044 STABBUR

Page 1

ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

Den funktionella och arkitektoniska uppdelningen i tre volymer medger olika nyttjande utanför de publika delarnas öppettider med enkel tillgänglighet för besökare och bibehållen säkerhet och separation av utställnings- och personaldelar när det behövs. Placeringen av den långsmala övre volymen innebär direkt och plan angöring av byggnaden från den befintliga parkeringen. Ett mindre entrétorg mellan byggnaden och den naturliga terrängen skapas uppe på fundamentet med utställningsytor. Ett generöst taksprång, sittplatser och den utvändiga UNESCO-utställningen hälsar besökaren välkommen innan man går in i byggnaden. Den långsmala, övre volymen är organiserad i tre delar: den öppna entréytan med reception och museumshop i norr, en mittzon med stödfunktioner och generösa sittplatser utmed panoramautsikten över fjorden samt caféet i söder med utsikt och direkt utgång till Urneshagen. En generös terrass till caféet skapas ovanpå fundamentet med kontor. Härifrån leder en trappa ned till fruktträdgården. En informell stig leder upp genom fruktlunden till byn. Byggnadens placering, utformning och utrustning har skapats för ett brett spektrum av användning, lika mycket en mötesplats för det lokala samfundet som för besökare till Stavkyrkan. Mobil inredning i entré och museumshop tillåter snabb och enkel ommöblering för olika aktiviteter och evenemang samtidigt som det ger rummet en informell karaktär.

de n Sk jo l g

ss pa rk er in

g

Pa rk er in

Den andra solida volymen med kontor, personalutrymmen, teknikrum och varumottagning nås från det övre planet via en separat trappa huduvsakligen för personal. Kontor och mötesrum har utsikt mot fjorden och den intilliggande äppelträdgården. Parkering för tillgänglighet finns på den befintliga parkeringen men även vid personalparkeringen i direkt anslutning till byggnadens undre plan. Härifrån kan receptionen enkelt nås via hiss i utställningsvolymen.

Bu

I entrérummet skjuter en betongtrappa upp genom den öppna trävolymen som leder besökare ned till den solida slutna volymen med utställningsytor. En skjutdörr integrerad i väggen stänger av trappan på det övre planet när utställningen är stängd. Utställningsvolymens plan och generösa takhöjd tar hänsyn till den föreslagna scenografin men är också flexibel för att medge olika möjliga indelningar av rummet. Ett litet vertikalt ljusinsläpp ger utställningsytan extra atmosfär och en visuell kontakt med entréytan över men kan stängas när så behövs.

Ornes fergekai

rn

Solvo

Byggnadens placering i tomtens nedre del löser tillgängligheten från parkering men bevarar också den öppna platsen i den övre delen av tomten med möjlighet att utöka Urneshagen. Genom detta minimeras byggnadens negativa påverkan på utsikten från byn samtidigt som vyn av byggnaden från fjorden integreras i befintliga trädvolymer utmed vägen. Materialvalet är både platsanpassat och pragmatiskt. De två fundamenten med betongfasad knyter an till de omgivande byggnadernas solida grundläggning. En självklar och hållbar princip i det kuperade landskapet.Den långsmala sadeltaksvolymen är tänkt som en massiv träkonstruktion. Det är ett hållbart, CO2-positivt, lokalproducerat och lätt materialval som är tydligt exponerat och ger en varm och trevlig atmosfär i byggnadens interiör.Den långsmala trävolymens fasad består av tjärad träpanel, en självklar, subtil koppling till stavkyrkans arkitektur och dess hantverk som har säkrat dess långa livstid. Plåttak är en vanlig syn i omgivningen. Byggnaden omtolkar detta i ett zinktak som kombinerar långlivslängd med en karaktäristisk patina.

-36-

-31- -32- -33-34-

-37-

-35-

-38-30-

-39-

-40-

64

Projektet som ansluter till den principen består av tre delar: en lång, smal volym med sadeltak med alla publika funktioner, vilken vilar på solida fundament varav den ena innehåller utställningsytor och den andra kontor. Den publika delen är en träkonstruktion klädd med en svart fasad av träpanel och tak av matt zinkplåt. Den försöker inte gömma sig, utan blir en naturlig del av byns arkitektoniska landskap.

Även cafédelen med direkt kontakt med Urneshagen är planerad för flexibel användning som tillåter avgränsning av mindre delar för privata ändamål.

-28-

-29-

-30-

-31-

-32-

-3312

-34-

-35-

-36-

-37-

-38-

-39-

-40-

-41-

-42-

-43-

-44-

-45-

-46-

es

Urn

20

40

Situasjonsplan

e

10

rkj

0m

vky

1:500

sta

eda l

För att integrera byggnaden i det naturliga och byggda landskapet på platsen och samtidigt minimera påverkan på marken inspireras typologi och materialval från de lokala byggnaderna och ladugårdarna. Det innebär vanligtvis träkonstruktioner som lyfts ovan mark av massiva granit eller betongsocklar, besläktade med de traditionella magasinsbyggnaderna ”Stabbur”.

Mellanzonen innehåller många supportfunktioner integrerade i den långa väggen. Hissar, toaletter, garderob, cafédisk, nischer med sittplatser, nischer med försäljning av lokala produkter etc kan alla öppnas upp mot utsikten mot fjorden. Genom att integrera dem i nischer i väggen kan de enkelt öppnas eller stängas utifrån hur byggnaden används för tillfället.

Kins

I Urnes möts 1000 årig byggnadskonst med ett fantastisk kulturoch naturlandskap. Det nya besökscentret för Urnes stavkyrka är inspirerat av den lokala byggnadstraditionen, det blir en ny integrerad del av landskapet och byn samtidigt som den nya byggnaden underordnar sig Stavkyrkans unika arkitektur.

1/6

STABBUR


ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

2/6

Romprogram

-33-

-35-

A -36-

-36-31-

-32-

-33-

Resepsjon /vestibyle 147

-34-

-31-

-35-

Museum sbutikk 20

16800

-37-

-37Lager utstillinger, formidling sutstyr 12

C

C

Sykkelpark

ering

Lager Ut stilling 10

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m² (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m² (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

385 147 64 26 27 13 20 6 28 34 20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60 140 12 8 12

234 59 145 10 8 12

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc.

92 8 24 5 20 5 5 10 15

91 9 24 5 18 5 5 10 15

Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

70

66

SUM FUNKSJONSAREAL

696

710

-34-

-32-

A

ROMKATEGORI

Utstilling "tre og tro gjennom 145 tusen år»

MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

1009

Skogsromm

et, (furu )

Teknisk rom utstilling 8

Nordport

alen

Terrasse 120

Basisuts till Norges ve ing rdensarv 59

-30-

Terrasse -0,05 = 34,95

17300

-30-

C

-38-

+0,00 = 35,00

C

-38-

Kirkerom

met, Gull

Resepsjon

-5,00 = 30,00

Limoges-ly

sestakene

UNESCO

Publikums 1 stk HC toalett

Gardero

be

-39-

-39-

Publikums 4 stk + HC toaletter 13

Lager butikk 6

B

Filmrom 28

dusert ma

t

63000

B

lokalpro

-40-

5%

-40-5,00 = 30,00

Salgsrom

-6,00 = 29,00

19450

Tekjøkken

B

B

dusert ma

t

Aktivitetso mråde for barn og unge 34

Sykkelpark

lokalpro

ering

Avfallscon

tainere

Salgsrom

Terrasse 77

Møterom , pausero m 18 Felles varemott ak 10

Terrasse -0,05 = 34,95

Lager red sk utemøble ap, r etc. 15

Åpne arb eidsplasse 24 r

+0,00 = 35,00

-5,00 = 30,00

Toaletter og garderob e, personale 5

12800

Lager ka fé 27

Teknisk rom 66

Kopirom, lager rek visita 5

Kontor daglig led er 9 Kjøkken 26

Renholdsro m, 5

15300

Kafé 64

-28-

-28-

-29-

-29-

-30-

-30-

-31-

-31-

-32-

-32-

8300

-33-

-33-

-34-

-34-

-35-

-35-

A

A

-36-37-

-36-37-38-

-38-

-39-

-39-

-40-

-40-

-41-

-41-

-42-

-42-

-43-

-43-

-44-

-44-

-45-

-45-

-46-

-46-

1:200

0m

4

8

16

Plan 1 (offentlig)

Plan 0 (personale, utstillinger og parkering)

STABBUR


ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

3/6

+6,50 = 41,50

Filmrom

+6,50 = 41,50

Resepsjon/vestibyle

Salgsrom lokalprodusert mat

+2,10 = 37,10

+2,10 = 37,10

+0,00 = 35,00

+0,00 = 35,00

-0,05 = 34,95

Utstilling "tre og tro gjennom tusen år»

Basisutstilling Norges verdensarv

Skogsrommet

-5,00 = 30,00

-5,00 = 30,00

Snitt B

Snitt C

+6,50 = 41,50

Resepsjon/vestibyle

Museumsbutikk

Resepsjon

Salgsrom lokalprodusert mat

Tekjøkken

Garderobe

Salgsrom lokalprodusert mat

Kafé

Kjøkken

Personaltrapp

+0,00 = 35,00

Lager Utstilling 12

Teknisk rom utstilling 8

Møterom, pauserom

Basisutstilling Norges verdensarv

7500

4352

-2,70 = 32,30

Kontor daglig leder

Åpne arbeidsplasser

-5,00 = 30,00

-5,00 = 30,00

-3,00 = 32,00

Kafé 50

-5,00 = 30,00

5250

15529

2500

Snitt A

rin

g

Inn

Urnes

ga

ing

er

ng

Stavky

rkje

6457

till

Teknisk rom 70

P

Lager kafé 28

eie

sv

Urn

na

le

n

ge

a esh

n

2 Sikkerhetsnivåer

5800

5,00

Lager redskap, utemøbler etc. 15

Adgang

Åpne arbeidsplasser 24

,00

+0,00 = 3

Lav Høy

3 Volumer

Toaletter og garderobe, personale 5

-5,00 = 30

Brukssoner under normal museumsdriftstid (utstillinger åpne)

Felles varemottak 10

Avfallscontainere

Offentlig Personale Lukket

Møterom, pauserom 20 Terrasse 85

Bruk i begrenset museumsdriftstid (utstillinger stengt, men besøkssenteret er åpent) Sykkelparkering lokalprodusert mat

rso

5

lke

Fy

Pe

8

Kopirom, lager rekvisita 5 5900

Uts

4

3700

fen

tlig

2

13000

rke

0m

3000

Pa

Of

Renholdsrom, 5

Kjøkken 25

1:100

Kontor daglig leder 8

Bruk utenom museets driftstider (samfunnsarrangementer, kafé osv.)

STABBUR


ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

4/6

Adkomst fra parkering

STABBUR


ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

5/6

Resepsjon og museumsbutikk med trapp ned til Utstillinger

STABBUR


ÅPEN PLAN -OG DESIGNKONKURRANSE URNES VERDENSARVSENTER

6/6

Utsikt fra veien

STABBUR