037 UNDER OVERFLATEN

Page 1

URNES

VERDENSARVSENTER

HOVEDINNGANGEN Tre tydlige ellementer: Vertikale tårn, horisontale åpninger og mykt terreng

SETT FRA VEIEN SOM FØRER TIL URNES STAVKIRKE Bygget ligger inn under det kupperte terrengteppet, og gir mulighet til en vandring på taket.

”UNDER OVERFLATEN”

1


SITUASJONSPLAN

-pl as 12 P

14

Ppla s

se

r

se r+

2H D

1:500

Overdekning til bussholdeplass

Gangvei

URNES

VERDENSARVSENTER

N

5M

PERPEKTIV SETT FRA FJORDEN Bygget glir inn i landskapet i en Urnesskala

”UNDER OVERFLATEN”

2


vvvh

ETASJEPLAN

1:200

Sykkelbod under bakken Sykkelbod under bakken

Infoskulptur UNESCO

Infoskulptur UNESCO Samling/utsikt

A Samling/utsikt

Butikklager 6,0 m 2

Skogrommet Tilvirkning og håndverk Tre og tradisjon

Hovedinngang Butikklager 6,0 m 2

,

Hovedinngang

Butikk 2 40 m

,

Skogrommet

Resepsjon

Butikk 2

Urnesportalen

40 m

Skogrommet

Resepsjon

Kontor 8,0 m 2

Lager

Kopi/ lager

11,9 m2

5,0 m2

Kontor 24 m2

Varemottak

Lager

WC 5,0 m

11,9 m2

2

Teknisk

Vestibyle 145,0 m 2

8,0 m2

140,0 m2

Inngang ansatte 20 m

145,0 m 2

2

Teknisk

Varemottak 10 m

Heis og trapp

2

Bossrom

Vestibyle

Garderobe

Møterom

Heis og trapp

WC 10 m 2

70,0 m2

Teknisk 8,0 m2

140,0 m2

Garderobe

Vaskerom 5,0 m2

30,0 m

Heis og trapp

WC 10 m

12,0 m2

2

2

Basisutstilling 60,0 m2

15 m2

Lager

Filmrom

12,0 m2

30,0 m2

Lager

B

28,0 m2

Basisutstilling 60,0 m2

Kafe 50,0 m2

Aktivitetsrom for barn

Kjøkken

35,0 m2

25,0 m2

Romslige adkomstsoner Aktivitetsrom for barn til alle deler av utstillingen. Publikumsflyt, tett kontakt, men tydelig skille. 35,0 m2

Uteservering

Til urneshagen

Til urneshagen

Amfi

Amfisamling

Urtehage/ historiske

Amfisamling

Urtehage/ historiske

N 1m

1 ETG

2 ETG

N 1m

URNES URNES

A

VERDENSARVSENTER VERDENSARVSENTER

B

Lager HC WC utemøbler

Lager

Filmrom

Kirkerommet, det vertikale rommet, men i liten skala. Digitale fremstillinger. Himlingen er også en biledvisning

”UNDER OVERFLATEN”

3


SNITT

1:200

AA

2600

2600

+35

5600

3200

4600

+38

+32

1M

URNES

VERDENSARVSENTER

BB

2600

+35

5700

2700

4400

+39

”UNDER OVERFLATEN”

4


Urnes verdensarvsenter Arealoversikt innsendt forslag

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle

m2 (FUA)

372 145

376 145 50 25 28 17 20 6 30

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk

28 13 20

Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge

6 30

Salgsrom lokalprodusert mat

20

35 20

232

232

60

60

140

140 12

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

35

Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

8

12

12

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

92 8

93 8

24

Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5 20

24 5 20

Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

10 15 70

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

5

5

5

5 11 15 70

696

701 990

URNES

VESTIBYLEN En lun atmosfære i materialer av stein, tre og åpne glassflater.

VERDENSARVSENTER

8

”UNDER OVERFLATEN”

5


Vi har fokusert på et samspill mellom bygg og omliggende landskapssituasjon. Volumoppbygging tar utgangspunkt i den spredte småskala bebyggelsen på Urnes. Anlegget er fundert på en enkel flytende organisering, der publikum har enkle veier å gå, og tydelige og opplevelsesrike valg å gjøre. Vi har etterstrebet at anlegget skal baseres på fremtidsrettede miljøløsninger, og at basert på enkel kjent teknologi i forhold til gjennomføring. OVERORDNET TANKE Vi ønsker å fortelle to historier - Fra skog til kirkerom - Vandringen i det kultiverte landskapet og et forhold til jordskorpens betydning KONSEPT LANDSKAP OG SITUASJON Det er en overordnet målsetning at anlegget skal underordne seg landskapssituasjonen og det kulturelle miljøet. Vårt konsept er basert på en kombinasjon av et bygg i landskapet, og enkelte volum som bærer og organiserer anlegget. Enkeltvolumene harmonerer med områdets bygningskropper, og danner en lavmelt men interresseskapende helhetskomposisjon. KONSEPT PUBLIKUMSBYGGET Anlegget ligger i en kraftig bratt terrengsituasjon. Orneshagen er et synlig og sterkt element i landskapet både sett fra fjorden, og i møte med den. Det underlige vegkrysset, med parkering i nord, og tomta i sør, danner en sterk premiss for konseptet. I hovedform er anlegget en sum av en landskapsbeabeiding, supplert med enkelte abstraherte bygningsvolum. Landskapsbearbeidingen danner grønne tak, der både publikum kan vandre, og som også danner overvanns fordrøyning.

FORM Den konseptuelle tanken om anlegget er det å løfte terrenget opp, og legge programmet inn under, - altså å underordne seg terrengoverflaten. Utvalgte former sprenger landskapteppet og strekker seg mot himmelen. Dette er for å gjenspeile det guddommelige og litt underfundige man opplever ved Urnes stavkirke. PROGRAMMET Anlegget er organisert lineært langs en gjennomgående vandringsakse som følge kote 35 i terrenget. Et adkomstrom i nord fører mot inngangspartiet, som får et fokus i å ligge mellom to abstraherte vertikale volum i tre. Utstillingsarealer ligger så til venstre inn i terrenget, mørke, stemningsskapende og forlokkende. Mot høyre åpner fasaden seg mot fjorden. Her ligger vestibylen, åpen og luftig mot det tette abstraherte volumet i tre, som huser filmrom, toalett og garderober. Videre blir blikket ført via en bred tretrapp ned mot kafeen, som er senket et plan. Trappen avslører filmtårnets høyde, og leder steg for steg ned til enda en romopplevelse. Her er det dobbel takhøyde i et stort og luftig rom tett på terrenget og ut mot mot fjorden. PUBLIKUMSAREALER Anlegget er organisert enkelt langs en vandringssone som tar utgangspunkt fra adkomstarealene, parkering, buss osv. Gangveg bringer deg så til et enkelt adkomstareal fremfor visningssenteret. Dette fortsetter i en vandringssone gjennom hele bygget og ut i andre enden mot Urneshagen. Dette danner den organisatoriske hovedaksen i anlegget.

MATERIALER Området har kulturmark som overveldende karakter og materialuttrykk. Historien som skal formidles er overveiende basert på tre. Materialbruk fremstår som det ytre uttrykk, og som indre karaktergiver. Tre er definitivt det bærende elementet i det historieformidlende. I det nye uttrykket kan vi ta med oss materialet i seg selv, bearbeidingen, overflaten, behandlingen, konserveringen, lukten, og det taktile. Overflater fremstår i gulv, vegger, himling og ved enkeltobjekter. Det vi går på er basalt. Vi tenker at der vi går på fundamentet, på «gulv på grunn» er det på stein. Der gulvet er som dekke er golvet tre. TRAFIKK Regulert P-plass har 22 plasser. Vi ser det som viktig at selve Verdensarvsenteret er så lite preget av trafikkavvikling som mulig. Der er derfor innpasset alle trafikale behov unntatt sykkelparkering innenfor det regulerte området for parkering og trafikk. Det er lagt inn 4 plassar i tillegg samt 2 HC plasser i følge systemet i reguleringsplan. Påstiging minibuss kan skje både i området «Holdeplass/ plattform», eller ved adkomst Verdensarvsenteret som vist på situasjonsplan Minibuss brukar rundkøyringssløyfe ved parkering som snuplass.

BESKRIVELSE

OVERORDNET KONSEPT Anlegget skal underordne seg landskapet, og vise respekt for stavkirken som det viktigste elementet i området. Vi har etterstrebet et lavmælt med formidlende uttrykk i det overordnede landskapsbildet.

Øst for aksen ligger utstillingsareale, i vest mot utsikt ligger vestibyle, salgs- og publikumsarealer. Publikumsarealer fører rett frem og ut til Urneshagen. Fra vestibyle fører også amfi ned til kafeareal med kjøkken og tilhørende funksjoner, og ut til uteserveringsarealer med fantastisk utsikt mot fjorden. Uteserveringsarealet er skjermet ved et amfi i terrenget, som også gir en stor samlings- og arrangements mulighet utendørs UTSTILLINGER Utstillingene rommer ulike segmenter. Vi har organisert utstillingsarealene slik at de ligger tett mot byggets vrimle- og vestibyleareal, med informasjon og resepsjon som det styrende punktet, og inn i de enkelte deler av utstillingsareale.

I avstandsbildet er området preget av sammensatt gårdsbebygelse og enkeltstående våningshus. Dette gir en gjennomgående skala av bebyggelse, og en karakter av en sum av enkeltbygg. I denne konteksten er besøkssenteret et stort bygg. Vi ønsker at det skal fremstå som en blanding av et landskapsgrep, og en sum av enkeltvolum som harmonerer med områdets gjennomgående volumorganisering. Bruken, funksjonen i Verdensarvsenteret er i dette området både sjeldent og fremmed. Vi ønsker derfor at anlegget skal fremstå som noe abstrahert fra uttrykket hus, og heller som et bearbeidet landskap med enkelte abstraherte bygningsvolum som i skala harmonerer med omkringliggende bebyggelsen, men som i karakter uttrykker som noe annet.

Vi har gitt dette en enkel dimensjon av rommet i Urnes, bredde og i illusjon av høyde, og en sekvensvisning som harmonerer med den strukturelle oppbygningen av Urnesrommet. Illusjon av høyde tenker vi ved digital visning på himlingen som presentasjonsflate. Fra dette er det videre vandring inn i UNESCO utstillingen. UNESCO utstillingen er en egen sekvens, i en relativt gitt form, men likevel koblet på hovedutstillingen «Fra skog til kirkerom». Alle deler er likevel opplevbare med direkte adkomst fra vestibylearealet. Nederst ligger utstilling og opplevelsesrom for barn.

Konseptmodell

URNES

Den fullstendige utstillingsopplevelsen starter ved inngang i Skogsrommet. Her tenker vi en sterk illusjon av skogen, og videre gjennom visning av tilvirking av tømmer, håndverk og til slutt mot replika av Urnesportalen, som inngang til Kirkerommet.

VERDENSARVSENTER

Vi har organisert anlegget rundt en vandring, fra adkomsten i nord, relativt horisontalt på kote +35, gjennom det historiefortellende bygget med utstillinger, og ut til eplehagen, - det evige tidløse produktive tremiljøet.

”UNDER OVERFLATEN”

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.