046 URNESCO

Page 1

URNESCO

DEN SKJULTE LANDSBYEN

VISUALISERING FORSIDEN

URNES, NORGE

SAMLET KONSEPT

URNES STAVKYRKJE

TOMT URNES

FJORD

1. EKSISTERENDE SKÅENDE TOMT

2. BYGNING INNDELT I NIVÅER

3. PROGRAM INNDELT I FUNKSJONER

4. PROGRAMMET SKAPER EN NY LANDSBY

5. LANDSBYEN ER DEKKET

6. NATUREN OMGIVENDE ER INTEGRERT

03051119-LDZ


N

BYGNINGSPARAMETRE 1. HOVEDVOLUM Hovedvolumet vil bli plassert på nord-sør-aksen. Volumet vil bli tilpasset plassgrensene. Den vil ha en rektangulær form for å få maksimalt bruksområde og uten å skade frukttrærne og naturen.

PARKERING 22 PLASSER BUSSPARKERING 4 PLASSER

2. PROGRAM De nødvendige plassene inne i bygningen vil bli delt inn i 5 forskjellige hovedprogrammer; Offentlige funksjoner, utstilling, spille, ansatte og teknisk.

HANDICAPPARKERING 3 PLASSER

Programmene vil bli etablert i 2 etasjer, for å minimere plassen okkupert. Hovedadkomst vil være fra øverste etasje.

3. TILPASSET TERRENGET Bygget må tilpasses skrånende terreng. For å tilpasses terrenget vil de ulike rommene inne i bygget være i 3 ulike nivåer, i henhold til terrengets behov. Offentlige funksjoner og ansatte vil være i plan 0,0m, utstillingsområdet vil være i plan -2,5m og spillesonen og teknisk sone vil være i plan -4,5m.

4. DISTRIBUSJONSAKSE

HOVEDINGANG

De 3 ulike nivåene som bygget er delt i vil være forbundet med en fordelingsakse som også vil skape et auditorium inne i bygget, for arrangementer og ulike forestillinger.

LEVERINGSINNGANG

5. SOLORENTERET De forskjellige rommene vil også være orientert mot solen. Utstillingssonen vil vende mot sørvest, for å kunne bruke morgen- og ettermiddagssolen, mens lekesonen vender mot vest, for å kunne bruke plassen etter åpningstid på kveldstid.

ANSATTE INNGANG

6. PALLTAK Bygget skal utstyres med valmtak, for å enkelt evakuere vannet og snøen.

7. SNØ For å evakuere snøen i skjæringene mellom takene, vil disse skjæringene også ha fall for enkelt å kunne evakuere snøen som har samlet seg i takene.

SITUASJONSPLAN SKALA 1:500

03051119-LDZ


PROGRAM

DEN SKJULTE LANDSBYEN De indre områdene, som bygget er delt inn i, vil være en gjenskaping av bygda Urnes, dens karakteristiske hus, farger, materialer og former. Tanken er å lage et senter der besøkende som kommer for å besøke Urnes og dens unike kirke kan lære om historien og hovedkarakteristikkene til området så snart de kommer inn i senteret. Nivåene som bygningen skal deles i vil bidra til å skape denne landsbystrukturen. De 3 nivåene vil skape 3 forskjellige sektorer. Dette betyr at disse rommene kan deles og sektorvises ved bruk av bygget eller ved brann.

PROGRAM I NIVÅ 0,00 m

Bygget vil bruke det skrånende terrenget til å skjule de tekniske rommene som bygget trenger. Disse tekniske plassene vil danne grunnlaget for bygget, og bygget vil hvile over dem.

PROGRAM I NIVÅ -2,00 m OG -4,50 m

PROGRAM

Programmet er fordelt slik at det fra hovedinngangen lett kan nås flest offentlige rom. Fra dette offentlige rommet er hovedutstillingssonen og spillesonen tilgjengelig via en vertikal trapp/auditorium i midten av bygningen.

PUBLIK ANSSATE

Sonen dedikert for de ansatte kan også nås gjennom denne offentlige sonen, men det er også en uavhengig inngang fra sør.

UTSTILLING TEKNIK

B

Kontor daglig leder

Salgsrom lokalprodusert mat

Resepsjon

Kafé

KopiromRenholdsrom Åpne arbeidsplasser

Museumsbutikk Lager kafé og museumsbutikk

Kjøkken, oppvask

Bygget vil skape en ny opplevelse ikke bare for de besøkende, men også for hullsamfunnet på Urnes som kan bruke plassene og vise kulturen sin til de besøkende.

N

Publikumstoaletter

HOVEDINGANG

Bygget har 3 ulike inngangspartier for publikum, ansatte og materialer, for å skape en god stemning mellom brukerne av senteret.

SPILLE

Det tekniske rommet er skjult under terrenget og kan nås fra trappesonen, men det er også en selvstendig sideinngang for de tekniske rommene og for levering av varer og materialer.

A

Resten av bygget vil bestå av en tradisjonell trekonstruksjon som tidligere ble brukt i dette området av Norge. Den vil bestå av hovedsøyler-bjelkeelementer som de sekundære forbindelsesbjelkene vil hvile på og som fasadeelementene vil hvile på.

Toaletter

INGANG ANSSATE

Møterom, pauserom

C

C

A

B

A

B

STUEPLAN LEVEL +0,0m SKALA 1:200

Lager redskap, utemøbler

Teknisk rom for installasjoner Teknisk rom utstilling

Felles varemottak Lager utstillinger, formidlingsutstyr

MATERIALER OG TEKNISK TILGANG

N

Lager utstilling

Basisutstilling Norges verdensarv

Aktivitetsområde for barn og unge

C

Filmrom

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

A

PLAN LEVELS -2,0m and - 4,5 m SKALA 1:200

B

03051119-LDZ


VISUALISERING UTSIKT FRA VEIEN

Resepsjon Teknisk

SNIT A-A SKALA 1:200

Publikumstoaletter

Kjøkken

Møtesone Trapp

Aktivitetsområde

SNIT B-B SKALA 1:200

03051119-LDZ


VISUALISERING AV INNGANGSVISNING

SNIT C-C SKALA 1:200

Inngang for materialer Aktivitetsområde

Filmrom

Trapp

Utstilling «Urnes stavkirke»

03051119-LDZ


ROMKATEGORI

PUBLIKRUMSFUNKSJONER

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk og lager kafé Salgsrom lokalprodusert mat

185.93 51 26.78 15.05 20 34 25.38

SPILLE

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Lager utstillinger, formidlingsutstyr

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

35.04 m2 33.29 m2 13.2 m2

UTSTILLINGER

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger)

ANSATTE OG DRIFTSAREALER Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr

62.3 140.78 13.45 12.1

12.83 25.11 5.16 20.56 5.49 5

TEKNIK

Teknisk rom for installasjoner Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc.

m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2

70.16 m2 12.36 m2 15.57 m2

ANDREA AREAL

Korridornivå +0,0 m Korridornivå -4,5 m Trapp

15.78 m2 36.46 m2 105 m2

SUM FUNKSJONSAREAL

358,14 m2

81,53 m2

228,63 m2

74,15 m2

168,25 m2

157,24 m2

1.067,95 m2

VISUALISERINGSVESTIBULOMRÅDE

AREALBRUK / SEKTORER INNENDØRS KOMFORT For å gi et godt innemiljø vil det monteres et vetilasjonsanlegg med varmeveksler. Rørene vil ledes fra utsiden til teknisk rom og derfra vil rørene fordeles til alle rommene gjennom en vertikal sjakt skjult bak heiskjernen.

SJAKT

Om vinteren, for å gi termisk komfort, må ekstra varme tilføres. Denne energien vil bli hentet fra bakken, med underjordiske rør. Varmen som trekkes ut fra bakken vil transformeres og overføres til systemet, noe som gir et utmerket innemiljø.

KJØKKEN TEKNIK

Termisk isolasjon

Varmeveksler

Geotermiske energisystemer

FULL BRUK

UTENFOR UTSTILLINGSTIDER

STENGT UTSTILLING / ARRANGEMENT

PRIVAT SONE

Bygningen vil være fullt i bruk når de 3 offentlige sonene eller sektorene åpnes. Dette betyr publikumssonen, utstillingssonen og lekesonen. Brann-/sektordørene åpnes i dette tilfellet.

Bygget kan tas i bruk også etter åpningstid, når utstillingsrommene er stengt med brann/sektordør. Dette betyr at andre aktiviteter kan utføres på de andre områdene av bygget.

I noen spesielle anledninger kan det være nødvendig å bruke bare det sentrale rommet og utstillingsområdet. I dette tilfellet vil lekeområdet for barn være stengt.

Privatsonen for ansatte jobber selvstendig eller sammen med resten av sonene. Dette er grunnen til at den ligger rett overfor inngangen.

SNØ

Bygget er designet for å kjøre snø ut gjennom taket og også mellom hustak, slik at snø ikke samler seg på taket og skaper problemer.

SOL

Bygget er utformet med vestorientering, med store vinduer mot vest, for å utnytte sollyset best mulig. 3D AXO INNGANGSSONE

3D AXO INNGANGSSONE

03051119-LDZ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.