059 utsiktspunkt

Page 1

Å p e n p l a n - o g d e s i g n k o n k u r r a n s e f o r U r n e s v e rd e n s a r v s e n t e r

Utvendig utsikt 1

U r n e s , L u s t r a f j o rd e n

«Du er det du ser»

som åpner seg mot Lustrafjorden. I den øverste delen har man butikkene,

Målet er at bygningen ikke bare skal være et museum og en turistattraksjon, men

JOSEPH BRODSKY

kommunikasjon, rommet for barn og ungdom samt UNESCO-rommet innerst.

også et besøks- og møtested for lokalbefolkningen i området. Det åpne auditoriet,

Ovenfra ses hovedhallen, det åpne auditoriet og landskapet nedenfor. Nede i

den store hallen med utsikt nede og restauranten og terrassen i nærheten er

Forslaget for Urnes verdensarvsenter kombinerer fire konsepter.

hovedhallen er det tre områder, alltid med direkte utsikt mot landskapet ute: et

utformede med tanke på dette.

SE – se på landskapet, se på kirken (Urnes stavkirke), se på utstillingene, se … Hele

åpent auditorium, utstillingsrommet «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen

prosjektet er bygget på idéen om å se og betrakte.

år» og restauranten. Ute har man terrassen og det omkringliggende terrenget.

STED – det er avgjørende å passe inn på stedet. Det grønne taket følger topografien, og bygningen er laget i trinn på flere nivåer.

Bygningen er hovedsakelig bygget av tre. Betong er brukt i så liten grad som mulig (i støttemurene). Materialene er kortreiste, og materialer som forurenser eller er

Man kan også komme til kaféen direkte fra parkeringen.

GJENSPEILE – naturen, det som omgir oss. Utstillingsrommene beskrives derfor

vanskelige å resirkulere er ikke brukt. Alt er valgt ut for at karbonavtrykket skal bli minst mulig, både under byggingen og i daglig bruk.

som at de «gjenspeiler omgivelsene». Vibrasjonene fra lyset, lydene, luktene …

Utstillingsrommene, som «gjenspeiler omgivelsene», er svakt belyste av

kommer inn i rommene, i det minste på en symbolsk måte.

overlysvinduer. UNESCO-rommet vender mot trekirken, og selv om den knapt

KOPIERE – rommet «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» er en

kan sees, definerer den rommet. Det største utstillingsrommet ligger høyere opp,

konseptuell kopi av trekirkens omgivelser. Skala, lys, kompleksitet, romlig

med noen utstilte gjenstander og den beste utsikten over landskapet. Rommet

kompresjon. Alt dette tolkes på nytt i det nye utstillingsrommet.

er i en målestokk som ligner kirkens, og er laget av trebjelker som danner et komplekst rom. Innsiden i naturtre viser gjenstandene i et mystisk og varmt miljø,

BESKRIVELSE

der begrenset med lys siver inn. Yttersiden er kledt med store trekantede plater i

Urnes verdensarvsenter har en hovedinngang, og etter å ha gått inn ser man hele

behandlet og mørknet tre.

utformingen av bygningen. Den er bygget som en L-formet balkongplattform

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden

utsiktspunkt


Utsikt fra fjorden

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden

Situasjonsplan 1:500

utsiktspunkt


305 306 301

302

303

307

304

Overetasje 1:200

109

201

101

106

Areal kvm Areal kvm Programmerte Prosjekterte

110

107

Adkomst etasje 1:200

108

308 105

203

104

204

205

309

309

1

Publikumsfunksjoner

372

397

101

Resepsjon / vestibyle

145

150

102

Kafé

50

50

103

Kjøkken, oppvask mv.

25

28

104

Lager kafé

28

28

105

Publikumstoaletter

13

17

106

Museumsbutikk

20

27

107

Lager museumsbutikk

6

10

108

Filmrom

30

32

109

Aktivitetsområde for barn og unge

35

34

110

Salgsrom lokalprodusert mat

20

21

2

Utstillinger

232

244

201

Basisutstilling Norges verdensarv

60

70

202

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

140

138

203

Lager utstilling

12

12

204

Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

8

12

205

Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

12

3

Ansatte- og driftsarealer

92

86

301

Kontor daglig leder

8

10

302

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6m2

24

26

303

Kopirom, lager rekvisita

5

3

304

Møterom, pauserom

20

17

305

Toaletter og garderobe, personale

5

3

306

Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

5

307

Felles varemottak

10

10

308

Lager redskap, utemøbler etc.

15

12

309

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

-

-

696

727

SUM FUNKSJONSAREAL

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

103

945

101 resepsjon

102

barn og unge

butikk

kafé

teater

utstilling 1

202

vestibyle

snitt A

snitt B

utstilling 1

Underetasje 1:200

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden

utsiktspunkt


snitt A

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

snitt B

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden

utsiktspunkt


utsiktspunkt

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden


Utsikt fra inngangen Utvendig utsikt 2

Urnes verdensarvsenter / Lustrafjorden

utsiktspunkt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.