072 TREENHETEN

Page 1

M OT TO

TREENHETEN

TREENHETEN FORSLAG TIL URNES VERDENSARVSENTER

OVERORDNET GREP Urne Stavkirke stiger til værs som et lite utropstegn i et mektig landskap av Lusterfjorden. Kirkens opprinnelse, en særpregen utsmykning og rik detaljering gjør den representerer alle Norges stavkirker på Verdensarvlisten fra 1979. Når vi legger til en ny funksjon til et sted er det viktig at den har en forankring i stedet og dens historie. I dette prosjektet har vi som oppgave å bevare og videreformidle vår kulturarv til de besøkende og dermed sørge for en kontinuitet fra middelalderen til i dag og inn i fremtiden.Vårt bidrag har en ambisjon om å bygge på kirkens og områdets narrativ og tilrettelegge for en programmatisk utvikling.Vi ønsker kirkens kulturarv å være toneangivende når det kommer til vårt nye formspråk. Sammen med “Verden inn i Tunet” ønsker vi med vårt konkurransebidrag å ivareta og videreføre kirkens og stedets integritet.

“Treenheten” har som mål å vise frem noe annet enn seg selv. Kirken og kulturlandskapet er attraksjonen og ikke museumsbygget. Derfor er utforming av vårt forslag på kulturlandskapets- de kulturminnes miljøets premisser. For å sørge for en nedtonet fjernvirkning har det nye verdensarvsenteret fått en entydig og avklart geometrisk form som er inspirert av den klassiske tredelingen i kirkerom og samtidig den vernakulære bebyggelse i området.

tilpasses landskapet på den ene siden og programmet på den andre. Byggets totale fotavtrykk ønskes redusert så godt som mulig.

Bygget er utformet som tre rektangulære netrappede volumer med en forskyvning i forhold til hverandre fra nord til sør og nedover i terrenget. Dette muliggjør en tilpasning til det bratte terrenget på tomten og tillater minst mulig nedfelling av epletrær i Urneshagen. Forskyvningen skaper også en dynamisk uttrykk som fører blikket oppover, mot kirken. Oppdelingen av bygget i tre mindre volumer og små glassfalet mot vest bidrar til en nedtonet fjernvirkning på både dag og natt. Hver av volumene er dekket med et lett pulttak.Takets vinkel endres og

Hvert program er plassert på eget “hylle” i landskapet og trappes ned mot utsikten.

Byggets program er fordelt og gruppert i tre hovedkategorier: - Foajeen/ - Utstilling og kunnskapsformidling - Personal

Hovedinngangen er i gavlveggen mot nord er godt synlig fra parkeringsplassen. For å gjør bevegelsen mot inngangen enklest mulig og med en moderat stigning så føler stien landskapet mot midten av bygget. Foajeen, den åpne delen av bygget er plassert på midterste “hylle” , på kote 36. Ved inngangen blir

besøkendes fokus dratt inn mot Urnes Hagen, som befinner seg på andre siden av foajeen mot sør. Samtidig som man får en visuell kobling med utstillingene i vest og kontorene i øst . For å forsterke kontakten med hagen får man ikke utsyn utover fjorden før man kommer lenger inn i bygget - til selve kafeen. Innskutt i terrenget langs foajeens østside ligger museumsbutikk, salgsrom for lokalprodusert mat, vertikal kommunikasjon og kjøkken samt. lager til kafeen. . De viktigste funksjoner for besøkende og funksjoner som krever dagslys er plassert oppå terrenget, mens støttefunksjoner og vertikal kommunikasjon finner man i en kjerne delvis eller helt nedgravd i terrenget. Utstillings- og kunnskapsformidling delen med filmrom og aktivitetsrom for barn finner man på nederste hylle i direkte kontakt med det laveste nivået i landskapet. . Unesco og “Tre

og Tro gjennom tusen år” utstillingene er samlet i den ytterste delen av bygget slik at man enkelt kan lukke den delen av når det er lavsesong men også gi mulighet for en ekstra utgang i høysesong og når det er nødvendig. Rommene er organisert slik at den besøkende får en reise gjennom utstillingen, som ender opp i Urnes hagen. Kontorene og personale rommene er plassert på toppetasjen, med en visuell kobling til foajeen og mulighet for egen adkomst fra veien ovenfor bygget. Denne ingangen gjør også møterommet tilgjengelig på fler måter og en kan også ha flere punkter for henting og levering av besøkende med museets minibuss. Dette gir prosjektet nødvendig elastisitet når det kommer til bruk. Foajeen er den delen av bygget som vil kunne alltid være åpen uansett om det er høyseson eller lavsesong. Om det er kun lokal befolkning som skal bruke bygget til sosial samvær så

vil foajeen og kaffen fungere utmerket til det. I en høyseson situasjon så har bygget mulighet å enkelt håndtere og fordele besøkende over flere plan og regulere utgang i flere retninger og på flere nivåer om nødvendig.


M OT TO

TREENHETEN

TREenheten - Vestibyle/kafe ut mot Urneshagen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.