057 ELVE AV ÅKER

Page 1

1-6

ELVE AV ÅKER


2-6

Inspirert av det agrariske landskapet som strekker seg utenfor området, samt av Lustrafjordens elv, arver det nye kulturminnesenteret ideen om mangfoldige landskap, teksturer og farger som er sydd sammen. Den nye bygningen foreslår en tilnærming som støtter kontinuitet og tilbyr handlinger av kulturell og geografisk rekombinasjon. Linjer fra stedet og dens omgivelser går gjennom for å forme designet. Bygningen flyter som en elv av åkre og tilbyr en sømløs tilstedeværelse i landskapet. Den utilitaristiske skjønnheten til det agrariske landskapet, så sterkt knyttet til Urnes begynnelse og landbruksaktivitet, informerer stedets karakter og gjennomsyrer bygningen. Det åpne lappeteppet som definerer kalesjen og organiserer stedet, og mønstret av asfaltering og beplantning har alle sine røtter i jordene rundt. Bygningen er sammensatt av en serie nøye underjordiske definerte rom bundet sammen av en rekke gjennomtrengelige tak på toppen. Som en elv av felt som i seg selv forener og forbinder hele designet, visker ut grensene mellom innsiden og utsiden for å oppmuntre til en større bevissthet om miljøet vårt. Designet foreslår en åpen og multisensorisk, skalerbar verden av miljøer der besøkende kan utforske, oppdage og leke, men også slappe av, identifisere og reflektere. Den inkrementelle bruken av skalaer vurderes både romlig og erfaringsmessig. Hvert rom er en del av og uløselig knyttet til en større helhet. Stedet puster en ånd av historie. Det kan være den vidstrakte utsikten over elven, som lar en se utover horisonten til fjellene; det kan være følelsen av myndighet man føler når man er i stand til å kultivere og vokse fritt. Ånden på dette stedet er historie og fantasi. Det er nettopp denne ånden vi prøver å fange i arkitekturforslaget til Verdensarvsenteret.

+ 19.3

+ 17.2

+ 14.3

+ 12.7

+ 11.2

+ 19.3

+ 16.7 + 16.0

+ 12.7 + 11.7

+ 8.5

Bebyggelsesplan 1/500

1m

10m

20m

50m

ELVE AV ÅKER


3-6

A

+ 19.3

+ 17.2

+ 14.3

+ 12.7

+ 11.2

Inngangsparti

ed

By nø gning d 5m ven en s dig ka 2 e te l pro kn isk sjekte e ro re m. s m

at

sert m

lprodu

m loka

ro Salgs 20m2 um Publik 5m2

stoale

tter

B tibyle

on/ves

sj Resep 25m2

Strukturen kombinerer bruken av former og rom som utgjør en idé om historisk følsomhet og bevissthet med moderne teknologi ved å bruke solide tak, store bjelker, som former som materialer, berøring, lys og lyder, både emosjonelle og selektive for komfortable og hyggelige atmosfærer .

+ 19.3 B

+ 16.7 + 16.0

+ 12.7 + 11.7

+ 8.5

Hovedideen med bygningen er å fungere som en “passasje” til stavkirken, og fungere som en portal avbrutt av en rekke tak som danner en kontinuerlig flyt, som begrenser dens konturpåvirkning for å dra full nytte av utsikt og lokalt mangfoldig klima . A

Nivå 1 1/200

Område 88 m2 Volum 314 m3

1m

2m

5m

10m

ELVE AV ÅKER


4-6

+ 19.3

+ 16.7

+ 16.0

+ 12.7

+ 11.7

A

+ 8.5

+ 19.3

+ 17.2

+ 14.3

+ 12.7

+ 11.2

teknisk rom 52m2

5m2

og Toaletter garderobe, personale

Møter om, pa userom 20m2

Åpne ar 24m2 beidsplasser

Publiku mstoa 13m2 letter

+ 11.2

k sbutik m Museu 20m2

+ 16.0 , r er ut ge ng gs La stilli lin ut rmid fo yr st m2 12

isk kn Te 2 8m

m ro

g lin stil ut

+ 8.5

g lin stil ut sis Ba m2 60

sv ge r No

de er

v ar ns

Resepsjon/vestibyle

rn

«U es vk

sta irk e

+ 16.7

+ 16.0 ro

gt eo Tr m2 0 gje nn om tu se

m ro m Fil m2 30

g lin stil Ut m2 70

og unge

tibyle on/ves sj Resep 2 145m

+ 11.7 tst ru ge La m2 12

Kontor daglig 8m2 leder

v.

r barn

+ 12.7

Aktivite tsområ 35m2 de fo

+ 14.3 Kjøkke n, oppv 25m2 ask m

Kafé 50m2

mu Lager 6m2

mottak

Kopirom, isita lager rekv 5m2

Felles vare 5m2

+ 14.3 n skal Bygninge med prosjekteres tekniske rom. nødvendige satt forut Foreløpig 5m2

øbler

Lagre kafé 28m2

Varem ottak, nærtø rrlager og kjøle-/ frysela ger, 5 m2

+ 19.3 Tørrvare lager 4 m2

+ 12.7 A

10m 5m 2m

Nivå -1 1/200

10m 5m 2m 1m + 11.2

høyde sør 1/200

1m

Seksjon B 1/200 Område 1003 m2 Volum 3786 m3 10m 5m 2m 1m

Lager re 10m2 dskap, utem

Kjølt rom for matav fall 10 m2

r kjøkke

net Kjøleog frys elager 4 m2 næ

+ 19.3

+ 17.2

+ 12.7

+ 17.2

+ 19.3

+ 16.7

+ 12.7

+ 19.3

+ 12.7

+ 11.7

+ 8.5

+ 19.3

+ 16.7

+ 16.0

+ 11.7

+ 8.5

ELVE AV ÅKER

seum sbutikk

B illi ng

B

7

nå r»


5-6

+ 19.3

+ 16.7 + 16.0

+ 12.7 + 11.7

+ 8.5

+ 19.3

+ 17.2

+ 14.3

+ 12.7

+ 11.2

Denne proposisjonen nærmer seg spørsmålene om bærekraft fra både holistisk og pragmatisk synspunkt. Skapelsen av et lokalisert klima gjennom en kombinasjon av konstruerte og organiske materialer demonstrerer for besøkende et innbyrdes forhold til et komplekst system, der balanserte sykluser forbedrer livet.

+ 19.3

+ 17.2

Høyde nord 1/200

1m

+ 14.3

2m

5m

10m

+ 12.7

+ 11.2

Bygningen okkuperer områdene der disse sonene overlapper hverandre, og foreslår måter senteret vever sammen ulike programmer og deres underforståtte skalaer, aktiviteter og brukere. Inngangen og lobbyen utgjør hjertet av bygningen, tydelig identifiserbar mellom gallerirommene og operasjonene.

+ 19.3

detaljseksjon + 16.7 + 16.0

+ 12.7 + 11.7

+ 8.5

+ 19.3

+ 16.7 + 16.0

+ 12.7 + 11.7

Når du går inn, finner du en tydelig organisert lobby som et sentralt knutepunkt som forbinder de forskjellige programmene. Formen på lobbyen flyter flytende, samtidig som den rammer inn utsikt til utendørsaktiviteter og landskap.

+ 8.5

Seksjon A 1/200

1m

2m

5m

10m

ELVE AV ÅKER


6-6

Romprogram konkurransegrunnlaget

ROMKATEGORI

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

m2 (FUA) Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

346 150 50 25 28 17 20 6 30 35 20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom.

147 8 25 5 22 6 5 11 15 50

SUM FUNKSJONSAREAL

725

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA 1091

ELVE AV ÅKER


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.