073 I TAKT MED TRE

Page 1

URNES VERDENSARVSENTER -

I TAKT MED TRE

Konkurranseforslaget tar utgangspunkt i å vise respekt for Urnes Stavkirkes plass i norsk kulturhistorie og betydningen som formidler av verdensarvens verdier på tvers av landegrenser. Samtidig er det viktig å tilpasse prosjektet til kulturmiljøet og landskapet på Ornes. Urnes Verdensarvsenter søker å være et lavmælt bygg i det dramatiske landskapsrommet med fjord og bratte fjell. En liten bilferge bringer de fleste besøkende over fjorden fra bygda Solvorn. Nytt besøkssenter skal formidle kulturhistorien og avlaste noe av trykket fra besøkende på stavkirken fra 1130 og bedre de trafikale utfordringene for lokalsamfunnet. Besøkssenteret skal være synlig i landskapet, men samtidig underordne seg terreng og vegetasjon. Særlig viktig er forholdet til Eplehagen som en kulturbærer om jordbrukstradisjoner gjennom tidene, her ved Lustrafjorden, innerst i Sognefjorden. I takt med tre er utformet som et vifteformet bygg som følger tomteavgrensing og topografi på en arkitektonisk stillferdig måte. Bygget trapper seg opp og ned i terrenget i tre nivåer, med tre sammenstilte volum. Bærekonstruksjonen og materialene er forankret og gjenkjennbare elementer fra stavkirken, kultur-landskapet og byggetradisjoner. Det skal være lesbart hvordan du går fra fergeleiet og parkeringsplassen, langs en gangvei til hovedinngangen. Hovedinngangen i nord åpner opp og vender mot fergeleiet og parkeringsplassen. Varelevering og oppstillingsplass for transport med minibuss er tilrettelagt på nedsiden av bygget og Eplehagen. Flere ytterdører i sørveggen gir god kontakt mellom ute og inne og sikrer universell tilgjengelighet til Eplehagen på flere nivåer. Romprogrammet definerer fem hovedsoner i bygget, inngangssone, utstillingsareal og aktivitetsareal for publikum, administrasjon og areal for servicefunksjoner med kafé. En sjette hovedsone finnes utenfor bygget mot sør, med atriet og terrasser som et utvendig lærings- og opplevelsesareal for publikum. De enkelte publikumsarealene er underdelt i mindre soner og danner stoppesteder langs vandringen langs hovedaksen gjennom anlegget fra hovedinngangen til Eplehagen.


I TAKT MED TRE

P OVERORDNEDE GREP Byggets form underordner seg tomtens trapesform og det skrånende terrenget. En hovedakse fra nord til sør forsterker forbindelsen mellom adkomst og Urneshagen med epletrær. Tre volumer følger terrengets fall; fotavtrykket vider seg ut, som en vifte mot sør, der tomten er bredest. Linjer i landskapet, hentet fra de regulære radene med frukttrær, utgjør sentrale akser i prosjektet. Mønsteret for plassering av søyler er inspirert av stavkirkens bærekonstruksjon. Urnes Stavkirke

Hovedaksene i bæresystemet følger samme innbyrdes avstand og retning som epletrærne i eplehagen. Hovedinngangen signaliseres med en løftet tak, båret av kraftige tresøyler. Takformene følger terrenget og planens tredelte vifteform. Bevegelse og dynamikk i vandring gjennom besøkssenteret er bevisst lagt til grunn for definisjon og bruk av vestibylen som en omskiftelig formidlingsarena. Bygningsvolumene åpner opp og favner utsynet til kulturlandskapet og kontakten med Eplehagen. Bygget har liggende vindusbånd mellom hver takflate. En krysskonstruksjon i tre er synlig bak glasset som et historisk mønster. I utførelse av innvendige vegger hentes elementer fra stavkirkenes byggemetoder. Det er et bevisst forhold til åpne og lukkede rom med tanke på innhold og funksjon. Bevegelseslinjer for gående, bevegelseshemmede, vare- og person-transport har vært viktige premisser for utforming av senteret. Materialbruken er underordnet historiske forbilder. Takene er dekket med stavkirke-stavspon. Utvendig har bygget en base av betong og glassvegger. Taket er løftet opp på tre-søyler over betongveggen og gir filtrert lysinnfall gjennom en krysskonstruksjon i tre. Betongen og glassveggene er moderne elementer, i motsetning til bruk av trekonstruksjoner og trespon. Dette er også en formidling om inkludering og brobygging mellom fortid og nåtid.

FERGEKAI

HOVEDINNGANG

OPPSTILLING

HC HC

SHUFFLEBUSS

URNESHAGEN Tegning:

Målestokk:

SITUASJONSPLAN 1:500

1:500

SITUASJONSPLAN 1:500

Mållinje 1:500

N


Mållinje 1:200

I TAKT MED TRE

SNITT AA MØTE/SPISEROM

HOVEDNIVÅ - PLAN 1 Revisjon nr.

Tegningsnr.

A20-7

1 VESTIBYLE Gangvei fra fergeleiet og gjesteparkeringen fører til hovedinngangen nord på tomta. Hovedinngangen kan også nåes via gangvei fra nærparkering med HC-plasser og plass for av- og påstigning til busstransport til Urnes stavkirke, som ligger på vestsiden av bygget. Resepsjonsområdet, oppbevaringsskap, museumsbutikk og venteområde for guidede turer, finnes i første del av vestibylen. Vestibylen ligger på hovednivået i anleggets tre nivåer, med vertikal kommunikasjon til øvre og nedre plan. Her åpnes det opp mot en robust søylegang langs en akse fra hovedinngang i nord til Eplehagen i sør. Søylegangen er dimensjonert i kraftige trekonstruksjoner med gjentolkning av elementer fra Urnes-stilen. For enden av søylegangen er det plassert en kopi av Nordportalen i Urnes stavkirke. Denne vil være godt synlig også fra trapp og amfi utenfor bygget. Vestibylen inneholder museumsgjenstander og informasjonsmateriell og leder inn til avlukkede, klimatiserte utstillingsareal, samtidig som det er utsyn fra vestibylen til underliggende plan med Unesco-utstillingen, utsyn til fjorden, kulturlandskapet og Eplehagen.

Type tegning

Layout

K

EN

-B ICE RV SE

Tegning:

NIVÅ 3

KONTOR

N

HC

Arkitektveien 19 0000 Arkitektbyen Tlf.: 000 000 00 arkitekt@arkitektfirma.no

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

LAGER/KJØL

2 UTSTILLING Det midtre nivået som tilsvarer ”Midtrommet” i Stavkirken huser Urnesutstillingen Tre og Tro. En høy frittstående paviljong i tre ligger til siden for søylegangen. Dette volumet tar opp elementer fra stavkirken i materiale, konstruksjon, og følelsen av det lukkede komplementære rom. Rommet for utstillingen er klimatisert og tilpasset konservering, oppbevaring og sikkerhet av de utstilte gjenstandene, samt sikre mulighet for å låse og lukke av rommet. Arealene rundt utstillingen kan benyttes etter stengetid til arrangementer, konserter, som lokal storstue osv. Museumsgjenstander som ikke trenger særlige sikringstiltak og forskjellige former for informasjonsmateriell kan plasseres i det åpne vestibyleområdet. Projisering av film på veggene inni og utenfor det lukkede rommet kan tilføre interiøret spennende kvaliteter.

Arkitektkontoret

RIB :

Fase

Kontroll prosjekt. Sign.

Prosjekt

Prosjektnavn

Filnavn

Adresse 0000 Sted

Dato

Kontroll

23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

NIVÅ 2

Dato oppr. Målestokk

1:500 Kontroll utførende Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Prosjektnr.

A20-7

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

Layout

BIM med ARCHICAD 24 NOR Filplassering: Z:\Prosjekter\23050 Urnes Verdensarvsenter\01 PROSJEKT\01 TEGNING\23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

KJØKKEN

Godkjent

Tiltakshaver

SNITT AA

Mållinje 1:200

Fase

Tiltakshaver

WC

Prosjekteringsgruppen

ARK :

BK

KONTOR

SØYLEGANG MED EPLEHAGE I ENDEN

Målestokk:

1:200

Lokalisering:

KAFE

SNITT AA

ALE

K LO

UTE-AMFI

LAGER UNDER TRAPP

ER AR SV LG SA

SKAP

JON EPS RES

AREAL FOR OPPHOLD OG FORMIDLING

PORTAL-KOPI

SNITT AA

N

SNITT AA

NED

NIVÅ 2

N

SNITT AA

HOVEDNIVÅ - PLAN 1 1:200

UTESERVERING / AKTIVITET

HC

UTSTILLING "URNES STAVKIRKE - TRE OG TRO I TUSEN ÅR"

AA SSNnITiTtAtA

IKK BUT

Mållinje 1:200

BA


NITT AA

I TAKT MED TRE

MØTE/SPISEROM

1:200

Målestokk:

KONTOR

Tegning:

NK -BE ICE RV SE

NIVÅ 3

WC

BK

KONTOR

HC LAGER/KJØL

Revisjon nr.

Tegningsnr.

A20-7 Layout

KJØKKEN

SNITT AA

Mållinje 1:200

Type tegning

NIVÅ 2

NEDRE NIVÅ

TEKN.

KAFE

LE

KA

LAGER

LO

3 INTERAKSJON Det nedre nivået har adkomst med trapp fra vestibylen, heis fra andre og tredje plan eller direkte adkomst fra Eplehagen med venteplass for transport til stavkirken og nærparkering. Dette planet huser Unescos utstillingsmoduler. Besøkende kan bevege seg rundt og mellom modulene som inneholder informasjon og elementer fra verdensarven. Her finner man Unescos vurdering av Urnes sin plass på Unescos liste over verdifulle materielle og immaterielle OUV-er i verdensarven. Det er et dedikert areal til interaksjon i form av areal avsatt til arbeids-stasjon for utforsking av behandling og arbeid med tre i en egen sone i sambruk med publikumsareal for film og lyd. En digital fremvisning kan tenkes å foregå som virtuell opplevelse av historien.

ER AR SV LG SA

BK

SNITT AA Lokalisering:

N

Prosjekteringsgruppen

Arkitektkontoret

Arkitektveien 19 0000 Arkitektbyen Tlf.: 000 000 00 arkitekt@arkitektfirma.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

HC

UTESERVERING / AKTIVITET

ARK :

Fase

FILM / AKTIVITET

Fase

Godkjent

Tiltakshaver Prosjektnavn

Filnavn

Adresse 0000 Sted

Dato

Kontroll

23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

Dato oppr.

N

SNITT AA

Kontroll prosjekt. Sign.

Prosjekt

AA SSNnITiTtAtA

Tiltakshaver

Målestokk

1:500 Kontroll utførende Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

SNITT AA BASISUTSTILLINGEN - UNESCO

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Prosjektnr.

A20-7

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

Layout

BIM med ARCHICAD 24 NOR Filplassering: Z:\Prosjekter\23050 Urnes Verdensarvsenter\01 PROSJEKT\01 TEGNING\23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

VENTEAREAL TRANSPORT TIL STAVKIRKEN

SNITT AA

N

BASISUTSTILLINGEN - UNESCO

Mållinje 1:200

1. PLA

N

NEDRE NIVÅ - PLAN U 1:200

+41,47

Tegning:

Målestokk:

NIVÅ 1

1:400, 1:200

ta

BB

rnes s ng "U Utstilli

Snitt LAGER TEKN.

Målestokk:

1:400, 1:200

SNITT AA 1:200

BK

+30,20

HC

+33,20

FILM / AKTIVITET

- tre vkirke

og tro

"

Tegning:

NIVÅ 1

Mållinje 1:200

+38,20

Snitt

BB


N

N

I TAKT MED TRE

1. PLA

HOVEDADKOMST

5

kirke -

BB

tav rnes s ng "U Utstilli

Snitt

tre og

tro"

1 2

4 SNITT AA

3

6

Snitt

4 Revisjon nr.

BB

Tegningsnr.

A20-7 Type tegning

1: 200

tokk: Måles

N PSJO RESE

UTIKK UMSB MUSE

Layout

”URNESHAGEN” Vestibyle/skranke/butikk: vrimleareal, informasjon, bilettsalg, varesalg Utstilling – publikum: gjenstander, animasjon, tekst, bilder Interaksjon – publikum: basisutstilling, projisering film i interiøret, kino-rom Service-funksjoner: kafe, varelevering, lager, kafé, toalett, garderobe, kafe Administrasjon: kontor, møte/spiserom Uteamfi: Samlingssted for formidling Tegnin

g:

N 1. PLA

MØTE/SPISEROM

EN

-B ICE RV SE

ØVRE NIVÅ

N

Tegning:

NIVÅ 3

Lokalisering:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Prosjekteringsgruppen

Arkitektkontoret

Arkitektveien 19 0000 Arkitektbyen Tlf.: 000 000 00 arkitekt@arkitektfirma.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

K

5 ADMINISTRASJON Administrasjon har kontor, møterom, personalrom med tekjøkken, garderobe og toaletter på det øvre planet. Kontorene ligger skjermet fra publikumsarealet, men likevel med kontakt og oversikt ned til vestibyle. De har dessuten direkte kontakt til kafé-området.

ARK :

Fase

Fase

Godkjent

Tiltakshaver

Kontroll prosjekt. Sign.

Prosjekt

Kontroll

Prosjektnavn

Filnavn

Adresse 0000 Sted

Dato

23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

Dato oppr.

KONTOR

Målestokk:

1:200

Målestokk

1:500

Kontroll utførende

Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

Tegningsnr.:

Prosjektnr.

A20-7

Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Type tegning:

AAITT AA Snitt SN

HC LAGER/KJØL

Diagram soner

UTESERVERING / AKTIVITET

NIVÅ 2

LE

KA

LO

KJØKKEN

Type tegning

SNITT AA

Mållinje 1:200

Revisjon nr.

Tegningsnr.

WC

Layout

BIM med ARCHICAD 24 NOR Filplassering: Z:\Prosjekter\23050 Urnes Verdensarvsenter\01 PROSJEKT\01 TEGNING\23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

BK

6 UTEAMFI Hele bygget med sin vifteform åpner seg mot uterommet og Eplehagen i sør. En trapp som følger terrenget ligger inntil ytterveggen i glass, også på innsiden av bygget. Trappeløpet er oppdelt i flere nivå som gir trinnfri atkomst ut på terreng i Eplehagen. Ytterste del av trappen går over i et bredt sitteamfi, et sted for formidling i mellomrommet mellom bygg og «Urneshagen». Nederste del av amfiet er en forlengelse av areal for arbeidsstasjon på nedre nivå i bygget. Aktiviteter som foregår inne på arbeidsstasjonen kan foregå utendørs, når været tillater det. Unescos uteinnstallasjon plasseres på nedre nivå. Uteamfiet kan benyttes til samlinger utenom senterets åpningstider, til alle årstider.

KONTOR

Tiltakshaver

ER AR SV G L SA

KAFE

KAFE

HC

ER AR SV LG SA

HOVEDSONER LAGER/KJØL

WC

NIVÅ 3

LE KA

SNITT AA

KJØKKEN

LO

KAFE

BK

ADM

KONTOR KONTOR

KAFE' / SALG LOKALE VARER ADMINISTRASJON: KONTORER, MØTE/SPISEROM NK

-BE ICE RV E S

VESTIBYLE SNITT AA

UTSTILLINGEN "URNES STAVKIRKE - TRE OG TRO GJENNOM TUSEN ÅR" / PORTALKOPI

AA SSNnITiTtAtA 00 je 1:2 in ll å M

VESTIBYLE / SKRANKE / BUTIKK: VRIMLEAREAL, INFORMASJON

N

NIVÅ 2

UTESERVERING / AKTIVITET

MØTE/SPISEROM

SNITT AA

Lokalisering:

N

NIVÅ 1

ARK :

Arkitektkontoret

Arkitektveien 19 0000 Arkitektbyen Tlf.: 000 000 00 arkitekt@arkitektfirma.no

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIBveien18 0000 RIBbyen Tlf: 000 00 000 rib@ribfirma.no

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIEveien18 0000 RIEbyen Tlf: 000 00 000 rie@riefirma.no

RIV :

Rådg. ing. VVS

RIVveien18 0000 RIVbyen Tlf: 000 00 000 riv@rivfirma.no

Fase

Fase

SERVICE-FUNKSJONER: SKAP, TOALETTER, LAGER, VARELEVERING

BASISUTSTILLINGEN UNESCO

Tiltakshaver

Godkjent

Tiltakshaver

Kontroll prosjekt. Sign.

Prosjekt

Prosjektnavn

Filnavn

Adresse 0000 Sted

Dato

Kontroll

23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

Dato oppr. Målestokk

1:200 Kontroll utførende Gnr./Bnr./Festenr.:

Sign.

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

Prosjektnr. Type tegning: BIM med ARCHICAD 24 NOR Filplassering: Z:\Prosjekter\23050 Urnes Verdensarvsenter\01 PROSJEKT\01 TEGNING\23050 Urnes Verdensarvsenter 2D PLANER.pln

Diagram soner

Tegningsnr.:

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

NIVÅ 2 BASISUTSTILLINGEN - UNESCO

INTERAKSJON - PUBLIKUM: BASISUTSTILLINGEN UNESCO - MODULER, PROJISERING I INTERIØRET, KINOROM

ØVRE NIVÅ - PLAN 2 1:200

N

SNITT AA

Prosjekteringsgruppen

Mållinje 1:200


I TAKT MED TRE

Revisjon nr.

Tegningsnr.

Type tegning

Snitt BB

MATERIALER Bærekonstruksjon er betongvegger eller trekonstruksjoner. Betongen som skal benyttes må leveres som lavkarbon. Trevirke forutsettes å være kortreist malmfuru. Alt treverk skal stå ubehandlet både innvendig og utvendig. Taksponene skal lages etter gammel metode og håndverk, senkes i varm tjære i 50 minutter før de festes på undertak med tre-nagler. Produksjon av tre-sponene tenkes utført over tid på stedet som et eget samarbeids og utviklings-prosjekt, med fokus på historie og tradisjonsformidling. Innvendige gulv er i slipt betong. Innvendige betongvegger støv-bindes. Veggene rundt rommet for Urnesutstillingen bygges etter gammel tradisjonell byggeskikk for oppbygging av trevegger i stavkirkene. Disse vil likevel ha et moderne utrykk, da de skal stå ubehandlet og ikke blir tjærebredd. Himlingen vil utføres med lydabsorberende plater i Treullit, malt i blå-fargen på krusifikset som stammer fra Afghanistan. Hovedfokus vil være å benytte holdbare materialer med lang levetid og mulighet for gjenvinning og gjenbruk. GJENNOMFØRING Det er få typer bygningsmaterialer som betong, glass og tre. Noen materialer må fraktes til stedet vannveien, dersom det er store konstruksjoner eller elementer som vanskelig kan fraktes på smale veier langs trange fjordarmer. Produksjon av trespon til taktekking kan starte opp før øvrig byggestart, dersom man definerer dette som et ledd i formidlingsarbeidet. Utvendig tilrettelegging av trapper og venteplass for transport opp til stavkirken, kan også forskutteres uavhengig av oppstart bygging av besøkssenteret. Ved venteplass for transport, kunne det også etableres en museumsbutikk før og under byggeperioden. FØRSTE FASE I påvente av realisering av besøkssenteret, kunne en første fase bestå i etablering av utvendig amfi ved Eplehagen med forbindelse til ny nærparkering og venteplass for transport med minibuss opp til Urnes stavkirke. Uteamfiet gir stedet en rasteplass med utsikt over fjord og kulturlandskap. En paviljong for informasjon og salg av lokale varer kan føres opp som en midlertidig konstruksjon på nærparkeringen.

AR E AL E R PLAN 2

43,96

38,20

33,20

30,20

SNITT BB 1:200

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²

Kafe Kjøkken Åpne arbeidsplasser Kontor daglig leder Møterom, pauserom Lager redskap (BK) Service benk (kopirom) Resepsjon/vestibyle Museumsbutikk+butikk lage Toletter personale Salgsrom lokalprodusert ma

387 53 49 24 8 24 6 8 145 30 7 34

PLAN 1 Utstilling tre og tro Lager utstilling

165 m² 142 m² 23 m²

PLAN U Basisutstilling Filmrom Publikumstoaletter Lager redskap (BK) Tekn. Rom utstilling Felles varemottak Aktivitetsområde for barn og

158 75 31 11 7 4 10 20

SUM

710 m²

m² m² m² m² m² m² m² m²