034 BrukOm

Page 1

Nytt verdensarvsenter i gammel drakt Forslaget BrukOm ønsker å belyse potensialer og kvaliteter som allerede eksisterer i Ornes. Det er derfor valgt en annen tomt enn hva utlysningen etterspør. Urnes stavkirke er og skal forbli det viktigste landemerket i området. Det er en tydelig nedtonet typologi blant omkringliggende bebyggelse, og i disse baner mener vi verdensarvsenteret også skal føye seg. Senteret er dermed programmert inn i den gamle låven rett vest om parkeringsplassen ved Fv331. Forslaget ønsker å vise til en revitalisering av låven, parkingsplass og adkomsten til stedet - både med bil, buss og ferge. Nedenfor er forslagets fire hovedgrep listet, for et nytt verdensarvsenter i gammel drakt.

Samlokalisering

Transformasjon

Vi ønsker å samle tilreisende, lokalbefolkning og ansatte, informasjon, kunst og utstillinger ved ett og samme sted. Enten du kommer med ferge, buss eller bil vil BrukOm ligge i senter for all ferdsel og videre bli den vel-etterlengtede servende hånden for stavkirkens besøkende og ansatte.

Låvens ytre form, størrelse og volum egner seg ypperlig som utgangspunkt for verdensarvsenteret. Vi ser arkitektoniske og stedlige kvaliteter i låvens arketypiske form, noe som har vært et viktig formgivende prinsipp i designprosessen. Som transformasjonsprosjekt velger forslaget og ta låvens hovedformen som utgangspunkt, og utvider i visse akser for å imøtekomme funksjonskrav og dagens tekniske konvensjoner.

Ombruk

Identitet

I konkurranseprogrammet skrives det at “Det skal etterstrebes å bruke materialer med lavest mulig klimaavtrykk, også fra transport”. For å nærme oss klimanøytralitet ved bygging fra dag èn, er ombruk av materialer det mest utslagsgivende tiltaket man kan innføre. Forslaget ønsker å ombruke en rekke lokale materialer direkte fra låven, men også annensteds ombruk fra omkringliggende områder rundt Ornes og Lustrafjorden/Sogndal.

BrukOm ønsker å vise verdensarvsenterets tydlige identitet med opphav fra synergier til kulturlandskapet og historiske kulturminner Ornes byr på. Det gjelder blant annet stavkirkens materialer, som shingle (sponkledning), men også omkringliggende boligbebyggelses form og farge. Videre spiller topografien og naturlandskapet en viktig del, med eksempelvis de bratte fjellsidene og mylderet av epleåkre som området har å by på. 10 m

50 m

Situasjonsplan

BrukOm

1 : 500

Plansje 1 / 4


1

2

Låvens orginale form

3

River nordre påbygg ved låven og bevarer kledning

4

Utvider begge gavlveggene og bruker kledningen fra forrige punkt

5

Utivder låvens østre pulttak og skaper en symmetri som forsterker låvens typiske form

En reise gjennom bygget

Innfører to nye takarker basert på samme format som den eksisterende

Høy/lav sesong

Ved inngangspartiet i øst til verdensarvsenteret kommer man fra enten parkeringsplassen eller fergeleiet. Her blir en møtt av en tilsynelatende lav inngang (se tverrsnitt BB) - denne representerer det lavmælte og mørke inngangspartiet til stavkirken. Gjennom inngangen trer man inn i en stor opplyst vestibyle med utsikt over Lustrafjorden til Solvorn. Vestibylen fungerer som fordelingsrom for bygget, med føringer til alle rommets funksjoner. I denne etasjen (1. etg) finner man i nordreende ansatte- og driftsarealer og i sydlige-ende kjøkken, kafè og utsikt over Urneshagen. Hele byggets østre del fungere som en sammenhengende kjerne med føringer for vann/avløp, vertikal kommunikasjon og tekniske

rom. For å komme til underetasjen kan man ta trappen i amfiet gjennom kafeen som ligger et trippel høyt rom. Her finner man utsalgssted for lokalprodusert mat, publikumstoaletter, museumsbutikk, barne- og ungdomsrom, filmrom og lager. Byggets toppetasje er forbeholdt utstillingslokaler for “Tre og tro gjennom tusen år”. Hit kommer man enten ved heis eller ved å bruke hovedtrappen som på forsiktigvis “titter frem” fra den lukkede kjerne i byggets østre løp. Noe areal av utstillings sone 1 og 2 har direkte lys gjennom takarkenes vinduer, men størsteparten av lokalene befinner seg i den mer tilbaketrukne sonen, hvor kunst av antikvarisk verdi kan beskyttes i et mer kontrollert miljø med kunstig belysning.

Basisutsilling UNESCO

Ved lavsesong kan store deler av underetasjen stenges av. Resepsjon i vestibyle kan fungere som museumsbutikk. Kjøkkenet i 1.etg kan også brukes til lokal bruk (utsalg og tekjøkken). Ved høysesong vil kafeområdet kunne utvides ned amfitrappen og mot det store vinduet i sør mot Urneshagen. Da vil også rom for salg av lokalprodusert mat (U1) kunne være støttefunksjon til hovedkjøkken.

Rampe

Billettluke

Parkeringsplass + 32,1

Arealoversikt Arealoversikt

Romprogram

"BrukOm"

R OM KA T E G OR I

Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Lager/teknikk Lager utstilling

Lager utstilling Kontor

Garderobe

A

372 145 50 25 28 13 20 6 30

Aktivitetsområde for barn og unge

35

Salgsrom lokalprodusert mat

20

B

401 140 60 21 25 21 33 6 ÅN 40

A

Ansatte/driftsareal

ÅN

B

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

60

Varemottak

B

12 8 12 92 8

Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2

24

Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom

5 20

Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM F UN K SJ O N SAR E AL M ÅL T B TA K O N K UR R AN SE UTK AST

5 5 10 15 70

Aktivitetsområde

Vestibyle B

B

Garderobe

B

B

Vestibyle

B

B

Entre Museumsbutikk

Varemottak

Resepsjon

B

Museumsbutikk

B

Entre

Møteplassen + 24,6

Skogsrommet

Nordportalen

Lager, butikk Garderobe

Nordportalen Amfi

Lager, butikk

WC

WC

Rampe

Garderobe

Amfi

C

Kafé

135 24

Amfi

8

Kjøkken

Kafé

C

C ÅN

Lager utstilling

CC

36 5 18 5 5 9 0

745 995

Kafé

Kafé

Kjøkken

ÅN C

CC

C

Plan 2. Etg.

Plan U1

1 : 200

1 : 200

C

C

Salgsrom lokalprodusert mat

Lager utstilling

12 115 7

Kafé Kjøkken

ÅN

ÅN CC ÅN

30 696

HC

Varemottak

Garderobe

Entre

A

HC

Aktivitetsområde

B

Til/fra fergeleiet

Garderobe

A

A Filmrom

Resepsjon

Rømming

Vestibyle

Ansatte/driftsareal

50

140

A n s at t e - o g d r i ft s ar e al e r Kontor daglig leder

Toaletter og garderobe, personale

229

232

AA HC

HC

Garderobe

Ut s t i l l i n ge r

Garderobe

Filmrom

+ 24,6

B

Kjølerom

Garderobe A

HC

“Tre og tro gjennom tusen år”

Rømming

Kjølerom

Lager/ kopirom

Møte- pauserom

Kontor

Garderobe

A

AA

Kirkerommet

B

+ 24,6

Møte- pauserom

Garderobe

Resepsjon

“Tre og tro gjennom tusen år”

Kontor

Lager/teknikk

Lager/ kopirom

Teknikk

Kirkerommet

Skogsrommet

33 22

Ansatte/driftsareal

A

Teknikk

P u b l i k u m s fu n k s j o n e r Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom

Møte- pauserom

Garderobe AA

Lager/ kopirom

C

Salgsrom lokalprodusert mat

Urneshagen

Urneshagen

+ 21,0

+ 21,0

Adkomst situasjon og trafikkforhold Ved parkeringsplassen er det oppført to bygg i form av ombrukte laftekasser fra nærområdet. Den ene paviljongen rommer UNESCO sin basisutstilling, og er plassert ved parkeringsplassen for og i større grad senke terskelen for bruk og øke tilgjengelighet av kunst og utstillinger for turisme og lokalbefolkning. Den andre lille paviljongen er ment som avlastning for senteret ved billettluke til stavkirken, under høysesongen med besøkende. For å komme seg til verdensarvsenteret i den transformerte låven, kan må gå ned den slake

Urneshagen + 21,0

rampen som slynger seg langs ”parkeringsvollen” ned til inngangspartiet. Herfra kan man videre ta enda en rampe ned til Urneshagen, for et eple eller en kaffe i solveggen. Som forslaget BrukOm viser, er alle funksjoner plassert vest om Fv331. Videre med tilretteleggelsen av el-drevet minibuss, vil dette bety at ikke en eneste av årets 20.000 besøkende trenger å krysse Fv331 til fots. Man vil dermed unngå trafikkfarlige situasjoner og gårdsdrift og ferdsel vil ikke komme i konflikt med besøkende.

Til/fra stavkirken

2m

5m

10 m

Grunnplan

BrukOm

1 : 200

Plansje 2 / 4


+ 32,1

5

+ 32,1

3

+ 31,0 + 31,0

+ 28,5 + 28,5 + 24,6 + 24,6 + 20,9 + 20,9

Tverrsnitt AA 1

2

4

6

1 : 200

Grep for transformasjon 1

Foto av låven slik den står i dag

2

Bevare låvens bærekonstruksjon som sentralt element i det arkitektoniske uttrykket

3

Nytolkning av stavkirkens ytterkledning i trespon med ombrukte materialer fra nærområdet

4

Bølgeblikk fra eksisterende låvetak som kledning i interiør

5

Innsamling av eldre laftekasser i området for tunet på parkeringsplassen

6

Gjenetablere støttemur langs vollen og ringmuren i låven med ombrukt stein

+ 32,1 + 32,1

+ 31,0 + 31,0

+ 24,6 + 24,6 + 20,9 + 20,9

Byggets utforming Tverrsnitt BB BrukOm ønsker å ivaretatt de arketypiske kvalitetene ved låven. Saltaket, pulttaket, takarene, kledning og steinfundament. Konstruksjonen blir eksponert fra innside og vil ved byggets 1. etg være synlig fra utsiden gjennom vindusbåndet som strekker seg fra nord til sør.

1 : 200

+ 32,1 + 32,1 + 28,5 + 28,5 + 24,6 + 24,6 + 20,9 + 20,9

Fasadeoppriss sør

Fasadeoppriss øst

Fasadeoppriss nord

1 : 200

1 : 200

1 : 200

Tverrsnitt CC 1 : 200 2m

5m

10 m

Fasader og tverrsnitt

BrukOm

1 : 200

Plansje 3 / 4


Eksteriørperspektiv fra adkomstsituasjon i øst

2m

5m

Interiørperspektiv fra vestibylen

10 m

Situasjonsoppriss vest

BrukOm

1 : 200

Plansje 4 / 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.