079 Bevare meg vel

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER Målsetting: De viktigste premisser for utformingen av besøkssenteret er : 1. Bevare kulturlandskapet og underordne seg stavkirken. Urnes stavkirke skal fortsette å være det viktigste landemerket, og verdensarvsenteret skal ha en nedtonet framtoning. 2. Et bærekraftig bygg som tar hensyn til natur og miljø på best mulig måte og synligjør verdensarvens universelle verdier. 3. Skape et funksjonelt og fleksibelt bygg som kan benyttes til mange ulike formål og . Et flerbrukshus. 4. Skape et robust bygg med lave vedlikeholdskostnader og energikostnader. 5. Byggets plankonsept må være enkelt og tåle justeringer underveis. Behov for endringer i fremtiden er vanskelig å forutse, men bygget må kunne endres og tilpasses over tid.

Urnes verdensarvsenter

Hovedkonseptet: Bygget er plassert nederst på tomta med inngang fra Sørsidevegen for å holde bygget så lavt i terrenget som mulig av hensyn til fjernvirkning. På den måten unngår en også at bygget sperrer utsikten fra veien videre opp til kirken. Ved å plassere de funksjoner som ikke trenger dagslys lengst inn i skråningen frigjør en plass på vestsiden til resepsjon, kafe og et stort flerbruksrom som henvender seg ut mot den storslåtte utsikten og lyset mot vest. Byggets hovedinngang er lagt nærmest felles parkering og snuplass mot nord. Hovedplanet strekker seg gjennom hele byggets lengde helt ut til andre enden mot sør med kafeområdet og videre ut til terrassen og “urneshagen”. Bygget danner en U-form mot terrenget og tilpasser seg med dette terrengets form uten store terrengendringer som danner “arr” i kulturlandskapet.

Åpen plan -og designkonkurranse

Vestibyleområdet er “ryggraden” i bygget som strekker seg fra nord til syd. Gjester beveger seg langs glassvegg der en kan nyte den storslått utsikten mot Lustrafjorden og fjella bakenfor.

Bygget vil kreve plass og naturareal og blomster og innsekter vil miste noe leveområde. Ved å benytte taket til å etablere en eng med villblomster vil leveområde kunn gjenetableres når bygget står ferdig.

Vestibyleområdet er et stort fleksibelt rom som kan benyttes til en rekke ulike formål, som for eksempel, utstillinger, eller arrangementer som kulturfestival, messer, bryllup, konfirmasjon osv. Her er det mulig å sette opp langbord ved bryllup og konferanser for eksempel.

Terrassen på sydsiden blir en naturlig forlengelse av bygget. Kafe har utesitteplasser her og besøkende kan trinnløst bevege seg ut i “urneshagen”

Besøkende kan enkelt fortsette reisen opp til stavkirken uten å gå innendørs. Først passajen langs søylerekke, via “urneshagen” med uteserveringen, og deretter videre oppover via en gangvei som slynger seg opp gjennom epletrær på vei opp mot stavkirken. På den måten blir besøkssenteret et nav for besøkende og en naturlig del av besøksopplevelsen til stavkirken. Ved å la taket skråne nedover mot fjorden og benytte takflaten til gress og planter demper en byggets tilstedeværelse i landskapet både på nært hold og med tanke på fjernvirkning.

Motto: Bevare meg vel


Snit tD

Sø rsi de ve ge n

07

Ornes

Eksteriørperspektiv, fra veien mot stavkirken på oversiden av tomten, som viser verdensarvsenteret og “Urneshagen” sett mot fjorden.

01

Snit

Snit

tA

Sør side veg en

tB

es Orn

03 06 02

tB

04

N

Snit

tA

Snit tD

05

Snit

Situasjonsplan 1:500 01 02 03 04 05 06 07 0

Situasjonsplan 1:500

Urnes verdensarvsenter

Hovedinngang Inngang kafe Kafe uteområde Amfi / konsert / teater Urtehage Eplehage Parkeringsplass 10

20

30

40

Eksteriørperspektiv fra fjordsiden, viser verdensarvsenteret tilpasset terrenget og “Urneshagen”.

Åpen plan -og designkonkurranse

Motto: Bevare meg vel


Urnes stavkirke c. +120.0

Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

Urnes verdenarvsenter c. + 31.0

Ornes c. + 49.5

Sø rsi de ve ge n

07

1:2000

Terrengsnitt

Terrengsnitt 1:2000

0

100

Snit tD

Ter reng snit t

Prosjektnavn

Terrengsnitt

1:2000

Ornes

Snit

tB

06 02

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Lager museumsbutikk

6

Filmrom

30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

45 20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

232

240

60

61

140

Lager utstilling

12

145 12

Ansatte- og driftsarealer

92

Kontor daglig leder

8

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

24

Kopirom, lager rekvisita

5

Møterom, pauserom

20

05

tB

04

Snit

tA

Snit tD

SUM FUNKSJONSAREAL

10 12 98 8 24 7,5 21

5

6,5

5

6 10 15 70 70

10

Lager redskap, utemøbler etc. 15 Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

Snit

392,5 148 51 30 29 13,5 20 6 30

Resepsjon/vestibyle

Felles varemottak

es Orn

03

m2 (FUA)

372

Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr

Sør side veg en

tA

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Publikumsfunksjoner

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. 8 utstillinger) Lager utstillinger, 12 formidlingsutstyr

01

Snit

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Arealoversikt innsendt forslag - Bevare meg vel

696

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

730,5 1035

*

* NOTE: Noe høyt Brutto/netto tall skyldes det innvendige Amfi arealet som ikke er en del av programmet. Prosjektet kan enkelt justeres ned til program ved at Amfi sløyfes. Det gir en besparelse på ca. 50m2

Situasjonsplan 1:1000 01 02 03 04 05 06 07 0

Hovedinngang Inngang kafe Kafe uteområde Amfi / konsert / teater Urtehage Eplehage Parkeringsplass 10

20

30

Ter reng snit t

40

Situasjonsplan 1:1000 “Urneshagen” Byggets utforming og plassering legger til rette for utvikling av “Urneshagen” slik programmet sier. Særlig vesentlig er det at hagen i forslaget har trinnfri adkomst. Dette var en utfordring i det bratte terrenget. Det anlegges en hage som er universell tilgjengelig og tilpasset rullestolbrukere og svaksynte. Her plantes det epletrær, urtehage, sansehage, lukt- og smaks hage med mer. Det er også mulig å anlegge en trinnfri sti inn i eplehagen, kanskje med mulighet for selvplukk av epler mot betaling? En utvendig konsertarena med amfi trapper seg naturlig opp i skråningen. Her kan det arrangeres konsert og teater med mer. Det lages en stiforbindelse videre opp mot stavkirken som slynger seg opp gjennom hagen.Det er stor høydeforskjell opp til vei. Mulighet for rampeforbindelse for rullestol er mulig, det må dog vektes opp mht. de landskapsmessige tilpassninger som må til.

Urnes verdensarvsenter

Miljøløsninger

Romprogram /areal

Gjennomføring

Byggets grønne tak vil stabilisere inneklima på sommerstid og bidra til å holde inneklima stabilt. Bruk av engvegetasjon vil bidra positivt med tanke på naturmangfold og innsekter. Vegetasjon på taket er gunstig med tanke på fordrøyning av regnvann som blir stadig mer aktuell problemstilling med ekstremvær. Takkonstruksjonen foreslås bygget med i trekonstruksjon av limtre og trefiberiolasjon med lavt klimaavtrykk Interiøret vil utelukkende bestå av treverk. Det støpes betongvegger som en kjerne rundt ustillingsområdet og mot terreng under bakkenivå. Lavkarbonbetong bør vurderes. Det at bygget er innfelt i terrenget er energibesparende ved at yttervegger over terreng er minimalt ekponert. Ved å isolere taket skikkelig og kombinere med moderne varmeteknologi vil passivhus standard være nokså enkelt å åppnå.

Arealoppgave viser noe overskridelse av romprogram. Dette skyldes:

Løsningen illustrert mener vi er robust med et klart hovedkonsept. Det gjør at justeringer i videre prosess enkelt kan implemteres i bygget. Mørke arealer inn mot terreng og et åpent publikumsareal mot vest er hovelinjen. En relativt enkel og tradisjonell takkonstruksjon med limtredragere som ikke er spesielt kostnadskrevende å bygge.

1. Innvendig Amfiløsning er ikke programmert. Vi tror dette vil kunne øke flerbruksverdien. Amfi kant enkelt sløyfes og aktivitetssenteret for barn og unge kan flytte ned. Areal i 2.etg. kan da reduseres. 2. Romprogram for personalgarderober er trolig for knapt. Det kreves separat garderobe for herrer og damer. 3. Aktivitetsområde for barn og unge er overskredet med 10-20 m2. Vi tror et noe større areal for blant annet undervisning av skole elever kan være en god løsning, men areal kan justeres ned om ønskelig. 4. Resepsjon/vestibyle er noe for stor grunnet amfi. Dette kan enkelt justeres ved videre bearbeidelse av prosjektet.

Åpen plan -og designkonkurranse

Det store overhengende taket er gunstig med tanke på å beskytte fasader mot styrtregn. Gress på taket er også meget gunstig for fordrøyning av regnvann i det bratte terrenget. Ytterveggen i betong forankres i fjellet og blir en robust ryggrad i bygget for evig tid. Bygget kan enkelt justeres i areal dersom kostnadsmessige hensyn krever dette. Byggets åpne og sammenhengende foaje og cafeområde legger til rette for ulik bruk som kan gi senteret økte inntekter. Eksempelvis kursvirksomhet, festarrangementer med mer.

Motto: Bevare meg vel


Snitt A

Snitt B Åpent ned

Lager 10,7 m2 Renhold 6,2 m2 Toalett 3,8 m2

Gard. 2,9 m2

Møterom/ pauserom 20,8 m2

Teknisk rom 73,7 m2

Aktivitetsområde for barn og unge 45,6 m2

Kopirom 3,8 m2

Kontor 8,0 m2

Åpne arbeidplasser 24,4 m2

Heis

Snitt C

Interiørperspektiv viser resepsjonen med inngang til ustillingsarealer rett frem. Museumsbutikken til venstre kan skjermes med glassvegg om ønskelig. Vestibyle kan benyttes til ulike aktiviteter også utenom åpningstider. Kafeområdet og utgang til “urneshagen” kan ses i andre enden

Plan 2. etasje 1:200

1

2

3

4

0

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Snitt A

0

Snitt B

Snitt C

10

Prosjektnavn

1:200

Sone 2 Kirkerommet

Nordportalen

Basisutstilling Norges verdensarv 61,0 m2

Lager butikk 5,8 m2

Snitt A

Snitt B

Plan 02

Utstilling Urnes stavkirke tre og tro gjennom tusen år 144,8 m2

Lager utstilling 11,7 m2 Kjøle fryse lager Tørrvare 5,5 m2 lager 5,8 m2 Kjøkken

29,9 m2

Sone 1 Skogsrommet

Vare mottak 6,2 m2

Lager

Søppelrom 21,8 m2

Lager redskap, utemøbler 15,0 m2 Gang 5,8 m2 W.C 5,0 m2

Gard. 6,8 m2 Resepsjon 7,7 m2

Felles varemottak 9,8 m2

Snitt C

Amfi

Heis

Vestibyle 148,2 m2

Salg lokalmat 20,1 m2

Eplehage

Cafe 50,6 m2

Vrimle 41,9 m2

Snitt C

0

Plan 1. etasje 1:200 Prosjektnavn

Urnes verdensarvsenter

Åpen plan -og designkonkurranse

0

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Snitt A

Snitt B

Terrasse

Interiørperspektiv sett fra kafeområdet. Et stort amfi foreslås som samlingsplass og kan benyttes til kor, konserter, teater for barn med mer. Amfiet fører opp til et skjermet Aktivitetsområde for barn og unge i 2.etg. samt ansattearealer.

9 10

10

Plan 01

Urtehage

Urnes hage

r

Filmrom 30,0 m2

Amfi

Lager utstillinger, formidlingsutstyr 12,0 m2

ape

Publikumstoaletter 13,4 m2

Teknisk rom 8,0 m2

lesk

HCWC 3,3 m2

Kjø

Museums- butikk butikk 7,5 m2 2 20,7 m

Matavfall 11,3 m2

1:200

Motto: Bevare meg vel


39,12

3 200

Urnes hage

31,00

Inngang

0

Snitt C 1:200 1:200

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

31,00 Vestibyle

5

6

7

8

Amfi

Terrasse

9 10

Snitt C

0

10

Perspektiv fra nedsiden fra sør.

Prosjektnavn

Snitt C

1:200

6 000

34,60

3 058

34,84

3 200

Amfi

31,00

Under: “Urneshagen“ starter i forbindelse med uteområdet og direkte utgang fra kafe og vestibyle. Her anlegges det en hage på ett plan med epletrær, urtehage, sansehage med mer. Siden eksisterende terreng sammenfaller i nivå er det også mulig å lage en sti inn i epledyrkings området. Kanskje kan det tilbys selvplukk av epler? Amfi / utvendig konsertarena En utvendig konsertarena med amfi trapper seg naturlig opp i skråningen- Her kan det arrangeres konsert og teater med mer.

39,12

Aktivitets område for barn og unge

Det foreslås tørrmurte natusteinsvegger som vokser seg ut av terrenget og danner plattformen for bygget. Langs veien anlegges det parkeringsplasser og HC parkering i tråd med program. På den måten slipper en unødvendig planering av tomta. Sonen kan også benyttes som hente/leveringsone for busser om ønskelig.

Cafe Lager

Utstilling Urnes stavkirke

Sørsidevegen

0

1:200

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Snitt B

Snitt B 1:200

0

10

Prosjektnavn

Snitt B

1:200

34,84

Teknisk rom

2 800

34,20

2 309

39,12

31,00 Terrasse

Varemottak

Sørsidevegen

0

A Snitt A Snitt 1:200

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Perspektiv viser uteområdet på sørsida med overdekket areal til kafe og amfi opp til høyre i bildet.

1:200

0

10

Urnes verdensarvsenter

Åpen plan -og designkonkurranse

Motto: Bevare meg vel


39,12

34,84

31,00

0

1:200

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Fasade Sør

Fasade sør 1:200

0

10

Prosjektnavn

Fasade Sør

1:200

39,12

Perspektiv viser bygget sett fra parkeringsplass. Arealdisponering, publikumsflyt, logistikk og fleksible sambruksmuligheter Vestibyle: Etter å ha passert hovedinngangen kommer en inn i et større foajeområde med wc og publikumsgarderobe umiddelbart til venstre. Rett frem er billettskranke og museumsbutikken. Inngang til utstillinger er lett tilgjengelig og synlig umiddelbart for besøkende. Vestibyleområdet er ryggraden i bygget som strekker seg fra nord til syd funksjonelt og visuelt. Gjester beveger seg langs glassvegg der en kan nyte den storslått utsikten mot Lustrafjorden og fjella bakenfor. Vestibylen er generell og kan benyttes til en rekke andre formål, som for eksempel, utstillinger, eller arrangementer som kulturfestival, messer, bryllup, konfirmasjon osv. Her er det mulig å sette opp langbord ved bryllup og konferanser for eksempel. Amfi: Forslaget har innarbeidet et innendørs amfi som knytter sammen 1.etg. og 2.etg. Et Amfi vil øke bruksverdien ved at dette kan benyttes til foredrag og arrangementer som konsert, teater med mer, eller som et oppholdsareal i tilknytning til kafeområdet. Aktivitetsområde for barn og unge: Rommet er lagt i forlengelsen av amfiet og er noe større enn programmert areal. Her kan foreldre og barn oppholde seg sammen. Rommet har storslått utsikt og kan benyttes til mange ulike formål, også til undervisning, møter og andre formål i lokalsamfunnet. Museumsbutikk: Museumsbutikk er avskjermet med glassvegger som kan stenges ved behov. Glassvegger trekkes til side og åpnes opp mot vestibyle. Butikken betjenes av resepsjon. Filmrommet: Filmrommet er plassert utenfor billettsonen men likevel tett opp mot utstillinger, med inngang nærme inngangen til utstillingsarealer. Det kan også anlegges inngang fra vestsiden eller direkte fra utstillingsrommet som en del av utstillingen.

Urnes verdensarvsenter

34,60

Kafè og kjøkken: Kafeområdet er plassert lengst i syd som en naturlig forlengelse av vestibyleområdet. Sonen kan også avskjermes med glassvegg som kan foldes unna om det er ønskelig. Kafe åpner seg opp mot sør med et stort uteoppholdsareal. Her kan en sitte under tak eller bevege seg lenger ut i Urneshagen.

31,00

0

Servering og kjøkken med kjølerom, tørrvarelager er plassert samlet i en kjerne som er tilbaketrukket og lagt delvis inn i terrenget. Dette er med på å opprettholde den åpenheten som knytter cafe og vestibyleområdet sammen. Publikumsarealet kan dermed benyttes uavhengig om det er servering eller ikke, stoler og bord kan ryddes vekk ved behov. Varelevering og kjølt avfallsrom har egen inngang fra utsiden slik at en slipper transport av varer og søppel gjennom bygget. Salgsrom lokalprodusert mat : Salgsrom for mat er anlagt som en naturlig del av kafeområdet ved bruk av mobile reoler, som en åpen markedsplass. Reoler kan rulles unna i et eget lager under amfiet ved stengetid. En fast del med kjøleskap og fryseskap er plassert i en nisje mot vegg. Skapene kan låses og skjermes når de ikke er i bruk. Dette gjør at det kan frigjøres areal til andre formål når det er behov for gulvplass. Dette er også gunstig bemanningsmessig ved at cafe og salg kan betjenes av samme person.

1:200

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Fasade Vest

Fasade vest 1:200

0

10

Prosjektnavn

Fasade Vest

1:200

Administrasjon: Kontorer, møterom og garderobe er lagt i en mindre 2.etg. som er utformet som et karnapp som stikker ut av hovedtaket. Trapp langs amfi benyttes. Herfra er det flott utsikt og lysforhold. En intern heis forbinder planene.

39,12

Teknisk rom med ventilasjonsaggregat er plassert over kjøkken på loftet- Teknisk rom får egen adkomst for vedlikehold. Rommet er plassert desentralt for å unngå støyproblematikk m.m. Luftinntak og avkast plasseres i et tårn som blir en integrert del av husets arkitektur.

31,00

0

Fasade nord 1:200 1:200

Åpen plan -og designkonkurranse

1

2

3

4

5

0

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Fasade Nord

0

10

Motto: Bevare meg vel


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.