076 LOL

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER

PERSPEKTIV 1

MOTTO: LOL


Stedet / oppgaven Urnes stavkirke har en plassering som få andre kirker kan måle seg med. Høyt oppe i lia med utsikt over Lustrafjorden,og de stupbratte fjellene på den andre siden. Landskapsrommet utgjør en vakker ramme for kirken og fremstår som en referanse til skaperverket i denne settingen. Avgjørelsen om å plassere verdensarvsenteret lenger ned i terrenget er god da den sørger for langt mindre visuelle forstyrrelser rundt kirken samtidig som det gir en god deling mellom det åndelige som kirken står for og det verdslige som et besøkssenter representerer; to ytterpunkter som dekoren i Urnes stavkirke så mesterlig uttrykker. Tomta Den utvalgte tomta for verdensarvsenteret er utfordrende på grunn av den spisse trekantformen og det sterkt skrånende terrenget - men samtidig er den en logisk konklusjon i vurderingen av mulige steder for et besøkssenter. Med nærhet til parkeringen er dette et svært praktisk valg, men samtidig gir den fysiske avstanden til både fergekaien og kirken stedet en autonomi som kler funksjonen godt. Bygningen og aktivitetene den representerer får et eget forhold til naturen på stedet og det store landskapet utenfor. Det gjør det mulig å

tone bygningen ned visuelt slik at den hverken forstyrrer aktivitetene på fergekaien eller roen oppe ved kirken. Avstanden til havnen, parkeringen og kirken gjør det imidlertid nødvendig å operere med busser som kan frakte gjester som ikke kan gå hele veien opp til kirken. I løsningsforslaget viser vi at det er løst slik at bussen får en «dropzone» på nedsiden av bygget med direkte tilgang til publikumsfasilitetene der. Løsningsforslaget Et av hovedtemaene bak ornamentikken i Urnes stavkirke er kampen mellom det det onde og det gode representert ved løven, ormen og liljen (ref. motto: lol). Senere års forskning viser at det er i stor grad kristne motiver som er blitt brukt for å fortelle om brytningen mellom det jordiske og det guddommelige, noe man lett kan relatere til i vår tid der mye også handler om forholdet mellom det håndgripe-

Det horisontale som spiller opp mot det vertikale i kirkebygget

lige og det uhåndgripelige. Det er på mange måter dette som utgjør kjernen i denne oppgaven; å skape en forståelse og respekt for et av middelalderens arkitektoniske mesterverk og tankegodset bak. I et besøkssenter blir det uhåndgripelige håndgripelig og omvendt. Dette forsøkes synliggjort i prosjektet ved å skape en samklang mellom byggverkene gjennom bruk av materialer, men samtidig også et klart brudd i form av organisering av bevegelsen gjennom bygget, måten bygningen legges horisontalt i landskapet og hvordan funksjonen knyttes visuelt og fysisk til landskapet rundt. Det introverte rommet i kirken blir til ekstroverte rom i besøkssenteret og lette trekonstruksjoner blir til massive treelementer i det nye bygget. Bygningen er organisert på to plan med en horisontal deling mellom utstillingsrelaterte funksjoner på det nedre planet og de mer rekreative funksjonene på det øvre planet. Dette

gir en naturlig adkomst fra parkeringen til det øvre planet med god utsikt over fjorden og godt universelt utformet forbindelse til «Urneshagen». Kafeen er sentralt plassert med overdekket uteservering som kan gjøres tilgjengelig uavhengig av utstillingenes åpningstider. I underetasjen ligger utstillingsarealene med god takhøyde, direkte adkomst for «shuttle»-bussen gjennom en egen inngang samtidig som en romslig utvendig trapp tar deg rett opp til hovedinngangen. Varelevering skjer gjennom en inngang på sørsiden av bygget. De utstillingsrelaterte arealene har god takhøyde og god tilgang på filtrert dagslys via lysbrønner. Med mulighet for blending blir arealene på denne måten mer levende og utstillingsgjenstanden får et bedre forhold til tid og sted samtidig som funksjonene i de respektive planene knyttes bedre sammen. Urnesportalen som er tenkt plassert innerst i den ene utstil-

URNES VERDENSARVSENTER

lingssalen kan dermed få dramaturgisk setting med belysning ovenfra og kinosalen i det øvre planet kan også brukes til forelseninger og konserter. En viktig del av opplevelsen av verdensarvsstedet er vandringen mellom stavkirken og senteret. Da senteret og kirken utgjør to deler av en enhet blir denne overgangen en form for forberedelse for den andre delen og kan eventuelt tematiseres med informasjons- og små utkikkspunkter langs veien. En mulig gangveisforbindelse, illustrert i situasjonsplanen viser en rett akse mellom stavkirken og besøkssenteret som kanskje kan realiseres etter hvert, kanskje så enkelt som en natursti for de aller yngste?

Vandringen som en del av opplevelsen av sted og rom

Arealbeskrivelse

BRA m2

A Publikumsfunksjoner 1 Resepsjon/vestibyle 2 Kafe 3 Kjøkken, oppvask mm. 4 Lager kafe 5 Publikumstoaletter 6 Museumsbutikk 7 Lager museumsbutikk 8 Filmrom 9 Akitvitetsområde barn og unge 10 Salgsrom lokalprodusert mat Sum publikumsfunksjoner B Utstillinger 1 Basisutstilling Norges Verdensarv 2 Utstilling „Urnes stavkirke-tre og tro gjennom tusen år“ 3 Lager utstilling 4 Teknisk rom utstilling 5 Lager utstillinger, formidlingsutstyr Sum utstillinger

149 50 27 28 15 23 7 30 39 20 357 60 153 12 8 14 247

C Ansatte- og driftsarealer 1 Kontor daglig leder 8 2 Åpne kontorarbeidsplasser 25 3 Kopirom , lager rekvisita 5 4 Møterom, pauserom 24 5 WC og garderobe, personale 10 6 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 5 7 Felles varemottak 10 8 Lager redskap, utemøbler etc. 15 Sum ansatte- og driftsarealer 102 D Øvrige arealer 1 Tekniske rom 68 Sum øvrige arealer 68 Sum BRA A-C Sum BRA A-D Sum BTA BT/NT-faktor primærrom BT/NT-faktor inkl. tekniske rom

696 774 992 1,43 1,29

OVERSIKTSFOTO/ BESKRIVELSE / AREALOPPSETT / PERSPEKTIV 2

MOTTO: LOL


URNES VERDENSARVSENTER

PLANER 1:200 / PERSPEKTIV 3

MOTTO: LOL


1:500

C8 UTESERVERING A8

A10 A7

A9

A6

D1

A1

C5

C4

C3 C2a

A2

C2b

A3

C1 A4a

ØVRE PLAN 1:200

D1

B2

B2 URNESHAGEN

B1 B4/B5

HOVEDINNGANG

C6

B3

DROPZONE

A1

PARKERING

A5

C7

A4b

NEDRE PLAN 1:200

URNES VERDENSARVSENTER

SITUASJONSPLAN / PLANER / PERSPEKTIV 4

MOTTO: LOL


SNITT AA 1:200 SNITT BB 1:200

K+37

K+33

K+28,5

K+37

K+33

K+28,5

SNITT CC 1:200 SNITT DD 1:200

URNES VERDENSARVSENTER

SNITT AA/BB/CC/DD OG PERSPEKTIV 5/6/7

MOTTO: LOL


OPPRISS MOT SØR 1:200

OPPRISS MOT SØR 1:200

URNES VERDENSARVSENTER

OPPRISS / PERSPEKTIV 8/9

MOTTO: LOL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.