033 LANGS VEGGEN

Page 1

LANGS VEGGEN

SECTION A-A TOWARDS NORTH

G R E P

Ornes og Urnes stavkirke har en lang og viktig historie. Besøkssenteret ‘Langs veggen’ søker å underbygge og forsterke denne, med et ønske om å samtidig skape et samlingssted for lokalbefolkningen. Som besøkende vil man som regel ankomme besøkssenteret fra nord, og hovedinngangen er derfor nordvendt. Inngangsområdet består av en gruslagt forplass som gjør det mulig for større grupper å samles, og som videre leder til byggets hovedinngang. Nordfasaden er av taktil naturstein med én enkel åpning, som tydeliggjøres av en steinvegg som strekker seg ut som en inviterende arm - et hint om hva som venter. Steinveggen er et gjennomgående element som tar del i alle de romlige opplevelsene i besøkssenteret, og som bidrar til å skape en tydelig gang- og siktlinje fra adkomsten mot den frodige “Urneshagen”. Vandringen langs veggen vil være både innvendig og utvendig, med og uten tak, og naturlig å vende tilbake til etter å ha besøkt de ulike delene av besøkssenteret.

Vestibylen med resepsjon, museumsbutikk og aktivitetsområde ligger i det første av de to bygningsvolumene, med utsikt mot fjorden i vest. En trekledd “kjerne” er med på å skape en soneinndeling tilknyttet vestibyleområdet, med aktivitetsrom mot sør, og en langsgående benk mot vest med god utsikt. Aktivitetsrommet skal være et fleksibelt rom som skal kunne stenges av dersom ønskelig, men også kunne åpnes opp og bli en utvidet del av selve vestibylen under høysesong når turistene er mange. “Kjernen” strekker seg videre ned i underetasjen, der utstillingsarealene finner sted. Her opplever man de ulike utstillingene gjennom en sirkulær bevegelse rundt kjernen, bestående av trapp, heis og filmrom. Her er det mulig å stenge av de ulike utstillingene dersom kun filmrommet skal benyttes etter åpningstid eller utenfor sesong. Etter å ha besøkt utstillingen, følger man steinveggen videre til et skjermet uteområde mellom de to bygningsvolumene - en pause med konsentrert utsikt mot vannet og landskapet rundt.

Det andre bygningsvolumet ligger tett på Urneshagen, og rommer kaféen samt utsalg av lokal mat. Fra kaféens uteområde kan man bevege seg oppover i eplehagen via en trapp som følger terrengets naturlige formasjon, og deretter videre opp mot stavkirken. Her ligger også møterom / lunsjrom for ansatte med utsikt mot fjorden, et fleksibelt rom som også kan benyttes i forbindelse med større tilstelninger. Ved å skape en tydelig og gjennomgående vandring som berører alle romsekvenser i prosjektet, og som deretter fører deg videre opp til stavkirken, tydeliggjøres besøkssenterets rolle overfor stavkirken, som skal fortsette å være hovedattraksjonen i området. Besøkssenteret blir et inviterende stopp på vei til kirken, hvor man på en naturlig måte ledes gjennom resepsjon, utstilling og kafé før man tar veien videre fatt.

Forslaget underordner seg omgivelsene ved å deles opp i to hovedvolumer som plasseres lavt i terrenget og dermed vil oppfattes forenelig med landskapet og omkringliggende bebyggelse. Forskyvningen av volumet nærmest Urneshagen muliggjør bruk av underetasjen som kontorplass, samtidig som mørke arealer øvrig i underetasjen brukes til lager og teknisk rom. ‘Langs veggen’ avviker fra konkurranseprogrammet ved at det legger opp til at det meste av parkering samt snuplass og på- og avstigning for minibussen skjer på den allerede eksisterende parkeringsplassen nord for tomten. Forslaget søker å holde parkering og biltrafikk samlet og på et minimalt nivå, og heller oppfordre til å gå de korte strekningene det er snakk om. Det vil allikevel være mulig å kjøre inn til hovedinngangen for å slippe av besøkende, samt foran økonomi-inngangen i underetasjen for å muliggjøre varelevering og ansattparkering dersom nødvendig. Besøkssenteret er delt opp i to volumer på grunnplanet for å tilpasse seg Ornesskalaen.


0

SITUASJONSPLAN 1:2000

L A N G S V E G G E N

0

100

5

10

SITUASJONSPLAN 1:500

U R N E S

B E S Ø K S S E N T E R


1. PLAN

A

B

1 FORPLASS 2

VESTIBYLE / RESEPSJON / MUSEUMSBUTIKK

3 LAGER 4

ROMPROGRAM

HCWC

5 TOALETTER 6 AKTIVITETSOMRÅDE 7

SALG AV LOKALMAT

8 KAFÈ

ROMKATEGORI

9

KJØKKEN MED LAGER

10

MØTEROM / LUNSJROM

Tabellen angir FUA, i tillegg til programmert areal er det

C+ 33,50

C+ 33,50

avsatt teknisk rom på 69 m2, kommunikasjon- og konstruksjonsareal.

1

C+ 33,50

2

6

Prosjektet BRA er 1000 m2.

3

4

7

5 8

C 6

2 3

4

7

5

PUBLIKUMSFUNKSJONER

9

RESEPSJON / VESTIBYLE / MUSEUMSBUTIKK

167 m 2

KAFÉ

68 m

KJØKKEN, OPPVASK MV.

25 m 2

LAGER KAFÉ

16 m 2

PUBLIKUMSTOALETTER

13 m 2 + 14 m 2

LAGER MUSEUMSBUTIKK

8 m2

FILMROM

29 m 2

AKTIVITETSOMRÅDE FOR BARN OG UNGE

39 m 2

SALGSROM LOKALPRODUSERT MAT

29 m 2

C

9

8

10

10

2

PLAN 1. ETASJE A

B 0

UTSTILLINGER

A

-1. PLAN

BASISUTSTILLING NORGES VERDENSARV

59 m 2

UTSTILLING ”URNES STAVKIRKE - TRE OG TRO GJENNOM TUSEN ÅR”

145 m

LAGER UTSTILLING / LAGER FORMIDLINGSUTSTYR

20 m 2

TEKNISK ROM UTSTILLING (UTSTYR IFM. UTSTILLINGER)

11 m 2

2

11

UTSTILLING: TRE OG TRO

12

TEKNISK LAGRING FOR UTSTILLING

5

10

5

10

B

13 FILMROM 14

UTSTILLING: UNESCO

15 RENGJØRINGSROM 16

LAGER UTSTILLING

17

LAGER KJØKKEN

18

LAGER UTEMØBLER

19

TEKNISK ROM

20 VARELEVERING

C+ 29,20

21 HCWC

ANSATTE- OG DRIFTSAREALER

22

KOPIROM / KONTORREKVISITA

11

23 KONTORER

KONTOR DAGLIG LEDER

8 m2

ÅPNE ARBEIDSPLASSER 4 STK A 6 M2

28 m 2

KOPIROM, LAGER REKVISITA

5 m2

MØTEROM, PAUSEROM

19 m 2

TOALETTER OG GARDEROBE, PERSONALE

6 m2

ANSATTE- OG DRIFTSAREALER

10 m

RENHOLDSROM, LAGER RENHOLDSUTSTYR

5 m2

FELLES VAREMOTTAK

15 m 2

12

13

14

16

17

19

18

15

C

C 20

21

22

23

2

C+ 29,20

LAGER REDSKAP, UTEMØBLER ETC.

SUM FUNKSJONSAREAL

739 M 2

A

B

0

L A N G S V E G G E N

U R N E S

B E S Ø K S S E N T E R


+38,44 +39,27 +38,44

+37,16

+37,16

+37,16

+33,50

+33,50

+29,20

+29,20

0

5

10

0

5

10

0

5

10

SNITT A-A 1:200

FASADE VEST 1:200

GSEducationalVersion

+39,27

+37,16

+33,50

+33,50

+33,50

+33,50 +33,50

+29,20

+29,20 +29,20

0

5

10

LANGSNITT C-C 1:200

L A N G S V E G G E N GSEducationalVersion

SNITT B-B 1:200

U R N E S

B E S Ø K S S E N T E R


Oversikt

Fra veien

Materialer og konstruksjon snakker med lokal byggeskikk og tydelige visuelle elementer i området. Veggene i naturstein henter inspirasjon fra de mange steinmurene i området. Takene holdes oppe av rammeverk i mørkt treverk, som sammen skaper en rytme som samsvarer med de mange rekkene med epletrær rundt om i Ornes.

L A N G S V E G G E N

U R N E S

B E S Ø K S S E N T E R


Vestibyle

Utstilling

Utstillingsrommene skal i kontrast med det åpne vestibylearealet være mer lukket og skjermet for direkte dagslys. Likevel vil rommene motta noe dagslys i form av overlys fra vestibylen mot vest.

L A N G S V E G G E N

U R N E S

B E S Ø K S S E N T E R


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.