyngen og stavkirken.

Materialitet og byggeteknikk

Fasadene er vist med forslag om resirkulert og falsede cor-ten behandlede stålplater, som gir en varm «glød», og er et moderne materiale, som samtidig - uttrykksmessig, står godt sammen med tradisjonelle bygningsmaterialer og terrengkomposisjon som dominerer Ornes. Sammenhengen er beslektet i farger til omkringliggende natur og kulturlandskap store deler av året. Den jordnære og varme fargen på de rustne stålplatene gir variasjon gjennom døgnet og årstidene. Platekledningen bretter seg rundt og omkring de lukkede funksjonene i bygget. De bretter seg videre rundt takkonstruksjonene, slik at bygget fremstår med et heldekkende, «brunsvidd» eksteriør og med inkorporerte slisser av glass for utsyn fra fellesarealer på innsiden. Glassarealene i fellesarealene er tilbaketrukket med overhengende takstruktur, for å gjøre minst mulig av seg fra utsiden (eksteriørmessig), og er plassert slik at både publikum og de som arbeider ved besøkssenteret både får dagslys og utsikt over fjorden. Vindusrammer er heldekket med cor-ten. På dette vis tilpasses bygningsmassen stedet i seg selv; - det underordner seg kulturlandskapet og kulturmiljøet og tar vare på klimaendringene med økt nedbør og ekstremvær. Store veggflater og utstillingsarealer mot terreng er isolert og støpt på stedet, og foreslått kledd innvendig med flamme-behandlet trevirke, som bakgrunn for utstillingene knyttet til «Basisutstilling Norges Verdensarv» og «Tre og tro gjennom tusen år». Gulv i utstillingsområdene foreslås ferdigstilt med sandskurte heltre bord. Øvrige fellesarealer og publikumsarealer er innvendig kledd med lysere trevirke, bord eller plater. Gulv i fellesarealene; - vestibyle og butikker foreslås ferdigstilt med lokal skifer (stein), mens kantine, filmrom og aktivitetsområde for barn / unge har sandskurte tregulv (brede bord) Bygningsteknisk utførelse over underetasje, foreslås med laminert trevirke både i søyler, vegger og takkonstruksjon, og vil være med på å redusere klimaavtrykk.

Tilkomst og vegsystem -

horisontal adkomst/gangvei fra p-anlegg ved veikrysset til vestibylen. Servicetilgang og - anlegg, i tillegg til p-plasser for ansatte og to HC-plasser, har direkte adkomst fra fylkesveien til utbyggingsområdet i vest. Herfra beveger en seg opp i bygget til fellesarealer via trapp og heis. Tekniske installasjoner og rom ligger i u-etasjen, sammen med div mottak- og lagerfunksjoner. Brutto høyde er foreslått til 3,9m for å kunne håndtere containere innendørs. Hovedetasjen foreslås på ca k + 34,5 med en gjennomgående, åpen akse til Urneshagen i syd. Til aksen er foreslått vestibyle og fellesfunksjoner (uten billett), butikker, toalettanlegg, cafèfunksjoner, filmrom og trappeamfi og separat (men tilknyttet aksen) avdeling for barn. Administrasjon m/ møterom og utstillingsarealene er foreslått i bakkant av øvrige fellesarealer, med adkomst fra toppen av trappeamfiet ved heis. Trappeamfiet gir muligheter for fremvisning av film og «forelesninger» og gir en fleksibel dimensjon til sambruksaktiviteter. Utstillingsarealene inneholder areal og volum for: «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» - Skogsrommet (furu) / Kirkerommet (gull)» «Basisutstilling verdensarv» Utendørs formidlings - og opplevelsesområde, i enden av vestibylekommunikasjonen, er tilgjengelig for alle og er universelt utformet, med direkte adkomst til eget toalett fra utsiden. Dette området kan også nås ved direkte adkomst via utvendig trappearrangement langs senteret fra øvre del av veien til husklyngen og stavkirken.

Kommentar: I MASKE`s U-etasje foreslås innebygget areal for containere i tillegg til adkomstfunksjon for teknisk rom gjennom disse arealene for å unngå problematikk rundt behandling av søppelfunksjoner; - utvendig oppstalling og arrondering av «søppel» ved adkomst fra fylkesveien og foran bygningsmassen. Dette medfører selvfølgelig et tilleggsareal til netto funksjoner på ca 35 kvm I tillegg har MASKE introdusert et trappeamfi i hovedetasjen som et flerfunksjonelt areal til/mot utstillingsarealene på ca 43kvm. Skissene på plansjene viser et redusert (areal)-prosjekt uten nevnte tilleggsarealer og med vesentlig reduserte kommunikasjonssoner for sammenligning

Arealregnskap MASKE Romkategori

programmert netto areal kvm FUA)

MASKE prosjektert netto areal (kvm FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafè Kjøkken / oppvask mm Lager kafè Publikumstoaletter inkl ute Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitet Barn/Unge Salg lokalprod / mat

372 145 050 025 028 013 020 006 030 035 020

418 158 063 029 036 017 020 008 035 032 020

Utstillinger Basisutstilling Utstilling Tre og Tro 140 Lager utstilling Teknisk rom/utstyr utstilling Lager Utstyr / Formidling

232 060 140 012 008 012

250 067 141

Ansatte- og driftsareal Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser 4stk Kopi / Lager / Rekvisita Møte- og pauserom Personal WC / garderobe Renholdsrom / Utstyr og lager Felles varemottak Lager redskap / utemøbler

092 008 024 005 020 005 005 010 015

113 008 027 005 027 008 008 012 018

Foreløpig funksjonsareal

696

781

Teknisk rom (forutsatt)

070

081

I tillegg har MASKEN introdusert et trappeamfi I tillegg har MASKEN introdusert en innebygget containergarasje for avfall

Rekkefølge:

042

043 035

Rekkefølge:Motto:

MASKE


22.12.2021

eien

1:200perspektiv A1 Utvalgt fra veien 1

5

10

es Stavkirke Besøkelsessenter Urnes Stavkirke es Stavkirke Motto: MASKE

eien

1:200 A1

1:200 A1 Rekkefølge: Rekkefølge:

Rekkefølge:Motto:

MASKE


Plan 1, Hovedplan

Snitt AA

22.12.2021

nitt AA

Alternativ Plan 1 Skissen viser et redusert (areal)-prosjekt tilpasset program, men uten tilleggsarealer og med vesentlig reduserte kommunikasjonssoner for sammenligning.

Plan 1 Hovedplan og Snitt AA 1:200 A1 1

5

10

Besøkelsessenter Urnes Stavkirke es Stavkirke Motto: MASKE

1:200 A1 Rekkefølge:

Rekkefølge:Motto:

MASKE


Alternativ Plan 2 Skissen viser et redusert (areal)-prosjekt tilpasset program, men uten tilleggsarealer og med vesentlig reduserte kommunikasjonssoner for sammenligning.

12/20/21

Plan 2

Akso Besøkelsessenter Urnes Stavkirke Motto: MASKE

22.12.2021

Snitt BB

Plan 2 og A1 Snitt BB 1:200 1

5

1:200 A1 10

Besøkelsessenter Urnes Stavkirke es Stavkirke Motto: MASKE

Rekkefølge:

Rekkefølge:Motto:

MASKE


Alternativ Plan 2 Skissen viser et redusert (areal)-prosjekt tilpasset program, men uten tilleggsarealer og med vesentlig reduserte kommunikasjonssoner for sammenligning.

Plan U

Fasade Nord

22.12.2021

og Syd

Fasade Syd

1:200 Plan U ogA1 Fasade Nord og Syd 1

5

10

es Stavkirke Besøkelsessenter Urnes Stavkirke Motto: MASKE

1:200 A1 Rekkefølge:

Rekkefølge:Motto:

MASKE


Langsnitt CC

Fasade Vest

22.12.2021

nikasjon ogLangsnitt Fasade Vest 1:200og A1 Hovedkommunikasjon Fasade Vest 1

5

10

es Stavkirke Besøkelsessenter Urnes Stavkirke Motto: MASKE

1:200 A1 Rekkefølge:

Rekkefølge:Motto:

MASKE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.